FI110771B - Väliaikainen työtilan suojaus - Google Patents

Väliaikainen työtilan suojaus Download PDF

Info

Publication number
FI110771B
FI110771B FI960410A FI960410A FI110771B FI 110771 B FI110771 B FI 110771B FI 960410 A FI960410 A FI 960410A FI 960410 A FI960410 A FI 960410A FI 110771 B FI110771 B FI 110771B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
persons
protection
switch
buffer
shaft
Prior art date
Application number
FI960410A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI960410A (fi
FI960410A0 (fi
Inventor
Heinrich Foelix
Original Assignee
Inventio Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to CH25795 priority Critical
Priority to CH25795 priority
Application filed by Inventio Ag filed Critical Inventio Ag
Publication of FI960410A0 publication Critical patent/FI960410A0/fi
Publication of FI960410A publication Critical patent/FI960410A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI110771B publication Critical patent/FI110771B/fi

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
  • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
  • B66B5/00Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators
  • B66B5/0043Devices enhancing safety during maintenance
  • B66B5/005Safety of maintenance personnel

Description

1 110771 Väliaikainen työtilan suojaus

Keksintö koskee laitetta, jolla suojataan ihmisiä kuljetuslaitteen yhden tai useamman henkilön väliaikaisesti miehittämään työtilaan tunkeutumisen ai-5 heuttamalta puristuksiin jäämisvaaralta. Tällaisia työtiloja ovat esimerkiksi hissilaitteistojen ajokuilujen kuopat ja yläpäät. Niiden väliaikainen miehitys johtuu näissä tiloissa olevien teknisten laitteiden ohjeenmukaisista jaksottaisista huolloista ja tarkastuksista. Asiaankuuluvat määräykset, esimerkiksi normi EN 81, ehdottavat tiloissa ajoittain oleskelevien henkilöiden suojaami-10 seksi, että tilojen tulee olla sen kokoisia, että ne takaavat kuljetuslaitteen täyden pääteasentoihin ajomatkan jälkeenkin vielä riittävän turvakorkeuden tiloissa työskenteleville henkilöille. Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista, erityisesti hissilaitteistoja olemassa oleviin rakennuksiin jälkeenpäin rakennettaessa.

15

Saksalaisesta hyötymallista DGM 75 18 439.3, 20.11.75 tunnetaan tällainen laite, jossa on ainakin yksi koko ajopituudella siirrettävä rajoitin. Rajoitin muodostuu vastelaatasta, jossa on kiinnityskoukku, joka ripustetaan ohjaus-kiskojen pitkiin reikiin siinä kohdassa, jossa kuljetuslaitteen kulku pitää py- » 20 säyttää henkilöiden suojaamiseksi.

« * : : Tämän laitteen teho edellyttää, että henkilöstö tietää sen olemassaolosta, v '·’ että vastelaatat ovat aina käytettävissä ja että niitä käytetään vain lyhyeksi ajatellun työtilassa oloajan vuoksi ja aikapulassakin. Se ei sen vuoksi voi taa- : 25 ta luotettavaa henkilösuojaa.

• · ; : Patenttijulkaisu CH 667 638 kuvaa hissikuilun kuoppaan asennettua suojalai- ; ·' tetta, joka muodostuu kääntyvästi laakeroidusta tuesta, joka toimii niin, että '·· kun kuilun alimmat ovet avataan hissikorin ollessa muualla, tuki kääntyy au- 30 tomaattisesti kuljetuslaitteen ajotilaan. Hissikuilun kuoppa on näin varmistettu kuljetuslaitteen sinne tunkeutumiselta ja vaadittu henkilösuoja on periaat- 2 110771 teessä saavutettu. Kun kuopasta lähdetään, tuki käännetään käsin alkuperäiseen asentoonsa.

Tällaiset laitteet koostuvat mekaanisista ja sähköisistä osista, joiden täytyy 5 säilyttää toimintakykynsä kuljetuslaitteen koko käyttöajan. Toimintakykyisyys pitää sen vuoksi tarkastaa ajoittain, jotta suojalaitteen jatkuva varma toiminta olisi taattu. Tuen kuilun sisäpuolelta käsin alkuperäiseen asentoon palauttaminen aiheuttaa tietyn loukkuunjäämisvaaran, jos toinen henkilö sulkee hissin oven ulkopuolelta, ja merkitsee lisäksi käyttömukavuuden huomatta-10 vaa heikentymistä.

Keksinnön tehtävänä on sen vuoksi luoda alussa mainitunlainen suojalaite, jonka toiminta takaa asentajan varman suojan varomattomuuden tai huolimattomuuden aiheuttaman virheellisen käytön aikanakin, jonka toimintaky-15 vyttömyys havaitaan heti ja jonka käyttö on miellyttävää.

Tehtävä ratkaistaan seuraavassa kuvattavan keksinnön avulla, joka on patenttivaatimusten esittämien tunnusmerkkien mukainen.

I · > l · • · .:. 20 Keksinnöllä saavutettavat edut ovat pääasiassa siinä, että laitteen toiminta- • ·«· varmuus on taattu jatkuvan toiminnan tarkkailun avulla, että esiintyvä vika • · · : havaitaan heti ja että laite siirtyy molempiin asentoihinsa täysin automaatti- v”: sesti.

i V 25 Muita etuja ovat se, että henkilösuojauksen määräysten täyttämisen ohella • » voidaan saavuttaa huomattavia rakennuskustannussäästöjä siten, että ajo-‘:: kuilun pienempi syvyys ja korkeus vapauttavat tilaa muihin tarkoituksiin.

• *·· Keksinnön yksi suoritusesimerkki esitetään piirustuksissa, joista 30 kuvio 1 esittää tuen käyttämättömänä, 110771 kuvio 2 esittää tuen käyttöasennossa, kuvio 3 esittää hissikuilun oven edestä, 5 kuvio 4 esittää lukituksen avaus- ja laukaisulaitteen käyttämättömänä, kuvio 5 esittää lukituksen avaus- ja laukaisulaitteen käytössä, 10 kuvio 6 esittää lukituksen avaus- ja laukaisulaitteen käytön jälkeen, kuvio 7 esittää lukituksen avaus- ja laukaisulaitteen sijoituksen kuilun oveen, kuvio 8 esittää suojatun lukituksen avaus- ja laukaisulaitteen edestä, 15 kuvio 9 esittää suojatun lukituksen avaus- ja laukaisulaitteen käyttämättömänä, kuvio 10esittää suojatun lukituksen avaus- ja laukaisulaitteen käytössä ja 20 '' *: kuvio 11 esittää tuen yksinkertaistetun suoritusmuodon.

ν’: Kuviossa 1 on esitetty hissikuilussa 2 oleva hissi 1, joka kulkee rullaohjaimilla 4 ylös- ja alaspäin johteilla 5. Numerolla 27 on merkitty hissikorin alinta si- • · » • 25 jaintia, johon kori menee, kun se ajaa alimpaan kerrokseen 16. Hissikuilun *;·' kuoppaan 3 on asennettu automaattinen tuki 28. Jalustalla 14 sijaitsee pieni- ’: " kitkainen kääntölaakeri 11, jonka päälle on sijoitettu pystysuoraan kääntö- puskuri 8. Pienikitkainen kääntölaakeri 11 voi muodostua mittalaakerista • · i '*· (saks. Messerlager), jollaisia käytetään mekaanisessa punnitustekniikassa.

: 30 Kääntöpuskurin 8 yläpää koostuu sivulle kohoavasta puskulevystä 9, joka toimii hissikorin 1 iskeytymisreunan 6 tukena. Kääntöpuskurin 8 jalka muo- 4 110771 dostuu vivusta 10, joka päättyy vasemmalla niveleen 29 ja jonka oikeanpuoleinen vaakasuora jatke on muotoiltu kahden korvautuvan turvakytkimen 13 ohjaustapiksi 30. Jalustaan 14 kiinnitetty käynnistäjä 12 liittyy työntimellä 31 vivun 10 niveleen 29. Kääntöpuskurin 8 halkaisijan paksuuntuminen suunnil-5 leen sen korkeuden puolivälissä muodostaa paikoituskytkimen 15 kytkevän kyljen 32.

Kuviossa 1 kääntöpuskuri 8 on esitetty käynnistäjän 12 takaisin lähtöasen-toonsa työntämässä asennossa ja puskulevy 9 sijaitsee liikelinjan 7 ulkopuo-10 lella. Puskurin 8 tässä asennossa hissikori 1 pääsee esteettömästi ajamaan alimpaan kerrokseen. Kääntöpuskurin 8 pysyttämiseksi tässä asennossa pitää käynnistäjän 12 olla pidennettynä, jotta se kohdistaisi jatkuvan työntövoiman niveleen 29 ja pitäisi näin kääntöpuskurin 8 taakse käännetyssä asennossa.

15 Kuviossa 2 käynnistäjää 12 ei ole aktivoitu ja kääntöpuskuri 8 on, massan epäsymmetrisen kääntölaakerin 11 päälle jakautumisen ansiosta, kallistunut esitettyyn asentoon oman painovoimansa johdosta. Ohjaustappi 30 on sen vuoksi kääntänyt turvakytkimet 13, minkä esittämättä jätetty hissinohjaus > · ..: kirjaa muistiin ja tulkitsee.

20

Kuvio 3 esittää tutun kuvan hissikuilun oven edestä ja siinä näkyy kuilun ovi :17 ja esimerkiksi poikkipuuhun 19 sijoitettu, kolmikulmapultin 18 muodosta- » I · v : ma lukon ohjauselin, jolla avataan tunnetun kolmikulma-avaimen avulla oven 17 lukitus.

LV 25 ·; ' Keksinnön mukaisessa laitteessa kolmikulmapultin avulla ei pelkästään avata mekaanisesti hissikuilun oven lukitusta, vaan se ohjaa myös kuvioiden 4, 5 ja ·;·' 6 esittämällä tavalla niin sanottua muistikytkentää. Muistikytkentä koostuu *· lukituskytkimestä 21 ja sen lähtöasentoon palauttavasta palautuselimestä 20.

30 5 110771

Muistikytkennän ohjaus tapahtuu kolmikulmapulttiin 18 muovatulla kytkentä-käyrällä 22. Kun pulttia pyöritetään esimerkiksi 90°, lukituskytkin 21 kääntyy kuvion 5 mukaiseen lukitusasentoon ja jää sinne pultin 18 irti päästämisen jälkeen, joka tavalliseen tapaan pyörii sitten jousen voimasta takaisin kuvion 5 6 mukaiseen asentoon. Lukituskytkimen palauttamiseksi takaisin vaaditaan palautuselimen 20 ohjaus. Palautuselin 20 voi olla esimerkiksi sähkömagneetti.

Kuviot 7 ja 8 esittävät lukituksen avaus- ja laukaisulaitteen 26 kaksiosaisen 10 sijoituksen edestä.

Tämän kaksiosaisen lukituksen avaus- ja laukaisulaitteen mekaaninen rakenne ja toiminta näkyvät kuvioista 9 ja 10. Kolmikulmapulttia 18 käännettäessä salpa 33 nousee kytkentäkäyrän 24 nokan 34 päälle. Kun salpa 33 on nous-15 sut ylös, työnnin 23 voidaan työntää käsin oikealle, jolloin päästään käsiksi toiseen ohjauselimeen eli kolmikulmapulttiin 25 ja siirretään samalla lukitus-kytkin 21 muistiasentoon. Kuilun ovien lukituksen lopullinen avaus tapahtuu sitten vasta tämän kolmikulmapultin 25 avulla. Lukituskytkimen 21 palautus .: tapahtuu samalla tavalla kuin kuvattiin. Ensi sijassa esittämättä jätetty jousi ·;· 20 vetää työntimen 23 takaisin lähtöasentoon. Lukituskytkin 21 pysyy muisti- asennossa ja pitää palautuselimellä 20 palauttaa kuvatulla tavalla alkuperäi- : seen asentoon.

• · • · • I · * · ·

Kuvio 11 esittää tuen yksinkertaistetun muodon. Siinä käytetään kääntöpus- tl » ·' ·: 25 kurin 8 sijasta kääntövipua 48, jota ohjataan kääntöpuskurin 8 tapaan käyn- ;·* riistäjällä 12 ja työntimellä 31. Kääntövipu 48 on laakeroitu kääntölaakerille ‘ 11 ja sen alaosan vasen pää ohjaa taakse käännettynä turvakytkintä 13, taas :·* samalla tavalla kuin kääntöpuskurin 8 ohjaustappi 30. Kääntövipu 48 ja sen kääntölaakeri 11 on asennettu esimerkiksi teräslevyistä hitsatun telineen 46 30 päälle. Telineen 46 sisäseinään on kiinnitetty käynnistäjä 12, ja itse teline 46 liittyy kiinnitysvälineillä 47 johteeseen siten, että se kiinnittyy molempiin vaa- 110771 6 kasuoriin akseleihin, mutta voi hissikorin törmätessä kääntövipuun 48 liikkua tietyn pystysuoran jarrutusmatkan alaspäin. Jotta tämä olisi mahdollista, on teline 46 pantu tavalliselle kuilupuskurille 45. Puskuri 45 voi, hissikorin massasta ja nopeudesta riippuen, olla energiaa varastoivaa tai kuluttavaa tyyp-5 piä. Esimerkkinä on energiaa varastoivaa tyyppiä oleva puskuri, joka vaikuttaa vaimentavasti.

Keksinnön mukainen laite toimii seuraavasti: Jotta hissikuilun kuoppaan 3 päästäisiin kipuamaan, hissikori 1 lähetetään johonkin ylempään kerrokseen. 10 Alimman kuilun oven 17 lukitus voidaan avata ja ovi avata lukituksen avaus-ja laukaisulaitteen 18, 25, 26 ja standardoidun kolmikulma-avaimen avulla. Kolmikulmapultti 18 tai 25 on muistikytkennän muodosta riippuen vapaana tai ruuvattavan kannen tai työntimen 23 alla. Kolmikulmapultin 18 kääntö ja kuvioiden 7-10 mukaisessa muodossa työntimen 23 syrjään työntämisen jäl-15 keen lisäksi kolmikulmapultin 25 kääntö siirtää lukituskytkimen 21 lukitus-asentoon, mikä katkaisee hissin ohjauksen turvapiirin. Kuilun ovi 17 voidaan nyt avata ja lukita avonaiseen asentoon käsin. Kun hissikori 1 on alimmasta . ·. kerroksesta pois ohjauksen jälkeen ajanut pois, kääntöpuskuri 8 tai ensi si- „ jassa vastakkain sijoitetut kääntöpuskurit 8 ovat itsestään kallistuneet ajolin- 20 jalle 7 eli hissikorin ajoalueelle, koska käynnistäjä 12 on pois päältä. Kuop-paan 3 kipuamisen jälkeen ohjataan lisäksi siellä määräysten mukaisesti ole-: ; vaa ohjausvirran katkaisijaa, niin että turvapiiri on katkaistu moninkertaisesti.

.: ·' Tehtävä huolto- ja tarkastustyö voidaan nyt suorittaa vaaratta.

• * 25 Töiden päätyttyä tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä ohjausvirran kat- ; ’ kaisijan uudelleen kytkeminen kuopassa 3 sekä kuilun oven 17 sulkeminen ja ‘ : lukitseminen. Hissi ei kuitenkaan ole vielä käyttövalmis, koska muistikytken- ; · ‘ nän lukituskytkin katkaisee edelleen turvapiirin. Palautuselin 20 pitää vielä ’·· panna toimimaan, minkä tekee avainkoskettimella hissin ohjauksen kone- 30 huoneessa ammattitaitoinen henkilö. Vasta sitten hissi on täysin käyttövalmis.

7 110771

Tehtävän asettelussa ja eduissa mainittu toimintavarmuuden jatkuva tarkkailu saavutetaan siten, että kääntöpuskurin 8 asianmukainen toiminta ajon aikana voidaan tarkastaa, alimpaan kerrokseen ajoa lukuun ottamatta, käynnistäjä 12 ajon jälkeen turva kytkimellä 13 pois päältä kytkemällä ja ennen 5 ajoa päälle kytkemällä ja niiden kulloisetkin asennot tulkitsemalla. Tämä tarkastus voi tapahtua aina tai, paikallisia olosuhteita vastaten, ohjelmoiduin aikavälein, esimerkiksi päivittäin tai viikoittain, tai ennalta määrätyn ajomäärän jälkeen. Näin havaitaan toisaalta heti virheellinen toiminta ja estetään toisaalta tuen juuttuminen pystysuoraan asentoon laitteen pitkän käytöstä 10 poissaolon jälkeen.

Jos hissikori kaksinkertaisesta turvapiirin katkaisemisesta huolimatta putoaa jostain syystä alaspäin, hissikorin 1 iskeytymisreunat 6 osuvat puskulevyyn 9, painavat kääntöpuskuria 8 hieman kasaan ja pysähtyvät. Kääntöpuskurin 8 15 painaminen saa aikaan paikoituskytkimen 15 ohjauksen, mikä tulkitaan hissin ohjauksessa ja tallennetaan muistiin.

··. Tuen valvonta ja käyttö voidaan suorittaa seuraavin tavoin: - Vähän käytetyillä hisseillä käynnistäjä 12 erotetaan hissin jokaisen ajon jäl-20 keen energian syötöstä, minkä johdosta kääntöpuskuri 8 kallistuu, hissin alimmassa kerroksessa 16 oloa lukuun ottamatta, aina tukiasentoon ja turva-kytkimet 13 toimivat. Takaisinsyötetty asento liitetään hissin ohjauksessa v : muihin turvasignaaleihin ja se mahdollistaa, tuen toimiessa asianmukaisesti, hissikorin seuraavan matkan vapauttamisen. Turvakytkimen 13 puuttuva vas-: ·: 25 taussignaali viittaa tuen vikaan, mistä seuraa hissin lukkiutuminen ja huollon ;·' paikalle kutsu.

- Vilkkaan henkilöliikenteen rakennuksissa hissi saavuttaa vastaavan suuren käyttömäärän. Tämä aiheuttaa, edellä kuvatun toimintamallin mukaisesti, tuen vastaavan suuren asennonvaihtomäärän, mikä voi merkitä laitteen no- ;‘30 peaa kulumista. Tässä tapauksessa kääntöpuskurin 8 irrottamisen tarkastus suoritetaan esimerkiksi kerran päivässä tai viikossa, mikä toteutetaan vastaa- 8 110771 vien ohjausohjelmien avulla. Jos hissikuilun kuoppaan 3 kivutaan, kun kään-töpuskuri 8 on taakse käännettynä, käynnistäjän 12 energiansyöttö katkaistaan kolmikulmapulttia 18, 25 kiertämällä, jolloin kääntöpuskuri 8 kallistuu tukiasentoon.

5 - Käynnistäjälle 12 johdetaan pidemmin tarkastusvälein vastaava pitkä aika energiaa kääntöpuskurin 8 pitämiseksi taka-asennossa, mistä seuraa käynnistäjän 12 kuumeneminen tai piteneminen sekä suurempi energian kulutus. Tämän välttämiseksi ja taajemman tarkastusvälin suoman edun saavuttamiseksi siitä huolimatta, vedetään kääntöpuskuri 8 taakse ainoastaan ennen 10 alimpaan pysähdyspaikkaan 16 ajamista ja päästetään taas irti hissikorin 1 pysähdyttyä. Hissikorin seinää vasten oleva kääntöpuskuri 8 kallistuu hissikorin 1 lähtiessä automaattisesti takaisin tukiasentoon. Hissikorin sivuseinän yksinkertainen liukupinta estää kääntöpuskurin 8 tarttumisen koriin. Tällä käyttötavalla saavutetaan sekä käynnistäjän lyhyt kytkentäaika ja pieni ra-15 kennekoko että tuen pienempi asennonvaihtomäärä ja pienempi kuluminen.

Periaatteessa samaa laitetta voidaan käyttää myös hissikuilun tiloiltaan rajoitetussa yläpäässä. Siellä voidaan käyttää kahta suoritusmuotoa: » • · - kääntöpuskurin 8 sijoitusta vastapainon alle, aivan kuten kuviossa 1, ·:· 20 - kääntöpuskurin 8 sijoitusta kuilun katon alle. Kääntöpuskuri 8 tai sen jalusta I · 14 kiinnitetään tällöin kuilun kattoon ja kääntöpuskurin 8 massan jakaantu- ·’: minen suunnitellaan siten, että kääntyminen hissikorin 1 ajoalueelle tapahtuu - »· v ; taas pelkästään oman painovoiman avulla. Kaikki muut toiminnat ovat aivan samoja kuin edellä kuvattiin. Hissikorin yläpuolella sijaitsevan suojatilan var- •» » *' 25 mistukseen käytettäessä on kaikki kuilun ovet, alimpaa lukuun ottamatta, varustettu kuvioiden 7-10 mukaisella lukituksen avaus- ja laukaisulaitteella.

• » '·;·* Keksinnön mukaista laitetta voidaan periaatteessa käyttää missä tahansa kul jetuslaitteissa, joiden päissä on syvyydeltään tai korkeudeltaan rajoitetut * 30 huoltotilat, joissa oleminen on vaarallista.

Claims (8)

 1. 9 Patenttivaatimukset: 11ϋ/71
 2. 1. Laite, jolla suojataan ihmisiä kuljetuslaitteen yhden tai useamman henkilön väliaikaisesti miehittämään työtilaan tunkeutumisen aiheuttamalta puristuk- 5 siin jäämisvaaralta hissikuilussa (2), jonne päästään kuilun ovesta (17), jossa laitteessa on tuki (28), joka käsittää ainakin yhden kääntöpuskurin (8), joka voi automaattisesti siirtyä taka-asennosta hissikorin (1) ajomatkaa rajoittavaan suoja-asentoon, ja lukituksen avaus- ja laukaisumekanismi (26), tunnettu siitä, että kääntöpuskuri (8) kallistuu suoja-asentoon ensi sijassa au-10 tomaattisesti painovoiman johdosta ja voidaan palauttaa taka-asentoon käynnistäjän (12) avulla, että kääntöpuskurin (8) suoja-asento ilmoitetaan käynnistäjän (12) ohjaamalla turvakytkimellä (13) ja että käynnistäjä (12) on pois päältä ainakin, kun kuilun ovi (17) avataan hissikorin ollessa muualla, jolloin pannaan toimimaan muistikytkentä. 15
 3. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen suojalaite, tunnettu siitä, että muistikytkentä koostuu turvakoskettimella varustetusta lukituskytkimestä (21) ja .*·. avainkytkimellä toimimaan pantavasta palautuselimestä (20). • · I » I Mill » ·
 4. 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen suojalaite, tunnettu siitä, että tuen (28) ' > · lisäksi käytetään henkilöiden suojaamiseksi jaksollista kääntöpuskurin (8) ja käynnistäjän (12) toiminnan tarkastusta, jolloin turvakytkinten (13) ilmoitta-ma virhetoiminta aiheuttaa hissin pysähtymisen. • : 25 4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen suojalaite, tunnettu siitä, että palau- I I · ·;·’ tuselimen (20) toimimaan paneva avainkytkin on kuilun (2) ulkopuolella, ensi » ’: : sijassa konehuoneessa. * I
 5. 5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen suojalaite, tunnettu siitä, että lukituksen II 30 avaus- ja laukaisulaite (26) käsittää lukon ohjauselimen (18) ja salvan (33), joka nousee lukituskytkintä (21) ohjaavan kytkentäkäyrän (24) nokan (34) 110771 10 päälle, ja kytkentäkäyrään (24) kiinteästi liittyvän, kuilun oven lukituksen avauksen toisen ohjauselimen (25) vapauttavan työntimen (23).
 6. 6. Jonkin edellä mainituista patenttivaatimuksista mukainen suojalaite, tun-5 nettu siitä, että lukon ohjauselimessä (18) on kytkentäkäyrä (22).
 7. 7. Jonkin edellä mainituista patenttivaatimuksista mukainen suojalaite, tunnettu siitä, että kytkentäkäyrä (24) liittyy palautusjouseen.
 8. 8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen suojalaite, tunnettu siitä, että kääntö- puskurin (8) sijasta käytetään kiinteää kääntövipua (48) ja että tämä tuki on hissikuilun kuoppaan (3) sijoitetun puskurin (45) päällä. I · • · • · · · I · • « · • · · • · · t · · • · * · f * · • · I · » ) · » I » I » • · • ’tl » · ' » Dt 11 110771
FI960410A 1995-01-31 1996-01-30 Väliaikainen työtilan suojaus FI110771B (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH25795 1995-01-31
CH25795 1995-01-31

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI960410A0 FI960410A0 (fi) 1996-01-30
FI960410A FI960410A (fi) 1996-08-01
FI110771B true FI110771B (fi) 2003-03-31

Family

ID=4182885

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI960410A FI110771B (fi) 1995-01-31 1996-01-30 Väliaikainen työtilan suojaus

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5727657A (fi)
EP (1) EP0725033B1 (fi)
JP (1) JP4050342B2 (fi)
AT (1) AT201009T (fi)
CA (1) CA2166841C (fi)
DE (1) DE59606855D1 (fi)
DK (1) DK0725033T3 (fi)
ES (1) ES2158154T3 (fi)
FI (1) FI110771B (fi)
NO (1) NO314722B1 (fi)

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5806633A (en) * 1995-12-22 1998-09-15 Macuga; Henry J. Elevator safety system incorporating false pit
FI108124B (fi) * 1998-03-18 2001-11-30 Kone Corp Hissin turvalaite
US6691833B1 (en) * 1999-02-05 2004-02-17 Inventio Ag Elevator without a machine room
NO323028B1 (no) * 1999-05-14 2006-12-27 Inventio Ag Anordning for utforelse av arbeid i en heissjakt
FR2795060B1 (fr) * 1999-06-17 2001-08-17 Gilles Antras Dispositif de securite pour technicien ascensoriste permettant d'eviter l'ecrasement de celui-ci entre la cabine et le plafond de la cage
ES2156566B1 (es) * 1999-09-14 2002-04-01 Orona S Coop Accionador de seguridad de paracaidas para una cabina de ascensor.
AT299835T (de) * 1999-12-20 2005-08-15 Mitsubishi Elevator Europ B V Schachtsicherheitssystem für aufzug
SE521817C2 (sv) * 2000-11-02 2003-12-09 Alimak Ab Safety arrangements at the elevator
FI112640B (fi) * 2000-12-22 2003-12-31 Kone Corp Hissin turvalaite
DE10065099A1 (de) * 2000-12-28 2002-07-18 Logos Innovationen Gmbh Schutzvorrichtung zur Erzeugung eines Schutzraumes
US6481534B1 (en) 2001-08-27 2002-11-19 Otis Elevator Company Apparatus for maintaining adequate overhead space for car top mechanics in elevator systems
DE20202775U1 (de) * 2002-02-21 2002-08-14 Osma Aufzuege Albert Schenk Gm Aufzug mit einem temporären Schutzraum
PE20040794A1 (es) * 2003-03-05 2004-12-22 Inventio Ag Prevencion de acceso no autorizado a cajas de ascensor
PT1473264E (pt) 2003-03-31 2006-09-29 Inventio Ag Barra de paragem para criar um espaco temporario de seguranca no interior de um poco de elevador
EP1479636A1 (de) * 2003-05-21 2004-11-24 Inventio Ag Puffer zum Schaffen einer Schutzzone in einer Aufzugsanlage
JP4712313B2 (ja) * 2003-05-21 2011-06-29 インベンテイオ・アクテイエンゲゼルシヤフトInventio Aktiengesellschaft バッファおよびバッファを備えたエレベータ設備
NZ532767A (en) * 2003-05-21 2004-12-24 Inventio Ag Lift installation with a buffer for creating a zone of protection in a lift installation and a method of creating a zone of protection
FI116788B (fi) * 2003-11-17 2006-02-28 Kone Corp Lift system
FI119769B (fi) * 2003-11-17 2009-03-13 Kone Corp Menetelmä hissin asentamiseksi ja hissi
JP2005178997A (ja) 2003-12-19 2005-07-07 Otis Elevator Co 乗りかごの落下防止装置
EP1748948A1 (en) * 2004-03-31 2007-02-07 Otis Elevator Company Elevator inspection system
DE602004026364D1 (de) * 2004-05-05 2010-05-12 Otis Elevator Co Sicherheitsvorrichtung für bedienerschutz in aufzügen mit niedrigem schachtunterteil und damit ausgestatteter aufzug
US7258202B1 (en) * 2004-05-10 2007-08-21 Inventio Ag Creation of temporary safety spaces for elevators
ZA200503290B (en) * 2004-05-19 2007-03-28 Inventioag Shaft pit equipment for a lift
US20060042883A1 (en) * 2004-09-02 2006-03-02 Gary Scott Elevator pit safety device
EP1799602A1 (en) * 2004-09-29 2007-06-27 Otis Elevator Company Device for the safety stop of an elevator car
JP4813498B2 (ja) * 2004-11-30 2011-11-09 オーチス エレベータ カンパニーOtis Elevator Company 折り畳み式衝撃吸収脚部を有するエレベータかご、および対応するエレベータ
JP5129811B2 (ja) 2006-06-26 2013-01-30 オーチス エレベータ カンパニーOtis Elevator Company エレベータかごの上にオーバヘッドクリアランスを維持する格納式停止装置
EP2035313B1 (en) * 2006-06-30 2010-11-03 Otis Elevator Company Safety device for securing minimum spaces at the top or bottom of an elevator shaft being inspected, and elevator having such safety devices
KR100831856B1 (ko) 2006-09-15 2008-05-22 오티스 엘리베이터 컴파니 엘리베이터 장치, 엘리베이터 장치의 작동 방법 및 엘리베이터 장치를 작동시키기 위한 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장 매체
CN101506079B (zh) * 2006-10-25 2011-01-26 三菱电机株式会社 电梯装置
CN101077749B (zh) * 2007-04-29 2010-07-28 广州日立电梯有限公司 电梯底坑维修检查保护系统
DE102007049737A1 (de) 2007-10-16 2009-04-23 Exclusive Lift Gmbh Aufzuganlage für Personen und/oder Lasten mit zumindest einer Aufzugkabine
EP2072450A1 (en) * 2007-12-21 2009-06-24 Inventio Ag Circuit for resetting an elevator safety chain
FI125327B (fi) 2009-01-12 2015-08-31 Kone Corp Elevator with locking device to prevent movement of the car and lift locking device to prevent movement of the car
IT1395860B1 (it) * 2009-10-12 2012-10-26 Igv Group S P A Dispositivo per realizzare gli spazi di sicurezza per interventi di manutenzione nella fossa e nella testata del vano corsa degli ascensori
EP2558393A4 (en) * 2010-04-12 2018-01-24 Otis Elevator Company Retractable stop for low overhead elevators
EP2609028B1 (en) * 2010-08-25 2020-02-26 Otis Elevator Company Device for controlling the position of a blocking member in an elevator system
GB2476704A (en) * 2010-10-29 2011-07-06 Elevator Equipment Ltd An elevator safety system
DE102010055353A1 (de) 2010-12-20 2012-06-21 ALKO Fördertechnik GmbH Einrichtung an Aufzuganlagen zum Schutz von Personal in den Schachtenden
WO2013092493A1 (de) * 2011-12-21 2013-06-27 Inventio Ag Einrichtung und verfahren zum entriegeln einer aufzugs-stockwerktür
DE102012005541A1 (de) * 2012-03-21 2013-09-26 Aufzugswerke M. Schmitt & Sohn Gmbh & Co. Schachtsicherheitsvorrichtung sowie Aufzugsanlage
ES2568907T3 (es) 2012-10-30 2016-05-05 Kone Corporation Un ascensor y un método
FI125118B (fi) * 2013-01-07 2015-06-15 Kone Corp Elevator
CN103145016B (zh) * 2013-03-20 2015-10-21 苏州台菱电梯有限公司 一种电梯轿厢自动防坠落阻止装置
EP3012217B8 (en) * 2014-10-21 2017-08-02 KONE Corporation Safety system for elevator
WO2016091777A1 (de) * 2014-12-11 2016-06-16 Inventio Ag Entriegelungsvorrichtung, aufzugsanlage mit einer entriegelungsvorrichtung und ein verfahren zum betätigen einer entriegelungsvorrichtung
EP3366628B1 (en) 2017-02-27 2019-06-19 KONE Corporation Safety system for a service space within an elevator shaft
EP3398900B1 (en) 2017-05-02 2019-12-18 Otis Elevator Company Elevator landing door lock safety system
JP6716035B2 (ja) * 2017-06-12 2020-07-01 三菱電機株式会社 かごドア装置の保守用足場
US10889465B2 (en) 2017-07-31 2021-01-12 Otis Elevator Company Mechanical hoistway access control device

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2726735A (en) * 1955-02-23 1955-12-13 New York Air Brake Co Electric control for hydraulic lifts
GB1303487A (fi) * 1969-10-21 1973-01-17
DE7518439U (de) * 1975-06-10 1975-11-20 Sprenger E Maschinenfabrik U Aufzugbau Fahrbahnbegrenzer fuer aufzuege
SU709497A1 (ru) * 1978-04-24 1980-01-15 Государственный Проектный Институт "Донгипрошахт" Посадочное устройство шахтного подъемника
CH667638A5 (en) * 1985-09-27 1988-10-31 Inventio Ag Safety device for maintenance space under lift cabin - has prop swung outwards under cabin after carrier arm has been positioned
JPH0356378A (en) * 1989-07-25 1991-03-11 Toshiba Corp Elevator inspecting device
JP2791175B2 (ja) * 1990-04-11 1998-08-27 株式会社東芝 エレベータかご
JP2867828B2 (ja) * 1993-02-18 1999-03-10 三菱電機株式会社 エレベーターの保守作業用安全装置

Also Published As

Publication number Publication date
DE59606855D1 (de) 2001-06-13
DK725033T3 (fi)
JP4050342B2 (ja) 2008-02-20
FI960410A0 (fi) 1996-01-30
FI110771B1 (fi)
US5727657A (en) 1998-03-17
DK0725033T3 (da) 2001-08-06
CA2166841A1 (en) 1996-08-01
FI960410D0 (fi)
AT201009T (de) 2001-05-15
NO960399D0 (no) 1996-01-30
NO314722B1 (no) 2003-05-12
FI960410A (fi) 1996-08-01
EP0725033A1 (de) 1996-08-07
ES2158154T3 (es) 2001-09-01
CA2166841C (en) 2006-08-22
NO960399L (no) 1996-08-01
EP0725033B1 (de) 2001-05-09
JPH08245110A (ja) 1996-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4576539A (en) Wheelchair passenger lift apparatus for transit stations
EP1773704B1 (en) Safety device for operator protection in low-height shaft bottom end elevators and elevator equipped therewith
US7891467B2 (en) Elevator safety arrangement having safety spaces
CA2478078C (en) Shaft monitoring system for an elevator
US5806633A (en) Elevator safety system incorporating false pit
US7044271B2 (en) Safety device for pinching zone of elevator doors
EP1817251B1 (en) Safety device for use in an elevator system
EP1404603B1 (de) Aufzuganlage mit virtueller schutzzone am schachtfuss und/oder am schachtkopf und verfahren zum ansteuern derselben
EP1879780B1 (en) Platform door system
CA2777165C (en) Elevator
US5299386A (en) Safety gate assembly
US7281609B2 (en) Elevator inspection safety devices
US3065826A (en) Entranceway apparatus and closure means for elevators
CA2399761C (en) Sectional lifting door or folding door
KR20070045925A (ko) 안전장치를 구비한 케이블웨이
CA2467675C (en) Buffer and lift installation with such a buffer
CA2459447C (en) Preventing unauthorized hoistway access
US20040222046A1 (en) Elevator installation with a device for furnishing a temporary protective space, a method for mounting the device and a method for furnishing the temporary protective space
CA2082773C (en) Double-sided wedge brake system for an elevator
AU780398B2 (en) Safety arrangement for a hoist
US7650971B2 (en) Safety lock for elevator landing door detecting intrusion in the shaft through the landing door and elevator thus equipped
WO1998036723A1 (en) A moveable ramp assembly
US20160207542A1 (en) Protective Wall for the Protection of People from Moving Rail Vehicles
JP5015246B2 (ja) 検査されるエレベータの頂部や底部における最小空間を確保する安全装置およびこのような安全装置を備えたエレベータ
BRPI0415952B1 (pt) Lift control device for an emergency stop

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired