NL1024046C2 - Coating of rigid parts, in particular for a floor, thereby to apply the coating sections and a method for bonding the covering portions. - Google Patents

Coating of rigid parts, in particular for a floor, thereby to apply the coating sections and a method for bonding the covering portions. Download PDF

Info

Publication number
NL1024046C2
NL1024046C2 NL1024046A NL1024046A NL1024046C2 NL 1024046 C2 NL1024046 C2 NL 1024046C2 NL 1024046 A NL1024046 A NL 1024046A NL 1024046 A NL1024046 A NL 1024046A NL 1024046 C2 NL1024046 C2 NL 1024046C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
ii
covering
side
covering part
part
Prior art date
Application number
NL1024046A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Marcel Hendricus Mari Nienhuis
Johannes Hendrikus Ge Scholten
Gerrit-Jan Geltink
Original Assignee
Niegel Profiel Ommanteling B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Niegel Profiel Ommanteling B V filed Critical Niegel Profiel Ommanteling B V
Priority to NL1024046A priority Critical patent/NL1024046C2/en
Priority to NL1024046 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1024046C2 publication Critical patent/NL1024046C2/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/02005Construction of joints, e.g. dividing strips
  • E04F15/02033Joints with beveled or recessed upper edges
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
  • E04F13/07Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor
  • E04F13/08Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0138Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels perpendicular to the main plane
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0153Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is parallel to the abutting edges, possibly combined with a sliding movement
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/02Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
  • E04F2201/026Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections with rabbets, e.g. being stepped

Description

» NL 1024046 "GB 1024046

BEKLEDING VAN VORMVASTE DELEN, IN HET BIJZONDER VOOR EEN VLOER, DAARBIJ TOE TE PASSEN BEKLEDINGSDELEN EN WERKWIJZE VOOR HET VERBINDEN VAN DE BEKLEDINGSDELEN COATING OF COMPONENTS SOLID FORM, IN PARTICULAR FOR FLOOR, THEY APPLY COATING COMPONENTS AND METHOD FOR THE COATING PARTS CONNECT

De uitvinding heeft betrekking op een ondergrond, in het bijzonder een vloer, aan te brengen bekleding, omvattende: ten minste twee evenwijdige, langs aangrenzende 5 zijranden met elkaar verbonden, vormvaste bekledingsdelen, die een naar de ondergrond gerichte rugzijde en een daarvan afgekeerde zichtzijde vertonen, waarbij de beide zijranden trapvormig zijn uitgevoerd, met een binnenste en een . The present invention relates to a substrate, in particular a floor coating to be applied, comprising: at least two parallel, along adjacent 5 side edges connected with each other, form-retaining covering parts which exhibit the substrate-facing rear side, and a remote therefrom visible side , wherein the two side edges are carried out step-shaped, with an inner and an. buitenste randsegment, zodanig dat het eerste bekledingsdeel 10 een uitstekende rugzijde en het tweede bekledingsdeel een overhangende zichtzijde vertoont, welke bekledingsdelen voorzien zijn van langs de zijranden geplaatste, samenwerkende koppelelementen, waarbij het koppelelement van het eerste bekledingsdeel een in de 15 uitstekende rugzijde gevormde, althans naar de zichtzijde open groef is, en het koppelelement van het tweede bekledingsdeel een zich vanaf de overhangende zichtzijde althans naar de ondergrond uitstrekkende tong vormt, welke groef en tong elk een althans ten dele gekromd profiel 20 vertonen, en waarbij de groef het binnenste randsegment van het eerste bekledingsdeel ondersnijdt en de tong uitsteekt voorbij het buitenste randsegment van het tweede bekledingsdeel. outer edge segment such that the first covering portion 10 has a projecting back side and the second covering part has an overhanging visual side, which covering parts are provided along the side edges positioned, mating coupling elements, wherein the coupling element of the first covering part is a formed in the 15 protruding back side, at least to the visible side is open groove, and the second lining part coupling element forms a extending from the overhanging visual side at least to the surface extending tongue, which groove and tongue each an at least partly curved profile 20 exhibit, and wherein the groove, the inner edge segment of the first covering part under cuts and the tongue protrudes beyond the outer edge segment of the second covering portion.

Een dergelijke vloerbekleding, die bijvoorbeeld 25 bekend is uit DE-U-20300306, wordt door verschillende aanbieders in uiteenlopende varianten op de markt gebracht, en is bekend onder de verzamelnaam "klik-laminaat". Such a floor covering, for example, 25 is known from DE-U-20,300,306, is marketed by different suppliers in different variants, and is known by the collective name "click-laminate".

1024046- 1024046-

I 2 I I 2 I

I Het klik-laminaat als beschreven in DE-U-20300306 I I click the laminate as described in DE-U-20300306 I

I bestaat uit langwerpige stroken of planken van een I I consists of elongate strips or planks of an I

I gelamineerd materiaal. I-laminated material. Dit materiaal omvat een relatief dikke I This material comprises a relatively thick I

basislaag, de eigenlijke plank, van een goedkoop en eenvoudig I base layer, the actual plank, of an inexpensive and easy-I

I 5 te verwerken plaatmateriaal, zoals middeldichte vezelplaat I I 5 to be processed sheet material, such as medium-density fibreboard I

I (MDF) of hoogdichte vezelplaat (HDF), waarop een relatief I I (MDF) or high density fibreboard (HDF), on which a relatively I

I dunne toplaag van een decoratief materiaal, bijvoorbeeld met I I thin top layer of a decorative material, for example, I

I een houtmotief bedrukt papier is aangebracht. I a wood pattern printed paper is arranged. Deze toplaag is I This surface is I

I door behandeling met geschikte kunsthars slijtvast gemaakt. I, by treatment with suitable synthetic resin-made wear-resistant. I I

I 10 De zichtzijde van het laminaat heeft zo het uiterlijk van I I 10 The visible side of the laminate as it looks I

I natuurlijk hout, maar omdat het laminaat industrieel te I I natural wood, but because the laminate industrially I

I vervaardigen is, kost dit aanmerkelijk minder. I is manufactured, this costs considerably less. I I

I Klik-laminaat is met name bedoeld om door doe-het- I I click laminate is especially designed by DIY I

I zelvers gelegd te worden. I yourselfers to be laid. Derhalve dient het leggen op I It is therefore necessary to lay on I

I 15 eenvoudige wijze en met een minimum aan gereedschappen te I I 15 in a simple manner and with a minimum of tools to I

I kunnen worden uitgevoerd. I can be performed. Hiertoe vertonen de planken van het I To this end the planks of the I exhibit

I bekende klik-laminaat in een van de lange zijden een groef, I I known snap laminate in one of the long sides, a groove, I

I terwijl de tegenover gelegen lange zijde voorzien is van een I I, while the long side is provided opposite to an I

I daarmee samenwerkende tong. I cooperating tongue. De groef wordt aan de boven- en I The groove is at the top and I

I 20 onderzijde begrensd door een lip, waarbij de lip aan de I I 20 bottom side delimited by a lip, wherein the lip to the I

I onderzijde uitsteekt buiten die aan de bovenzijde. I underside which protrudes outside at the upper side. Op I on I

overeenkomstige wijze steekt de tong verder uit de onderzijde I a similar manner the tongue protrudes further from the bottom side I

dan uit de bovenzijde van de plank. then from the upper side of the shelf. I I

I Er worden in DE-U-20300306 twee soorten tong/groef- I I There are DE-U-20300306 two kinds of tongue / groove I

I 25 verbindingen getoond, vormsluitende en krachtsluitende. I 25 compounds shown, form-fitting and force-fitting. I I

I Bij de eerste variant van het laminaat, als I I In the first variant of the laminate, as I

I weergegeven in fig. 4, vertonen de tong en groef, telkens I I shown in FIG. 4, showing the tongue-and-groove, in each case I

I tezamen met aangrenzende delen van de zijrand, complementaire I I together with adjacent portions of the side edge, complementary I

I profielen, die spelingvrij in elkaar passen. I profiles, which fit without play in each other. Daarbij zijn de I In addition, the I are

30 tong en de groef elk voorzien van een gekromd profiel. 30, tongue and the groove are each provided with a curved profile. Zoals I as I

gezegd ondersnijdt de groef de zichtzijde van de plank, I said the groove undercuts the visual side of the plank, I

I terwijl de tong uitsteekt buiten de zijrand daarvan. I, while the tongue protrudes outside the side edge thereof. De I the I

I ondersnijding en het uitstekende deel van de tong vertonen I I undercut and the protruding part of the tongue have I

I 1024046- I 1024046-

V V

Λ 3 eveneens een gekromd profiel. Λ 3 also has a curved profile. Aangrenzende planken worden met elkaar verbonden door de tong van de ene plank onder een hoek in de groef van de andere plant te steken en dan de planken weer in een vlak te brengen. Adjoining planks are connected to each other to stabbing through the tongue of the one plank at an angle into the groove of the other plant, and then to bring in a plane the boards again. De verschillende gekromde 5 profielen bepalen daarbij tezamen de vormsluitende verbinding tussen de planken. The different curved profiles 5 together thereby determine the form-fitting connection between the planks.

Bij de tweede variant, het eigenlijke klik-laminaat, die bijvoorbeeld getoond is in fig. 2 van deze oudere publicatie, is de onderste lip zo dun uitgevoerd, dat deze 10 veerkrachtig buigzaam is. In the second variant, the actual snap laminate, which for example is shown in Fig. 2 of this older publication, the lower lip has been carried out so thin that it 10 is resiliently flexible. Deze lip is aan zijn eind voorzien van een relatief lage opstaande klikrand. This lip is provided at its end with a relatively low upright snap edge. Op overeenkomstige wijze is de tong aan zijn onderzijde voorzien van een lage uitstekende klikrand, die achter de klikrand van de onderste lip grijpt wanneer twee planken met hun zijranden verbonden 15 worden. In a corresponding manner, the tongue on its underside with a low protruding snap edge which engages behind the snap edge of the lower lip when two planks engaging with their side edges 15 are connected. Als gevolg van het veerkrachtig buigzame karakter van de onderste lip kunnen de planken worden verbonden door deze evenwijdig aan hun vlak tegen elkaar te schuiven en dan met enige kracht door te drukken tot de onderste lip zover uitbuigt dat de klikrand van de tong over de klikrand van de 20 lip schuift en daarachter valt. As a result of the resiliently flexible character of the lower lip, the planks can be connected by this parallel sliding to their flat against each other, and then by pressing with some force until the lower lip as far as to flex in that the snap edge of the tongue over the snap edge of the lip 20 slides and falls behind. Zo zijn dan de planken aan elkaar geklikt. Then are the planks snapped together.

Soortgelijke verbindingssystemen zijn voorzien aan de kopse eindranden van de planken, waardoor meerdere planken in eikaars verlengde kunnen worden gelegd. Similar connecting systems are provided on the head end edges of the boards, which causes an extension a plurality of shelves can be laid mutually in line.

25 Het bekende klik-laminaat heeft een aantal nadelen. 25 The familiar click-laminate has a number of disadvantages.

Zo is de dunne, veerkrachtig buigzame onderste lip, die uitsteekt buiten de eindrand van de plank relatief kwetsbaar tijdens transport, waardoor het risico bestaat van beschadigingen, die het latere verbinden van de planken 30 bemoeilijken. Thus, the thin, resiliently flexible lower lip, which extends beyond the end edge of the shelf relatively vulnerable during transport, whereby there is a risk of damage, which hinder the later connection of the planks 30. Bovendien kan de klikverbinding, wanneer deze eenmaal is gevormd, slechts met grote krachtsinspanning weer losgenomen worden, waarbij de kans aanzienlijk is dat dan alsnog beschadiging van de onderste lip optreedt. In addition, the snap-in connection, when it is once formed, only with great effort, be removed again, whereby the probability is considerably which then still occur damage of the lower lip. Het is dan 1024046- It is 1024046-

I I

Η I I Η

I 4 I I 4 I

I ook niet goed mogelijk de eenmaal gelegde klik-laminaat vloer I I also not possible once laid-click laminate floor I

I weer op te nemen in het geval van bijvoorbeeld een I I record again in case of an example I

I verhuizing. I move. Verder brengt het principe van de klikverbinding I Furthermore it applies the principle of the snap connection I

I met zich mee, dat deze altijd onder spanning staat, waarbij I I with it, that it is always under tension, which I

I 5 de maatvoering van groot belang is. I 5, the dimensioning is of great importance. De planken dienen dus I Thus the boards I serve

I spelingvrij en onder spanning gelegd te worden, waardoor deze I I play fairly and energized to be placed, so that I

I na het verbinden niet of slechts met grote moeite nog I I after not connecting or only with great difficulty I yet

I evenwijdig aan elkaar verschoven kunnen worden. I can be offset in parallel with each other. In de I In the I

I praktijk moet daarvoor vaak een glijmiddel worden aangebracht I I practice, has to be provided therefor often a lubricant I

I 10 tussen de tong en de groef, waardoor het aantal handelingen I I 10 between the tongue and the groove, so that the number of operations I

I en ook de kosten toenemen. I and also increase the cost. Bovendien moet het gebruikte I Moreover I have used

I materiaal vrij blijven van uitzetting of kromtrekking onder I I material remain free of expansion or warping under I

I invloed van temperatuur en vochtigheid. I influence of temperature and humidity. I I

I De variant van het bekende laminaat met de I I. The variant of the known laminate with the I

I 15 vormsluitende verbinding heeft het nadeel, dat deze moeilijk I I 15 form-fit connection has the disadvantage that it is difficult I

te vervaardigen is, als gevolg van de grote hoeveelheid I is to be produced, as a result of the large amount of I

gekromde vlakken. bent surfaces. Bovendien is de punt van de tong relatief I In addition, the tip of the tongue is relatively I is

I dun, waardoor deze kwetsbaar is. I thin, so it is fragile. De overeenkomstige hoek van I The corresponding angle of I

I de groef is relatief smal, waardoor zich daar al gauw zaagsel I I, the groove is relatively narrow, whereby sawdust will soon as I

20 zal ophopen, dat de pasvorm van de profielen verstoort. 20 will accumulate, which interferes with the fit of the profiles. I I

I Tenslotte ontbreekt door het gekromde verloop van het I Finally, I is missing due to the curved course of the I

I uitstekende deel van de tong en de ondersnijding een I I protruding part of the tongue and the undercut an I

I duidelijk aanlegvlak, waardoor het nauwkeurig tegen elkaar I I plain bearing surface, which makes it accurately against each I

plaatsen van de planken wordt bemoeilijkt. placing the boards difficult. I I

I 25 Andere nadelen van het bekende laminaat zijn dat bij I I 25 Other drawbacks of the known laminate are that in I

de vormsluitende variant van de verbinding de profielen van I the form-fitting variant of the connection the profiles of I

I de zijranden zodanig zijn uitgevoerd, dat nergens enige I I, the side edges are embodied such that nowhere only I

tussenruimte is gevormd. gap is formed. Hierdoor zal het uitzetten of I As a result, it will expand or I

krimpen van de basislaag, als gevolg van variaties in I shrinkage of the base layer, as a result of variations in I

30 bijvoorbeeld de luchtvochtigheid of temperatuur, direct I 30, for example, the air humidity or temperature, direct I

I leiden tot vervorming van de gehele vloerbekleding. I lead to deformation of the whole floor covering. Verder I Furthermore, I

heeft het bekende laminaat als gevolg van het gebruik van I has the known laminate as a result of the use of I

I bedrukt papier of fineer als bovenlaag een goedkoop of I I printed paper or veneer as top layer a low-priced or I

I 1024046- 5 laagwaardig voorkomen, terwijl slijtage van deze dunne toplaag direct leidt tot het zichtbaar worden van de basislaag. I 1024046- 5 prevent low quality, while wear of this thin top layer immediately results in the visible appearance of the base layer.

De uitvinding heeft derhalve tot doel een bekleding 5 van de hierboven aangegeven soort te verschaffen, waarbij deze nadelen zich niet voordoen. The invention therefore has for its object to provide a coating 5 of the type indicated above, wherein these drawbacks do not occur. Volgens een eerste aspect van de uitvinding wordt dit bereikt, doordat de ondersnijding van de groef en het voorbij de rand uitstekende deel van de tong elk een althans ten dele afgeschuind profiel vertonen. According to a first aspect of the invention this is achieved in that the undercut of the groove and the protruding part beyond the edge of the tongue each have an at least partly chamfered profile.

10 Door gebruikt te maken van schuine in plaats van gekromde profielen voor de ondersnijding en het uitstekende deel van de tong wordt een minder kwetsbaar profiel verkregen, dat bovendien duidelijke aanlegvlakken bepaalt. 10 By making use of oblique instead of curved profiles for the undercut and the protruding part of the tongue is obtained a less vulnerable profile, which, moreover, provides a clear contact surfaces.

Een volgend bekledingsdeel kan met een reeds gelegd 15 deel van de bekleding worden verbonden door dit eenvoudig met zijn tong onder een hoek vanaf de bovenzijde in de groef te laten zakken en vervolgens terug te draaien tot de afgeschuinde profieldelen tegen elkaar rusten. A subsequent covering part can be connected by this simple with its tongue at an angle to let into the groove from the upper side bags and then rotating back rest until the chamfered profile parts against each other with an already laid part of the coating 15. Daarbij hoeven geen grote krachten uitgeoefend te worden om een van de beide 20 delen te vervormen. In addition, no large forces have to be exerted in order to deform one of the two 20 parts. De bekledingsdelen zijn dan ook in de gemonteerde toestand nog evenwijdig aan de zijranden ten opzichte van elkaar verschuifbaar. The covering parts are therefore still in the mounted state parallel to the side edges with respect to each other.

Een nog eenvoudiger en nauwkeuriger plaatsing van de bekledingsdelen wordt bereikt, wanneer het binnenste 25 randsegment van het eerste bekledingsdeel en het buitenste randsegment van het tweede bekledingsdeel in hoofdzaak dwars op de zichtzijde van het betreffende bekledingsdeel verlopen. A still is achieved easier and more accurate placement of the pads, when the inner edge segment 25 of the first covering part and the outer edge segment of the second covering part run substantially transversely of the visual side of the relevant covering part.

Teneinde een vormsluitende verbinding tussen de bekledingsdelen tot stand te kunnen brengen vormen de groef 30 en de tong bij voorkeur elk met ten minste één van de bijbehorende randsegmenten complementaire profielen. To a form-fitting connection between the covering parts to be able to bring about form the groove 30 and the tongue preferably each having at least one of the associated edge segments complementary profiles. Zo wordt speling in de verbinding voorkomen, zonder dat het spanningsvrije karakter daarvan verloren gaat. This will prevent backlash in the connection, without the stress-free nature of it is lost.

1 02 4-0 46- 1 02 4-0 46-

II II

I I

I 6 I Om een zo gelijkmatig mogelijke beweging tijdens het I aanleggen van de bekledingsdelen te bereiken, vormt bij I voorkeur het althans ten dele gekromd profiel een I cirkelsegment. I 6 I In order to achieve as uniform as possible a movement application of the covering portions during the I, at I is preferably at least partially curved profile an I segment of a circle.

5 Volgens een tweede aspect van de uitvinding bepalen I de andere randsegmenten in de onderling verbonden toestand I van de bekledingsdelen een tussenruimte. 5 According to a second aspect of the invention, I define the other edge segments in the interconnected state I of the covering portions an intermediate space. Hierdoor wordt I bereikt, dat eventuele uitzetting van de bekledingsdelen als I gevolg van warmte of vocht niet leidt tot het bol gaan staan 10 van de verbinding. I As a result, it is achieved that possible expansion of the covering parts as an I due to heat or moisture does not result in the bulging 10 of the compound.

I Om het tegen elkaar plaatsen van de bekledingsdelen I To placing against each other of the covering parts

I en daarmee het tot stand brengen van de verbinding nog verder I I, and thus the establishment of the connection is still further I

te vereenvoudigen is bij voorkeur tussen de zichtzijde en de I To simplify is preferably between the visible side and the I

I zijrand van ten minste één van de bekledingsdelen een I I side edge of at least one I one of the covering parts

I 15 afgeschuind vlak bepaald. I 15 bevelled surface determined. Tevens krijgt hiermee de zichtzijde I Also, this gets the visible side I

I het aanzien van een traditionele planken vloer. I the appearance of a traditional wooden floor. I I

I Wanneer elk bekledingsdeel een tweetal evenwijdige, I I When each covering part has a pair of parallel, I

I trapvormige zijranden vertoont, waarvan de ene uitgevoerd is I I shows step-like side edges, one of which carried out is I

met de uitstekende rugzijde met groef, en de ander met de I with the excellent back side with groove and the other with the I

I 20 overhangende zichtzijde met tong, kunnen deze aan weerszijden I I 20 overhanging visual side with tongue, they can either side I

I met aangrenzende bekledingsdelen verbonden worden. I with adjacent covering parts are connected. I I

I Ook kan elk bekledingsdeel een tweetal onderling I I Also, each coating member may be a pair of mutually I

I evenwijdige, met de zijranden een hoek insluitende eindranden I I parallel, form an angle with the side edges of end edges I

I vertonen, die voorzien zijn van secundaire koppelelementen, I I have, which are provided with secondary coupling elements, I

I 25 zodat meerdere bekledingsdelen in eikaars verlengde kunnen I I 25 so that a plurality of lining members in line with each other can I

worden gelegd. be laid. Een koppeling van de eindranden die zich I A coupling of the end edges to I

eenvoudig laat combineren met de koppeling van de zijranden I easy to combine with the coupling of the side edges I

wordt verkregen, wanneer ook de beide eindranden trapvormig I is obtained, even when the both of the end edges is stepped I

I zijn uitgevoerd, zodanig dat het ene bekledingsdeel een I I have been carried out, in such a way that the one covering part has a I

I 30 uitstekende rugzijde en het andere bekledingsdeel een I I 30 protruding back side, and the other lining part an I

I overhangende zichtzijde vertoont, het secundaire I I has overhanging face side, the secondary I

I koppelelement van het ene bekledingsdeel een bovenin de I I coupling element of the one covering part has a at the top of the I

I uitstekende rugzijde gevormde uitsparing is, en het I I excellent back side recess is formed, and the I

I 1024046- « 7 secundaire koppelelement van het andere bekledingsdeel een onder de overhangende zichtzijde gevormd uitsteeksel is. I 1024046- «7 secondary coupling element of the other covering part is a protrusion formed under the overhanging visible side.

Elk bekledingsdeel kan opgebouwd zijn uit een relatief dikke, de rugzijde vormende basislaag en een daarmee 5 verbonden, de zichtzijde vormende toplaag, waarbij de koppelelementen gevormd zijn in de basislaag. Each covering part can be constructed from a relatively thick, the back-forming base layer, and a 5 connected thereto, the top layer forming the visible side, wherein the coupling elements are formed in the base layer. Door gebruik te maken van een basislaag, die niet te zien is en dus van een relatief goedkoop materiaal zoals MDF of HDF vervaardigd kan zijn, kunnen de kosten van de bekleding worden beperkt. By making use of a base layer, which can not be seen and thus of a relatively inexpensive material such as MDF or HDF, can be manufactured, the cost of the coating can be reduced.

10 Bovendien kan hiervoor een materiaal gekozen worden waarin de koppelelementen met grote nauwkeurigheid en maatvastheid kunnen worden gevormd. 10 In addition, a material for this purpose may be selected in which the coupling elements can be formed with great accuracy and dimensional stability.

Teneinde de bekleding een "rijke" uitstraling te verlenen is volgens een derde aspect van de uitvinding de 15 toplaag gevormd van een hoogwaardig materiaal, in het bijzonder een hoogwaardige houtsoort zoals eiken. To the coating to provide a "rich" appearance, according to a third aspect of the invention is formed, the top layer 15 of a high-quality material, in particular a high-grade type of wood such as oak. Het effect daarvan wordt nog versterkt wanneer de toplaag een dikte van ten minste 1 mm, bij voorkeur ten minste 2,5 mm, en liefst in de orde van 4 mm vertoont. The effect is further enhanced when the top layer has a thickness of at least 1 mm, preferably at least 2.5 mm, and most preferably in the order of 4 mm. Een dergelijke dikke toplaag kan, 20 net als massief houten vloerdelen, tijdens zijn levensduur regelmatig worden geschuurd, zonder dat het basismateriaal zichtbaar wordt. Such a thick top layer can, 20 as well as solid wood floor parts, are regularly sanded during its lifespan without the base material is visible.

De uitvinding betreft ook een bekledingsdeel dat is bedoeld voor toepassing in een bekleding als hiervoor 25 beschreven. The invention also relates to a covering part intended for use as above described in a coating 25.

Tenslotte heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor het op snelle en eenvoudige wijze met elkaar verbinden van ten minste twee van dergelijke bekledingsdelen, waarvan er ten minste één reeds op een ondergrond aangebracht 30 is. Finally, the invention relates to a method of connecting in rapid and simple manner, with each of at least two such covering parts, of which at least one has already been applied on a substrate 30. De werkwijze volgens de uitvinding omvat de stappen van het met een zijrand in hoofdzaak evenwijdig aan een vrije zijrand van het eerste, reeds aangebrachte bekledingsdeel richten van het daarmee te verbinden tweede bekledingsdeel, 1024Q46- « θ het op afstand boven de ondergrond naar de zijrand van het eerste bekledingsdeel bewegen van het tweede bekledingsdeel, het om een aan de zijrand daarvan evenwijdige aslijn verdraaien van het tweede bekledingsdeel, het onder een hoek 5 in de groef van het eerste bekledingsdeel plaatsen van de tong van het tweede bekledingsdeel, en het onder vorming van de verbinding op de ondergrond neerlaten van het tweede bekledingsdeel door dit in tegengestelde richting te verdraaien. The process according to the invention comprises the steps of having a lateral edge substantially parallel to a free side edge of the first, already arranged covering part directing to connect it therewith second covering portion, 1024Q46- «θ at a distance above the ground to the side edge of the first covering portion for moving the second coating member, it is a twist to the side edge thereof parallel axis of the second coating member, it at an angle 5 in the groove of the first covering part placement of the tongue of the second covering portion, and with the formation of the compound on the surface lowering the second coating member by rotating it in the opposite direction. Zo kan dus met een eenvoudige draaibeweging een 10 sterke en betrouwbare verbinding tot stand gebracht worden, i waarbij geen kracht op de bekledingsdelen uitgeoefend hoeft te worden, en het gebruik van hulpstoffen zoals glijmiddelen niet nodig is. For example, can thus be effected a 10 strong and reliable connection with a simple rotary motion, i where no force need be exerted on the covering parts, and the use of excipients such as lubricants is not necessary.

Doordat de gevormde verbinding spanningsloos is, kan 15 het tweede bekledingsdeel na het verbinden daarvan ten opzichte van het eerste bekledingsdeel evenwijdig aan de I zijrand verschoven worden. Because the formed connection is de-energized, the second lining part 15 can, after connection thereof with respect to the first covering part be shifted parallel to the I side edge. Zo kan dit eenvoudig naar een I gewenste positie worden gebracht. For example, this can simply be brought to an I desired position.

I Om telkens rijen aaneensluitende bekledingsdelen te 20 vormen kan na het met elkaar verbinden van het eerste en I tweede bekledingsdeel een derde bekledingsdeel worden I aangebracht in het verlengde van het tweede bekledingsdeel, welk derde bekledingsdeel wordt bevestigd door het verbinden I van een zijrand daarvan met het eerste bekledingsdeel, en een 25 eindrand daarvan met het tweede bekledingsdeel. I In order to connect after each other in each case to 20 form rows contiguous coating portions of the first and I second coating part, a third coating portion are I mounted in the extension of the second covering part, which third covering part is attached by connecting I of one side edge thereof with the first covering portion, and an end edge 25 thereof with the second coating member. Zo kan zeer I snel een relatief groot oppervlak bekleed worden. For example, can be a relatively large surface very quickly I coated.

I De uitvinding wordt nu toegelicht aan de hand van een I voorbeeld, waarbij wordt verwezen naar de bijgevoegde I tekening, waarin: I 30 Fig. I The invention is now elucidated on the basis of an I example, reference being made to the accompanying drawing, I, in which: I 30 Fig. 1 een schematisch perspectivisch aanzicht is van I een deel van een op een ondergrond aangebrachte bekleding I volgens de uitvinding, I 1024046- ♦ 9 1 is a schematic perspective view of an I portion of an applied coating on a substrate I according to the invention, I 1024046- 9 ♦

Fig. Fig. 2 een doorsnede is volgens de lijn II-II in fig. 1, waarin de verbinding van de zijranden van twee aangrenzende bekledingsdelen in gemonteerde toestand te zien is, 5 Fig. 2 is a section along the line II-II in Fig. 1, in which the connection of the side edges of two adjacent covering sections shown in the mounted state is, 5 Fig. 3 een doorsnede-aanzicht in dezelfde richting is van twee aangrenzende bekledingsdelen tijdens het verbinden daarvan, 3 is a cross-sectional view in the same direction of two adjoining covering parts during connection thereof,

Fig. Fig. 4 een zijaanzicht is volgens de pijl IV in fig. 4 is a side view according to the arrow IV in fig.

"1, waarin de verbinding van de eindranden van twee in eikaars 10 verlengde gelegen bekledingsdelen in gemonteerde toestand te zien is, en "1, in which the connection of the end edges of two in each other's extended direction 10 covering parts can be seen in the mounted state is, and

Fig. Fig. 5 een zijaanzicht in dezelfde richting is van twee aangrenzende bekledingsdelen tijdens het verbinden daarvan. 5 is a side view in the same direction of two adjoining covering parts during connection thereof.

15 Een op een ondergrond 1 aangebrachte bekleding 2 bestaat uit een aantal in opeenvolgende rijen 3 op de ondergrond gelegde bekledingsdelen 4 (fig. 1). A 15 on a substrate 1 applied coating 2 consists of a number in successive rows 3 on the substrate laid covering parts 4 (FIG. 1). Elk bekledingsdeel 4 vertoont een tweetal evenwijdige, relatief lange zijranden 5, 6, alsmede een tweetal eveneens 20 evenwijdige, relatief korte eindranden 7, 8. De eindranden 7, 8 sluiten met de zijranden 5, 6 een hoek in, hier een rechte hoek. Each covering part 4 has a pair of parallel, relatively long side edges 5, 6, as well as a pair of likewise 20 of parallel, relatively short end edges 7, 8. The end edges 7, 8 connect with the side edges 5, 6 include an angle, a right angle here.

De bekledingsdelen 4 in aangrenzende rijen 3 van de bekleding 2 zijn langs hun zijranden 5, 6 met elkaar 25 verbonden, terwijl de bekledingsdelen 4 in eenzelfde rij 3 met elkaar verbonden zijn langs hun eindranden 7, 8. Daartoe zijn aan de zijranden 5, 6 samenwerkende koppelelementen 9, 10 gevormd (fig. 2), terwijl de eindranden 7, 8 voorzien zijn van samenwerkende secundaire koppelelementen 11, 12 (fig. 4). The covering parts 4 in adjoining rows 3 of covering 2 are provided along their side edges 5, 6 25, connected to each other, while the covering parts 4 in the same row 3 are connected to each other along their end edges 7, 8. To this end, at the side edges 5, 6 co-acting coupling elements 9, 10 are formed (Fig. 2), while the end-edges 7, 8 are provided with co-acting secondary coupling elements 11, 12 (FIG. 4). 30 Deze beide paren koppelelementen 9, 10, respectievelijk 11, 12 zijn ingericht voor het vormen van een kracht- en vormsluitende, spanningsloze verbinding tussen de betreffende randen 5, 6, respectievelijk 7, 8. 30 These two pairs of coupling elements 9, 10, respectively 11, 12 are arranged to form a force fit and form-fitting, tensionless connection between the respective edges 5, 6, respectively 7, 8.

1024046- 1024046-

A a

10 10

Elk bekledingsdeel 4 vertoont een naar de ondergrond 1 gerichte rugzijde 13 en een daarvan afgekeerde zichtzijde I 14. In het getoonde voorbeeld is elk bekledingsdeel I uitgevoerd als laminaat, met een relatief dikke basislaag 15 I 5 van een minder hoogwaardig materiaal, zoals MDF of HDF, en I een toplaag 16 van een hoogwaardiger materiaal, bijvoorbeeld I eikenhout. Each covering part 4 has a towards the substrate 1 facing back side 13, and a remote therefrom visual-side I 14. In the example shown, each pad portion I is conducted as a laminate, with a relatively thick base layer 15 I 5 of a less high-grade material, such as MDF or HDF , I and a top layer 16 of a higher grade material, for instance oak wood I. De toplaag 16 heeft in het getoonde voorbeeld een I dikte van ongeveer 4 mm, terwijl de basislaag 15 ongeveer 12 mm dik is, zodat de totale dikte van het bekledingsdeel 4 10 ongeveer 16 mm bedraagt. The top layer 16 has in the shown example, a I thickness of about 4 mm, while the base layer 15 is about 12 mm thick, so that the total thickness of the covering part 4 amounts to approximately 10 16 mm. Eventueel zou het bekledingsdeel 4 aan de rugzijde nog voorzien kunnen zijn van een (hier niet I getoonde) onderlaag van een dempend of isolerend materiaal. Optionally, the coating member 4 on the back side may be provided with a (non-shown I here) lower layer of a damping or insulating material.

In het getoonde voorbeeld zijn de zijranden 5, 6 van I de bekledingsdelen 4 elk trapvormig uitgevoerd, en vertonen 15 deze een binnenste randsegment 5i, respectievelijk 6i en een I buitenste randsegment 5o, respectievelijk 6o. In the example shown, the side edges 5, 6 of the coating I portions 4 each performed step-shaped, and 15, these exhibit an inner edge segment 5i, 6i respectively and an I outer edge segment 5o, 6o respectively. Langs de ene I zijrand 5 steekt dus de rugzijde 13 uit, terwijl langs de andere zijrand 6 de zichtzijde 14 overhangt. Along one side edge 5 I thus projects the rear side 13, while along the other side edge 6, the visual side 14 overhangs. Daarbij dient I bedacht te worden dat, hoewel in fig. 2 en 3 de zijranden 5, I 20 6 onderdeel vormen van twee verschillende bekledingsdelen 4, I elk bekledingsdeel 4 twee van deze verschillend uitgevoerde I zijranden 5, 6 vertoont. In addition, I should be borne in mind that although in Figs. 2 and 3, the side edges 5, 6 I 20 form part of two different covering parts 4, each covering part I 4 shows two of these differently embodied side edges 5 I, 6. Ditzelfde geldt voor de hierna te I bespreken eindranden 7, 8. The same applies to examine, for the I below end edges 7, 8.

I De (primaire) koppelelementen 9, 10 langs de 25 zijranden 5, 6 van de bekledingsdelen 4 vormen een soort "tong-groef" verbinding. I The (primary) coupling elements 9, 25, 10 along the side edges 5, 6 of the covering parts 4 form a kind of "tongue-groove" connection. Het eerste koppelelement 9 heeft daarbij de gedaante van een groef, die gevormd is in het bovenvlak 17 van het uitstekende deel van de rugzijde 13. Het tweede koppelelement 10 wordt gevormd door een tong, die 30 uitsteekt uit het ondervlak 18 van het overhangende deel van de zichtzijde 14. De beide koppelelementen 9, 10 zijn hier als een geheel met het bekledingsdeel 4 gevormd in de basislaag 15. De groef 9 ondersnijdt in het getoonde I 1024046- « 11 voorbeeld het binnenste randsegment 5i, terwijl de tong 10 uitsteekt voorbij het buitenste randsegment 60. Op deze wijze worden de bekledingsdelen 4 in de gemonteerde toestand dwars op hun vlak gefixeerd. The first coupling element 9, has thereby the shape of a groove which is formed in the upper surface 17 of the projecting part of the back side 13. The second coupling element 10 is constituted by a tongue 30 projecting from the bottom surface 18 of the overhanging portion of the visual side 14. both coupling elements 9, 10 are here as integral with the covering portion 4 is formed in the base layer 15. the groove 9 undercuts, in the shown I 1024046- «11 instance, the inner edge segment 5i, while tongue 10 protrudes beyond the outer edge segment 60. in this manner the covering parts 4 in the assembled state, are fixed transversely to their plane.

5 De groef 9 en de tong 10 hebben een overeenkomstige profielvorm, en leiden tezamen met de aangrenzende randsegmenten 5i, 6o en de vlakken 17, 18 tot een vormsluitende verbinding. 5, the groove 9 and the tongue 10 have a corresponding profile shape, and lead, together with the adjoining edge segments 5i, 6o, and the surfaces 17, 18 to a form-fitting connection. De afstand tussen het buitenste randsegment 5o en het uiterste ondersneden punt van de groef 10 9 is echter kleiner dan de afstand tussen het binnenste randsegment 6i en de uiterste punt van de tong 10, zodat tussen de randsegmenten 5o en 6i in de gemonteerde toestand van de bekledingsdelen een ruimte 24 bepaald wordt. The distance between the outer edge segment 5o and the outermost undercut point of groove 10 9 is, however, smaller than the distance between the inner edge segment 6i and the outermost point of tongue 10, so that between the edge segment 5o and 6i in the fitted state of the coating parts of a space 24 is determined. Hierdoor kan uitzetting van het basismateriaal 15 worden opgevangen, 15 zonder dat dit aan de zichtzijde 14 leidt tot vervorming. This may be taken care of expansion of the base material 15, 15 without this on the visual side 14 leads to distortion.

De bovenzijde 19 van de groef 9 en de daarmee samenwerkende onderzijde 20 van de tong 10, die tezamen het belangrijkste deel van het contactvlak vormen, vertonen een gekromd profiel, teneinde de bekledingsdelen 4 door middel 20 van een draaibeweging met elkaar te kunnen verbinden. The upper side 19 of the groove 9 and the co-operating underside 20 of the tongue 10, which together constitute the main part of the contact surface, have a curved profile in order to be able to connect the covering parts 4 by means 20 of a rotational movement to each other. In het getoonde voorbeeld hebben deze beide gekromde vlakken de gedaante van een cirkelsegment. In the example shown, these two curved surfaces take the form of a circle segment. In verband met de draaiende insteekbeweging zijn verder de ondersnijding 21 van de groef 9 en de voorbij het randsegment 6o uitstekende bovenzijde 22 25 van de tong 10 hellend ten opzichte van het vlak van de bekledingsdelen 4 uitgevoerd. In connection with the rotating insertion movement are further the undercut 21 of the groove 9 and the edge segment 6o projecting beyond the upper side 22 of the tongue 25, 10 inclined with respect to the plane of the covering parts 4 is carried out. Ook de hoeken 23 tussen de zichtzijde 14 en de zijranden 5, 6 zijn afgeschuind, waardoor de bekledingsdelen 4 voor het met elkaar verbinden goed gepositioneerd kunnen worden. The corners 23 between the visual side 14 and the side edges 5, 6 are bevelled, so that the pads 4 for connecting to each other can be properly positioned.

30 De secundaire koppelelementen 11, 12 langs de eindranden 7, 8 van de bekledingsdelen 4 vormen een soort haakverbinding. 30 The secondary coupling elements 11, 12 along the end edges 7, 8 of the covering parts 4 form a kind of hook connection. Het ene secundaire koppelelement 11 wordt daarbij gevormd door een groef, die uitgespaard is in het 1024046- Η Η The one secondary coupling element 11 is herein formed by a groove, which is recessed in the 1024046- Η Η

12 I 12 I

bovenvlak 25 van het uitstekende deel van de rugzijde 13. Het I upper surface 25 of the projecting part of the back side 13. The I

tweede secundaire koppelelement 12 heeft de gedaante van een I second secondary coupling element 12 has the shape of an I

uitsteeksel op het ondervlak 26 van het overhangende deel van I projection on the lower face 26 of the overhanging portion of I

de zichtzijde 14. Ook deze beide secundaire koppelelementen I the view side 14. Also, both of these secondary coupling elements I

5 11/ 12 zijn weer als een geheel met het bekledingsdeel 4 I 5 11/12 are again as a whole with the covering portion 4 I

gevormd in de basislaag 15. I formed in the base layer 15. I

De uitsparing 11 en het uitsteeksel 12 hebben weer I The recess 11 and the projection 12 have again I

een overeenkomstige profielvorm/ zodat ook hier een I a corresponding profile shape / so that also here an I

vormsluitende verbinding wordt bereikt. form-locking connection is achieved. Om het verbinden van I For connecting I

10 de eindranden 7, 8 te vereenvoudigen zijn de uitsparing 11 en I 10 to facilitate the end-edges 7, 8, the recess 11 and I

het uitsteeksel 12 nog voorzien van afgeschuinde randen/ I the projection 12 are provided with bevelled edges / I

waardoor deze zelfcentrerend zijn. making them self-centering. I I

Voor het op de ondergrond leggen van een I Before laying the foundation of an I

bekledingsdeel 4 en het langs de zijrand 6 verbinden daarvan I coating member 4 and the connecting thereof along side edge 6 I

15 met de zijrand 5 van een reeds in een voorgaande rij 3 gelegd I 15 with the side edge 5 of an already laid in a preceding row 3 I

bekledingsdeel 4, wordt het te leggen bekledingsdeel 4 eerst I covering part 4, to explain it is covering part 4 first I

evenwijdig aan het reeds gelegde deel 4 gehouden. parallel to the already laid part 4 kept. Daarna I Then, I

wordt dit gedraaid om een aan de zijranden 5, 6 evenwijdige I this is rotated about a at the side edges 5, 6 parallel I

aslijn# waardoor de tong 10 schuin naar de groef 9 gericht I # axis, so that the tongue 10 directed obliquely towards the groove 9 I

20 wordt. 20 is. Daarna wordt dit bekledingsdeel 4 met zijn I Thereafter, this covering portion 4 is placed with its I

afgeschuinde hoek 23 vlak bij of tegen de hoek 23 van het I chamfered corner 23 close to or against the corner 23 of the I

reeds gelegde deel 4 gebracht/ en daarna om dezelfde aslijn I already been exposed part 4 /, then to the same axis line I

weer teruggedraaid, waarbij de gekromde onderzijde 20 van de I again reversed, wherein the curved underside 20 of the I

tong 10 over de gekromde bovenzijde 19 van de groef 9 glijdt, I tongue 10 over the curved upper side 19 of the groove 9 slides, I

25 tot het bovenvlak 22 van de tong 10 tegen het vlak 21 van de I 25 to the upper surface 22 of the tongue 10 against the surface 21 of the I

groef 9 rust. groove 9 rest. I I

Wanneer een volgend bekledingsdeel 4 in een rij 3 I When a subsequent covering part 4 in a row 3 I

gelegd moet worden waar reeds eerder een bekledingsdeel 4 I should be placed where a coating section 4 already I

gelegd is, wordt dit eerst met zijn hoek 23 tegen de hoek 23 I is laid, this is first with its corner 23 at the corner 23 I

30 van een bekledingsdeel 4 in een voorgaande rij 3 I 30 of a covering part 4 in a preceding row 3 I

gepositioneerd, op de wijze als hiervoor besproken. positioned, as discussed above in the way. Daarna I Then, I

wordt het zo gepositioneerde bekledingsdeel evenwijdig aan de I it is thus positioned covering part is parallel to the I

zijranden 5, 6 verplaatst, tot zijn eindrand 8 de eindrand 7 I side edges 5, 6 move, until its end edge 8, the end edge 7 I

1024046- I I 1024046-

V V

13 « van het reeds in dezelfde rij 3 gelegde bekledingsdeel 4 bereikt. 13 «of the already been achieved in the same row 3 Laid-coating member 4. Daarna wordt het bekledingsdeel 4 naar beneden gedraaid, waarbij zijn tong 10 in de groef 9 van het in de voorgaande rij 3 gelegde bekledingsdeel 4 valt, en zijn 5 uitsteeksel 12 in de uitsparing 11 van het reeds in dezelfde rij 3 gelegde bekledingsdeel 4. Hierdoor wordt het nieuwe bekledingsdeel 4 dus tegelijkertijd in langsrichting en in dwarsrichting gefixeerd. Thereafter is rotated, the coating member 4 downward, wherein its tongue 10 in the groove 9 of the falling coating member as set out in the preceding row 3 4, and 5 projection 12 in the recess 11 of the already coating member laid in the same row 3 4. As a result, the new covering part 4 is thus at the same time fixed in the longitudinal direction and in transverse direction.

Overigens kan_di't_bëkledingsdê'el _4“ook eerst met het 10 bekledingsdeel 4 in de voorgaande rij 3 verbonden worden, en dan in verbonden toestand worden verschoven naar de eindrand 7 van het voorgaande bekledingsdeel 4 in zijn rij 3. Daar kan dan het nieuwe bekledingsdeel 4 weer omhoog worden gedraaid, om het uitsteeksel 12 de eindrand 7 te laten passeren, waarna 15 het weer terug kan worden gedraaid. Incidentally kan_di't_bëkledingsdê'el _4 "also first be joined to the 3 10 covering part 4 in the preceding row, and then be displaced in the connected state to the end edge 7 of the preceding covering part 4 in its row 3. Here the new covering part can then 4 again be turned up, in order to leave the end edge 7 pass through the projection 12, and 15, the back can be turned back. Deze bewegingen zijn mogelijk omdat alle verbindingen tussen de zijranden 5, 6 en tussen de eindranden 7, 8 volgens de uitvinding spanningsloos zijn. These movements are possible because all connections between side edges 5, 6 and between the end edges 7, 8 according to the present invention are de-energized.

Zo maakt de uitvinding het dus mogelijk in relatief 20 korte tijd en met geringe inspanning een groot oppervlak van een vormvaste bekleding te voorzien. For example, the invention thus makes it possible in a relatively 20 short period of time and with little effort to provide a large surface area of ​​a form-retaining lining. Daarnaast kan de bekleding in een later stadium ook weer snel en eenvoudig worden opgenomen. In addition, the coating in a later stage can now be integrated quickly and easily. Bovendien heeft de bekleding door het gelamineerde karakter met de relatief dikke toplaag van 25 hoogwaardig materiaal een rijke uitstraling, terwijl deze toch tegen relatief lage kosten kan worden vervaardigd. In addition, the coating by the laminated character with a relatively thick top layer 25 of high-grade material is a rich appearance, while it can nevertheless be manufactured at relatively low cost.

Hoewel de uitvinding hiervoor is toegelicht aan de hand van een voorbeeld, zal het duidelijk zijn dat deze daartoe niet is beperkt. Although the invention is elucidated above on the basis of an embodiment, it will be apparent that it is not limited thereto. Zo zouden de tong en groef waardoor 30 de zijranden verbonden worden anders uitgevoerd kunnen zijn, bijvoorbeeld met slechts gedeeltelijk gekromde vlakken, of vlakken waarvan de krommingsstraal varieert. For example, the tongue and groove 30 would be a result of which the side edges are connected could be designed differently, for instance with only partly curved surfaces, or surfaces whose radius of curvature varies. Ook de ondersnijding en het uitstekende deel van de tong zouden 1024046- I 14 I anders gevormd kunnen zijn. Also, the undercut and the protruding part of the tongue could be shaped differently 1024046- I 14 I. Daarnaast hoeven de tong en de I groef zich niet over de gehele lengte van de bekledingsdelen I uit te strekken. In addition, having the tongue and the I groove does not have to extend over the entire length of the covering parts I. Voor de verbinding van de eindranden zijn I ook verschillende varianten denkbaar. For the end edges of the compound I are also conceivable different variants. Gedacht zou I 5 bijvoorbeeld kunnen worden aan een aantal noppen en gaten, in I plaats van koppelelementen over de gehele breedte van de I bekledingsdelen. Thought it would I 5 can be, for example, to a number of studs and holes, in I, instead of coupling elements over the whole width of the I sheath portions. Tenslotte is het ook denkbaar dat de I bekleding op een andere ondergrond dan een vloer, bijvoorbeeld een wand wordt aangebracht. Finally, it is also conceivable that the I coating to a surface other than a floor, for example, a wall is applied.

10 De omvang van de uitvinding wordt dan ook uitsluitend bepaald door de bijgevoegde conclusies. 10 The scope of the invention is therefore defined solely by the appended claims.

I 1024046- I 1024046-

Claims (14)

1. Op een ondergrond (1), in het bijzonder een vloer, aan te brengen bekleding (2), omvattende: ten minste twee evenwijdige, langs aangrenzende zijranden (5,6) met elkaar verbonden, vormvaste 5 bekledingsdelen (4), die een naar de ondergrond (1) gerichte rugzijde (13) en een daarvan afgekeerde zichtzijde (14) -vertonen, waarbij de beide zijranden (5,6) trapvormig zijn uitgevoerd, met een binnenste (5i,6i) en een buitenste (5o,6o) randsegment, zodanig dat het eerste bekledingsdeel 10 (4) een uitstekende rugzijde (13) en het tweede bekledingsdeel (4) een overhangende zichtzijde (14) vertoont, welke bekledingsdelen (4) voorzien zijn van langs de zijranden (5,6) geplaatste, samenwerkende koppelelementen (9,10), waarbij het koppelelement (9) van het eerste 15 bekledingsdeel (4) een in de uitstekende rugzijde (13) gevormde, althans naar de zichtzijde (14) open groef is, en het koppelelement (10) van het tweede bekledingsdeel (4) een zich vanaf de overhangende zichtzijde (14) althans naar de 1. On a substrate (1), in particular a floor, to bring coating (2), comprising: at least two parallel, along adjacent side edges (5,6) connected to one another, lining members fixed mold 5 (4), which a to the base (1) facing back (13) and a remote therefrom visible side (14) -vertonen, wherein the two side edges (5,6), staircase-shaped configuration, with an inner (5i, 6i) and an outer (5o, 6o) edge segment, in such a way that the first cladding portion 10 (4) comprises a protruding rear side (13) and the second covering part (4) has an overhanging visual side (14), which covering parts (4) are provided along the side edges (5,6) seeded, co-acting coupling elements (9,10), wherein the coupling element (9) of the first 15 covering part (4), a formed, at least in the visible side (14) in the projecting rear side (13) is open groove, and the coupling element (10 ) of the second covering part (4) which extends from the overhanging visual side (14) at least in the ondergrond (1) uitstrekkende tong vormt, welke groef (9) en 20 tong (10) elk een althans ten dele gekromd profiel vertonen, en waarbij de groef (9) het binnenste randsegment (5i) van het eerste bekledingsdeel (4) ondersnijdt en de tong (10) uitsteekt voorbij het buitenste randsegment (6o) van het tweede bekledingsdeel (4), 25 met het kenmerk, dat de ondersnijding (21) van de groef (9) en het voorbij de rand (6o) uitstekende deel (22) van de tong (10) elk een althans ten dele afgeschuind profiel vertonen. surface (1) extending tongue forms, which groove (9) and 20 tongue (10) each have an at least have partly curved profile, and wherein the groove (9), the inner edge segment (5i) of the first covering part (4) under the cuts and the tongue (10) protrudes beyond the outer edge segment (6o) of the second covering part (4), 25, characterized in that the undercut (21) of the groove (9) and beyond the edge (6o) projecting part (22 ) of the tongue (10) each have an at least partly chamfered profile.
2. Bekleding (2) volgens conclusie 1, met het 30 kenmerk, dat het binnenste randsegment (5i) van het eerste bekledingsdeel (4) en het buitenste randsegment (6o) van het 1024Q46- Η II 16 II tweede bekledingsdeel (4) in hoofdzaak dwars op de zichtzijde II (14) van het betreffende bekledingsdeel (4) verlopen. 2. Covering (2) as claimed in claim 1, 30 characterized in that the inner edge segment (5i) of the first covering part (4) and the outer edge segment (6o) of the 1024Q46- Η II 16 II second covering part (4) in substantially transversely of the visual side II (14) of the relevant covering part (4) run. I I
3. Bekleding (2) volgens conclusie 1 of 2, met het II kenmerk, dat de groef (9) en de tong (10) elk met ten minste II 5 één van de bijbehorende randsegmenten (5i,6o) complementaire II profielen vormen, waarmee een vormsluitende verbinding tussen II de bekledingsdelen (4) tot stand gebracht kan worden. 3. A coating (2) according to claim 1 or 2, II, characterized in that the groove (9) and the tongue (10) each having at least II 5 has one of the associated edge segments (5i, 6o) complementary II form profiles, that allows a positive connection between II, the covering portions (4) can be accomplished. I I
4. Bekleding (2) volgens één der voorgaande II conclusies, met het kenmerk, dat het althans ten dele gekromd II 10 profiel een cirkelsegment vormt. 4. A coating (2) according to any one of the preceding II claims, characterized in that the at least partly curved profile II 10 forms a segment of a circle. I I
5. Bekleding (2) volgens één der voorgaande II conclusies of de aanhef van conclusie 1, met het kenmerk, dat II de andere randsegmenten (5o,6i) in de onderling verbonden II toestand van de bekledingsdelen (4) een tussenruimte (24) II 15 bepalen. 5. The coating (2) according to any one of the preceding II claims or the preamble of claim 1, characterized in that II, the other edge segments (5o, 6i) in the interconnected II state of the covering portions (4) an intermediate space (24) II determine 15. I I
6. Bekleding (2) volgens één der voorgaande II conclusies, met het kenmerk, dat tussen de zichtzijde (14) en I de zijrand (5,6) van ten minste één van de bekledingsdelen II (4) een afgeschuind vlak (23) bepaald is. 6. The coating (2) according to any one of the preceding II claims, characterized in that between the visible side (14), and I is the side edge (5,6) of at least one of the covering portions II (4) has a bevelled surface (23) is determined. II 20 7. Bekleding (2) volgens één der voorgaande II conclusies, met het kenmerk, dat elk bekledingsdeel (4) een II tweetal evenwijdige, trapvormige zijranden (5,6) vertoont, II waarvan de één (5) uitgevoerd is met de uitstekende rugzijde II (13) met groef (9), en de ander (6) met de overhangende II 25 zichtzijde (14) met tong (10). II 20 7. A coating (2) according to any one of the preceding II claims, characterized in that each covering part (4) has a pair of parallel II, step-like side edges (5,6), II, of which the one (5) is carried out with the II excellent rear side (13) with groove (9), and the other (6) with the overhanging visual side 25 II (14) with tongue (10). II B. Bekleding (2) volgens conclusie 7, mat het I kenmerk, dat elk bekledingsdeel (4) een tweetal onderling II evenwijdige, met de zijranden (5,6) een hoek insluitende I eindranden (7,8) vertoont, die voorzien zijn van secundaire II 30 koppelelementen (11,12). II Coating B. (2) according to claim 7, the mat I characterized in that each covering part (4) exhibits a pair of mutually parallel II, with the side edges (5,6) form an angle I end edges (7,8), which is provided with II 30 are secondary coupling elements (11,12). I I
9. Bekleding (2) volgens conclusie 8, met het II kenmerk, dat ook de beide eindranden (7,8) trapvormig zijn II uitgevoerd, zodanig dat het ene bekledingsdeel (4) een II !024046- I 4 uitstekende rugzijde (13) en het andere bekledingsdeel (4) een overhangende zichtzijde (14) vertoont, het secundaire koppelelement (11) van het ene bekledingsdeel (4) een bovenin de uitstekende rugzijde (13) gevormde uitsparing is, en het 5 secundaire koppelelement (12) van het andere bekledingsdeel (4) een onder de overhangende zichtzijde (14) gevormd ! 9. Covering (2) as claimed in claim 8, II, characterized in that also the two end edges (7,8) are step-shaped II carried out, in such a way that the one covering part (4), a II! 024046- I 4 excellent rear side (13) and the other covering part (4) has an overhanging visual side (14) exhibits, the secondary coupling element (11) of the one covering part (4) is a recess formed at the top of the projecting rear side (13), and the fifth secondary coupling element (12) of the other covering part (4) has a formed under the overhanging visual side (14)! uitsteeksel is. projection.
10. Bekleding (2) volgens één der voorgaande conclusies of de aanhef van conclusie 1, waarbij elk 10 bekledingsdeel (4) is opgebouwd uit een relatief dikke, de rugzijde vormende basislaag (15) en een daarmee verbonden, de zichtzijde (14) vormende toplaag (16), en de koppelelementen (9,10,11,12) gevormd zijn in de basislaag (15), met het kenmerk, dat de toplaag (16) gevormd is van een hoogwaardig 15 materiaal, in het bijzonder een hoogwaardige houtsoort. 10. Covering (2) as claimed in any one of the preceding claims or the preamble of claim 1, wherein each 10-covering portion (4) is constructed from a relatively thick, the back-forming base layer (15) and, connected thereto, to the exposed side (14) forming top layer (16), and the coupling elements (9,10,11,12) are formed in the base layer (15), characterized in that the top layer (16) is formed of a high-quality material 15, in particular a high-grade type of wood .
11. Bekleding (2) volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat de toplaag (16) een dikte van ten minste 1 mm, bij voorkeur ten minste 2,5 mm, en liefst in de orde van 4 mm vertoont. 11. Covering (2) as claimed in claim 10, characterized in that the top layer (16) has a thickness of at least 1 mm, preferably exhibits at least 2.5 mm, and most preferably in the order of 4 mm.
12. Bekledingsdeel (4), kennelijk bedoeld voor toepassing in een bekleding (2) volgens één der voorgaande conclusies. 12. Covering part (4), evidently intended for application in a coating (2) according to any one of the preceding claims.
13. Werkwijze voor het met elkaar verbinden van ten minste twee bekledingsdelen (4) volgens conclusie 12, waarvan 25 er ten minste één (4) reeds op een ondergrond (1) aangebracht is, omvattende de stappen van: a) het met een zijrand (6) in hoofdzaak evenwijdig aan een vrije zijrand (5) van het eerste, reeds aangebrachte bekledingsdeel (4) richten van het daarmee te verbinden 30 tweede bekledingsdeel (4), b) het op afstand boven de ondergrond (1) naar de zijrand (5) van het eerste bekledingsdeel (4) bewegen van het tweede bekledingsdeel (4), 1024046- 13. A method for connecting at least two covering portions (4) of claim 12 with each other, of which 25 there is at least one (4) is already applied on a substrate (1), comprising the steps of: a) with a side edge (6) substantially parallel to a free side edge (5) of the first, already arranged covering part (4) directing to be connected therewith 30 second covering part (4), b) at a distance above the base (1) to the side edge (5) of the first covering part (4) moving the second covering part (4), 1024046-
18 I c) het om een aan de zijrand (6) daarvan evenwijdige I aslijn verdraaien van het tweede bekledingsdeel (4), I d) het onder een hoek in de groef (9) van het eerste I bekledingsdeel (4) plaatsen van de tong (10) van het tweede I 5 bekledingsdeel (4), en I e) het onder vorming van de verbinding op de I ondergrond (1) neerlaten van het tweede bekledingsdeel (4) I door dit in tegengestelde richting te verdraaien. 18 I c) to one at the side edge (6) thereof parallel I axis rotation of the second covering part (4), I d) placing at an angle into the groove (9) of the first I cladding part (4) of the tongue (10) of the second I 5 covering part (4), and I e), lowering the second covering portion with formation of the compound on the I material (1) (4) I by rotating it in the opposite direction. I I
14. Werkwijze volgens conclusie 13, ast het kenmerk, I 10 dat het tweede bekledingsdeel (4) na het verbinden daarvan I ten opzichte van het eerste bekledingsdeel (4) evenwijdig aan I de zijrand (5,6) verschoven wordt. 14. A method according to claim 13, wherein the ast, 10 I that the second covering part (4) after the connection thereof with respect to I of the first covering part (4) I parallel to the side edge (5,6) is shifted. I I
15. Werkwijze volgens conclusie 13 of 14, met het I kenmerk, dat na het met elkaar verbinden van het eerste en I 15 tweede bekledingsdeel (4) een derde bekledingsdeel (4) wordt I aangebracht in het verlengde van het tweede bekledingsdeel I (4), welk derde bekledingsdeel (4) wordt bevestigd door het I verbinden van een zijrand (6) daarvan met het eerste I bekledingsdeel (4), en een eindrand (8) daarvan met het I 20 tweede bekledingsdeel (4). 15. A method according to claim 13 or 14, the I, characterized in that, after the joining together of the first and the I 15 second covering part (4) a third covering part (4) I is arranged in the extension of the second lining part I (4 ), which third covering part (4) is fixed by connecting the I from a side edge (6) thereof with the first I cladding part (4), and an end edge (8) thereof with the I 20 second covering portion (4). I 1024046- I I 1024046- I
NL1024046A 2003-08-05 2003-08-05 Coating of rigid parts, in particular for a floor, thereby to apply the coating sections and a method for bonding the covering portions. NL1024046C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1024046A NL1024046C2 (en) 2003-08-05 2003-08-05 Coating of rigid parts, in particular for a floor, thereby to apply the coating sections and a method for bonding the covering portions.
NL1024046 2003-08-05

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1024046A NL1024046C2 (en) 2003-08-05 2003-08-05 Coating of rigid parts, in particular for a floor, thereby to apply the coating sections and a method for bonding the covering portions.
US10/567,289 US20070062148A1 (en) 2003-08-05 2004-07-08 Covering made form-retaining parts, in particular for a floor, covering parts for use therein and method for connecting the covering parts
UAA200602459A UA82250C2 (en) 2003-08-05 2004-07-28 Covering for arrangement on underlayer surface, in particular on floor, covering part for use in covering and method for connecting covering parts
JP2006522514A JP2007533876A (en) 2003-08-05 2004-07-28 Methods for specifically connecting the covering member made of a form-retaining part for the floor, the covering portion for use therein, and a cover portion
EP20040774849 EP1651825A1 (en) 2003-08-05 2004-07-28 Covering made form retaining parts in particular for a floor covering parts for use therein and method for connecting the covering parts
PCT/NL2004/000541 WO2005012668A1 (en) 2003-08-05 2004-07-28 Covering made form retaining parts in particular for a floor covering parts for use therein and method for connecting the covering parts
CN 200480025884 CN1849431A (en) 2003-08-05 2004-07-28 Covering made form retaining parts in particular for a floor covering parts for use therein and method for connecting the covering parts
EA200600361A EA007825B1 (en) 2003-08-05 2004-07-28 Covering made form retaining parts in particular for a floor covering parts for use therein and method for connecting the covering parts

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1024046C2 true NL1024046C2 (en) 2005-02-10

Family

ID=34114477

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1024046A NL1024046C2 (en) 2003-08-05 2003-08-05 Coating of rigid parts, in particular for a floor, thereby to apply the coating sections and a method for bonding the covering portions.

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20070062148A1 (en)
EP (1) EP1651825A1 (en)
JP (1) JP2007533876A (en)
CN (1) CN1849431A (en)
EA (1) EA007825B1 (en)
NL (1) NL1024046C2 (en)
UA (1) UA82250C2 (en)
WO (1) WO2005012668A1 (en)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8082717B2 (en) * 2005-06-06 2011-12-27 Dirk Dammers Panel, in particular floor panel
EP1770230A1 (en) * 2005-09-28 2007-04-04 Otger Terhüme, Holzwerk GmbH & Co. Flooring panel with running joints in the form of steps
US7712270B2 (en) * 2007-01-16 2010-05-11 Guevremont Clement Building panel
US8353140B2 (en) 2007-11-07 2013-01-15 Valinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels with vertical snap folding
DE102008031167B4 (en) * 2008-07-03 2015-07-09 Flooring Technologies Ltd. A method for connecting and locking floor panels without glue to be laid Direction
CN101492950B (en) * 2008-09-10 2011-01-12 滁州扬子木业有限公司 Floor with fastening device
US8429870B2 (en) * 2009-12-04 2013-04-30 Mannington Mills, Inc. Connecting system for surface coverings
US20130255174A1 (en) * 2010-01-29 2013-10-03 Royal Mouldings, Limited Siding joinery
US8806832B2 (en) 2011-03-18 2014-08-19 Inotec Global Limited Vertical joint system and associated surface covering system
CN102817459B (en) * 2012-08-24 2015-03-11 原大卜 Solid wood floor and mounting method thereof
BR112017012681A2 (en) 2014-12-22 2018-01-02 Ceraloc Innovation Ab mechanical locking system for floor panels

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH562377A5 (en) * 1971-11-29 1975-05-30 Hebgen Heinrich Form-locked building panel joint connection - with shaped end of one fitting into lipped rounded edge channel of next
US20020020127A1 (en) * 2000-06-20 2002-02-21 Thiers Bernard Paul Joseph Floor covering
US6505452B1 (en) * 1999-06-30 2003-01-14 Akzenta Paneele + Profile Gmbh Panel and fastening system for panels
DE20300306U1 (en) * 2002-07-19 2003-04-17 E F P Floor Products Fusboeden floor panel
DE10154767A1 (en) * 2001-11-09 2003-05-22 Grafenauer Thomas Floor tile has additional groove formed between underside of tile and tongue and extends over length of side edge to form lower lip which when tiles are interconnected fits at least partially beneath lower lip of main groove
EP1367194A2 (en) * 2002-05-31 2003-12-03 Kronotec Ag Flooring panel and method of laying such a panel

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE7928703U1 (en) * 1979-10-09 1981-07-02 Terbrack Kunststoff Gmbh & Co Kg, 4426 Vreden, De Spielflaeche plate for a composable from these plates
US5570554A (en) * 1994-05-16 1996-11-05 Fas Industries, Inc. Interlocking stapled flooring
BE1010487A6 (en) * 1996-06-11 1998-10-06 Unilin Beheer Bv Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
SE515789C2 (en) * 1999-02-10 2001-10-08 Perstorp Flooring Ab Flooring material comprising floor elements which are intended to be joined vertically
DE29911462U1 (en) * 1999-07-02 1999-11-18 Akzenta Paneele & Profile Gmbh Fixing system for panels
SE518184C2 (en) * 2000-03-31 2002-09-03 Perstorp Flooring Ab Flooring material comprising sheet-shaped floor elements which are joined by interconnection means
DE10021897B4 (en) * 2000-05-05 2006-02-02 Hornitex Werke Gebr. Künnemeyer GmbH & Co. KG plate
DE10101912C1 (en) * 2001-01-16 2002-03-14 Johannes Schulte Rectangular floor panel laying method uses fitting wedge for movement of floor panel in longitudinal and transverse directions for interlocking with adjacent floor panel and previous floor panel row
DE10313112B4 (en) * 2003-03-24 2007-05-03 Fritz Egger Gmbh & Co. Covering having a plurality of panels, in particular floor covering, as well as methods for the laying of panels

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH562377A5 (en) * 1971-11-29 1975-05-30 Hebgen Heinrich Form-locked building panel joint connection - with shaped end of one fitting into lipped rounded edge channel of next
US6505452B1 (en) * 1999-06-30 2003-01-14 Akzenta Paneele + Profile Gmbh Panel and fastening system for panels
US20020020127A1 (en) * 2000-06-20 2002-02-21 Thiers Bernard Paul Joseph Floor covering
DE10154767A1 (en) * 2001-11-09 2003-05-22 Grafenauer Thomas Floor tile has additional groove formed between underside of tile and tongue and extends over length of side edge to form lower lip which when tiles are interconnected fits at least partially beneath lower lip of main groove
EP1367194A2 (en) * 2002-05-31 2003-12-03 Kronotec Ag Flooring panel and method of laying such a panel
DE20300306U1 (en) * 2002-07-19 2003-04-17 E F P Floor Products Fusboeden floor panel

Also Published As

Publication number Publication date
EA007825B1 (en) 2007-02-27
EP1651825A1 (en) 2006-05-03
WO2005012668A1 (en) 2005-02-10
US20070062148A1 (en) 2007-03-22
CN1849431A (en) 2006-10-18
JP2007533876A (en) 2007-11-22
EA200600361A1 (en) 2006-08-25
UA82250C2 (en) 2008-03-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8215076B2 (en) Locking system, floorboard comprising such a locking system, as well as method for making floorboards
CN100523405C (en) Mechanical locking system for floor panels
US9027306B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
EP1704291B1 (en) Floorboard, system and method for forming a flooring, and a flooring formed thereof
JP6480491B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
JP3884044B2 (en) Fixed system and flooring board
EP2017403A2 (en) Flooring system
CA2669105C (en) Mechanical locking of floor panels with vertical folding
EP1793065B1 (en) Floor covering consisting of hard panels and panel therefor
JP3515494B2 (en) Bonding system of the building panel
EP1936068A2 (en) A tongue blank for floor panels, a method of providing floor panels with a mechanical locking system and a tongue for a floor panel
EP0974713A1 (en) Floor covering, floor panel for such covering and method for the realization of such floor panel
US9605436B2 (en) Floorboard, system and method for forming a flooring, and a flooring formed thereof
US7762035B2 (en) Floor panel and floor covering composed of such floor panels
RU2358073C2 (en) Lining panel
US20030066588A1 (en) Process for sealing of a joint
EP2298516A2 (en) Method for manufacturing floor panels, as well as floor panel
US7543418B2 (en) Panel element and connecting system for panel elements
CN1109173C (en) Flooring material for vertically joining floor block
US6449913B1 (en) Parquet flooring panel comprising spaced, wooden strips secured by adhesive and forming irregular end shapes for alignment with adjacent panels
CN101617092B (en) Panel and floor covering
US8215078B2 (en) Building panel with compressed edges and method of making same
DK2318614T3 (en) Plastic Panel with hook profile
US20010021432A1 (en) Panel, particularly a floor panel
US8631622B2 (en) Non-squeaking wood flooring systems and methods

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20120301