FI99106C - Menetelmä ja laite paketin muotoisten tavaroiden vastaanottamiseksi ja luovuttamiseksi - Google Patents

Menetelmä ja laite paketin muotoisten tavaroiden vastaanottamiseksi ja luovuttamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI99106C
FI99106C FI912913A FI912913A FI99106C FI 99106 C FI99106 C FI 99106C FI 912913 A FI912913 A FI 912913A FI 912913 A FI912913 A FI 912913A FI 99106 C FI99106 C FI 99106C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
receiving
goods
delivery
point
package
Prior art date
Application number
FI912913A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI99106B (fi
FI912913A0 (fi
FI912913A (fi
Inventor
Walter Krieg
Andreas Wohlfahrt
Original Assignee
Digitron Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to CH205190 priority Critical
Priority to CH205190 priority
Application filed by Digitron Ag filed Critical Digitron Ag
Publication of FI912913A0 publication Critical patent/FI912913A0/fi
Publication of FI912913A publication Critical patent/FI912913A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI99106B publication Critical patent/FI99106B/fi
Publication of FI99106C publication Critical patent/FI99106C/fi

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
  • B65G60/00Simultaneously or alternatively stacking and de-stacking of articles
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
  • B65G1/00Storing articles, individually or in orderly arrangement, in warehouses or magazines
  • B65G1/02Storage devices
  • B65G1/04Storage devices mechanical
  • B65G1/0407Storage devices mechanical using stacker cranes
  • B65G1/0435Storage devices mechanical using stacker cranes with pulling or pushing means on either stacking crane or stacking area
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
  • B65G59/00De-stacking of articles
  • B65G59/02De-stacking from the top of the stack
  • B65G59/023De-stacking from the top of the stack by means insertable between the stacked articles or layers

Description

- 99106
Menetelmä ja laite paketin muotoisten tavaroiden vastaanottamiseksi ja luovuttamiseksi - Förfarande och anordning för mottagning och avleverering av paketformat gods 5 Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mukainen menetelmä ja patenttivaatimuksen 6 johdanto-osan mukainen laite.
Tällaiset laitteet ovat tulleet tunnetuksi tavaran kuorma-10 lavalta ottolaitteina, ja viittaamme esimerkiksi DE-OS 2 631 942:een. Niitä käytetään paketin muotoisten tavaroiden, esimerkiksi rasioiden, laatikoiden ja vastaavien varastosta pois ottamiseen. Rulla tarttuu siinä pakkaukseen toiselta puolelta siten, että se kohoaa koske-15 tuksen aiheuttaman kitkan johdosta, minkä jälkeen siihen tarttuu kuljetuslaite ja kuljettaa sen pois. Tällöin on ongelmana erityisesti vastaanotettavan tavaran tai sen pakkauksen vahingoittumisen estäminen ja toisaalta kuitenkin säädellyn ja varman vastaanoton varmistaminen.
20 ··,·. Vastaanottorulla on sen vuoksi alussa mainitussa DE-OS:ssa 4 9 [ '. laakeroitu kelkalle vaakasuorassa tasossa joustavasti siten, että pakkaukseen kohdistuu jatkuvasti kasvava "·’ * kitkavoima kelkan liikkuessa sen suuntaan. Kun rulla siis * « • · · · ” 25 on kitkan koko ajan lisääntyessä pyörinyt jonkin aikaa pakkausta vasten, se tarttuu määrittämättömänä hetkenä ja * · · ·*.·* · vastaavasti myös kelkan määrittämättömässä paikassa pak kaukseen ponnahtaen esijännitettynä pakkauksen alle.
• · • · * · * 30 Tämä tapahtuma johtaa erityisesti haurailla pakkauksilla helposti pakkausten vahingoittumiseen; niihin jää vähin- : ·* täänkin hankausjäijet. Eteenpäin ponnahtava rulla voi • ·· l...* pakkauksen painosuhteista riippuen saattaa pakkauksen pois • tasapainosta ja siirtää sitä alustalla tai vahingoittaa 35 sitä. Vastaanoton ajankohta on lisäksi ajankohtainen, mikä hankaloittaa tapahtuman automatisointia.
2 99106 Tällaisten laitteiden muitakin muotoja on ehdotettu. Ne pitää vastaanottamista varten sijoittaa tarkalleen pakkauksen alareunan korkeudelle (katso esimerkiksi US Defence publication T 998, 009), mikä tekee automa-5 tisoinnin lähestulkoon mahdottomaksi. Sijoitus, joka ei ole korkeudeltaan aivan tarkka, johtaa puolestaan tavaran vahingoittumiseen, eikä sitä tällöin yleensä myöskään voida vastaanottaa.
10 DE-AS 2 137 827:sta on tullut tunnetuksi tiettyjen juoma-laatikoiden pinosta ottamiseen käytettävä, kitkoskosketuk-sella toimiva kaltevan pinnan muotoinen vastaanottolaite, joka vaikuttaa nostolaitteen kanssa laatikoiden saattamiseksi jatkuvasti eteenpäin liikutettavissa olevan kuljet-15 timen radalle. Tämä laite on suunniteltu tietyille laatikoille ja perustuu muuten siihen, että laatikoita siirretään alustaansa nähden niitä vastaanottaessa.
Mikään mainituista laitteista ei kykene luovuttamaan 20 vastaanotettua tavaraa määrätystä paikasta.
Lähinnä olevaa tekniikan tasoa edustaa JP-A-57-42426.
• «
Siina on esitetty vastaanottolaite, jossa vastaanotettava * tavara kohotetaan vastaanottopöydän otsarullilla ja sen '· “ 25 jälkeen ajetaan tavaran alle. Jotta tällöin vältettäisiin · tavaran vaakasuuntainen liike tai siirtyminen, on nostami- »«» i.: ’ sen tapahduttava kuitenkin erittäin nopeasti, mikä voi johtaa toimintavirheisiin tai tavaran otsapinnan vahin- ·1·.. goittumiseen.
!·:·. 30 • · ·
Keksinnön tehtävänä on siten aikaansaada tämäntyyppinen • ·’ menetelmä ja laite, mikä mahdollistaa tavaran nostamisen • · · sitä vahingoittamatta ja paikallisesti määrätyllä ja varmalla tavalla. Tämä tehtävä on ratkaistu uusissa vaati-35 muksissa 1 tai 6 esitetyllä tavalla, jolloin vastaanotto-pöytä nostamisen aikana liikkuu hitaammin kuin ennen ja jälkeen nostamisen. Näin on samalla keskinopeudella käy- 3 99106 tettävissä enemmän aikaa kriittiseen nostotapahtumaan.
Tämä sallii varman nostamisen ja/tai keskimääräisen työ-nopeuden kasvattamisen.
5 Keksinnön mukaisen laitteen ja menetelmän suoritusesimerk-kejä valaistaan seuraavassa lähemmin piirustusten avulla, joista kuvio 1 esittää kaavamaisesti jäykän pakkauksen vastaan-10 oton viidessä vaiheessa, kuvio 2 esittää käytön järjestelyssä, joka on tarkoitettu helpommin taipuville pakkauksille ja jossa on kaksi vastaanottokohtaa, joiden välissä on luovu-15 tuspaikka, kuvio 3 esittää kuvion 2 mukaisen järjestelyn toisessa vaiheessa, 20 kuvio 4 esittää kuvioiden 2 ja 3 mukaisten järjestelyjen • matka-liike -piirroksen.
• · • · • kuvio 5 esittää kuvioiden 2 ja 3 mukaisen järjestelyn ’ todellisen suoritusmuodon päältä, V·: 25 * · · f,: ‘ kuvio 6 esittää sen kaavamaisesti sivulta, 1 · • · ♦ «· m 30 kuvio 7 esittää vastaanottopöydän toisen suoritusmuodon • ensimmäisessä vaiheessa, * · « • « « · • · · kuvio 8 esittää kuvion 7 suoritusmuodon toisessa vaiheessa, 35 4 99106 kuvio 9 esittää osittain vastaanottopöydän kolmannen suoritusmuodon, kuvio 10 esittää kuvion 9 suoritusmuodon sivulta, 5 kuvio 11 esittää välitysyksikön hyllyvarastossa sijaitsevan kokoojakorin, kuvio 12 esittää kuvion 11 mukaisen kokoojakorin toimin-10 nassa hyllykuljettimessa, kuvio 13 esittää välitettävien tavaroiden kannatinten poistamisen kokoojakorista, ja 15 kuvio 14 esittää välitettävän tavaran vastaanoton kannat-timelta tavalliselle kuormalavalle, kuvio 15 esittää raskaiden pakkausten vastaanotossa käytettävän apulaitteen, ja 20 .. . kuvio 16 esittää helposti liukuvien pakkausten vastaan- • otossa käytettävän apulaitteen.
• « : Kuvioiden 1-4 avulla valaistaan aluksi keksinnön mukaisen • · *·.**: 25 vastaanoton toimintaperiaatetta syventymättä rakenteelli- siin. Niitä valaistaan sitten muiden kuvioiden avulla.
·«· i : :
Kuviossa 1 valaistaan aluksi vastaanottoa viidessä vai-heessa jäykän pakkauksen 6 avulla. Vaiheita on merkitty .·;·. 30 kirjaimilla A-E. Kuviossa 1 näkyy vastaanottopöytä 1 ja • · c sen päällä oleva tavaroiden kuljetuslaite 2 ja edessä • · · : *.· oleva vastaanottoelin 3. Vastaanottopöytää 1 voidaan • · · J,..: siirtää vaakasuoraan, sitä varten on käytin. Toinen käytin käyttää sekä kuljetuslaitetta 2, joka käsittää yhden tai ·.. 35 useamman pyörivän hihnan, että vastaanottoelintä 3, joka muodostaa vastaavista ohjausrullista 4 (katso esimerkiksi kuvio 5).
5 99106
Ensimmäisessä vaiheessa A vastaanottopöytä 1 lähestyy vastaanotettavaa pakkausta 6 tavallisella ajonopeudella. Pöydän lähestyessä pakkausta 6 sen nopeus pienenee. Jos pakkauksia 6 ei vastaanoteta samassa paikassa, niiden 5 sijainti todetaan vastaanottopöydällä olevalla lähestymis-ilmaisimella jolloin ajonopeutta vähennetään ensimmäistä käytintä vastaavasti ohjaamalla. Vaihessa B vastaanottopöytä 1 koskettaa pakkauksen 6 päätyä pienellä nopeudella. Samanaikaisesti toinen käytin käyttää vas-10 taanottoelintä 3 suhteellisen suurella nopeudella. Kun vastaanottoelin 3 menee pakkauksen 6 päätyä vasten, tämä kohoaa kitkan johdosta nopeasti ylöspäin, ennen kuin vastaanottopöytä 1 merkittävästi työntää sitä alustaansa nähden. Kun pakkauksen etuosa vaiheessa C on pöydän kor-15 keudella, pöydän nopeus kohoaa taas, ja kuljetuslaitetta 2 käytetään samanaikaisesti samalla nopeudella vastakkaiseen suuntaan, niin että vastaanottopöytä menee pakkauksen alle tämän siirtymättä alustaansa nähden. Kun pöytä on niin pitkällä, että pakkaus kohoaa alustaltaan, mikä jäykillä : 20 pakkauksilla tapahtuu yleensä pöydän ehdittyä yli pakkauk- sen keskikohdan (vaihe D), vastaanottopöydän 1 liikesuun-taa voidaan muuttaa ja kuljetuslaite 2 voi siirtää pak-:'·,·1 2 3 kauksen kokonaan pöydälle (vaihe E). Kääntökohta voidaan todeta myös ilmaisimella S2, joka havahtuu, kun pakkaus 6 25 on pöydällä ja on siis kohonnut alustalta. Toisaalta on myös mahdollista, ja löysemmillä pakkauksilla edullista, .. jatkaa alleajamisvaihetta C pakkauksen loppuun asti, niin • · ettei ilmaisinta S2 tarvita tavallisilla pakkauksilla • « · *·’ ’ ollenkaan. Ajan säästämiseksi voidaan ajaa ainoastaan niin : 30 pitkälle pakkauksen alle, että pääosa sen painosta lepää vastaanottopöydällä, ja aloittaa vaihe E jo tällöin.
« ·· · · 2 » · · 3 1 Kuvioissa 2-4 on esitetty vastaava tapahtuma löysempiä pakkauksia, kuten papeririisejä vastaanotettaessa. Niissä 35 esitetty välitysjärjestely käsittää kaksi vastaanottokohtaa 10, 11, joihin vastaanotettavat pakkaukset 6, 6', esimerkiksi papeririisit, lajiteltuina ohjataan kuormala- 6 99106 voille pinottuina. Niiden välissä on luovutuskohta 12, jossa vastaanottopöytä luovuttaa vastaanottokohdilla vastaanotetut pakkaukset asiakkaan kuormalavalle 15. Vastaanottopöytä 1 liikkuu vaakasuoraan näiden kolmen 5 kohdan välillä, ja pakkauspino nostetaan nostolaitteilla kulloisellekin korkeudelle. Kuviot 2 ja 3 esittävät kaksi käyttötilaa, joissa vastaanottopöytä 1 on vasemmalla olevalla vastaanottokohdalla 10 vastaanottamassa pakkausta 6 ja samanaikaisesti luovuttamassa oikealla puolella 10 olevasta vastaanottokohdasta 11 vastaanotettua pakkausta 6' asiakkaan kuormalavalle 15. Toistaiseksi meitä kiinnostaa ainoastaan vastaanotto. Tätä varten viittaamme kuvion 4 matka-liike -piirrokseen, jossa on esitetty vastaanotto-pöydän 1 eteenpäin liikkeen nopeus VT ja kuljetuslaitteen 15 ja vastaanottoelimen vastakkaissuuntainen nopeus -VB pöydän etureunan sijainnista riippuen. Edellä kuvattiin jo, pöydän nopeus VT pienenee sen lähestyessä vastaanotettavaa pakkausta 6 (vaihe B), Vastaanottoelimen 3 rullan pyörimisnopeus (= VB) kohoaa samanaikaisesti ensimmäiseen mak-: V 20 simiinsa pakkauksen etureunan nostamiseksi kitkan avulla : nopeasti vastaanottopöydän korkeudelle, jolloin pakkaukset pöydän hitaan liikkeen vuoksi eivät juurikaan siirry •\ : alustaansa nähden tämän vaatiman lyhyen ajan kuluessa.
: Vastaanottopöydän 1 hitaan lähestymisen ja vastaanottoeli- 25 men 3 suhteellisen nopean pyörimisen yhdistelmä takaa näin sen, että pakkauksen etureunan nostaminen tapahtuu hyvin lyhyessä ajassa ja näin myös pakkausta siirtämättä. Pak- : " kaus ei siirry alustaansa nähden myöskään seuraavassa « « · ··»··.
V 1 alleajamisvaiheessa, koska vastaanottopoytaa 1 ja sen : 30 kuljetuslaitetta 2 käytetään vastakkaisiin suuntiin samal- • · · '1 la nopeudella VT = -VB (vaihe C).
• · · · · *·’ 1 Kuvattu vastaanotto sopii näin ollen erityisesti herkästi särkyville pakkauksille, kuten käärepaperiin käärityille 35 helposti taipuville papeririiseille. Erityisesti vältetään käärepaperin repeäminen vastaanotettaessa ja paperiarkkien puristuminen kokoon, nurjahtaminen tai vahingoittuminen 7 99106 muuten. Jos pakkaukset 6, 6', kuten kuvioissa 2 ja 3, toimitetaan vastaanottokohtiin siten, että niiden etureunat ovat tietyn toleranssialueen sisällä, vastaanottoa voidaan ohjata käyttämättä vastaanottopöydällä 1 olevia 5 ilmaisimia.
Kuviosta 3 näkyy lisäksi luovutus, joka voi olla yhdistetty seuraavan pakkauksen vastaanottoon, mutta voidaan suorittaa myös erikseen. Vastaanottopöytä 1 ajaa tätä 10 varten luovutuskohdan 12 yli. Kun se on saapunut sinne, kuljetuslaite 2 pannaan liikkumaan samalla nopeudella vastakkaiseen suuntaan (VT = -VB), jolloin pakkaus luovutetaan tarkasti luovutuskohdalla sen liikkumatta suhteellisesti alustaansa nähden. Esitetyssä suoritusesimerkissä 15 aikaisemmin vastaanotetun pakkauksen 6 luovutus asiakkaan kuormalavalle tapahtuu samanaikaisesti uuden pakkauksen 6' vastaanoton kanssa. Tämä on järkevää ja mahdollista sen vuoksi, että vastaanottopöydän 1 ajonopeus VT ja kuljetuslaitteen 2 käyttönopeus VB ovat molemmissa tapahtumissa . ’ : 20 saman suuruisia vastakkaisiin suuntiin. Näin saadaan ; · aikaan asiakkaan kuormalavan järkiperäinen välitys.
.·, : Kuvioissa 5 ja 6 on esitetty kuvatun laitteen todellinen : suoritusmuoto. Sillalla 19, joka ulottuu kahdelle vas- .. 25 taanottokohdalle 10, 11 sekä luovutuskohdalle 12, on * vaakasuorilla kiskoilla 18 vastaanottopöytä 1. Vastaanottokohdilla 10, 11 ja luovutuskohdalla 12 on nostolaitteet, • · • " joiden avulla kulloinkin ylin pakkaus voidaan nostaa toi- • · · · mintakorkeudelle. Tämä voi tapahtua tunnetulla tavalla : 30 valosähköisten puomien avulla. Vastaanottokohdille 10, 11 • · · * .···. syötetään vaihdellen välitettäviä pakkauksia käsittäviä * · lajiteltuja kuormalavoja, ja pakkaukset luovutetaan luovu- • · · *·* * tuskohdalla 12 kuvatulla tavalla asiakkaan lavalle. Vas- taanottopöytää 1 käytetään ohjattavalla servomoottorilla 35 M 1, joka vaikuttaa käyttöpyörän 17 välityksellä hammas-hihnan 16 kanssa, joka kulkee toista kiskoa 18 pitkin.
Toinen servomoottori M 2 pyörittää lisäksi jommalta kum- 8 99106 malta puolelta hihnan ohjauspyöriä 20. Hihnoilla 2 on korkean kitkakertoimen omaava päällys, sopivaa on esimerkiksi Linatex-niminen polyuretaani. Ohjauspyörien kautta pyörivät hihnat 20 toimivat pyörien kohdalla vastaanotto-5 eliminä 3, jotka kitkan avulla tarttuvat pakkausten etu-reunaan. Ne toimivat samalla vastaanottopöydän 1 yläpuolella kuljetuslaitteena 2, jotka siirtävät pakkauksia pöydän suhteen.
1 0 Moottorien M1, M2 ohjaus tapahtuu pakkausten tullessa määrätyille kohdille moottoriin M 1 yhdistetyllä siirtymän anturilla, jonka signaaleja käytetään kulloistenkin käyttöolosuhteiden ohjaussuureina. Jos ohjaus ei tapahdu pakkausten sijainnin perusteella, se tapahtuu kuvatulla 15 tavalla ilmaisinten avulla.
Kuvattu vastaanottopöytä toimii siis eri tehtävissä: se tarttuu aluksi pinossa oleviin pakkauksiin, minkä jälkeen se siirtää ne vastaanottokohdasta luovutuskohtaan, ja 20 lopuksi se työntää pakkaukset luovutuskohdalla pois.
Kaikki toiminnot tapahtuvat pakkausta varoen.
I | i · Kuvioista 7-10 näkyy, että vastaanottopöydän 1 rakenne voi vaihdella eri tavoin vastaanotettavista pakkauksista 25 riippuen.
Tähänastisessa selityksessä lähdettiin asiasta vaieten * « : ’·· siitä, että vastaanottopöydän 1 korkeutta säädetään vas- · taanoton ja luovutuksen aikana siten, että sen alapuoli : 30 säilyttää pienen etäisyyden kulloiseenkin alustaan (kuviot jll/ 1-3). Tämä on välttämätöntä alustan tai alimman pakkauksen *” vahingoittumisen välttämiseksi, koska hihnojen 20 liike • · · ; pöydän alla yhdistyy pöydän ajonopeuteen, jolloin syntyisi suuri kitka alustan kanssa.
35
Kuviot 7 ja 8 esittävät suoritusmuodon, jossa pöydän alapuolelle on sijoitettu hieman sisään- ja alaspäin 9 99106 siirretyt tukihihnat 21, joita käyttää sama käytin kuin hihnoja 20, mutta vastakkaiseen suuntaan. Kun vastaanotto-pöydän 1 alapuoli koskettaa vastaanoton tai luovutuksen aikana (tarkoituksella tai vahingossa) alustaa, tukihihnat 5 21 liikkuvat alustalla siirtymättä suhteellisesti siihen nähden ja välttyvät vahingoittamasta sitä. Tämä sallii pöydän 1 ja pakkausten 6 korkeuden suuremmalla toleranssilla suhteellisesti toisiinsa nähden säätämisen.
10 Kuvioissa 9 ja 10 näkyy etuosa vastaanottopöydästä 1, jonka vastaanottoelimet 3 ovat erilliset kuljetuslaitteeseen 2 nähden. Viimeksi mainittu muodostuu taas hihnoista 20, joiden suuntaa käännetään päissä. Hihnojen 20 väliin on sijoitettu rullat 22, joissa on piikit. Tällaiset 15 piikkirullat 22 sopivat erityisesti jäykkien pakkausten, kuten puulaatikoiden tai vastaavien, joiden ominaispaino on suuri, vastaanottoelimiksi. Ne voidaan tehdä ajosuuntaan joustaviksi. Vastaanotto tapahtuu tällöin seuraavasti. Vielä paikoillaan olevat rullat 22 joutuvat ajonopeu-‘ · ; 20 den hidastuttua kosketukseen vastaanotettavan laatikon .;·: päädyn kanssa. Piikit painuvat tällöin pakkaukseen, minkä .·:·. jälkeen rullat 22 pannaan pyörimään pakkauksen vastaanot- ; tamiseksi. Rullat ovat tällöin jousikuormitettuna, millä ! voidaan varmistaa niiden otteen pitävyys vastaanoton 25 aikana. Muuten tapahtuma etenee jo kuvatulla tavalla.
*·” ‘ Nostokorkeuden pienentämiseksi voi vastaanottopöydän etuosassa olla viiste 23, niin että piikkirullien halkai- • · : ’·· sija voi olla pienempi kuin pöydän korkeus. Tämä saadaan • « · ί aikaan halkaisijaltaan suuremmilla lisärullilla 24, jotka ; *·. 30 on sijoitettu piikkirullien 22 taakse ja joiden yli hihnat ”... 20 kulkevat.
i • · » • « · • · ·’ On selvää, että vastaanottoelimillä 22 voi erityisesti tällaisessa järjestelyssä olla oma käytin, joka pyörittää 35 niitä ainoastaan varsinaisen vastaanoton (vaihe B kuviossa 1 tai 4) ajan.
99106 10 Tähän asti kuvatut käyttötavat liittyvät paikallaan pysyvään välitysyksikköön, jonne johdetaan varastosta lajiteltuja pakkauksilla täytettyjä kuormalavoja, joista pakkaukset siirretään asiakkaan kuormalavalle. Tällaiset 5 välitysyksiköt sopivat erityisesti nopeasti vaihtuville tuotteille. Niillä tarkoitetaan pientä tuotevalikoimaa, josta tilaukset suurimmaksi osaksi koostuvat.
Kuvioissa 11-14 kuvataan keksinnön mukaisen yksikön toista 10 käyttötapaa, jossa välitys tapahtuu kuljetusmatkojen lyhentämiseksi heti korkeavarastossa. Pakkaukset otetaan tällöin suoraan hyllyistä hyllykuljettimelle RFZ sijoitetun välitysyksikön 30 avulla, kuten kuviosta 12 näkyy. Yksikkö voidaan vastaavalla tavalla asentaa myös johdin-15 ohjauksella ohjattavalle, ajajattomalle kuljettimelle.
välitysyksikkö käsittää kuvatunlaisen vastaanottopöydän 1, joka voidaan molemminpuolisten teleskooppikiskojen 31 (kuvio 11) avulla ajaa korkeavaraston hyllyille 32, 33. Vastaanottopöytä 1 on lisäksi kiinnitetty välitysyksikköön !’·*: 20 nostolaitteen 37 avulla korkeudeltaan säädettävästi.
, Hyllyt 32, 33 muodostavat näin ollen edellä mainitut vastaanottokohdat, ja pakkausten vastaanotto (tässä taas löysiä pakkauksia) tapahtuu kuvatulla tavalla. Luovu-25 tuspaikan muodostaa nyt välitysyksikön kannatin 34, jolle pakkaukset vastaanottopöydältä luovutetaan. Tämä voi tapahtua samanaikaisesti uuden pakkauksen hyllystä vas- 9 · : ’*· taanoton kanssa, kuten kuvio 3 jo esitti. Kannatin 34 on V : nostolaitteella 35, joka voi työntää sen sivuilla oleviin • ···· ·· ·» : . . 30 säiliöihin 36, jotka välityksen loputtua otetaan valitys- yksiköstä.
• · « • · · : · * Tämän yksikön toiminta on seuraavanlaista: hyllykuljetin ajaa tilausten mukaisesti eri hyllyille ja ottaa sieltä 35 vastaanottopöydän 1 avulla halutun pakkausmäärän, joka kuvatulla tavalla luovutetaan kannattimelle. Pakkausta otettaessa ajetaan vastaanottopöytä 1 ilmaisinten ja 11 99106 nostolaitteen 37 avulla ylimmän pakkauksen korkeudelle, ja kannatin 34 nostetaan samalle korkeudelle, jotta saadaan aikaan yhteinen toimintakorkeus, kuten kuvioissa 2 ja 3 esitettiin. Pakkausten vastaanotto ja luovutus tapahtuu 5 sitten kuvatulla tavalla. Kun välitys jollekin kannatti-melle 34 on loppunut, se siirretään sivuun säiliöön 36.
Sen jälkeen jostakin säiliöstä otetaan uusi kannatin 34 ja siirretään luovutuskohdalle, jonka jälkeen välitys jatkuu. Kun säiliöt 36 on täytetty välitettävillä kannattamilla 10 34, hyllykuljetin ajaa poistopaikalle, jotka on kuvattu kaavamaisesti kuvioissa 13 ja 14. Täydet säiliöt vaihdetaan siellä tyhjiin, joten välitystä voidaan taas heti jatkaa.
15 Täysien säiliöiden 36 kannattimet otetaan säiliöistä ja luovutetaan asiakkaan kuormalavalle 15. Kuormalava on rullakuljettimella 38, jota voidaan käyttää tahdistetusti työntimen 39 kanssa, kun kannatinta pidetään paikoillaan. Välitettävät pakkaukset työnnetään tällä tavoin yhdessä ”·1: 20 kannattimelta 34 asiakkaan kuormalavalle viimeksi mainitun liikkumatta pakkausten suhteen (kuvio 14).
Tämä pakkausten, erityisesti papeririisien, välitystapa sopii erityisesti tilauksille, jotka koostuvat suuresta 25 joukosta erilaisia tuotteita, niin että kuljetusmatkat varastossa pysyvät mahdollisimman lyhyinä.
• $ • ’1· Esimerkkien avulla kuvatulla vastaanottolaitteella ja !_: : vastaavalla käyttömenetelmällä on useita etuja tähän asti 30 tunnettuihin verrattuna. Vastaanottopöytä voidaan ajaa • · \'l. pakkauksien luo päädystä tarvitsematta asennoida sitä i : tarkasti pysty- ja vaakasuoraan. Ajotoleranssit voivat • · · ‘ ϊi siis vastaanotossa olla suhteellisen suuria tämän vaikut tamatta toimintaan tai vahingoittamatta vastaanotettavaa 35 tavaraa. Koska pakkauksien tai vastaanottopöydän ja pakkauksien väliset suhteelliset siirtymät vältetään, pakkauksiin ei kohdstu suuria voimia, jotka voisivat aiheut- 12 99106 taa niiden litistymisen tai muita vahinkoja. Edelleen vältetään vastaanottoelimen pyöriminen pitkään liukuen pakkauksen päädyllä, jolloin tämä voi vahingoittua mekaanisen tai lämpövaikutuksen johdosta. Vastaanotetut pak-5 kaukset kuljetetaan vastaanottopöydällä ja luovutetaan siltä määrätyllä paikalla, niin että pakkauksia ei tarvitse lastata moneen kertaan varaston ja asiakkaan kuormala-van välillä. Yksikkö voi toimia sekä kiinteänä että liikkuvana hyllykuljettimissa tai ajajattomissa kuljettimissa.
10 Jos välitetään vaikeasti vastaanotettavissa olevia pakkauksia, jotka ovat raskaita tai liukuvat erityisen helposti alustallaan, kuvattuun vastaanottopöytään voidaan yhdistää apulaitteita. Kuviossa 15 on esitetty kaavamaisesti apulaite erityisen raskaiden pakkausten vastaanotta-15 miseksi, jotka pysyvät hyvin alustallaan. Vastaanottopöy-dän 1 kanssa vaikuttaa pakkauksen yläreunaan kallistuslai-te 40, joka kohdistaa pakkaukseen vääntömomentin kallis-tuspisteen 0 suhteen tukien näin vastaanottoelimen vaikutusta. Kuvio 16 esittää kiinnittimen 41, jota voidaan 20 käyttää helposti liukuvilla pakkauksilla. Sillä tartutaan pakkausrivin taaimmaiseen pakkaukseen ja pidetään sitä paikallaan vastaanottopöydän 1 vaikutusta vastaan. Näin varmistetaan, että vastaanottoelimen ja vastaanotettavan pakkauksen väliin syntyy riittävä kitka, jotta viimeksi 25 mainittua saadaan nostettua etupuolelta. Kiinnitin tarttuu pakkausrivin viimeiseen pakkaukseen ensi sijassa kallistuskulman 0 kohdalla.
• · * · · • · « • · • « · • · * « · • r · • · i • · · > ; 1 · · • · · ♦ · «

Claims (15)

1. Menetelmä paketin muotoisten tavaroiden vastaanottamiseksi alustalle tai luovuttamiseksi siltä vaakasuorassa 5 siirtyvän vastaanottopöydän (1) avulla, jolloin ainakin pöydän yläpuolella on tavaraa varten liikutettava kuljetuslaite (2) ja ainakin pöydän liikesuunnassa olevassa päässä on rullan tai ohjausrullan muotoinen vastaanot-toelin (3), jolloin vastaanottopöytä (1) ajetaan ensimmäi-10 sen käyttimen (M 1) avulla ensimmäisessä vaiheessa (vaihe A) vastaanotettavan tavaran pystysuoran päätypinnan viereen, jolloin vastaanottoelintä (3) käytetään toisella käyttimellä (M 2) ainakin tästä ajankohdasta eteenpäin toisessa vaiheessa (vaihe B) siten, että paketinmuotoista 15 tavaraa kohotetaan kohti vastaanottopöydän pintaa tarttumalla vastaanottoelimellä tavaran otsapintaan, ja että tämän jälkeen vastaanottopöytää (1) ja kuljetuslaitetta (2) käytetään kolmannessa vaiheessa (vaihe C) niin kauan samalla nopeudella vastakkaisiin suuntiin, että vastaanot-; : 20 topöytä on oleellisesti ajanut tavaran alle ja voi ottaa :··· sen vastaan, tunnettu siitä, että vastaanottoeli- men (3) ajonopeus Vt on toisessa vaiheessa B alhaisempi kuin ensimmäisessä ja kolmannessa vaiheessa A, C.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnet- t u siitä, että joko vastaanotettavan tavaran tai vastaanottopöydän korkeutta voidaan säätää nostolaitteella, • · «· <· >· ; “ jolloin korkeuden saato tavaran vastanottamista varten • r f tapahtuu siten, että vastaanottopöytä (1) vastaanottoeli-: . 30 mineen (3) on tavaran päätypinnan alareunan yläpuolella ja • « r ···. vastaanottoelin on irti alustasta. • · · • · · • · · a<
* * * 3. Jonkin edellä mainitun patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vastaanottopöydän 35 vastaanottoelintä (3) ja kuljetuslaitetta (2) käyttää sama käytin (M 2), jolloin tämä toinen käytin (M2) käynnistyy juuri ennen vastaanottoelimen ja tavaran päätypinnan 14 99106 kosketusta tai samanaikaisesti sen kanssa, jotta se saavuttaisi suurimman nopeutensa tavaraa vastaanotettaessa, ja käy sitten tasatahtisesti toisen käyttimen kanssa, kunnes vastaanottopöytä on tavaran alla. 5
4. Jonkin edellä mainitun patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vastaanottopöytä (1) ajetaan luovutuskohdalle kuljetuslaite (2) pysäytettynä, jotta tavaran luovutus tapahtuisi oikealla kohdalla, 10 ja että kuljetuslaite (2) pannaan käyntiin siellä ja että sitä käytetään suunnilleen ajonopeudella vastakkaiseen suuntaan kuin ajosuunta, niin että tavara pysyy paikoillaan luovutuskohdan suhteen ja vastaanottopöytä (1) liikkuu poispäin sen alta.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, tunnet-t u siitä, että vastaanottopöytää voidaan liikuttaa ainakin yhden vastaanottokohdan (10) ja yhden luovutuskohdan (12) välillä, jotka on sijoitettu vierekkäin siten, 20 että vastaanotto liittyy aina luovutukseen.
6. Laite jonkin edellä mainitun patenttivaatimuksen mukaisen menetelmän toteuttamiseksi, jossa laitteessa on vaakasuoraan siirrettävissä oleva vastaanottopöytä (1), jonka 25 yläpinnalla on tavaraan varten liikutettavissa oleva kuljetuslaite (2), jonka avulla tavaraa voidaan siirtää pöydän ajosuuntaan ja vastakkaiseen suuntaan pöydän päiden • · • *·· välillä, sekä pöydän päihin sijoitetusta, myös liikutetta- ::: vissa olevat rullan tai ohjausrullan muotoiset vastaanot- • ]·. 30 toelimet (3, 4), jotka tarttuvat vastaanotettavan tavaran • · * *!.. pystypintoihin tavaran nostamiseksi pöydän korkeudelle, j . ...... *; jolloin pöytää liikuttaa ensimmäinen käytin (M 1 ) ja • i ί vastaanottoelimia tai kuljetuslaitetta varten on lisäksi ainakin yksi toinen käytin (M2), jotka on yhdistetty 35 käytönohjauslaitteella toisiinsa, tunnettu siitä, että käytönohjauslaite ohjaa kutakin käytintä (M1, M2) vastaanottopöydän tai tavaran sijainnista ja tavaran 15 99106 luovutuskohdasta riippuen siten, että ensimmäisellä käyt-timellä (M 1) on ennen ja jälkeen tavaran tarttumista korkeampi nopeus kuin tartunnan aikana.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen laite, tunnettu siitä, että vastaanottopöytä (1) muodostuu kiskoilla (18; 31) ainakin yhden vastaanottokohdan ja ainakin yhden luovutuskohdan välillä liikutettavissa olevasta kelkasta.
8. Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen laite, tun nettu siitä, että vastaanottopöydän ja/tai tavaran alustan korkeutta vastaanottokohdalla ja/tai alustan korkeutta luovutuskohdalla voidaan säätää nostolaitteella (35; 37). 15
9. Jonkin patenttivaatimuksen 6-8 mukainen laite, tunnettu siitä, että vastaanottopöytää tai kelkkaa (1) voidaan siirtää pääasiassa kahden vastaanottokohdan (10, 11. ja niiden välissä olevan luovutuskohdan (12) välillä. 20
10. Jonkin patenttivaatimuksen 6-9 mukainen laite, tunnettu siitä, että vastaanottopöydän (1) kuljetuslaite (2) muodostuu pöytää kiertävistä kuljetushihnoista, ja että pöydän vastaavissa päissä on niitä varten ohjausrul- 25 lat (4), jolloin ohjatut hihnat ja/tai erilliset rullaosat (22) muodostavat vastaanottoelimet.
• · • ’· 11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen laite, tunnettu : siitä, että vastaanottoeliminä toimivien kuljetushihnojen . 30 pinnalla on joustava päällyste, jolla on suuri kitkaker- « roin. i
; » · · • · · * : ' 12. Patenttivaatimuksen 10 mukainen laite, tunnettu siitä, että käytin (M 2) käyttää ohjausrullia (4) ja 35 niiden kautta kuljetushihnoja (2) ainakin toiselta puolelta. 16 99106
13. Jonkin patenttivaatimuksen 6-12 mukainen laite, tunnettu siitä, että vastaanottopöytä on sijoitettu kiinteille kiskoille (18, 19), jotka ulottuvat kahden-vastaanottokohdan (10, 11) ja niiden välissä olevan luovu- 5 tuskohdan (12) välille, jolloin vastaanottokohdat on varustettu tavaran syöttölaitteilla ja luovutuskohta poissiirtolaitteilla.
13 99106
14. Jonkin patenttivaatimuksen 6-12 mukainen laite, 10 tunnettu siitä, että vastaanottopöytä on sijoitettu välitysyksikköön (30), jota voidaan kisko- ja lattia-kuljettimen avulla liikuttaa varaston käytävällä hyllysei-nien välillä, jolloin hyllyt (32) muodostavat vastaanotto-kohdat, ja että vastaanottopöytä (1) voidaan siirtää 15 välitysyksikössä (30) luovutuskohdalle ja sieltä hyllyjen sisälle, jotta se saa otettua tavaraa hyllystä ja luovutettua sen luovutuskohdalle.
15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen laite, tunnettu ‘V; 20 siitä, että välitysyksikössä on lisäksi ainakin yksi sieltä pois otettavissa oleva säiliö (36) tavaroiden kokoamista varten, jolloin säiliö käsittää useita työnnet- « I i tävissä olevia tavaran kannattimia (34), jotka voidaan työntöelimellä työntää luovutuskohdalle ja takaisin säili-25 öön (36) siten, että niille voidaan vastaanottopöydän (1) avulla laskea tavara ja ne voidaan sen jälkeen tavaroineen työntää takaisin säiliöön (36). • « • · ♦ ♦· « ·« « » » • f e • * « i ♦ ' * • i'· I . ••I 17 99106
FI912913A 1990-06-20 1991-06-17 Menetelmä ja laite paketin muotoisten tavaroiden vastaanottamiseksi ja luovuttamiseksi FI99106C (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH205190 1990-06-20
CH205190 1990-06-20

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI912913A0 FI912913A0 (fi) 1991-06-17
FI912913A FI912913A (fi) 1991-12-21
FI99106B FI99106B (fi) 1997-06-30
FI99106C true FI99106C (fi) 1997-10-10

Family

ID=4224780

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI912913A FI99106C (fi) 1990-06-20 1991-06-17 Menetelmä ja laite paketin muotoisten tavaroiden vastaanottamiseksi ja luovuttamiseksi

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5238350A (fi)
EP (1) EP0462518B1 (fi)
JP (1) JP2673064B2 (fi)
AT (1) AT128435T (fi)
DE (1) DE59106570D1 (fi)
FI (1) FI99106C (fi)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5538391A (en) * 1991-11-21 1996-07-23 United Parcel Service Of America, Inc. Method and apparatus for mechanized loading and unloading
DE69218620T2 (de) * 1991-11-21 1997-07-31 United Parcel Service Inc Vorrichtung zum Handhaben eines Gegenstandes und Vorrichtung zun Aufnehmen und Verladen eines Gegenstandes
JPH06115703A (ja) * 1992-10-02 1994-04-26 Murata Mach Ltd 荷処理装置
TW226358B (fi) * 1992-10-02 1994-07-11 Murata Machinery Ltd
JPH06115702A (ja) * 1992-10-02 1994-04-26 Murata Mach Ltd 荷処理装置
ES2102095T3 (es) * 1993-06-01 1997-07-16 Digitron Ag Procedimiento y dispositivo para la recogida de mercancias.
US5352085A (en) * 1993-08-18 1994-10-04 Fuji Photo Film, Inc. Sheet transfer method and system thereof
JP3246642B2 (ja) * 1994-05-16 2002-01-15 特種製紙株式会社 段積みしたシート状包装体の自動ピッキング方法及び装置
DE59501313D1 (de) * 1994-06-06 1998-02-26 Digitron Ag Vorrichtung und Verfahren zur Aufnahme von Artikeln
US5540321A (en) * 1994-08-19 1996-07-30 Foster; Wilbur Apparatus and method for moving objects
AUPO063796A0 (en) 1996-06-25 1996-07-18 Becfab Equipment Pty Ltd Transfer apparatus
AU718712B2 (en) * 1996-06-25 2000-04-20 Itw Australia Pty Ltd Article transfer apparatus
SE513167C2 (sv) * 1998-12-03 2000-07-17 Bjoern Johansson Förfarande för lagerhantering av staplingsbara lagerobjekt
FR2834702B1 (fr) * 2002-01-11 2004-04-23 Plus Dev B Procede et installation automatisee de stockage et de distribution d'objets ou articles divers
DE50300912D1 (de) * 2002-02-25 2005-09-08 Tgw Transportgeraete Gmbh Wels Regalbediengerät mit einem lastaufnahmemittel
US20070092359A1 (en) * 2002-10-11 2007-04-26 Brooks Automation, Inc. Access to one or more levels of material storage shelves by an overhead hoist transport vehicle from a single track position
EP1415940A3 (de) * 2002-10-31 2004-07-07 Dirk Meierhenrich Vorrichtung für das Aufnehmen von Ladegut
ES2255824B1 (es) * 2004-07-29 2007-08-16 It Infotec Robotics, S.L. Dispositivo despaletizador.
NL1028344C2 (nl) 2005-02-18 2006-08-21 Csi Ind B V Depalletiseerinrichting.
DE102005045215A1 (de) * 2005-09-21 2007-04-05 Hermann Müller Verfahren zum Betrieb und Einleggreifer zum Einlegen von flächigem Gut in Verarbeitungsmaschinen
US8214943B2 (en) 2005-10-07 2012-07-10 Conmedisys, Inc. Steering system for patient transfer device
US7603729B2 (en) 2005-10-07 2009-10-20 Conmedisys, Inc. Patient lift and transfer device
AU2006302675B2 (en) * 2005-10-07 2012-05-24 Conmedisys, Inc. Patient lift and transfer device
US9107788B2 (en) 2005-10-07 2015-08-18 MediGlider Corp. Cam mechanism to raise steering wheel of patient transfer device
CA2532116C (en) * 2005-12-08 2014-05-13 Conestoga Cold Storage Rack, conveyor and shuttle automated pick system
US7686560B2 (en) * 2005-12-08 2010-03-30 Conestoga Cold Storage Rack, conveyor and shuttle automated pick system
DE102006022155A1 (de) 2006-05-12 2007-12-06 Kuka Roboter Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Entpalletieren von gestapelten Gebinden
DE202007000874U1 (de) * 2007-01-20 2008-02-14 Beer, Christian Insbesondere schienengebundener Transportroboter mit Förderer
AT505566B1 (de) 2007-07-20 2009-07-15 Tgw Mechanics Gmbh Depalletierentnahmeförderer
DE102008035330A1 (de) * 2008-07-29 2010-02-04 Krones Ag Vorrichtung zum Kommissionieren und/oder Umschichten mehrerer palettierter Gebinde
DE102009018163B4 (de) * 2009-04-22 2011-03-24 Gawronski Gmbh Industrievertretungen Separate Vorrichtung für einen Förderer zum Transportieren von Gegenständen
DE102009058785B4 (de) * 2009-12-18 2015-06-25 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung zum Greifen von Objekten und Verfahren zum Greifen von Objekten
DE102013011860A1 (de) * 2013-07-16 2015-01-22 Servus Intralogistics Gmbh Transportroboter mit Einzugsvorrichtung für Transportgüter
CN106347988B (zh) * 2016-11-30 2019-04-30 山东恒联新材料股份有限公司 一种用于浆板自动投料的装置
CN108147042B (zh) * 2017-12-30 2019-01-11 盐城优德利自动化工程有限公司 一种高度可调节的计数输送机

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3070241A (en) * 1959-08-24 1962-12-25 Alvey Conveyor Mfg Company Machine for unstacking palletized loads
US3206042A (en) * 1963-04-17 1965-09-14 Peterson Eric Ronald Multiple sheet handling device
DE1229914B (de) * 1963-11-08 1966-12-01 Halvor Graasvoll Vorrichtung zum Entladen einer mit in Lagemustern gestapelten Artikeln beladenen Palette
US3664534A (en) * 1970-09-02 1972-05-23 Clark Equipment Co Lateral shuttle device for material storage system
JPS537714B2 (fi) * 1973-07-19 1978-03-20
GB1559973A (en) * 1975-07-15 1980-01-30 Unilever Ltd Depalletizer
JPS566324Y2 (fi) * 1976-06-04 1981-02-12
JPS53140782A (en) * 1977-05-12 1978-12-08 Daifuku Co Ltd Warehouse facility
JPS5742426A (en) * 1980-08-22 1982-03-10 Nippon Steel Chem Co Ltd Package unloading and its apparatus
US4453874A (en) * 1982-12-22 1984-06-12 Internationale Octrooi Maatschappij "Octropa" Bv Article-handling apparatus
JPH0319125B2 (fi) * 1984-09-26 1991-03-14 Hitachi Ltd
JPH059321B2 (fi) * 1987-04-07 1993-02-04 Shimizu Construction Co Ltd
DE3733461A1 (de) * 1987-09-30 1989-04-20 Kht Kommissionier & Handhabung Verfahren und vorrichtung zum entnehmen von buechern oder dergleichen aus einem regal

Also Published As

Publication number Publication date
US5238350A (en) 1993-08-24
FI912913D0 (fi)
DE59106570D1 (de) 1995-11-02
FI912913A (fi) 1991-12-21
EP0462518A1 (de) 1991-12-27
EP0462518B1 (de) 1995-09-27
JP2673064B2 (ja) 1997-11-05
FI99106B (fi) 1997-06-30
AT128435T (de) 1995-10-15
FI912913A0 (fi) 1991-06-17
JPH04251032A (en) 1992-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI99106C (fi) Menetelmä ja laite paketin muotoisten tavaroiden vastaanottamiseksi ja luovuttamiseksi
US8708637B2 (en) Consignment system and method of loading a freight carrier
CA2908722C (en) Methods and apparatuses for loading and unloading by pallet truck
DK2794439T3 (en) Afpalleteringssystem and unloading unit
JPH05178428A (ja) 対をなして配置したレールを有する、ローラ状品物、特に巻紙を貯蔵するための棚式高層倉庫
US20050138897A1 (en) Low profile conveyor for use in stretch wrapping operations
US20040131451A1 (en) Load pick-up device and method for the storage of articles in an order-picking system
JP2692414B2 (ja) トレーへの荷積み卸し設備
US6089819A (en) Method and apparatus for palletizing and depalletizing layers of articles on stackable pallets
KR960008268B1 (ko) 물품의 이송장치
JP3183119B2 (ja) 層単位移載装置
AT506539B1 (de) Fördervorrichtung mit einem aufnahmemittel für eine trennlage
AT406151B (de) Einrichtung zum verteilen von stückgut
EP0755882B1 (en) Apparatus for loading and/or unloading a container with stacks of packages, such as for instance egg trays
JP4082918B2 (ja) 段積み物形成方法および段積み物形成設備
JP3953429B2 (ja) 易損品入容器載積装置
JP3232978B2 (ja) 個装単位切出し装置
JP3396771B2 (ja) デパイラ装置
EP0853558B1 (en) Storage system for objects arranged at a distance from one another
JP2985621B2 (ja) 入出庫用搬送装置
JPH0672518A (ja) 荷積用コンベア
JP3622113B2 (ja) 自動倉庫
JP4071591B2 (ja) 荷の移載装置
JPH0780571B2 (ja) ピッキング装置
JP2002193454A (ja) 物品供給装置

Legal Events

Date Code Title Description
GB Transfer or assigment of application

Owner name: DIGITRON AG

BB Publication of examined application
MA Patent expired