NO854417L - Slipehode. - Google Patents

Slipehode.

Info

Publication number
NO854417L
NO854417L NO854417A NO854417A NO854417L NO 854417 L NO854417 L NO 854417L NO 854417 A NO854417 A NO 854417A NO 854417 A NO854417 A NO 854417A NO 854417 L NO854417 L NO 854417L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
grinding head
grinding
drive
tool
holder
Prior art date
Application number
NO854417A
Other languages
English (en)
Inventor
Hans Wiederkehr
Original Assignee
Hans Wiederkehr
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=4291972&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NO854417(L) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Hans Wiederkehr filed Critical Hans Wiederkehr
Publication of NO854417L publication Critical patent/NO854417L/no

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B24GRINDING; POLISHING
  • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
  • B24B19/00Single-purpose machines or devices for particular grinding operations not covered by any other main group
  • B24B19/02Single-purpose machines or devices for particular grinding operations not covered by any other main group for grinding grooves, e.g. on shafts, in casings, in tubes, homokinetic joint elements

Landscapes

 • Engineering & Computer Science (AREA)
 • Mechanical Engineering (AREA)
 • Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
 • Constituent Portions Of Griding Lathes, Driving, Sensing And Control (AREA)
 • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)
 • Inorganic Insulating Materials (AREA)
 • Glass Compositions (AREA)
 • Grinding Of Cylindrical And Plane Surfaces (AREA)
 • Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)
 • Crushing And Grinding (AREA)

Description

Oppfinnelsen angår et slipehode for sliping av spor og andre fordypninger, i hvilket en opplagring for et roterende slipeverktøy og drivdeler for drift av slipe-verktøyet er anordnet, idet slipehodet er festet til en holder, en fremgangsmåte for drift av slipehodet samt en maskin for samme.
For bearbeiding av spor og andre fordypninger benyttes fremfor alt rømming og støtboring. Begge fremgangsmåter har forholdsvis store begrensninger da arbeidsstykker av høyfaste materialer, og især herdede materialer, ikke kan bearbeides på disse måter.
Ytterligere ulemper ved disse bearbeidingsmetoder er omtalt i sveitsisk patentsøknad (BE 20 417) og det hen-vises i denne forbindelse spesielt til denne søknad.
Oppfinnelsen har som formål å utforme et slipehode av den innledningsvis nevnte type slik at spor og fordypninger kan bearbeides nøyaktig og kontinuerlig i små boringer mens ulempene med de kjente fremgangsmåter unngås.
Denne oppgave løses ved at slipehodet er utformet som et stavformet hullegeme i hvilket både slipeverktøyet er anordnet i den ene ende med på tvers av slipelegemets akse liggende dreieaksel, og også at de mot slipehodets andre, drevne ende forløpende drivdeler, er opplagret.
Oppfinnelsen omfatter også en fremgangsmåte for drift av slipehodet ifølge oppfinnelsen, ved sliping av spor i boringer, idet denne oppgave løses optimalt ved at ved én innspenning av verkstykket, først de overfor hverandre liggende flanker i to overfor hverandre liggende spor bearbeides, og i en andre oppspenning av verktøyet, 180 grader dreid, de to andre overfor hverandre liggende flanker av dette spor, bearbeides.
Videre omfatter oppfinnelsen også en maskin hvormed slipehodets innsats sikres optimalt. Denne oppgave løses på den ene side med en fast holder som verktøyholder på hvilken slipehodet er forskyvbart opplagret, og på den annen side en i forhold til den faste holder innstillbart ført holder, er innrettet som arbeidsspor for arbeidsstykket .
Hensiktsmessig er verktøyholderen en med to vertikale søylers ender fast forbundet horisontal arm på hvilken slipehodet er opplagret forskyvbar i armens lengderetning, og arbeidssporet føres innstillbart i høyden på de to søy-ler, idet arbeidssporet har en enkelt- eller en kryssliss og fortrinnsvis en delingsanordning.
Oppfinnelsen beskrives i det etterfølgende og er vist eksempelvis på tegningen hvor fig. 1 skjematisk viser et slipehode som er bygget sammen med et hus med en drivanordning, fig. 2 viser skjematisk et lengdesnitt av et annet slipehode, fig. 3 viser brukseksempler for slipehodet på fig. 2, idet a) viser sliping av et indre spor, b) viser sliping av et ytre spor, c) viser sliping av en kvadratisk boring og d) viser sliping av en fordypning, fig. 4 viser et skjematisk grunnriss av en fresemaskin i hvilken et med et hus sammenbygget slipehode er innebygget, fig. 5 viser et riss av slipehodets nedre ende ifølge fig. 2, i to stillinger for forklaring av fremgangsmåten for sliping av spor i boringer, fig. 6 viser skjematisk et sideriss av en slipemaskin med horisontalt arbeidsspor og et over dette anordnet slipehode, og fig. 7 viser et sideriss av en ytterligere slipemaskin med et horisontalt anordnet slipehode.
Det på fig. 1 viste slipehode 1 har på sin frie ende 2 et slipeverktøy 3 hvis dreieakse 4 er anordnet i rett vinkel til lengdeaksen 5 i slipehodets 1 stavformede legeme 6. Det stavformede legeme 6 har på sin drivende 7 en festeflens 8, til hvilken et hus 10 er festet, eksempelvis påskrudd, og danner en holder for slipehodet 1. I det stavformede legeme 6 er drivdeler for slipehodets 3 drift anordnet, som beskrives detaljert i det etterfølgen-de. I huset 10 er ytterligere drivdeler anordnet som sam-virker med slipehodets 1 drivdeler og muliggjør tilkopling til en motordrift i en bearbeidingsmaskin. I festeflensens 8 område hvor slipehodets 1 drivdeler er forbundet med husets 10 ytterligere drivdeler, kan det være behov for å anordne et fremspring 12 i det stavformede legeme 6. Dette påvirker imidlertid ikke i praksis det stavformede legemes evne til å føre slipeverktøyet 3 inn i smale boringer. Gjennom en kjølemiddeltilkopling 9 tilføres et kjølemid-del til slipehodet 1 for kjøling av verktøyet og fjerning av spon.
På den ende av huset 10 som vender bort fra slipehodet 1 er en drivkonus 11, eksempelvis en morsekonus, anordnet, hvormed forbindelsen til maskinens drivdeler opprettes .
Det på figur 2 viste slipehode 1 har en festeflens 8 på sin ende 7 som vender mot drivanordningene, idet flens-en er utført sammenhengende med et hus 10. I huset 10 er som ytterligere drivdel en høyfrekvens 13, eksempelvis med en væskeomløpskjøling, opplagret, som er forbundet med en i det stavformede legemet 6 dreibart på en drivaksel 14 opplagret tannkopling 18. Drivakselen 14 strekker seg eksentrisk gjennom det stavformede legeme 6 og driver en slipeaksel 19 med slipeverktøyet 3, eksempelvis en slipeskive, via et snekkedrev 20 hvorav det på drivakselen 14 anordnede hjul 21 vises på fig. 2, mens det på slipeakselen 19 under dette anordnede hjul ikke er synlig. Slipeakselen
19 er opplagret i lagret 22, 23, eksempelvis rullelagret, mellom hvilke slipeverktøyet 3 holdes ved hjelp av en med-bringerring 24. Lagret 22 er opplagret i en arm 25 som ved hjelp av en stift 26 og skruer 27 på det stavformede legeme 6, er festet til dette. Fig. 2 viser videre et stiplet vist arbeidsstykke 30 i hvis boring slipehodet 1 er ført inn og bearbeider spor 31 slik det fremgår av fig. 5 og slik det ytterligere beskrives i det etterfølgende. Fig. 3 viser noen bearbeid-ingseksempler som kan gjennomføres ved hjelp av slipehodet på fig. 2, nemlig sliping av a) et spor i en boring, b) en ytre ribbe, c) en rektangulær boring og d) en ytre fordypning . Fig. 4 viser oppbyggingen av slipehodet 1 med slipe-verktøyet 3 og huset 10 på en fresemaskin. Driften kan her være utført på samme måte som omtalt i forbindelse med fig. 4 og 5 i den forannevnte sveitsiske patentsøknad, idet driften oppnås fra fresemaskinens fresespindel. Fig. 4 viser en ytterligere løsning, hvormed høyere turtall kan oppnås . Ved dette formål opplagres en elektromotor 34 på fresemaskinens utragende arm, idet elektromotoren via en beskyttet drivanordning 35, eksempelvis en remdrift, driver slipehodets 1 drivaksel 14. Dette eksempel for inn-bygging viser at slipehodet 1 har en stor tilpasningsevne til ulike maskiner og drivanordninger.
Det på fig. 5 viste arbeidsstykke 30 som skal bearbeides, har en boring 36 i hvilken 4 spor 39 (hvorav kun 3 er synlige) skal bearbeides med et fresehode ifølge fig. 2, idet dettes frie ende 2 er synlig nedenfra på fig. 5. Av fig. 5 fremgår videre at slipeverktøyet 3, eksempelvis en slipeskive ikke bare rager nedover på fig. 2, men også sideveis ut av det stavformede legemes 6 tverrsnitt. Herved oppnås den mulighet å bearbeide to overfor hverandre liggend flanker 38, 39 i to overfor hverandre liggende spor 37 i den samme oppspenning, idet det kun er behov for en for-skyvning av den slede som bærer arbeidsstykket 30 eller av slipehodet 1. Etter at disse flanker 38, 39 er bearbeid-et, dreies arbeidsstykket 180 grader, hvoretter de nå overfor hverandre liggende flanker 40, 41 bearbeides i en oppspenning. Ved utformingen av slipehodet ifølge fig. 2 oppnås en meget nøyaktig bearbeiding av flanker i spor, med et lite antall bevegelser uten bearbeiding.
Fig. 6 og 7 viser s lipemaskiner utrustet med de beskrevne slipehoder 1. Det vil være tale om bruk av slike maskiner når spor eller andre fordypninger, eksempelvis fremspring, skal slipes i større antall.
Slipemaskinen 45 på fig. 6 har en på et underlag 46 eksempelvis et fundament, hvilende maskinbenk 47. På maskinbenken 47 er to vertikale søyler 48, 49 oppstøttet, som i deres øvre ender er fast forbundet med en horisontal drager 50. På drageren 50 er et slipehode 1 med et hus 10 opplagret på en horisontal forskyvbar vogn 51. Huset 10 kan hensiktsmessig inneholde motordriften, eksempelvis som på fig. 2. På søylene 48, 49 er et horisontalt arbeidsbord 52 ført innstillbar. i høyden i føringer 53, 54. På arbeidsbordet 52 er en kryssvogn 55 med en delingsanordning 56 festet, hvormed de med piler antydede bevegelser kan utføres. Hellingsstillingen av arbeidsbordet 52 og sideinn-stillingen av vognen 51 er likeledes antydet med piler og med manuelt påvirkbare innstillingsanordninger. Kryssvognen 55 kan også være utført som enkeltvogn da den ved vognens 51 bestående sidebevegelighet kun må beveges med slipehodet 1 i en retning. Det arbeidsstykke som skal bearbeides med slipehodet 1 og er opplagret på kryssvognen 55 er for oversiktens skyld ikke vist. I maskinbenken 4 7 kan en drivanordning, eksempelvis en hydraulisk drivanordning for arbeidsbordets 52 høydeinnstilling, være anordnet, idet en koplingsboks 58 tjener styring og regulering av maskinens 45 drivanordninger.
Den på fig. 7 viste slipemaskin 60 tilsvarer i det vesentlige slipemaskinen 45 på fig. 6, men er imidlertid utført liggende. Tilsvarende har arbeidsbordet 61 ikke bevegelig vertikalt men horisontal og likeledes er slipehodet 1 med huset 10 ikke anordnet vertikalt, men horisontalt forskyvbart på den vertikale drager 62. Forskyveligheten er antydet med et pilkryss. Arbeidsstykket 30 er enten festet direkte til arbeidsbordet 61 eller på en i tverret-ningen forskyvbar vogn. Bevegelsespilene på slipehodet 1 er arbeidsbordets 61 bevegelsesretninger. Hele slipema-skinens 60 arbeidsområde er avdekket med et hus 63.
Med de to beskrevne slipemaskiner er det mulig å benytte slipehodet 1 optimalt og med et slipehode ifølge fig. 2 å gjennomføre bearbeidningen av to overfor hverandre liggende flanker i spor, med den samme innstilling av ma-skinen .
Som slipehodet 1 kan også de i den ovenfor nevnte sveitsiske patentsøknad beskrevne fresehoder benyttes. Med hensyn til ulike turtall ved fresing og sliping, kan transmisjoner tilpasses drivanordningene, drivdelene og de ytterligere drivdeler i huset 10.

Claims (9)

1 . Slipehode for bearbeidning av spor og andre fordypninger, med en opplagring for et roterende slipeverk-tøy (3) og drivdeler for drift av slipeverktøyet, idet slipehodet (1) er festet til en holder, KARAKTERISERT VED at slipehodet (1) er utformet som stavformet hullegeme (6) i hvilket både slipeverktøyet (3) er opplagret i den ene ende (2) med på tvers av slipehodets akse (5) liggende dreieakse (4), og også de drivdeler er opplagret som strekker seg mot slipehodets andre, mot drivanordningene vendende ende ( 7 ) .
2. Slipehode ifølge krav 1, KARAKTERISERT VED at slipehodets (1) mot drivanordningene vendende ende (7) har en festeflens (8) med hvilken en som hus (10) utformet holder er forbundet, idet en transmisjon eller deler av en slik, for kraftoverføring til slipehodets drivdeler, er innebygget i huset.
3. Slipehode ifølge krav 1-2, KARAKTERISERT VED at de i slipehodet (1) opplagrede drivdeler er tannhjul-veksler med sylindriske tannhjul, koniske tannhjul eller snekkehjul.
4. Slipehode ifølge krav 3, KARAKTERISERT VED at ytterligere drivdeler er utformet som en i huset (10) opplagret motordrivanordning (13), koplet til en i det stavformede legeme (6) opplagret aksel (14) som via en tannhjulsveksel, eksempelvis et snekkedrev (20), driver slipeverktøyets (3) aksel (19).
5. Slipehode ifølge krav 1-3, KARAKTERISERT VED at de ytterligere drivdeler omfatter en innebygget drivanordning (35) hvormed en motordrivanordning (34) driver slipeverktøyet (3) via huset (10)- og drivakselen (14).
6. slipehode ifølge krav 4, KARAKTERISERT VED at slipeverktøyet (3) har en diameter som er større enn det stavformede hullegemes (6) diameter slik at det på minst to overfor hverandre liggende sider rager ut fra det stavformede legeme.
7. Fremgangsmåte for drift av slipehodet (1) for sliping av spor i boringen med et slipehode ifølge krav 6, KARAKTERISERT VED at arbeidsstykket (30) i en oppspenning bearbeider to overfor hverandre liggende flanker (38, 39) i to overfor hverandre liggende spor (37), og i en andre oppspenning av arbeidsstykket, som er dreid 180 grader, bearbeider de to andre overfor hverandre liggende flanker (40, 41) i disse spor.
8. Slipemaskin (45, 61) med et slipehode ifølge krav 1-6, KARAKTERISERT VED at på den ene side en faststående holder (50, 62) tjener som verktøyholder, på hvilken slipehodet (1, 10) er forskyvbart opplagret, og på den annen side. at en i forhold til avstanden til den faststående holder, innstillbart ført holder (52, 61) er innrettet som arbeidsbord for arbeidsstykket (30).
9. Slipemaskin (45) ifølge krav 8, KARAKTERISERT VED at den faststående holder (50) er en horisontal arm som er forbundet med endene av to vertikale søyler (48, 49), på hvilken slipehodet (1, 10) er forskyvbart opplagret i armens lengderetning, og at arbeidsbordet (52) er ført innstillbart i høyden på søylene, idet arbeidsbordet har en enkelt- eller kryssvogn (55) og fortrinnsvis en delingsanordning (56) .
NO854417A 1984-11-07 1985-11-06 Slipehode. NO854417L (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH5342/84A CH665587A5 (de) 1984-11-07 1984-11-07 Schleifkopf.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO854417L true NO854417L (no) 1986-05-09

Family

ID=4291972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO854417A NO854417L (no) 1984-11-07 1985-11-06 Slipehode.

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4735019A (no)
EP (1) EP0182158B2 (no)
JP (1) JPS61117058A (no)
AT (1) ATE52211T1 (no)
CH (1) CH665587A5 (no)
DD (1) DD241709A5 (no)
DE (1) DE3577286D1 (no)
DK (1) DK511885A (no)
ES (1) ES8704108A1 (no)
IN (1) IN165792B (no)
NO (1) NO854417L (no)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2166989B (en) * 1984-11-17 1988-10-26 Mactaggart Scott Apparatus and method for machining splines on a tubular member
DE3709278A1 (de) * 1987-03-20 1988-09-29 Kernforschungsz Karlsruhe Verfahren zur herstellung von feinstrukturkoerpern
US5249359A (en) * 1987-03-20 1993-10-05 Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh Process for manufacturing finely structured bodies such as heat exchangers
JPS63291509A (ja) * 1987-05-22 1988-11-29 Suzutec Co Ltd 育苗箱用播種装置の繰出ロ−ルの製造方法
US5083401A (en) * 1988-08-08 1992-01-28 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Method of polishing
US4932162A (en) * 1989-03-14 1990-06-12 Anthony Palazzola Camless grinder
EP0416151B1 (de) * 1989-09-07 1993-04-14 Kapp GmbH Schleifkopf zur Herstellung von Innenprofilen
US6068543A (en) * 1996-02-13 2000-05-30 Renn; Robert Maurice Miniature all-purpose tool
US5895311A (en) * 1996-06-06 1999-04-20 Fuji Xerox Co., Ltd. Abrasive device that maintains normal line of contact with curved abrasive surface and method of using same
JPH10202519A (ja) * 1997-01-23 1998-08-04 Seiko Seiki Co Ltd 溝研削用スピンドル
JP4186286B2 (ja) 1998-12-11 2008-11-26 日本精工株式会社 位相合わせ装置
US6227775B1 (en) * 1999-03-17 2001-05-08 Arnold F. Klammer Internal gears and splines and milling method and apparatus for manufacturing same
JP3746432B2 (ja) * 2001-03-01 2006-02-15 株式会社牧野フライス製作所 接合面の加工方法及び装置
JP5402391B2 (ja) * 2009-01-27 2014-01-29 信越化学工業株式会社 半導体用合成石英ガラス基板の加工方法
DE102010010135B3 (de) * 2010-03-04 2011-06-01 Wesa Gmbh Werkzeug und Verfahren zum Herstellen einer Welle
PL2598118T3 (pl) 2010-07-29 2019-01-31 Allergan, Inc. Roztwory bimatoprost i tymolol bez środków konserwujących
CN102091988B (zh) * 2010-10-29 2012-10-24 无锡永凯达齿轮有限公司 齿轮内孔键槽修磨机构
CN102259305A (zh) * 2011-08-02 2011-11-30 新乡日升数控轴承装备股份有限公司 内孔壁直线沟槽磨头机构
CH707009A2 (de) * 2012-09-26 2014-03-31 Systems Schweiz Ag Z Herstellen einer Innenstruktur eines Keramikimplantates oder eines keramischen Aufbauelementes.
CN103111938A (zh) * 2013-02-28 2013-05-22 苏州力强机械制造有限公司 一种适用于数控镗铣床的高速磨头装置
CN108312008A (zh) * 2018-04-02 2018-07-24 陕西法士特齿轮有限责任公司 一种用于立式加工中心的磨槽工具及操作方法
CN115781543B (zh) * 2022-12-27 2023-10-03 郑州众邦超硬工具有限公司 一种小模数齿轮磨削用成型磨轮

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE33621C (de) * A. GlIH-RAUER in Budapest Keilnuthenfräsapparat
US988577A (en) * 1910-04-14 1911-04-04 Frank A Knapp Grinding-machine.
DE419416C (de) * 1924-11-05 1925-09-29 Saurer Ag Adolph Vorrichtung zum Schleifen von Laengsnuten in Bohrungen
US2319582A (en) * 1941-07-07 1943-05-18 Guy B Carroll Internal keyway grinder
US2365232A (en) * 1942-09-05 1944-12-19 William W Wert Portable tool
FR1038041A (fr) * 1951-06-04 1953-09-24 Rectifieuse plane nouvelle réalisée d'une manière économique et efficace
FR1256688A (fr) * 1960-02-12 1961-03-24 Tête porte-outil amovible pour travaux de fraisage spéciaux
US3868887A (en) * 1973-01-18 1975-03-04 Alvin A Sorenson Calibrated slot cutter
DE2552259C3 (de) * 1975-11-21 1979-11-15 Kapp & Co, Werkzeugmaschinenfabrik, 8630 Coburg Maschine zum Schleifen von innenliegenden, axial verlaufenden Profilen
DE8417176U1 (de) * 1984-06-06 1984-11-15 Komotzki, Michael, 5840 Schwerte Maschine zum profilieren von profilwalzenscheiben

Also Published As

Publication number Publication date
JPS61117058A (ja) 1986-06-04
US4735019A (en) 1988-04-05
ES8704108A1 (es) 1987-03-16
EP0182158B2 (de) 1994-04-06
CH665587A5 (de) 1988-05-31
DE3577286D1 (de) 1990-05-31
EP0182158A1 (de) 1986-05-28
EP0182158B1 (de) 1990-04-25
DD241709A5 (de) 1986-12-24
ATE52211T1 (de) 1990-05-15
ES548579A0 (es) 1987-03-16
DK511885A (da) 1986-05-08
IN165792B (no) 1990-01-13
DK511885D0 (da) 1985-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO854417L (no) Slipehode.
US8690499B2 (en) Machine tool
US7384221B2 (en) Machine tool
US9162289B2 (en) Machine tool apparatus and method
US4400859A (en) Machining centers for machining tubular workpieces
US4706373A (en) Numerical-control machining center for structural sections
CN107309467A (zh) 一种废屑易于清理的摩托车配件加工设备
US4704773A (en) Machine tool structure
US3824892A (en) Machine tool with automatic tool changing means
US4182205A (en) Turret type metal working machine
CN2246562Y (zh) 一种小型精密多用磨床
US8978219B2 (en) Machine tool
US4097175A (en) Machine for drilling holes in right-angular work surfaces
CN207057660U (zh) 一种带有可移动工作台的摇臂钻床
US5134762A (en) Combination alignment cylinder boring and deck milling device
CN209424577U (zh) 用于加工多孔类零件的多轴台钻
US5388934A (en) Machine tools
USRE31304E (en) Machine for drilling holes in right-angular work surfaces
CN215033636U (zh) 一种用于生产金属制品的数控车床
CN218518137U (zh) 一种数控车床切割装置
JPH08206936A (ja) 立型ターニングセンタのクロスレール支持装置
BG2946U1 (bg) Вертикална петосна металорежеща машина с цифрово програмно управление
CN216178769U (zh) 全直驱五轴机床
CN221247722U (zh) 钟表车床尾座轴微推器
CN211102714U (zh) 一种钻床用操作台