FI94994C - Hajapääsymenetelmä radiojärjestelmässä - Google Patents

Hajapääsymenetelmä radiojärjestelmässä Download PDF

Info

Publication number
FI94994C
FI94994C FI924728A FI924728A FI94994C FI 94994 C FI94994 C FI 94994C FI 924728 A FI924728 A FI 924728A FI 924728 A FI924728 A FI 924728A FI 94994 C FI94994 C FI 94994C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
radio
base station
bs
time slot
message
Prior art date
Application number
FI924728A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI924728A (fi
FI924728A0 (fi
FI94994B (fi
Inventor
Reino Talarmo
Original Assignee
Nokia Telecommunications Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Telecommunications Oy filed Critical Nokia Telecommunications Oy
Priority to FI924728 priority Critical
Priority to FI924728A priority patent/FI94994C/fi
Publication of FI924728A0 publication Critical patent/FI924728A0/fi
Publication of FI924728A publication Critical patent/FI924728A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI94994B publication Critical patent/FI94994B/fi
Publication of FI94994C publication Critical patent/FI94994C/fi

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
  • H04W74/002Transmission of channel access control information
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
  • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
  • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure

Description

94994

Hajapääsymenetelmä radiojärjestelmässä

Keksintö koskee hajapääsymenetelmää radiojärjestelmässä, joka käsittää useita radioasemia sekä ainakin yhden 5 näitä radioasemia palvelevan tukiaseman, jossa menetelmässä: tukiasema lähettää ensimmäisessä aikavälissä radioasemille kehotussanoman, jolla tukiasema antaa radioasemille oikeuden lähettää pääsy-yrityssanoman tukiasemalle, eräs tietty radioasema lähettää toisessa, ensimmäistä aikaväliä 10 myöhäisemmässä, aikavälissä satunnaistunnuksen sisältävän pääsy-yrityssanoman tukiasemalle, tukiasema lähettää satunnaistunnuksen sisältävän vastaussanoman kolmannessa, toista aikaväliä myöhäisemmässä, aikavälissä mainitulle tietylle radioasemalle.

15 Radiopuhelinjärjestelmien kutsukanavatoiminnon to teutuksessa, radiopuhelimen verkkoon ilmoittautumisen ja puhelunmuodostamisen yhteydessä, on yleisesti tunnettua käyttää jotakin hajapääsymenetelmää, jolla radiotien kautta tukiasemaan ja siten radiopuhelinverkkoon liittynyt 20 radiopuhelin, tyypillisesti liikkuva radiolaite, ilmoittaa tukiasemalle halustaan käyttää järjestelmän merkinantoka-pasiteettia. Radiopuhelin tarvitsee merkinantokapasiteet-tia esimerkiksi ottaakseen käyttöönsä puhekanavan tai lä-hettääkseen esimerkiksi viestisanomia, kuten lyhytsanomia.

• 25 Eräs nykyisin tyypillisesti käytetty hajapääsymene telmä on niin kutsuttu Slotted Aloha- menetelmä, joka on kuvattu teoksessa "A.S. Tannenbaum, Computer Networks, 1981, Prentice Hall, Englewood Cliffs, s. 249-323, erityisesti s. 253-257". Slotted Aloha- menetelmän käyttöä nyky-30 aikaisten radiojärjestelmien yhteydessä on selitetty lä-! hemmin standardissa "MPT 1327, 1991, A signalling Standard for Trunked Land Mobile Radio Systems, Radiocommunications Agency, Lontoo, kappale 1.3.3 ja erityisesti kappale 7."

Slotted Aloha-menetelmä on hajapääsymenetelmä, jossa radi-35 opuhelin voi yrittää pääsyä kutsukanavalle vain tarkoin 2 94994 määritellyissä aikaväleissä (slots). Kutsukanava on radiokanava tai aikajaettu osa radiokanavaa, jota tukiasema käyttää sen ja matkaviestimien, eli radiopuhelimien ja muiden radiolaitteiden, välisessä radioliikenteessä puhe-5 lujen muodostukseen. Tyypillisesti tukiasema lähettää toistuvasti, joskin itsensä määrittämin aikavälein, tarvittaessa epäsäännöllisesti, kutsuyrityskehotuksia, eli kehoitus s anomia halutuille oman lähettimensä kuuluvuusalueella oleville radiopuhelimille. Tukiasema määrittelee 10 lähettämällään kehoitussanomalla joko kaikille tai määrätylle osalle radioista yhden tai tyypillisesti useita aikavälejä hajapääsyä, eli ensimmäisen yhteydenottosanoman lähetystä varten. Pääsyä yrittävä, eli siis radioyhteyteen tukiaseman kanssa pyrkivä, radio valitsee jonkin säännön 15 perusteella ainakin yhden aikavälin pääsy-yrityslähetykselleen, ja lähettää siinä aikavälissä eli pääsy-yritysai-kavälissä pääsy-yrityssanoman. Pääsy-yrityssanomassa on ainakin tieto pääsyä yrittävän radiolaitteen tai sen käyttäjän identifioimiseksi jollakin tavalla. Tämä yksilöimis-20 tieto voi olla joko radiolaitteen tai sen käyttäjän täysin yksilöivä osoite.

Kuitenkin, nykyaikaisissa radiojärjestelmissä on varauduttava suureen määrään saman tukiaseman alueella . olevia radiopuhelimia ja siten radiojärjestelmän erittäin 25 suureen kuormitukseen. Tällöin halutaan nostaa tukiaseman ja radiolaitteiden välistä hajapääsymerkinantokapasiteet-tia. Viimeisin kehityskulku on tässä suhteessa ollut lyhentää pääsy-yrityssanomaa poistamalla siitä käyttäjän täysin yksilöivä osoite. Silti, tällaisessakin tapauksessa 30 on edullista yrittää erottaa yhteyttä yrittävät radiopuhelimet jollakin tavalla toisistaan. Tämän vuoksi on käyttäjän täysin yksilöivä osoite korvattu satunnaisesti valitulla luvulla, satunnaisesti valitulla äänitaajuudella, tai lähettämällä pääsy-yrityssanoma nimellisestä radiotaa-35 juudesta poikkeavalla, diskreetillä taajuudella. Tällai- 94994 3 sissa tapauksissa, radiopuhelimen täysin yksilöivä (todellinen) osoitetieto lähetetään tukiasemalle vasta myöhemmän signaloinnin aikana.

Lisäksi on tunnettua, että radiotiellä voidaan pu-5 heyhteyden muodostamiseen käytetyn merkinantoliikenteen ja puheyhteyden aikana käyttää puhelukohtaista lyhyttä tunnistetta, jonka tukiasema antaa radiopuhelimelle tietyn puhelun muodostamista ja siihen puheluun liittyvän merkinantoliikenteen identifiointia varten.

10 Mikäli pääsy-yrityssanomassa on käyttäjän, eli ra diopuhelimen, täysin yksilöivä osoite korvattu satunnaisesti valitulla luvulla, satunnaisesti valitulla äänitaajuudella, tai lähettämällä pääsy-yrityssanoma nimellisestä radiotaajuudesta poikkeavalla, diskreetillä taajuudella on 15 seurauksena seuraava ongelma. Tällöin, koska radiopuhelimien yksilöinti tapahtuu jonkin satunnaisesti valitun tunnuksen avulla on aina olemassa riski, että kaksi tai useampi radiolaitetta käyttää pääsy-yrityksessään samaa sa-tunnaistunnusta, satunnaislukua tai muuta vastaavaa sig-20 naalia, ja tukiasema ei havaitse tätä tilannetta, jolloin puhelukohtainen tunniste tulee allokoitua useammalle kuin yhdelle radiopuhelimelle. Tämä taas vuorostaan aiheuttaa lievimmillään radioiden lähettämien sanomien törmäyksiä ja siten pilaa lähetettyjä sanomia, erityisesti, jos sanomat 25 ovat digitaalisia. Siten merkinantoliikenne häiriintyy ja vaikeutuu sekä voi olla jopa mahdollista, että useampi kuin yksi radiopuhelin alkaa liikennöidä samalla puhekanavalla, jolloin puhelut sekoittuvat. Eräs tapa ratkaista kuvatun kaltainen ongelma on lisätä satunnaissanan pituut-. 30 ta tai käytettyjen äänitaajuuksien lukumäärää, mutta täl löin menetetään lopulta suurimmaksi osaksi pääsy-yrityssanoman lyhyyden tuomat edut.

Tämän keksinnön tarkoituksena on poistaa ongelma, joka aiheutuu siitä, että radiopuhelimet käyttävät pääsy-35 yrityssanomissaan sattumalta samaa satunnaistunnusta, joi- • « 4 94994 loin on olemassa riski, että tukiasema allokoi samalle loogiselle kanavalle useita radiopuhelimia, ja puhelut tai ainakin merkinantoliikenne siten sekoittuu.

Tämä uudentyyppinen hajapääsymenetelmä radiojärjes-5 telmässä saavutetaan keksinnönmukaisella menetelmällä, joka on tunnettu siitä, että tukiaseman mainitulle radioasemalle kolmannessa aikavälissä lähettämä mainittu vastaussanoma sisältää mainitun toisen aikavälin tunnuksen.

Keksintö perustuu siihen ajatukseen, että tukiasema 10 lisää radiopuhelimelle, tämän suorittaman pääsy-yritys sanoman lähetyksen jälkeen olevassa jossakin aikavälissä, lähettämäänsä vastaussanomaan sen aikavälin tunnuksen, jonka aikana radiopuhelin on lähettänyt tukiasemalle pääsy-yrityssanoman. Siis tukiaseman lähettämään vastaussano-15 maan lisätään sen hajapääsyaikavälin identifiointitieto, esimerkiksi numero, jonka aikana lähetettyyn pääsy-yrityssanomaan tämä sanoma on vastauksena.

Tällaisen keksinnön mukaisen menetelmän etuna on se, että sillä voidaan pienentää sitä todennäköisyyttä, 20 että useille (liikkuville) radioasemille allokoidaan sama tietoliikenneresurssi, esimerkiksi radiokanava tai sen aikajaettu osa, kuten TDM-aikaväli (TDM=Time Division Mul-tipleksing). Hakijan suorittamien laskelmien perusteella tämä todennäköisyys pienenee kertoimella 0,3 - 0,1, riip-25 puen samanaikaisesti pääsyä yrittävien radioasemien lukumäärästä, mahdollisten satunnaistunnusten määrästä ja (allokoiduista) hajapääsyaikavälien lukumääristä.

Keksintöä selitetään lähemmin seuraavassa viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa: 30 kuvio 1 esittää kaaviomaisen kuvan radiojärjestel- m * mästä, jossa keksintöä voidaan hyödyntää, kuvio 2 esittää merkinantokaavion tukiaseman ja useiden radiopuhelimien välisestä tekniikan tason mukaisesta hajapääsymenetelmää käyttävästä liikenteestä, 35 kuvio 3 esittää merkinantokaavion tukiaseman ja 5 94994 useiden radiopuhelimien välisestä keksinnön mukaisesta hajapääsymenetelmää käyttävästä liikenteestä, kuvio 4 esittää radiopuhelimen tukiasemalle lähettämän pääsy-yrityssanoman, 5 kuvio 5 esittää tukiaseman radiopuhelimelle lähet tämän keksinnön mukaisen vastaussanoman, ja kuvio 6 esittää erään radiopuhelimen tukiasemalle lähettämän sanoman.

Kuvio 1 esittää kaaviomaisen kuvan radiojärjestel-10 mästä, jossa keksintöä voidaan hyödyntää. Kuviossa on radiojärjestelmän tukiasema BS, joka on tyypillisesti osa suurempaa solukkoradiojärjestelmää tai matkapuhelinverkkoa. Tukiasemalla on radioyhteys radiotien 10 kautta lukuisiin radioasemiin RSI, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6, jotka 15 ovat tukiaseman BS kuuluvuusalueella KA.

Kuviossa 2 on esitetty merkinantokaavio tukiaseman BS ja useiden radiopuhelimien RSI, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6, välisestä tekniikan tason mukaisesta hajapääsymenetelmää käyttävästä liikenteestä. Tukiasema BS lähettää 20 jossakin radiopuhelinjärjestelmän aikavälissä, kuuluvuus-alueellaan oleville radioasemille RSI, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6, jotka voivat olla radiopuhelimia tai muita matkaviestimiä, hajapääsy-kehotussanoman HPK, jolla tukiasema BS kehottaa radioasemia RSI, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6 lähettä-• 25 mään jossakin seuraavassa aikavälissä, pääsy-yritysaikavä- lissä, esimerkiksi Ai, A2, A3, A4, A5 hajapääsy-yritys-sanoman HP tukiasemalle BS.

Radioasemien saatua kehotussanoman jokin niistä, tässä RS1 lähettää tukiaseman BS sallimassa aikavälissä Ai , 30 pääsy-yrityssanoman HP(SI) tukiasemalle BS. Pääsy-yritys sanomassa on radioaseman RS1 kehittämä satunnaistunnus SI, joka voi olla esimerkiksi satunnaisluku tai satunnaisesti tietystä joukosta valittu äänitaajuus. Radioaseman RS1 satunnaisena tunnisteena voi myös toimia koko pääsy-yri-35 tyssanoma, jos se lähetetään nimellisestä radiotaajuudesta 6 94994 poikkeavalla taajuudella. Radioasema RS1 pyytää pääsy-yrityssanoman avulla tukiasemalta jotakin tietoliikennere-surssia, tyypillisesti merkinanto- tai puhekanavaa käyttöönsä myöhemmin tapahtuvaa hyötyliikennöintiä varten.

5 Jossakin seuraavassa aikavälissä, tässä esimerkiksi aikavälissä A2, lähettää radioasema RS2 pääsy-yrityssanoman HP(S2), jossa on satunnaistunnus S2 ja radioasema RS3 lähettää pääsy-yrityssanoman HP(S1), jossa on satunnaistunnus SI. Koska molemmat radioasemat RS2 ja RS3 lähettä-10 vät samassa aikavälissä niiden lähettämät sanomat tuhoutuvat.

Jossakin seuraavassa aikavälissä, tässä esimerkiksi aikavälissä A3, lähettää radioasema RS4 pääsy-yrityssanoman HP(S3), joka sisältää satunnaistunnuksen S3.

15 Jälleen, jossakin seuraavassa aikavälissä, esimer kiksi aikavälissä A4 lähettää radioasema RS5 pääsy-yrityssanoman HP(S4), jossa on satunnaistunnus S4. Sitten, taas jossakin seuraavassa aikavälissä, esimerkiksi aikavälissä A5 lähettää radioasema RS 6 pääsy-yrityssanoman HP(S4), 20 joka sisältää satunnaistunnuksen S4. Tarkkaavainen lukija huomaa, että radioasemien RS5 ja RS6 lähettämät pääsy-yrityssanomat ovat tässä tapauksessa sisältäneet saman satunnaistunnuksen S4.

Tukiaseman BS ilmoittamien pääsy-yritysaikavälien 25 AI, A2, A3, A4, A5 kuluttua, mutta tukiaseman BS niin halutessa jo aikaisemmin, tukiasema BS lähettää jossakin seuraavassa aikavälissä, tässä esimerkiksi aikavälissä A6, vastaussanoman V(S1, TT7) radioasemalle RS1 ja itse asiassa myös radioasemalle RS3, tukiaseman BS tätä tapautumaa 30 kuitenkaan havaitsematta, koska vastaussanoma sisältää * tällöin satunnaistunnuksen SI, joka oli myös tuhoutuneessa radioaseman RS3 lähettämässä pääsy-yrityssanomassa HP(S1).

Lisäksi tukiasema BS lähettää vastaussanomassa V(S1, TT7) valitsemansa tapahtumatunnuksen TT7, jolla tukiasema BS 35 kertoo radioasemalle RS1 sen tunnuksen, jota radioaseman 7 94994 RSI tulee jatkossa käyttää radioaseman RS1 ja tukiaseman * BS välisessä liikenteessä.

Seuraavaksi, jossakin seuraavassa aikavälissä, esimerkiksi aikavälissä A7 tukiasema BS lähettää radioasemal-5 le RS4 vastaussanoman V(S3, TT8), joka sisältää tällöin satunnaistunnuksen S3 ja tapahtumatunnuksen TT8.

Koska radioasemien RS5 ja RS6 lähettämät pääsy-yrityssanomat ovat sisältäneet saman satunnaistunnuksen S4, ja kyseiset sanomat on lähetetty eri aikavälkeissä, sekä 10 tukiasema BS on tämän tapahtuman huomannut, tukiasema BS ei lähetä vastaussanomaa radioasemille RS5 ja RS6, koska jos tukiasema lähettäisi kuvitellun vastaussanoman V(S4, TT9), saisivat molemmat radioasemat RS5 ja RS6 samanlaisen vastaussanoman ja silloin niille molemmille allokoitaisiin 15 sama tietoliikenneresurssi, esimerkiksi merkinanto- tai puhekanava, ja seuraisi merkinantoliikenteen tai vastaavasti puheluiden sekoittuminen.

Lopuksi radioasemat RS1 ja RS3 vastaavat tukiaseman lähettämään vastaussanomaan V(S1, TT7) lähettämällä esi-20 merkiksi joko puhelunmuodostussanoman PM(TT7) tai data-sanoman DS(TT7). Molempien radioasemien RS1 ja RS3 lähettämät sanomat sisältävät tällöin saman, tukiaseman BS antaman, tapahtumatunnuksen TT7.

. Keksinnölle tyypillisessä, kuviossa 3 esitetyssä, 25 hajapääsymenetelmän kuvauksessa ovat tukiaseman BS lähettämä kehotussanoma HPK sekä radioasemien RSI, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6 lähettämät pääsy-yrityssanomat HP(S1), HP(S2), HP(S3), HP(S4) samat kuin kuviossa 2 esitetyssä tekniikan tason mukaisessa ratkaisussa. Tälle keksinnönmu-30 kaiselle ratkaisulle on kuitenkin tyypillistä se, että tukiasema BS lisää lähettämiinsä vastaussanomiin sen aikavälin numeron, jossa lähetettyyn pääsy-yrityssanomaan kukin tukiaseman BS lähettämä vastaussanoma on vastauksena.

Täten radioaseman RS1 aikavälissä AI lähettämään pääsy-35 yrityssanomaan HP(SI) vastauksena tukiaseman BS lähettämä 9 9 8 94994 vastaussanoma V(S1, TT7, AI) sisältää aikavälin AI tunnuksen AI. Aikavälin tunnus voi olla esimerkiksi tämän aikavälin järjestysnumero laskettuna tukiaseman lähettämää kehotussanomaa HPK seuraavasta aikavälistä, eli AI. Aika-5 välin tunnus voi olla myös esimerkiksi koko radiojärjestelmän kehysrakenteen mukainen aikavälin järjestysnumeron tunnus. Tukiasema voi lähettää aikavälin tunnuksen joko kehotussanomassa tai lähettäessään radioasemille tahdis-tussanomia. Vastaavasti kuin edellä sisältää tukiaseman 10 radioasemalle RS4 lähettämä vastaussanoma V(S3, TT8, A3) sen aikavälin tunnuksen, jonka aikana lähetettyyn pääsy-yrityssanomaan HP(S3) tämä vastaussanoma on vastauksena, eli tunnuksen A3. Eräs keksinnön mukaisen ratkaisun etu on se, että tukiasema BS ei osoita radioasemalle RS3 mitään 15 sanomaa, koska aikavälissä A2 lähetetyt sanomat ovat tuhoutuneet, ja satunnaisluku SI ei yksinään riitä siihen, että radioasema RS3 havaitsisi saaneensa lähetysoikeuden.

Tällöin poistuu riski, että radioasemille RS1 ja RS3 allokoitaisiin sama tietoliikenneresurssi, esimerkiksi merkin-20 anto- tai puhekanava.

Keksinnön mukaisen ratkaisun etu tulee esiin tilanteessa, jossa radioasemat RS5 ja RS6 ovat sattumalta valinneet sciman satunnaistunnuksen S4 pääsy-yrityssanoman . HP(S4) sisällöksi. Tällöin muistamme, että tekniikan tason • 25 mukaisessa ratkaisussa tukiasema joutui olemaan ottamatta huomioon tällaisia pääsy-yrityssanomia, tai sitten aiheutui useiden radioasemien RS5 ja RS6 kytkeytyminen samalle merkinanto- tai puhekanavalle. Nyt kuitenkin, keksinnön mukaisessa menetelmässä koska tukiasema BS sijoittaa ra-30 dioasemille RS5 ja RS6 lähettämiinsä vastaussanomiin V(S4, » TT9, A4) ja V(S4, TT10, A5) niiden aikavälien A4 ja vastaavasti A5 tunnuksen, joiden aikana radioasemat RS5 ja RS6 ovat lähettäneet pääsy-yrityssanomansa HP(S4), voi tukiasema BS vastata kummankin radioaseman RS5 ja RS6 lä-35 hettämiin pääsy-yrityssanomiin vastaussanomilla ja siten .t iti i Ulin I | Tl \ 9 94994 allokoida kummallekin radioasemalle jonkin tietoliikenne-' resurssin, esimerkiksi merkinanto- tai puhekanavan.

Kuvio 4 esittää radiopuhelimen tukiasemalle lähettämän pääsy-yrityssanoman. Pääsy-yrityssanoma sisältää 5 satunnaistunnuksen Sn, joka voi olla satunnaisluku, satunnaisesti valittu äänitaajuus tai se, että koko sanoma lähetetään jollakin nimellisestä radiotaajuudesta poikkeavalla diskreetillä taajuudella. Pääsy-yrityssanomassa voi tämä lisäksi olla jotakin muuta tietoa sille mahdollisesti 10 varatussa tilassa.

Kuvio 5 esittää tukiaseman radiopuhelimelle lähettämän keksinnön mukaisen vastaussanoman, joka sisältää satunnaistunnuksen Sn, jota on lähemmin selitetty kuvion 5 selityksen yhteydessä, sekä tapahtumatunnuksen (TTn), jol-15 la tukiasema kertoo radioasemalle sen tunnuksen, jota radioaseman tulee jatkossa käyttää radioaseman ja tukiaseman välisessä liikenteessä. Vastaussanomassa on lisäksi aikavälin tunnus An, joka kertoo radioasemille sen aikavälin, jonka aikana lähetettyyn pääsy-yrityssanomaan kyseinen 20 vastaussanoma on vastauksena. Vastaussanomassa voi tämän lisäksi olla muita tietoja niille varatussa kentässä. Alan ammattilainen ymmärtää vaivattomasti, että vastaussanomassa olevien tunnuste, tai kenttien, järjestys voidaan valita vapaasti.

25 Kuvio 6 esittää erään radiopuhelimen tukiasemalle lähettämän sanoman, joka sisältää radioaseman ja tukiaseman väliseen kommunikointiin tarkoitetun tapahtumatunnuksen TTn, sekä lisäksi kentän, tai kenttiä muita tietoja varten.

30 Piirustukset ja niihin liittyvä selitys on tarkoi tettu vain havainnollistamaan keksinnön ajatusta. Yksityiskohdiltaan voi keksinnön mukainen hajapääsymenetelmä vaihdella patenttivaatimusten puitteissa. Vaikka keksintöä onkin edellä selitetty lähinnä radiopuhelinjärjestelmien 35 yhteydessä, voidaan keksinnön mukaista hajapääsymenetelmää ; käyttää muunkinlaisissa tietoliikennejärjestelmissä.

• s

Claims (6)

10 94994 Patenttivaatimukset s
1. Hajapääsymenetelmä radiojärjestelmässä, joka käsittää useita radioasemia (RSI, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6) 5 sekä ainakin yhden näitä radioasemia palvelevan tukiaseman (BS), jossa menetelmässä: tukiasema (BS) lähettää ensimmäisessä aikavälissä radioasemille (RSI, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6) kehotussano-man (HPK), jolla tukiasema (BS) antaa radioasemille (RS1,
10 RS2, RS3, RS4, RS5, RS6) oikeuden lähettää pääsy-yrityssanoman (HP) tukiasemalle (BS), eräs radioasema (RS1) lähettää toisessa, ensimmäistä aikaväliä myöhäisemmässä, aikavälissä (Ai) satun-naistunnuksen (SI) sisältävän pääsy-yrityssanoman HP(S1) 15 tukiasemalle (BS), tukiasema (BS) lähettää satunnaistunnuksen (SI) sisältävän vastaussanoman V(S1, TT7, AI) kolmannessa, toista aikaväliä myöhäisemmässä, aikavälissä (A6) mainitulle radioasemalle (RS1), 20 menetelmän ollessa tunnettu siitä, että tukiaseman (BS) mainitulle radioasemalle (RS1) kolmannessa aikavälissä (A6) lähettämä mainittu vastaussanoma V(S1, TT7, Ai) sisältää mainitun toisen aikavälin (Ai) tunnuksen (AI). * 25
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu toisen aikavälin tunnus (AI) on mainitun toisen aikavälin järjestysnumero laskettuna mainittua kehotussanomaa (HPK) seuraavasta aikavälistä (AI) alkaen.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu toisen aikavälinen tunnus (AI) on radiojärjestelmän kehysrakenteen mukainen aikavälin järjestysnumeron tunnus.
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, 35 tunnettu siitä, että tukiasema (BS) lähettää ra- SI iU i lii li I i S l£l ) 11 94994 dioasemille (RSI, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6) aikavälien tunnukset.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tukiasema (BS) lähettää ra- 5 dioasemille (RSI, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6) aikavälien tunnukset osana mainittua kehotussanomaa.
6. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tukiasema (BS) lähettää radioasemille (RSI, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6) aikavälien tun- 10 nukset osana tahdistussanomaa. » 12 94994
FI924728A 1992-10-19 1992-10-19 Hajapääsymenetelmä radiojärjestelmässä FI94994C (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI924728 1992-10-19
FI924728A FI94994C (fi) 1992-10-19 1992-10-19 Hajapääsymenetelmä radiojärjestelmässä

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI924728A FI94994C (fi) 1992-10-19 1992-10-19 Hajapääsymenetelmä radiojärjestelmässä
DE1993615820 DE69315820D1 (de) 1992-10-19 1993-10-14 Direktzugriffsverfahren für funksystem
AT93921957T AT161380T (de) 1992-10-19 1993-10-14 Direktzugriffsverfahren für funksystem
US08/244,997 US5517681A (en) 1992-10-19 1993-10-14 Method for preventing superimposition of traffic time slots in a radio system having a plurality of transmitting stations
EP93921957A EP0617875B1 (en) 1992-10-19 1993-10-14 A random access method in a radio system
PCT/FI1993/000420 WO1994009597A1 (en) 1992-10-19 1993-10-14 A random access method in a radio system
DE1993615820 DE69315820T2 (de) 1992-10-19 1993-10-14 Direktzugriffsverfahren für funksystem
AU51137/93A AU664656B2 (en) 1992-10-19 1993-10-14 A random access method in a radio system

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI924728A0 FI924728A0 (fi) 1992-10-19
FI924728A FI924728A (fi) 1994-04-20
FI94994B FI94994B (fi) 1995-08-15
FI94994C true FI94994C (fi) 1995-11-27

Family

ID=8536073

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI924728A FI94994C (fi) 1992-10-19 1992-10-19 Hajapääsymenetelmä radiojärjestelmässä

Country Status (7)

Country Link
US (1) US5517681A (fi)
EP (1) EP0617875B1 (fi)
AT (1) AT161380T (fi)
AU (1) AU664656B2 (fi)
DE (2) DE69315820T2 (fi)
FI (1) FI94994C (fi)
WO (1) WO1994009597A1 (fi)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5535210A (en) * 1994-07-29 1996-07-09 Motorola, Inc. Method and system for resolution of channel access in data transmission systems
JPH08163058A (ja) * 1994-12-01 1996-06-21 Fujitsu Ltd 通信システム
US5745484A (en) 1995-06-05 1998-04-28 Omnipoint Corporation Efficient communication system using time division multiplexing and timing adjustment control
US5802046A (en) * 1995-06-05 1998-09-01 Omnipoint Corporation Efficient time division duplex communication system with interleaved format and timing adjustment control
US5689502A (en) 1995-06-05 1997-11-18 Omnipoint Corporation Efficient frequency division duplex communication system with interleaved format and timing adjustment control
US5751731A (en) * 1995-10-18 1998-05-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Simplifying decoding of codewords in a wireless communication system
US6088343A (en) * 1997-03-11 2000-07-11 Optimay Corporation GSM transceiver controlling timing races in channel establishment in a GSM protocol stack and method of operation thereof
JPH1141656A (ja) * 1997-07-19 1999-02-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd データ通信方法並びに移動機及び無線基地局装置
FI106837B (fi) * 1997-12-05 2001-04-12 Nokia Networks Oy Lähetysmenetelmä ja radiojärjestelmä
KR100565712B1 (ko) * 1998-12-09 2006-09-20 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서의모바일아이디생성방법 및 랜덤 액세스 방법
FR2823038B1 (fr) * 2001-03-29 2003-07-04 Eads Defence & Security Ntwk Procede de gestion de l'alternat pour une communication en mode semi-duplex a travers un reseau de transport a commutation de paquets
KR100912784B1 (ko) 2006-01-05 2009-08-18 엘지전자 주식회사 데이터 송신 방법 및 데이터 재전송 방법
KR101187076B1 (ko) 2006-01-05 2012-09-27 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에 있어서 신호 전송 방법
EP1969738B1 (en) 2006-01-05 2014-03-12 LG Electronics Inc. Transmitting information in mobile communications system
WO2007078171A2 (en) 2006-01-05 2007-07-12 Lg Electronics Inc. Method of transmitting feedback information in a wireless communication system
KR101211807B1 (ko) 2006-01-05 2012-12-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 무선단말의 동기상태 관리방법
JP4806030B2 (ja) 2006-01-05 2011-11-02 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 移動通信システムで信号を転送する方法
US8493854B2 (en) 2006-02-07 2013-07-23 Lg Electronics Inc. Method for avoiding collision using identifier in mobile network
KR101216751B1 (ko) 2006-02-07 2012-12-28 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 식별자를 이용한 충돌 회피 방법
WO2007091841A1 (en) * 2006-02-07 2007-08-16 Lg Electronics Inc. Method for avoiding collision using identifier in mobile network
KR101387475B1 (ko) 2006-03-22 2014-04-22 엘지전자 주식회사 복수의 네트워크 엔터티를 포함하는 이동 통신시스템에서의 데이터 처리 방법
KR20070121505A (ko) 2006-06-21 2007-12-27 엘지전자 주식회사 무선링크 재설정 방법
EP2030359B1 (en) 2006-06-21 2017-12-20 LG Electronics Inc. -1- Method of supporting data retransmission in a mobile communication system
US8457618B2 (en) * 2008-06-20 2013-06-04 Motorola Mobility Llc Preventing random access based on outdated system information in a wireless communication system
US8885558B2 (en) 2011-09-28 2014-11-11 Robert Bosch Gmbh System and method for multiple access sensor networks
DK3039649T3 (da) * 2013-08-28 2019-07-01 Vestas Wind Sys As Fremgangsmåde til at analysere deformationer i et lamineret objekt og tilsvarende system

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3814355A1 (de) * 1988-04-28 1989-11-09 Philips Patentverwaltung Nachrichtenuebertragungssystem
US5012469A (en) * 1988-07-29 1991-04-30 Karamvir Sardana Adaptive hybrid multiple access protocols
WO1991002435A1 (en) * 1989-08-03 1991-02-21 At&E Corporation Answer-back pager
JPH0822100B2 (ja) * 1989-09-19 1996-03-04 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 移動通信無線制御チャネル構成方式
US5166929A (en) * 1990-06-18 1992-11-24 Northern Telecom Limited Multiple access protocol
US5197125A (en) * 1990-12-18 1993-03-23 The Titan Corporation Access assignment in a DAMA communication system
JPH04352533A (en) * 1991-05-30 1992-12-07 Fujitsu Ltd Packet retransmission system for satellite communication system in slot aloha system
US5239677A (en) * 1991-07-01 1993-08-24 Motorola, Inc. Method and apparatus for initiating communication on an assigned frequency
GB2260877B (en) * 1991-10-26 1995-09-06 Motorola Ltd Method of access in trunked communications system
US5392287A (en) * 1992-03-05 1995-02-21 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for reducing power consumption in a mobile communications receiver
FI96156C (fi) * 1992-11-18 1996-05-10 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä ja järjestelmä tietoliikenneyhteyden muodostamiseksi rajoitetulla kutsualueella sijaitseville tietoliikennelaitteille

Also Published As

Publication number Publication date
FI94994B (fi) 1995-08-15
WO1994009597A1 (en) 1994-04-28
DE69315820T2 (de) 1998-05-28
FI924728A0 (fi) 1992-10-19
EP0617875A1 (en) 1994-10-05
AT161380T (de) 1998-01-15
AU5113793A (en) 1994-05-09
DE69315820D1 (de) 1998-01-29
EP0617875B1 (en) 1997-12-17
FI924728D0 (fi)
FI924728A (fi) 1994-04-20
US5517681A (en) 1996-05-14
AU664656B2 (en) 1995-11-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1221268B1 (en) Direct communication and localisation of mobile end equipment and emergency handling
US6577874B1 (en) Methods and systems for providing temporary identification numbers for mobile terminals
US4399555A (en) Cellular high capacity mobile radiotelephone system with fleet-calling arrangement for dispatch service
US6075779A (en) Random access channel congestion control for broadcast teleservice acknowledgment messages
JP3472579B2 (ja) 移動無線システムにおいて優先順位の高い通話を確立する方法、移動交換機及び加入者ステーション
RU2209528C2 (ru) Канал связи с произвольным доступом для информационных служб
US4839892A (en) Concentrator system capable of completing emergency calls under congested traffic
KR930000798B1 (ko) 트렁크된 통신 시스템 및 시스템 사이를 로움하는 방법
US4679225A (en) Signal transmission apparatus for a multiple channel system and method for using the same
JP4263261B2 (ja) Ds−cdmaセルラー電話のマルチキャスト通信
US6751468B1 (en) Systems and methods for providing push to talk feature for wireless communication systems
CA1187969A (en) Digital loop transceiver for interfacing a digital pabx to a digital subscriber set via a subscriber line
AU708516B2 (en) Access to communications systems
CN1079628C (zh) 移动无线电通信网中分组数据传输的方法
EP0169726A2 (en) Portable telephones
US7103060B2 (en) Event triggered change of access service class in a random access channel
EP0521610A2 (en) Digital cellular overlay network
EP1060586B1 (en) Method for accessing and providing access to a packet channel
CA2005507C (en) Multiple control slot tdm/fdm communication system
EP0113662A2 (en) Cellular mobile radio service telephone system
JP4239040B2 (ja) 無線通信システムの方法と装置
DE4304095B4 (de) Mobilfunksystem
RU2121238C1 (ru) Способ и система присвоения канала связи в системе сотовой радиосвязи
EP0746915B1 (en) Allocation of time slots in a mobile communication system
CA2078439C (en) Apparatus and method for directing calls to mobile telephone subscribers

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application