SE410661B - Bildvexlingsanordning for storbildsprojektorer - Google Patents

Bildvexlingsanordning for storbildsprojektorer

Info

Publication number
SE410661B
SE410661B SE7802475A SE7802475A SE410661B SE 410661 B SE410661 B SE 410661B SE 7802475 A SE7802475 A SE 7802475A SE 7802475 A SE7802475 A SE 7802475A SE 410661 B SE410661 B SE 410661B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
image
disc
magazine
exchange device
acc
Prior art date
Application number
SE7802475A
Other languages
English (en)
Other versions
SE7802475L (sv
Inventor
Sok
Original Assignee
Lindqvist Inger Merethe
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lindqvist Inger Merethe filed Critical Lindqvist Inger Merethe
Priority to SE7802475A priority Critical patent/SE410661B/sv
Priority to DE2906982A priority patent/DE2906982C2/de
Priority to US06/014,767 priority patent/US4264158A/en
Priority to DK85679A priority patent/DK85679A/da
Priority to GB7907107A priority patent/GB2017957B/en
Priority to FR7905529A priority patent/FR2418945B1/fr
Publication of SE7802475L publication Critical patent/SE7802475L/sv
Publication of SE410661B publication Critical patent/SE410661B/sv

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
  • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
  • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
  • G03B21/132Overhead projectors, i.e. capable of projecting hand-writing or drawing during action
  • GPHYSICS
  • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
  • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
  • G03B23/00Devices for changing pictures in viewing apparatus or projectors
  • G03B23/02Devices for changing pictures in viewing apparatus or projectors in which a picture is removed from a stock and returned to the same stock or another one; Magazines therefor
  • G03B23/04Devices for changing pictures in viewing apparatus or projectors in which a picture is removed from a stock and returned to the same stock or another one; Magazines therefor with linear movement
  • G03B23/044Devices for changing pictures in viewing apparatus or projectors in which a picture is removed from a stock and returned to the same stock or another one; Magazines therefor with linear movement whereby the picture is returned to the same stock
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10S353/00Optics: image projectors
  • Y10S353/05Transparency holder accessories

Description

c véó2ï1i7r2s-9 att gripa nämnda vissa bildskiva och draga denna in över nämnda skiva; anordnat att ävenledes skjuta bildskivan av skivan in i magasinet.
Nedan beskrives uppfinningen närmare i samband med bifogade ritningar, där - fig. 1 är en schematisk principskiss av anordningen anbringad vid en storbildsprojektor, inklusive ett schematiskt blockschema för elektronik. - fig. 2 visar samma vy som i fig. 1, men mera detaljerad. - fig. 3 visar anordningen enl. fig. 1 sedd ovanifrån. - fig. Ä visar anordningen sedd från vänster i fíg. 1.
I fig. 1 visas en storbildsprojektor 1 av känt slag, vilken är försedd med en övre horisontell transparent skiva indikerad med siffran 2.
Bildväxlingsanordningen innefattar ett magasin 3 fërbildskivorln vilket är placerat utanför nämnda skiva 2.Bildskivorna Ä ärlagrade i magasinet Bi ett plan parallellt med eller i huvudsak sammanfallande med skivans2 plan.Vidare förefinns;en jusgeringsanordningingefattande enlyftanordning 6 driven av en första elektrisk motor Z Justeringsanordningen 6,7 är anordnad attinjustera magasinets 3läge i vertikal led så att en viss önskad bildskiva Ä placeras parallellt med och något ovanför skivans2 plan vid en av skivans 2 kanter.Vidare förefinns en draganordningß innefattande en bon19, vilken är parallell med skivans 2 nämnda ena kant och förskjutbar vinkelrätt mot dess längdriktning över hela eller större delen av skivan 2fDraganordningen 8 är som framgår nedan anordnad att gripa en bildskivalg vars läge är injusterat såsom bil- den 5 i fig. 1 och draga denna in över nämnda skiva 2 till det i fig. 1 visade streckade lägetä2,samt är anordnad att ävenledes skjuta bildenü av skivanš in imagasinet 3.
Magasinet 3 utgöres av en lådliknande kropp, i vilken ett antal inbördes parallella spår S2 förefinns i två motstående väggar 10,11. I spåren inskjutes bild- skivorna Ä, vilka således lagras liggande parallellt med varandra i magasinet 3, se fïg- 11- I varje Spår föfefiflfls två blaslfjädrar, icke visade, vilka är. avsedda attantislr; ga mot en bildskiva för att denna ej skall glida ur magasinet vid handhavande eller transport av detta.
Nämnda bildskivor utgöres av en transparent skiva, företrädesvis av plexi- glas, på eller i vilken en transparent film är anbringad, vars bild och/eller text skall visas. Bildskivorna kan även utgöras av exempelvis kända plastramar med eller utan transparent material i området som begränsas av ramen.
Justeringsanordningen innefattar, som nämnts en första elektrisk motor 7, vilkeg_är_gpordnad ag¿driva enlyftangrdning6._Lyftanordningen§ innefattaren stängl¶¿vÜ'§ ken uppbär ett lyftbord 13, på vilken magasinet 3 är avsett att vila. Vidare före" finns företrädesvis en vertikal styrstång lå lagrad i en bussning eller ett lager 15.
Stödstången ih är fastsatt i lyftbordet 13. Syftet med styrstången är att eliminera glapp i lyftanordningen_§¿ se fig. 2.
En varvindikator företrädesvis innefattande en läsgaffel 16 och en hålski- va 17 finns ansluten till axeln 18 WQHÉH m0I0ffi470ChlYftan°É§nín9?"É%Varvindíkatorn 16,17 är anordnad att avge pulser, då läsgaffelns 16 ljuskälla lyser genom ett hål i hålßkivëfl 17 på läsgaffelns ljuskänsliga organ, till en elektronisk räknare 19 av känd typ. Räknaren 19 är ansluten till en elektronisk minnesenhet 20 av känd typ, 78102475 -9 till vilken minnesenhet elektroniskakretsar 21 är anslutna För inlagrihg'avmett_tafw motsvarande en önskad bild Å. Räknaren 19 är anordnad att avge en signal, vilken via eventuella kretsar eller reläer förorsakar att motorn 7 stoppar då indikatorn 16,17 avgett det antal pulser, som motsvarar nämnda tal.
För att räknaren skall ha ett referenstal vid ett visst läge hos magasinet 3 relativt skivan 2 förefinns en relativt skivan fast monterad läsgaffel 22 och en till denna hörande plåt 23 monterad på lyftbordet. Då ett visst höjdläge hos magasi- net 3 råder är läsgaffeln anordnad att avge en impuls till räknaren 19, varvid räk- naren 19 inställes på ett För nämnda höjdläge förutbestämt värde. lmpulsen avges då plåten 23, vilken är försedd med ett hål Zë, förflyttats relativt läsgaffeln till det läge där läsgaffeln sänder ljus genom nämnda hål Zh. Plåten och läsgaffeln är så placerade att detta företrädesvis sker då magasinet 3 är i dess nedre läge. Det ned- re läget motsvarar i huvudsak det läge, där den i magasinet översta bildskivan lig- ger i skivans 2 plan. Lämpligen matar anordníngen automatiskt ned magasinet 3 till dess nedre läge då anordníngen påsättes för att erhålla nämnda referenstal. Alterna- tivt kan flera läsgafflar 25,26 anbringas, vilka identifierar andra lägen och därmed andra referenstal.
Ovan nämnda draganordning 8 innefattar en vid skivans 2 vardera sida före- fintlig rem, skruvstång eller liknande, på vilka nämnda bom 9 är fästad. Enl. en fö- redragen utföringsform utgöres remmarna 27,28 av kuggremmar, vilka vardera löper ö- ver två hjul 29,30,31,32 placerade så att vardera remmen 27,28 löper utmed skivans 2 långsidor. De två längst mot magasinet 3 förefintliga hjulen 29,30 är odrivna. De två andra hjulen 31,32 är fast monterade på en gemensam axel 33, vilken drives av en andra elektrisk motor 3Å. När motorn 3Å driver remmarna 27,28 Förskjutes således bom- men 9 över skivan 2. Reversering av motorn medger att bommen 9 kan röras åt båda hål- len över skivan 2.
I bommen 9 är gripklor 35,36 fästade och utskjutande i riktning mot magasi- net 3. Varje bildsklva Ä är i dess främre del försedd med en urtagning 37,38 i varde- ra av dess två motstående långsídor, i vilka gripklorna 35,36 är avsedda att införas genom rörelse av magasinet vinkelrätt mot bildskivans plan, varvid bildskivan Ä för- flyttas relativt de stillastående gripklorna 35,36. När flera bildskivor förefinns i magasinet bildar urtagningarna således två vertikala spår löpande vinkelrätt mot bildskivornas plan.
När magasinet 3 sättes på plats är bommen förskjuten till dess ändläge när- mast magasinets plats. Härvid isättes magasinet 3 genom att detta sänkes vertikalt ned under det att vertikala styrskenor 39,Å0,41 fästade i lyftbordet 13 anligger mot vertikala spår 43,äh,Å5 i magasinets väggar. Magasinet 3 ínpassas medelst spåren och styrskenorna I ett exakt läge. Vid nämnda nedsänkning av magasinet 3 befinner sig gripklorna i urtagningarna 37,38 i bildskivorna Å såsom framgår av fig. 3, där maga- sinet vid isättning föres ned i papperets plan.
Gripklorna 35,36 ligger i ett plan parallellt med skivans 2 plan och något över detta plan, varigenom gripklorna 35,36 vid bommens 9 rörelse bort från magasi- net griper tag i den bildskiva, som är injusterad till ett läge parallellt med '7802475-9 och något överstigande skivans 2 plan, och drar ut bildskivan Å på skivan 2 till det streckade läget Ä2 i fig. 1.
I bildskivans Ä främre kant är två V~formade spår k6,h7 upptagna, vilka är avsedda att inpassas mot två styrtappar fi8,Ä9 fast anbringade vid anordningen i dess längst bort från magasinet 3 belägna ände. Dessa spår och tappar medför att en bild- skiva Å, som dragits in över skivan 2 medelst draganordningen 8 injusteras exakt av- seende dess läge på skivan 2.
En gränslägesströmbrytare 50,51 förefinns placerad vid vardera ändläget för bommen 9, d.v.s. dels ändläget närmast magasinet, dels ändläget längst från ma- gasinet. Brytarna 50,51 är anslutna direkt till räknaren 19 eller till annan lämplig elektronik. Även nämnda andra motor 3Å, för draganordningen, är enl. den visade ut- föringsformen ansluten till räknaren, eventuellt via lämpliga elektroniska kretsar. l nämnda utföringsexempei innefattar räknaren 19 förutom räknare en mikrodator eller dylikt utgörande en logisk styrenhet för anordningen. Givetvis kan styrenheterna kraftigt modifieras utan att uppfinningstanken frångås. Enl. en föredragen utfö- ringsform är det möjligt att till inlagringskretsen 21 inlagra ett tal medelst ett tangentbord, där talet utgör en identifikationskod för en viss bildskiva.
Det är givetvis möjligt att ersätta delar av nämnda styrenheter med kända styrenheter för vanliga diaprojektorer.
Funktionssättet för bildväxlingsanordningen enl. uppfinningen är följande.
Bildmagasinet 3 laddas med önskat antal bildskivor Å med anbringad film.
Magasinet 3 föres ned i lyftbordets styrskenor 39,ÅD,ül till dess det vilar mot lyft- bordet 13. Antag att bild 5 önskas visad. Ett tal motsvarande bilden 5 inlagras i kretsen Zl, som lagrar talet i minnet 20. Härvid startar räknaren 19 motorn till lyftanordningen 6, varvid denna med ledning av från läsgaffeln 16 avgivna pulser till räknaren injusterar magasinets höjd så att bild 5 ligger i ett plan parallellt och något över skivans 2 plan. När bild 5 är i rätt höjdläge stannas motorn 7 av räknaren 19, varefter draganordningens 8 motor 34 startas av räknaren 19, varvid gripklorna 35,36 drar ut bildskivan med bild S ur magasinet till dess att styrtap- parna #8,#9 anligger mot spåren Ä6,ü7 i bildskivans Ä främre kant. Härvid påverkas den bortre gränslägesströmbrytaren 51, varvid denna avger en impuls till räknaren 19, som stoppar motorn SÄ. Då bilden önskas återförd till magasinet 3 inmatas en sådan instruktion genom inmatningskretsen 21, varvid räknaren startar draganord- ningens motor 3ü åt det håll att gripklorna rör sig mot magasinet och därvid skju- ter in bildskivan i magasinet.
När bildskivan är lnskjuten påverkas den gränslägesbrytare 50, som ligger närmast magasinet, varvid denna avger en impuls till räknaren l9, vilken stoppar mo' torn BÄ. När nästa bild önskas visad resp. borttagen upprepas ovanstående resp. för- lopp.
Föreliggande uppfinning utgör således ett mycket värdefullt hjälpmedel vid handhavande av storbildsprojektorer. 7802475-9 I det ovanstående har endast en utföringsform visats. Emellertid kan andra utföringsformer komma i fråga. Exempelvis kan magasinet vara runt med bildskivorna radiellt lagrade i spår. Härvid är justeringsanordningen utförd att vrida en axel genom magasinet så att önskad bild injusteras i skivans 2 plan och något ovanför detta.
Vidare kan draganordningen modifieras liksom manöverorganen såsom läsgaff- larna resp. gränslägesbrytarna, vilka kan ersättas med miktoströmbrytare resp. strömkännande organ till den andra motorns strömförsörjningskrets för avkänníng av at strömstyrkan stiger då bommen stannas mot ett stopp, varvid även motorn mekaniskt stannas.
Uppfinningen skall således inte anses begränsad till den ovan visade ut- föringsformen, utan kan varieras inom dess av bifogade patentkrav angivna ram.

Claims (10)

1. 78021175-9 Patentkrav 1.'“'* çlflšildväxlingsanordning för storbildsprojektor (1), vilken projektor är på dess övre yta försedd med en transparent skiva (2), genom vilken ljus från en ljus- källa i projektorn transmitteras, k ä n n e t e c k n a d av, att anordningen in- nefattar ett magasïn (3) för bildskivor (Å), vilket magasin då anordningen anbring- ats på eller vid en storbildsprojektor är placerat utanför nämnda skiva (2) och i vilket bildskivor (4) förefinns lagrade i ett fast läge i förhållande till magasi- net och av att en justeringsanordning (6,7) förefinns anordnad att injustera maga- sinets (3) läge, så att en viss bildskiva (Ä) i magasinet placeras parallellt med och något ovanför skivans (2) plan vid en av skivans (2) sidor, samt av att en draganordning (8) förefinns anordnad att gripa nämnda vissa bildskíva (H) och dra- ga denna in över nämnda skiva (2), samt anordnat att ävenledes skjuta bildskivan (Å) av skivan (2) in i magasinet (3).
2. Bildväxlingsanordning enl. krav 1, k ä n n e t e c k n a d av, att ma- gasinet (3) utgöres av en lådliknande kropp, i vilken ett antal inbördes parallel- la spår (52) förefinns i två motstående väggar (10,11), i vilka spår (52) nämnda bíldskivor (H) är avsedda att lagras parallellt med varandra.
3. Bildväxlingsanordning enl. krav 1 eller 2, k ä n n e t e c k n a d av, att magasinet (3) är placerat utanför en av nämnda skivas (2) kanter på ett lyft- bord (13) tillhörigt justeringsanordníngen (6,7), vilken justeringsanordning inne- fattar en lyftanordning (6) anordnad att höja och sänka magasinet (3) för att ln- justera en önskad viss bildskivas (Å) läge relativt nämnda skiva. (2) så att bild- skivan (Å) är parallell med och något över skivans (2) plan, samt av att draganord- ningen (8) innefattar en bom (9), vilken är parallell med skivans (2) nämnda ena kant och vilken är förskjutbar vinkelrätt mot dess längdriktning över hela eller större delen av skivan (2). Ä.
4. Bildväxlingsanordning enl. krav 3, k ä n n e t e c k n a d av, att nämn- da justeringsanordning (6,7) innefattar en elektrisk motor (7) för drivning av lyft- anordningen och därmed för förskjutning av magasinet (3) till önskat läge och av att en varvindikator (16,l7) förefinns för indikering av det antal varv en axel (18) hos anordningen roterat.
5. Bildväxlingsanordning enl. krav ü, k ä n n e t e'c k n a d av, att nämn- da varvindikator (16,17) är anordnad att avge pulser motsvarande ett helt eller en bråkdel av ett varv till en elektronisk räknare (19) av känd typ, vilken är anslut- ten till en elektronisk minnesenhet (20) av känd typ, till vilken minnesenhet elekt- roniska kretsar (21) av känd typ är anslutna för inlagring av ett tal motsvarande en önskad bildskiva, samt av att räknaren (19) är anordnad att när índikatorn (16,17) avgett det antal pulser, som motsvarar nämnda tal avge en signal, vilken förorsakar att nämnda motor (7) stoppas.
6. Bildväxlingsanordning enl. krav 3, Å eller 5, k ä n n e t e c k n a d av, att nämnda draganordning (8) innefattar en vid skivans (2) vardera sida förefintlig 7802475-9 l f 410 fis1¿_ ._,._ rem (27,28), skruvstång eller liknande, vid vilka nämnda bom (9) är-fästad, vilka remmar, skruvstänger eller liknande är drivna av en elektrisk motor (3h), varige- nom nâmnda bom (9) vid drivning av motorn (Sk) förskjutes över skivan.
7. Bildväxlingsanordning enl. krav 3,ü,5 eller 6, k ä n n e t e c k n a d av, att ibommen (9) är gripklor (35,36) fästade för gripning av den bildskiva (ü) I magasinet (3), som injusteras :HI ett läge parallellt med och något över skl- vans (2) plan.
8. Bildväxlingsanordning enl. krav 5,6 eller 7, k ä n n e t e c k n a d a v, att en i och för sig känd läsgaffel (22) Förefinns för avläsning av ett för- utbestämt höjdläge hos magasinet, vilken läsgaffel då nämnda höjdläge råder är an- ordnad att avge en impuls till nämnda räknare (19), varvid räknaren inställes på ett för nämnda haja|äge'föru:bestäm: värde.
9. a v, att nämnda bíldskíva (H) utgöres av en transparent skiva, företrädesvis en plexiglasskiva, på eller i vilken en transparent film, vars bild eller text skall visas, är anbringad.
10. Bildväxlingsanordning enl. krav 7,8 eller 9, k ä n n e t e c k n-a d a v, att bildskivan (Ä) l dess främre del är försedd med en urtagnlng (37,38) ï vardera av dess två motstående iångsidor, i vilkalnämnda grlpklor (35,3@) är av- sedda att införas genom rörelse av magasinet (3) vinkelrätt mot bíldskivans lü) plan, varvid bildskivan förflyttas relativt de stillastående gripklorna (35,36). ANröaoA PuaL1KAr1oNER¿ Bildväxlingsanordning enl. något av föregående krav, k ä n n e t e C k n a d
SE7802475A 1978-03-03 1978-03-03 Bildvexlingsanordning for storbildsprojektorer SE410661B (sv)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7802475A SE410661B (sv) 1978-03-03 1978-03-03 Bildvexlingsanordning for storbildsprojektorer
DE2906982A DE2906982C2 (de) 1978-03-03 1979-02-22 Bildwechsler für einen Großbildprojektor
US06/014,767 US4264158A (en) 1978-03-03 1979-02-23 Picture changer for large-scale picture projector
DK85679A DK85679A (da) 1978-03-03 1979-02-28 Billedskifteindretning til storbilledprojektor
GB7907107A GB2017957B (en) 1978-03-03 1979-02-28 Picture changers for large-scale picture projectors
FR7905529A FR2418945B1 (sv) 1978-03-03 1979-03-02

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7802475A SE410661B (sv) 1978-03-03 1978-03-03 Bildvexlingsanordning for storbildsprojektorer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE7802475L SE7802475L (sv) 1979-09-04
SE410661B true SE410661B (sv) 1979-10-22

Family

ID=20334188

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE7802475A SE410661B (sv) 1978-03-03 1978-03-03 Bildvexlingsanordning for storbildsprojektorer

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4264158A (sv)
DE (1) DE2906982C2 (sv)
DK (1) DK85679A (sv)
FR (1) FR2418945B1 (sv)
GB (1) GB2017957B (sv)
SE (1) SE410661B (sv)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3243172C2 (sv) * 1982-11-23 1991-09-19 Map Mikrofilm Apparatebau Dr. Poehler Gmbh & Co Kg, 6352 Ober-Moerlen, De
DE3925087A1 (de) * 1989-07-28 1991-01-31 Abels Frank Consulting Tech Tageslichtprojektor mit automatischer wechselvorrichtung fuer projektionsfolien
FR2656433B1 (fr) * 1989-12-22 1992-05-07 Genieis Jean Dispositifs pour alimenter automatiquement un projecteur d'images.
US5172145A (en) * 1990-12-21 1992-12-15 Eastman Kodak Company Bidirectional, cassette-loaded changer mechanism for overhead transparencies
US5526077A (en) * 1993-07-19 1996-06-11 Canon Kabushiki Kaisha Original feeding device
US5440362A (en) * 1994-04-22 1995-08-08 Jones; Jeffrey S. Transparency display system
US5467152A (en) * 1994-04-28 1995-11-14 Wilson; James S. Overhead projector
US5475453A (en) * 1994-08-08 1995-12-12 Maccarthy; Patrick Manually-operated tray assembly for dispensing and receiving overhead projector transparencies

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH219446A (fr) * 1941-08-06 1942-02-15 Strobino Goecking Cleo Appareil servant à faire passer indéfiniment une série de plaques-clichés de même format dans une lanterne à projection.
US2898807A (en) * 1955-09-13 1959-08-11 Eastman Kodak Co Slide changing mechanism
DE1151945B (de) * 1958-04-05 1963-07-25 Karl Meyer Bildwechselkassette fuer optische Anzeichengeraete
DE1176895B (de) * 1961-02-16 1964-08-27 Klemens Keyser Bildwerfer mit Bildmagazin
US3269261A (en) * 1963-09-30 1966-08-30 Porter & Co Inc Registration method and frame
US3528735A (en) * 1968-05-01 1970-09-15 Microform Data Systems Microimage viewer including automatic matrix selection
US3743400A (en) * 1970-12-24 1973-07-03 Microform Data Syst Inc Film strip handling apparatus and method
GB1432144A (en) * 1972-07-07 1976-04-14 Pennant Display & Eng Ltd Optical projection systems
DE2345333C2 (de) * 1973-09-07 1981-09-24 Enna-Werk, Optik-Gerätebau Dr. Appelt - GmbH & Co KG, 8000 München Vorrichtung zum vertikalen Bewegen von Dia-Positiven in Projektionsgeräten
FR2269735B1 (sv) * 1974-04-30 1979-02-16 Besancenot Serge
US3993405A (en) * 1974-05-06 1976-11-23 Metagraphic Systems, Inc. Apparatus for viewing a preselected one of a plurality of media stored in a container
US4120573A (en) * 1976-06-28 1978-10-17 Bell & Howell Company Microfiche reader
DE2707904C3 (de) * 1977-02-24 1979-12-20 Bruno 5238 Hachenburg Meyer Projektor für Dia-Platten

Also Published As

Publication number Publication date
SE7802475L (sv) 1979-09-04
US4264158A (en) 1981-04-28
DK85679A (da) 1979-09-04
DE2906982C2 (de) 1982-05-06
GB2017957A (en) 1979-10-10
FR2418945B1 (sv) 1985-02-15
FR2418945A1 (fr) 1979-09-28
GB2017957B (en) 1982-06-23
DE2906982A1 (de) 1979-09-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE410661B (sv) Bildvexlingsanordning for storbildsprojektorer
ES8601633A1 (es) Un dispositivo para alimentar componentes electronicos empaquetados en forma de cinta hasta una posicion de recogida
JP3338442B2 (ja) 磁気テープカートリッジのオートローダ
SE420905B (sv) Anordning for overforing av serveringsbrickor och liknande i ena eller andra riktningen mellan en vagn och en transportbana
US1606126A (en) Automatic typewriter
US4632621A (en) Component stack feed device
US3164059A (en) Microfilm selector
US3006520A (en) Paper feed for high speed printers
US2952010A (en) Magnetic recording and reproducing system
GB1179814A (en) Cine-Camera for Use with Sub-Standard Size Film
US4411725A (en) Daylight film splicer
US4597097A (en) X-ray apparatus
US3656673A (en) Method and means of accurately positioning film in a film processing mechanism
US3374723A (en) Automatic electrical control apparatus and film printer cuing system embodying same
WO2018087857A1 (ja) 部品供給装置、表面実装機、及び部品供給方法
GB1199102A (en) Optical Step Printer
FR2246477A1 (en) Device to feed individual long bars for machining - uses oscillating arm with magnet or suction to lift rods
US3688058A (en) Incremental data-processing sprocketed tape deck
US1693986A (en) Feeding magazine for printing presses
US3758206A (en) Device for setting a half-tone negative for producing a half-tone plate for use in polychrome printing to a predetermined position on a sheet film
US4415282A (en) Slide mount data printer
US2711121A (en) Motion picture printer
US1625057A (en) Carton-feeding machine
EP0615156A1 (en) Device for feeding X-ray film cassettes from a storage supply to a daylight loading and unloading unit
US2572304A (en) Check feeding apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed

Ref document number: 7802475-9

Effective date: 19921005

Format of ref document f/p: F