DK172362B1 - Varmeelement til et gulv - Google Patents

Varmeelement til et gulv Download PDF

Info

Publication number
DK172362B1
DK172362B1 DK117996A DK117996A DK172362B1 DK 172362 B1 DK172362 B1 DK 172362B1 DK 117996 A DK117996 A DK 117996A DK 117996 A DK117996 A DK 117996A DK 172362 B1 DK172362 B1 DK 172362B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
heating
chamber
conduit
floor
module
Prior art date
Application number
DK117996A
Other languages
English (en)
Other versions
DK117996A (da
Inventor
Bjarne Kongsgaard
Original Assignee
Bjarne Kongsgaard
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bjarne Kongsgaard filed Critical Bjarne Kongsgaard
Priority to DK117996 priority Critical
Priority to DK117996A priority patent/DK172362B1/da
Application granted granted Critical
Publication of DK172362B1 publication Critical patent/DK172362B1/da
Publication of DK117996A publication Critical patent/DK117996A/da

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
  • A01K1/00Housing animals; Equipment therefor
  • A01K1/015Floor coverings, e.g. bedding-down sheets ; Stable floors
  • A01K1/0158Floor heating or cooling systems
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
  • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
  • F24D3/00Hot-water central heating systems
  • F24D3/12Tube and panel arrangements for ceiling, wall, or underfloor heating
  • F24D3/16Tube and panel arrangements for ceiling, wall, or underfloor heating mounted on, or adjacent to, a ceiling, wall or floor
  • Y02B30/24

Description

i DK 172362 B1

Den foreliggende opfindelse angår varmeelement til brug i en bygning og af typen, der er opbygget af modulelementer, som har indgrebsorganer til at samvirke med tilsva-rende indgrebsorganer på andre modulelementer, hvilket varmeelement omfatter et kammer, der indeholder en varmevæske, og som udgør den ene side i en varmeveks-5 ler, hvis anden side udgøres af en ledning, der passerer gennem kammeret, og som forbinder et antal varmeelementer, og som er en væske- eller damptransporterende ledning, der er fastgjort i væsketæt forbindelse med passageåbninger i to modstående vægge i kammeret.

10 Der kendes gulve i husdyrstalde, som udgøres af risteelementer. Risteelementeme er udformet med organer for en sammenkobling med tilsvarende risteelementer, således at der dannes et ubrudt gulv/en ubrudt standflade. Risteelementeme er anbragt på understøtningsorganer i form af en række parallelle ribber, der strækker sig på tværs af en stald. Spor, som er tilvejebragt på undersiden af risteelementeme, placeres over 15 disse ribber. Sporene er fortrinsvis dannet i tandformede fremspring, der passerer ind mellem tilsvarende tandformede fremspring på et hosliggende risteelement. I sådanne gulve vil risteelementeme fortrinsvis være fremstillet af plast. Alternativt kan de også være fremstillet af støbejem, stål eller beton.

20 I visse dele af staldgulvets standflade ønskes det at gøre brug af pladeelementer, som er opvarmelige. Disse pladeelementer kan være indrettet som et modulelement eller som et indsatselement, der kan placeres i et rammeelement, som samvirker med de øvrige risteelementer. Opvarmningsplademe kan være elektriske varmeplader eller plader, der opvarmes ved hjælp af varmt vand, som passerer gennem et kammer. Et 25 sådant kammer er forbundet med andre varmeelementer samt en varmtvandskilde ved hjælp af ledninger, der forbinder de enkelte kamre, og som passerer neden under gulvkonstruktionen.

En opvarmning af en gulvkonstruktion ønskes for eksempel i svinestalde af hensyn til 30 smågrise. Således vil modulelementer for en gulvkonstruktion, som indeholder varmeelementer være placeret i de staldafsnit eller stiafsnit, hvor smågrise befinder sig.

DK 172362 B1 2

Selv om et varmeelement ifølge den foreliggende opfindelse er udviklet primært med henblik på brug i husdyrstalde, så vil det også være muligt at anvende varmeelementet i et gulvvarmesystem i andre gulve end staldgulve. Varmeelementet kan således anvendes til opvarmning af gulve, hvor de øvrige modulelementer ikke nødvendigvis 5 behøver at være risteelementer. Eksempler herpå kan være gulve i fabrikker, kontorer, offentlige bygninger samt beboelseshuse.

I de kendte gulvkonstruktioner optræder der unøjagtigheder og afvigende tolerancer ved fremstilling af stål-, beton- og plastelementer, som kan indgå i gulvkonstruktio-10 nen. Endvidere vil de forskellige elementer kunne foretage en indbyrdes bevægelse på grund af de belastninger, der optræder, når gulvet er i brug. Endvidere optræder der mindre forskydninger på grund af termisk påvirkning af enkeltelementerne i gulvkonstruktionen. På baggrund heraf optræder der risiko for lækager, hvor vandkamrene er forbundet med trykledningeme til varmtvandsforsyningen. En sådan lækage kan være 15 meget vanskelig at opdage, da den befinder sig på undersiden af gulvkonstruktionen. I

stalde vil vandudsivning meget vanskeligt kunne opdages, da dyreekskrementer og urin passerer gennem gulvkonstruktionens risteelementer.

De kendte varmeplader kan være vanskelige at montere, idet de kræver en tilpasning 20 fra gulvkonstruktionens underside, efter de er blevet anbragt på understøtningsribberne. I mange husdyrstalde vil der være begrænset plads under risteelementeme og det nedenunder værende gulv i stalden. Dette kan vanskeliggøre montage, sammenkobling, fastskruning etc. Det er ønskeligt at kunne montere varmeelementer med tilnærmelsesvis samme lethed som de resterende risteelementer i gulvkonstruktionen.

25

Fra DE-A1-40 05 915 kendes varmeelementer af den indledningsvis nævnte type. Disse elementer er beregnet til brug i bygningens loft. Udformningen af de kendte elementer tager derfor ikke hensyn til de specielle montage- og styrkeforhold, som gælder i en gulvkonstruktion, hvor varmeelementerne samtidig tilvejebringer en standfla-30 de for eksempel for dyr.

3 DK 172362 B1

Det er formålet med den foreliggende opfindelse at anvise et varmeelement af den indledningsvis nævnte type, der er egnet til brag i et gulv og især er egnet til et staldgulv, og hvor ovennævnte ulemper er undgået, hvilket varmeelement tillige er enkelt at montere sammen med den resterende del af konstruktionen.

5

Dette formål opnås ifølge den foreliggende opfindelse med et varmeelement, der er særpræget ved, at varmeelementet er til brug i et gulv, navnlig til husdyrstalde og er understøttet på understøtningsskinner, der er i indgreb med parallelle spor ved undersiden af modulelementeme, at kammeret er anbragt umiddelbart under elementets 10 standflade, og at i det mindste en del af kammeret har en sådan dybde under standfladen, at passageåbningeme befinder sig i et niveau under understøtningsskinneme.

Med denne konstruktion kan det siges, at varmeelementet omfatter en varmeveksler.

15 Det væskefyldte kammer i varmeelementet er i varmeudvekslingsforbindelse med den ledning, som passerer gennem kammeret. Herved stilles der betydelige mindre krav til de forbindelser, der etableres mellem varmeelementets væskekammer og ledningen, idet tætningen ikke skal kunne modstå vand- eller damptryk.

20 I forbindelse med varmeelementer af plast er det en væsentlig fordel at anvende en varmeveksler. Til varmeelementer af plast anvendes almindeligvis polypropylen. Det anbefales her at have så lille temperatur som mulig for at undgå en skadelig påvirkning af plasten. Det er afgørende, at der ved varmeelementets overflade er en temperatur på ca. 37°C, såfremt varmeelementet skal bruges til grise. Ved at anvende en kon- 25 struktion ifølge opfindelsen bliver det muligt at anvende en traditionel fremføringstemperatur for varmt vand på ca. 72°C. Dette vil ved passende dimensionering muliggøre en temperatur i væsken i kammeret på ca. 42°C. Dette vil medføre en overfladetemperatur på varmeelementet på ca. 37°C.

30 I de kendte konstruktioner med vandgennemstrømning gennem kammeret har det vist sig, at der opnås en meget dårlig cirkulation og derfor store temperaturgradienter over varmeelementet. Der er gjort forsøg på at løse dette ved at fremstille kammeret med DK 172362 B1 4 kanaldannende elementer. Imidlertid medfører dette en kompliceret og fordyrende konstruktion og ligeledes en konstruktion, hvor der kan optræde aflejringer i de dannede kanaler. Med den foreliggende opfindelse har det vist sig, at der opnås en meget ensartet og jævn temperatur over hele varmeelementet. Det antages, at det er den na-5 turlige strømning, der vil optræde i vandet på grund af opvarmningen af det vand, som befinder sig i umiddelbar nærhed af ledningen, som giver anledning til strømninger i kammeret. For at opnå bedst mulig strømning er det en fordel, at ledningen befinder sig i en vis afstand under standiladen, idet der herved dannes flere opstigende strømme og dermed flere strømninger og turbulenser i kammeret. Dette er medvirkende til en 10 ensartet temperatur over hele varmeelementets flade.

Almindeligvis vil ledningen være en væske- eller dampførende ledning. Imidlertid vil det også være muligt at anvende en elektrisk ledning, som energiforsyner et varmelegeme i væskekammeret. I begge tilfælde vil det ikke være nødvendigt at have et 15 vandtryk i kammeret, og der vil derfor være mindre risiko for, at der optræder lækage ved forbindelsen mellem væskekammeret og ledningen.

Kammeret vil kunne benyttes som et mindre varmereservoir. I tilfælde af midlertidige driftsstop i varmtvandsforsyningen vil kammerets væskeindhold virke som en buffer.

20 Varmeelementet vil således opretholde sin varme i kortere tidsperioder. Dette kan være af væsentlig betydning for smågrise eller andre dyrebøm i en husdyrstald.

Idet der kan anvendes relative enkle forbindelsesorganer mellem ledningen og kammeret, vil det være enkelt og hurtigt at foretage en indbyrdes fastgørelse, efter ram-25 meelementet er placeret i gulvkonstruktionen.

Ifølge en foretrukket udførelsesform udgøres kammerets passageåbningeme af gevindforsynede studse, som er fremstillet integralt med sidevæggene. Disse studse samvirker med en pakning og en omløber, der kan indskrues i studsen. Det vil således være 30 muligt at placere pakninger og omløber i studsen før montage af ledningen. Efter ledningen er monteret, vil det således være tilstrækkeligt at fastskrue omløberen for at 5 DK 172362 B1 opnå en radial ekspansion af pakningen til etablering af et tætnende indgreb omkring ledningen.

Varmeelementet vil fortrinsvis være indrettet for at modtage en væske- eller damp-5 transporterende ledning, som er retliniet. Således har kammeret passageåbninger i modstående vægge. Dette letter i særlig grad monteringen, idet et retlinet rar blot forskydes gennem et antal sidestillede varmeelementer, efter de er placeret i en gulvkonstruktion. En sådan montage vil være særlig let, når i det mindste en del af kammeret har en dybde, således at passageåbningeme befinder sig i et niveau under understøt-10 ningsribbeme. Herved kan den retlinede ledning forskydes gennem passageåbningerne, uanset hvilken orientering åbningerne har i forhold til orienteringen af modulele-menteme i gulvkonstruktionen.

Såfremt kammeret har et T-formet tværsnit, kan ledningen passere gennem kammeret i 15 en stilling ved bunden af T’ets stamme. Herved reduceres den væskemængde, som skal benyttes i kammeret, og det bliver muligt at opnå en hurtigere varmeoverføring fra ledningen til gulvfladen. T’ets stamme vil almindeligvis være anbragt symmetrisk i forhold til varmeelementet. Det er imidlertid også muligt at anbringe T’ets stamme asymmetrisk i forhold til varmefladen for at opnå specielle indbygningsforhold, hvor 20 det kan være lettere at placere en rørføring nær kanten af et varmeelement.

I et sådant T-formet varmeelement vil der af hensyn til vridningsstabilitet være dannet et antal forbindelsespunkter i den del af kammeret, som udgøres af T’ets tværgren, det vil sige den del af kammeret, som befinder sig umiddelbart under varmeelementets 25 standflade.

Kammeret kan fyldes med væske, efter ledningen er monteret. Dette sker meget enkelt, såfremt kammeret er forsynet med en påfyldningsåbning, der befinder sig i elementets standflade.

Ledningen, der benyttes til væske- eller damptransport, kan være et metalrør. Alternativt vil det også være muligt at anvende ledninger, som er fremstillet af et metalliseret 30 6 DK 172362 B1 plastmateriale. I en praktisk udformning har en ledning af såkaldt ALUPEX vist sig at være anvendelig. Disse ledninger kan erhverves fra Nordisk Wavin. Ved montage af et rør, som strækker sig ubrudt gennem et antal sidestillede kamre, vil det blot være nødvendigt at forbinde ledningsendeme med varmeforsyningskilden ved hjælp af 5 tryktætte forbindelser. Sådanne forbindelser kan være placeret i særlige servicekanaler uden for den del af gulvet, som udgør dyrenes standflade. Her kan arbejdet udføres mere enkelt, og endvidere vil en overvågning for at lokalisere en eventuel lækage være mulig.

10 Varmeelementet kan være fremstillet med integrate indgrebsorganer og understøtningsspor, således at det i sig selv udgør et modulelement. Herved opnås et særligt enkelt varmeelement, der er hurtigt at montere.

Såfremt varmeelementet er fremstillet som et indsatselement, kan det anvendes i gulv-15 konstruktioner, der er opbygget af forskellige modulelementer. Et sådant indsatselement er indrettet for placering i et rammeelement, som i sig selv udgør et modulelement, og som kan sammenbygges med de øvrige modulelementer i gulvkonstruktionen.

20 Ifølge en speciel udførelsesform er varmeelementet udformet ved, at kammeret er forbundet med i det mindste opefterrettede kammerdele, som danner væggene og eventuelt loft for en varmekasse, der befinder sig på det dannede gulv.

1 en videre udvikling heraf er de yderligere opefterrettede kammerdele forbundet med 25 kammeret under gulvets standflade ved hjælp af lynkoblinger.

Ifølge en yderligere udførelsesform er de yderligere kammerdele forsynet med en ledning, som passerer gennem de yderligere kammerdele, og som er forbundet direkte med ledningen, som er anbragt under det dannede gulv.

Den varmekasse, som befinder sig på det dannede gulv, kan være forsynet med et låg. Låget kan være oplukkeligt enten ved at være hængslet til de lodrette kammerdele 30 DK 172362 B1 7 eller ved at placeret forskydeligt i forhold til disse for at skabe adgang til kammeret. Oplukningen kan endvidere benyttes som en temperaturregulering ved at åbne mere eller mindre for låget.

5 Opfindelsen vil herefter blive forklaret nærmere under henvisning til den medfølgende skematiske tegning, hvor fig. 1 viser et planbillede til illustration af gulvbelægningen i en svinesti, fig.2 viser et perspektivisk billede til illustration af et modulelement til ftem-10 stilling af gulvbelægningen, fig. 3 viser et planbillede til illustration af et varmeelement ifølge opfindelsen, fig. 4 viser et partielt snit ifølge linien IV-IV i fig. 3, fig. 5 viser et partielt snit ifølge linien V-V i fig. 3, fig. 6 viser et skematisk snit gennem en anden udførelsesform for et varmeele- 15 ment ifølge opfindelsen, fig. 7 viser et skematisk perspektivisk billede af et antal sammenstillede varmeelementer ifølge opfindelsen, således som set nedefra, når de er i brug, fig. 8 viser et skematisk perspektivisk billede af en udførelsesform, hvor varmeelementet har opefterrettede kammerdele fra gulvet, og 20 fig. 9 viser et snit svarende til fig. 5 til illustration af en yderligere udførelsesform for et varmeelement ifølge opfindelse.

Fig. 1 illustrerer et gulv i en svinesti, navnlig en faresti. I stien anvendes to forskellige typer riste 1,2. De første riste 1 danner et første niveau i farestien, og de andre riste 2 25 danner et andet niveau i farestien. De andre riste er beregnet som standplads for en so.

Et eksempel på en første rist er vist i fig. 2. De første riste 1 i stien 3 er understøttet på understøtningsribber 4, der er vist partielt i fig. 2. Understøtningsribbeme 4 hviler på forhøjninger eller direkte på et staldgulv. Understøtningsribbeme 4 forløber på tværs 30 af stien parallelt med siderne 5,6 af en rist 1. De to andre sider 7,8 af en rist er plane og beregnet til anlæg mod hinanden. Ristens sider 7,8 kan være forsynet med indgribende låseorganer.

DK 172362 B1 8

Understøtningen på ribberne 4 sker ved hjælp af spor 9, der er dannet ved undersiden af i sig selv velkendte tænder 10, der er dannet ved hver side af risten 1. Imellem hver tand 10 er der et mellemrum 11, der er beregnet til optagelse af en tilsvarende tand 10 5 fra en hosliggende rist. Der kan således dannes et stort set ubrudt gulv.

Istedet for et antal af ristene 1 kan der være anbragt et antal varmeelementer 12 ifølge opfindelsen. Der kan for eksempel være anbragt et antal på seks med en placering, som er vist i fig. 1. Andre antal varmeelementer 12 er mulige. Det er også muligt at 10 placere varmeelementerne på anden måde end den placering, der er illustreret i fig. 1.

I fig. 3 ses et varmeelement 12, således som set fra oven, når det vil være placeret i et gulv. Varmeelementet 12 er i den viste udformning udformet som et indsatselement, der er beregnet til at blive placeret i en ramme, der har ydre kontur svarende til den, 13 som er vist for risten 1 i fig. 2. Rammeelementet udgør således et modulelement, der kan sammenbygges med ristene 1.

Varmeelementet 12 er ved sin overside forsynet med en påfyldningsåbning 13, der lukkes ved hjælp af en prop 14 (se fig. 5). Proppen 14 er placeret inden for en forhøjet 20 vulst 15, således at grise ikke udtilsigtet kan fjerne proppen 14. Proppen kan være placeret i åbningen 13 i en friktionspasning eller via et gevind. Det vil også være muligt at udforme proppen med en bajonetfatning.

I fig. 4 vises et snit langs linien IV-IV i fig. 3. Varmeelementet 12 har et indvendigt 25 kammer 16. Kammeret 16 er stort set T-formet, idet det har en stamme 17, der strækker sig nedefter væk fra en overflade 18 af varmeelementet samt en tværgren 19, der forløber med en udstrækning umiddelbart under varmeelementets overflade 18.1 bunden af T’ets stamme 17 er der overfor hinanden anbragt studse 20, som er forsynet med gevind 21. Disse gevind er beregnet til at modtage en omløber 22 samt en pak-30 ning 23.

DK 172362 B1 9

Et rør 24 føres gennem omløberen, pakningen og en åbning 25, der er dannet i bunden af studsen 20, og som er omkranset af et ringformet bryst 26. Røret 24 er beregnet til væske- eller damptransport. Det er fremstillet af et varmeledende materiale, der kan være i varmeudvekslingsforbindelse med væske, som er fyldt ind i kammeret 16. For 5 at opnå en tætning mellem røret 24 og kammeret 16, strammes omløberen. Herved vil pakningen 23 ekspandere radielt, idet den klemmes fast mellem omløberen 22 og brystet 26. Herved opnås en fluidtæt forbindelse mellem røret 24 og kammeret 16.

Åbningerne 25 er placeret i en sådan afstand under gulvets overflade 18, at de befinder 10 sig i et niveau under ribberne 4’s underside 27. Herved kan rørene 24 meget let monteres i et varmeelement 12. Såfremt der anvendes et antal liniestillede varmeelementer 12, vil røret 24 kunne forskydes gennem samtlige elementer, efter disse er monteret i gulvet. Derefter fastskrues omløberne. Derpå kan kamrene 16 fyldes op med væske. Rørenderne forbindes med en varmeforsyningskilde samt et returløb.

15 Fig. 5 viser, at der ved visse punkter 28 er etableret en forbindelse mellem kammerets overside 18 og undersiden 29 ved den øvre del af kammeret. Herved opnås en større vridningsstabilitet for varmeelementet.

I de foregående figurer er der ikke illustreret en isolering i forbindelse med varmeele-20 mentet. Imidlertid vil der, således som illustreret i fig. 6, være anvendt en isolering 30 ved undersiden 29 af varmeelementet 12 for at hindre varmeudstråling nedefter. I fig.

6 er der vist et skematisk tværsnit gennem en anden udførelsesform for et varmeelement 12 ifølge opfindelsen. I denne udførelsesform er varmeelementets kammer 16 forsynet med to nedefterrettede forlængelser 31 svarende til T’ets stamme 17. I bun-25 den af disse forlængelser er der åbninger 25 for rørene 24. Varmeelementet 12 kan være understøttet af flere ribber 4. Imidlertid foretrækkes det, at der kun anvendes en langsgående ribbe 4, som er i indgreb med spor ved hver side af varmeelementet 12.

Fig. 7 er et skematisk billede set nedefra til illustration af sammenkobling af seks 30 varmeelementer 12 af den type, som er vist i fig. 6. Retlinede ubrudte rør 24 forløber gennem forlængelserne 31 i sidestillede varmeelementer 12. Rørenes ender 32 er forbundet med fleksible slanger 33 for at lede vandet sløjfeagtigt igennem et antal var- 10 DK 172362 B1 meelementer 12. De sidste rørender i et sløjfeagtigt forløb (ikke vist) vil være forbundet med en varmeforsyningskilde samt pumper, der pumper væske eller gas gennem rørene 24.

S I fig. 8 og 9 ses en udførelsesform, hvor kammeret 16 er forsynet med lodret opefter-rettede kammerdele 34. Disse dele kan, således som vist i fig. 8, udgøre sidevægge i en varmekasse for smågrise. De opefierrettede kammerdele 34 kan være forbundet med en stort set vandret kammerdel 35, som udgør et loft i varmekassen. De yderligere kammerdele 34,35 kan være direkte forbundet med kammeret 16, således som illu- 10 streret. Alternativt kan de yderligere kammerdele være forbundet indirekte med kammeret 16 eller direkte med ledningen 24 (ikke vist).

Varmekassen kan være udformet i forbindelse med et enkelt varmeelement 12, således som illustreret i fig. 9. Alternativt kan varmekassen forløbe over flere sidestillede 15 varmeelementer 12, således som illustreret i fig. 8.1 sidstnævnte tilfælde vil de yderligere kammerdele 34 fortrinsvis være forsynet med en varmeførende ledning (ikke vist), som er forbundet direkte med ledningen 24, som vil befinde sig under det dannede gulv.

20 I fig. 9 er der vist en udførelsesform, hvor de yderligere kammerdele er direkte forbundet med kammeret 16. Alternativt kan de yderligere kammerdele 34 være forbundet med kammeret 16 via lynkoblinger (ikke vist), som samtidig udgør forbindelseselementer til varmeelementet 12.

25 I de viste udførelsesformer ses varmeelementet 12 som et indsatselement. Alternativt kan varmeelementet være fremstillet som en integreret del og have tandformede fremspring 10, således som vist i risten. I en sådan udførelsesform vil varmeelementet 12 kunne monteres, samtidig med at ristene 1 monteres. Derefter forskydes rørene 24 gennem kamrene 16 og fastskrues. Denne montage er enkel og hurtig.

I de viste udførelsesformer er kammeret 16 dannet af varmeelementets ydre omslutning. Alternativt er det muligt, at kammeret 16 er dannet i form af en fleksibel behol- 30 DK 172362 B1 11 der, der lægges inden for varmeelementets omslutning. En sådan fleksibel beholder vil være poseformet og have sin indløbsmunding placeret i åbningen og være fastgjort til kammeret, efter proppen 14 er isat. På grund af fleksibiliteten vil beholderen ved fyldning med væske udfylde hele varmeelementets indre, idet beholderen også vil 5 kunne holdes omkring ledningen for at etablere den fornødne varmeveksling. En sådan fleksibel beholder kan være fremstillet af plast eller metalfolier eller kombinationer heraf. I en sådan konstruktion vil der opnås en forøget sikkerhed imod utilsigtet lækage fra et varmeelement

Claims (10)

1. Varmeelement til brug i en bygning og af typen, der er opbygget af modulelementer, som har indgrebsorganer til at samvirke med tilsvarende indgrebsorganer på andre 5 modulelementer, hvilket varmeelement omfatter et kammer, der indeholder en varme-væske, og som udgør den ene side i en varmeveksler, hvis anden side udgøres af en ledning, der passerer gennem kammeret, og som forbinder et antal varmeelementer, og som er en væske- eller damptransporterende ledning, der er fastgjort i væsketæt forbindelse med passageåbninger i to modstående vægge i kammeret, kendetegnet 10 ved, at varmeelementet er til brug i et gulv, navnlig til husdyrstalde og er understøttet på understøtningsskinner, der er i indgreb med parallelle spor ved undersiden af mo-dulelementeme, at kammeret er anbragt umiddelbart under elementets standflade, og at i det mindste en del af kammeret har en sådan dybde under standfladen, at passage-åbningerne befinder sig i et niveau under understøtningsskinneme. 15
2. Varmeelement ifølge krav 1, kendetegnet ved, at ledningen er retlinet
3. Varmeelement ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at kammerets passageåbninger udgøres af gevindforsynede studse, der er 20 fremstillet integralt med kammerets sidevægge, og som samvirker med pakning og en omløber, der kan indskrues i studsen for at ekspandere pakningen radialt i et tætnende indgreb omkring ledningen.
4. Varmeelement ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendeteg-25 net ved, at kammeret har et stort set T- formet tværsnit således som set i retning vinkelret på indgrebssporene, og at ledningen passerer gennem kammeret i en stilling ved bunden af T’ets stamme.
5. Varmeelement ifølge krav 4, kendetegnet ved, at der er tilvejebragt et antal 30 fordelte forbindelsespunkter mellem over- og undersiden af den del af kammeret som udgøres af T’ets tværgren. DK 172362 B1 13
6. Varmeelement ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at ledningen er en ukrudt væskeledning, der uden samlinger strækker sig gennem et antal liniestillede kamre, og som er fremstillet af et varmeledende materia- 5 le, fortrinsvis af metalliseret plast.
7. Varmeelement ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at det er fremstillet med integrale indgrebsorganer samt understøtningsspor og således udgør et modulelement. 10
8. Varmeelement ifølge et hvilket som helst af kravene 1 -6, kendetegnet ved, at det er fremstillet som et indsatselement, der er indrettet for placering i et rammeelement, som udgør et modulelement.
9. Varmeelement ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendeteg net ved, at kammeret er forbundet med i det mindste opefrerrettede kammerdele, som danner væggene og eventuelt loft for en varmekasse, der befinder sig på det dannede gulv, og at de yderligere opefrerrettede kammerdele er forbundet med kammeret under gulvets standflade ved hjælp af lynkoblinger. 20
10. Varmeelement ifølge krav 9, kendetegnet ved, at de yderligere kammerdele er forsynet med en ledning, som passerer gennem de yderligere kammerdele, og som er forbundet direkte med ledningen, som er anbragt under det dannede gulv.
DK117996A 1996-10-24 1996-10-24 Varmeelement til et gulv DK172362B1 (da)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK117996 1996-10-24
DK117996A DK172362B1 (da) 1996-10-24 1996-10-24 Varmeelement til et gulv

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK117996A DK172362B1 (da) 1996-10-24 1996-10-24 Varmeelement til et gulv
AT97909209T AT211534T (de) 1996-10-24 1997-10-24 Bodenheizelement
PL97333071A PL333071A1 (en) 1996-10-24 1997-10-24 Floor heating element
CZ991459A CZ145999A3 (cs) 1996-10-24 1997-10-24 Topný podlahový článek
US09/297,139 US6095235A (en) 1996-10-24 1997-10-24 Heating element for a floor
EP97909209A EP0960309B1 (en) 1996-10-24 1997-10-24 Heating element for a floor
PCT/DK1997/000469 WO1998017953A1 (en) 1996-10-24 1997-10-24 Heating element for a floor
DE69709908T DE69709908D1 (de) 1996-10-24 1997-10-24 Bodenheizelement

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK172362B1 true DK172362B1 (da) 1998-04-14
DK117996A DK117996A (da) 1998-04-14

Family

ID=8101881

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK117996A DK172362B1 (da) 1996-10-24 1996-10-24 Varmeelement til et gulv

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6095235A (da)
EP (1) EP0960309B1 (da)
AT (1) AT211534T (da)
CZ (1) CZ145999A3 (da)
DE (1) DE69709908D1 (da)
DK (1) DK172362B1 (da)
PL (1) PL333071A1 (da)
WO (1) WO1998017953A1 (da)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0009510D0 (en) * 2000-04-17 2000-06-07 Villa Philip F Tube support system
ITGE20010025A1 (it) * 2001-03-09 2002-09-09 Giorgio Parodi Padiglione da esterni provvisto di mezzi di condizionamento.
ES2228261B1 (es) * 2003-06-19 2006-06-01 Rotecna, S.A. Modulo transitable calefactado para animales de establo.
US20050258264A1 (en) * 2004-05-21 2005-11-24 Simensen Thomas O Prefabricated stand for hydronic systems
US20090178622A1 (en) * 2008-01-10 2009-07-16 Mikael Havluciyan Pet Potty
CN201411875Y (zh) * 2009-06-11 2010-02-24 李新发 具有传热功能的龙骨
US9471045B2 (en) 2009-09-11 2016-10-18 NetESCO LLC Controlling building systems
US8843416B2 (en) * 2009-09-11 2014-09-23 NetESCO LLC Determining energy consumption in a structure
NL1037478C2 (nl) * 2009-11-19 2011-05-23 Genugten Matinus Johannes Maria Vloer voor een veestal, en vloerelement voor toepassing in en werkwijze voor het leggen van een dergelijke vloer.
US9091489B2 (en) 2010-05-14 2015-07-28 Paragon Space Development Corporation Radiator systems
US8397677B2 (en) 2010-08-05 2013-03-19 Conco Technology, Inc. Thermal conductive cooling method and system for livestock farm operations
DE102013102990A1 (de) * 2013-03-22 2014-09-25 Armin Bühler Wand- oder Deckenverkleidung
CN103267315B (zh) * 2013-05-29 2014-09-24 福建省乐普陶板制造有限公司 一种循环使用的恒温陶瓷地板集成系统
USD754404S1 (en) * 2013-11-05 2016-04-19 Jansen Holding B.V. Grating for the keeping of poultry

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1625987A (en) * 1922-11-10 1927-04-26 Crittall Richard Godfrey Heating and cooling of buildings
DE2118665B2 (da) * 1971-04-17 1975-06-05 Friedhelm Dipl.-Ing. 6332 Ehringshausen Kahn
US3815550A (en) * 1972-09-05 1974-06-11 Becker Mfg Co Inc Floor assembly for animal enclosures
US4217859A (en) * 1979-06-19 1980-08-19 Herring William T Slotted floor section with built-in means adapted for heating litter in farrowing house
JPS5623697A (en) * 1979-07-31 1981-03-06 Matsushita Electric Works Ltd Heat panel
JPS5945912B2 (da) * 1979-11-15 1984-11-09 Matsushita Electric Works Ltd
JPS56138690A (en) * 1980-03-31 1981-10-29 Matsushita Electric Works Ltd Radiator
US4348986A (en) * 1981-03-05 1982-09-14 Marrs James H Farrowing pens
US4591694A (en) * 1983-04-27 1986-05-27 Zoological Society Of San Diego Heated bed module for animals
JPS6327A (en) * 1986-06-13 1988-01-05 Taisei Kikai Kk Heat seal device
DE4005915A1 (de) * 1990-02-24 1991-08-29 Koester Helmut Deckenheiz- oder -kuehlsystem
DK169042B1 (da) * 1992-05-13 1994-08-01 Ikadan System As Gulvbelægning

Also Published As

Publication number Publication date
EP0960309A1 (en) 1999-12-01
EP0960309B1 (en) 2002-01-02
CZ145999A3 (cs) 1999-11-17
DK117996A (da) 1998-04-14
WO1998017953A1 (en) 1998-04-30
DE69709908D1 (de) 2002-02-28
US6095235A (en) 2000-08-01
PL333071A1 (en) 1999-11-08
AT211534T (de) 2002-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5454428A (en) Hydronic radiant heat distribution panel and system
ES2694504T3 (es) Sistema modular de intercambio de calor para uso en instalaciones centrales de intercambio de calor en edificios
US5542603A (en) Hydronic heating system
US7398779B2 (en) Thermosiphoning system with side mounted storage tanks
US6345770B1 (en) Modular manifold
CA2108186C (en) Combined water heater and heat exchanger
US4487690A (en) Sump or flush installable roof drain
US2652069A (en) Distributing and venting header
US8327920B2 (en) Heat accumulator with insulated double tube structure
US4798239A (en) Device for the protection against freezing of installations for the storage or the supply of a freezing liquid, in particular water
US6917756B2 (en) Water heater electrical enclosure insert/foam dam
US4178912A (en) Solar heating system
US2589566A (en) Electric water-heating system
CA2143031C (en) Combined water heater and heat exchanger
US5292464A (en) Method of insulating a water heater and preventing flash using a foam stop
CN1746570B (zh) 循环加热供暖系统的整体设备及供热方法
US6577817B2 (en) Water heater
US3341122A (en) Integrated hydronic heating system
CA2050090A1 (en) Fuel-fired water heater with combination drainage pan and combustion air flow control apparatus
US5868439A (en) Distribution header for potable water and hot water space heating
GB1590701A (en) Device for accumulation tanks for fluid
US10890338B2 (en) Water system with a continuous flow heater and a flushing station
CA2050549C (en) Electric water heater with integral drainage catch pan structure
EP0542785A1 (en) ADJUSTABLE PLATE AND FASTENING DEVICE.
EP1840474A2 (en) Kit for solar water heating system

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
PBP Patent lapsed

Effective date: 20141031