SE513337C2 - Opening device - Google Patents

Opening device

Info

Publication number
SE513337C2
SE513337C2 SE9802117A SE9802117A SE513337C2 SE 513337 C2 SE513337 C2 SE 513337C2 SE 9802117 A SE9802117 A SE 9802117A SE 9802117 A SE9802117 A SE 9802117A SE 513337 C2 SE513337 C2 SE 513337C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
opening
line
weakness
connection
membrane
Prior art date
Application number
SE9802117A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9802117D0 (sv
SE9802117L (sv
Inventor
Ingvar Kristensson
Original Assignee
Tetra Laval Holdings & Finance
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tetra Laval Holdings & Finance filed Critical Tetra Laval Holdings & Finance
Priority to SE9802117A priority Critical patent/SE513337C2/sv
Publication of SE9802117D0 publication Critical patent/SE9802117D0/sv
Publication of SE9802117L publication Critical patent/SE9802117L/sv
Publication of SE513337C2 publication Critical patent/SE513337C2/sv

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D47/00Closures with filling and discharging, or with discharging, devices
  • B65D47/04Closures with discharging devices other than pumps
  • B65D47/06Closures with discharging devices other than pumps with pouring spouts or tubes; with discharge nozzles or passages
  • B65D47/10Closures with discharging devices other than pumps with pouring spouts or tubes; with discharge nozzles or passages having frangible closures
  • B65D47/103Membranes with a tearing element

Description

15 20 25 30 35 513 337 Z. återstående godstjocklek, men eftersom toleranserna vid tillverkningen är förhållandevis stora måste ändå relativt stor godstjocklek kvarlämnas för att säkerställa att läckage ej uppkommer. Andra möjligheter att underlätta initierandet av rivningen är givetvis att förse gripdonet med en kraftig dragrlng eller motsvarande grepp som gör det möjligt för konsumenten att överföra stor dragkraft till membranet vid initierandet av rivningen. Vid flera typer av öppningsanordningar, t.ex. den typ av öppningsanordning som innefattar en kort, lockförsedd hals i vilken membran och gripdon skall få plats, är detta dock ej möjligt. 15 20 25 30 35 513 337 Z. the remaining wall thickness, but since the tolerances during manufacture are relatively large, a relatively large wall thickness must still be left to ensure that leakage does not occur. Other possibilities to facilitate the initiation of the demolition are of course to provide the gripper with a strong traction or equivalent grip which enables the consumer to transfer large traction to the diaphragm at the initiation of the demolition. In several types of opening devices, e.g. however, this is not possible with the type of opening device which comprises a short, curved neck in which diaphragms and grippers are to fit.
Det är således ett allmänt önskemål att ombesörja en öppningsanordning av ovannämnda typ, vid vilken initierandet av membranets bortrivning underlättas utan att någon av ovanstående nackdelar uppträder.It is thus a general desire to provide an opening device of the above-mentioned type, in which the initiation of the tear-off of the membrane is facilitated without any of the above disadvantages occurring.
Ett ändamål med föreliggande uppfinning är därför att ombesörja en öppningsanordning av ovannämnda typ, vilken öppningsanordning är så utformad att den nödvändiga kraften för att initiera membranets bortrivning minimeras utan att risken för oavsiktligt läckage ökar.An object of the present invention is therefore to provide an opening device of the above-mentioned type, which opening device is designed such that the force necessary to initiate the tear-off of the membrane is minimized without increasing the risk of unintentional leakage.
Ett ytterligare ändamål med föreliggande uppfinning är att ombesörja en öppningsanordning vid vilken en förhållandevis liten och kompakt draganordning utnyttjas för att ge stor rivkraft vid initierandet av membranbortrivningen.A further object of the present invention is to provide an opening device in which a relatively small and compact pulling device is used to provide great tearing force in the initiation of the membrane removal.
Ett ytterligare ändamål med föreliggande uppfinning är att ombesörja en öppningsanordning med en draganordning, vilken säkerställer att membranet kan bortrivas även om försvagningslinjen har förhållandevis dålig funktion.A further object of the present invention is to provide an opening device with a pulling device, which ensures that the membrane can be torn away even if the line of weakness has a relatively poor function.
Ett ytterligare ändamål med föreliggande uppfinning är att ombesörja en öppningsanordning, vid vilken draganordningen kan utföras liten och kompakt så att den ej är till hinder vid utformningen av öppningsanordningen i övrigt.A further object of the present invention is to provide an opening device in which the towing device can be made small and compact so that it does not interfere with the design of the opening device in general.
Ett ytterligare ändamål med föreliggande uppfinning är slutligen att ombesörja en lättöppnad öppningsanordning, vilken icke är behäftad med de nackdelar som tidigare öppningsanordningar av motsvarande slag varit behäftade med.A further object of the present invention is finally to provide an easily openable opening device which is not encumbered with the disadvantages which previous opening devices of the corresponding type have been encumbered with.
Ovannämnda och andra ändamål har enligt uppfinningen uppnåtts genom att en öppningsanordning av den i patentkravets 1 ingress angivna typen getts de av patentkravets 1 kännetecknande del framgående kännetecknen.According to the invention, the above-mentioned and other objects have been achieved in that an opening device of the type specified in the preamble of claim 1 is given the features which emerge from the characterizing part of claim 1.
Föredragna utföringsformer av öppningsanordningen enligt uppfinningen har vidare getts de av underkraven framgående kännetecknen.Preferred embodiments of the opening device according to the invention have furthermore been given the features appearing from the subclaims.
Genom att i enlighet med uppfinningen utforma öppningsanordningen med en draganordning som genom sin geometriska utformning tillser att dragkraften vid initierandet av öppningsförloppet riktas i vinkel mot försvagningslinjens plan koncentreras kraften till ett begränsat område eller punkt intill en del av försvagningslinjen, vilket säkerställer att denna brister redan vid förhållandevis liten dragkraft. Draganordningens form gör den även liten och kompakt och lämplig integrera i t.ex. halsförsedda, locktäckta öppningsanordningar. 10 15 20 25 30 35 513 337 3.By designing the opening device in accordance with the invention with a traction device which by its geometric design ensures that the traction force at the initiation of the opening process is directed at an angle to the plane of the weakening line, the force is concentrated to a limited area or point next to a part of the weakening line. relatively small traction. The shape of the towing device also makes it small and compact and suitable for integration in e.g. necked, lid-covered opening devices. 10 15 20 25 30 35 513 337 3.
Föredragna utföringsformer av öppningsanordningen enligt uppfinningen kommer nu att beskrivas närmare under särskild hänvisning till bifogade ritningar, vilka blott visar de för förståelse av uppfinningen oundgängliga detaljerna.Preferred embodiments of the opening device according to the invention will now be described in more detail with particular reference to the accompanying drawings, which only show the details which are indispensable for understanding the invention.
Fig. 1A visar en första utföringsform av öppningsanordningen enligt uppfinningen från sidan och delvis i sektion.Fig. 1A shows a first embodiment of the opening device according to the invention from the side and partly in section.
Fig. 1B visar en del av öppningsanordningen enligt figur 1A i samband med öppningsförloppet. j, Fig. 2A visar en andra utföringsform av en öppningsanordning enligt uppfinningen från sidan.Fig. 1B shows a part of the opening device according to Fig. 1A in connection with the opening process. Fig. 2A shows a second embodiment of an opening device according to the invention from the side.
Fig. 2B visar öppningsanordningen enligt fig. 2A under öppningsförloppet.Fig. 2B shows the opening device according to Fig. 2A during the opening process.
Fig. 3 visar en modifierad form av öppningsanordningen enligt fig. 2Ai perspektiv.Fig. 3 shows a modified form of the opening device according to Fig. 2A in perspective.
Fig. 4 visar öppningsanordningen enligt fig. 3 i ett andra perspektiv.Fig. 4 shows the opening device according to Fig. 3 in a second perspective.
De båda visade, föredragna utföringsformerna av anordningen enligt uppfinningen visas i figurerna i sin enklaste form, d.v.s. blott de för förståelse av uppfinningen nödvändiga detaljerna är medtagna. Det är dock underförstått att öppningsanordningen enligt uppfinningen kan integreras med olika typer av i sig kända öppningsanordningar. Således kan t.ex. de visade utföringsformerna av öppningsanordningen enligt uppfinningen kombineras med olika typer av hällkanter, rörformiga halsdelar samt olika typer av yttre lock, t.ex. skruvlock eller snäpplock. Öppningsanordningen enligt uppfinningen kan även placeras på olika ytor i en i sig känd förpackningsbehållare eller utgöra en del av en större eller mindre ändgavel på en godtycklig förpackningsbehållare. Placeringen av öppningsanordningen enligt uppfinningen på förpackningsbehållaren eller eventuella omgivande delar såsom hällkanter, ytterlock eller liknande påverkar e] öppningsanordningens funktion och kommer därför ej att beskrivas närmare i detta sammanhang.The two preferred embodiments of the device according to the invention shown are shown in the figures in their simplest form, i.e. only the details necessary for understanding the invention are included. It is understood, however, that the opening device according to the invention can be integrated with different types of opening devices known per se. Thus, e.g. the shown embodiments of the opening device according to the invention are combined with different types of pouring edges, tubular neck parts and different types of outer lids, e.g. screw cap or snap cap. The opening device according to the invention can also be placed on different surfaces in a packaging container known per se or form part of a larger or smaller end end of an arbitrary packaging container. The location of the opening device according to the invention on the packaging container or any surrounding parts such as pouring edges, outer lids or the like affects the function of the opening device and will therefore not be described in more detail in this context.
En öppningsanordning 1 enligt uppfinningen innefattar ett membran 2, vilket medelst en ändfös försvagningslinje 3 är avgränsat från omgivande delar av öppningsanordningen t eller förpackningsbehållaren 4. En utskjutande draganordning 5 med ett gripdon 6 är förbunden med membranet 2 i en anslutning 7 omedelbart intill en del av försvagningslinjen 3. Öppningsanordningen 1 är enligt uppfinningen tillverkad av ett termoplastiskt material, vilket är flexibelt och elastiskt samt rivbart utmed försvagningslinjen 3. Öppningsanordningen 1 är företrädesvis tillverkad i ett stycke genom formsprutning, antingen såsom en separat del eller i direkt kontakt med omgivande delar av förpackningsbehållaren 4, där t.ex. öppningsanordningen kan ansluta till omgivande delar av ett i förpackningsbehållarväggen upptaget hål eller bilda en större del, t.ex. en ändgavel av förpackningsbehållaren (ej visat). Öppningsanordningen 1 kan också vara tillverkad såsom en separat del, vilken genom t.ex. värmeförsegling vätsketätt förseglas över en förberedd hällöppning i 10 15 20 25 30 35 513 337 4. förpackningsbehållarens vägg. Detta är en känd teknik och beskrives därför inte närmare i detta sammanhang.An opening device 1 according to the invention comprises a membrane 2, which by means of an endless line of weakness 3 is delimited from surrounding parts of the opening device t or the packaging container 4. A projecting pulling device 5 with a gripper 6 is connected to the membrane 2 in a connection 7 immediately adjacent to a part of weakening line 3. According to the invention, the opening device 1 is made of a thermoplastic material, which is flexible and elastic and tearable along the weakening line 3. The opening device 1 is preferably made in one piece by injection molding, either as a separate part or in direct contact with surrounding parts of the packaging container. 4, where e.g. the opening device can connect to surrounding parts of a hole accommodated in the packaging container wall or form a larger part, e.g. an end end of the packaging container (not shown). The opening device 1 can also be manufactured as a separate part, which by e.g. heat seal liquid-tight sealed over a prepared pouring opening in the wall of the packaging container. This is a known technique and is therefore not described in more detail in this context.
Såsom framgår av figurerna innefattar draganordningen 5 förutom det redan nämnda gripdonet 6, vilket t.ex. kan ha formen av en dragring, även en förbindelsedel 8, vilken är vinkelböjd och innefattar en övre arm 9 samt en undre arm 10, vilken via anslutningen 7 är förbunden med membranet 2. Den vinklade förbindelsedelen mellan de övre armen 9 och den undre armen 10 bildar på grund av det termoplastiska materialets elasticitet en "ledpunkt" 11, vilken i sig icke innefattar någon led i ordets egentliga bemärkelse men fungerar på motsvarande sätt tack vare det elastiska plastmterialet. Benämningen "ledpunkt" användes således i beskrivning och patentkrav blott för att indikera de i vinkel mot varandra anordnade, integrerade övre och undre armarnas 9, 10 såsom led fungerande förbindelseområde. I sammanhanget torde även påpekas att draganordningen 5 och särskilt förbindelsedelen 8 i obelastat tillstànd, d.v.s. vid frånvaro av yttre, förbindelsedelen 8 påverkande krafter har den i figurerna 1A, 2A, 3 och 4 visade formen. De avsnitt av beskrivningen och patentkraven som refererar till den geometriska formen av eller förhållandet mellan förbindelsedelens olika delar avser således förbindelsedelen i dess obelastade form om ej annat anges. l figur 1 har även indikerats de båda armarnas 9, 10 centrumlinjer samt hur dessa möts i ledpunkten 11. Armarnas 9, 10 centrumlinjer befinner sig i ett gemensamt plan (ledplan för ledpunkten 11), vilket armplan indikeras med hänvisningsbeteckningen 16 i figur 4. I figur 1 indikeras även medelst en punktstreckad linje ett av försvagningslinjen 3 definierat plan 12, till vilket refereras i senare delar av beskrivningen. Det torde observeras att nämnda plan 12 är opåverkat av den eventuella, från planet 12 avvikande utformning som delar av membranet 2 eventuellt kan ha, tex. icke visade förstyvningsribbor, dekorer eller annan profilering. Av figuren framgår hur försvagningslinjen 3 sträcker sig huvudsakligen halvvägs genom öppningsanordningens materialtjocklek, men detta kan givetvis variera i beroende av materialtyp, tjocklek, önskad rivbarhet etc.As can be seen from the figures, the towing device 5 comprises, in addition to the already mentioned gripper 6, which e.g. may be in the form of a pull ring, also a connecting part 8, which is angled and comprises an upper arm 9 and a lower arm 10, which is connected to the diaphragm 7 via the connection 7. The angled connecting part between the upper arm 9 and the lower arm 10 due to the elasticity of the thermoplastic material, forms a "joint point" 11, which in itself does not include any joint in the true sense of the word but functions in a corresponding manner thanks to the elastic plastic material. The term "articulation point" is thus used in the description and claims only to indicate the integrated connecting area of the integrated upper and lower arms 9, 10 arranged at an angle to each other. In this context, it should also be pointed out that the traction device 5 and in particular the connecting part 8 in an unloaded condition, i.e. in the absence of external forces influencing the connecting part 8, it has the shape shown in Figures 1A, 2A, 3 and 4. The sections of the description and claims which refer to the geometric shape of or the relationship between the different parts of the connecting part thus refer to the connecting part in its unloaded form unless otherwise stated. Figure 1 also indicates the center lines of the two arms 9, 10 and how these meet in the joint point 11. The center lines of the arms 9, 10 are located in a common plane (joint plane for the joint point 11), which arm plane is indicated by the reference numeral 16 in figure 4. figure 1 is also indicated by means of a dotted line a plane 12 defined by the line of weakness 3, to which reference is made in later parts of the description. It should be noted that said plane 12 is unaffected by the possible design deviating from the plane 12 which parts of the membrane 2 may possibly have, e.g. not shown stiffening ribs, decors or other profiling. The figure shows how the line of weakness 3 extends mainly halfway through the material thickness of the opening device, but this can of course vary depending on the type of material, thickness, desired tearability, etc.
Vid den första typ av öppningsanordning enligt uppfinningen som visas i figurerna 1A och 1B är draganordningen 5 belägen intill en del av försvagningslinjen 3 med sådan orientering, att det av de båda armarnas 9, 10 centrumlinjer bildade planet 16 (fig. 4) sträcker sig huvudsakligen vinkelrätt mot den intill förbindelsedelen 8 belägna delen av försvagningslinjen 3.In the first type of opening device according to the invention shown in Figures 1A and 1B, the pulling device 5 is located adjacent to a part of the line of weakness 3 with such an orientation that the plane 16 (Fig. 4) formed by the center lines of the two arms 9, 10 extends substantially perpendicular to the part of the line of weakness 3 adjacent to the connecting part 8.
Den andra, i figurerna 2A och 2B visade utföringsformen av öppningsanordningen enligt uppfinningen skiljer sig från den förstnämnda, i figur 1 visade utföringsformen av uppfinningen huvudsakligen genom det att förbindelsedelen 8 har en 90° vriden orientering, d.v.s. det av de båda armarnas 9, 10 centrumlinjer definierade planet 16 sträcker sig vid den andra, i figur 2 visade utföringsformen huvudsakligen parallellt med en intill förbindelsedelen 8 belägen del av 10 15 20 25 30 35 513 337 5 . försvagningslinjen 3. l övrigt är de båda utföringsformerna identiska och motsvarande detaljer har därför getts identiska hänvisningsbeteckningar vid de olika, visade utföringsformerna av anordningen enligt uppfinningen. Det är således för båda utföringsformerna gemensamt att förbindelsedelens 8 undre arm 10 ansluter till membranet 2 intill en del av försvagningslinjen 3 samt i vinkel mot det av försvagningslinjen 3 definierade planet 12. Vinkeln avviker från 90° och torde företrädesvis uppgå till mellan 20-60°. Vinkeln mellan förbindelsedelens 8 båda armar är företrädesvis mellan 15-160°, varvid en vinkel av huvudsakligen 90° visat sig optimal vid de provade utföringsformerna av öppningsanordningen enligt uppfinningen. Såsom framgår särskilt av figurerna 1A och 2A är den ledpunkt 11, i vilken de med varandra integrerade övre och undre armarnas 9, 10 centrumlinjer möts, asymmetriskt belägen i förhållande till centrum av den undre armens 10 anslutning 7 till membranet 2.The second embodiment of the opening device according to the invention shown in Figures 2A and 2B differs from the first-mentioned embodiment of the invention shown in Figure 1 mainly in that the connecting part 8 has a 90 ° rotated orientation, i.e. the plane 16 defined by the center lines of the two arms 9, 10 extends at the second embodiment shown in figure 2 substantially parallel to a part of the adjacent part 8 located next to the connecting part 8. the line of weakness 3. otherwise, the two embodiments are identical and corresponding details have therefore been given identical reference numerals in the various embodiments of the device according to the invention shown. It is thus common to both embodiments that the lower arm 10 of the connecting part 8 connects to the membrane 2 next to a part of the line of weakness 3 and at an angle to the plane 12 defined by the line of weakness 3. The angle deviates from 90 ° and should preferably amount to between 20-60 ° . The angle between the two arms of the connecting part 8 is preferably between 15-160 °, an angle of substantially 90 ° being shown to be optimal in the tested embodiments of the opening device according to the invention. As can be seen in particular from Figures 1A and 2A, the articulation point 11, in which the center lines of the interconnected upper and lower arms 9, 10 meet, is asymmetrically located relative to the center of the connection 7 of the lower arm 10 to the diaphragm 2.
Förbindelsedelen 8 har företrädesvis av materialbesparlngsskäl en tillplattad eller oval tvärsnittsform. l armarnas 9, 10 gemensamma plan 16 har dock armens 10 anslutning till membranet 2 en viss utsträckning, varvid den undre armens 10 centrumlfnje skär anslutningen 7 i ett centralt beläget anslutningscentrum 13. Knäledens 11 ledpunkt befinner sig härvid enligt uppfinningen utanför ett område som begränsas av två genom anslutningens 7 yttre gränser sig sträckande normaler 14', 14" till det av försvagningslinjen 3 definierade planet 12.The connecting part 8 preferably has a flattened or oval cross-sectional shape for material saving reasons. In the common plane 16 of the arms 9, 10, however, the connection of the arm 10 to the diaphragm 2 has a certain extent, the center line 10 of the lower arm 10 intersecting the connection 7 in a centrally located connection center 13. The knee joint 11 is outside an area limited by two norms 14 ', 14 "extending through the outer of the connection 7 to the plane 12 defined by the line of weakness 3.
Såsom framgår av figurerna 1 och 2 är orienteringen av förbindelsedelen 8 sådan, att förbindelsedelens 8 anslutning 7 till membranet 2 har sin avlånga del orienterad huvudsakligen tvärs en angränsande del av försvagningslinjen 3 vid den första utföringsformen och huvudsakligen utmed en angränsande del av försvagningslinjen 3 vid den andra utföringsformen. Funktionen är dock, såsom kommer att beskrivas närmare, huvudsakligen likartad vid de båda utföringsformerna.As can be seen from Figures 1 and 2, the orientation of the connecting part 8 is such that the connection 7 of the connecting part 8 to the membrane 2 has its elongate part oriented substantially transversely to an adjacent part of the line of weakness 3 in the first embodiment and substantially along an adjacent part of the line of weakness 3 at the the second embodiment. However, the function is, as will be described in more detail, substantially similar in the two embodiments.
Det bör i sammanhanget nämnas att även andra placeringar eller orienteringar av anslutningarna 7 är tänkbara, t.ex. i annan vinkel mot försvagningslinjen. Det väsentliga är blott att brytpunkten (d.v.s. den punkt vid anslutningens 7 mot försvagningslinjen 3 vända ände där upprivningen initieras) är belägen på kort avstånd från (huvudsakligen intill) det närmast förbindelsedelen 8 belägna partiet av försvagningslinjen 3.It should be mentioned in this context that other locations or orientations of the connections 7 are also conceivable, e.g. at another angle to the line of weakness. The essential thing is only that the breaking point (i.e. the point at the end of the connection 7 towards the line of weakness 3 where the tear is initiated) is located at a short distance from (substantially next to) the portion of the line of weakness 3 located closest to the connecting part 8.
Av figurerna 3 och 4 framgår vidare att membranet 2 är huvudsakligen cirkelformigt, d.v.s. definieras av ansluten eller ändlös försvagningslinje 3. Det är givetvis dock möjligt att ge membraneten önskad, godtycklig form. Försvagningslinjen 3 behöver ej heller vara ändlös, utan det kan i vissa fall vara önskvärt att utforma ett membran 3, som efter öppnandet med en del vidhänger vid förpackningsbehållaren, varför försvagningslinjen 3 kan ha två på avstånd från varandra belägna ändar. Detta är också i sig känd teknik som inte višas närmare i detta sammanhang. Förutom försvagningslinjen 3, som kan betecknas såsom en huvudförsvagningslinje, kan öppningsanordningen enligt uppfinningen även ha en hjälpförsvagningslinje 15, vilken 10 15 20 25 30 35 513 337 é.. sträcker sig över membranet 2 och vid någon punkt ansluter sig till huvudförsvagningslinjen 3. Företrädesvis placeras draganordningens 5 förbindelsedel 8 härvid på sådant sätt, att dess anslutning 7 är belägen omedelbart intill hjälpförsvagningslinjen 15, d.v.s. nära de båda försvagningslinjernas 3, 15 mötespunkt.Figures 3 and 4 further show that the membrane 2 is substantially circular, i.e. defined by connected or endless line of weakness 3. It is of course possible, however, to give the membrane the desired, arbitrary shape. The line of weakness 3 does not have to be endless either, but in some cases it may be desirable to design a membrane 3 which, after opening, adheres with a part to the packaging container, so the line of weakness 3 can have two spaced apart ends. This is also a technology known per se which is not shown further in this context. In addition to the line of weakness 3, which may be referred to as a main line of weakness, the opening device according to the invention may also have an auxiliary line of weakness 15, which extends over the diaphragm 2 and at some point connects to the main line of weakness 3. Preferably placed the connecting part 8 of the traction device 5 in this case in such a way that its connection 7 is located immediately next to the auxiliary weakening line 15, i.e. close to the meeting points of the two lines of weakness 3, 15.
Hjälpförsvagningslinjen 15 torde härvid företrädesvis ansluta till huvudförsvagningslinjen 3 i en mer eller mindre rät vinkel (radiellt i förhållande till membranet 2) samt sträcka sig från mötespunkten mot membranets centrum, där den eventuellt innefattar en krökt del. Hjälpförsvagningslinjen 15 kan ha samma utformning och djup som huvudförsvagningslinien 3. l figur 4 illustreras även medelst en punktstreckad linje det tidigare diskuterade armplanet 16, vilket är den plan i vilket såväl den övre armens 9 som den undre armens 10 centrumaxlar befinner sig.The auxiliary weakening line 15 should in this case preferably connect to the main weakening line 3 at a more or less right angle (radially in relation to the membrane 2) and extend from the meeting point towards the center of the membrane, where it optionally comprises a curved part. The auxiliary weakening line 15 can have the same design and depth as the main weakening line 3. Figure 4 also illustrates by means of a dotted line the previously discussed arm plane 16, which is the plane in which both the center axes of the upper arm 9 and the lower arm 10 are located.
Vid utnyttjandet av en öppningsanordning enligt uppfinningen förutsättes denna vara placerad på en i sig godtycklig, känd förpackningstyp, tex. en parallellepipedisk förpackning tillverkad av papper/plastlaminat. Öppningsanordningen kan härvid utgöra en del förpackningsbehållarens övre vägg. Då konsumenten önskar öppna förpackningsbehållaren fattar han draganordningens 5 från förpackningsbehållarens yta utskjutande gripdon 6 samt lyfter och drar detta uppåt, d.v.s. huvudsakligen vinkelrätt mot det plan i vilket förpackningsbehållarens övre yta befinner sig (sammanfaller normalt med det av försvagningslinjen 3 definierade planet 12). Härvid kommer, såsom illustreras i figurerna 18 och 2B, förbindelsedelen 8 pà grund av det termoplastiska materialets flexibilitet eller elasticitet att successivt uträtas, d.v.s. vinkeln mellan de båda armarnas 9, 10 centrumaxlar reduceras i ledpunkten 11. Vid den undre armens 10 undre del, d.v.s. deras infästningsände eller anslutning 7 till membranet 2 kommer härvid ett vridande moment att uppkomma runt anslutningscentrum 13, vilket indikeras med pilen 18 i figur 1B. Den genom konsumentens dragning i grlpdonet 6 åstadkomna kraften kommer härvid att förstoras och koncentreras i en punkt intill försvagningslinjen 3, vilket underlättar den initiala brytningen av densamma. Närmare bestämt kommer svängningen av den undre armen 10 i riktning mot normalen till det av försvagningslinjen 3 definierade planet att orsaka ett vridande moment, vilket förstärkes av de ingående hävarmarnas olika längd. Således är längden av den undre armens 10 centrumaxel från ledpunkten 11 till anslutningscentrum 13 huvudsakligen 2-5 ggr större än längden av den hävarm, som definieras av anslutningens 7 mått mellan anslutningscentrum 13 och anslutningens mot försvagningslinjen 3 vända ände. Detta ger en kraftig ökning av kraften i området omedelbart intill försvagningslinjen 3, vilket avsevärt underlättar initierandet av rivningen utmed försvagningslinjen 3. Den i figurerna 2A och 2B illustrerade utföringsformen av uppfinningen fungerar på likartat sätt även om orienteringen av förbindelsedelen 8 är ändrad 90° i förhållande till den del av försvagningslinjen 3 som befinner sig intill förbindelsedelen 8. Vid dragning i grlpdonet 6 huvudsakligen uppåt i figur 2A kommer således även vid den andra 10 15 20 25 513 337 9.. utföringsformen av öppningsanordningen enligt uppfinningen förbindelsedelen 8 att rätas ut, d.v.s. vinkeln i ledpunkten 11 mellan den övre respektive den undre armens 9, 10 centrumlinje ökar från de illustrerade, ca. 90° till ca. 150° eller den gräns som bestämmes av relationerna mellan tjockleken av materialet i förbindelsedelen 8 och flexibiliteten/elasticiteten hos den valda typen av plastmaterial. Vid uträtningen av förbifndelsedelen 8 kommer samrnawförstzärkta vridande moment att uppträda vid anslutningen 7 som beskrivits i samband med figur 1, och uppbrytningen av den angränsande försvagningslinjen 3 kommer därvid att underlättas, vilket illustreras i figur 2B, av vilken det framgår hur fortsatt dragning i gripdonet 6 medför att membranet 2 rives loss utmed försvagningslinjen 3.When using an opening device according to the invention, it is assumed that it is placed on a per se known type of packaging, e.g. a parallelepipedic package made of paper / plastic laminate. The opening device can in this case form part of the upper wall of the packaging container. When the consumer wishes to open the packaging container, he grasps the gripper 6 projecting from the surface of the packaging container 5 and lifts and pulls it upwards, i.e. substantially perpendicular to the plane in which the upper surface of the packaging container is located (normally coincides with the plane 12 defined by the line of weakness 3). In this case, as illustrated in Figures 18 and 2B, the connecting part 8 will be successively straightened due to the flexibility or elasticity of the thermoplastic material, i.e. the angle between the central axes of the two arms 9, 10 is reduced at the articulation point 11. At the lower part of the lower arm 10, i.e. their fastening end or connection 7 to the diaphragm 2, a rotating moment will then occur around the connection center 13, which is indicated by the arrow 18 in figure 1B. The force produced by the pull of the consumer in the gripper 6 will in this case be enlarged and concentrated at a point adjacent to the line of weakness 3, which facilitates the initial breaking thereof. More specifically, the pivoting of the lower arm 10 in the direction of the normal to the plane defined by the line of weakness 3 will cause a rotating moment, which is amplified by the different lengths of the included levers. Thus, the length of the center axis of the lower arm 10 from the articulation point 11 to the connection center 13 is substantially 2-5 times greater than the length of the lever defined by the dimensions of the connection 7 between the connection center 13 and the end of the connection facing the line of weakness 3. This gives a sharp increase in the force in the area immediately adjacent to the line of weakness 3, which considerably facilitates the initiation of the demolition along the line of weakness 3. The embodiment of the invention illustrated in Figures 2A and 2B works in a similar manner even if the orientation of the connecting part 8 is changed 90 ° to the part of the line of weakness 3 which is adjacent to the connecting part 8. When pulling the gripper 6 substantially upwards in Fig. 2A, the embodiment of the opening device according to the invention will thus also be straightened at the second connecting device, ie. the angle in the articulation point 11 between the upper line of the upper and the lower arm 9, 10 increases from the illustrated, approx. 90 ° to approx. 150 ° or the limit determined by the relationships between the thickness of the material in the connecting part 8 and the flexibility / elasticity of the selected type of plastic material. During the straightening of the connecting part 8, reinforced reinforcing torques will occur at the connection 7 as described in connection with Figure 1, and the breaking of the adjacent line of weakness 3 will thereby be facilitated, as illustrated in Figure 2B, which shows how continued pulling in the gripper 6 causes the membrane 2 to be torn off along the line of weakness 3.
Tillkomsten av den i figurerna 3 och 4 illustrerade hjälpförsvagningslinjen 15 underlättar ytterligare uppbrytningen av öppningsanordningen enligt uppfinningen, eftersom den initiala uppbrytningen härvid kommer att ske i mötespunkten mellan huvudförsvagningslinjen 3 och hjälpförsvagningslinjen 15. Härefter löper uppbrytningen utmed de båda linjerna till dess att hjälpförsvagningslinjen 15 utnyttjas till fullo, varefter uppbrytningen utmed huvudförsvagningslinjen fortsätter till dess att membranet 2 helt har lösgjorts från omgivande delar av förpackningsbehållaren eller Öppningsanordningen. Givetvis är även andra typer av hjälplinjer eller andra, i sig kända konstruktioner möjliga att kombinera med en eller båda utföringsformerna av anordningen enligt uppfinningen. Öppningsanordningen enligt uppfinningen erbjuder en kompakt och enkel lösning, som icke blott låter sig väl integreras i kända typer av öppningsarrangemang utan även ger en kraftförstärkning som avsevärt underlättar uppbrytningen av materialet i försvagningslinjen och gör denna typ av öppningsanordning lämplig även för äldre och svagare konsumenter. Vid öppningsarrangemang av den typ där ett brytbart membran är placerat i en hals eller hällpip gör anordningen enligt uppfinningen det för första gången möjligt att inleda uppbrytningen med ett vridande moment, eftersom en rörformig hals vid kända konstruktioner annars gör det omöjligt att anbringa kraften på annat sätt än huvudsakligen rätvinkligt mot membranets plan.The advent of the auxiliary weakening line 15 illustrated in Figures 3 and 4 further facilitates the breaking of the opening device according to the invention, since the initial breaking will take place at the meeting point between the main weakening line 3 and the auxiliary weakening line 15. Thereafter the breaking runs along the two lines until fully, after which the breaking along the main line of weakness continues until the membrane 2 has been completely detached from the surrounding parts of the packaging container or the opening device. Of course, other types of guides or other, per se known constructions are also possible to combine with one or both embodiments of the device according to the invention. The opening device according to the invention offers a compact and simple solution, which not only can be well integrated in known types of opening arrangements but also provides a force reinforcement which considerably facilitates the breaking up of the material in the weakening line and makes this type of opening device suitable for older and weaker consumers. In opening arrangements of the type where a breakable membrane is placed in a neck or pouring spout, the device according to the invention makes it possible for the first time to start the break-up with a rotating moment, since a tubular neck in known constructions otherwise makes it impossible to apply the force otherwise than mainly at right angles to the plane of the membrane.

Claims (6)

10 15 20 25 30 5138337 PATENTKRAV10 15 20 25 30 5138337 PATENT REQUIREMENTS
1. Öppningsanordning (1) innefattande ett av en försvagningslinje (3) definierat, öppningsbart membran (2) och en draganordning (5), som medelst en förbindelsedel (8) är ansluten till membranet i vinkel mot ett av försvagningslinjen (3) definierat plan (12), vilken förbindelsedel (8) är tillverkad av flexibelt material och innefattar tvà i vinkel mot varandra anordnade armar (9, 10), vilkas centrumaxlar möts i en ledpunkt (11) som är asymmetriskt belägen i förhållande till centrum (13) av den undre armens (10) anslutning (7) till membranet (2), kännetecknad därav, att den undre armens (10) anslutning (7) till membranet (2) har avlàng tvärsnittsform med utsträckning i armarnas (9, 10) gemensamma plan (16), varvid anslutningen (7) är orienterad utmed försvagningslinjen (3, 15).Opening device (1) comprising an openable membrane (2) defined by a line of weakness (3) and a pulling device (5) which is connected by means of a connecting part (8) to the membrane at an angle to a plane defined by the line of weakness (3) (12), which connecting part (8) is made of flexible material and comprises two arms (9, 10) arranged at an angle to each other, the center axes of which meet in a pivot point (11) which is asymmetrically located relative to the center (13) of connection (7) of the lower arm (10) to the diaphragm (2), characterized in that the connection (7) of the lower arm (10) to the diaphragm (2) has an elongated cross-sectional shape extending in the common plane of the arms (9, 10). 16), the connection (7) being oriented along the line of weakness (3, 15).
2. Öppningsanordning enligt patentkravet 1, kännetecknad därav, att ledpunkten (11) befinner sig utanför ett område som begränsas av tvá genom anslutningens (7) yttre gränser sig sträckande normaler (14) till det av försvagningslinjen (3) definierade planet (12).Opening device according to Claim 1, characterized in that the articulation point (11) is located outside an area bounded by two normals (14) extending through the outer boundaries of the connection (7) to the plane (12) defined by the line of weakness (3).
3. Öppningsanordning enligt patentkravet 1 eller 2, kännetecknad därav, att den innefattar en över membranet (2) sig sträckande hjälpförsvagningslinje (15) som anslutertill huvudförsvagningslinjen (3), varvid förbindelsedelen (8) ansluter till membranet (2) omedelbart intill hjälpförsvagningslinjens (15) anslutning till huvudförsvagningslinjen (3).Opening device according to claim 1 or 2, characterized in that it comprises an auxiliary weakening line (15) extending across the membrane (2) which connects to the main weakening line (3), the connecting part (8) connecting to the membrane (2) immediately adjacent to the auxiliary weakening line (15). ) connection to the main line of weakness (3).
4. Öppningsanordning enligt nàgot av patentkraven 1-3, kännetecknad därav, att den undre armen (10) ansluter till membranet (2) i en från 90° avvikande vinkel mot det av försvagningslinjen (3, 15) definierade planet (12).Opening device according to one of Claims 1 to 3, characterized in that the lower arm (10) connects to the membrane (2) at an angle deviating from 90 ° from the plane (12) defined by the line of weakness (3, 15).
5. Öppningsanordning enligt nàgot av patentkraven 1-4, kännetecknad därav, att vinkeln mellan förbindelsedelens (8) armar (9, 10) är mellan 15° och 160°. 513 5:37Opening device according to one of Claims 1 to 4, characterized in that the angle between the arms (9, 10) of the connecting part (8) is between 15 ° and 160 °. 513 5:37
6. Öppningsanordnlng enligt ett eller flera av patentkraven 1-5, kännetecknad därav, att den undre armens (10) längd är 2-5 ggr större än avståndet mellan anslutningscentrum (13) och anslutningens (7) mot försvagningsllnjen (3, 15) vända ände.Opening device according to one or more of Claims 1 to 5, characterized in that the length of the lower arm (10) is 2-5 times greater than the distance between the connection center (13) and the connection of the connection (7) towards the line of weakness (3, 15). End.
SE9802117A 1998-06-15 1998-06-15 Opening device SE513337C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9802117A SE513337C2 (sv) 1998-06-15 1998-06-15 Opening device

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9802117A SE513337C2 (sv) 1998-06-15 1998-06-15 Opening device
EP19990109572 EP0965531B1 (en) 1998-06-15 1999-05-14 An opening arrangement
DE1999602567 DE69902567T2 (de) 1998-06-15 1999-05-14 Öffnungsvorrichtung
AT99109572T AT222551T (de) 1998-06-15 1999-05-14 Öffnungsvorrichtung
US09/315,994 US6142334A (en) 1998-06-15 1999-05-21 Opening arrangement
JP11167078A JP2000006969A (ja) 1998-06-15 1999-06-14 開封構造

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9802117D0 SE9802117D0 (sv) 1998-06-15
SE9802117L SE9802117L (sv) 1999-12-16
SE513337C2 true SE513337C2 (sv) 2000-08-28

Family

ID=20411700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9802117A SE513337C2 (sv) 1998-06-15 1998-06-15 Opening device

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6142334A (sv)
EP (1) EP0965531B1 (sv)
JP (1) JP2000006969A (sv)
AT (1) AT222551T (sv)
DE (1) DE69902567T2 (sv)
SE (1) SE513337C2 (sv)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE0004864L (sv) * 2000-12-22 2002-02-12 Tetra Laval Holdings & Finance Öppningsanordning
US7086545B2 (en) 2002-01-16 2006-08-08 Ajava Pinata, L.L.C. Suspended containers
AU2003234509A1 (en) * 2002-05-06 2003-11-17 Ajava Pinata, Llc Suspended containers
WO2005016779A1 (en) * 2003-08-11 2005-02-24 Bapco Closures Research Ltd Opening devices for foil closures
US7773270B2 (en) * 2004-01-07 2010-08-10 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Image scanner feature detection
DK2000417T3 (en) 2007-06-05 2015-10-12 Tetra Laval Holdings & Finance Close to a pourable food product container and process for making it.
PL2177452T3 (pl) 2007-06-05 2012-03-30 Tetra Laval Holdings & Finance Zamknięcie do szczelnie zamykanego pojemnika na nadający się do nalewania produkt spożywczy oraz sposób jego wytwarzania
US20120175370A1 (en) * 2011-01-06 2012-07-12 Weatherchem Corporation Easy-removal tamper-evident container liner
US9333289B1 (en) 2015-01-16 2016-05-10 Plas-Tech Engineering, Inc. Tamper evident closure container
US10723523B2 (en) 2017-01-10 2020-07-28 Fabri-Kal Corporation Tamper evident container having bonded tab

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3434620A (en) * 1966-03-10 1969-03-25 American Flange & Mfg Frangible plastic closure
US3458080A (en) * 1968-01-31 1969-07-29 American Flange & Mfg Closure tear out panels
US3532248A (en) * 1968-09-20 1970-10-06 Continental Can Co Easy opening container
US3567061A (en) * 1969-07-08 1971-03-02 John S Song Easily openable sealed plastic closure method and apparatus
US4149651A (en) * 1973-04-19 1979-04-17 Tetra Pak Developpement Sa Closure device
GB1589923A (en) * 1978-02-13 1981-05-20 Metal Box Co Ltd Easy-open end closure for containers
US4568005A (en) * 1983-12-29 1986-02-04 General Foods Corporation Snap-on closure for bottles
US4830214A (en) * 1985-11-12 1989-05-16 Mt. Vernon Plastics Corporation One-piece molded end closure
US4682702A (en) * 1986-06-27 1987-07-28 Sunbeam Plastics Corporation Tamper indicating closure
US4687116A (en) * 1986-09-10 1987-08-18 Sun Coast Plastics, Inc. Easy open container end closure
US4760931A (en) * 1986-12-22 1988-08-02 Sunbeam Plastics Corporation Safety container neck insert
EP0337484A1 (en) * 1988-04-15 1989-10-18 Kamaya Kagaku Kogyo Co., Ltd. Inner plug of synthetic resin container for dried powders
FR2647088B1 (fr) * 1989-05-17 1991-11-22 Rical Sa Ensemble verseur et capsule de bouchage avec charniere a ressort
JP3116434B2 (ja) * 1991-07-26 2000-12-11 凸版印刷株式会社 易開封性キャップおよびその製造方法
JPH0551034A (ja) * 1991-08-13 1993-03-02 Dainippon Printing Co Ltd 注出具付き紙複合容器
US5303838A (en) * 1992-09-30 1994-04-19 Portola Packaging, Inc. Frangible fitment for container
US5772060A (en) * 1994-11-29 1998-06-30 Tetra Laval Holdings & Finance S.A. Pull-tab for a liquid container
FR2747371B1 (fr) * 1996-04-10 1998-05-22 Nord Est Dev Conteneur avec bouchage etanche avant ouverture, un tel conteneur contenant un contenu et procede de conditionnement d'un tel contenu

Also Published As

Publication number Publication date
SE9802117L (sv) 1999-12-16
EP0965531A1 (en) 1999-12-22
AT222551T (de) 2002-09-15
DE69902567T2 (de) 2002-12-19
US6142334A (en) 2000-11-07
DE69902567D1 (de) 2002-09-26
SE9802117D0 (sv) 1998-06-15
EP0965531B1 (en) 2002-08-21
JP2000006969A (ja) 2000-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
USD421907S (en) Easy opening can end
CA2067346A1 (en) Container end member
WO2001089950A3 (en) Audio closure
CA2286817A1 (en) Carton with integral promotional material
AU3172195A (en) Stay-on-tab can end with bead on tear panel enabling wide contact with tab to enhance propagation of score line rupture
AU746516C (en) Ink bottle with puncturable diaphragm closure
SE513337C2 (sv) Opening device
CA2289933A1 (en) Tamper-evident closure
AT248754T (de) Lösbare hülse zum öffnen und wiederverschliessen einer getränke dose mit aufreisslasche
AU7046894A (en) Piezoresistive cantilever with integral tip
CA2361685A1 (en) Improved container
AU9510198A (en) Tamper-evident snap on cap with tear lever
CA2398404A1 (en) Mounting and closure structure for a bag, such as a vacuum cleaner bag
AU747867C (en) 6,8-dimercaptooctanoic acid derivatives substituted at the 6-S and/or 8-S position with the (3-methylthiopropanoyl) radical and uses thereof
CA2118844A1 (en) Capsule
USD401277S (en) Writing instrument
WO2000056613A8 (en) Vented container end apparatus and method
USD413681S (en) Scaffold unit
USD380678S (en) Pouring spout attachment for a paint can
USD450246S1 (en) Container
CA2256212A1 (en) A display mounting device
CA2393236A1 (en) Method and device relating to coating a running web
USD383978S (en) Reuseable sanitary seal for use with pop-top beverage cans
USD414592S (en) Cap
USD387322S (en) Marine anchor

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed
NUG Patent has lapsed