SE451509B - ELECTRICAL CLUTCH DEVICE INTENDED FOR AND ADAPTED TO AN OBJECTIVE DETECTIVE EQUIPMENT - Google Patents

ELECTRICAL CLUTCH DEVICE INTENDED FOR AND ADAPTED TO AN OBJECTIVE DETECTIVE EQUIPMENT

Info

Publication number
SE451509B
SE451509B SE8600407A SE8600407A SE451509B SE 451509 B SE451509 B SE 451509B SE 8600407 A SE8600407 A SE 8600407A SE 8600407 A SE8600407 A SE 8600407A SE 451509 B SE451509 B SE 451509B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
light
signal
light source
coupling
intensity
Prior art date
Application number
SE8600407A
Other languages
English (en)
Other versions
SE8600407L (sv
SE8600407D0 (sv
Inventor
J O Lundberg
T A G Nilsson
Original Assignee
Mikrologik Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mikrologik Ab filed Critical Mikrologik Ab
Priority to SE8600407A priority Critical patent/SE451509B/sv
Publication of SE8600407D0 publication Critical patent/SE8600407D0/sv
Publication of SE8600407L publication Critical patent/SE8600407L/sv
Publication of SE451509B publication Critical patent/SE451509B/sv

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06MCOUNTING MECHANISMS; COUNTING OF OBJECTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06M1/00Design features of general application
  • G06M1/08Design features of general application for actuating the drive
  • G06M1/10Design features of general application for actuating the drive by electric or magnetic means
  • G06M1/101Design features of general application for actuating the drive by electric or magnetic means by electro-optical means
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H29/00Delivering or advancing articles from machines; Advancing articles to or into piles
  • B65H29/001Adaptations of counting devices
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06MCOUNTING MECHANISMS; COUNTING OF OBJECTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06M7/00Counting of objects carried by a conveyor
  • G06M7/08Counting of objects carried by a conveyor wherein the direction of movement of the objects is changed at the station where they are sensed
  • G06M7/10Counting of flat overlapped articles, e.g. of cards
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06MCOUNTING MECHANISMS; COUNTING OF OBJECTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06M2207/00Indexing scheme relating to counting of objects carried by a conveyor
  • G06M2207/02Counting of generally flat and overlapped articles, e.g. cards, newspapers

Description

451 509 REDOGURELSE FUR FURELIGGÅNDE UPPFINNING TEKNISKT PROBLEM Med hänsyn till den teknikens tidigare ståndpunkt, som kommit till ut- tryck i det ovan angivna, är det uppenbart, och praktiska tillämpningar tyder på detta, att det föreligger ett tekniskt problem att med enkla medel kunna skapa en objektsdetekterande utrustning, som kan anses vara oberoende av eller i vart fall starkt oberoende av variationer i det omkringvarande ljuset, i det efterföljande benämnt ströljus. 451 509 DESCRIPTION OF THE CURRENT INVENTION TECHNICAL PROBLEM In view of the prior art expressed in the above, it is obvious, and practical applications suggest, that there is a technical problem in being able to create by simple means. an object detecting equipment, which can be considered to be independent of or at least strongly independent of variations in the ambient light, hereinafter referred to as a scattering light.
Det måste vidare få anses vara ett tekniskt problem att kunna komma till den insikten att oberoendet av ströljuset erhålles genom att variera ljusintensiteten hos ljuskällans ljusstråle.Furthermore, it must be considered a technical problem to be able to come to the realization that the independence of the scattered light is obtained by varying the light intensity of the light beam of the light source.
Det måste därtill få anses vara ett tekniskt problem att kunna komma till den insikten att oberoendet av ströljuset erhålles först när reflekterat ljus avkännes såväl vid hög ljusintensitet som vid låg ljusintensitet.In addition, it must be considered a technical problem to be able to come to the realization that the independence of the stray light is obtained only when reflected light is sensed both at high light intensity and at low light intensity.
Ytterligare ett tekniskt problem måste få anses föreligga i att komna till den insikten att avkänningarna skall nyttjas för att bilda en band- breddsbegränsad skillnadssignal.Another technical problem must be considered to exist in coming to the realization that the senses must be used to form a bandwidth-limited difference signal.
Det måste vidare få anses vara ett kvalificerat tekniskt problem att vid en elektrisk kopplingsanordning av ovan angiven beskaffenhet och anpassad för en objektsdetekterande utrustning skapa sådana förutsättningar att den objektsdetekterande utrustningen inte bara blir utformad okänslig för omkringvarande ljus utan därjämte kan samanbyggas av enkla enheter och därigenom skapa en objektsdetekterande utrustning med låg kostnad.Furthermore, it must be considered a qualified technical problem to create such conditions with an electrical coupling device of the above-mentioned nature and adapted for an object detecting equipment that the object detecting equipment is not only designed insensitive to ambient light but can also be assembled by simple units and thereby create an object detecting equipment at low cost.
Det är vidare ett tekniskt problem att kunna skapa en elektrisk kopp- lingsanordning avsedd för en objektsdetekterande utrustning som inte bara är okänslig för omkringvarande ljus och kan framställas av enkla standar- diserade komponenter utan dessutom kan utnyttja en prisbillig ljuskälla, som uppvisar den egenskapen att den på ett på förhand bestämt sätt och med enkla styrkretsar skall kunna variera intensiteten hos de från ljus- källan utsända ljusstrålarna.It is also a technical problem to be able to create an electrical switching device intended for an object detecting equipment which is not only insensitive to ambient light and can be manufactured from simple standardized components but can also use an inexpensive light source which has the property that it in a predetermined manner and with simple control circuits, it must be possible to vary the intensity of the light beams emitted from the light source.
Det måste vidare få anses vara ett tekniskt problem att kunna skapa en elektrisk kopplingsanordning av ovan angiven beskaffenhet och som löser de ovan angivna tekniska problemen och där det skapats förutsättningar i de elektriska och/eller de elektroniska medlen, så att mottagna reflekte- rade ljusstrålar kan utvärderas på ett sådant sätt att de reflekterade ljusstrålarnas signalinformation entydigt kan utnyttjas för att fast- ställa när en övergång sker från ett objekt till ett annat.Furthermore, it must be considered a technical problem to be able to create an electrical coupling device of the above-mentioned nature and which solves the above-mentioned technical problems and where conditions have been created in the electrical and / or electronic means, so that received reflected light rays can is evaluated in such a way that the signal information of the reflected light rays can be unambiguously used to determine when a transition takes place from one object to another.
Det är vidare ett tekniskt problem att skapa sådana förutsättningar för signalbehandlingen att informationen i de reflekterande ljusstrålarna entydigt kan utvärderas och speciellt gäller detta när två eller flera reflekterade ljusstrålar mottagande enheter utnyttjas i den objektsdetekterande utrustningen för bildande av en kvot, gällande för skillnaderna mellan två från de reflekterande ljusstrålarna mottagna enheterna erhållna signaler. ey, 451 509 det måste vidare få anses vara ett tekniskt problem att med enkla medel skapa förutsättningar för att ur skillnadssignalen erhålla en av objektet beroende signifikativ signal trots avsevärd ströljusintensitet.It is also a technical problem to create such conditions for the signal processing that the information in the reflecting light beams can be unambiguously evaluated and this is especially true when two or more reflected light beam receiving units are used in the object detecting equipment for forming a ratio, valid for the differences between two from the received signals received by the reflecting light beams. ey, 451 509 it must furthermore be considered a technical problem to create conditions with simple means for obtaining from the difference signal a significant signal dependent on the object despite considerable scattering light intensity.
LUSNINGEN Föreliggande uppfinning anvisar nu en elektrisk kopplingsanordning, som är avsedd för och anpassad till en sådan objektsdetekterande utrustning som bl.a. innefattar en ljuskälla, anpassad för att utsända ljusstrålar i en riktning och då i en riktning där ett för detektering avsett objekt förväntas uppträda samt minst en, vanligtvis två, mot ett uppträtt objekt reflekterade ljusstrålar mottagande enhet samt därjämte elektriska och/eller elektroniska medel för att i beroende av variationer i de mot- tagna reflekterade ljusstrâlarna, härrörande från en relativrörelse mel- lan det för detektering avsedda objektet och av ljuskällan utsända ljus- strålar, utvärdera och detektera närvaron av nämnda objekt.The present invention now provides an electrical connection device which is intended for and adapted to such object detecting equipment as e.g. comprises a light source, adapted to emit light beams in one direction and then in a direction where an object intended for detection is expected to appear and at least one, usually two light beam receiving unit reflected to an object encountered and also electrical and / or electronic means for depending on variations in the received reflected light beams, arising from a relative motion between the object intended for detection and the light beams emitted by the light source, evaluate and detect the presence of said object.
Vid en sådan elektrisk kopplingsanordning föreslår föreliggande uppfin- ning att ljuskällan skall vara anordnad att kunna utsända ljusstrålar med en i tiden varierbar intensitet och att den eller de reflekterade ljus- strâlar mottagande enheten alt. enheterna skall vara så styrda eller j påverkade att mottagningen kan ske dels under sådana tidsavsnitt då ljus- källan utsänder ljus med hög intensitet, företrädesvis när ljuskällan utsänder ljus med sin högsta ljusintensitet, dels under sådana tidsav- snitt då ljuskällan utsänder ljus med låg intensitet. Vidare skall sig- nalerna från en hög och en låg intensitet kombineras genom subtraktion att en bandbreddsbegränsad skillnadsignal bildas eller erhålles.In such an electrical coupling device, the present invention proposes that the light source should be arranged to be able to emit light beams with a time-varying intensity and that the reflected light beam (s) receiving unit alt. the units must be so controlled or influenced that the reception can take place partly during such time periods when the light source emits light with high intensity, preferably when the light source emits light with its highest light intensity, and partly during such time periods when the light source emits light with low intensity. Furthermore, the signals from a high and a low intensity must be combined by subtraction to form or obtain a bandwidth-limited difference signal.
Speciellt lämpligt synes det vara att låta ljuskällan få vara anpassad för periodisk intensitetsvariation.It seems particularly appropriate to allow the light source to be adapted for periodic intensity variation.
Enligt föreliggande uppfinning anvisas att ljuskällan skall kunna utgöras av en prisbillig och i handen förekommande ljus emitterad diod (LED).According to the present invention, it is indicated that the light source can be constituted by an inexpensive and hand-held light emitting diode (LED).
Ljuskällan skall med fördel kunna vara driven av en enkel multivibrator och denna multivibrator är även anordnad att kunna alstra en för resp. reflekterade ljusstrâlar mottagande enhet avsedd aktiveringspuls eller triggningspuls.The light source should advantageously be able to be driven by a simple multivibrator and this multivibrator is also arranged to be able to generate one for resp. reflected light beam receiving unit intended activation pulse or trigger pulse.
När det gäller signalerna erhållna från den reflekterade ljusstrålar mottagande enheten föreslår föreliggande uppfinning att en första reflek- terade ljusstrålar mottagande enhet skall samverka med medel för att bilda en fasriktig och en 1800 fasförskjuten signal, varvid dessa signa- ler skall vara anordnade att kunna adderas till varandra efter var sitt av aktiveringspulser påverkbart inkopplingsdon.With regard to the signals obtained from the reflected light beam receiving unit, the present invention proposes that a first reflected light beam receiving unit should cooperate with means for forming a phase correct and a 1800 phase shifted signal, these signals being arranged to be able to be added to one after the other, each of which can be actuated by activation pulses.
Uppfinningen anvisar vidare att en andra reflekterade ljusstrålar motta- gan e enhet skall samverka med medel för att bilda en fasriktig och en 180 fasförskjuten signal, så att dessa signaler kommer att vara anord- nade att adderas till varandra efter var sitt av aktiveringspulsen påverk- bart inkopplingsdon.The invention further provides that a second reflected light beam received unit shall cooperate with means for forming a phase-correct and a 180-phase-shifted signal, so that these signals will be arranged to be added to each other after each of the activation pulses can be influenced. connectors.
Båda dessa adderade signaler skall kunna vara föremål för en integrering och en förstärkning. 451 509 Uppfinningen anvisar nu speciellt att nämnda adderade signaler är i en signalberäknande enhet föremål för en division av dessa momentant upp- trädande absolutvärden så att en mot divisionen svarande signal uppvisar momentant uppträdande höga värden, som kommer att utnyttjas för att fast- ställa en övergång från ett första objekt till ett andra objekt eller en övergång från inget objekt till ett objekt alternativt från ett objekt till inget objekt, i beroende av om objekten är fiskfjällsartat oriente- rade i förhållande till varandra eller om objekten förväntas uppträda med ett avstånd mellan varje objekt. _ FÖRDELAR De fördelar som främst kan få anses vara förknippade med en elektrisk kopplingsanordning, i enlighet med föreliggande uppfinning, är att här- igenom har det skapat möjligheter att på ett enkelt sätt kunna detektera enskilda objekt, speciellt fiskfjällsartat orienterade tidningar, och detta utan att starkt omkringvarande ströljus menligt påverkar detekte- ringen av objekten, inte ens om objekten uppvisar en tryckt överyta, som i tidigare kända objektsdetekterande utrustningar skulle kunna uppfattas som en övergång från ett objekt till ett annat.Both of these added signals must be capable of integration and amplification. In particular, the invention now indicates that said added signals are in a signal calculating unit subject to a division of these instantaneously occurring absolute values so that a signal corresponding to the division exhibits momentarily occurring high values, which will be used to determine a transition. from a first object to a second object or a transition from no object to an object or from an object to no object, depending on whether the objects are fish-scales oriented in relation to each other or whether the objects are expected to appear at a distance between each object . ADVANTAGES The advantages that can mainly be considered to be associated with an electrical coupling device, in accordance with the present invention, are that in this way it has created possibilities to be able to easily detect individual objects, especially fish scales-oriented newspapers, and this without Strongly surrounding scattered light adversely affects the detection of objects, not even if the objects have a printed surface, which in previously known object detecting equipment could be perceived as a transition from one object to another.
Det som främst kan få anses vara kännetecknande för en elektrisk kopp- lingsanordning i enlighet med föreliggande uppfinning anges i det efter- följande patentkravets 1 kännetecknande del. e KORT FIGURBESKRIVNING En for närvarande föreslagen utföringsform, uppvisande de för förelig- gande uppfinning signifikativa kännetecknen, skall närmare beskrivas med hänvisning till bifogad ritning där; figur 1 visar i sidovy principerna för en tidigare känd objekts- - detekterande utrustning, innefattande en ljuskälla, anpassad för att utsända ljusstrålar i en riktning där ett för detektering avsett objekt förväntas uppträda, och två mot ett uppmätt objekt reflekterade ljusstrålar mottagande enheter, figur 2 visar ett elektriskt kopplingsschema för en enligt uppfinningen anvisad elektrisk kopplingsanordning för drift av ljuskällan, figur 3 visar ett elektriskt kopplingsschema för två reflek- terade ljusstrålar mottagande enheter, för att där- igenom bilda signifikativa signaler, figur 4 visar ett elektriskt kopplingsschema vid vilken två signifikativa signaler utnyttjas för att i en signalbe- räknande krets bilda en kvot mellan dessa signifikativa signaler, 451 509 figur 5 visar ett elektriskt kopplingsschema över en signalbe- räknande krets, som utnyttjas för att bilda momentant uppträdande höga signalvärden, utnyttjbara för att fastställa en övergång från ett objekt till ett annat objekt samt figur 6 visar ett exempel på i tiden fördelade signalvaria- tioner vid utnyttjandet utav en enligt uppfinningen anvisad elektrisk kopplingsanordning för räkning av fiskfjällsartat orienterade objekt i form av tidningar med ovansidan försedd med ett tryck som lätt skulle kunna förväxlas med en övergång från ett objekt till ett annat objekt.What can primarily be considered as characterizing an electrical coupling device in accordance with the present invention is stated in the characterizing part of the following claim 1. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS An presently proposed embodiment, having the features significant to the present invention, will be further described with reference to the accompanying drawings therein; figure 1 shows in side view the principles of a previously known object-detecting equipment, comprising a light source, adapted to emit light beams in a direction where an object intended for detection is expected to appear, and two light beams receiving units reflected towards a measured object, figure 2 shows an electrical wiring diagram for an electrical wiring device according to the invention for operating the light source, figure 3 shows an electrical wiring diagram for two reflected light beam receiving units, to thereby form significant signals, figure 4 shows an electrical wiring diagram in which two significant signals are used to form in a signal calculating circuit a ratio between these significant signals, 451 509 Figure 5 shows an electrical circuit diagram of a signal calculating circuit, which is used to form momentarily occurring high signal values, usable to determine a transition from one object to another object and figure 6 shows an example of time-distributed signal variations in the use of an electrical coupling device according to the invention for counting fish scales-oriented objects in the form of newspapers with the top provided with a pressure that could easily be confused with a transition from an object to another object.
BESKRIVNING UVER NU FURESLAGEN UTFURINGSFORM Med hänvisning till figur 1 visas således i figur 1 i sidovy en objekts- detekterande utrustning 1, där utrustning bl.a. innefattar en ljuskälla 2, anpassad för att utsända ljusstrålar 2a i en riktning där ett för detektering avsett objekt 3 förväntas uppträda. a I figur 1 visas vidare två mot ett uppträtt objekt 3 reflekterade ljus- strålar mottagande enheter 4, 5, och de reflekterade ljusstrålarna till enheten 4 har givits hänvisningsbeteckningen 4a medan de reflekterade ljusstrålarna till den mottagande enheten 5 har tilldelats hänvisningsbe- teckningen 5a. a Föreliggande uppfinning kräver inte med nödvändighet tvâ från varandra skilda mottagande enheter för vissa tillämpningar men även i föreliggande uppfinning är två av varandra skilda mottagande enheter lämpliga, enär en sådan utrustning möjliggör att signalvariationer härrörande från tryck- mönstret, på det objekt som skall räknas, kan elimineras bort och däri- genom erhålles en säkrare objektsdetektering.DESCRIPTION OF THE CURRENT TYPE OF EXECUTION REFERENCE With reference to Figure 1, Figure 1 thus shows an object-detecting equipment 1 in side view, where equipment e.g. comprises a light source 2, adapted to emit light rays 2a in a direction in which an object 3 intended for detection is expected to appear. Figure 1 further shows two light beams receiving units 4, 5 reflected on an object 3, and the reflected light beams to the unit 4 have been given the reference designation 4a while the reflected light beams to the receiving unit 5 have been assigned the reference designation 5a. The present invention does not necessarily require two separate receiving units for certain applications, but also in the present invention two different receiving units are suitable, since such equipment enables signal variations arising from the printing pattern on the object to be counted, can be eliminated and thereby a more secure object detection is obtained.
Orienteringen utav den ena enheten 5 skall emellertid vara så att ljus- strålen 2a avbryts när objektet 3 passerar den punkt där detektering skall ske.However, the orientation of one unit 5 should be such that the light beam 2a is interrupted when the object 3 passes the point where detection is to take place.
Till den objektsdetekterande utrustningen 1 hör vidare, en i figur 1 ej visad, elektriska och/eller elektroniska medel, för att i beroende av variationer i de mottagna reflekterade ljusstrålarna, härrörande från en relativrörelse mellan det för detektering avsedda objektet 3 och av ljus- källan utsända ljusstrâlar 2a, kunna utvärdera och detektera närvaron av ett objekt.The object detecting equipment 1 further comprises, by means, an electric and / or electronic means not shown in Figure 1, so that, depending on variations in the received reflected light rays, arising from a relative movement between the object 3 to be detected and the light source emitted light rays 2a, be able to evaluate and detect the presence of an object.
Föreliggande uppfinning anvisar nu, vilket figur 2 visar, en elektrisk kopplingsanordning, som gör det möjligt för ljuskällan 2 att utsända en ljusstråle 2a med i tiden varierbar intensitet.The present invention now provides, as Figure 2 shows, an electrical switching device which enables the light source 2 to emit a light beam 2a with time-varying intensity.
Föreliggande uppfinning anvisar speciellt att ljuskällan är anpassad för periodisk intensitetsvariation, och själva ljuskällan utgöres av en ljus emitterande diod även benämnd LED. 451 509 För att skapa i tiden periodiskt varierbar intensitet utnyttjas en multi- vibrator 10 och denna multivibrator är anordnad att på en ledning 11 utsända fyrkantpulser från 500Hz till 500kHz, men i föreliggande uppfin- ning anvisas att multivibratorn 10 är anpassad för en frekvens lika med 30kHz. i Detta innebär således att ljuskällan 2 kommer att alstra en ljusstråle 2a med en periodisk intensitetsvariation som följer frekvensen 30kHz.The present invention indicates in particular that the light source is adapted for periodic intensity variation, and the light source itself consists of a light emitting diode also called LED. 451 509 To create a periodically variable intensity, a multivibrator 10 is used and this multivibrator is arranged to transmit square pulses from 500Hz to 500kHz on a line 11, but in the present invention it is indicated that the multivibrator 10 is adapted for a frequency equal to 30kHz. This thus means that the light source 2 will generate a light beam 2a with a periodic intensity variation which follows the frequency 30kHz.
Den signal som uppträder på ledningen 11 från multivibratorn 10 matas via en ledning 11a för att utnyttjas som triggningspuls i de reflekterade ljusstrålar mottagande enheterna 4,5.The signal appearing on the line 11 from the multivibrator 10 is fed via a line 11a to be used as a trigger pulse in the reflected light beam receiving units 4,5.
I figur 3 illustreras att signaler, erhållna från den reflekterade ljus- strålar mottagande enheten 4, uppträder på ledningen 14 medan signaler, erhållna från den reflekterade ljusstrålar mottagande enheten 5, uppträ- der på ledningen 15.Figure 3 illustrates that signals obtained from the reflected light beam receiving unit 4 appear on line 14 while signals obtained from the reflected light beam receiving unit 5 appear on line 15.
Signalen uppträdande på ledningen 14 har tilldelats hänvisningsbeteck- ningen "S1" medan signalen uppträdande på ledningen 15 har tilldelats hänvisningsbeteckningen "S2".The signal appearing on line 14 has been assigned the reference numeral "S1" while the signal appearing on line 15 has been assigned the reference numeral "S2".
Eftersom signalbehandlingen för de båda signalerna på ledningarna 14 och 15 i den efterföljande kopplingen är väsentligen identiska, kommer i den efterföljande beskrivningen enbart signalbehandlingen gällande för sig- nalen "S1", uppträdande på ledningen 14, att behandlas.Since the signal processing for the two signals on lines 14 and 15 in the subsequent connection are substantially identical, in the following description only the signal processing applicable to the signal "S1" appearing on line 14 will be processed.
Denna signal "S1" tillföres en första förstärkare 16 och uppträder därvid på en ledning 17 såsom en fasriktig förstärkt första signal "S1". Signa- len på ledningen 14 anslutes även till en förstärkare 18 och denna är kopplad så att på ledningen 19 uppträder en lika förstärkt andra signal, som är 180 fasförskjuten "-S1" i förhållande till den första.This signal "S1" is applied to a first amplifier 16 and thereby appears on a line 17 as a phase-correct amplified first signal "S1". The signal on line 14 is also connected to an amplifier 18 and this is connected so that on the line 19 an equally amplified second signal appears, which is 180 phase-shifted "-S1" in relation to the first.
Signalen på ledningen 17 har därför givits hänvisningsbeteckningen "S1" medan signalen på ledningen 19 har givits hänvisningsbeteckningen "-S1".The signal on line 17 has therefore been given the reference numeral "S1" while the signal on line 19 has been given the reference numeral "-S1".
Aktiveringspulsen eller triggningspulsen, uppträdande på ledningen lla, är via en ledning 20 ansluten till ett första inkopplingsdon 21. Aktive- ringspulsen är därjämte via en inverterande krets 22, och en ledning 23 ansluten till ett andra inkopplingsdon 24.The activation pulse or trigger pulse, occurring on line 11a, is connected via a line 20 to a first connector 21. The activation pulse is furthermore via an inverting circuit 22, and a line 23 is connected to a second connector 24.
Inkopplingen utav inkopplingsdonen 21 och 24 sker i beroende av trigg- ningspulsens frekvens och nivå och blir därför i tiden åtskilda. Är signalen på ledningen 14 hög eller låg gäller att under ett första tidsavsnitt passera signalen genom förstärkaren 16 och inkopplingsdonet 21 medan under ett annat tidsavsnitt passerar signaler genom förstärkaren 18 och inkopplingsdonet 24. Genom att signalen på ledningen 19 är fasvänd ger båda signalerna ett gemensamt bidrag till den efterkopplade integrer- kretsen 26, innefattande resistanser och kapacitanser samt en förstärkare 2 . *r 451 509 Ströljuset kommer här, via de ljusdetekterande enheterna, att uppträda som en långsamt varierande spänning. Detta innebär att ströljusets bidrag via förstärkaren 18 kommer att subtraheras från varandra via inkopplings- donen 21 och 24 och ger omväxlande positivt och negativt bidrag till integreringkretsen 26.The connection of the connectors 21 and 24 takes place depending on the frequency and level of the triggering pulse and is therefore separated in time. If the signal on line 14 is high or low, it is necessary to pass the signal through the amplifier 16 and the connector 21 during a first time section, while during another time section signals pass through the amplifier 18 and the connector 24. Because the signal on the line 19 is phase reversed, both signals make a common contribution. to the connected circuit 26, comprising resistors and capacitances and an amplifier 2. * r 451 509 The stray light will here, via the light detecting units, appear as a slowly varying voltage. This means that the contribution of the stray light via the amplifier 18 will be subtracted from each other via the connectors 21 and 24 and provides alternating positive and negative contributions to the integration circuit 26.
Ströljusets inverkan påverkar därmed inte menligt utsignalen på ledningen 28. Signalen efter integreringskrets en 26 med förstärkaren 27 utgöres av en första signifikativ signal betecknat "M1".The effect of the stray light thus does not adversely affect the output signal on the line 28. The signal after the integrating circuit 26 with the amplifier 27 consists of a first significant signal designated "M1".
Denna signifikativa signal "M1" uppträder på ledningen betecknad 28.This significant signal "M1" appears on the line designated 28.
Funktionsbeskrivningen ovan gäller även för signalen "S2" uppträdande på ledningen 15, som via en ledning 28a kommer att bilda en andra signifi- kativ signal, betecknad "M2". 4 Med hänvisning till figur 4 visas ett kopplingsschema över en signalbe- räknande krets 30. Denna signalberäknande krets innefattar en förstärkare 29 för signaler uppträdande på ledningen 28 och en förstärkar 29a avsedd för signaler uppträdande på ledningen 28a.The function description above also applies to the signal "S2" appearing on the line 15, which via a line 28a will form a second significant signal, designated "M2". Referring to Figure 4, there is shown a circuit diagram of a signal computing circuit 30. This signal computing circuit includes an amplifier 29 for signals appearing on line 28 and an amplifier 29a for signals appearing on line 28a.
Med hänvishingsbeteckningen 31 visas en förstärkningsreglering via en förstärkare 32, som tillsammans med en förstärkarkoppling 33 är anordnad att bilda på ledningen 34 en signal svarande mot -(M2/M1).The reference numeral 31 denotes a gain control via an amplifier 32, which together with an amplifier coupling 33 is arranged to form on the line 34 a signal corresponding to - (M2 / M1).
Med hänvisning till figur 5 visas en beräkningskrets 35, avsedd att kunna ge en utgående väl definierad puls så snart ett objekt övergår till ett annat objekt, när objekten är fiskfjällsartat orienterat i förhållande tfllmmmm.Referring to Figure 5, a calculation circuit 35 is shown, intended to be able to give an outgoing well-defined pulse as soon as one object transitions to another object, when the objects are fish-scales oriented in relation to fllmmmm.
För detta ändamål utnyttjas en förstärkare 36, som via en krets 37 kan regleras så att kretsen icke fungerar under en viss nivå. Detta visas genom att en lysdiod 38 intager aktivt läge.An amplifier 36 is used for this purpose, which can be regulated via a circuit 37 so that the circuit does not operate below a certain level. This is indicated by an LED 38 taking an active position.
Vidare förefinns en krets 39 för att kunna injustera den nivå där detek- teringen skall ske, och denna krets 39 är ansluten till en förstärkare 40. örstärkaren 40 är via en krets 41 ansluten till en multivibrator 42 som är anordnad att via en ledning 43 utsända en puls, när ett nytt de- tekterbart objekt uppträder i ljusstrålen.Furthermore, there is a circuit 39 for adjusting the level at which the detection is to take place, and this circuit 39 is connected to an amplifier 40. The ear amplifier 40 is connected via a circuit 41 to a multivibrator 42 which is arranged to be transmitted via a line 43. a pulse, when a new detectable object appears in the light beam.
Slutligen med hänvisning till figur 6 visas med kurvformen enligt "a" i tiden uppträdande variationer för den signifikativa signalen "M1". Med kurvan "b" visas i tiden uppträdande variationer där signalen uppträdande på ledningen 28a och med hänvisningsbeteckningen "M2". Vidare visas en signal med kurvan "c", som är att hänföra till skillnaden mellan den signifikativa signalen "M2" och "M1".Finally, with reference to Fig. 6, with the waveform according to "a", time-varying variations of the significant signal "M1" are shown. The curve "b" shows variations occurring over time, with the signal appearing on line 28a and with the reference numeral "M2". Furthermore, a signal with the curve "c" is shown, which is attributable to the difference between the significant signal "M2" and "M1".
Slutligen visas även med kurvan "d" den signal som alstras på ledningen 34 via den beräknande kretsen i figur 4 och härav framgår specifikt de höga spänningstopparna 45 och 46, som utnyttjas för att kunna fastställa övergången från ett objekt till ett annat objekt. 451 509 Från figur 6 visas speciellt tydligt att variationer (illustrerad vid avsnitten 50 och 51 i tryckmönstret på ovansidan de tidningar som utgör objekt och som skall räknas i viss mån kompenseras bort när dessa signa- ler drages ifrån varandra men speciellt markant blir övergången från ett âbjekt till ett annat objekt om signalen i stället blir föremål för en ivision.Finally, the curve "d" also shows the signal generated on the line 34 via the calculating circuit in Figure 4, and this shows specifically the high voltage peaks 45 and 46, which are used to be able to determine the transition from one object to another object. 451 509 From Figure 6 it is particularly clear that variations (illustrated in sections 50 and 51 in the print pattern on the top of the newspapers which constitute objects and which are to be counted are to some extent compensated away when these signals are subtracted from each other but especially markedly the transition from a object to another object if the signal is instead the subject of an ivision.
I figur 6d har även införts i förtydligande syfte profilen 47 för de objekt som skall räknas, i detta fall ett antal fiskfjällsorienterade tidningar. övergången från en tidning till en annan har givits hävis- ningsbeteckningen 48 och 49.In Figure 6d, the profile 47 for the objects to be counted has also been introduced for the purpose of clarification, in this case a number of fish scales-oriented newspapers. the transition from one newspaper to another has been given the reference number 48 and 49.
Uppfinningen är givetvis inte begränsad till den ovan såsom exempel an- givna utföringsformen utan kan genomgå modifikationer inom ramen för uppfinningstanken illustrerad i efterföljande patentkrav.The invention is of course not limited to the embodiment given above as an example, but may undergo modifications within the scope of the inventive concept illustrated in the appended claims.

Claims (11)

q 451* 509 PATENTKRAVq 451 * 509 PATENT REQUIREMENTS
1. Elektrisk kopplingsanordning avsedd för och anpassad till en objekts- detekterande utrustning (1), där utrustningen bl.a. innefattar en ljus- källa (2), anpassad för att utsända ljusstrålar (2a) i en riktning där ett för detektering avsett objekt (3) förväntas uppträda, minst en mot ett uppträtt objekt reflekterade ljusstrålar mottagande enhet (4) samt elektriska och/eller elektroniska medel, för att i beroende av varia- tioner i de mottagna reflekterade ljusstrålarna (4a), härrörande från en relativrörelse mellan det för detektering avsedda objektet och av ljus- källan (2) utsända ljusstrålar (Za), utvärdera och detektera närvaron av nämnda objekt, k ä n n e t e c k n a d därav, att ljuskällan (2) är anordnad att utsända ljusstrålarna med i tiden varierbar intensitet, att den eller de reflekterade ljusstrålar (4a) mottagande enheten (4) är så styrd, att mottagning sker under sådana tidsavsnitt då ljuskällan (2) utsänder ljus (2a) med hög intensitet samt under sådana tidsavsnitt då ljuskällan (2) utsänder ljus med låg intensitet och att sålunda mottagna, vid olika tidsavsnitt uppträdande, signaler jämföres med varandra för att bilda en mot objektsdetekteringen signifikativ signal.Electrical switching device intended for and adapted to an object-detecting equipment (1), where the equipment i.a. comprises a light source (2), adapted to emit light rays (2a) in a direction in which an object (3) intended for detection is expected to appear, at least one light beam receiving unit (4) reflected towards an object being observed and electric and / or electronic means, in order to evaluate and detect the presence of said light beams (4a), depending on variations in the received reflected light beams (4a), arising from a relative motion between the object to be detected and the light source (2) emitted by the light source (2). object, characterized in that the light source (2) is arranged to emit the light beams with time-varying intensity, that the unit (4) receiving the reflected light beams (4a) is so controlled that reception takes place during such time periods when the light source ( 2) emits light (2a) with high intensity and during such time periods when the light source (2) emits light with low intensity and that thus received signals, occurring at different time sections, s with each other to form a signal significant to the object detection.
2. Kopplingsanordning enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att resultatet från hög intensitet och resultatet från låg inten- sitet kombineras så att en bandbreddsbegränsad skillnadssignal erhålles.2. A switching device according to claim 1, characterized in that the result from high intensity and the result from low intensity are combined so that a bandwidth-limited difference signal is obtained.
3. Kopplingsanordning enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att ljuskällan (2) är anpassad för periodisk intensitetsvariation.Coupling device according to Claim 1, characterized in that the light source (2) is adapted for periodic intensity variation.
4. Kopplingsanordning enligt patentkravet 1, 2 eller 3, k ä n n e - t e c k n a d därav, att ljuskällan (2) utgöres av en ljus emitterande diod.Coupling device according to Claim 1, 2 or 3, characterized in that the light source (2) consists of a light-emitting diode.
5. Kopplingsanordning enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att ljuskällan (2) är driven av en multivibrator (10), som även- ledes är anordnad att alstra en för reflekterade ljusstrâlar mottagande enhet avsedd aktiveringspuls (lla).5. A coupling device according to claim 1, characterized in that the light source (2) is driven by a multivibrator (10), which is also arranged to generate an activating pulse (11a) receiving unit for reflecting light rays.
6. Kopplingsanordning enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att en första, reflekterade ljusstrålar mottagande, Snhet samver- kar med medel (16,17) för att bilda en fasriktig och en 180 fasför- skjuten signal (18,19), att dessa signaler är anordnade att adderas till varandra i beroende av var sitt av aktiveringspulsen påverkbart inkopp- lingsdon.Coupling device according to claim 1, characterized in that a first, reflected light beam receiving, Snhet cooperates with means (16, 17) to form a phase-correct and a 180 phase-shifted signal (18, 19), that these signals are arranged to be added to each other in dependence on each switching device which can be actuated by the activation pulse.
7. Kopplingsanordning enligt patentkravet 6, k ä n n e t ewc k n a d därav, att nämnda adderade signal är föremål för en integrering (26).7. A switching device according to claim 6, characterized in that said added signal is subject to an integration (26).
8. Kopplingsanordning enligt patentkravet 1 eller 5, k ä n n e t e c k - n a d därav, att en andra, reflekterade ljusstrålar mottsgande, enhet samverkar med medel för att bilda en fasriktig och en 180 fasförskjuten signal, att dessa signaler är anordnade att adderas till varandra i bero- ende av var sitt av aktiveringspulsen påverkbart inkopplingsdon. 4 5 1 5 0 9 'MW 108. A switching device as claimed in Claim 1 or 5, characterized in that a second, reflected light beams reciprocating unit cooperates with means for forming a phase-correct and a 180-phase-shifted signal, that these signals are arranged to be added to each other in dependence. end of each actuator which can be actuated by the activation pulse. 4 5 1 5 0 9 'MW 10
9. Koppiingsanordning en1igt patentkravet 8, k ä n n e t e c k n a d därav, att nämnda adderade signaï är föremål för en integrering.9. Coupling device according to claim 8, characterized in that said added signal is subject to an integration.
10. Koppïingsanordning enïigt något av föregående patentkrav 5-9, k ä n - n e t e c k n a d därav, att nämnda adderade signaier är i en signaibe- räknande krets (31,32,33,34) föremål för en division av dess momentana absoiutvärden.Coupling device according to any one of the preceding claims 5-9, characterized in that said added signals are in a signal calculating circuit (31, 32, 33, 34) subject to a division of its instantaneous absolute values.
11. Koppïingsanordning enïigt något av föregående patentkrav 5-10, k ä n- n e t e c k n a d därav, att en mot divisionen svarande signaï, uppvi- sande momentant uppträdande höga värden, är utnyttjad för att faststäila en övergång från ett objekt ti11 ett annat objekt.11. A copying device according to any one of the preceding claims 5-10, characterized in that a signal corresponding to the division, showing instantaneously occurring high values, is used to determine a transition from one object to another object.
SE8600407A 1986-01-30 1986-01-30 ELECTRICAL CLUTCH DEVICE INTENDED FOR AND ADAPTED TO AN OBJECTIVE DETECTIVE EQUIPMENT SE451509B (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8600407A SE451509B (sv) 1986-01-30 1986-01-30 ELECTRICAL CLUTCH DEVICE INTENDED FOR AND ADAPTED TO AN OBJECTIVE DETECTIVE EQUIPMENT

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8600407A SE451509B (sv) 1986-01-30 1986-01-30 ELECTRICAL CLUTCH DEVICE INTENDED FOR AND ADAPTED TO AN OBJECTIVE DETECTIVE EQUIPMENT
US07/009,214 US4778986A (en) 1986-01-30 1987-01-30 Electric control arrangement for use in object detecting system with high and low intensity light

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE8600407D0 SE8600407D0 (sv) 1986-01-30
SE8600407L SE8600407L (sv) 1987-07-31
SE451509B true SE451509B (sv) 1987-10-12

Family

ID=20363284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8600407A SE451509B (sv) 1986-01-30 1986-01-30 ELECTRICAL CLUTCH DEVICE INTENDED FOR AND ADAPTED TO AN OBJECTIVE DETECTIVE EQUIPMENT

Country Status (2)

Country Link
US (1) US4778986A (sv)
SE (1) SE451509B (sv)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5541403A (en) * 1991-09-30 1996-07-30 Mitron Oy Method in an optically operated proximity switch

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8810290D0 (en) * 1988-04-29 1988-06-02 Quantity & Time Menagem Syst Object counting apparatus & method
US4962538A (en) * 1989-02-13 1990-10-09 Comar, Inc. Image analysis counting system
CH684656A5 (de) * 1992-05-06 1994-11-15 Baumer Electric Ag Verfahren und Vorrichtung zum Erkennen und Auswerten von Kanten an Gegenständen.
GB9209992D0 (en) * 1992-05-08 1992-06-24 Sencon Uk Ltd Improvements in and relating to handling apparatus and sensors for them
US5283424A (en) * 1992-10-19 1994-02-01 Xerox Corporation Optical paper sensor having alterable sensitivity and illumination intensity
EP0626663A1 (de) * 1993-04-29 1994-11-30 COPACO GESELLSCHAFT FÜR VERPACKUNGEN mbH & Co. KG Berührungsloser Detektor
JP3839342B2 (ja) * 2002-04-11 2006-11-01 株式会社リコー 給紙装置及びそれを備えた画像形成装置
DE10220186A1 (de) * 2002-05-06 2003-11-27 Gramatec Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Zählen von Kanten von Produkten
EP2418512A1 (de) * 2010-07-30 2012-02-15 Mechaless Systems GmbH Optoelektronische Messanordnung mit Fremdlichtkompensation

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3739177A (en) * 1970-12-15 1973-06-12 North American Mfg Co Light sensitive control
US4196811A (en) * 1977-09-06 1980-04-08 Koppers Company, Inc. Method and apparatus for the inspection of buttons
US4217491A (en) * 1978-06-29 1980-08-12 Nolan Systems Inc. Counting system for articles conveyed in a stream
US4366378A (en) * 1980-01-23 1982-12-28 Itek Corporation Laser light detection system
SE433200B (sv) * 1980-06-04 1984-05-14 Dagens Nyheters Ab Sett och anordning for att rekna fiskfjellsartat lagda foremal
US4540887A (en) * 1983-01-28 1985-09-10 Xerox Corporation High contrast ratio paper sensor
DE3411690A1 (de) * 1983-04-01 1984-11-08 Canon Kk Fotoelektrische wandlervorrichtung

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5541403A (en) * 1991-09-30 1996-07-30 Mitron Oy Method in an optically operated proximity switch

Also Published As

Publication number Publication date
US4778986A (en) 1988-10-18
SE8600407L (sv) 1987-07-31
SE8600407D0 (sv) 1986-01-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH043115B2 (sv)
DE3790394T1 (sv)
DE8607246U1 (sv)
SE451509B (sv) ELECTRICAL CLUTCH DEVICE INTENDED FOR AND ADAPTED TO AN OBJECTIVE DETECTIVE EQUIPMENT
BE1002150A5 (fr) MIXED LAMINATED JACKETS FOR THE RECONSTRUCTION OF DENTAL CROWNS.
IT1191804B (it) Procedimento per la preparazione di derivati n-allil-piperidinici
DE8605591U1 (sv)
DE8606934U1 (sv)
DE8605955U1 (sv)
DE8613187U1 (sv)
DE8606095U1 (sv)
DE8605543U1 (sv)
DE8604603U1 (sv)
JPS6226238B2 (sv)
DE8605226U1 (sv)
JPS62193892U (sv)
DE8604864U1 (sv)
DE8600229U1 (sv)
DE8605952U1 (sv)
DE8613702U1 (sv)
DE8604279U1 (sv)
DE8608398U1 (sv)
DE8604047U1 (sv)
DE8607180U1 (sv)
DE8600907U1 (sv)

Legal Events

Date Code Title Description
NAL Patent in force

Ref document number: 8600407-4

Format of ref document f/p: F

NUG Patent has lapsed