SK378792A3 - Device for transloading unit loads such as containers, swap bodies, semitrailers or the like - Google Patents

Device for transloading unit loads such as containers, swap bodies, semitrailers or the like Download PDF

Info

Publication number
SK378792A3
SK378792A3 SK378792A SK378792A SK378792A3 SK 378792 A3 SK378792 A3 SK 378792A3 SK 378792 A SK378792 A SK 378792A SK 378792 A SK378792 A SK 378792A SK 378792 A3 SK378792 A3 SK 378792A3
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
loading
hoists
warehouse
unloading
track
Prior art date
Application number
SK378792A
Other languages
Slovak (sk)
Inventor
Heinz Fuchtey
Burkhard Mende
Original Assignee
Krupp Industrietech
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE4120922A priority Critical patent/DE4120922A1/en
Application filed by Krupp Industrietech filed Critical Krupp Industrietech
Priority to PCT/EP1992/001338 priority patent/WO1993000280A1/en
Publication of SK378792A3 publication Critical patent/SK378792A3/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
  • B65G63/00Transferring or trans-shipping at storage areas, railway yards or harbours or in opening mining cuts; Marshalling yard installations
  • B65G63/002Transferring or trans-shipping at storage areas, railway yards or harbours or in opening mining cuts; Marshalling yard installations for articles
  • B65G63/004Transferring or trans-shipping at storage areas, railway yards or harbours or in opening mining cuts; Marshalling yard installations for articles for containers

Abstract

The invention relates to a device for transloading unit loads, between road and rail vehicles using lifting gear movable along a railway line with at least one store arranged between the railway line and a road. The proposal of the invention is to arrange an entry and an exit stores (6 and 9) on different sides of the railway (7, 8), flanked on the outer side, away from the railway, by an offloading or loading road (4, 5 and 10, 11). The two stores (6 and 9) have several offloading or loading lifting devices (26 and 27) capable of moving in the longitudinal direction, by means of which unit loads can be transported outside the railway (7, 8) between the offloading and loading road (4, 5 and 10, 11) and at least between the adjacent entry and exit stores (6 and 9). Above and along the railway there are several train load transfer lifting devices (28), the operative ranges of which extend laterally over the railway towards the two stores (6 and 9). Beside the railway (7, 8) there are additional transport devices (29) bridging theseparate operating ranges of the offloading and loading lifting devices (26 and 27) and the train load transfer lifting device (28), by means of which unit loads can at least also be transported transversely to the railway (7, 8).

Description

Úkolem vynálezu je vyvinout zaŕizeni, jehož pomoci se zjednoduší prekladaní kusového zboži mezi silnicí a kolejovou dráhou, kolejovou dráhou a silnicí, poprípade mezi dvema kolejovými dráhami, a skráti se čas prekládky. Prekladači zaŕizeni má umožnit používaní, poprípade' hospodárnejší využívaní líniových vlakú za sebou najiždéj i c ich do nékolika staníc za účelem nakladaní nebo vykladám zboží, bez časové náročného a nákladného posunovaní vagonú pro sestavováni vlakú s rúznými cilovými misty. Ďalším úkolem, c jehož splnení vynález usiluje, je vytvoŕit celé prekladací zaŕizeni tak, aby se dalo pomoci v podstate stejnorodých součástí pŕizpúsobít rúzným potrebám, zejména také zvyšujicímu se počtu prekladaných ložných jednotek.SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide a device which facilitates the transfer of piece goods between a road and a railroad, a railroad and a road, or between two railways, and reduces the time of reloading. The reloading device is intended to enable the use, or more economical use, of consecutive trains to several stations for loading or unloading goods, without the time-consuming and costly shifting of wagons for assembling trains with different destination places. Another object of the present invention is to provide the entire reloading device in such a way that substantially uniform components can be accommodated to different needs, in particular also to the increasing number of interleaved loading units.

Podstata vynálezuSUMMARY OF THE INVENTION

Stanovený úkol je vyŕešen prekladacím zarazením, jehož podstatou je, že na rozdilných stranách kolejové dopravní dráhy je upraven jeden vstupní sklad a jeden výstupní sklad, na vnéjší strané odvrácené od kolejové dopravní dráhy jsou u téchto skladú upravený vykládaci jizdni pruh a nakladací jizdni pruh pro vykladaní a nakladaní silničnich vozidel, pŕičemž vstupní sklad a výstupní sklad je opatŕeri vetším počtem vykladacích a nakladacích zdvihadel pojizdných v podélném smeru pro prepravu ložných jednotek v prostoru mimo kolejovou dopravní dráhu mezi vykladacím jízdnim pruhem a nakladacím jízdnim pruhem a alespoň sousedícim vstupnim skladom, poprípade výstupním skladem, a nad kolejovou dopravní dráhou je uspoŕádáno nékolik v podélném smeru pojizdných zdvihadel pro prekládku vlákú, jejichž pracovni dosah stranové presahuje kolejovou dopravní dráhu ve srnéru na vstupní sklad, poprípade na výstupní sklad, pŕičemž jsou vedie kolejové dopravní dráhy uspoŕádány prídavné dopravní prostŕedky pro premostení od sebe oddelených pracovnich oblastí vykladacích zdvihadel pro prekládku vlakú na druhé strane, jejichž pomoci jsou ložné jednotky pŕepravitelné alespoň také v pŕičném sinéru vzhledem ke kolejové dopravní dráze.The task is solved by a reloading stop, which is based on the fact that on the different sides of the rail conveyor there is one inlet warehouse and one outlet warehouse, on the outer side facing away from the rail conveyor there is an unloading driving lane and loading loading lane for unloading. and loading of road vehicles, wherein the entry and exit warehouses are provided with a plurality of unloading and loading hoists movable in the longitudinal direction for transporting the loading units outside the rail between the unloading lane and the loading lane and at least the adjacent entry warehouse or exit warehouse , and a plurality of transversal conveyors are arranged in the longitudinal direction of the conveyor belt above the rail conveyor, the working reach of which extends laterally extends beyond the rail conveyor in the top to the inlet warehouse or to the outlet warehouse, respectively. whereby additional conveying means are provided for bridging the separate working areas of the unloading hoists for reloading the trains on the other side, by means of which the loading units can be transported at least also in the transverse sine relative to the railway conveying track.

Podstatou ŕešeni podie vynálezu pritom také je uspoŕádat po obou stranách kolejové dopravní dráhy vstupní a výstupní sklady, ke kterým je z vnéiší strany prirazená príslušná silnični kornunikace.It is also an object of the present invention to provide inlet and outlet stores on both sides of the rail conveyor, to which external road communications are associated on the outside.

Ke vstupnnnu a výstupnímu skladu., jakož i ke kolejové dopravní dráze, je prirazenú nékolik v podélnéni smeru pojazdných vykladacích a nakladacích zdvihadel., poprípade zdvihadel pro prekládku vlakťi, jejichž pracovni dosah, ve smeru pŕíčnem ke smeru pojíždéni, leží oddelené vedie sebe. Pro prepravu ložných jednotek mezi pracovnim dosahern vykladacích a nakladacích zdvihadel, poprípade zdvihadel pro prekládku vlakú,' jsou po strane vedie kolejové dopravní dráhy uspoi'ádány prídavné dopravní prostí edky, které provádéji nebo alespoň umožňuj! potrebnou dopravu ve smeru pŕičnérn na kol e j ovcu dopravní dráhu. Použitím dvou-od sebe oddelených skladá s príslušnými silniénimi komunikacerni je možho jednodušit a. urýchliť prekládku tak, že silnični vozidla nemuseji zajíšdét do oblasti prekládky současné s najiždéjíeim vlakem.Vstupní a výstupní sklady tak máji funkci vyrovnávacích úsekú, jejichž pomoci je kromé jiného možno realizovať požadovaný sled dopravy.pri prekladaní na vlak nebo na silnični vozidla. Protože jsou pracovni dosahy zdvihadel obs1uhujicich príslušnou silnični komunikaci.Several in the longitudinal direction of the traveling unloading and loading hoists and / or the hoists for the transfer of trains whose working range, in the direction transverse to the direction of travel, are separated adjoining to the entrance and exit storage and to the rail conveyor. To transport the loading units between the working and unloading hoists or the hoists for reloading the trains, additional means of transport are provided on the side of the railways, which provide or at least allow for the transport of load units. necessary transport in the direction of the transversal to the rail conveyor. By using two-spaced stacks with respective road communications it is possible to simplify and. Accelerate transhipment so that road vehicles do not have to go into the transhipment area at the same time as the train is approaching. The entry and exit warehouses thus have the function of buffer sections, which, among other things, can accomplish the required traffic flow. Because the working ranges of the hoists containing the respective road are.

•'( a kolejovou dopravní dráhu od sebe oddelený, mohou být. tato zdvíhadla podie potreby použitá v pŕislušnérn pracovnim prostoru nezávisle na sobé pro prekládku zboží, ;3e zŕeteleín k. pokud možno nerušenému príchodu nebo odchodu ložných jednotek, má silnični komunikace v béžném prípade alespoň dva vykladací nebo nakladací jizdni pruhy, .pŕičemž vnitŕní jizdni pruh, bezprostredné sousedici se vstupním nebo výstupnírn skladem, slouži jako pruh pro zastavení voVykladaní a nakladaní vlaku lse zjednodušiť a urychlit tím, že je počet zdvihadel pro prekládku vlakú vétši než je počet vykladacích nebo nakladacích zdvihadel.(And separated from each other by the rail conveyor, these hoists may be used as appropriate in the respective work space independently of one another for reloading the goods; if possible, the undisturbed arrival or departure of the loading units has a roadside in the normal case at least two loading or unloading lanes, wherein the inner running lane immediately adjacent to the entry or exit warehouse serves as a lane for stopping the loading and unloading of the train can be simplified and accelerated by the number of hoists for reloading trains being greater than the number of unloading or loading lifting hoists.

Prídavné dopravní prostŕedky mohou být libóvolné konstrukce, pokud jsou vhodné pro toto zaŕízení,· aby mohly dopravovať ložné jednotky alespoň mezi od sebe oddelenými pracovni mi oblastní i vykladacích a nakladacích' zdvihadel a zdvihadel pro prekládku vlakú.The additional means of transport may be of any design, as long as they are suitable for the installation, so that they can transport the loading units between at least separate working areas, as well as unloading and loading hoists and hoists for reloading trains.

U výhodného provedení pŕedmétu vynálezu jsou prídavné dopravní prostŕedky vytvorený jako horizontálni obežné paletové dopravní pásy, které jsou uspoŕádány uvnitŕ vstupniho nebo výstupniho skladu a stranové zasahuj i až do pracovniho prostoru vykladacích, prípadné nakladacích zdvihadel a zdvihadel pro prekládku vlakú, pričemž je jejich šírka v podélném smeru skladu pŕizpúsobena délce nejvétší možné ložné jednotky.In a preferred embodiment of the invention, the additional conveying means are designed as horizontal circulating pallet conveyor belts which are arranged inside the entrance or exit warehouse and extend laterally up to the working space of the unloading, eventually loading and unloading hoists, their width being longitudinal adapted to the length of the largest possible loading unit.

Obežné paletové dopravní pásy s výhodou pŕesahuji na obou stranách ve smeru na kolejovou dopravní dráhu a na souse-díci vykladací, pcpŕipadé nakladací silnični komunikaci. pŕes vstupní sklad, poprípade výstupní sklad. Výhodou je, že príslušná zdvíhadla pri prekladaní ze silničnich vcízidel. nebo na silnični vozidla, nebo pri prekladaní z kolejových voz idei nebo na kolejová vozidla, musí prekonávať jen velmi krátké prične dráhy. Paletové dopravní pásy zalistuj z alespoň podstatnou část potrebné prične dopravy ložných jednotek a jejich pohotovostní polohu včetné trid.én.i s prímym zábérem, pŕičemž tv'to ložné jednotky vétšinou leží vedie sebe v podélném srnéru kolejove dopravní dráhy. Zminéná konstrukce paletových dopravnich pásd má kromé zvýšené kapacity skladu dalši výhodu v tom, že palety stále zústávaji součásti prídavných dopravních prostŕedkú, čimž odpadá obvyklá následná preprava prázdných palet.Conveniently, the pallet conveyor belts extend on both sides in the direction of the rail conveyor and on the unloading and / or loading road. through the entry warehouse or exit warehouse. The advantage is that the respective hoists when reloading from road vehicles. or on a road vehicle, or when passing from a rolling stock or on a rolling stock, it must cover only very short transverse tracks. The pallet conveyor belts are at least a substantial part of the necessary transverse conveyance of the loading units and their standby position, including a traction, with a direct traction, and these loading units usually lie in the longitudinal rail of the conveyor track. In addition to the increased storage capacity, the aforementioned construction of pallet conveyor belts has the further advantage that the pallets still remain part of the auxiliary means of transport, thereby eliminating the usual subsequent transport of empty pallets.

Prekladací výkon a bezpečnosť prevozu lze dále zvýšiť tak, že zdvíhadla jsou vytvorená jako mostový jeŕáb s teleskopickým vý ložní kem, který je opatŕen cháp ad lem,, pŕičemž chápadlo vúči teleskopickému výložníku a· teleskopický výložník väči jeŕábovému nosníku jsou uložený otočné a presadené výkyvné. Vzhledem k tomu, že pri táto operac i odpadaj i obvyklá zvfedací lana, nedocházi pri tomto postupu k nežádouciro výkyvúm ložných jednotek. naopak, toto zarazení umožňuje rýchlejší nastavovaní jejich polohy. Ovládaním teleskopického·výložníku lze také bez pŕesouváni jeŕaboveho nosníku provádét rázne prepravní pohyby.The lifting performance and the safety of the transport can be further increased by lifting the hoists as a telescopic boom bridge crane with a gripper, the gripper against the telescopic boom and the telescopic boom being rotatable and offset pivotable. Since the usual hoisting ropes are omitted during this operation, this procedure does not cause undesirable fluctuations in the loading units. on the contrary, this alignment allows for faster positioning. The telescopic boom can also be used to carry out vigorous transport movements without moving the crane beam.

P o u žití j e ŕ á, b u p o j i z d n é h o na stoj a n o v é m je ŕ á. b o v é m v e d e n i je spojeno s úsporami nakladú jinak spojených s nezbytnými portálovými podperami a souča.sné má za následok sni žení hmotnosti pri zrychlování pŕepravnilio procesu.The use is from the standstill. This is associated with the savings of loads otherwise associated with the necessary portal supports and, at the same time, results in weight reduction while accelerating the transport process.

Je výhodné, isou-li teleskopické výložniky vykladacích zdvihadel, nakladacích zdvihadel nebo zdvihadel pro prekládku vlakň, které spolu sousedi bou nasleduj r, vúči sobé ve srnéru a ve srnéru jízdy za sejizdy navzájem pŕesazeny hak, že jejich osy otáčení na prislušném jeŕábovém nosníku mají roz.dilnou polohu. Toto ŕešení, u kterého neleží osy otáčení sousedicičh teleskopických výložnikú v jedné pŕirnce ve sméru jizdy, usnadňuje nebo umožňuje spolupráci sousedicích ste jnoro-dých zdvihade 1. zejména pri společné manipulaci a zvlášté pri otáčení velkých ložných jednotek.Advantageously, telescopic booms of unloading hoists, loading hoists or hoists for reloading the rails which are adjacent to one another in and out of the driving decks are offset so that their axes of rotation on the respective crane beam have spacings. .dilnou position. This solution, in which the axes of rotation of the adjacent telescopic booms are not aligned in the direction of travel, facilitates or permits the cooperation of the adjacent elevated stroke 1, in particular for joint handling and especially for the rotation of large loading units.

Zaŕizeni pro prekládku kusového zboží lze se zŕetelem k hospodárnemu provozu dokonale využit zejména v téch prípadoch. kdy se pro dva obežné paletové dopravní pásy vstupniho nebo výstúpniho skladu použije jednoho zdvíhadla pro prekládku vlakú. Tím získaná výhoda spočíva v tom, že jeden paletový dopravní pás múže obsluhovať vhodné úložné mi s to, satím co zdvíhadlo pro prekládku vlakú obsluhuje druhý obežný paletový dopravní pás.The device for transhipment of unit goods can be perfectly utilized, especially in such cases, with a view to economical operation. where one hoist is used for two transhipment pallet conveyor belts in the entry or exit warehouse for the transhipment of trains. The advantage thus obtained is that one pallet conveyor belt can serve a suitable stowage chamber, by suction of the hoist for the transhipment of trains to serve the other circulating pallet conveyor belt.

Výše popsané prekladací zaŕizeni múže zejména také- být opatŕeno dvouko1 ejnou dopravní dráhou.In particular, the above-described reloading device may also be provided with a double-track conveyor track.

Kromé dosud. popsaných možnosti provedení vynál ezu múže také predmet vynálezu být vytvoŕen tak, že mezi vstupnim skladem a/nebo.výstupnim skladem a kolejovou dopravní dráhou je uspoŕádán alespoň jeden prídavný dopravní prestreliek, po obou. stranách» koleiové dopravní dráhy oddelený vstupniho a výstúpniho skladu, Prídavný dopravní prostŕedek je pritom vytvoŕen na zpúsob plochého obežného dopravníku s unašecimi plošinami pro ložné jednotky, obihajicirni ve stejné rovine, pŕičemž unášeci plošiny ve vratném úseku vykonávaj i pohyb ve sméru ke koleiové dopravní dráze, poprípade naopak, a pričemž osa každého z prídavných dopravnich prostŕedkú je rovnobežná s kolejovou dopravní dráhou nebo se vstupnim, poprípade výstupním skladem. Výhodou tohoto tešení je také to, že unášeci plošiny, které v norrnálnim prípade· leží ve vodorovne rovine, mohou být v prostoru mimo vrartné úseky účinné jako rozdélovaôe', jimiž je možno ložné jednotky séstavovať do požadovaného poradí podel kolejove dopravr.:. dráhy nebo výstupní ho -skladu'. Ponévadž unášeci plošiny provádeji v. každom pň ipadé . také pŕičný pohyb, mohou být vstupní a výstu-pní sklad i velmi jednoduché konstrukce, to znamená, že mohou být vybudovaný napríklad jako pasívni sklady.Except for now. The invention can also be designed so that at least one additional transport shoot-out is provided between the input warehouse and / or the output warehouse and the rail conveyor, both of them. The additional conveying means is in the form of a flat circulating conveyor with carrier platforms for loading units extending in the same plane, while the carrier platforms in the return section also move in the direction of the rail conveyor. or vice versa, and wherein the axis of each of the additional means of transport is parallel to the rail conveyor track or to the inlet or outlet warehouse. The advantage of this enjoyment is also that the carrier platforms, which in the normal case are horizontal, can be effective as separators outside the return sections, by which the loading units can be aligned in the desired order along the rail conveyor. track or output stack. Since the driving platforms perform in. every time. also transverse movement, the entry and exit store may also be of very simple construction, that is, they may be constructed as passive stores, for example.

Každý z obou vratných úšekú je výhodné proveden tak, že zde v pŕičném smeru vzhledem ke smeru kolejové drahý mohou bezprostredné vedie sebe. ležet tri unášeci plošiny; ftachá·· zejí se zde však vždy jen dvé unášeci plošiny a jedné unášeci plošiné co do velikosťi odpovidajici prázdne misto. Dúsledkem je, že vzájemná vzdáleno.st vnitrních unášecich plešín, sousedicích s kolejovou dopravní dráhou, a v no jši ch unášecich plošín, je v prostoru mimo vrané úseky nejmene stejná, jako je šírka jedné z unášecich plošín.Each of the two return portions is advantageously designed so that here in the transverse direction with respect to the track-side direction, they can be directly adjacent to one another. three carrier platforms; however, there are always only two carrier platforms and one carrier platform in size corresponding to the empty space. As a result, the spacings of the inner carrier platforms adjacent to the rail conveyor, and in our present carrier platforms, are at least equal to the width of one of the carrier platforms outside the crown sections.

Podie učeíu použití je každá unášeci plošina có do velikost. i prizpúsobena ve1 ikost i néjvétší možne ložné jednotky .Depending on the application, each carrier is up to size. It is adapted to the size and the largest possible loading units.

;ľe zŕete.lem k použití plochého obežného dopravníku mohou také být vstupní a výstupní sklady vytvorený jako ploché sklady, jejichž úložná plocha ;io v.podélném i pŕičném sméru rozdelená na plošné jednotky, které odpovidaji potrebe rnista nebo jeho polovine pro nejvétší možnou, ložnou jednotku, Toto rozdelení plošných jednotek zjednodušuje sestavováni ložných jednotek a jejich prekládku v požadované m poradí.whereas, in view of the use of a flat overhead conveyor, the inlet and outlet warehouses may also be constructed as flat warehouses, the storage area of which is divided into planar units in both longitudinal and transverse directions to meet the need for a half or half of it for the largest possible loading This division of planar units simplifies the assembly of loading units and their reloading in the desired order.

Rozdá lení úložných plôch na dve plošné poloviny je účelné zejména proto, aby bylo možno pri vyaoce 'automat i 2 ovaň é m prekladacím prevozu provadét také pŕekládam menších ložných jednotek. V nejjednodusšim prípade mohou také plošne- jednotky plochých skladú byt označený vhodným zpúsobem, napríklad mechanickými nebo .optickými prostŕedky.The division of the bearing surfaces into two planar halves is particularly advantageous in order to enable smaller loading units to be reloaded in the event of a high load transfer operation. In the simplest case, such flat fold units may be labeled in a suitable manner, for example by mechanical or optical means.

',’ykládac.i a nakladací zdvíhadla, jakož i zdvíhadla pro prekládku v 1 akri, moheu mit libovolné provedení, pokud mají ve smeru k obihajicím unášecím plošinám dostatočne velký pracovní dosah, fíe zŕetelem k. hospodárnému využívaní je však vhodné, aby alespoň vykladací a nakládaci .zdvíhadla byla prevedená jako mostové jeŕáby s ieŕábovými vozíky a chapadly, jejichž stranový pracovni dosah zahrnuje alespoň vnéjší u n á še c i plošiny a1 e s po ň jedno hc z pŕ í slušný ch prídavných dopravních prostŕedkú. Jeŕábové vozíky proto musí mit možno s t vykonával, pfričný pohyb, j i raž jsou ložné jednotky prepravovaný do oblasti vnéjšich unášecích plošín nebo z téchto plošín snímány.Lifting and loading hoists, as well as tranship hoists in 1 acre, can be of any design as long as they have a sufficiently long working range in the direction of the engaging platforms. However, for economic use, it is advisable that at least the loading and unloading hoists are designed as overhead cranes with crane trucks and grippers whose lateral working range includes at least external carrying platforms and more than one of the appropriate auxiliary means of transport. . The crane trucks must therefore be capable of transverse movement when the rye units are transported to or removed from the area of the outer carrier platforms.

Zdvíhadla pre prekládku vlakú mohou podie potreby být opatrená teleskopickými výložniky, jak již bylo výše uvedeno. Výhodne jsou zdvíhadla pro prekládku vlakú provedena rovnéž jako mostové j eŕaby se dvéma j arabovými vozíky a chapadly, jejichž stranový pracovni dosah zahrnuje alespoň vnitrní unašeei plošiny alespoň jednoho z prirazených prídavných dopravnich prastŕedkú. Pritom je jeden jeŕábový vozík urien pro nakladám a druhý pro vyklád&hi vlaku..· 0~ vládáni a zpúsob prace mostového jerabu lze poprípade také opiima1 i zovat tak, že ŕizem jerábu je technicky sprazeno se souseduimi prídavnými dopravnimi prostŕedky; timto zpúsobem lze dosáhnout., že ložná, jednotka, která se má preneši nebo pŕevzit , zaujme na jedné z unäšecich plošín vhodnou a predám stanovenou polohu.Train reloading hoists may, if necessary, be equipped with telescopic booms, as mentioned above. Advantageously, the hoists for reloading the trains are also designed as overhead cranes with two jib carts and grippers, the lateral working range of which comprises at least an internal carrier of at least one of the associated additional means of transport. One crane trolley is designed for loading and the other for unloading a train. The operation and operation of the bridge crane can also be described in such a way that the crane is technically coupled with the adjoining means of transport; in this way, it is possible for the loading unit to be transferred or assumed to assume a suitable and predetermined position on one of the platforms.

Výhodné jsou jeŕáboye vozíky nad kolej.ovou dopravní dráhou u spor udaný tak husté, že je treba provádet zdvih jen na krátke dráze s malou délkou volného lana.It is advantageous for the carriages above the rail conveyor to be so dense that the stroke is only to be carried out on a short track with a small free cable length.

Výše popsané prevedení vynálezu miže také být uplatnene u jednokclejné dopravní drahý. Vykladací, popŕípadé. nakda'dací si lnični komunikace prirazená k vstupnímu. a výstupniitiu skladu by za účelem zabránení poruchám a časovému zdrženi rnélä být provedena tak. aby byly k dispozici alespoň dva vedie sebe ležici jizdni pruhy, z nichž vnitrní jizdni pruh sIouži jako stanoví ši é pro vykladaní nebo nakladáni s i ni č nich vozidel . ľíá-li prekladací zaŕízení k dispozici. tŕiproudovou komunikaei. mohou také být dva vnitrní jizdni pruhy využi ty jako stanovíšté vykladaných a. nakladaných silnienich voz idei.The above-described embodiment of the invention can also be applied to a single-track transport expensive. Unloading, if necessary. the inferior line communication assigned to the input. and, in order to prevent breakdowns and time delays, the exit of the warehouse should also be performed. to provide at least two adjacent driving lanes, of which the inner driving lane is suitable for unloading or loading other vehicles. if the reloading device is available. three-stream communication. two inner lanes may also be used as inlaid and. loaded road vehicles idei.

Jedna z podstatných výhod nesení podie vynálezu, spočivá v tom, že zaŕizeni pro prekládku zboží je provedeno jako modulové, čímž je snadno pŕizpúsobitelné rúznýrn potrebám, zejména stoupajicímu počtu prekladaných ložných jednotek.One of the essential advantages of the bearings according to the invention is that the goods transhipment device is modular, making it readily adaptable to different needs, in particular the increasing number of folded loading units.

Jeden modul pritom vedie obou pasivních skladú se dvéma radami horizontálne obíhajicich unášecich plošín, poprípade- se dvéma obežnými paletovými dopravními pásy obihajicimi ve dvou rovinách (bez pasívniho skladu), s '.olejovou d o p r a v n i d r- á h o u a s o b o u s i. r a. n n ý mi silnie n i rn i j í z d n i m i p r u hy, zahrnuje také potrebná vykladači a nakladací zdvíhadla, jakož i zdvíhadla pro prekládku vlakú.One module guides the two passive warehouses with two rows of horizontally circulating driving platforms or two circulating pallet conveyor belts running in two planes (without a passive storage), with an oil d o r o and o o o o o s o o o o s o. r a. It also includes the necessary unloading and loading hoists as well as hoists for the transhipment of trains.

Zvláštnost pŕekládaciho zaŕizeni podie vynálezu spočíva v tom, že se vlak v prňbéhu nakladaní nebo vykladaní nemusí zastavit, nýbrž múze projiždét timto zarazením pomalou a príslušným pracovním úkonúrn pŕizpúsobenou rýchlosti; timto zpúsobem lze vyloučit časové náročnou prepravu ložných jednotek v podélném sméru kolejové dopravní dráhy, neboť príslušné nákladní vozy mušej i mijet každý úsek vstupniho, poprípade výstupniho skladu. Uspoŕádani a bezpečnosť prevozu pŕekládaciho zaŕizeni lze dále také zlepšiť tím, že vlak, který se má vykladať nebo nakládat, je alespoň v prostom pŕekládaciho zaŕizeni posunovan pomoci vhodné tašné nebo t lačné posunovací jednotky, takže v tomto prípade neni nutné vybavení pŕekládaciho zaŕizeni trolejovým vedením.The peculiarity of the transfer device according to the invention is that the train does not have to stop during loading or unloading, but can pass through this stopping at a slow and appropriate speed to the working operations; In this way, the time-consuming transport of the loading units in the longitudinal direction of the rail conveyor can be avoided, since the respective freight wagons can also pass each section of the entry or exit warehouse. The arrangement and the safety of the transfer device can also be improved by the fact that the train to be unloaded or loaded is moved at least in a simple transfer device by means of a suitable bag or push shunting unit, so that the transfer device is not necessary in this case.

Pŕehled obrázkú na .„výkreseBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG

Vynález bude blíže objasnén pomoci vykrešú, znázorňujicih jeho dve príkladná provedení. Jednotlivé obrázky znázorňuji: Obr. 1 schematický púdorys pŕekládaciho zaŕizení bez zastrešení, s dvouko1 ejnou dopravní dráhou a se vstupnim a výstupním skladem. v nichž jsou upravený prídavné dopravní prostredky tvaru prične uspoŕádánych paletových pasú. Na ob:c. 2 je vzhledem k obr. 1 ve zvétšeném méritku a v rezu znázornéno totéž prekladači zaŕízení.' Na obr. 3a a 3b je vzhledem k obr. 2 ve zvétšeném méŕitku znázornéno prekladací zaŕízení v častečném rezu v oblasti kolejové dráhy, poprípade vykladací silnični komunikace. Obi.. 4 predstavuje schematicky znázornený rez prekladač im zaŕízením s jednoko1 ejnou dopravní dráhou, se vstupnim a výstupnim skladem. vytvorenými jako plošný sklad, a s rozdé1ovacim zaŕízením stranové uspoŕádaným vedie kolejové dopravní dráhy, které je vytvoŕeno jako nepretržitý obežný dopravník s unášecirni plošinami. Na obr. 5 je schematicky znázornená levá polovina pŕekládaciho zaŕízení podie obr. 4 v púdorysu a bez zastrešení. Obr. óa až 6d predá tavui i schematické znázornéni rúzných pracovnic.h stavil pri pŕekládce ložných jednotek v oblasti kolejové dopravní dráhy a obr. 7 znázorňuje blokové schéma rúzných pracovních pochodil v oblasti pŕekládaciho zaŕízení podie obr. 4.The invention will be explained in more detail by means of a drawing, showing two exemplary embodiments thereof. The figures show: FIG. 1 shows a schematic plan view of a reloading device without a roof, with a double-track conveyor and an entry and exit warehouse. in which the additional transport means are in the form of transversely arranged pallet belts. For both: c. 2 with respect to FIG. 1 is a cross-sectional view of the same translator. In FIG. 3a and 3b is with respect to FIG. 2 shows in a larger scale a transfer device in partial section in the region of the railroad or unloading road. Fig. 4 is a schematic cross-sectional view of a translator with a single-track conveyor, with an entry and exit warehouse. The rail conveyor is designed as a continuous storage and with a distribution device arranged laterally, which is designed as a continuous circulating conveyor with carrier platforms. In FIG. 5 is a schematic illustration of the left half of the transfer device of FIG. 4 in plan and without roofing. Fig. FIGS. 6a to 6d show a schematic representation of the various workers during the transfer of the loading units in the region of the railroad conveyor; and FIG. 7 is a block diagram of the various working steps in the area of the transfer device of FIG. 4th

Príklady prevedení _vynálezuDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

Prekladací zaŕízení, znázornené na obr. 1, obsahuje ve smeru zpŕava doleva a s pŕihlédnutím k obr. 2 - následujici součásti a zaŕízení: vné· j ši prívodní a rozdélovací 3ilnični dopravní komunikaci o tŕech vedie sebe ležicich pŕivodnich jizdnich pruzích 1, 2, 3 vykladací silnični dráhu se dvéma vedie sebe ležícimi vykladacími jizďnímu pruhy 4 a 5, síranové pripojený vstupní sklad 6, kolejovou dopravní dráhu se dvéma vedie sebe uloženými kolejemi 7 a 8, stranové pripol oný výstupní sklad 9 a nakladací s i 1.nični dráhu se dvéma vedie sebe ležícimi nakladacími jizdniíňi pruhy 10 a 1.1, na které se stranové napojuj i již zminéné vnéjší prívodní jizdni pruhy 1, 2 a 3.The reloading device shown in FIG. 1, in a right-to-left direction and with reference to FIG. 2 - the following components and equipment: external inlet and divider 3-lane three-lane traffic road leading side-by-side natural traffic lanes 1, 2, 3 unloading roadway with two side-by-side unloading traffic lanes 4 and 5, sulphate attached inlet warehouse 6 , a rail conveyor track with two runways 7 and 8, stacked side exit store 9 and a loading rail 1 with two load-bearing load-bearing lanes 10 and 1.1, to which the already mentioned external supply-load-bearing loads are laterally connected. lanes 1, 2 and 3.

Silnični vozidla., napríklad nákladní automobily a návesové ťahače, které se mali vykláclat nebo nakládat, pŕijiždéji do prekladačího zaŕízení v oblasti ŕídicxho iní sta 12. Smer pŕijezdu je znázornén šipkou 13. Ve stejném místé toto zaši žení opét opouštéji - znáiornéno šipkou 14. Podie pokynú ŕidiciho misia 12 mohou být silniem vozidla buď bezprostredné navádéna pŕes vykladací jizdni pruhy 4, 5 do oblasti vstupního skladu 6 nebo nejprve na prívodní jizdni pruhy 1 až 3 a p.o objetí vstupního skladu 6 navedená pŕes nakladací jizdni pruhy 1.0 a 1.1. do oblasti výstupního skladu 9. Vyložená, popŕipadé naložená silnični vozidla,, pak po projeti okolo výstupního skladu 9 mohou. opét pŕejet na prívodní jizdni pruhy 1. až 3. popŕipadé na tyto jizdni pruhy 1 až 2 najet ihned po opušténi výstupního skladu 9. Silnični dopravní pruhy tvorí jednosmernou cestu bez protiproudu a bez kŕižovatek. To je umožnéno také tím, že kolejová. dopravní dráha s kolejemi 7, 8 križuje prívodní jizdni pruhy 1,2 a 3 pomoci mostú 15 a 16.Road vehicles, such as trucks and semi-trailers, which were to be tipped or loaded, arrive at the transhipment facility in the area of the control area 12. The direction of arrival is indicated by arrow 13. At the same location, this load is again exiting - shown by arrow 14. By direction of the driving mission 12, the vehicle road may either be guided directly through the unloading driving lanes 4, 5 to the entrance storage area 6 or first onto the incoming driving lanes 1 to 3 and, after passing the entrance storage 6, guided over the loading driving lanes 1.0 and 1.1. The unloaded and / or loaded road vehicles can then after passing the exit warehouse 9. again pass to the supply lanes 1 to 3 and, if applicable, to these lanes 1 to 2, immediately after leaving the exit warehouse 9. The road lanes form a unidirectional route without countercurrent and without intersections. This is also made possible by rolling. the transport track with rails 7, 8 crosses the supply lanes 1,2 and 3 by means of bridges 15 and 16.

Ŕidici místo 12 má za úkol pŕidélovat pri jiždéji'cim silní ční m. voz id 1 úm pro prekládku nej vhodné jší mista v oblasti vstupniho skladu ô a výstupního skladu 9. Jak je sejrnéna zrejmé z obr. 2. je celé pŕekladišté zastŕešeno. Zastrešení v pokladu pŕičném vzhledem ke kolejové dopravní dráze, tvorené kolejemi 7 a 8. sestává ze sedmi vedie sebe uspoŕádaných zastrešených úsekú .17 až 23. Zastrešením se pŕekladišté zajištuje proti, vlivúrn povétrnosti a okolí je tak c h r á n é r i o p r o t i b .1 u k u .The control point 12 has the task of allocating a strong force to the longest. The vehicle 1 is intended for reloading the most convenient location in the area of the entry warehouse 8 and the exit warehouse 9. As shown in FIG. 2. the whole transhipment area is covered. The roofing in the transverse to the rail conveyor track formed by the rails 7 and 8 consists of seven guided roof sections 17 to 23. The roofing is secured against the influence of weather and the surrounding environment.

Pŕemisťováni ložných jednotek, napríklad kontejnerú 24 a sedlových návésú 25, znázornených na obr. 2, mezi vykladacími jizdními pruhy 4, 5 a vstupnim skladem 6, popŕipadé mezi výstupním skladem 9 a nakládacimi jizdními pruhy 10 a 11, nebo mezi kolejemi 7, 8 a vstupnim skladem 6 nebo výstupním skladem 9, je zajistená pomoci dvou vykladacích zdvihadel 26, pripadne dvou nakladacích zdvihadel 27, nebo také vetším počtem zdvihadel 28 pro prekládku vlakú. Zdvíhadla 28 pro prekládku vlakú jsou uspoŕádána pod prostrednom zastrešeným usekem 20, nad kolejemi 7, Q, a jsou uložená pojízdné v jejich podélném smeru.The displacement of the loading units, for example the containers 24 and the semi-trailers 25 shown in FIG. 2, between the unloading driving strips 4, 5 and the input warehouse 6, respectively between the output warehouse 9 and the loading driving strips 10 and 11, or between the rails 7, 8 and the input warehouse 6 or the output warehouse 9, is provided by two unloading hoists 26; there are two loading hoists 27, or also a plurality of hoists 28 for reloading trains. Train reloaders 28 are arranged below the intermediate roof section 20, above the rails 7, Q, and are mounted movable in their longitudinal direction.

U zminéného príkladného prevedení jsou zdvíhadlaIn the exemplary embodiment mentioned, the hoists are

27, konštruovaná tak, že mají pracovní dosah jen do malé části, celkové šírky vstupniho skladu 6 n i h o s k 1 a d u 9 , a p r o t o s e n e p ŕ e k r ý v a j i hýbu po preklenutí vzdálenosti mezi zdvihadel 26 a 28, popŕ.ipad zdvihadel 28 a.27, designed to have a working range of only a small portion, the total width of the entrance warehouse 6, and the movement after bridging the distance between the lifts 26 and 28 or the lifts 28 a.

poprípade výstupC á s t p ŕ i č n é h o p o - pracovnim dosahemor output with a range of working

27, je proto zajišťována pomoci prídavného dopravníku, jimš se ložné iednotky 24. 25 pŕivádéji do pracovniho dosahu zdvihadel pro prekládku vlakú, poprípade nakladacích zdvihadel27, is therefore provided by means of an additional conveyor through which the loading units 24, 25 are brought into the working range of the hoists for transhipment of trains or loading hoists.

U tohoto príkladného prevedená vynálezu, se áŕetelem k. obr. 2, 3a a 3b, jsou prídavné dopravníky vzhledem ke zvétšené skladovací kapacite vytvorený jako dvoupatrové obežné paletové dopravní pásy 29, pracuj.!, c x jako horizontál n i o b é ž n ý v ý t a h s n e p ŕ e r u š o v a n ý m ρ ohybe m . O b é- ž n é paletové dopravní pásy 2.9 jsou s es tavený z palet 2 9 a, které jsou posuvné podé.l horní vodiči dráhy 30, poprípade podel dolní vodiči dráhy 31; vné zastrešeného úseku 19, poprípade 21, vykonávaj i vratný pohyb vedie vnitŕního vykládaciho pruhu 5 nebo nakladači ho pruhu 10 a vedie kolejí 7, S.In this exemplary embodiment of the invention, with reference to FIG. Fig. 2, 3a and 3b, the additional conveyors, due to the increased storage capacity, are designed as double-deck circulating pallet conveyor belts 29, operating as a horizontal routine and with a wide bend. The conventional pallet conveyor belts 2.9 are formed from pallets 29a which are displaceable along the upper guide rail 30 or along the lower guide rail 31; The outer covering section 19 or 21, for example, also performs a reciprocating movement through the inner unloading strip 5 or the loading lane 10 and through the tracks 7, S.

V prúbéhu tohoto vratného pohybu sestupuje vzždy jedna paleta 29a do úrovne dolní vodiči dráhy 31 a jedna s e r.vedá do úrovne horní vodiči dráhy 30. Jak je zrejmé z obr. 3a, jsou palety 29a ve vratné oblasti podpirány stranovým vedením 32, popŕipadé neznázornenými, soubéžné s rovinou výkresu prób i ha i i. c.i m j. vodicími. pásy.During this reciprocating movement, one pallet 29a always descends to the level of the lower guide of the track 31 and one of the leads leads to the level of the upper guide of the track 30. As can be seen from FIG. 3a, the pallets 29a in the return region are supported by the lateral guide 32, if not shown, parallel to the plane of the drawing of the probes 1 and 1. c.i m j. guide. belts.

V závislosti na smeru obehu obežných paletových dopravnich pású 29 vykonávaj i príslušné ložné jednotky 24, 25 rytmický pŕičný pohyb a dostávajú se tak napríklad z oblasti zastrešeného úseku 18 vedie koleje 7, poprípade z oblasti zastrešeného úseku 20 do oblasti vedie vnitŕního nakládaciho jízdniho pruhu 10 v zastŕešeném úseku 22. Jak je zrejme z obr. 2, je délka obežných paletových dopravnich pású 29 v pŕičnem smeru vzhledem ke kolej im 7,8 vétši nežDepending on the direction of circulation of the circulating pallet conveyor belts 29, the respective loading units 24, 25 also perform a rhythmic transverse movement and, for example, pass from the area of the covered section 18 to the rails 7 or from the area of the covered section 20 to the area of the inner loading lane 10. As shown in FIG. 2, the length of the circulating pallet conveyor belts 29 in the transverse direction relative to the track is 7.8 greater than

- i 5 S je šírka príslušného zastrešeného úseku 19 vstupniho skladu ô, prípadné zastrešeného úseku 2_1 výstupního skladu 9. Šírka obežných paletových dopravnich pasú 29 v podélnérn smeru koleji 7, 8 je prizpúsobena délce nejvétši ložné jednotky.5 S is the width of the respective covered section 19 of the entrance warehouse 8, or the eventually covered section 21 of the exit warehouse 9. The width of the circulating pallet conveyor belts 29 in the longitudinal direction of the rail 7, 8 is adapted to the length of the largest loading unit.

Vykladací a nakladací zdvíhadla 26,27, jakož i zdvíhadla 28 pro prekládku vlakú, podrobnej i znázornéná na obr. 3a a 3b, sestávaji z mostového jeŕábu s teleskopickým vyložnikem 34, na jehož konci je chápadlo 33; teleskopický výložnik 34 je uložen na jeŕábovém nosníku 35, se kterým je pojizdný v podélnérn sméru, tedy ve sméru kolrném na rovinu výkresu. Teleskopický výložnik. 34 je vzhledem k jeŕábovému nosníku 35 výkyvné a otočné pohyblivý okolo os 34a a 34b;totéž platí i pro chápadlo 33 ve vzta.hu k teleskopickému výložníku 34. ľatim co vykladací zdvíhadla 26 a nakladací zdvíhadla 27 jsou určená pro obsluhu ložných i e d n o t ek v pr o s t o r u z a s t ŕ e š ený ch ú se kú 18 a 22 mezi vyk1 ádacími jizdními pruhy 4, 5 nebo nakladacími jizdními pruhy 10, 11 a sousedícim. obežným paletovým dopravním pásem 29, používají se zdvíhadla 28, která se nachazejí v zastrešenom úseku 20, pro nakl ád á .n i nebo vykladaní vlakú 36· a. 37.The unloading and loading hoists 26, 27, as well as the hoists 28 for reloading trains, detailed and illustrated in FIG. 3a and 3b, consist of a bridge crane with a telescopic boom 34 at the end of which is a gripper 33; the telescopic boom 34 is supported on a crane beam 35 with which it is movable in the longitudinal direction, i.e. in the direction perpendicular to the plane of the drawing. Telescopic boom. 34 is pivotable and pivotable about axes 34a and 34b with respect to the crane beam 35. The same is true of the gripper 33 in relation to the telescopic boom 34. However, the unloaders 26 and the unloaders 27 are intended to operate the loading units in the 18 and 22 between the picking driving bands 4, 5 or loading driving bands 10, 11 and adjacent ones. by means of a pallet conveyor belt 29, hoists 28, which are located in the covered section 20, are used for loading or unloading trains 36a. 37th

Používam výše popsaných zdvihadel 26, 27, 28 s teleskopickými výložmky 34 je možno zdokonaliť napríklad tirn,. že jednotlivá zdvíhadla steiného druhu, tedy vykladací zdvíhadla 26 , nakladač í zdvíhadla 27 nebo zdvíhadla 28 pro prekládku vlakú. jsou opatŕeria napr i č sméru jizdy pŕesazenymi. proti sobé uspoŕádanyrní teleskopickými výložníky us po ŕádanymiUsing the above-described hoists 26, 27, 28 with telescopic booms 34, for example, tirn can be improved. This means that the individual lifts of the stein type, i.e. the unloading lifts 26, the loading lifts 27 or the lifts 28 for reloading trains. are provided with offsets in the direction of travel. arranged against each other by telescopic booms us in order

34. Joj ich osy 34a otáčení mají tedy na jeŕabovem.nosníku 25 rozdílnou polohu, to znamená, že vzhledem ke? smeru jizdy neleží za sebou v jedné prirnce. Pi: o objasnení tohoto tešení je možno poukázat napríklad na obr. 3a. Ma rozdíl od zde. znázorneného provedení se osy 24a otáčení teleskopických výložnikú 34, sousedících ve smeru jizdy, nenachazeji ve stredu príslušného jeŕabovéhc nosníku 35. nýbrž jsou stŕidavé presunutý smérem k zastrešenému úseku 19 nebo k zastrešenému úseku 21. Toto stŕídave za sebou prasa···· žene uspoŕádání teleskopických výložnikú 34 umožňuje, poprípade usnadňuje spo1upúsobeni téchto zaŕízeni pri manipulaci s vétšimi ložnými jednotkami.34. Thus, their axes of rotation 34a have a different position on the crane carrier 25, that is to say with respect to? The direction of travel is not one behind the other. For clarification of this pleasure, reference is made, for example, to FIG. 3a. He has a difference here. In the illustrated embodiment, the axes of rotation 24a of the telescopic booms 34 adjacent to the traveling direction are not located in the center of the respective crane beam 35. They are alternately displaced in the direction of the roofed section 19 or the roofed section 21. The outriggers 34 allow or facilitate the adaptation of these devices when handling larger loading units.

U prevedení predmetu vynálezu, znázorneného na obr. 1, je počet zdvihadel 28 pro prekládku vlakú tak velký, že jedno zdvíhadlo 28 ob.sluh.uje vždy dva obežné paletové dopravní pásy 29. Všeobecné by však počet zdvihadel 28 pro prekladaní vlakú mé 1 bý.t vétší než je počet vykladacích zdvihadel 26 a nakladacích zdvihadel 27.In the embodiment of the invention shown in FIG. 1, the number of hoists 28 for reloading trains is so large that one hoist 28 operates each of two running pallet conveyor belts 29. In general, however, the number of hoists 28 for reloading trains would be greater than the number of unloading hoists 26 and loading hoists 27.

’J príkladného provedení podie obr. 4 jsou vstupní a výstupní sklady provedeny jako ploché nebo prízemní sklady se stabilní úložnou plochou 38, prípadné 39, na ktérou jsou stranové napojený tri vykladací, poprípadé nakladací jizdni pruhy 4, 5, 40, nebo 10. 11 a 41 a jako rozdélovače 42 a 43 pracujici prídavné dopravní prostí·edky. Každá z úložných plech, napríklad úložná plocha 39 výstupního skladu 9, znázornená na obr. 5, je v podélnem i pŕičném smeru rozdá í eno. sa. plošné jednotky 39a, poprípadé 39b. je17 jichž velikost odpovídá potrebe místa pro nej vetá i možnou ložnou jednotku nebo polovine tohoto potrebného místa, jako znázornéné. plošné jednotky 39b.FIG. 4, the inlet and outlet depots are designed as flat or ground storeys with a stable storage area 38, possibly 39, to which three unloading and / or loading bands 4, 5, 40, or 10, 11 and 41 are connected laterally and as dividers 42 and 43 auxiliary means of transport. Each of the support plates, for example the support surface 39 of the exit store 9 shown in FIG. 5 is distributed in the longitudinal and transverse directions. is. the surface units 39a and 39b, respectively. the size of which corresponds to the space needed for it and the possible loading unit or half of the space required, as shown. planar units 39b.

Mezi obéma proti sobé ležicimi rozdélovači 42 a 43 je uložená kol ej 7 pro vlak 36, který se má vykladať. nebo nakláda t.A track 7 for the train 36 to be unloaded is arranged between the two opposing dividers 42 and 43. or loading t.

Každý rozdé lovačťt 42, 43 je vytvoŕen jako plochý obežný dopravník s unášocimi plošinami 42a, 43a. a pro ložné jednotky. Unáseci plošiny 42a , 43 a obihají ve stejne roviné.Each divider 42, 43 is formed as a flat circulating conveyor with carrier plates 42a, 43a. and for loading units. The driving platforms 42a, 43 a extend in the same plane.

Unášéci plošiny 42a. 43a se pohybuj i v závislosti na zvo~ leném sméru obehu v podstate soubéžné s koleji 7, jak je znázornéno dvousmérnými šípkami 44, a vykonávaj i pŕíčný pohyb jen ve vratném úseku. viz dvousmérné šípky 45, ve sméru ke koleji 7 nebo naopak.Drives of the platform 42a. 43a also move in dependence on the selected direction of circulation substantially parallel to the track 7 as shown by the two-way arrows 44, and also transverse movement only in the return section. see bi-directional arrows 45, in the direction of the track 7 or vice versa.

Každý rozdé1ovač.42, 43 je pritom vytvoŕen tak, že ve vratném úseku leží vedie sebe vždy tri unáseci plošiny 42a, poprípade 43a; vzájemna vzdálenost mezi vnéjšimi a vnitŕnrrni unáš.ecimi plošinami 42a, 43a odpovídá tedy nejméné šiŕce jedná uňášecr plošiny 42a, 43a. Co do velik o «t i j e un aš e c i p1 oš 1 n a 4 2a. 4 3 a p ŕ i z ρú so be na v e 1 ik osti nejvétší možné ložná jednotky.In this case, each distributor 42, 43 is designed such that three carrier platforms 42a, 43a, respectively, are guided in the return section; the spacing between the outer and inner driving platforms 42a, 43a thus corresponds to at least one acting platform 42a, 43a. As to the size of the union a p1 o 1 n a 4 2a. 4 3 and the largest possible loading units are possible.

Vykladači zdvíhadla 2ó·, nak.ladttci zdvíhadla 27 a zdvíhadla 23 pro prekládku vlahú jsou vytvorená jako mostové jeŕaby, opatrené ieŕábovými vozíky 4č a chapadly 47, poiizdné naThe unloaders of the hoist 20, since the hoists 27 and the hoist 23 are designed as overhead cranes provided with crane carts 4 and grippers 47 mounted on the

1.8 i arabových nosnicich 4 8. 49. poprípade 50' ve smeru rovnobéžném s kolejí 7.1.8 or Arabian laying hens 4 8. 49. or 50 'in the direction parallel to the track 7.

Na rozdíl od j arabových nosník»! 48, 49, je za účelem urýchlení prekládky v oblasti kolene 7 jeŕábový nosník.50 zdvíhadla 28 pro prekládku vlakú opatŕen vždy dvérna ieŕábovými vozíky 46.Unlike j arabic beam »! 48, 49, in order to accelerate reloading in the region of the knee 7, the crane beam 50 of the train reloading hoist 28 is each provided with door trolleys 46.

Jak je zrejmé z obr. 4 a 5, jsou rozmery j arabových nosní· kú 48 a. 49 takové, že pracovni dosah techto zdvihadel 26. 27 zahrnuje i vnéjší unášeci plošiny.42a, poprípade 43a rozdálovačú 42, 43. Pracovni dosah zdvihadel 28 pro prekládku vlakú, daný délkou j&ŕábového nosníku 50, stranové prekrýva i'vnitŕní unášeci plošiny 43 a, pcpŕipadé 42a. Konstrukci a vzájemným uspoŕádánim zdvihadel .26, 27. 23 a rozdélovačú 42, 43 ;ie zajišténo, že všechny ložné jednotky mohou být pŕenášeny z pracovního prostoru vykladacích zdvihadel 26 do pracovního prostoru zdvihadel 28 pro prekládku vlakú, poprípade z tohoto pracovního prostoru zdvihadel 23 do prostoru nakladacích zdvihadei 27.As shown in FIG. 4 and 5, the dimensions of the arabic beams 48 a. 49 such that the working range of these hoists 26, 27 also includes the outer carrier platforms 422a and 43a, respectively, of the spreader 42, 43. The working range of the hoists 28 for reloading the train, given the length of the crane beam 50, laterally overlaps the inside of the carrier platform 43a. eventually 42a. The structure and arrangement of the hoists 26, 27, 23 and the splitters 42, 43 ensure that all loading units can be transferred from the working area of the unloading hoists 26 to the working area of the hoists 28 for reloading the trains, or load lift area 27.

V závislosti na celkové délce pŕeklädaciho zaŕízení múže napríklad u zaŕízení znázorneného na obr. 1 být podél koleje 7 uspoŕádáno nékolik rozdélovačú 42 poprípade 43 modulové za sebou.Depending on the overall length of the reloading device, for example, the device shown in FIG. 1, a plurality of splitters 42 and 43, respectively, may be arranged one after the other along the track 7.

Zdvíhadlo 28 pro prekládku vlakú, opatrene dvérna j arabovými vozíky 46 a chapadly 47, múže být ovládáno takto:The transloader 28, equipped with door carts 46 and grippers 47, can be operated as follows:

Ve výchozi poloze. znázornené na· obr. 6a, zajal vlak 36 do pŕekládaciho zaŕizeni, ve kterém se zastavil. Rozdélovaô 42 se roezitim pri. zpúsob i 1 sledu vagonú vlaku 36; 'zdvíhadle zajede do prvé prekladací polohy, chapadla 47 se spusti a spoji se s 1 ož'nými jednotkami - 24. (obr. 6b';. Nato jsou ložné jednotky 24 zvednuty a prepravený do jiné prekladací.In home position. shown in FIG. 6a, captured the train 36 into a reloading device in which it stopped. Rozdélovaô 42 se roezitim pri. method i of the train wagon train 36; The grippers 47 are lowered and connected to the load units 24 (FIG. 6b). The loading units 24 are then lifted and transported to another conveyor.

polohy (obr c hapad 1 a 47 pohyby.position (Fig. c hapad 1 and 47 movements.

Gc); tam se opät spusti (obr. 6 d). Nato se odpojí a zdvíhadlo 28 vykonáva dalši pracovniGc); there it is lowered again (fig. 6 d). It then disengages and the hoist 28 performs another workstation

Z blokového schématu pracovnich pochodú, znázorneného na obr. 7, jsou odvoditelné funkce a postupy prekládky u za·· ŕiženi podie obr. 4 až 6:From the block diagram of the process steps shown in FIG. 7, the reloading functions and procedures of the loading apparatus of FIG. 4 to 6:

Ložné jednotky, které se máji prekladať ze silničmch vozidel, se z oblasti vykladacích jizdnich pruhú 4, 5 píivádéji pomoci vykladacích zdvihadel 26 do vstupniho skladu 6_, poprípade na rozdé 1 ovač 42. a mohou s e pomoci zdvihadel 20 pre prekládku vlakú dopravoval; do oblasti koleje 7. Pri vykladaní vlaku je postup opačný. Ložné jednotky se pomoci zdvihadel 28. pro prekládku vlakú prepraví z oblasti koleje 7 do oblasti rozdélovačú 43, odkud mohou být pomoci nakladacích zdvihadel 27 pŕeraisteny buď nejdŕive do výstupniho skladu 9 nebo bezprostredne do oblasti nakladacích jizdmch pruhú 10,.11.The loading units to be loaded from the road vehicles are brought from the area of the unloading lanes 4, 5 by means of unloading hoists 26 to the entrance warehouse 6 or at a distributor 42 and can be transported by means of hoists 20 for reloading trains; to the track area 7. The procedure is the reverse when unloading a train. The loading units are transported from the area of the track 7 to the area of the splitters 43 by means of hoists 28. From there, the loading units 27 can be moved either to the exit store 9 or immediately to the loading lanes 10, 11.

U p r o v e d e n i p o d 1 e o b r . 4 í e p r o v e d e n o s o u v i s 1 e z a s t ŕ e š e n ± 51 celého useku,. stranové prekrývajíci i oblasť vnéjšíčh jizdnich pruhú 40, 41.U r o v e d e n i p o d 1 e o b r. 4 e e r e d e n e n e n e s s e n e s ± 51 s of the whole section ,. the lateral overlapping area of the outer lanes 40, 41.

Claims (12)

1. Zaŕizeni pro prekládku, kusového zboží tvaru ložných jednotek jako konte jnerú, výmenných prepravní oh skŕmx, sedlových návésú a podobné, mezi silničnimi a ko 1 e j o'rými vozdidly, za použití zdvihadel po j izdných podél kolejové dooravni drahý, a s alespoň jedniro skladem u s p o rada n y m me z i jednoko1 ejnou nebo vicekolejnou dopravní dráhou a mezi jednoprcudovou nebo vi ceproudovou silnični komúnikadi, vyznačuj ici s e ti m , že na rozdiIných stranách kolejové dopravní dráhy' (7,3) je upraverí jeden vstupní sklad (6) a jeden výstupní sklad -(9),- na vn'éjši strane odvrácenó od kolejové dopravní dráhy (7,6) jsou u téchto skladá (6,9) upravený vykladací'jizdni pruh (4,5) a naklád.ací jizdni. pruh (10,11) pro vykládáni a nakládäni sílničních vozídel, pŕičemž vstupní sklad (6) a výstupní sklad.(9) je opatŕen vétším počtem vykládacich zdvihadel (26) a nakladacích zdvihadel (27) poji'zdných v podélném sméru pro prepravu ložných jednotek (24,25) v prostoru mimo kolejovou dopravní dráhu (7,8) mezi vykladač im jizdnim pruhem (4,5) a nakladacím jizdním pruhem (10, 11) a alespoň sousedícim vstupnim skladem (ň), poprípade výstupmm skladem (9), a nad kolejovou dopravní dráhou (7, ď) je usporada.no riekol í k' v podélném smeru - po jazdných zdvihadel (23) pro prekládku vlakú. jejichž pracovni dosah stranové presahuje kolejovou dopravní dráhu. (7,8) ve sméru na vstupní sklad (6). poprípade na výstupní sklad · í9). pŕičemž jsou vedie kolejové dopravní drahý (7,8) u.-spoŕádany prídavné dopravní prostredky (29,42,43) pro pre21 m c s t: é n i od sebe oddelených pracovnich oblasti vykladacích zdvihadel (26), poprípade nakladacích zdvihadel i 27) na jedné a zdvihadel (28) pro prekládku vläkú. na druhé štvané, ’iejichž pomoci jsou ložné jednotky (24,25) pŕepravitelné alespoň také v pŕičnérn smeru vzhledem ke kolejové dopravní dráze (7.3).First-in handlers, the shape of the piece goods load units like account jnerú, OH exchangeable transport skŕmx, semitrailers and similar, between road and one co ej o 'r Ymi vozdidly using the hoist along the track j Izdný dooravni expensive, and at least a single stack is arranged between a single or multi-rail conveyor track and between a single or multi-lane road network, characterized in that one inlet warehouse (6) is provided on different sides of the rail conveyor (7,3) and On the outer side facing away from the rail conveyor (7,6), there is an unloading driving strip (4,5) and a loading loading rail (6, 6) provided on these outlets. lane (10, 11) for unloading and loading of road vehicles, the inlet (6) and the outlet (9) being provided with a plurality of unloading hoists (26) and loading hoists (27) movable in the longitudinal direction for the transport of bedding units (24,25) in the area outside the rail conveyor (7,8) between the unloader and the driving lane (4,5) and the loading driving lane (10, 11) and at least the adjacent entry warehouse (s) or outputmm (9) 1), and above the rail conveyor (7, d ') is arranged in the longitudinal direction - along the running hoists (23) for reloading the trains. whose working reach laterally extends beyond the rail transport track. (7.8) in the direction of the entrance warehouse (6). or to the output warehouse9). the rail transport expensive (7,8) u-arranged additional transport means (29,42,43) for the pre-21st part of the unloading working areas of the unloading lifts (26) or the loading lifts 27) are arranged on one and hoists (28) for reloading wolf. in the second way, by means of which the loading units (24, 25) can be transported at least also in the transverse direction with respect to the rail conveyor (7.3). 2. Zaŕizeni podie hodu 1, v γ z n a č u j i c i s e i i ííi , že prídavné dopravní prostŕedky jsou vytvorený jako horizontálni obežné paletové dopravní pásy (29), ktere jsou uspoŕádány uvnilŕ vstupniho skladu (6)·, popŕipadé výstupniho skladu (9), a stranové zasahuji až do pracovniho prostoru vykladacích zdvihadel (26), popŕipadé nakladacích zdvihadel (27) a zdvihadel (28) pro prekládku vlakú, pŕičemž je jejich šírka v podelném smeru skladu .pŕizpúsobena délce nejvétši možné ložné jednotky (24,25).2. The device according to claim 1, characterized in that the additional means of transport are formed as horizontal circulating pallet conveyor belts (29) arranged inside the inlet warehouse (6), or in the outlet warehouse (9), and laterally. they extend up to the working space of the unloading hoists (26) and, if applicable, the loading hoists (27) and the hoists (28) for train reloading, their width in the longitudinal direction of the warehouse being adapted to the length of the largest possible loading unit (24,25). 3. Za.ŕízen.i podie bodu 2, v y znač u j í c i s e tím, že obežné paletové dopravní pásy (29) oboustranné presahuj i pŕes vstupní sklad (.6), pripadne výstupní sklad (9), ve smeru ke kolejové dopravní dráze (7,8) a k sousedícimu vykládacimu jizdnimu pruhu (3. The device according to claim 2, characterized in that the running pallet conveyor belts (29) extend beyond both sides through the inlet warehouse (6) or the outlet warehouse (9) in the direction of the rail conveyor track. (7,8) and to the adjacent unloading traffic lane ( 4,5), prípadné k riakládacimu jizdrumu pruhu (10, i i).4.5), optionally to the incoming strip core (10, i). •i.. Zaŕizeni podie alespoň jednoho z pŕedcháze j ic j. ch. bodú, v y z n a č u j i c i s e t i m , že zdvíhadla (26,27. prípadné 28). jsou tvorená mostovým jeŕábem s teleskopickým vý.1 ožnikem (34) a. s nim spojeným chpadlem (33), pŕičemž chápadlo (33'» vúči teleskopickému výložníku (34)The device according to at least one of the foregoing. ch. points that the hoists (26,27. possible 28). consists of a bridge crane with a telescopic shaft (34); and. a detent (33) associated therewith, the gripper (33 ') toward the telescopic boom (34) - 2 o. -9 a teleskopický výlošnik (34) vúči jeŕábovemu nosníku (35) jsou uložený otočné a prerazené výkyvné,- 2 o. -9 and the telescopic boom (34) is pivotable and punched pivotable relative to the crane beam (35), 5. Zaŕizeni podie bodu 4, v y z n a ču.j i o i s e t i m , že ve sméru jizdy za sebou následujici a snusedici teleskopické výložniky (34') jsou ve sméru pri č ném ke sméru jizdy uspoŕädány vúči sobé navzájem pŕesazene tak, že j e j i c li osy (34a.) otáčení na pri slušném jeŕábovém nos niku (35 j mají rozdilnou polohu.5. The apparatus according to claim 4, characterized in that the consecutive and adjacent telescopic booms (34 ') are displaced relative to one another in a direction transverse to the direction of travel such that their axes (34a). turning on a good crane beam (35 j have a different position). 6. Zaŕizeni podie alespoň jednoho z pŕedcházejicich bodú. v y z n a č u j í c í s e tím, že počet zdvihade! (2'B ) pro prekládku vlakú je tak velký, že jedno zdvíhadlo (26) je schopno obsloužit vždy dva obežné paletové dopravní pásy (29).6. A device according to at least one of the preceding points. The number of strokes! (2'B) for reloading trains is so large that one hoist (26) is capable of serving two circulating pallet conveyor belts (29) each. 7. Zaŕizeni podie v y z n a č u j i ni dráha (7,6) je alespoň jednoho z pŕedcházejicich bodú, c í s e t i m , že kolejová dopravprovedena jako dvoukolejná.7. The track (7,6) is at least one of the preceding points, wherein the rail conveyor is designed as a double track. 6 . ľ. íi ŕ i z e n i p o d 1.6. I '. i i z n 1 1 1 1. bodu 1, v y z n a č u j ipoint 1, w h e i n i i. s e t i m , že mezi vstupnim skladem (6), poprípade výstupnim skladern (9). a kolejovou dopravní dráhou. (7), je uspoŕádán alespoň jeden prídavný dopravní prostredek (42,43) provedený na zpúsob plochého obežného dopravníku s unášecími plošinami (42a. 43) pro ložné jednotky (24,25), cbíhajicimi ve stejné roviné.. pŕičemž unášeci plošiny (42a, 42a) ve vratném úseku vykonávaj i pohyb ve sméru (45) ke kolejove dopravní dráze (7), poprípade naopak. a pŕičemž podélná osa každého z prídavných dopravnich prostŕedkú (42,43) je rovnobežná s kolejovou dopravní dráhou (7) nebo se vstupnim skladern (ó), poprípade s výstupnirn skladern (9).i. characterized in that between the input warehouse (6) or the output warehouse (9). and a rail transport track. (7), there is provided at least one additional conveying means (42,43) in the form of a flat circulating conveyor with entrainment platforms (42a, 43) for loading units (24,25) running in the same plane, wherein the entrainment platforms (42a) And 42a) in the return section also move in the direction (45) to the rail conveyor track (7), or vice versa. and wherein the longitudinal axis of each of the additional conveying means (42, 43) is parallel to the rail conveyor track (7) or to the inlet warehouse (s) or the outlet warehouse (9), respectively. 9. Zaŕízení podie bodu 8, vyznač u jíci se t i rn , že každá unášeci plošina (42a, 43a) je co do velikosti pŕizpúsobena velikosti nejvétši možné ložné jednotky (24,25).9. The apparatus of claim 8, wherein each carrier (42a, 43a) is sized to accommodate the largest possible loading unit (24, 25). 10. Zaŕízení podie alespoň jednoho z bodú la 8 až 9, vyznač u jíci se tím, že vstupní sklad (6) a výstupní sklad (9) jsou vytvorený jako ploché sklady, jejichž úložná plocha (38,39) je v podélném i pŕíčném smeru rozdelená na plošné jednotky (39a, 39b), které odpovidaji potrebe mista nebo jeho polovine pro nejvétši možnou ložnou jednotku (24,25).Device according to at least one of Claims 8 to 9, characterized in that the inlet warehouse (6) and the outlet warehouse (9) are designed as flat warehouses, the receiving surface (38,39) of which is longitudinal and transverse divided into planar units (39a, 39b) which correspond to the need for space or half thereof for the largest possible loading unit (24,25). 11. Zaŕízení podie alespoň jednoho z bodú 1 a 8 až 10, vyznačuj ící se tím, že alespoň vykladací zdvíhadla (26) a nakládaci zdvíhadla (27) jsou vytvorená jako mostové jeŕáby opatrené jeŕábovými vozíky (46) a chapadly (47), jejichž stranový pracovni dosah zahrnuje alespoň vnéjší unášeci plošiny (42a, 43a) alespoň jednoho z príslušných prídavných dopravnich prostŕedkú (42,43).Device according to at least one of points 1 and 8 to 10, characterized in that at least the unloading hoists (26) and the loading hoists (27) are designed as overhead cranes provided with crane trucks (46) and grippers (47), the lateral working range includes at least an external driving platform (42a, 43a) of at least one of the respective additional conveying means (42,43). 12. Zaŕízení podie alespoň jednoho z bodú 1 a 8 až 11, v y z n a Č u j i c i s e t i m , že zdvíhadla (28) pro prekládku vlakú jsou vytvorená jako mostové jeŕáby opatrené dvéma jeŕábovými vozíky (46) a chapadly (47), je24 jichž stranový pracovní dosah zahrnuje alespoň vnitŕni unášeci plošiny (42a, 43a) alespoň jednoho z prirazených prídavných dopravriích prostŕedkň (42, 43).12. Apparatus according to at least one of items 1 and 8 to 11, characterized in that the hoists (28) for the transhipment of trains are designed as overhead cranes provided with two crane trucks (46) and grippers (47) whose side working range includes at least an inner carrier platform (42a, 43a) of at least one of the associated additional conveying means (42, 43). 13. Zaŕízení podie alespoň jednoho z bodú 8 až 12, v y z n a č u j í c i s e t i rn , že kolejové dopravní dráha (7) je vytvorená jako jednoko1 ejná.Apparatus according to at least one of items 8 to 12, characterized in that the rail conveyor track (7) is designed as a single track.
SK378792A 1991-06-25 1992-06-13 Device for transloading unit loads such as containers, swap bodies, semitrailers or the like SK378792A3 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4120922A DE4120922A1 (en) 1991-06-25 1991-06-25 DEVICE FOR HANDLING UNIT IN THE FORM OF LOADING UNITS LIKE CONTAINERS, INTERCHANGEABLE CONTAINERS, SADDLE TRAILERS OR THE LIKE.
PCT/EP1992/001338 WO1993000280A1 (en) 1991-06-25 1992-06-13 Device for transloading unit loads such as containers, swap bodies, semitrailers or the like

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SK378792A3 true SK378792A3 (en) 1993-10-06

Family

ID=6434685

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK378792A SK378792A3 (en) 1991-06-25 1992-06-13 Device for transloading unit loads such as containers, swap bodies, semitrailers or the like

Country Status (17)

Country Link
EP (1) EP0544870B1 (en)
JP (1) JPH06500983A (en)
AT (1) AT127427T (en)
AU (1) AU653412B2 (en)
CA (1) CA2087598A1 (en)
DE (2) DE4120922A1 (en)
DK (1) DK0544870T3 (en)
ES (1) ES2076769T3 (en)
FI (1) FI930702A (en)
GR (1) GR3017712T3 (en)
HU (1) HU212383B (en)
NO (1) NO930581L (en)
PL (1) PL168960B1 (en)
RU (1) RU2093446C1 (en)
SK (1) SK378792A3 (en)
WO (1) WO1993000280A1 (en)
ZA (1) ZA924647B (en)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4306960A1 (en) * 1993-03-05 1993-10-07 Weigel Michael Dipl Ing Fh Simultaneous computer-controlled vehicle loading and transhipment - enables persons and objects of various sizes to be loaded or unloaded to or from either side , front or rear of precisely positioned carrier
BR9508854A (en) * 1994-09-20 1997-12-30 Fantuzzi Reggiane Spa Freight handling plant in warehouses and related warehouses
DE4437815C2 (en) 1994-10-13 1999-11-18 Mannesmann Ag Device for handling goods in containers
DE4444418C1 (en) 1994-12-14 1996-03-21 Deutsche Bahn Ag Rapid loader and unloader for transported goods, esp. for combined units
MX336809B (en) * 2010-04-30 2016-02-02 David Alba System for the transfer, storage and distribution of intermodal containers.
RU2518146C1 (en) * 2013-01-09 2014-06-10 Денис Владимирович Шувалов Conveyor system for trailer movement in storage conditions
RU2587767C1 (en) * 2014-12-16 2016-06-20 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "Спектрон" System for transportation and targeted delivery of concrete
RU2582527C1 (en) * 2014-12-16 2016-04-27 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "Спектрон" Transport platform
TW201739679A (en) * 2016-03-15 2017-11-16 阿莫瓦有限公司 Transport and transfer system for storing and retrieving or rearranging storage items in high-bay warehouses

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1556043A1 (en) * 1966-07-25 1969-09-11 Kaiser Ind Corp Method for operating a cargo handling facility, in particular for the use of containers of certain dimensions and shape
DE1531050B1 (en) * 1967-06-13 1970-09-03 Friedrich Schaeff Storage system, especially for motor vehicles
DE1556636A1 (en) * 1968-02-22 1970-10-22 Krupp Gmbh Container handling facility
DE1943875C3 (en) * 1969-08-29 1974-06-06 Hans 8113 Kochel Demleitner Hay crane
DE2263767A1 (en) * 1972-12-28 1974-07-04 Hans Kabelitz STORAGE WITH ALL-ROUND STORAGE AREAS FOR MOVING GOODS
DE2440682C3 (en) * 1974-08-24 1978-08-24 Karl L. Dipl.-Ing. 7967 Bad Waldsee Ringer Handling system for containers and pallets
DE2537944A1 (en) * 1974-09-09 1976-03-18 Frantl Conprojekt ENDLESS CHAIN CONVEYOR, IN PARTICULAR FOR MOTOR VEHICLES
NL7416213A (en) * 1974-12-12 1976-06-15 Meeusen Pieter CONTAINER LOADING AND / OR DISCHARGE CRANE, LOADING AND UNLOADING STATION WITH SUCH A CRANE AND SHIP FOR CONTAINER TRANSPORT.
DE2534377A1 (en) * 1975-08-01 1977-02-17 Wolfgang Dipl Ing Bartscher Road rail container transfer installation - has mobile overhead gantry interposed between overhead cables and train for indirect and direct transfer
DE3348361C2 (en) * 1983-11-26 1991-07-04 Man Ghh Logistics Gmbh, 7100 Heilbronn, De Container transport system with travelling gantry
DE3833083A1 (en) * 1988-07-13 1990-04-05 Hammer Hans Drive system for pallets of a parking system

Also Published As

Publication number Publication date
WO1993000280A1 (en) 1993-01-07
HU9300857D0 (en) 1993-06-28
EP0544870A1 (en) 1993-06-09
DE59203573D1 (en) 1995-10-12
RU2093446C1 (en) 1997-10-20
DK0544870T3 (en) 1995-10-23
HUT65217A (en) 1994-05-02
HU212383B (en) 1996-06-28
AU1999792A (en) 1993-01-25
DE4120922A1 (en) 1993-01-07
EP0544870B1 (en) 1995-09-06
PL298137A1 (en) 1993-08-09
AU653412B2 (en) 1994-09-29
PL168960B1 (en) 1996-05-31
NO930581L (en) 1993-02-19
NO930581D0 (en) 1993-02-19
ZA924647B (en) 1993-02-24
CA2087598A1 (en) 1992-12-26
FI930702A0 (en) 1993-02-17
GR3017712T3 (en) 1996-01-31
JPH06500983A (en) 1994-01-27
AT127427T (en) 1995-09-15
ES2076769T3 (en) 1995-11-01
FI930702A (en) 1993-02-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1612165B1 (en) Large-sized automated warehouse system for harbor facilities
AU2015391350B2 (en) Method and container transfer installation for placing containers into and removing containers from container storage areas
CH651272A5 (en) LOAD UNIT CONVEYOR DEVICE FOR A STORAGE SYSTEM.
US20060182525A1 (en) Loading and unloading station in a sea port or river port
CZ53497A3 (en) Method of transferring loads and apparatus for making the same
US5421688A (en) Installation for the load transfer of piece goods in the form of load units such as containers, returnable containers, semi-trailers or the like
SK378792A3 (en) Device for transloading unit loads such as containers, swap bodies, semitrailers or the like
US20020031419A1 (en) Transporter container-loading bridge
CN108861642A (en) The operating system and method that molten iron through transport railway port station to the stockyard Gang Qu is unloaded
CN107585603A (en) A kind of high ferro logistics handling system and method
CZ282338B6 (en) Plant for transshipment of part loads
CN113135438A (en) Underground container logistics loading and unloading system based on deep underground passage
CN112794108A (en) Direct-taking three-dimensional loading and unloading operation system and method for container molten iron combined transport vehicle and ship
CN207226564U (en) A kind of high ferro logistics handling system
US20160122139A1 (en) Container terminal
EP2192065B1 (en) Automatic system for handling and transporting containers between a quay and an inland stocking site
CN109095196A (en) The operating system and method that molten iron through transport railway port station to the stockyard Gang Qu is unloaded
CN108861641A (en) The operating system and method for molten iron through transport railway port station and port area goods in exchange
KR910006191B1 (en) Parking garage
DE2148354A1 (en) CONVEYOR SYSTEM, IN PARTICULAR RAILWAY CONVEYOR SYSTEM WITH HORIZONTAL TRAFFIC
CN212291996U (en) Operation system for unloading from bay station to bay area yard of combined transport railway for molten iron
CN210279860U (en) Underground transfer device of high-speed railway platform
CN212291995U (en) Operation system for unloading from bay station to bay area yard of combined transport railway for molten iron
CN212291997U (en) Operating system for exchanging goods between molten iron combined transport railway harbor station and harbor district
CN212268855U (en) Operation system for unloading from bay station to bay area yard of combined transport railway for molten iron