SE534492C2 - Container handling device, use of such and method of unloading and loading - Google Patents

Container handling device, use of such and method of unloading and loading Download PDF

Info

Publication number
SE534492C2
SE534492C2 SE1050107A SE1050107A SE534492C2 SE 534492 C2 SE534492 C2 SE 534492C2 SE 1050107 A SE1050107 A SE 1050107A SE 1050107 A SE1050107 A SE 1050107A SE 534492 C2 SE534492 C2 SE 534492C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
container
handling
unit
container unit
container handling
Prior art date
Application number
SE1050107A
Other languages
English (en)
Other versions
SE1050107A1 (sv
Inventor
Karl Bohman
Original Assignee
Ship To Shore Technology Holding B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ship To Shore Technology Holding B V filed Critical Ship To Shore Technology Holding B V
Priority to SE1050107A priority Critical patent/SE534492C2/sv
Publication of SE1050107A1 publication Critical patent/SE1050107A1/sv
Publication of SE534492C2 publication Critical patent/SE534492C2/sv

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D90/00Component parts, details or accessories for large containers
  • B65D90/0006Coupling devices between containers, e.g. ISO-containers
  • B65D90/0013Twist lock
  • B65D90/002Apparatus for manual or automatic installation/removal of twist-lock
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
  • B65G63/00Transferring or trans-shipping at storage areas, railway yards or harbours or in opening mining cuts; Marshalling yard installations
  • B65G63/002Transferring or trans-shipping at storage areas, railway yards or harbours or in opening mining cuts; Marshalling yard installations for articles
  • B65G63/004Transferring or trans-shipping at storage areas, railway yards or harbours or in opening mining cuts; Marshalling yard installations for articles for containers
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
  • B65G67/00Loading or unloading vehicles
  • B65G67/02Loading or unloading land vehicles
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
  • B65G67/00Loading or unloading vehicles
  • B65G67/60Loading or unloading ships
  • B65G67/603Loading or unloading ships using devices specially adapted for articles
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T29/00Metal working
  • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
  • Y10T29/49815Disassembling
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T29/00Metal working
  • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
  • Y10T29/49826Assembling or joining

Description

25 30 534 492 2 både sidled och längdled och vertikala tandemlyft där två containrar eller två par i längdled sammankopplade containrar lyfts sammankopplade vertikalt. 53 30 494 492 2 both laterally and longitudinally and vertical tandem lifts where two containers or two pairs of longitudinally connected containers are lifted interconnected vertically.
En containerhanteringsanordning enligt föreliggande uppfinning kan utformas på olika sätt inom uppfinningens ram, och kan utformas för vilken som helst av de ovan nämnda typerna av lyft. Den kan även vara anpassad så att den klarar att hantera flera av de nämnda slagen av lyft.A container handling device according to the present invention can be designed in different ways within the scope of the invention, and can be designed for any of the above-mentioned types of lifting. It can also be adapted so that it can handle several of the mentioned types of lifting.
Uppfinningens bakgrund Vid lossning eller lastning av containrar från/till en båt är det angeläget att hela lossnings-/lastningsprocessen går snabbt. Detta medför ett logistiskt problem med hänsyn till att antalet containrar som fraktas med båten kan vara mycket stort, i storleksordningen upp till 10-15 000 TEU (TEU är ett standardmått som betyder v tjugofotsekvivalenter) och med hänsyn till att varje container upptar en ansenlig volym. Därvid är det viktigt att undvika att flaskhalsar uppstår och möjliggöra att lyftkranarna arbetar kontinuerligt utan avbrott.Background of the invention When unloading or loading containers from / to a boat, it is important that the entire unloading / loading process is fast. This poses a logistical problem given that the number of containers transported by boat can be very large, in the order of up to 10-15 000 TEU (TEU is a standard measure meaning v twenty-foot equivalents) and given that each container occupies a considerable volume . In doing so, it is important to avoid the occurrence of bottlenecks and to enable the cranes to operate continuously without interruption.
Det betyder b|.a. att de transportmedel, vanligtvis lastbilar, som vid lossning ska transportera bort containrarna från det område i hamnen där de avställs av lyftkranarna, helst bör finnas tillgängliga att snarast borttransportera containern när den släpps från lyftkranen.It means b | .a. that the means of transport, usually trucks, which, when unloading, are to transport the containers away from the area in the port where they are stopped by the cranes, should preferably be available to transport the container as soon as possible when it is released from the crane.
Idealet är förstås ur denna synpunkt att vid vardera lyftavslut en lastbil finns på plats så att containern släpps på dess flak. Vid nästa lyftavslut ska lastbilen ha kört iväg och en tom finnas på plats beredd att ta emot nästa container.The ideal is, of course, from this point of view that at each lifting end a truck is in place so that the container is released on its flatbed. At the next lifting end, the truck must have driven away and an empty one is on site ready to receive the next container.
En sådan idealisk timing är svårt att uppnå i praktiken, och att låta lastbilarna stå i kö för att möjliggöra detta medför kostnader för lastbilarnas dötid och kräver stort utrymme.Such ideal timing is difficult to achieve in practice, and leaving the trucks in line to enable this entails costs for the lorries' downtime and requires a lot of space.
En komplikation är dessutom att containrarna vid fartygstransporten, då de är staplade ett stort antal ovanpå varandra, är förankrade i vertikalled vid varandra. För detta ändamål är det ett hål i vardera containerhörn på såväl containerns översida som dess undersida. En separat låsenhet är anordnad vid vardera hörn, med en uppåtriktad komponent som skjuter in i en överliggande containerns hål och en nedåtriktad komponent som skjuter in i den underliggande containerns hål. Låsenheterna håller fast de ovanpå varandra staplade containrarna vid fartygstransporten. Med enkla handgrepp kan vardera låsenhet 20 25 30 534 452 3 försättas i låsande respektive icke-läsande tillstånd. Det finns olika utföranden av sådana låsenheter. Ett exempel beskrivs närmare i EP 1 893 508, vilken härmed inkluderas som referens i föreliggande ansökan.A complication is also that the containers in the ship transport, when they are stacked a large number on top of each other, are anchored vertically to each other. For this purpose, there is a hole in each container corner on both the top and bottom of the container. A separate locking unit is provided at each corner, with an upwardly facing component projecting into the hole of an overlying container and a downwardly facing component projecting into the hole of the underlying container. The locking units hold the containers stacked on top of each other during ship transport. With simple hand grips, each locking unit can be set in the locking and non-reading states, respectively. There are different designs of such locking devices. An example is described in more detail in EP 1 893 508, which is hereby included as a reference in the present application.
Komplikationen består i att dessa låsenheter måste avlägsnas vid lossning respektive påmonteras vid lastning s.k. deconing och coning. Därigenom tillkommer ytterligare ett hanteringsmoment som försvårar en optimerad timing.The complication is that these locking units must be removed when unloading or mounted during loading, so-called deconing and coning. This adds an additional handling step that makes optimized timing more difficult.
Svårigheterna med att vid lossning fullt ut synkronisera avlastningen av containrarna med borttransporten av dessa samt behovet av att avlägsna låsenheterna medför vanligtvis att man nödgas tillfälligt lasta av en eller flera containrar på marken. Det kan av utrymmesskäl inte accepteras för fler än några få containrar. Dessutom kräver det att lyftkranens kapacitet måste tas i anspråk en andra gång för att lyfta över en container från avställningsplatsen till lastbilen, vilket minskar utnyttjandeeffektiviteten av denna. Alternativt kan separata omlastningskranar användas.The difficulties of fully synchronizing the unloading of the containers with the removal of these during unloading and the need to remove the locking units usually mean that one or more containers have to be temporarily unloaded on the ground. For space reasons, it cannot be accepted for more than a few containers. In addition, it requires that the capacity of the crane must be used a second time to lift over a container from the parking space to the truck, which reduces its utilization efficiency. Alternatively, separate loading cranes can be used.
De ovan beskrivna problemen är förstås för handen även vid lastning av en båt.The problems described above are of course obvious even when loading a boat.
För att möta detta problem är förut känt att anordna någon form av mellanlagringsplattform för containrarna som lastas eller lossar och som inte omedelbart kan tas om hand av en kran respektive en lastbil. Exempel på sådana beskrivs i US 6 602 036, US 6 652 211 och US 6 685 418.To meet this problem, it is previously known to provide some form of intermediate storage platform for the containers which are loaded or unloaded and which cannot be immediately taken care of by a crane or a truck, respectively. Examples of such are described in US 6,602,036, US 6,652,211 and US 6,685,418.
Vid kända sådana plattformar placeras containrarna i sidled bredvid varandra. Detta skapar lätt utrymmesproblem i hamnterminalen. l några fall har det lösts genom att höja upp plattformen så att lastbilarna kan passera under den vilket dock bidrar till att det blir en skrymmande konstruktion.In known such platforms, the containers are placed laterally next to each other. This easily creates space problems in the port terminal. In some cases, it has been solved by raising the platform so that the trucks can pass under it, which, however, contributes to a bulky construction.
Dessutom medför mellanlagringen i sidled att lyftanordningarna blir tämligen komplicerade, utrymmeskrävande och kostsamma.In addition, the lateral intermediate storage means that the lifting devices become rather complicated, space-consuming and expensive.
Ett annat problem föreligger vid vertikala tandemlyft. Att containrar då är belägna ovanpå varandra gör mottagande, coning/deconing och omlastning till lastbil förhållandevis komplicerat.Another problem exists with vertical tandem lifts. The fact that containers are then located on top of each other makes receiving, coning / deconing and reloading to a truck relatively complicated.
Beskrivning av uppfinningen Ändamålet med föreliggande uppfinning är att minska hanteringstiden av en container vid lastning eller lossning av en båt jämfört med konventionell hantering. inom ramen för detta ligger att därvid undanröja de nackdelar som är 10 20 25 30 534 492 4 förknippade med förut kända lösningar som baserar sig på att anordna ett kortvarigt temporärt mellanlager för containrarna.Description of the invention The object of the present invention is to reduce the handling time of a container when loading or unloading a boat compared to conventional handling. within the scope of this is to thereby eliminate the disadvantages associated with previously known solutions which are based on arranging a short-term temporary intermediate storage for the containers.
Det uppställda ändamålet ernås enligt uppfinningens första aspekt genom att en containerhanteringsanordning av det inledningsvis angivna slaget uppvisar de speciella särdragen att containerhanteringsanordningen är anordnad att kunna ta emot minst ett par containerenheter där den ena enheten i paret är belägen ovanför den andra, vilken containerhanteringsanordning innefattar en bärstruktur, en med bärstrukturen förbunden, lastplattform och en med bärstrukturen förbunden flyttanordnintg, vilken flyttanordning innefattar en greppram anordnad att kunna omsluta åtminstone tre av en containerenhets vertikala sidoväggar och vilken greppram har innermått som är större än en containerenhets tvärsnittsmåtti ett horisontalplan så att en vertikalrörelse av en containerenhet genom greppramen är möjlig.The set object is achieved according to the first aspect of the invention in that a container handling device of the type initially indicated has the special features that the container handling device is arranged to be able to receive at least a pair of container units where one unit in the pair is located above the other, which container handling device comprises a support structure. , a loading platform connected to the supporting structure and a surface device connected to the supporting structure, which moving device comprises a gripping frame arranged to be able to enclose at least three of the vertical side walls of a container unit and which gripping frame has inner dimensions greater than a horizontal cross-sectional dimension of a container unit container unit through the grip frame is possible.
Det är vidare önskvärt att åstadkomma en rationell hantering av containrar som lyfts med vertikalt tandemlyfi.It is further desirable to achieve rational handling of containers lifted with vertical tandem light fi.
Tack vare att containerhanteringsanordningen kan ta emot containrar ovanpå varandra kan de mellanlagras med förhållandevis litet utrymmesbehov.Thanks to the fact that the container handling device can receive containers on top of each other, they can be temporarily stored with relatively little space requirements.
Genom flyttanordningens speciella utformning kan detta åstadkommas utan begränsning av åtkomligheten för att lossa en containerenhet från containerhanteringsanordningen oavsett var den är belägen i denna.Due to the special design of the surface device, this can be achieved without limiting the accessibility to detach a container unit from the container handling device, regardless of where it is located in it.
Normalt sett är containerhanteringsanordningen mest ändamålsenlig att ta emot två containerenheter ovanpå varandra. Inom uppfinningens ram ligger dock även en containerhanteringsanordning som medger tre eller flera containerenheter ovanpå varandra.Normally, the container handling device is most expedient to receive two container units on top of each other. However, within the scope of the invention there is also a container handling device which allows three or more container units on top of each other.
Enligt en föredragen utföringsform är lastplattformen höj- och sänkbar.According to a preferred embodiment, the loading platform can be raised and lowered.
Därmed underlättas att organisera mottagandet av containerenheterna och att lossa dem från containerhanteringsanordningen.This makes it easier to organize the reception of the container units and to detach them from the container handling device.
Enligt ytterligare en föredragen utförringsform är greppramen anordnad att omsluta en containerenhets samtliga fyra vertikala sidor.According to a further preferred embodiment, the gripping frame is arranged to enclose all four vertical sides of a container unit.
Därmed blir ramen formstabil och möjliggör en optimal fastsättning av containerenheten vid flyttanordningen då containerenheten ska Iossas från containerhanteringsanordningen. 15 20 25 30 534 492 5 Enligt ytterligare en föredragen utföringsform är greppramen försedd med förskjutbara tappar anordnade att kunna skjutas in i hål belägna i hörn i container- enhetens sidoväggar.Thus, the frame becomes dimensionally stable and enables an optimal attachment of the container unit to the moving device when the container unit is to be detached from the container handling device. According to a further preferred embodiment, the gripping frame is provided with displaceable pins arranged to be able to slide into holes located in corners in the side walls of the container unit.
Flyttanordningen kan därmed via sin greppram direkt förbindas med containerenheten utan några extra tillbehör. Det leder till ett säkert och distinkt grepp som underlättar hanteringen då containerenheten lyfts med flyttanordningen. Risken för felkoppling blir minimal och funktionen är pålitlig.The moving device can thus be directly connected to the container unit via its gripping frame without any additional accessories. This leads to a secure and distinct grip that facilitates handling when the container unit is lifted with the surface device. The risk of incorrect connection is minimal and the function is reliable.
Dessutom blir flyttanordningen enkel i sitt utförande.In addition, the surface device becomes simple in its design.
Enligt ytterligare en föredragen utföringsform är ramens tappar belägna vid två làngsidor av greppramen och anordnade att kunna skjutas in i hål belägna i övre hörn i en containerenhets båda långsidor.According to a further preferred embodiment, the pins of the frame are located at two long sides of the gripping frame and are arranged to be slid into holes located in the upper corners in both long sides of a container unit.
Att ha infästningen vid långsidorna är gynnsamt ur kraftupptagnings- synpunkt genom att överhänget minimeras. Att fästa upptill ger den bästa stabiliteten.Having the attachment at the long sides is favorable from a power take-up point of view by minimizing the overhang. Attaching at the top provides the best stability.
Enligt ytterligare en föredragen utföringsform är antalet tappar på vardera långsida två eller fyra.According to a further preferred embodiment, the number of pins on each long side is two or four.
Det innebär en ändamålsenlig anpassning till det antal hål som finns på vardera sida hos en container och varvid endast ett av hålparet upptill eller nedtill, företrädesvis upptill utnyttjas.This means an expedient adaptation to the number of holes present on each side of a container and in which case only one of the pair of holes at the top or bottom, preferably at the top, is used.
Då containerenheten består av en enda container räcker det med två tappar. En containerhanteringsanordning enligt uppfinningen avsedd endast för sådan tillämpning kan således vara utrustad med två tappar på respektive balk hos greppramen.As the container unit consists of a single container, two pins are sufficient. A container handling device according to the invention intended only for such an application can thus be equipped with two pins on the respective beam of the grip frame.
Då containerenheten består av två containrar finns även ett hålpar på mitten av containerenheten. Därvid kan det vara lämpligt att utnyttja även dessa vid lyftet för att avlasta containrarnas sammankopplingsanordning. Därvid blir antalet tappar fyra på vardera sida. En sådan greppram kan naturligtvis användas för lyft av endast en container.As the container unit consists of two containers, there is also a pair of holes in the middle of the container unit. In this case, it may be appropriate to also use these when lifting to relieve the interconnecting device of the containers. Thereby, the number of pins will be four on each side. Such a gripping frame can of course be used for lifting only one container.
Enligt ytterligare en utföringsform innefattar bärstrukturen en bärram, anordnad på en höjd över lastplattformen då lastplattformen är i sitt nedersta läge vilken höjd överstiger höjden hos en containerenhet, vilken bärram är anordnad att kunna omsluta åtminstone tre av en containerenhets vertikala sidoväggar och har innermått som är större än en containerenhets tvärsnittsmått i ett horisontalplan så att en vertikalrörelse av en containerenhet genom bärramen är möjlig. 15 20 30 534 492 6 Genom bärramen kan den ovanpåliggande containerenheten uppbäras av containerhanteringsanordningens bärstruktur utan att anligga mot den undre.According to a further embodiment, the support structure comprises a support frame, arranged at a height above the loading platform when the loading platform is in its lowest position, which height exceeds the height of a container unit, which support frame is arranged to enclose at least three of a container unit's vertical side walls than a cross-sectional dimension of a container unit in a horizontal plane so that a vertical movement of a container unit through the support frame is possible. Through the support frame, the superimposed container unit can be supported by the support structure of the container handling device without abutting against the lower one.
Därmed möjliggörs på ett enkelt sätt att den undre kan flyttas av flyttanordningen utan hinder av den övre. Tack vare att bärramen är större än en containerenhet kan en containerenhet passera vertikalt genom densamma så att det underlättar mottagande och bortlyftande av containerenheterna.This makes it possible in a simple way that the lower one can be fl replaced by the moving device without hindrance by the upper one. Due to the fact that the support frame is larger than a container unit, a container unit can pass vertically through it so that it facilitates receiving and lifting of the container units.
Enligt ytterligare en föredragen utföringsforrm är även bärramen försedd med förskjutbara tappar anordnade att kunna skjutas in i hål belägna i höm i en containerenhets båda sidoväggar.According to a further preferred embodiment, the support frame is also provided with displaceable pins arranged to be able to be slid into holes located in corners in both side walls of a container unit.
Därmed kan den containerenhet som bärs upp av bärramen fästas på ett enkelt sätt med motsvarande fördelar som beskrivits för en greppram utformad på liknande sätt.Thus, the container unit supported by the support frame can be attached in a simple manner with corresponding advantages as described for a grip frame designed in a similar manner.
Enligt ytterligare en föredragen utföringsforrn är container- hanteringsanordningen försedd med Iåshanteringsorgan för lösgörande och/eller fästande av låsanordningar från/på en i containerhanteringsanordningen belägen containerenhet.According to a further preferred embodiment, the container handling device is provided with lock handling means for releasing and / or attaching locking devices from / to a container unit located in the container handling device.
Det inledningsvis beskrivna erforderliga anbringandet respektive lösgörandet av låsanordningar vid omlastning i en hamnterminal blir därmed rationell. Tack vare att containerhanteringsanordningen är försedd med Iåshanteringsorgan kan detta tempo utföras samtidigt som en containerenhet befinner sig i containerhanteringsanordningen vilket spar tid. Genom låshanteringsorganen reduceras dessutom behovet av manuella ingrepp för detta med åtföljande förhöjd säkerhet.The initially required installation or release of locking devices during transhipment in a port terminal thus becomes rational. Thanks to the fact that the container handling device is provided with lock handling means, this tempo can be performed at the same time as a container unit is in the container handling device, which saves time. The lock handling means also reduces the need for manual intervention for this with consequent increased security.
Enligt ytterligare en föredragen utföringsform är container- hanteringsanordningen försedd med låstransportorgan för transport av låsanordningar från och/eller till respektive Iåshanteringsorgan.According to a further preferred embodiment, the container handling device is provided with locking transport means for transporting locking devices from and / or to the respective lock handling means.
Därigenom elimineras behovet av att någon springer runt och samlar upp låsanordningar från sina lösgöringsställen vid vardera hörn hos varje container i containerenheten och motsvarande åtgärd då de ska fästas. Det reducerar ytterligare behovet av manuellt ingripande och minskar risken för personskador.This eliminates the need for someone to run around and collect locking devices from their release points at each corner of each container in the container unit and the corresponding measure when they are to be attached. It further reduces the need for manual intervention and reduces the risk of personal injury.
Lämpligtvis är transportorganet anordnat att transportera làsanordningarna till/från en plats belägen vid containerenhetens ena kortsida.Suitably the transport means is arranged to transport the locking devices to / from a place located at one short side of the container unit.
Enligt ytterligare en föredragen utföringsform är container- hanteringsanordningen sammansatt av två intilliggande sektioner, vardera sektion 20 25 30 534 492 7 utformad i enlighet med uppfinningen, varvid vardera flyttanordning är anordnad att förflytta en containerenhet i den ena sektionen sidledes i riktning bort från den andra sektionen.According to a further preferred embodiment, the container handling device is composed of two adjacent sections, each section 20 304 534 492 7 formed in accordance with the invention, each moving device being arranged to move a container unit in one section laterally away from the other section. .
Det förekommer l många hamnterrninaler att kranarna lyfter två containerenheter bredvid varandra, t.ex. två 40-fots-containrar eller fyra 20-fots- containrar. Med denna utföringsforrn av uppfinningen är den anpassad att kunna ta emot containerenheter även från sådan s.k. tandemlyft. En container- hanteringsanordning med detta dubbla utförande kan naturligtvis användas även vid enkellyft.It occurs in many port terminals that the cranes lift two container units next to each other, e.g. two 40-foot containers or four 20-foot containers. With this embodiment of the invention, it is adapted to be able to receive container units also from such so-called tandem lift. A container handling device with this double design can of course also be used for single lifting.
Företrädesvis är containerhanteringsanordningen enligt uppfinningen upptill försedd med instyrningsflänsar i varje hörn av densamma och eventuellt även vid mitten av vardera långsida. Detta för att underlätta instyrning av containerenheten då den lossas från lyftkranen.Preferably, the container handling device according to the invention at the top is provided with guide ends in each corner thereof and possibly also in the middle of each long side. This is to facilitate control of the container unit when it is unloaded from the crane.
Företrädesvis är containerhanteringsanordningen hjulburen för att kunna anpassas till förändringar av lyftkranens position till följd av förändringar i fartygets position. Dessutom är det en fördel att containerhanteringsanordningen därigenom enkelt kan flyttas.Preferably, the container handling device is wheeled to be able to adapt to changes in the position of the crane as a result of changes in the position of the ship. In addition, it is an advantage that the container handling device can thereby be easily moved.
Ovan angivna föredragna utföringsformer av den uppfunna container- hanteringsanordningen anges i de av kravet 1 beroende patentkraven. Det bör framhållas att ytterligare föredragna utföringsformer naturligtvis kan utgöras av alla tänkbara kombinationer av de ovan angivna föredragna utföringsformerna.The above-mentioned preferred embodiments of the invented container handling device are set out in the claims dependent on claim 1. It should be noted that further preferred embodiments may, of course, be made up of any conceivable combination of the above-mentioned preferred embodiments.
Ur uppfinningens andra aspekt ernås det uppställda ändamålet genom användning av den uppfunna containerhanteringsanordningen för att ta emot och vidarebefordra containerenheter vid lastning och lossning av sådana, speciellt vid någon av de föredragna utföringsformerna av containerhanteringsanordningen.From the second aspect of the invention, the object set is achieved by using the invented container handling device for receiving and forwarding container units during loading and unloading thereof, especially in any of the preferred embodiments of the container handling device.
Företrädesvis innefattar användningen även lösgörande och/eller anbringande av låsanordningar från/vid containerenheterna.Preferably, the use also comprises releasing and / or applying locking devices from / to the container units.
Ur uppfinningens tredje aspekt ernås det uppställda ändamålet genom att ett förfarande för lossning av det inledningsvis angivna slaget innefattar de speciella åtgärderna i steg A - E i nämnd ordning: A. placering av en första containerenhet i containerhanteringsanordning genom en vertikal lossning, B. placering av en andra containerenhet rakt ovanför den första containereheten genom en vertikal lossning, 20 25 30 534 492 8 C. utlastning åt sidan av den första containerenheten från container- hanteringsanordning, D. sänkning av den andra containerenheten i container- hanteringsanordningen E. utlastning åt sidan av den andra containerenheten från containerhanteringsanordningen.From the third aspect of the invention, the object set is achieved in that a method for unloading of the kind initially indicated comprises the special measures in steps A - E in said order: A. placement of a first container unit in a container handling device by a vertical unloading, B. placement of a second container unit directly above the first container unit by a vertical unloading, C. unloading to the side of the first container unit from the container handling device, D. lowering the second container unit into the container handling device E. unloading to the side of the second container unit from the container handling device.
Enligt en föredragen utföringsform utförs stegen A och B samtidigt genom att de lossas från ett vertikalt tandemlyft.According to a preferred embodiment, steps A and B are performed simultaneously by detaching them from a vertical tandem lift.
Därmed är förfarandet anpassat till den rationaliseringsvinst som uppnås vid denna typ av lyft och undanröjer de problem som är förknippade med sådant lyft.Thus, the procedure is adapted to the rationalization gain achieved with this type of lift and eliminates the problems associated with such a lift.
Enligt en föredragen utföringsform av det uppfunna lossningsförfarandet utförs steg B så att den andra containerenheten placeras så att den vilar på den första.According to a preferred embodiment of the invented unloading method, step B is performed so that the second container unit is placed so that it rests on the first.
Enligt ytterligare en föredragen utföringsform utförs mellan steg B och C följande steg: B1. höjning av de båda containerenheterna B2. fasthållning av den andra containerenheten B3. sänkning av den första containerenheten.According to a further preferred embodiment, between steps B and C the following steps are performed: B1. increase of the two container units B2. holding the second container unit B3. lowering of the first container unit.
Enligt ytterligare en föredragen utföringsform sänks den andra containeranordningen vid steg D med hjälp av en lastplattform anordnad i containerhanteringsanordningen.According to a further preferred embodiment, the second container device is lowered at step D by means of a loading platform arranged in the container handling device.
Ur uppfinningens tredje aspekt ernås det uppställda ändamålet även genom att ett förfarande för Iastning av det inledningsvis angivna slaget innefattar de speciella åtgärderna i Steg F - J i nämnd ordning: F. ilastning från sidan av en första containerenhet i container- hanteringsanordningen G. höjning av den första containerenheten i containerhanteringsanordningen H. ilastning från sidan av en andra containerenhet så att den lastas under den första containerenheten i containerhanteringsanordningen I. vertikal lossning av den första containerenheten J. vertikal lossning av den andra containerenheten 534 492 Enligt en föredragen utföringsform av Iastningsförfarandet höjs den första containerenheten vid steg G med hjälp av en lastplattform anordnad i container- hanteringsanordningen.From the third aspect of the invention, the object set is also achieved in that a method for loading of the kind initially indicated comprises the special measures in Steps F - J in said order: F. loading from the side of a first container unit in the container handling device G. raising of the first container unit in the container handling device H. loading from the side of a second container unit so that it is loaded under the first container unit in the container handling device I. vertical unloading of the first container unit J. vertical unloading of the second container unit 534 492 According to a preferred embodiment of the loading method the first container unit at step G by means of a loading platform arranged in the container handling device.
Enligt ytterligare en föredragen utföringsform av lastningsförfarandet fasthålls den första containerenheten mellan steg G och H och sänks den första containerenheten mellan steg H och l tills den vilar på den andra containerenheten.According to a further preferred embodiment of the loading method, the first container unit is held between steps G and H and the first container unit is lowered between steps H and 1 until it rests on the second container unit.
Enligt ytterligare en föredragen utföringsform vid lastningsförfarandet sker stegen l och J samtidigt genom ett vertikalt tandemlyft.According to a further preferred embodiment of the loading method, steps 1 and J take place simultaneously through a vertical tandem lift.
Enligt ytterligare en föredragen utföringsform vid lossning eller lastning lösgörs respektive anbringas lâsanordningar från/på vardera containerenhet då containerenheten befinner sig i containerhanteringsanordningen_ Enligt ytterligare en föredragen utföringsform transporteras lâsanordningar med låstransportorgan från/till låsanbringningsställen på containerenheten.According to a further preferred embodiment during unloading or loading, locking devices are detached or applied from / to each container unit when the container unit is in the container handling device. According to a further preferred embodiment, locking devices are transported with locking transport means from / to locking points on the container unit.
Enligt ytterligare en föredragen utföringsform utövas lossnings/lastningsförfarandet med en containerhanteringsanordning enligt föreliggande uppfinning, speciellt enligt någon av de föredragna utföringsformerna av densamma.According to a further preferred embodiment, the unloading / loading method is practiced with a container handling device according to the present invention, especially according to any of the preferred embodiments thereof.
Ovan angivna föredragna utföringsformerna av de uppfunna förfarandena anges i de av kraven 13 respektive 18 beroende patentkraven. Det bör framhållas att ytterligare föredragna utföringsformer av de uppfunna förfarandena kan utgöras av åtgärder som följer av olika föredragna utföringsformer av den uppfunna containerhanteringsanordningen.The above-mentioned preferred embodiments of the invented methods are set out in the claims dependent on claims 13 and 18, respectively. It should be noted that further preferred embodiments of the invented methods may consist of measures resulting from various preferred embodiments of the invented container handling device.
Den uppfunna användningen och de uppfunna förfarandena uppvisar fördelar motsvarande dem hos den uppfunna containerhanteringsanordningen och de föredragna utföringsformerna av densamma och som redogjorts för ovan.The invented use and the invented methods have advantages corresponding to those of the invented container handling device and the preferred embodiments thereof and as described above.
Uppfinningen förklaras närmare genom efterföljande detaljerade beskrivning av utföringsexempel av densamma under hänvisning till medföljande ritningsfigurer.The invention is explained in more detail by the following detailed description of exemplary embodiments thereof with reference to the accompanying drawing figures.
Kort beskrivning av ritningarna 15 20 25 30 534 492 1O F ig. 1 är en schematisk illustration av uppfinningens kringmiljö i en hamnterminal.Brief Description of the Drawings 15 20 25 30 534 492 10 Figs. 1 is a schematic illustration of the surrounding environment of the invention in a port terminal.
Fig. 2 är en perspektivvy av en containerhanteringsanordning enligt ett första utföringsexempel av uppfinningen.Fig. 2 is a perspective view of a container handling device according to a first embodiment of the invention.
Fig. 3-13 illustrerar i ordningsföljd hur de olika stegen då container- hanteringsanordningen används vid lossning.Fig. 3-13 illustrate in order how the different steps when the container handling device is used for unloading.
Fig. 14 är en schematisk ändvy av en containerhanteringsanordning enligt ett andra utföringsexempel.Fig. 14 is a schematic end view of a container handling device according to a second embodiment.
Fig. 15 och 16 illustrerar schematisk hanteringssteg vid en container- hanteringsanordning enligt ett tredje utföringsexempel.Figs. 15 and 16 illustrate schematic handling steps of a container handling device according to a third embodiment.
Beskrivning av utföringsexempel av uppfinningen Containerhanteringsanordningen och hur den används beskrivs i det följande under hänvisning till olika steg vid lossning. Det torde förstås att lastning tillgår på i princip motsvarande sätt, men i en logiskt annorlunda ordningsföljd som äri huvudsak den omvända. lfig. 1 visas schematisk det sammanhang i vilken container- hanteringsanordningen enligt uppfinningen är avsedd att användas.Description of exemplary embodiments of the invention Container handling device and how it is used is described in the following with reference to different steps during unloading. It should be understood that loading takes place in a basically corresponding manner, but in a logically different order which is essentially the reverse. l fi g. 1 schematically shows the context in which the container handling device according to the invention is intended to be used.
Containrar lossas från båten 102 med hjälp av en kran 103 för att släppas av i en containerhanteringsanordning 101 enligt uppfinningen. Från container- hanteringsanordningen flyttas containrarna sedan till en lastbil 104 som positionerats bredvid containerhanteringsanordningens längdsida för att därefter transporteras bort av lastbilen.Containers are unloaded from the boat 102 by means of a crane 103 to be unloaded in a container handling device 101 according to the invention. From the container handling device, the containers are then moved to a truck 104 which is positioned next to the longitudinal side of the container handling device and then transported away by the truck.
Containerhanteringsanordningen visas närmare ifig. 2 som är en perspektiwy av densamma och i tomt tillstånd, d.v.s. innan den mottagit någon container. Den är lådformad med en bärstruktur 1 bestående av en bottendel 2, fyra hörnbelägna bärpelare 3 och en upptill belägen rektangulär bärram 4. I det visade exemplet har bärstrukturen även två centrala bärpelare 3a. belägna i närheten av mitten av den ena långsidan. På bottendelen 2 finns en lastplattform 5 som är höj- och sänkbar genom en icke närmare visad drivanordning under densamma i bottendelen 2. Drivanordning kan vara av konventionellt slag såsom t.ex. en elmotor eller pneumatiskt eller hydrauliskt manövrerad. 20 534 492 11 Containerhanteringsanordningen är vidare försedd med en flyttanordning 6 som utgörs av en länkmekanism 7 i vardera gavel med en rektangulär greppram 8 vid länkmekanismens 7 övre ände. Länkmekanismen 7 är ledat förbunden med bottendelen 2 och med greppramen 8 och har dessutom en led 9 ungefär mitt på.The container handling device is shown in more detail in fig. 2 which is a perspective view of the same and in the empty state, i.e. before receiving any container. It is box-shaped with a supporting structure 1 consisting of a bottom part 2, four corner-supported supporting columns 3 and a rectangular supporting frame 4 located at the top. In the example shown, the supporting structure also has two central supporting columns 3a. located near the center of one long side. On the bottom part 2 there is a loading platform 5 which can be raised and lowered by a drive device not shown in more detail below it in the bottom part 2. The drive device can be of a conventional type such as e.g. an electric motor or pneumatically or hydraulically operated. The container handling device is further provided with a moving device 6 which consists of a link mechanism 7 in each end with a rectangular grip frame 8 at the upper end of the link mechanism 7. The linkage mechanism 7 is hingedly connected to the bottom part 2 and to the grip frame 8 and also has a hinge 9 approximately in the middle.
Länkmekanismen 7 manövreras med hydraulkolvar 10 och 11 medelst vilka greppramen 8 kan förflyttas både vertikalt och horisontellt.The link mechanism 7 is operated with hydraulic pistons 10 and 11 by means of which the gripping frame 8 can be moved both vertically and horizontally.
Det i figuren visade exemplet är avsett för en containerenhet motsvarande två 20-fotscontainrar sammankopplade i längdled eller en ensam 40-fotscontainer.The example shown in the figure is intended for a container unit corresponding to two 20-foot containers connected in longitudinal direction or a single 40-foot container.
I det fortsatta kommer containerhanteringsanordningens funktion att beskrivas i anslutning till två sammankopplade 20-fotscontainrar.In the following, the function of the container handling device will be described in connection with two interconnected 20-foot containers.
Såväl bärramen 4 som greppramen 8 har innerdimensioner som medger passage av tvâ sammankopplade 20-fotscontainrar mellan var och en av dem.Both the support frame 4 and the grip frame 8 have inner dimensions which allow the passage of two interconnected 20-foot containers between each of them.
Vardera ram har således en inre längd av drygt 12,2 m och en inre bredd av drygt 2,5 m, lämpligtvis nâgra cm eller upptill ett par tiotal cm längre i vardera riktning.Each frame thus has an inner length of just over 12.2 m and an inner width of just over 2.5 m, suitably a few cm or up to a couple of tens of cm longer in each direction.
Det bör vara ett tillräckligt stort glapp mellan containerenhetens sidor och respektive ram så att passage av containerenheten blir problemfri. Å andra sidan bör glappet vara så litet som möjligt, speciellt i tvärled för underlättande av fastgöring av en containerenhet vid endera av ramarna 4, 8. En awägd balans mellan dessa behov innebär att vardera innermått bör ligga i intervallet 1 - 30 cm längre än motsvarande dimension hos containerenheten, företrädesvis i intervallet 5 - 15 cm.There should be a sufficiently large gap between the sides of the container unit and the respective frame so that passage of the container unit is trouble-free. On the other hand, the gap should be as small as possible, especially in the transverse direction to facilitate attachment of a container unit to either of the frames 4, 8. A balanced balance between these needs means that each internal dimension should be in the range 1 - 30 cm longer than the corresponding dimension of the container unit, preferably in the range 5 - 15 cm.
Containerhanteringsanordningen i exemplet har en framsida och en baksida på respektive långsida, varvid de centrala bärpelarna 3a är belägna vid dess baksida. Framsidan är helt öppen och är avsedd för att en containerenhet ska kunna flyttas ut eller in genom den. Avståndet mellan hörnpelaren 3 på framsidan är således något större än containerenhetens längd och så att flyttanordningens 6 gaveldelar samtidigt får plats mellan hörnstolparna vid flyttningsrörelsen. Avståndet är således i storleksordningen 12,5 - 13 m Och höjden, d.v.s. avståndet mellan lastplattformen 5 i sitt nedersta läge och bärramen 4 är minst 2,6 m, lämpligtvis 2, 8 - 3,5 m.The container handling device in the example has a front side and a back side on each long side, the central support pillars 3a being located at its rear side. The front is completely open and is intended for a container unit to be moved out or in through it. The distance between the corner pillars 3 on the front is thus slightly greater than the length of the container unit and so that the end parts of the surface device 6 can at the same time fit between the corner posts during the surface movement. The distance is thus in the order of 12.5 - 13 m And the height, i.e. the distance between the loading platform 5 in its lowest position and the support frame 4 is at least 2.6 m, suitably 2, 8 - 3.5 m.
Lastplattforrnen 5 har urtagningar 12 i vardera hörn och på mitten för att ge plats åt containerenhetens hörn, för att underlätta coning och deconing.The loading platforms 5 have recesses 12 in each corner and in the middle to make room for the corners of the container unit, to facilitate coning and deconing.
Bärramen 4 är försedd med snett utåt uppåtriktade styrskivor 13 i vinkel i vardera hörn och en plan snett utåtriktad styrskiva 14 mitt på vardera långsida. 15 20 30 534 492 12 Därigenom underlättas centrering då en containerenhet lyfts ner från en kran.The support frame 4 is provided with obliquely outwardly directed guide discs 13 at an angle in each corner and a flat oblique outwardly directed guide disc 14 in the middle of each long side. 15 20 30 534 492 12 This facilitates centering when a container unit is lifted down from a crane.
Vidare är bottendelen försedd med hjul 15.Furthermore, the bottom part is provided with wheels 15.
På vardera balk på långsidan av bärramen 4 finns fyra tappar 16 som är förskjutbara i hål 17 genom respektive balk. Tapparna 16 kan skjutas inåt från det visade läget så att de kommer att sticka ut på respektive balks insida. Tapparna är placerade i längsled så att de i den riktningen är lokaliserade mitt för varsitt hål i ett av containerhörnen. De två mittersta tapparna är avsedda att kunna skjuta in i hörnen vid de mot varandra vända ändarna av containrarna då containerenheten består av tre 20-fotscontainrar. Tapparna 16 är försedda med manövreringsdon, t.ex. elektriska eller hydrauliska och fiärrmanövreras via el-respektive hydraulledningar. Detta kan ske manuellt, eller automatiskt triggat av ett hanteringssteg i containerhanteringsanordningen. Tapparna manövreras simultat.On each beam on the long side of the support frame 4 there are four pins 16 which are displaceable in holes 17 through each beam. The pins 16 can be slid inwards from the position shown so that they will protrude on the inside of each beam. The pins are placed longitudinally so that in that direction they are located in the middle of each hole in one of the container corners. The two middle pins are intended to be able to slide into the corners at the facing ends of the containers as the container unit consists of three 20-foot containers. The pins 16 are provided with actuators, e.g. electric or hydraulic and fi scarred via electric or hydraulic lines. This can be done manually, or automatically triggered by a handling step in the container handling device. The pins are operated simultaneously.
Manövreringssystemet kan utformas så att de mittersta av tapparna 16 ej manövreras då containerhanteringsanordningen används för en 40-fotscontainer.The operating system can be designed so that the middle of the pins 16 are not operated when the container handling device is used for a 40-foot container.
På vardera balk på långsidan av greppramen finns motsvarande tappar 18 anordnade i hål 19 i balken_ Dessas funktion och manövrering är av samma slag som beskrivits ovan för tapparna 16 i bärramen. l det fortsatta beskrivs lossningen vid ett exempel där vardera containerenhet utgörs av två i längdled sammankopplade 20-fotscontainrar, d.v.s. då kranen arbetar med tvillinglyft. Det beskrivna gäller naturligtvis i huvudsak även vid enkellyft av en 40-fotscontainer.On each beam on the long side of the gripping frame, corresponding pins 18 are arranged in holes 19 in the beam. Their function and operation are of the same kind as described above for the pins 16 in the supporting frame. In the following, the unloading is described in an example where each container unit consists of two longitudinally interconnected 20-foot containers, i.e. when the crane works with twin lifting. Of course, what is described mainly also applies to single lifting of a 40-foot container.
Fig. 3 illustrerar det första steget av lossningsprocessen. Kranen har här lastat av två containerenheter C1 och C2 ovanpå varandra med ett vertikalt tandemlyft. l och för sig kan containerhanteringsanordningen ta emot containerenheterna i separata lyft.Fig. 3 illustrates the first step of the unloading process. The crane has here unloaded two container units C1 and C2 on top of each other with a vertical tandem lift. As such, the container handling device can receive the container units in separate lifts.
Den undre containerenheten C 1 vilar på lastplattformen 5 som är i sitt nedersta läge. De låsenheter som är fästade vid den nedersta containerenhetens undersida sticker ner i urtagen 12 i lastplattformen 5. Dessa är då åtkomliga och kan låsas upp.The lower container unit C 1 rests on the loading platform 5 which is in its lowest position. The locking units that are attached to the underside of the lowest container unit protrude into the recesses 12 in the loading platform 5. These are then accessible and can be unlocked.
Fig. 4 illustrerar nästa steg, där lastplattformen 5 höjts ett stycke och därmed lyft upp båda containerenheterna C1 och C2. Höjningen av lastplattformen 5 är avpassad så att den översta containerenheten C 2 kommer vara belägen med hålen i sina nedre containerhörn mitt för en respektive tapp 16 i bärramen 4. När lastplattforrnen 5 höjs lossnar de upplåsta låsenheterna från den undre 15 20 25 30 534 492 13 containerenhetens C1 undersida. l detta läge förskjuts tapparna 16 in i hålen i containerhörnen, vilket illustreras i fig. 5.Fig. 4 illustrates the next step, where the loading platform 5 is raised a bit and thereby lifts up both container units C1 and C2. The elevation of the loading platform 5 is adapted so that the uppermost container unit C 2 will be located with the holes in its lower container corners in the middle of a respective pin 16 in the support frame 4. When the loading platforms 5 are raised, the unlocked locking units detach from the lower 15 20 25 30 534 492 13 the underside of the container unit C1. In this position, the pins 16 are displaced into the holes in the container corners, which is illustrated in fi g. 5.
De låsenheter som förbinder de båda containerenheterna kan nu låsas upp så att de frigörs från ovansidan av den undre containerenheten C1, men de hänger fortfarande kvar på undersidan av den övre containerenheten C2.The locking units connecting the two container units can now be unlocked so that they are released from the top of the lower container unit C1, but they still hang on the underside of the upper container unit C2.
Såsom illustreras i fig. 6 sänks därefter lastplattformen 5, varvid den nedre containerenheten C1 följer med ner. Den övre containerenheten C2 stannar kvar uppburen av tapparna 16 i bärramen 4. Greppramen 8 positioneras så att dess tappar 18 äri höjd med hålen i den undre containerenhetens C1 övre containerhörn.As illustrated in Fig. 6, the loading platform 5 is then lowered, with the lower container unit C1 following down. The upper container unit C2 remains supported by the pins 16 in the support frame 4. The grip frame 8 is positioned so that its pins 18 are level with the holes in the upper container corner of the lower container unit C1.
I nästa steg, illustrerat i fig. 7 skjuts greppramens 8 tappar in i den nedre containerenhetens hål.In the next step, illustrated in fi g. 7, the pins of the grip frame 8 are pushed into the hole of the lower container unit.
Därefter är den nedre containerenheten C1 redo att lossas från container- hanteringsanordningen över till en lastbil 104, vilket illustreras i fig. 8. Detta skes genom flyttanordningens 6 länkmekanism 7 och hydraulkolvar 10, 11, varvid containerenheten C1 front lyfts något och sedan förflyttas i sidled ut genom containerhanteringsanordningens framsida till lastbilen 104. lfig. 9 har flyttanordningen 6 placerat containerenheten C1 på lastbilsflaket och i fig. 10 lossas den på flaket genom att greppramens 8 tappar skjuts tillbaka ut från containerhörnens hål så att containerenheten C1 går fri från greppramen.Thereafter, the lower container unit C1 is ready to be unloaded from the container handling device over to a truck 104, as illustrated in Fig. 8. This is done by the linkage mechanism 7 and hydraulic pistons 10, 11 of the surface device 6, the container unit C1 lifting slightly in front and then moving laterally out through the front of the container handling device to the truck 104. l fi g. 9, the moving device 6 has placed the container unit C1 on the truck floor and in the window. 10, it is loosened on the platform by the pins of the grip frame 8 being pushed back out of the holes of the container corners so that the container unit C1 goes free from the grip frame.
Samtidigt som den undre containerenheten C1 lossas på lastbilen höjs lastplattformen 5 hos containerhanteringsanordningen och är i figuren på väg upp mot den övre containerenheten C2. l fig. 11 har greppramen 8 lyfts något från containerenheten C1 på lastbilen för att starta returrörelsen in mot containerhanteringsanordningen.At the same time as the lower container unit C1 is unloaded on the truck, the loading platform 5 of the container handling device is raised and is in the figure on its way up to the upper container unit C2. l fi g. 11, the grip frame 8 has been lifted slightly from the container unit C1 on the truck to start the return movement towards the container handling device.
Samtidigt har lastplattformen 5 nått upp till undersidan av den övre containerenheten C2 och tapparna 16 i bärramen 4 har lossats från den övre containerenhetens C2 hörn så att denna vilar på lastplattformen 5.At the same time, the loading platform 5 has reached the underside of the upper container unit C2 and the pins 16 in the support frame 4 have been detached from the corner of the upper container unit C2 so that it rests on the loading platform 5.
Samtidigt som flyttanordningen 6, såsom visas i fig. 12 dras tillbaka sänks lastplattformen 5 ner till sitt nedre ändläge varvid den övre containerenheten C 2 följer med.At the same time as the surface device 6, as shown in Fig. 12, is retracted, the loading platform 5 is lowered down to its lower end position, the upper container unit C 2 following.
I fig. 13 har greppramen 8 positionerats kring den andra containerenheten C2 för att efter inskjutning av tapparna 18 lyfta över den containerenheten till en ny 20 25 534 492 14 lastbil som kört fram i position bredvid containerhanteringsanordningen. Detta tillgår på samma sätt som beskrivits ovan för den första containerenheten C1.I fi g. 13, the gripping frame 8 has been positioned around the second container unit C2 to, after insertion of the pins 18, lift over that container unit to a new truck which has been driven forward in position next to the container handling device. This is done in the same way as described above for the first container unit C1.
Dock är flyttplattformen 5 under detta skede stillastående. Då lyftanordningen därefter åter dragits tillbaka in i containerhanteringsanordningen är denna redo att ånyo ta emot två containerenheter såsom i fig. 2_ Det torde förstås att containerhanteringsanordningen kan ha andra dimensioner än i det illustrerade exemplet. Den kan t.ex. ha en längd motsvarande en 20-fotscontainer eller dimensioner motsvarande någon av de övriga på marknaden standardiserade fraktcontainrarna. Exemplet visar en container- hanteringsanordning där två containerenheter staplas på varandra. Det torde dock inses att en sådan enkelt kan modifieras för att kunna hantera tre eller flera containerenheter ovanpå varande.However, the moving platform 5 is stationary during this stage. When the lifting device has subsequently been pulled back into the container handling device, it is ready to receive two container units again as in Fig. 2. It should be understood that the container handling device may have other dimensions than in the illustrated example. It can e.g. have a length corresponding to a 20-foot container or dimensions corresponding to one of the other standardized shipping containers on the market. The example shows a container handling device where two container units are stacked on top of each other. It should be understood, however, that such a device can be easily modified to be able to handle three or more container units on top of each other.
Ett ytterligare exempel illustreras schematiskt i fig. 14, där containerhanteringsanordning i princip består av två sektioner av det slag som illustreras i fig. 2 - 13 och som är sammanbyggda med baksidorna mot varandra, där vardera sektion har en flyttanordning 6a, 6b och en lastplattform 5a, 5b, etc.A further example is schematically illustrated in Fig. 14, where the container handling device in principle consists of two sections of the kind illustrated in fi g. 2 - 13 and which are built together with the backs facing each other, where each section has a moving device 6a, 6b and a loading platform 5a, 5b, etc.
Vid detta exempel kan containerenheter lossas samtidigt från vardera sektion, varvid lossningen sker utåt till en vid vardera långsida framkörd lastbil.In this example, container units can be unloaded simultaneously from each section, whereby the unloading takes place outwards to a truck driven at each long side.
Fig. 15 och 16 illustrerar ytterligare ett utföringsexempel vid vilken coning och deconing är åtminstone delvis mekaniserad.Figs. 15 and 16 illustrate a further embodiment in which coning and deconing are at least partially mechanized.
Fig. 15 är en schematisk vy av bottendelen 2 hos en container- hanteringsanordning varvid resten av containerhanteringsanordningen är utelämnad. På bottendelen är anordnat ett bord 20 för hantering av låsenheterna L som lösgjorts från en av containerenheterna, med hjälp av en (icke visad) anordning vid vardera containerhörn. En tredje transportör transporterar de lösgjorda låsenheterna L från ställena vid vardera containerhörn ut till ena kortsidan av containerhanteringsanordningen, där de samlas i ett magasin 22 för vidare borttransport.Fig. 15 is a schematic view of the bottom part 2 of a container handling device with the rest of the container handling device being omitted. Arranged on the bottom part is a table 20 for handling the locking units L which has been detached from one of the container units, by means of a device (not shown) at each container corner. A third conveyor transports the detached locking units L from the places at each container corner out to one short side of the container handling device, where they are collected in a magazine 22 for further removal.
Fig. 16 illustrerar då låsenheterna uppsamlats i magasinet 22.Fig. 16 illustrates when the locking units have been collected in the magazine 22.
Med en utformning enligt detta utföringsexempel kan även coning genomföras varvid låsenheterna transporteras ut från magasinet 22 av tredje transportören 21 till de ställen där de är mitt för ett respektive containerhörn.With a design according to this embodiment, coning can also be carried out, whereby the locking units are transported out of the magazine 22 by the third conveyor 21 to the places where they are in the middle of a respective container corner.

Claims (24)

20 30 534 452 15 PATENTKRAV20 30 534 452 15 PATENT REQUIREMENTS
1. Containerhanteringsanordning för tillfällig uppställning av containrar vid lossning och lastning kännetecknad av att containerhanteringsanordningen är anordnad att kunna ta emot minst ett par containerenheter (C1, C2) där den ena enheten (C2) i paret containerenheter är belägen ovanför den andra (C1), vilken containerhanteringsanordning innefattar en bärstruktur (1), en med bärstrukturen (1) förbunden lastplattform (5) och en med bärstrukturen (1) förbunden flyttanordning (6), vilken flyttanordning (6) är anordnad att förflytta en container- enhet sidledes, och innefattar en sidoförflyttbar greppram (8) anordnad att kunna omsluta åtminstone tre av en containerenhets vertikala sidoväggar och vilken greppram (8) har innermått som är större än en containerenhets tvärsnittsmått i ett horisontalplan så att en vertikalrörelse av en containerenhet genom greppramen (8) är möjlig.Container handling device for temporary storage of containers during unloading and loading, characterized in that the container handling device is arranged to be able to receive at least a pair of container units (C1, C2) where one unit (C2) in the pair of container units is located above the other (C1), which container handling device comprises a support structure (1), a loading platform (5) connected to the support structure (1) and a surface device (6) connected to the support structure (1), which moving device (6) is arranged to surface a container unit laterally, and comprises a side-movable gripping frame (8) arranged to be able to enclose at least three of the vertical side walls of a container unit and which gripping frame (8) has internal dimensions larger than a cross-sectional dimension of a container unit in a horizontal plane so that a vertical movement of a container unit through the gripping frame (8) is possible.
2. Containerhanteringsanordning enligt patentkrav 1 kännetecknad av att lastplattformen (5) är höj- och sänkbar.Container handling device according to claim 1, characterized in that the loading platform (5) can be raised and lowered.
3. Containerhanteringsanordning enligt patentkrav 1 eller 2 kännetecknad av att greppramen (8) är anordnad att omsluta en containerenhets samtliga fyra vertikala sidor.Container handling device according to claim 1 or 2, characterized in that the gripping frame (8) is arranged to enclose all four vertical sides of a container unit.
4. Containerhanteringsanordning enligt något av patentkraven 1 - 3 kännetecknad av att greppramen (8) är försedd med förskjutbara tappar (18) anordnade att kunna skjutas in i hål belägna i hörn i containerenhetens sidoväggar.Container handling device according to one of Claims 1 to 3, characterized in that the gripping frame (8) is provided with displaceable pins (18) arranged to be slid into holes located in corners in the side walls of the container unit.
5. Containerhanteringsanordning enligt patentkrav 4 kännetecknad av att grepppramens (8) tappar (18) är belägna vid två långsidor av greppramen och anordnade att kunna skjutas in i hål belägna i övre hörn i en containerenhets båda långsidoväggar. 20 30 534 492 16Container handling device according to claim 4, characterized in that the pins (18) of the gripping frame (8) are located at two long sides of the gripping frame and are arranged to be slid into holes located in upper corners in both longitudinal side walls of a container unit. 20 30 534 492 16
6. Containerhanteringsanordning enligt patentkrav 4 eller 5 kännetecknad av att antalet tappar (18) på vardera långsida är två eller fyra.Container handling device according to claim 4 or 5, characterized in that the number of pins (18) on each long side is two or four.
7. Containerhanteringsanordning enligt något av patentkraven 1 - 6 kännetecknad av att bärstrukturen innefattar en bärram (4), anordnad på en höjd över lastplattformen (5) då lastplattformen (5) är i sitt nedersta läge, vilken höjd överstiger höjden hos en containerenhet, vilken bärram (4) är anordnad att kunna omsluta åtminstone tre av en containerenhets vertikala sidoväggar och har innermått som är större än en containerenhets tvärsnittsmått i ett horisontalplan så att en vertikalrörelse av en containerenhet genom bärramen (4) är möjlig.Container handling device according to any one of claims 1 to 6, characterized in that the support structure comprises a support frame (4), arranged at a height above the loading platform (5) when the loading platform (5) is in its lowest position, which height exceeds the height of a container unit, which support frame (4) is arranged to be able to enclose at least three of the vertical side walls of a container unit and has internal dimensions which are larger than a cross-sectional dimension of a container unit in a horizontal plane so that a vertical movement of a container unit through the support frame (4) is possible.
8. Containerhanteringsanordning enligt patentkrav 7 kännetecknad av att bärramen (4) är försedd med förskjutbara tappar (16) anordnade att kunna skjutas in i hål belägna i hörn i en containerenhets båda långsidoväggar.Container handling device according to claim 7, characterized in that the support frame (4) is provided with displaceable pins (16) arranged to be slid into holes located in corners in both longitudinal side walls of a container unit.
9. Containerhanteringsanordning enligt något av patentkraven 1 - 9 kännetecknad av att containerhanteringsanordningen är försedd med låshanteringsorgan för lösgörande eller fästande av låsanordningar (L) från/på en i containerhanteringsanordningen belägen containerenhet.Container handling device according to one of Claims 1 to 9, characterized in that the container handling device is provided with lock handling means for releasing or fastening locking devices (L) from / on a container unit located in the container handling device.
10. Containerhanteringsanordning enligt patentkrav 9 kännetecknad av att containerhanteringsanordningen är försedd med låstransportorgan (21) för transport av låsanordningar (L) från och/eller till respektive låshanteringsorgan.Container handling device according to claim 9, characterized in that the container handling device is provided with locking transport means (21) for transporting locking devices (L) from and / or to the respective lock handling means.
11. containerhanteringsanordningen är sammansatt av två intilliggande sektioner, Containerhanteringsanordning kännetecknad av att vardera sektion utformad i enlighet med något av patentkraven 1 - 10, varvid vardera flyttanordning (6a, 6b) är anordnad att förflytta en containerenhet i den ena sektionen sidledes i riktning bort från den andra sektionen.The container handling device is composed of two adjacent sections. The container handling device is characterized in that each section is designed in accordance with any one of claims 1 to 10, each moving device (6a, 6b) being arranged to move a container unit in one section laterally away from the second section.
12. Användning av en containerhanteringsanordning enligt något av patentkraven 1 - 11 kännetecknad av att den används för att ta emot och vidarebefordra containerenhetrar vid lastning och lossning av sådana, 20 30 534 492 17 företrädesvis också för lösgörande och/eller anbringande av låsanordningar från vid containerenheterna.Use of a container handling device according to any one of claims 1 to 11, characterized in that it is used for receiving and forwarding container units during loading and unloading thereof, preferably also for detaching and / or fitting locking devices from at the container units .
13. landtransportfordon med hjälp av en containerhanteringsanordning kännetecknat Förfarande vid lossning av containrar från ett fartyg till ett av följande steg A-E i nämnd ordning: A. placering av en första containerenhet i containerhanteringsanordningen, genom en vertikal lossning B. placering av en andra containerenhet rakt ovanför den första containern, genom en vertikal lossning C. utlastning åt sidan av den första containerenheten från Containerhanteringsanordningen medelst en sidoförflyttbar greppram D sänkning av den andra containerenheten från containerhanteringsanordningen E. utlastning åt sidan av den andra containerenheten från containerhanteringsanordningen medelst nämnda greppram.13. Land transport vehicle by means of a container handling device characterized Method for unloading containers from a ship to one of the following steps AE in said order: A. placing a first container unit in the container handling device, by a vertical unloading B. placing a second container unit directly above the first container, by a vertical unloading C. unloading to the side of the first container unit from the container handling device by means of a side-movable gripping frame D lowering the second container unit from the container handling device E. unloading to the side of the second container unit from the container handling device by means of said gripping frame.
14. Förfarande enligt patentkrav 13 kännetecknat av att stegen A och B utförs samtidigt genom att containerenheterna lossas från ett vertikalt tandemlyft.Method according to claim 13, characterized in that steps A and B are performed simultaneously by unloading the container units from a vertical tandem lift.
15. den andra containerenheten så att den vilar på den första. Förfarande enligt patentkrav 13 kännetecknat av att vid steg B placeras15. the second container unit so that it rests on the first. Method according to claim 13, characterized in that it is placed at step B.
16. Förfarande enligt något av patentkraven 13 - 15 kännetecknat av att mellan steg B och C utförs följande steg: B1. höjning av båda containerenheterna B2. fasthållande av den andra containerenheten B3. sänkning av den första containerenheten.Method according to one of Claims 13 to 15, characterized in that the following steps are carried out between steps B and C: B1. increase of both container units B2. holding the second container unit B3. lowering of the first container unit.
17. Förfarande enligt något av patentkraven 13 - 16 kännetecknat av att vid steg D sänks den andra containerenheten med hjälp av en lastplattform anordnad i containerhanteringsanordningen. 20 30 534 492 18Method according to one of Claims 13 to 16, characterized in that at step D the second container unit is lowered by means of a loading platform arranged in the container handling device. 20 30 534 492 18
18. containerhanteringsanordning kännetecknat av att följande steg F-J i nämnd Förfarande vid Iastning av containrar på ett fartyg med hjälp av en ordning; F. ilastning från sidan av en första containerenhet i containerhanterings- Anordningen, medelst en sidoförflyttbar greppram G. höjning av den första oontainerenheten i containerhanterings anordningen H. ilastning från sidan av en andra containerenhet medelst nämnda greppram l. vertikal lossning av den första oontainerenheten J. vertikal lossning av den andra oontainerenheten.Container handling device characterized in that the following steps F-J in said method of loading containers on a ship by means of a device; F. loading from the side of a first container unit in the container handling device, by means of a side-movable gripping frame G. raising the first container unit in the container handling device H. loading from the side of a second container unit by means of said gripping frame l. Vertical unloading of the first container unit J. vertical unloading of the second container unit.
19. första oontainerenheten med hjälp av en lastplattform anordnad i container- Förfarande enligt patentkrav 18 kännetecknat av att vid steg G höjs den hanteringsanordningen.The first container unit by means of a loading platform arranged in a container method according to claim 18, characterized in that at step G it handles the handling device.
20. Förfarande enligt patentkrav 18 eller 19 kännetecknat av att mellan steg G och H fasthålles den första oontainerenheten och mellan steg H och I sänks den första containerenheten tills den vilar på den andra oontainerenheten.Method according to Claim 18 or 19, characterized in that the first container unit is held between steps G and H and the first container unit is lowered between steps H and I until it rests on the second container unit.
21. Förfarande enligt något av patentkraven 18 - 20 kännetecknat av att stegen I och J sker samtidigt genom ett vertikalt tandemlyft.Method according to one of Claims 18 to 20, characterized in that steps I and J take place simultaneously by means of a vertical tandem lift.
22. Iåsanordningar lösgöres eller anbringas från/på vardera containerenhet då Förfarande enligt något av patentkraven 13 - 21 kännetecknat av att oontainerenheten befinner sig i containerhanteringsanordningen.Locking devices are detached or applied from / to each container unit when the method according to any one of claims 13 - 21, characterized in that the container unit is located in the container handling device.
23. transporteras med låstransportorgan från/till låsanordningsställen på Förfarande enligt patentkrav 22 kännetecknat av att Iåsanordningar containerenheten.23. is transported by locking means from / to locking device locations on The method according to claim 22, characterized in that locking devices contain the container unit.
24. förfarandet utövas med en containerhanteringsanordning enligt något av Förfarande enligt något av patentkraven 13 - 23 kännetecknat av att patentkraven 1 - 11.The method is carried out with a container handling device according to any one of the methods according to any one of claims 13 - 23, characterized in that claims 1 - 11.
SE1050107A 2010-02-03 2010-02-03 Container handling device, use of such and method of unloading and loading SE534492C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1050107A SE534492C2 (sv) 2010-02-03 2010-02-03 Container handling device, use of such and method of unloading and loading

Applications Claiming Priority (13)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1050107A SE534492C2 (sv) 2010-02-03 2010-02-03 Container handling device, use of such and method of unloading and loading
SG2012054326A SG182671A1 (en) 2010-02-03 2011-02-02 Container handling device, use of such a one, and methods in unloading and loading
CN2011800019021A CN102428013A (zh) 2010-02-03 2011-02-02 一种用于安装和/或卸除集装箱的装置及其方法
JP2012551948A JP2013518787A (ja) 2010-02-03 2011-02-02 コンテナをコーニングおよび/またはデコーニングするための装置、およびその装置に関連する方法
PCT/SE2011/050107 WO2011096877A1 (en) 2010-02-03 2011-02-02 Device for coning and/or deconing a container and methods related thereto
EP11740110.9A EP2531421A4 (en) 2010-02-03 2011-02-02 DEVICE FOR PLACING CONES AND / OR REMOVING CONES ON CONTAINERS AND METHODS RELATED THERETO
CN201180001901.7A CN102428016B (zh) 2010-02-03 2011-02-02 集装箱装卸装置及该装置的使用方法和装卸集装箱的方法
JP2012551949A JP2013518788A (ja) 2010-02-03 2011-02-02 コンテナ処理装置、そのようなものの利用法、および積み下ろし時の方法
PCT/SE2011/050108 WO2011096878A1 (en) 2010-02-03 2011-02-02 Container handling device, use of such a one, and methods in unloading and loading
US13/574,820 US20120321418A1 (en) 2010-02-03 2011-02-02 Device for Coning and/or Deconing a Container and Methods Related Thereto
US13/574,812 US20120288349A1 (en) 2010-02-03 2011-02-02 Container Handling Device, Use of Such a One, and Methods in Unloading and Loading
SG2012054334A SG182672A1 (en) 2010-02-03 2011-02-02 Device for coning and/or deconing a container and methods related thereto
EP20110740111 EP2531428A1 (en) 2010-02-03 2011-02-02 Container handling device, use of such a one, and methods in unloading and loading

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE1050107A1 SE1050107A1 (sv) 2011-08-04
SE534492C2 true SE534492C2 (sv) 2011-09-06

Family

ID=44355666

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1050107A SE534492C2 (sv) 2010-02-03 2010-02-03 Container handling device, use of such and method of unloading and loading

Country Status (7)

Country Link
US (2) US20120321418A1 (sv)
EP (2) EP2531428A1 (sv)
JP (2) JP2013518788A (sv)
CN (2) CN102428013A (sv)
SE (1) SE534492C2 (sv)
SG (2) SG182672A1 (sv)
WO (2) WO2011096877A1 (sv)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE534492C2 (sv) * 2010-02-03 2011-09-06 Ship To Shore Technology Holding B V Container handling device, use of such and method of unloading and loading
DE202010018316U1 (de) * 2010-11-08 2015-08-07 Krones Aktiengesellschaft Maschine zur Verarbeitung und/oder Verpackung von Gegenständen
CN103043463B (zh) * 2012-12-31 2015-04-29 青岛港(集团)有限公司 集装箱固定旋锁自动装卸设备
US9981812B2 (en) 2014-06-05 2018-05-29 Steve Foldesi Automated handling of shipping containers and connectors
CN104709623B (zh) * 2015-02-02 2017-02-22 姜红卫 集装箱固定旋锁自动拆装系统
CN104942572B (zh) * 2015-05-07 2017-03-08 上海振华重工(集团)股份有限公司 全自动集装箱拆锁小车
CN105035581B (zh) * 2015-08-28 2017-12-12 交通运输部水运科学研究所 一种集装箱扭锁自动解锁装置
CN105270634B (zh) * 2015-11-06 2017-12-12 中国航空工业经济技术研究院 一种物流无人机的集装箱吊装装置
SG10201610395XA (en) * 2016-12-12 2018-07-30 Banerjee Debabrata Reverse Stacking Cell Guide For Storing of ISO Shipping Containers
CN107024913B (zh) * 2017-05-16 2019-01-25 南京科远自动化集团股份有限公司 一种环形输送线物料进给的逻辑控制方法及控制装置
CN107857134B (zh) * 2017-07-03 2019-07-26 张坤 集装箱扭锁自动拆装系统
WO2019215420A2 (en) 2018-05-09 2019-11-14 Blok Container Systems Limited Shipping containers
WO2020165553A1 (en) * 2019-02-13 2020-08-20 Block Container Systems Limited Rig, corner unit
EP3817994A1 (en) * 2018-07-06 2021-05-12 PSA International Pte Ltd Apparatus and method for container coning and/or deconing
CN110525308B (zh) * 2019-08-08 2020-08-18 淮安信息职业技术学院 一种基于应用数学模型的集装箱装载控制装置

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3048258A (en) * 1961-05-31 1962-08-07 John F Skold Multiple conveyor
US3643785A (en) * 1969-07-22 1972-02-22 Hans Gunnar Bostedt Transport system
US3854610A (en) * 1973-04-09 1974-12-17 Cochran Boothe Airport Syst Freight transporter and loader for aircraft
EP0025105B1 (en) * 1979-08-02 1984-06-06 Toniolo, Alberto, Dott. ing. Elevator for the handling of containers, particularly in harbours
JPH0327479B2 (sv) * 1983-10-13 1991-04-16 Mai Jatsuku Purodakutsu Inc
US5039275A (en) * 1987-06-05 1991-08-13 Ide Allan R Method for transferring cargo between vessel and dock
CN2033388U (zh) * 1988-01-09 1989-03-01 中国船舶工业总公司七院708研究所 中开式自卸集装箱装置
CN2044593U (zh) * 1989-03-21 1989-09-20 熊昌锦 框架式集装箱装卸、堆码及移动装置
US5407316A (en) * 1990-03-02 1995-04-18 Coatta; Bernard J. Rapid, compact, high density storage of cargo containers
WO1993010023A1 (de) * 1991-11-11 1993-05-27 Maschinenfabriken Bernard Krone Gmbh Behälter, insbesondere wechselbehälter
JPH05201544A (ja) * 1992-01-27 1993-08-10 Kongo Kk 積み重ね式貨物保管庫
US5605217A (en) * 1993-01-29 1997-02-25 Ambec Vacuum combiner and vacuum conveyor
US5356249A (en) * 1993-03-30 1994-10-18 Buffers Ab Automatic securing system for locking and unlocking a freight container to a load carrier
JPH11105617A (ja) * 1997-10-06 1999-04-20 Mari Fit:Kk コンテナ運搬車両
DE19818760A1 (de) * 1998-04-27 1999-11-04 Telerob Ges Fuer Fernhantierun Verfahren zur Handhabung von Containern
NL1012849C2 (nl) * 1999-08-18 2001-02-20 Univ Delft Tech Werkwijze en inrichting voor het aanbrengen of verwijderen van een semi-automatische twist-lock.
DE10059260A1 (de) * 2000-11-29 2002-06-06 Horst Neufingerl Vorrichtung zum Bestücken eines mit hohlen Eckbeschlägen ausgebildeten Containers mit Verbindungsbaugruppen
US6554557B1 (en) * 2002-02-04 2003-04-29 Paceco Corp. Inter-box connector (IBC) installation and removal system
DE10301197A1 (de) * 2003-01-15 2004-08-19 Noell Crane Systems Gmbh Vorrichtung zum automatischen Aus- und Einbau von Twistlocks
US20060115350A1 (en) * 2003-01-15 2006-06-01 Otto Weis Device for automatically installing and reoving twistlocks
DE10318621A1 (de) * 2003-04-24 2004-11-25 Siemens Ag Förderer zum Transportieren von Lastträgern
FR2856020B1 (fr) * 2003-06-16 2005-12-23 Leon Beignon Systeme de dechargement de marchandises d'une plateforme de stockage vers une plateforme de dechargement
JP2008511481A (ja) * 2004-08-30 2008-04-17 エヌエスエル・エンジニアリング・プライベイト・リミテッドNsl Engineering Pte Ltd ツイスト・ロックハンドリングシステム
US20080193246A1 (en) * 2004-09-03 2008-08-14 All Set Marine Lashing Ab Remotely Controlled Twist-Lock and a Method For Controlling Such a Lock to be Connected to a Container
WO2007021246A1 (en) * 2005-08-16 2007-02-22 Sunrose Tecdesign Pte Ltd. Inter-box connector (ibc) storage and handling system
DE102006015807A1 (de) * 2006-03-02 2007-09-06 Rainer Kapelski Vorrichtung und Verfahren zum Einsetzen und Abnehmen von Twist-Lock-Container-Sicherungsbeschlägen
SG144778A1 (en) * 2007-02-07 2008-08-28 Nsl Engineering Pte Ltd Method and apparatus for twist lock manipulation
JP2009242030A (ja) * 2008-03-28 2009-10-22 Kiyonobu Yamauchi 段ばらし装置
US8790062B2 (en) * 2008-04-01 2014-07-29 Mi-Jack Products, Inc. Distribution system
CN101559824B (zh) * 2008-04-17 2012-05-23 南通中集特种运输设备制造有限公司 运输平台、运输单元及堆码大型货物的方法
KR100884329B1 (ko) * 2008-06-05 2009-02-18 안지영 포장제품 이송장치
US7972102B2 (en) * 2008-07-24 2011-07-05 Marine Terminals Corporation Automated marine container terminal and system
SE534492C2 (sv) * 2010-02-03 2011-09-06 Ship To Shore Technology Holding B V Container handling device, use of such and method of unloading and loading

Also Published As

Publication number Publication date
SE1050107A1 (sv) 2011-08-04
US20120321418A1 (en) 2012-12-20
SG182671A1 (en) 2012-08-30
EP2531421A4 (en) 2014-10-22
CN102428016B (zh) 2014-12-17
EP2531428A1 (en) 2012-12-12
WO2011096878A1 (en) 2011-08-11
SG182672A1 (en) 2012-08-30
WO2011096877A1 (en) 2011-08-11
CN102428013A (zh) 2012-04-25
CN102428016A (zh) 2012-04-25
JP2013518788A (ja) 2013-05-23
EP2531421A1 (en) 2012-12-12
JP2013518787A (ja) 2013-05-23
US20120288349A1 (en) 2012-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AR080014A1 (es) CONNECTION OF CRUSHED CRADLE FOR DRILLING CHANNEL, COVERING PIPING AND PIPING
SE534492C2 (sv) Container handling device, use of such and method of unloading and loading
AR081911A1 (es) Emulsion o polvo de polimero redispersable de un polimero que comprende un biomonomero, un proceso para prepararlos, y el uso de los mismos en composiciones de materiales de construccion
AR080645A1 (es) DERIVATIVES OF ANTRANILIC ACID SUBSTITUTED WITH HYDRAZINE, PROCEDURE TO PREPARE THEM, AGROCHEMICAL COMPOSITIONS THAT CONTAIN THEM AND USE OF THE SAME AS INSECTICIDES AND ACARICIDES.
AR080573A1 (es) PROCESS FOR THE MODIFICATION OF THE SURFACE OF FLYING ASH AND FLYING ASHED OBTAINED.
AR082538A1 (es) PROCESS TO CONCENTRATE WATER SOLUTION OF HYDROGEN PEROXIDE
AR081792A1 (es) WATERY COMPOSITIONS FOR WHITENING AND SHADOWING IN COATING APPLICATIONS
AR080626A1 (es) BEER COMPOSITION AND MANUFACTURING METHOD
AR075002A1 (es) A BIODEGRADABLE BIOCOMPATIBLE AND NON-TOXIC MATERIAL COMPOSITE SHEETS FOR SUCH MATERIAL AND ITS USE IN COSMETIC AND CLEANING PHARMACEUTICAL FOOD PRODUCTS
AR083453A1 (es) Composiciones y metodos para la inhibicion de la expresion de los genes rrm2
AR083156A1 (es) ACTUATOR FOR MEASURE DOSE INHALER, MEASURE DOSE INHALER AND METHOD TO USE THE SAME
AR080674A1 (es) BOLT WITH HOOK FOR FIXING RAILS TO SLEEP HOLES AND FIXING PROVISION
AR075138A1 (es) USE OF COFFEE CAP FOR BIODIESEL PRODUCTION
AR083036A1 (es) Composiciones biocidas que comprenden amidas basadas en acido 2-furoico y sus derivados
AR082815A1 (es) Antena para la recepcion de una señal de tv digital para aplicacion interna o externa capaz de operar en canales uhf
AR079759A1 (es) ERGONOMETRIC STRETCHER
AR081229A1 (es) DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT EQUIPMENT WITH MUD EXTRACTION
AR075060A1 (es) Botella reutilizable como ladrillo
AR075190A4 (es) Termo servidor
AR075059A4 (es) INTERNAL COVER UNDER ROOF OF THERMAL INSULATION REFLECTIVE, WITH WOOD IMITATION SURFACE FINISH
AR075056A1 (es) Un procedimiento para elaboracion de pinturas de base oleosa obtenidas a partir de pigmentos vegetales
AR075057A1 (es) PROCEDURE FOR OBTAINING A SOLID SUPPORT (PLASTER) FOR THE ELABORATION OF INOCULANT
AR075055A1 (es) CUPLA FOR PUMP RODS WITH INTERNAL CIRCULATION OF FLUID
AR075246A1 (es) Aditivo para asfalto a base de polvo de caucho, cemento y mezcla asfaltica que utiliza dicho aditivo
AR075236A1 (es) Rastrillo hilerador.

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed