SE467751B - BRAIN INJECTION PUMP FOR TWO DRAFT ENGINES - Google Patents

BRAIN INJECTION PUMP FOR TWO DRAFT ENGINES

Info

Publication number
SE467751B
SE467751B SE8802833A SE8802833A SE467751B SE 467751 B SE467751 B SE 467751B SE 8802833 A SE8802833 A SE 8802833A SE 8802833 A SE8802833 A SE 8802833A SE 467751 B SE467751 B SE 467751B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
pump
injection pump
fuel injection
leaf spring
spring
Prior art date
Application number
SE8802833A
Other languages
English (en)
Other versions
SE8802833D0 (sv
SE8802833L (sv
Inventor
W Geyer
Original Assignee
Stihl Maschf Andreas
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE19873727267 priority Critical patent/DE3727267C2/de
Application filed by Stihl Maschf Andreas filed Critical Stihl Maschf Andreas
Publication of SE8802833D0 publication Critical patent/SE8802833D0/sv
Publication of SE8802833L publication Critical patent/SE8802833L/sv
Publication of SE467751B publication Critical patent/SE467751B/sv

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
  • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
  • F02M59/00Pumps specially adapted for fuel-injection and not provided for in groups F02M39/00 -F02M57/00, e.g. rotary cylinder-block type of pumps
  • F02M59/02Pumps specially adapted for fuel-injection and not provided for in groups F02M39/00 -F02M57/00, e.g. rotary cylinder-block type of pumps of reciprocating-piston or reciprocating-cylinder type
  • F02M59/10Pumps specially adapted for fuel-injection and not provided for in groups F02M39/00 -F02M57/00, e.g. rotary cylinder-block type of pumps of reciprocating-piston or reciprocating-cylinder type characterised by the piston-drive
  • F02M59/107Pumps specially adapted for fuel-injection and not provided for in groups F02M39/00 -F02M57/00, e.g. rotary cylinder-block type of pumps of reciprocating-piston or reciprocating-cylinder type characterised by the piston-drive pneumatic drive, e.g. crankcase pressure drive
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
  • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
  • F02B63/00Adaptations of engines for driving pumps, hand-held tools or electric generators; Portable combinations of engines with engine-driven devices
  • F02B63/02Adaptations of engines for driving pumps, hand-held tools or electric generators; Portable combinations of engines with engine-driven devices for hand-held tools
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
  • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
  • F02B75/00Other engines
  • F02B75/02Engines characterised by their cycles, e.g. six-stroke
  • F02B2075/022Engines characterised by their cycles, e.g. six-stroke having less than six strokes per cycle
  • F02B2075/025Engines characterised by their cycles, e.g. six-stroke having less than six strokes per cycle two

Description

15 20 25 30 35 7 751 Ci\ \ 2 medel uppnå en mycket noggrann anpassning av bränslemängden till den i förbränningsrummet i beroende av varvtalet införda luftmängden. 15 20 25 30 35 7 751 Ci \ \ 2 means achieve a very accurate adjustment of the amount of fuel to the amount of air introduced into the combustion chamber depending on the speed.
Denna uppgift löses enligt uppfinningen genom den g: utformning som är angiven i den kännetecknande delen av det självständiga patentkravet.This object is solved according to the invention by the g: design specified in the characterizing part of the independent patent claim.
Den strypta strömningsvägen till utjämningsvolymen är så dimensionerad, att den blir verksam först vid höga strömningshastigheter, således vid höga varvtal hos tvåtaktmotorn och därmed snabba rörelser hos membranet, och därigenom bygger upp ett med varvtalet ökande mottryck i bakrummet, vilket mottryck begränsar pumpkolvens slag- längd genom neutralisering av den i impulsrummet verkande drivkraften.The restricted flow path to the equalization volume is dimensioned so that it becomes effective only at high flow velocities, thus at high speeds of the two-stroke engine and thus rapid movements of the diaphragm, thereby building up an increasing counterpressure in the rear space, which counterpressure limits the stroke of the pump piston by neutralizing the driving force acting in the impulse chamber.
Mottrycket är beroende av förhållandet mellan bak- rummets totalvolym och den slagvolym som membranet genom- löper vid sitt slag. Om bakrummet är mycket stort uppbyggs endast små tryck, medan större tryck byggs upp om bakrummet är mycket litet. Om membranets återföringsfjäder anordnas i bakrummet erhåller man visserligen liten storlek på insprutningspumpen, men bakrummet självt måste ges stor volym. Enligt uppfinningen är en bladfjäder anordnad i bakrummet, varigenom dettas volym kan göras mycket liten, så att tack vare den strypta strömningsvägen en mycket stor motkraft kan byggas upp vid ökande varvtal. Blad- fjädern är fast stödd i huset vid fotpunkter bildade av dess kortsidor eller ändar. Vid central belastning av bladfjädern, som med sitt längdmittparti anligger mot undersidan på membranet, kommer fjädern att tryckas in i mitten och utgående därifrån i fjäderns längdriktning anlägga sig mer och mer mot membranet. Genom utböjning av fjädern vid dess ändpartier upptas bladfjäderns total- längd. Denna typ av en vid båda ändarna fastlagd blad- fjäder, en valv- eller bàgfjäder, gör det möjligt att även vid bladfjädrar med liten bygghöjd och vid liten slaglängd åstadkomma stora motkrafter, som motverkar det membranet förflyttande vevhustrycket i impulsrummet. Tack vare den en låg bygghöjd uppvisande bladfjädern kan bakrummet trots den däri anordnade återföringsfjädern göras mycket litet, 10 15 20 25 30 35 F! I A /17 A -fO/ 1 I G1 _ 3 så att à ena sidan en ínsprutningspump med liten bygghöjd och å andra sidan en stor motkraft vid ökande varvtal kan uppnås.The back pressure depends on the relationship between the total volume of the rear compartment and the stroke volume that the diaphragm undergoes during its stroke. If the back room is very large, only small pressures build up, while larger pressures build up if the back room is very small. If the return spring of the diaphragm is arranged in the rear compartment, it is true that a small size of the injection pump is obtained, but the rear compartment itself must be given a large volume. According to the invention, a leaf spring is arranged in the rear space, whereby its volume can be made very small, so that thanks to the restricted flow path a very large counterforce can be built up with increasing speed. The leaf spring is fixedly supported in the housing at foot points formed by its short sides or ends. Under central loading of the leaf spring, which with its longitudinal center portion abuts against the underside of the diaphragm, the spring will be pressed into the center and from there in the longitudinal direction of the spring abut more and more against the diaphragm. By bending the spring at its end portions, the total length of the leaf spring is taken up. This type of leaf spring fixed at both ends, a vault or arch spring, makes it possible to produce large counter-forces even at leaf springs with a small construction height and at a small stroke, which counteract the diaphragm moving the crankcase pressure in the impulse space. Thanks to the leaf spring having a low construction height, the rear space can be made very small, despite the return spring arranged therein, 10 15 20 25 30 35 F! I A / 17 A -fO / 1 I G1 _ 3 so that on the one hand an injection pump with a small construction height and on the other hand a large counterforce at increasing speeds can be achieved.
Vid en utföringsform av uppfinningen är åtminstone en fotpunkt förskjutbar i bladfjäderns längdriktning mot den andra fotpunkten, varigenom en noggrann inställning av insprutningspumpen efter den aktuella tvàtaktmotorn är möjlig. Härvid är förflyttning av en fotpunkt tillräcklig, men i vissa fall kan förflyttning av båda fotpunkterna vara lämplig.In an embodiment of the invention, at least one foot point is displaceable in the longitudinal direction of the leaf spring towards the other foot point, whereby an accurate setting of the injection pump according to the current two-stroke engine is possible. In this case, movement of one foot point is sufficient, but in some cases movement of both foot points may be suitable.
Företrâdesvis ligger fotpunkterna i anslagsvinklar som bildar lager, varvid anslagsvinklarna kan vara av högvärdigt stål, som kan uppta de stora belastningarna vid fotpunkterna utan att utmattningsfenomen uppträder.Preferably, the foot points are at abutment angles which form bearings, the abutment angles being of high quality steel, which can absorb the large loads at the foot points without fatigue phenomena occurring.
För att inga avsevärda tvärkrafter skall inledas i den med membranet förbundna pumpkolven och alltför kraf- tigt belasta kolvens styrning i pumpcylindern, är blad- fjädern i sitt utgångsläge symmetrisk med avseende på pumpkolvens lângdaxellinje. För att tvärkraften på pump- kolvens skaft skall bli liten vid ändring av bladfjäderns inställning genom förskjutning av åtminstone en av dess fotpunkter i bladfjäderns längdriktning ligger bladfjädern med sitt mittparti an mot membranet företrädesvis med anliggningsstâllet förskjutbart i fjäderlângdriktningen, varvidbladfjädern för detta ändamål uppvisar ett företrä- desvis centralt, symmetriskt långhål, genom vilket pump- kolvens skaft sträcker sig.In order that no significant transverse forces are to be initiated in the pump piston connected to the diaphragm and that the control of the piston is too heavily loaded in the pump cylinder, the leaf spring in its initial position is symmetrical with respect to the longitudinal axis of the pump piston. In order for the transverse force on the shaft of the pump piston to be small when changing the setting of the leaf spring by displacing at least one of its foot points in the longitudinal direction of the leaf spring, the leaf spring rests with its center portion against the diaphragm, preferably with the abutment displaceable in the spring longitudinal direction. also a central, symmetrical long hole through which the shaft of the pump piston extends.
För att bladfjädern själv skall kunna ges små dimen- sioner är i enlighet med ett kännetecken på uppfinningen en med membranet eller pumpkolvskaftet förbunden flatfjäder anordnad i impulsrummet. Flatfjädern är så dimensionerad, att den påför den huvudsakliga delen av den motkraft som skall påläggas, medan den i bakrummet anordnade bladfjädern endast har att påföra den del av motkraften som skall stå till förfogande för noggrann inställning av insprutnings- pumpen efter tvåtaktmotorn. Genom denna separation av kraftflödet kan bladfjäderns dimensioner minskas avsevärt och lagren vid dess fotpunkter utformas för i motsvarande grad minskade belastningskrafter. I enlighet med ett -YN Ö \ 10 15 20 25 30 35 \'l UI *à 4 fördelaktigt kännetecken på uppfinningen bildas flat- fjädern av ett gummimembranet ersättande, av fjäderstál bestående membran, som tryckmedelstätt skiljer ímpulsrum- met från bakrummet.In order for the leaf spring itself to be able to be given small dimensions, in accordance with a feature of the invention, a flat spring connected to the diaphragm or the pump piston shaft is arranged in the impulse space. The flat spring is dimensioned so that it applies the main part of the counterforce to be applied, while the leaf spring arranged in the rear space only has to apply the part of the counterforce which is to be available for accurate adjustment of the injection pump after the two-stroke engine. By this separation of the force flow, the dimensions of the leaf spring can be considerably reduced and the bearings at its foot points are designed for correspondingly reduced load forces. In accordance with an advantageous feature of the invention, the flat spring is formed by a rubber membrane replacement, consisting of a spring steel membrane, which separates the impulse space from the rear space by means of pressure medium.
Ytterligare kännetecken på uppfinningen framgår av de osjâlvständiga patentkraven, beskrivningen och ritningarna, vilka visar utföringsexempel som beskrivs närmare nedan.Further features of the invention appear from the dependent claims, the description and the drawings, which show exemplary embodiments which are described in more detail below.
Fig. l är en schematisk snittbild av en insprutnings- anordning med den uppfinningsenliga insprutningspumpen; Fig. 2 visar ett snitt genom ínsprutningspumpen taget längs linjen II-II i fig. 1; Fig. 3 är en vy uppifrån av en i insprutningspumpens drivrum anordnad, vid båda ändarna lagrad bladfjäder; Fig. 4 är en sidvy som visar bladfjädern i fig. 3 vid olika belastningstillstånd; I Fig. 5 visar ett snitt genom arbetsrummet i den uppfinningsenliga insprutningspumpen försedd med ett stålmembran; Fig. 6 visar ett snitt genom arbetsrummet i en i enlighet med uppfinningen utförd insprutningspump försedd med en i impulsrummet anordnad flatfjäder; Fig. 7 är en planvy av flatfjädern i fig. 6.Fig. 1 is a schematic sectional view of an injection device with the injection pump according to the invention; Fig. 2 shows a section through the injection pump taken along the line II-II in Fig. 1; Fig. 3 is a top view of a leaf spring arranged in the drive chamber of the injection pump, stored at both ends; Fig. 4 is a side view showing the leaf spring of Fig. 3 at different load conditions; Fig. 5 shows a section through the working space of the injection pump according to the invention provided with a steel diaphragm; Fig. 6 shows a section through the working space in an injection pump embodied in accordance with the invention provided with a flat spring arranged in the impulse space; Fig. 7 is a plan view of the flat spring of Fig. 6.
Den visade insprutningsanordningen (fig. 1) år avsedd för en tvåtaktmotor 2, som används i synnerhet vid handförda arbetsredskap, företrädesvis bärbara handförda arbetsredskap, såsom motorkedjesågar och liknande. Motorn har en cylinder 3, en kolv 4, ett förbränningsrum 5, ett insprutningsmun- stycke 6, ett vevhus 7 och en vevaxel 8 med en vevslängu eller vevarm 1 och en vevstake 9 för kolven 4.The injection device shown (Fig. 1) is intended for a two-stroke engine 2, which is used in particular with hand-held work tools, preferably portable hand-held work tools, such as chainsaws and the like. The engine has a cylinder 3, a piston 4, a combustion chamber 5, an injection nozzle 6, a crankcase 7 and a crankshaft 8 with a crank hose or crank arm 1 and a connecting rod 9 for the piston 4.
När tvàtaktmotorn är igång ändras trycket i vevhuset 7 i takt med att kolven 4 rör sig uppåt och nedåt. Vid kolvens 4 nedåtrörelse från den övre dödpunkten stiger trycket till dess att kolven är i närheten av den undre dödpunkten, så att det i vevhuset uppkommer ett övertryck, som sedan vid kolvens 4 uppàtrörelse åter sjunker och blir till ett undertryck.When the two-stroke engine is running, the pressure in the crankcase 7 changes as the piston 4 moves up and down. During the downward movement of the piston 4 from the upper dead center, the pressure rises until the piston is close to the lower dead center, so that an overpressure arises in the crankcase, which then decreases again at the upward movement of the piston 4 and becomes a negative pressure.
Insprutningsanordningen har en insprutningspump 10 med en anslutningsledning 12, som är ansluten till vevhuset 7 och förmedlar det där rådande trycket till 10 15 20 25 30 35 7 H 4 1 / I CA CT! 4 5 insprutningspumpen 10. Till insprutningspumpen är dessutom ansluten en bränslematningsledning 13, genom vilken bränsle medelst en förmatningspump matas via ett bränsle- filter 11 från en tank 14 till en som backventil utförd insugningsventil 16. Förmatningstrycket är så inställt, att det ej öppnar insugningsventilen 16; ej insuget bränsle àtercirkuleras genom en returledning 24 till' tanken 14.The injection device has an injection pump 10 with a connection line 12, which is connected to the crankcase 7 and transmits the prevailing pressure there to 10 15 20 25 30 35 7 H 4 1 / I CA CT! In addition, a fuel supply line 13 is connected to the injection pump, through which fuel is supplied by means of a feed pump via a fuel filter 11 from a tank 14 to an intake valve 16 designed as a non-return valve. The supply pressure is set so that it does not open the intake valve 16. ; Unfueled fuel is recirculated through a return line 24 to the tank 14.
Insugningsventilen 16 befinner sig pà den ena sidan av en i insprutningspumpens 10 företrädesvis av aluminium utförda hus 17 sida det finns utformad pumpkammare 18, vid vars motsatta en utloppsventil 19. Även denna är utförd som backventil. Fràn utloppsventilen 19 gär en insprutnings- ledning 20 via ytterligare ett bränslefilter 11' till tvàtaktmotorns 2 insprutningsmunstycke 6.The intake valve 16 is located on one side of a pump chamber 18 formed in the injection pump 10, preferably made of aluminum in the housing side, at the opposite side of which there is an outlet valve 19. This is also designed as a non-return valve. From the outlet valve 19, an injection line 20 runs via a further fuel filter 11 'to the injection nozzle 6 of the two-stroke engine 2.
Den fràn vevhuset 7 avledda anslutningsledningen 12 går till ett impulsrum 21 i insprutningspumpen 10. Impuls- rummet 21 skiljs av ett membran 22 fràn ett motstàende bakrum 23. Impulsrummet 21 och bakrummet 23 bildar det företrädesvis cylindriska drivrummet i insprutningspumpen.The connecting line 12 derived from the crankcase 7 goes to an impulse space 21 in the injection pump 10. The impulse space 21 is separated by a diaphragm 22 from an opposite rear space 23. The impulse space 21 and the rear space 23 form the preferably cylindrical drive space in the injection pump.
Fastsatt i mitten pä den membranet 22 fasthàllande membrantallríken 22a är en pumpkolv 25, som är styrd i en pumpcylinder 26 i huset 17. Membranet 22 med membrantallri- ken 22a belastas av en àterföringsfjäder 30 mot sitt övre utgångsläge, som är det visade läget. För att de förflyt- tade massorna skall kunna göras smà är membrantallriken 22a utformad med viktminskande urtag. Membrantallriken 22a kan därigenom utan vidare följa snabba tryckväxlingar.Attached in the middle of the diaphragm 22 holding the diaphragm plate 22a is a pump piston 25, which is controlled in a pump cylinder 26 in the housing 17. The diaphragm 22 with the diaphragm plate 22a is loaded by a return spring 30 towards its upper initial position, which is the position shown. In order for the displaced masses to be made small, the membrane plate 22a is designed with weight-reducing recesses. The diaphragm plate 22a can thereby readily follow rapid pressure changes.
Membranets àterföringsfjäder 30 är utförd som en i planvy rektangulär bladfjäder (fig. 3), vars utsträckning i längdriktningen är avsevärt större än utsträckningen tvärs mot längdriktningen. Bladfjädern 30 har en tjocklek av storleksordningen tiondels millimeter och består av högvärdigt fjäderstàl. Som framgår av fig. 1 och visas schematiskt i fig. 3 bildar bladfjäderns 30 ändar eller 30b dess fotpunkter, bildande anslagsvinklar 27, 28 av stål. Den ena anslags- kortsidor 30a, som ligger i lager vinkeln 27 är fast anordnad i insprutningspumpens 10 hus 17, medan den andra anslagsvinkeln 28 är förskjutbar i .LE _ Ö* 10 15 zoi 25 30 35 751 6 huset 17 i bladfjäderns 30 lângdriktning medelst en ställskruv 29. I mitten har bladfjädern 30 ett lànghàl 40, genom vilket pumpkolvskaftet 25a sträcker sig. De vid sidan av långhàlet 40 belägna bladfjäderbryggorna 41a, 41b ligger an mot membrantallriken 22a på undersidan av denna.The return spring 30 of the diaphragm is designed as a rectangular leaf spring in plan view (Fig. 3), the extent of which in the longitudinal direction is considerably greater than the extent transverse to the longitudinal direction. The leaf spring 30 has a thickness of the order of one tenth of a millimeter and consists of high-quality spring steel. As shown in Fig. 1 and shown schematically in Fig. 3, the ends of the leaf spring 30 or 30b form its foot points, forming abutment angles 27, 28 of steel. One abutment card sides 30a, which lie in the bearing angle 27, are fixedly arranged in the housing 17 of the injection pump 10, while the other abutment angle 28 is displaceable in the housing 17 in the longitudinal direction of the leaf spring 30 by means of a set screw 29. In the middle, the leaf spring 30 has a long hole 40, through which the pump piston shaft 25a extends. The leaf spring bridges 41a, 41b located next to the long hole 40 abut against the diaphragm plate 22a on the underside thereof.
I insprutningspumpens 10 hus 17 finns en förbindelse- ledning 31 från impulsrummet till bakrummet. I denna 4 förbindelseledning är anordnad en mot impulsrummet 21 öppnande backventil 32. I en backventilen förbigàende shuntledning 33 sitter en inställbar strypning 34, vilken såsom förklaras närmare nedan är konstruerad för långsamma utjämníngsförlopp. 3 Bakrummet 23 står vidare via en utjämningsledning 35 i förbindelse med en utjämningsvolym 37. I utjâmningsled- ningen 35 sitter en inställbar strypning 36, och i en denna förbigàende shuntpassage 38 finns en mot bakrummet 23 öppnande backventil 39.In the housing 17 of the injection pump 10 there is a connecting line 31 from the impulse space to the rear space. Arranged in this connecting line is a non-return valve 32 opening towards the impulse chamber 21. In an inertial shunt line 33 passing the non-return valve there is an adjustable throttle 34, which, as explained in more detail below, is designed for slow equalization processes. The rear compartment 23 is further connected via an equalization line 35 to an equalization volume 37. An adjustable choke 36 is located in the equalization line 35, and in a shunt passage 38 passing through this compartment there is a non-return valve 39 opening towards the rear compartment 23.
Vevhustrycket förmedlas via anslutningsledningen 12 till impulsrummet 21. Det vid kolvens 4 rörelse från den övre dödpunkten mot den undre dödpunkten uppbyggda positiva trycket verkar pà membranet 22, varigenom pumpkolven 25 skjuts in i pumpcylindern 26 och det i pumpkammaren 18 befintliga bränslet sprutas in i tvàtaktmotorns 2 förbrän- ningsrum genom utloppsventilen 19 (fig. 1), insprutninge- ledningen 20 och insprutningsmunstycket 6.The crankcase pressure is transmitted via the connecting line 12 to the impulse chamber 21. The positive pressure built up by the piston 4 from the upper dead center towards the lower dead center acts on the diaphragm 22, whereby the pump piston 25 is pushed into the pump cylinder 26 and the fuel in the pump chamber 18 is injected into two combustion chamber through the outlet valve 19 (Fig. 1), the injection line 20 and the injection nozzle 6.
Den inställbara strypningen 36 är så inställd, att vid tomgàngsvarvtal och làga varvtal en i det närmaste obehindrad utjämningsströmning fràn bakrummet 23 till utjämningsvolymen 37 kan ske, så att i huvudsak inget mottryck byggs upp i bakrummet 23.The adjustable throttle 36 is set so that at idle speeds and low speeds a virtually unobstructed equalization flow from the rear space 23 to the equalization volume 37 can take place, so that substantially no back pressure builds up in the rear space 23.
Efter insprutningen av bränslet gàr kolven 4 i riktning mot den övre dödpunkten, varigenom trycket i och blir till ett undertryck; till följd 30 och undertryckets verkan i impulsrummet och pumpkolven 25 till sitt i fig. 1 vevhuset minskar av returfjäderns går membranet 22 visade viloläge. Vid pumpkolvens 25 uppátrörelse insugs under förmatningstryck stående bränsle genom insugnings- ventilen 16, sà att pumpkammaren 18 fylls. 10 15 20 25 30 35 467 751 7 För att en mot den minskade luftfyllningen i förbrän- ningsrummet anpassad bränslemängd skall insprutas när tvàtaktmotorn arbetar vid högt varvtal, uppbyggs ett mottryck i bakrummet vid ökande varvtal. För detta ändamål är bakrummet 23 förbundet med utjämningsvolymen 37 under förmedling av strypningen 36. Strypningen 36 är så dimen- sionerad, att strömningen genom utjämningsledningen 35 hindras av strypningen 36 vid höga varvtal, så att ett mottryck byggs upp vid varje arbetsslag hos pumpkolven resp. membranet 22. Ju mer varvtalet ökar, desto högre blir strömningshastigheten i utjämningsledningen 35 och desto större verkan får strypningen 36, dvs. mottrycket i bakrummet 23 ökar i motsvarande grad. Mottrycket verkar pà membranet 22 och alstrar en drivkraften i impulsrummet motriktad kraft, som minskar kolvslaglängden med ökande varvtal. Pà detta sätt uppnås en degression i den inspru- tade bränslemängden med varvtalet för anpassning till minskningen av den insugna luftmängden.After injecting the fuel, the piston 4 moves towards the upper dead center, whereby the pressure in and becomes a negative pressure; as a result of 30 and the action of the negative pressure in the impulse chamber and the pump piston 25 to its crankcase shown in Fig. 1 is reduced by the resting position of the return spring membrane 26 During the agitation of the pump piston 25, standing fuel is sucked in through the intake valve 16, so that the pump chamber 18 is filled. 10 15 20 25 30 35 467 751 7 In order for an amount of fuel adapted to the reduced air filling in the combustion chamber to be injected when the two-stroke engine is operating at high speed, a back pressure is built up in the rear chamber at increasing speed. For this purpose, the rear space 23 is connected to the equalization volume 37 during transmission of the throttle 36. The throttle 36 is dimensioned so that the flow through the equalization line 35 is hindered by the throttle 36 at high speeds, so that a back pressure builds up at each stroke of the pump piston resp. the membrane 22. The more the speed increases, the higher the flow rate in the equalization line 35 and the greater the effect of the throttling 36, i.e. the back pressure in the rear compartment 23 increases correspondingly. The back pressure acts on the diaphragm 22 and produces a driving force in the impulse chamber opposite force, which reduces the piston stroke with increasing speed. In this way, a degression in the amount of fuel injected is achieved with the speed to adapt to the reduction of the amount of air sucked in.
För att utjämnade tryckförhàllanden skall föreligga vid början av varje kolvslag, i synnerhet vid höga varvtal, är förbigàngspassagen_försedd med den i riktning mot bakrummet 23 öppnande backventilen 39, som säkerställer en ostrypt utjämningsströmning vid membranets 22 àtergàng.In order for equalized pressure conditions to exist at the beginning of each piston stroke, in particular at high speeds, the bypass passage is provided with the non-return valve 39 opening in the direction of the rear space 23, which ensures an unstriped equalizing flow at the return of the diaphragm 22.
För att insprutning av den behövliga bränslemängden skall säkerställas vid tomgång och låga varvtal finns förbindelseledningen 31 från impulsrummet 21 till bak- rummet 23. Om undertryck råder i vevhuset evakueras bakrummet 23 via backventilen 32. Vid växling av vevhus- trycket till positivt värde stängs backventilen 32, så att det positiva värdet föreligger uteslutande i impulsrummet 21. Emedan bladfjäderns 30 àterförande kraft är reducerad till följd av det i bakrummet 23 verkande undertrycket räcker det i synnerhet vid tomgàng låga uppkommande vevhusövertrycket i impulsrummet 21 till för att förskjuta pumpkolven 25 med den erforderliga slaglängden. När vevhusövertrycket uppträder utnyttjas genom det negativa mottrycket i bakrummet 23 en högre tryckskillnad för drivning av pumpkolven 25. 10 15 20 25 30 35 8 Emedan vevhusundertrycket kan variera tidsmässigt med varvtalet finns för utjämningsströmningar förbigångspassa- gen 33 med den inställbara strypningen 34. Strypningen 34 är så konstruerad, att endast långsamma utjämningsström- ningar tillåts och följaktligen bakrummet efter några varv hos tvåtaktmotorn inställs på det aktuella undertrycks- toppvârdet (exempelvis -0,2 bar). Genom denna mekanism förhindras att tillfälligtvis förekommande mycket höga undertryckstoppar lagras i bakrummet 23.To ensure the injection of the required amount of fuel at idle and low speeds, the connecting line 31 is located from the impulse chamber 21 to the rear compartment 23. If there is negative pressure in the crankcase, the rear compartment 23 is evacuated via the non-return valve 32. When the crankcase pressure changes to positive value, the non-return valve 32 closes , so that the positive value is present exclusively in the impulse space 21. Since the return force of the leaf spring 30 is reduced as a result of the negative pressure acting in the rear space 23, the crankcase overpressure arising in the impulse space 21 in particular at idle low is sufficient to displace the required piston 25 with the required stroke. . When the crankcase overpressure occurs, the negative back pressure in the rear compartment 23 utilizes a higher pressure difference for driving the pump piston 25. Since the crankcase underpressure can vary in time with the speed available for smoothing flows, the bypass passage 33 with the adjustable throttle 34 is. so constructed that only slow equalization currents are allowed and consequently the rear space after a few revolutions of the two-stroke engine is set to the current negative pressure peak value (for example -0.2 bar). This mechanism prevents occasionally very high negative pressure peaks from being stored in the rear compartment 23.
För uppbyggnaden av det önskade mottrycket är det av avgörande betydelse att bakrummets 23 volym är så liten som möjligt. Mottrycket beror av förhållandet mellan bakrummets totalvolym och den slagvolym som membranet genomlöper vid sitt slag. År bakrummet mycket stort uppbyggs endast små tryck, medan större tryck byggs upp om bakrummet är litet. Endast om volymen är tillräckligt liten kan motkraften uppbyggas till den storlek som ger det önskade inflytandet. Tack vare den enligt uppfinningen använda bladfjädern 30 kan bakrummets 23 bygghöjd minskas väsentligt jämfört med den bygghöjd som en skruvfjäder kräver.For the construction of the desired back pressure, it is of crucial importance that the volume of the rear compartment 23 is as small as possible. The back pressure depends on the ratio between the total volume of the rear compartment and the stroke volume that the diaphragm undergoes during its stroke. If the back room is very large, only small pressures are built up, while larger pressures are built up if the back room is small. Only if the volume is small enough can the counterforce be built up to the size that gives the desired influence. Thanks to the leaf spring 30 used according to the invention, the construction height of the rear space 23 can be significantly reduced compared with the construction height required by a helical spring.
Bladfjäderns 30 spänning är med fördel inställbar genom ändring av avståndet mellan dess stödda fotpunkter 30a, 30b. I fig. 4 är den mellan anslagsvinklarna 27 och 28 inspända bladfjädern 30 visad med en heldragen linje A.The tension of the leaf spring 30 is advantageously adjustable by changing the distance between its supported foot points 30a, 30b. In Fig. 4, the leaf spring 30 clamped between the abutment angles 27 and 28 is shown by a solid line A.
I det visade utgångsläget välver sig bladfjädern 30 i riktning mot impulsrummet; den är anordnad som dubbelsi- digt fastlagd “valvfjäder" eller bàgfjäder.In the starting position shown, the leaf spring 30 curves in the direction of the impulse space; it is arranged as a double-sided fixed "arch spring" or arch spring.
Vid förskjutning av membrantallriken en sträcka lika med slaglängden z spänns bladfjädern axiellt och deforme- ras den på det sätt som visas av den punkterade linjen B.When the diaphragm plate is displaced a distance equal to the stroke length z, the leaf spring is tensioned axially and deformed in the manner shown by the dotted line B.
Emedan bladfjädern ej kan vika undan axiellt kommer mycket stora motkrafter att uppkomma även vid bladfjädrar med mycket små dimensionerna. Därvid anläggs bladfjädern i sitt mittparti i huvudsak mot membrantallriken, varvid den övriga ländgen upptas genom utknäckning vid ändpartierna.Since the leaf spring cannot deviate axially, very large counter-forces will arise even with leaf springs with very small dimensions. In this case, the leaf spring is applied in its central portion mainly towards the diaphragm plate, the rest of the lumbar genome being occupied by buckling at the end portions.
Om bladfjäderns 30 förspänning skall ökas inskruvas stållskruven 29 i huset i sådan riktning, att den mot densamma stödda anslagsvinkeln 28 förskjuts i bladfjäderns 10 15 20 25 30 35 ef- --1 9 O/ 1 bl längdriktning i riktning mot anslagsvinkeln 27, så att det med en streckad linje C markerade läget för bladfjädern 30 erhålls. Anslagsvinkeln och inställningsskruven ligger därvid i de lägen som är markerade vid 28' resp. 29'.If the bias of the leaf spring 30 is to be increased, the steel screw 29 is screwed into the housing in such a direction that the abutment angle 28 supported against it is displaced in the longitudinal direction of the leaf spring 10 in the longitudinal direction in the direction of the abutment angle 27, so that the position of the leaf spring 30 marked with a dashed line C is obtained. The stop angle and the adjusting screw are then in the positions marked at 28 'resp. 29 '.
Emedan pumpkolvens skaft 25a i impulsrummet 21 anligger mot ett membrantallrikens 22a utgångsläge bestämmande husanslag 42 - detta utgångsläge svarar mot det viloläge för bladfjädern som linjen A representerar - kan blad- fjädern 30 ej inta det mot fotpunktens 30a ändrade läge 28' svarande viloläget enligt linjen C, utan den intrycks i förhållande till detta viloläge (linjen C) måttet x. Med den mot måttet x svarande förspänningskraften trycker bladfjädern då det med membrantallriken förbundna pump- kolvskaftet 25a mot husanslaget 42.Since the shaft 25a of the pump piston in the impulse space 21 abuts against a housing stop 42 determining a starting position of the diaphragm plate 22a - this starting position corresponds to the resting position of the leaf spring which line A represents - the leaf spring 30 cannot assume the resting position corresponding to line 28 ' , but it is pressed in relation to this rest position (line C) the dimension x. With the biasing force corresponding to the dimension x, the leaf spring then presses the pump-piston shaft 25a connected to the diaphragm plate against the housing stop 42.
Utgår man från att måttet z motsvarar den maximala slaglângden och det i fig. 4 streckad inritade läget 28' för anslagsvinkeln 28 anger dennas största tillåtna inställning, kan det under linjen A, B och C liggande, genom skraffering markerade området vara utfyllt med husmaterial, varigenom en ytterligare, fördelaktig minsk- ning av bakrummets volym uppkommer.Assuming that the dimension z corresponds to the maximum stroke and the line 28 'drawn in Fig. 4 for the abutment angle 28 indicates its maximum permissible setting, the area below the lines A, B and C, marked by hatching, can be filled with housing material. whereby a further, advantageous reduction of the volume of the rear compartment arises.
Emedan pumpkolvskaftet 25a sträcker sig genom blad- fjädern 30 vid dennas långhål 30 och företrädesvis ej är stelt fastsatt på bladfjädern, uppträder knappast några tvärkrafter på pumpkolvskaftet 25a ens efter en lägesänd- ring av anslagsvinkeln 28. överbelastning av pumpkolvens 25 styrning undviks sålunda. Den i sitt utgångsläge (linjen A) symmetriskt med avseende på pumpkolvens längd- axellinje 47 utformade bladfjädern 30 är sålunda i stor utsträckning symmetrisk med avseende på denna axellinje även efter förskjutning av anslagsvinkeln 28.Since the pump piston shaft 25a extends through the leaf spring 30 at its long hole 30 and is preferably not rigidly attached to the leaf spring, hardly any transverse forces appear on the pump piston shaft 25a even after a position change of the abutment angle 28. overloading of the pump piston 25 is avoided. The leaf spring 30 designed in its initial position (line A) symmetrically with respect to the longitudinal axis line 47 of the pump piston is thus largely symmetrical with respect to this axis line even after displacement of the abutment angle 28.
I ett annat utföringsexempel på uppfinningen, som visas i fig. 5, har membranet och membrantallriken ersatts av ett mycket tunt fjäderstålmembran 45, som vid sin ytterkant är fixerat i huset 17 mellan två tätningsringar 43 och 44. Tätningsringarna 43 och 44 ligger i ett ring- spår mellan huset 17 och ett huslock 48. För den i arbets- rummet liggande änden av pumpkolvskaftet 25a finns ett i förhållande till huset fast anslag 42 i locket 48. 467 751 10 15 20 25 30 35 10 Stålmembranet har fjäderegenskaper och tillhanda- håller därigenom en med slaglängden ökande motkraft. _ Anpassningen av den med slaglängden ökande motkraften sker med hjälp av bladfjädern 30, som markeras av en kraftig linje och i detta fall kan vara avsevärt smalare än bladfjädern i fig. 4, eftersom grundandelen av motkraften påförs av stålmembranet 45. Den kraft som skall påföras av bladfjädern 30 ligger i detta fall endast i den storleks- ordning som svarar mot den behövliga inställbarheten.In another embodiment of the invention, shown in Fig. 5, the diaphragm and the diaphragm plate have been replaced by a very thin spring steel diaphragm 45, which at its outer edge is fixed in the housing 17 between two sealing rings 43 and 44. The sealing rings 43 and 44 lie in a ring grooves between the housing 17 and a housing cover 48. For the end of the pump piston shaft 25a lying in the working space, there is a stop 42 fixed in relation to the housing in the cover 48. 467 751 10 15 20 25 30 35 10 The steel diaphragm has spring properties and provides thereby an increasing force with the stroke length. The adjustment of the counter-force increasing with the stroke takes place by means of the leaf spring 30, which is marked by a strong line and in this case can be considerably narrower than the leaf spring in Fig. 4, since the basic part of the counter-force is applied by the steel diaphragm 45. of the leaf spring 30 is in this case only in the order of magnitude corresponding to the required adjustability.
Utföringsexemplet enligt fig. 6 motsvarar utförings- exemplet i fig. 1 med den skillnaden, att en ytterligare[ rund flatfjäder 50 är anordnad i impulsrummet 21. En möjlig utföringsform av denna flatfjäder visas i planvy i fig. 7. Flatfjädern 50 består väsentligen av koncentriskt den ena innanför den andra liggande ringar 51-55, som var och en är förbunden med närliggande ring eller ringar under förmedling av bryggor 56. Den fixeras företrädesvis anliggande mot membrantallriken 22a med sin inre ring 51 inspänd mellan membrantallriken 22a och en på pumpkolv- skaftet 25a påskruvad mutter. Den yttre ringen 55 på flatfjâdern är fastspänd mellan en mellanring 49 och locket 48 på insprutningspumpens hus. Flatfjädern är så anordnad, att den påför grundandelen av den med slag- längden växande balanserande motkraften, så att den i bakrummet 23 anordnade bladfjädern 30 kan göras smalare; det smalare utförandet av bladfjädern 30 visas med streck- ade linjer i fig. 3. De heldragna linjerna i fig. 3 visar den vid uppbyggnad enligt fig. 1 och 2 nödvändiga blad- fjäderbredden; i utförandet enligt fig. 1 och 2 måste ju bladfjädern åstadkomma hela den balanserande motkraften.The exemplary embodiment according to Fig. 6 corresponds to the exemplary embodiment in Fig. 1 with the difference that an additional round flat spring 50 is arranged in the impulse space 21. A possible embodiment of this flat spring is shown in plan view in Fig. 7. The flat spring 50 consists essentially of concentric one inside the other lying rings 51-55, each of which is connected to adjacent ring or rings during mediation of bridges 56. It is preferably fixed abutting the diaphragm plate 22a with its inner ring 51 clamped between the diaphragm plate 22a and one on the pump piston shaft 25a screwed nut. The outer ring 55 of the flat spring is clamped between an intermediate ring 49 and the cover 48 of the injection pump housing. The flat spring is arranged so that it applies the basic part of the balancing counterforce growing with the stroke length, so that the leaf spring 30 arranged in the rear space 23 can be made narrower; the narrower embodiment of the leaf spring 30 is shown in broken lines in Fig. 3. The solid lines in Fig. 3 show the leaf spring width required for construction according to Figs. 1 and 2; in the embodiment according to Figs. 1 and 2, the leaf spring must provide the entire balancing counterforce.
För den i utföringsexemplet i fig. 6 anordnade smala bladfjädern 30 är det tillräckligt att den kan påföra den inställningsomrádet definierande skillnadskraften.For the narrow leaf spring 30 arranged in the exemplary embodiment in Fig. 6, it is sufficient that it can apply the differential force defining the setting range.
För speciella fall kan det vara lämpligt att anordna den uppfinningsenliga bladfjädern 30 i kombination med en skruvfjäder, varvid bladfjädern 30 svarar för större delen av motkraften och skruvfjädern anordnas endast för till- handahållande av den för inställningen nödvändiga 'w 10 15 20 25 30 35 lä cm w Un 4 1 I (_11 11 skillnaden mellan den maximalt tillåtna och minsta nödvän- diga motkraften.For special cases it may be suitable to arrange the leaf spring 30 according to the invention in combination with a helical spring, the leaf spring 30 being responsible for most of the counterforce and the helical spring being arranged only to provide the readiness necessary for the adjustment. cm w Un 4 1 I (_11 11 the difference between the maximum permissible and the minimum required counterforce.

Claims (13)

..[2\ O\ 10 15 20 25 30 35 -J -J en --à 12 Patentkrav.. [2 \ O \ 10 15 20 25 30 35 -J -J en --à 12 Patentkrav
1. Bränsleinsprutningspump för tvàtaktmotorer, i synnerhet för tvàtaktmotorer i bärbara handförda arbets- redskap, sàsom motorkedjesàgar och liknande, med ett pneumatiskt drivrum, som är uppdelat av ett membran (22) i ett för vevhustrycket utsatt impulsrum (21) och ett bakrum (23), vilket membran (22) är förbundet med en i en pump- cylinder (26) styrd pumpkolv (25), som begränsar en pumpkammare (18) i pumpcylindern, varvid ett positivt tryck i impulsrummet (21) åstadkommer att pumpkolven (25) skjuts in i pumpkammaren (18) mot kraften fràn en fjäder (30) och bränsle insugs vid pumpkolvens återgång, känne- tecknad av att bakrummet (23) är förbundet med en utjäm- ningsvolym (37) via en strypt strömningsväg (35) och att fjädern är en diagonalt i bakrummet (23) anordnad smal blaafjäder.Fuel injection pump for two-stroke engines, in particular for two-stroke engines in portable hand-held work tools, such as chainsaws and the like, with a pneumatic drive compartment divided by a diaphragm (22) into a crankcase (21) and a rear compartment (23) ), which diaphragm (22) is connected to a pump piston (25) controlled in a pump cylinder (26), which delimits a pump chamber (18) in the pump cylinder, a positive pressure in the impulse chamber (21) causing the pump piston (25) pushed into the pump chamber (18) against the force of a spring (30) and fuel is sucked in at the return of the pump piston, characterized in that the rear space (23) is connected to a compensating volume (37) via a restricted flow path (35) and that the spring is a narrow blue spring arranged diagonally in the rear space (23).
2. Bränsleinsprutningspump enligt krav 1, känne- tecknad av att bladfjädern (30) är husfast stödd vid sina fotpunkter (30a,30b) bildande ändar eller kortsidor.Fuel injection pump according to Claim 1, characterized in that the leaf spring (30) is fixedly supported at the ends or short sides of its foot points (30a, 30b).
3. Bränsleinsprutningspump enligt krav 2, känne- tecknad av att minst en fotpunkt (30a) på bladfjädern (30) är förskjutbar i bladfjäderns längdriktning i riktning mot den andra fotpunkten.Fuel injection pump according to claim 2, characterized in that at least one foot point (30a) on the leaf spring (30) is displaceable in the longitudinal direction of the leaf spring in the direction of the other foot point.
4. Bränsleinsprutningspump enligt krav 3, känne- tecknad av att minst en fotpunkt (30a) är förskjutbar medelst en i huvudsak i bladfjäderns (30) längdriktning i insprutningspumpens (10) hus (17) inskruvbar ställskruv (29).Fuel injection pump according to Claim 3, characterized in that at least one foot point (30a) is displaceable by means of an adjusting screw (29) which can be screwed into the housing (10) of the injection pump (30) substantially in the longitudinal direction of the leaf spring (30).
5. Bränsleinsprutningspump enligt något av krav 2-4, kännetecknad av att fotpunkterna (30a,30b) ligger i lager bildande anslagsvinklar (27,28).Fuel injection pump according to one of Claims 2 to 4, characterized in that the foot points (30a, 30b) are in abutment abutment angles (27, 28).
6. Bränsleinsprutningspump enligt något av krav 1-5, kännetecknad av att bladfjädern (30) i sitt utgångs- läge (linjen A i fig. 4) är symmetrisk med avseende pà pumpkolvens längdaxellinje (47).Fuel injection pump according to one of Claims 1 to 5, characterized in that the leaf spring (30) is symmetrical in its initial position (line A in Fig. 4) with respect to the longitudinal axis (47) of the pump piston.
7. Bränsleinsprutningspump enligt något av krav 1-6, kännetecknad av att bladfjädern (30) med sitt längs- mittparti anligger förskjutbart, företrädesvis i längd- riktningen, mot membranet (22). ,.._~ 10 15 20 25 30 35 467 7""| 13Fuel injection pump according to one of Claims 1 to 6, characterized in that the leaf spring (30) abuts with its longitudinal center portion displaceably, preferably in the longitudinal direction, against the diaphragm (22). , .._ ~ 10 15 20 25 30 35 467 7 "" | 13
8. Bränsleinsprutningspump enligt något av krav 1-7, kånnetecknad av att bladfjädern (30) har ett före- trådesvis i mitten liggande, symmetriskt lánghål (40), genom vilket pumpkolvens (25) skaft (25a) sträcker sig.Fuel injection pump according to one of Claims 1 to 7, characterized in that the leaf spring (30) has a preferably symmetrical long hole (40) in the middle, through which the shaft (25a) of the pump piston (25) extends.
9. Bränsleinsprutningspump enligt något av krav_ 1-8, kännetecknad av att i impulsrummet (21) år en hus- fast, med pumpkolvskaftet (25a) förbunden flatfjâder (ÉO) anordnad. I 'Fuel injection pump according to one of Claims 1 to 8, characterized in that a flat spring (ÉO) connected to the pump piston shaft (25a) is arranged in the impulse chamber (21). I '
10. 1-8, kännetecknad av att membranet är ett tunt fjäderstål- Bränsleinsprutníngspump enligt något av krav membran (45).10. 1-8, characterized in that the diaphragm is a thin spring steel fuel injection pump according to any one of claims membrane (45).
11. 1-10, kännetecknad av att utjämningsvolymen (37) är en Bränsleinsprutningspump enligt något av krav sluten kammare i insprutningspumpens (10) hus (17).1-10, characterized in that the equalization volume (37) is a fuel injection pump according to any of the claims closed chambers in the housing (17) of the injection pump (10).
12. 1-10, kännetecknad av att utjämningsvolymen (37) är Bränsleinstprutningspump enligt något av krav atmosfären.1-10, characterized in that the equalization volume (37) is a fuel injection pump according to any one of the requirements of the atmosphere.
13. Bränsleinsprutningspump enligt något av krav 1-12, kännetecknad av att strömningsvägens (35) strypning (36) år instâllbar.Fuel injection pump according to one of Claims 1 to 12, characterized in that the throttle (36) of the flow path (35) is adjustable.
SE8802833A 1987-08-15 1988-08-05 BRAIN INJECTION PUMP FOR TWO DRAFT ENGINES SE467751B (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19873727267 DE3727267C2 (de) 1987-08-15 1987-08-15 Kraftstoffeinspritzpumpe für den Zweitaktmotor eines Arbeitsgerätes, insbesondere einer Motorkettensäge

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE8802833D0 SE8802833D0 (sv) 1988-08-05
SE8802833L SE8802833L (sv) 1989-02-16
SE467751B true SE467751B (sv) 1992-09-07

Family

ID=6333850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8802833A SE467751B (sv) 1987-08-15 1988-08-05 BRAIN INJECTION PUMP FOR TWO DRAFT ENGINES

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4846119A (sv)
JP (1) JPS6473164A (sv)
DE (1) DE3727267C2 (sv)
SE (1) SE467751B (sv)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3831490A1 (de) * 1988-09-16 1990-03-29 Stihl Maschf Andreas Kraftstoffeinspritzvorrichtung
DE4125593A1 (de) * 1991-08-02 1993-02-04 Stihl Maschf Andreas Kraftstoffeinspritzpumpe fuer einen zweitaktmotor in einem arbeitsgeraet, insbesondere einer motorkettensaege
DE4129574C1 (sv) * 1991-09-06 1992-12-10 Fa. Andreas Stihl, 7050 Waiblingen, De
DE9206687U1 (de) * 1992-05-16 1993-09-16 Stihl Maschf Andreas Einspritzvorrichtung für einen Zweitaktmotor
DE4223758C2 (de) * 1992-07-18 2003-08-07 Stihl Maschf Andreas Kraftstoffeinspritzvorrichtung für einen Zweitaktmotor
US5383437A (en) * 1992-12-23 1995-01-24 Siemens Automotive Limited Integrity confirmation of evaporative emission control system against leakage
US5474050A (en) * 1995-01-13 1995-12-12 Siemens Electric Limited Leak detection pump with integral vent seal
US5682845A (en) * 1995-11-01 1997-11-04 Walbro Corporation Fuel delivery system for hand-held two-stroke cycle engines
US5651350A (en) * 1996-03-05 1997-07-29 Chrysler Corporation Method of leak detection for an evaporative emission control system
US5616836A (en) * 1996-03-05 1997-04-01 Chrysler Corporation Method of pinched line detection for an evaporative emission control system
US5606121A (en) * 1996-03-05 1997-02-25 Chrysler Corporation Method of testing an evaporative emission control system
US5641899A (en) * 1996-03-05 1997-06-24 Chrysler Corporation Method of checking for purge flow in an evaporative emission control system
US5682869A (en) * 1996-04-29 1997-11-04 Chrysler Corporation Method of controlling a vapor storage canister for a purge control system
US6079379A (en) 1998-04-23 2000-06-27 Design & Manufacturing Solutions, Inc. Pneumatically controlled compressed air assisted fuel injection system
US6017199A (en) * 1998-05-20 2000-01-25 U.S.A. Zama, Inc. Diaphragm carburetor for four cycle engines
US6293235B1 (en) 1998-08-21 2001-09-25 Design & Manufacturing Solutions, Inc. Compressed air assisted fuel injection system with variable effective reflection length
US6273037B1 (en) 1998-08-21 2001-08-14 Design & Manufacturing Solutions, Inc. Compressed air assisted fuel injection system
EP1813803A1 (en) * 2006-01-30 2007-08-01 MAGNETI MARELLI POWERTRAIN S.p.A. Fuel pump operated by means of a shape memory material
EP2235351B1 (en) * 2007-12-20 2012-08-01 Volvo Technology Corporation Fuel-pumping system and fuel-injection system comprising a fuel-pumping system

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1233147A (fr) * 1959-04-30 1960-10-12 Renault Dispositif d'alimentation en combustible des moteurs à deux temps à balayage par compresseur
FR1325670A (fr) * 1962-03-01 1963-05-03 Utilisation Ration Gaz Procédé de transformation de l'énergie d'un fluide en mouvement sous pression en énergie mécanique et applications de ce procédé
US3913551A (en) * 1974-01-04 1975-10-21 Raymond Lee Organization Inc Protection device for engine operating on gas-oil mixture
US4300509A (en) * 1980-10-06 1981-11-17 Ford Motor Company Fuel injection and control systems
US4552101A (en) * 1983-02-07 1985-11-12 Outboard Marine Corporation Fluid pressure actuated motor with pneumatically-coupled pistons
BE899765R (fr) * 1983-07-28 1984-09-17 Antoine Hubert Dispositif d'injection de carburant pour moteur a deux temps.
US4471278A (en) * 1983-09-14 1984-09-11 General Motors Corporation Bang-bang current regulator having extended range of regulation
US4551076A (en) * 1983-10-07 1985-11-05 Outboard Marine Corporation Fluid driven pump with one-way valve in fluid inlet
DE3521772A1 (de) * 1985-06-19 1987-01-02 Stihl Maschf Andreas Verfahren zum einspritzen von kraftstoff bei zweitaktmotoren und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens
US4765802A (en) * 1987-07-15 1988-08-23 Wheelabrator Air Pollution Control Inc. Electrostatic precipitator plate spacer and method of installing same

Also Published As

Publication number Publication date
SE8802833L (sv) 1989-02-16
JPS6473164A (en) 1989-03-17
DE3727267C2 (de) 1994-03-31
DE3727267A1 (de) 1989-02-23
SE8802833D0 (sv) 1988-08-05
US4846119A (en) 1989-07-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AT396643B (de) TOBACCO CONSTITUTION PROCESS AND FILLING PRODUCT
AT398726B (de) METHOD AND PRESS FOR PRODUCING BLOCKS
AT61240T (de) PERIMETER WEIGHTED IRON GOLF CLUB HEAD WITH ADDITIONAL INTERMEDIABLE WEIGHTING SYSTEM.
AT63465T (de) RACK HANDLE.
AR240888A1 (es) Asiento con suspension neumatica para vehiculos
AT142071T (de) CONTROL FOR A REMOTE VOX UNIT IN A CELLULAR SYSTEM
AT65037T (de) TOOL HOLDER FOR DRILLING AND CHISEL DEVICES AND TOOLS.
AR240061A1 (es) Metodo para obtener laminas epiteliales preservadas, laminas epiteliales y tejido de recuperacion de heridas asi obtenidas.
CR4316A (es) Cinta transferible flexible
AT66415T (de) CONTROL DEVICE FOR A REFRIGERATED TRANSPORT CONTAINER.
AR240146A1 (es) Un conjunto de sello para una estructura de molde destinado a encapsular la periferia de una hoja de vidrio de un conjunto de ventana.
SE467751B (sv) BRAIN INJECTION PUMP FOR TWO DRAFT ENGINES
AT66191T (de) DEVICE AND METHOD FOR POSITIONING A SPACE VEHICLE TOWARDS A HEAVENLY BODY.
AT398338B (de) HEATING BOILER WITH A FUEL FILLING SPACE ABOVE
AR240104A1 (es) Un cable de fibras opticas.
IT1217817B (it) Dispositivo d,iniezione per motori a due tempi di apparecchi da lacoro portatili
AT397800B (de) NEW 5-OXY-TETRAHYDROFURAN DERIVATIVES
AR240412A1 (es) Un aparato para vaciar metal fundido.
AT394472B (de) HEAT INSULATION COVER FOR CAR BATTERIES
AR240088A1 (es) Mejoras en las correas dentadas.
AR240157A1 (es) Cierre vertedor para un recipiente.
AT66316T (de) POLD PERFORMANCE.
AT395397B (de) MOTOR VEHICLE WITH A PERMANENTLY DRIVEN AXLE AND A SELECTABLE DRIVE AXLE
AR240341A1 (es) Metodo para detectar y ubicar un diafragma en falla de una celda elemental en electrolizdeores.
AR240401A1 (es) Procedimiento para obtener aceite de manzanilla con un contenido de espiroeteres naturales superior al 5%, del tipo que comprende destilar con agua o vapor de agua flores de manzanilla en caso dado en presencia de agentes reductores, porque la destilacio

Legal Events

Date Code Title Description
NAL Patent in force

Ref document number: 8802833-7

Format of ref document f/p: F

NUG Patent has lapsed

Ref document number: 8802833-7

Format of ref document f/p: F