SK282140B6 - Spôsob katalytickej oxidácie amoniaku na dusík v odpadovom plyne - Google Patents

Spôsob katalytickej oxidácie amoniaku na dusík v odpadovom plyne Download PDF

Info

Publication number
SK282140B6
SK282140B6 SK1271-95A SK127195A SK282140B6 SK 282140 B6 SK282140 B6 SK 282140B6 SK 127195 A SK127195 A SK 127195A SK 282140 B6 SK282140 B6 SK 282140B6
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
catalyst
ammonia
gas
nitrogen
support
Prior art date
Application number
SK1271-95A
Other languages
English (en)
Other versions
SK127195A3 (en
Inventor
Dannevang Flemming
Original Assignee
Haldor Topsoe A/S
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DK118494A priority Critical patent/DK171722B1/da
Application filed by Haldor Topsoe A/S filed Critical Haldor Topsoe A/S
Publication of SK127195A3 publication Critical patent/SK127195A3/sk
Publication of SK282140B6 publication Critical patent/SK282140B6/sk

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
  • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
  • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
  • B01D53/86Catalytic processes
  • B01D53/8621Removing nitrogen compounds
  • B01D53/8634Ammonia

Abstract

Spôsob katalytickej oxidácie amoniaku na dusík v odpadovom plyne obsahujúcom amoniak, vykonávanej pri nízkych teplotách pohybujúcich sa v rozmedzí od 250 °C do 500 °C, ktorý zahrnuje: sulfátovanie katalyzátora obsahujúceho na inertnom nosičovom materiáli kov vybraný zo skupiny zahrnujúcej meď, kobalt, železo, chróm, nikel, mangán a zmesi týchto kovov, vo forme oxidov a/alebo síranov týchto kovov a ďalej zložku vybranú zo skupiny platinových kovov; kontaktovanie plynu obsahujúceho amoniak s týmto katalyzátorom a odťahovanie tohto rozloženého plynu, ktorý je bohatý na dusík.ŕ

Description

Oblasť techniky
Vynález sa týka spôsobu rozkladu amoniaku v odpadovom plyne a konkrétne spôsobu selektívneho rozkladu amoniaku na dusík, vykonávaného v odpadovom plyne obsahujúcom amoniak, pričom tento postup sa vykonáva pri nízkych teplotách v prítomnosti katalyzátora.
Doterajší stav techniky
Katalytický rozklad amoniaku pôsobením kyslíka, pri ktorom vzniká dusík a voda, prebieha podľa nasledujúcej reakcie:
NH3 + 3 O2 > 2 N2 + 6 H2O
Okrem tejto uvedenej reakcie tiež reaguje amoniak s kyslíkom za vzniku oxidov dusíka, pričom prebiehajú hlavne nasledujúce reakcie;
NH3 + 7 O2
NH3 + 5 O2 >4NO2 + 6H2O >4NO + 6H2O
2NH3 + 2O2 >N2O + 3H2O
Vzhľadom na to, že snahou týchto postupov je, aby sa požadovaný dusík získal v čo možno najväčšom množstve, závisí reakčný priebeh od selektivity katalyzátora používaného na vykonávanie tohto rozkladu kvôli získaniu dusíka ako hlavného oxidačného produktu a nie nežiaducich oxidov dusíka.
Medzi známe katalyzátory podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré sú účinné pri selektívnom rozklade amoniaku, patrí kobalt alebo katalyzátory obsahujúce oxidy kobaltu, čo je napríklad uvádzané v nemeckej zverejnenej patentovej prihláške DOS č. 2 026 657, a ďalej katalyzátory obsahujúce oxidy vanádu nanesené na nosičovom materiáli tvorenom oxidom hlinitým, ktoré sú opisované v patente Spojených štátov amerických č. 5 139 768. Ďalšie známe katalyzátory na rozklad amoniaku vykonávaný pri nízkych teplotách podľa doterajšieho stavu techniky obsahujú platinové kovy (pozri nemecká zverejnená patentová prihláška DOS č. 2 447 552).
Podstata vynálezu
Podľa uvedeného vynálezu bolo zistené, že selektivitu a účinnosť známych katalyzátorov používaných na rozklad amoniaku podľa doterajšieho stavu techniky je možné celkom neočakávane zlepšiť sulfatáciou týchto katalyzátorov, vykonávanou počas kontaktovania alebo pred kontaktovaním týchto katalyzátorov s plynom obsahujúcim amoniak.
Vzhľadom na uvedené zistené a výsledky výskumných prác je možné uviesť, že sa uvedený vynález týka postupu katalytickej oxidácie amoniaku v plyne obsahujúcom amoniak, ktorá je vykonávaná pri nízkych teplotách pohybujúcich sa v rozmedzí od 250 °C do 500 °C, kontaktovaním plynu obsahujúceho amoniak s katalyzátorom, potom nasleduje odťahovanie rozloženého plynu, ktorý je bohatý na dusík, ktorého podstata spočíva v tom, že zahrnuje: sulfátovanie katalyzátora obsahujúceho na inertnom nosičovom materiáli kov vybraný zo skupiny zahrnujúcej meď, kobalt, železo, chróm, nikel, mangán a zmesi týchto kovov, vo forme oxidov a/alebo sírnikov týchto kovov a ďalej zložku vybranú zo skupiny platinových kovov.
Pri vykonávaní tohto postupu v priemyselnom meradle tento uvedený katalyzátor obsahuje aktívny katalytický kov v množstve v rozmedzí od 1 % hmotnostného do 20 % hmotnostných a promótor zo skupiny platinových kovov v množstve v rozmedzí od 100 ppm do 2000 ppm hmotnostných, ktoré sú uložené na nosičovom materiáli. Medzi vhodné nosičové látky používané na uvedené účely patrí οχιά hlinitý, oxid titaničitý, oxid kremičitý alebo zmesi týchto látok.
Uvedený katalyzátor je vo výhodnom vyhotovení podľa uvedeného vynálezu použitý vo forme krúžkov, peliet, tabletiek a monolitických štruktúrovaných teliesok.
Tieto katalyzátory, používané v postupe podľa uvedeného vynálezu, sa pripravujú bežnými metódami známymi z doterajšieho stavu techniky, ktoré zahrnujú stupne impregnovania nosičového materiálu vodným roztokom solí účinných zlúčenín a potom zahrievanie na teplotu dostatočnú na rozloženie týchto solí na oxid alebo sírnik použitej kovovej zložky.
Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom texte, účinnosť a selektivita týchto katalyzátorov sa počas vykonávania rozkladu amoniaku v plyne značne zvýši, ak sa tieto katalyzátory používajú v ich sulfátovanej forme. Na udržanie týchto katalyzátorov v ich sulfátovanej forme sa vo výhodnom vyhotovení podľa uvedeného vynálezu pridávajú do plynu, obsahujúceho amoniak, pred kontaktovaním tohto plynu s uvedeným katalyzátorom prchavé zlúčeniny síry v množstve pohybujúcom sa zvyčajne v rozmedzí od 1 ppm do 4000 ppm.
Pri vykonávaní tohto postupu podľa uvedeného vynálezu sa odpadový plyn, obsahujúci amoniak v koncentrácii až do približne 10 000 ppm objemových, uvádza do kontaktu s uvedenými katalyzátormi, ktoré sú v bežnom vyhotovení usporiadané v reaktore vo forme pevného lôžka. Pri udržaní vstupnej teploty v rozmedzí od 200 °C do 500 °C, vo výhodnom vyhotovení podľa vynálezu v rozmedzí od 230 °C do 380 °C, je rozklad amoniaku na dusík takmer úplný.
Príklady uskutočnenia vynálezu
V nasledujúcom opise bude katalytický postup rozkladu amoniaku v odpadovom plyne podľa uvedeného vynálezu bližšie vysvetlený na konkrétnych príkladoch vyhotovenia, ktoré sú však iba ilustratívne a nijako neobmedzujú rozsah tohto vynálezu.
Príklad 1
Postup prípravy Co/Pt katalyzátora, ktorý bol nanesený na nosičovom materiáli na báze oxidu kremičitého, bol vykonaný nasledujúcim spôsobom.
Nosičový materiál na báze oxidu kremičitého vo forme krúžkov s vonkajším priemerom 10 milimetrov bol kalcinovaný pri teplote 600 °C na vzduchu.
Takto pripravený kalcinovaný nosičový materiál bol potom impregnovaný vodným roztokom dusičnanu kobaltnatého Co(NO3)2 na konečnú koncentráciu kobaltu 10 % hmotnostných, vzťahujúc na celkovú hmotnosť impregnovaného nosičového materiálu. Tento nosičový materiál bol potom po impregnovaní usušený. V nasledujúcom stupni bol tento nosičový materiál ďalej impregnovaný platinou pomocou vodného roztoku kyseliny chloroplatičitej H2PtCl6 na konečný obsah platiny 670 ppm hmotnostných, vzťahujúc na celkovú hmotnosť impregnovaného nosičového materiálu. Nakoniec bol tento impregnovaný nosičový materiál usušený a kalcinovaný pri teplote 500 °C na vzduchu, čím bol pripravený aktívny katalyzátor.
Príklad 2
Podľa tohto príkladu bol podobným postupom, ako je uvedené v príklade 1, pripravený katalyzátor, ktorý obsahoval 10 % hmotnostných medi a 670 ppm hmotnostných platiny ako aktívnych látok, na nosičovom materiáli na báze oxidu kremičitého.
Kalcinovaný nosičový materiál bol impregnovaný vodným roztokom dusičnanu meďnatého Cu(NO3)2 a v nasledujúcej fáze vodným roztokom kyseliny chloroplatičitej H2PtCl6. Takto získaný impregnovaný nosičový materiál bol potom kalcinovaný rovnakým spôsobom, ako je uvedené v príklade 1,
Príklad 3
Podľa tohto príkladu bol pripravený katalyzátor, ktorý obsahoval meď Cu, nikel Ni a platinu Pt ako aktívne zložky, pričom ako nosičový materiál bol použitý materiál na báze oxidu kremičitého.
Tento katalyzátor bol pripravený postupom podobným, ako je postup podľa príkladu 2, s tým rozdielom, že podľa tohto vyhotovenia bol použitý navyše stupeň impregnovania nosičového materiálu vodným roztokom dusičnanu nikelnatého Ni(NO3)2 takým spôsobom, žc konečný celkový obsah niklu bol 10 % hmotnostných, čo bolo vykonané pred impregnovaním platinou.
Príklad 4
Podľa tohto príkladu bol pripravený katalyzátor, ktorý obsahoval meď Cu, paládium Pd a platinu Pt ako aktívne zložky, pričom ako nosičový materiál bol použitý materiál na báze oxidu kremičitého.
Kalcinovaný nosičový materiál na báze oxidu kremičitého, rovnaký ako je opisovaný, bol impregnovaný vodným roztokom dusičnanu meďnatého Cu(NO3)2 na konečný celkový obsah medi 10 % hmotnostných.
Tento nosičový materiál impregnovaný meďou bol potom sušený a potom impregnovaný paládiom a platinou, čo bolo vykonané s použitím vodných roztokov dusičnanu paladnatého Pd(NO3)2 a kyseliny chloroplatičitej H2PtCl6, na konečný celkový obsah každého z uvedených kovov 670 ppm hmotnostných, vzťahujúc na celkovú hmotnosť impregnovaného nosičového materiálu. Nakoniec bol takto impregnovaný katalyzátor aktivovaný kalcináciou vykonávanou pri teplote 500 °C na vzduchu.
Príklad 5
Tieto uvedené katalyzátory, pripravené podľa príkladov 1 4, boli podľa tohto príkladu testované na ich účinnosť a selektivitu, čo sa týka rozkladu amoniaku na dusík.
Vzorky katalyzátorov s objemom 0,25 litra boli vložené do adiabaticky prevádzkovanej reakčnej rúrky vo forme pevného lôžka. Potom bol touto náplňou v reaktore vedený plyn s nasledujúcim zložením:
% objemových kyslíka 02, % objemové vody H2O,
1000 ppm amoniaku NH3, pričom obsah oxidu siričitého v tomto plyne je špecifikovaný v nasledujúcej tabuľke, kde sú tiež uvedené podmienky tohto postupu. Konverzný pomer amoniaku a selektivita dusíka, ktoré boli dosiahnuté s použitím uvedených katalyzátorov za uvedených špecifikovaných podmienok, sú súhrnne tiež uvedené v tejto nasledujúcej tabuľke:
Tabuľka
Koncentrácia katalyzátora Vstupní teplota co Prietok Plynu NHSV (Nm3/m3/h) Vstupná koncentrácia SO2(ppm) Koncentrácie NH*) Setok- tMta N2 (*l
ne vstupe (ppm) «tnvwzia na výstupe (%)
Co/Pt 232 10 000 0 1000 94 53
292 10 000 200 1000 92 77.9
CďPt 290 10 000 0 1000 92 26.1
293 10 000 10 1000 99 95.7
293 10 000 200 1000 92 97
330 10 000 200 1000 99.8 90.9
Cu/Ni/PI 290 10 000 0 1 000 95 45.3
308 10 000 200 1000 98 9B.8
CďPďPt 290 10 000 0 1000 95 38.9
328 10 000 200 1000 _ 99.6 99.1
Z výsledkov uvedených v tejto tabuľke je celkom zrejmé, že rozklad amoniaku na dusík sa značne zlepší pri vykonávaní postupu podľa uvedeného vynálezu, to znamená, v prítomnosti malých množstiev oxidu siričitého, ktorý bol pridávaný do testovaného plynu na vstupe do reaktora. Pri porovnaní so známymi postupmi podľa doterajšieho stavu techniky, v ktorých sa pracuje s nesulfátovanými katalyzátormi, sa prítomnosť síry v spracovávanom plyne prejaví v tom, že sa dosiahne vysoká selektivita počas vykonávania rozkladu amoniaku na dusík. Týmto spôsobom je tvorba škodlivých nežiaducich oxidov dusíka v porovnaní so známymi katalytickými postupmi rozkladu amoniaku v odpadových plynoch podľa doterajšieho stavu techniky podstatne potlačená.

Claims (7)

 1. PATENTOVÉ NÁROKY
  1. Spôsob katalytickej oxidácie amoniaku na dusík v odpadovom plyne obsahujúcom amoniak, vykonávanej pri nízkych teplotách pohybujúcich sa v rozmedzí od 250 °C do 500 °C, kontaktovaním plynu obsahujúceho amoniak s katalyzátorom a následným odťahovaním rozloženého plynu, ktorý je bohatý na dusík, vyznačujúci sa t ý m , že zahrnuje sulfátovanie katalyzátora obsahujúceho na inertnom nosičovom materiáli kov vybraný zo skupiny zahrnujúcej meď, kobalt, železo, chróm, nikel, mangán a zmesi týchto kovov, vo forme oxidov a/alebo síranov týchto kovov a ďalej zložku vybranú zo skupiny platinových kovov.
 2. 2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa t ý m , že uvedené platinové kovy zahrnujú platinu a/alebo paládium.
 3. 3. Spôsob podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i sa t ý m , že katalyzátor obsahuje kov v množstve v rozmedzí od 1 % hmotn. do 20 % hmotn., vzťahujúc na celkovú hmotnosť katalyzátora.
 4. 4. Spôsob podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i sa t ý m , že katalyzátor obsahuje ďalšiu zložku v množstve v rozmedzí od 100 do 2000 ppm hmotn., vzťahujúc na celkovú hmotnosť katalyzátora.
 5. 5. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa t ý m , že nosičový materiál je vybraný zo skupiny zahrnujúcej oxid hlinitý, oxid titaničitý, oxid kremičitý a zmesi týchto látok.
 6. 6. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa t ý m , že katalyzátor je vo forme krúžkov, peliet, tabletiek a monolitických štruktúrovaných teliesok.
  Ί. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa t ý m , že katalyzátor je sulfátovaný prídavkom prchavej zlúčeniny síry do odpadového plynu.
 7. 8. Spôsob podľa nároku 7, vyznačujúci sa t ý m , že prchavá zlúčenina síry sa pridáva v množstve v rozmedzí od 1 do 4000 ppm objemových do odpadového plynu.
SK1271-95A 1994-10-14 1995-10-12 Spôsob katalytickej oxidácie amoniaku na dusík v odpadovom plyne SK282140B6 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK118494A DK171722B1 (da) 1994-10-14 1994-10-14 Fremgangsmåde til katalytisk lavtemperaturoxidation af ammoniak i en ammoniakholdig gas

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SK127195A3 SK127195A3 (en) 1996-04-03
SK282140B6 true SK282140B6 (sk) 2001-11-06

Family

ID=8101933

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK1271-95A SK282140B6 (sk) 1994-10-14 1995-10-12 Spôsob katalytickej oxidácie amoniaku na dusík v odpadovom plyne

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5587134A (sk)
EP (1) EP0706816B1 (sk)
JP (1) JP3852969B2 (sk)
AT (1) AT194089T (sk)
CA (1) CA2160058C (sk)
CZ (1) CZ290321B6 (sk)
DE (1) DE69517645T2 (sk)
DK (1) DK171722B1 (sk)
ES (1) ES2149302T3 (sk)
PL (1) PL180884B1 (sk)
RU (1) RU2156729C2 (sk)
SK (1) SK282140B6 (sk)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5830422A (en) * 1995-06-23 1998-11-03 Ormiston Mining And Smelting Co. Ltd. Method for production of sodium bicarbonate, sodium carbonate and ammonium sulfate from sodium sulfate
DE19652902A1 (de) * 1996-12-19 1998-06-25 Steinmueller Gmbh L & C Verfahren zum Entfernen von Ammoniak oder Aminen, sowie deren Abbauprodukten aus Abgasen, insbesondere Abgasen einer Verbrennung
CA2254129A1 (en) * 1998-11-13 2000-05-13 Uop Selective, rugged layered isomerization catalyst for use in a paraffin isomerization process
DE10214567C1 (de) * 2002-04-02 2003-09-04 Johannes Schedler Verfahren und Vorrichtung zur Beseitigung von Ammoniak aus Abgasen
US8575054B2 (en) 2004-07-15 2013-11-05 Nikki-Universal Co., Ltd. Catalyst for purifying organic nitrogen compound-containing exhaust gas and method for purifying the exhaust gas
US7481983B2 (en) 2004-08-23 2009-01-27 Basf Catalysts Llc Zone coated catalyst to simultaneously reduce NOx and unreacted ammonia
US7943547B2 (en) * 2005-09-14 2011-05-17 Hamilton Sundstrand Space Systems International, Inc. Selective catalytic oxidation of ammonia to water and nitrogen
KR101447945B1 (ko) * 2008-01-21 2014-10-08 에스케이이노베이션 주식회사 제올라이트를 이용한 질소산화물 저감용 하니컴형 촉매의제조방법
TWI400122B (zh) * 2009-12-18 2013-07-01 China Steel Corp Preparation of Ammonia Pyrolysis Catalysts
JP5951196B2 (ja) * 2011-06-29 2016-07-13 中国電力株式会社 アンモニア処理システム
JP5756780B2 (ja) * 2012-04-13 2015-07-29 中国電力株式会社 アンモニアガス浄化用触媒
US9878309B2 (en) 2013-12-06 2018-01-30 Danmarks Tekniske Universitet Catalyst for ammonia oxidation
CN109529886A (zh) * 2018-12-03 2019-03-29 黑河学院 一种高效宽温锰基nh3-scr催化剂及其制备方法
KR20210106509A (ko) 2018-12-27 2021-08-30 니키 유니바사루 가부시키가이샤 암모니아 분해용 촉매 및 배기 가스의 처리 방법

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3947554A (en) * 1970-02-09 1976-03-30 Societe Chimique De La Grande Paroisse Et Produits Chemiques Catalytic oxidation of ammonia
DE2026657A1 (en) 1970-06-01 1972-01-27 Heinrich Koppers Gmbh, 4300 Essen Catalytic combustion of ammonia - to nitrogen and water , using excess oxygen over cobalt/copper oxide
JPS5074591A (sk) 1973-11-05 1975-06-19
JPS50157257A (sk) * 1974-06-10 1975-12-19
JPS5738288B2 (sk) * 1975-05-28 1982-08-14
JPS5915022B2 (sk) * 1976-03-26 1984-04-07 Hitachi Seisakusho Kk
US4179412A (en) * 1977-03-14 1979-12-18 Hitachi Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. Process for producing catalyst precursors for decomposing ammonia by oxidation and precursors produced by said process
GB1586530A (en) * 1977-05-31 1981-03-18 Caterpillar Tractor Co Two-stage catalysts of engine exhaust
JPH0428644B2 (sk) * 1984-08-30 1992-05-14 Mitsui Miike Kakoki Kk
US5139756A (en) 1989-10-05 1992-08-18 Nkk Corporation Catalytic oxidation of ammonia
DE69115241T2 (de) * 1991-01-08 1996-06-13 Agency Ind Science Techn Verfahren zur Entfernung von Stickoxiden aus Abgasen.

Also Published As

Publication number Publication date
PL180884B1 (pl) 2001-04-30
US5587134A (en) 1996-12-24
CA2160058C (en) 2000-08-29
CA2160058A1 (en) 1996-04-15
DE69517645D1 (de) 2000-08-03
AT194089T (de) 2000-07-15
DE69517645T2 (de) 2000-10-19
SK127195A3 (en) 1996-04-03
ES2149302T3 (es) 2000-11-01
JP3852969B2 (ja) 2006-12-06
DK171722B1 (da) 1997-04-14
JPH08173766A (ja) 1996-07-09
CZ290321B6 (cs) 2002-07-17
EP0706816B1 (en) 2000-06-28
RU2156729C2 (ru) 2000-09-27
DK118494A (da) 1996-04-15
PL310931A1 (en) 1996-04-15
EP0706816A1 (en) 1996-04-17
CZ266595A3 (en) 1996-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4048112A (en) Catalyst for selective reduction of nitrogen oxides
US6521196B2 (en) Process and catalyst/sorber for treating sulfur compound containing effluent
US4107272A (en) Process for removing nitrogen oxides using ammonia as a reductant and sulfated metallic catalysts
US4351811A (en) Process for reducing an eliminating nitrogen oxides in an exhaust gas
JP2005516767A (ja) NOx酸化条件下で水素を用いてNOをN2へ還元するための新規な触媒
SK282140B6 (sk) Spôsob katalytickej oxidácie amoniaku na dusík v odpadovom plyne
US4138469A (en) Process for catalytically treating exhaust gas containing NOx in the presence of ammonia gas
US6171566B1 (en) Selective catalytic reduction for the removal of nitrogen oxides and catalyst body thereof
US4141959A (en) Process for removing nitrogen oxides from combustion flue gas
WO1996036422A1 (en) Process for selective oxidation
KR20020024592A (ko) 아산화질소 정제방법
DE2603910C3 (de) Verfahren zur katalytischen Reduktion von Stickstoffoxiden in Rauchgasen
JPH07148430A (ja) 金属酸化物を含む新規な触媒及びその触媒を用いるガスの処理方法
JP2004223381A (ja) メタン選択型脱硝触媒用担体、その製造方法およびメタン選択型脱硝触媒
US4003854A (en) Catalyst of supported vanadium oxide and manganese oxide and method of producing same
US6099695A (en) ZnO-Pd composite catalyst and production method thereof
EP1897614A2 (en) Sulfide catalysts for reducing SO2 to elemental sulfur
EP0262754A1 (en) Selective catalytic reduction catalysts
US6077493A (en) Method for removing nitrogen oxides
JPH06262079A (ja) 窒素酸化物浄化用触媒および窒素酸化物浄化方法
CN111001398B (zh) 具有特殊形貌的改性二氧化钛催化剂及其制备方法和应用
CN113117517A (zh) 一种高浓度含硫有机废气的处理方法
KR930004501B1 (ko) 질소산화물 제거용 촉매
JP2001162171A (ja) 排ガス浄化用触媒および排ガス浄化方法
CN112169831A (zh) 钬和铜的复合氧化物改性Ce-SAPO-34分子筛脱硝催化剂及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of maintenance fees

Effective date: 20091012