NL1034535C2 - Station voor het vanuit producthouders verzamelen van producten in verzamelhouders. - Google Patents

Station voor het vanuit producthouders verzamelen van producten in verzamelhouders. Download PDF

Info

Publication number
NL1034535C2
NL1034535C2 NL1034535A NL1034535A NL1034535C2 NL 1034535 C2 NL1034535 C2 NL 1034535C2 NL 1034535 A NL1034535 A NL 1034535A NL 1034535 A NL1034535 A NL 1034535A NL 1034535 C2 NL1034535 C2 NL 1034535C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
station
conveyor
holder
place
picking
Prior art date
Application number
NL1034535A
Other languages
English (en)
Inventor
Piotr Stefan Dackus
Petrus Joannes Christiaan Hendriks
Martin Cornelis Ten Hoor
Marco Johannes Marinus Pennings
Bruno Van Wijngaarden
Original Assignee
Vanderlande Ind Nederland
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vanderlande Ind Nederland filed Critical Vanderlande Ind Nederland
Priority to NL1034535 priority Critical
Priority to NL1034535A priority patent/NL1034535C2/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1034535C2 publication Critical patent/NL1034535C2/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
  • B65G1/00Storing articles, individually or in orderly arrangement, in warehouses or magazines
  • B65G1/02Storage devices
  • B65G1/04Storage devices mechanical
  • B65G1/137Storage devices mechanical with arrangements or automatic control means for selecting which articles are to be removed
  • B65G1/1373Storage devices mechanical with arrangements or automatic control means for selecting which articles are to be removed for fulfilling orders in warehouses
  • B65G1/1378Storage devices mechanical with arrangements or automatic control means for selecting which articles are to be removed for fulfilling orders in warehouses the orders being assembled on fixed commissioning areas remote from the storage areas
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
  • B65G2209/00Indexing codes relating to order picking devices in General
  • B65G2209/04Indication location means

Description

Korte aanduiding: Station voor het vanuit producthouders verzamelen van producten in verzamelhouders.
BESCHRIJVING
5 De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een station voor het vanuit producthouders verzamelen van producten in verzamelhouders omvattende, een althans in hoofdzaak horizontale rij van naast elkaar voorziene place-posities ieder voor accommodatie van een verzamelhouder, een pick-positie voor accommodatie van een producthouder, een transportsysteem omvattende een 10 eerste transporteur voor het transporteren van producthouders volgens een transporttraject waarbij de pick-positie deel uitmaakt van het transporttraject en het transporttraject een eerste op de pick-positie aansluitend trajectdeel en een tweede op de pick-positie aansluitend trajectdeel omvat, besturingsmiddelen voor het besturen van het station.
15 Een dergelijke inrichting is bekend uit het Europees octrooi EP-B1- 1641687. Hierin wordt een station omschreven waarbij er sprake is van een rij verzamelhouders. Achter en parallel aan de rij strekt zich een transporteur uit voor de toevoer van lege verzamelhouders naar de rij en de afvoer van gevulde verzamelhouders van de rij. Boven de genoemde transporteur op een niveau hoger 20 dan dat van de verzamelhouders in de rij is een verdere transporteur voorzien die een gekanteld verloop heeft en producthouders met hun open bovenzijde enigszins gekanteld in de richting van de rij verzamelhouders naar een pick-positie transporteert. Vanuit een producthouder op de pick-positie worden producten door een pieker, die zich aan de voorzijde van de rij verzamelhouders bevindt, in één of 25 een aantal van de verzamelhouders gebracht. Voor het aansturen van de verdere transporteur om een volgende producthouder naar de pick-positie toe te voeren wordt gebruik gemaakt van signalen van lichtschermen die boven de open bovenzijden van de producthouders zijn voorzien.
De onderhavige uitvinding beoogt een station te verschaffen dat 30 voor de pieker ergonomisch gunstiger is, waardoor de arbeidsomstandigheden verbeteren, het risico op uitval vanwege ziekte van de pieker wordt verkleind en de capaciteit van het station wordt verhoogd. Hiertoe is de pick-positie opgenomen in de rij van place-posities. Aldus wordt het belangrijke voordeel verkregen dat de fysieke belasting voor de pieker aanmerkelijk wordt verlaagd doordat de producten 1034535 2 op hetzelfde niveau uit de producthouder worden genomen als het niveau waar de producten vervolgens in de verzamelhouders moeten worden geplaatst. Meer specifiek kan dankzij het station volgens de uitvinding worden bereikt dat de pieker met zijn/haar elleboog niet boven zijn/haar schouder hoeft uit te komen tijdens het 5 pieken hetgeen ergonomisch gezien een uitermate belangrijk voordeel is gebleken.
Ter verdere verbetering van de capaciteit en de ergonomische eigenschappen van de bekende inrichting is overeenkomstig de uitvinding in de rij van place-posities bij voorkeur slechts één pick-positie voorzien. Door het aantal pick-posities binnen de rij te beperken tot één is de overige ruimte in de rij 10 beschikbaar voor de place-posities waardoor binnen de lengte van de rij een maximale hoeveelheid verzamelhouders kan worden aangeboden aan de pieker.
Bij grote voorkeur is binnen de rij aan twee tegenover elkaar gelegen zijden van de pick-positie grenzend daaraan een place-positie voorzien. Aldus is er dus zowel links als rechts van de pick-positie ten minste één place-15 positie waardoor de pieker een minimale afstand hoeft te overbruggen tussen de producthouder en de betreffende verzamelhouders.
Teneinde toevoer van een producthouder aan de pick-positie en afvoer van een producthouder vanaf de pick-positie zo flexibel mogelijk te kunnen laten verlopen, waardoor het vervangen van een producthouder op de pick-positie 20 zo snel mogelijk kan plaatsvinden, geniet het de grote voorkeur dat het transportsysteem aparte aandrijfmiddelen heeft voor het aandrijven van het transportsysteem ter plaatse van het eerste trajectdeel en het tweede trajectdeel.
Eveneens met verdere voorkeur geldt daarbij dat het eerste trajectdeel zich vanaf de pick-positie neerwaarts uitstrekt. Dit houdt in dat de 25 producthouders van onder naar boven worden toegevoerd aan de pick-positie waardoor in ieder geval het voordeel wordt bereikt dat de ruimte voor het hoofd van een pieker vrij kan blijven, hetgeen een prettigere werkomgeving biedt, terwijl bovendien de pieker tijdens de opgaande beweging van de producthouder naar de pick-positie producten in de producthouder reeds kan zien liggen hetgeen het 30 pakken van producten uit de producthouder vergemakkelijkt.
Met name in combinatie met de voorgaande voorkeursuitvoeringsvorm geniet het de verdere voorkeur dat het eerste trajectdeel zich onder een hoek met de verticaal uitstrekt waardoor ruimte kan worden geboden voor de voeten van een pieker waardoor de pieker zelf zo dicht mogelijk bij de producthouder 3 op de pick-positie plaats kan nemen hetgeen uit oogpunt van arbeidsomstandigheden gunstig is.
De betreffende hoek is bij voorkeur maximaal 30 graden waardoor het eerste trajectdeel ruimtelijk gezien compact kan blijven.
5 Het tweede trajectdeel strekt zich bij voorkeur in de horizontale richting uit, met name loodrecht op de rij. In dat laatste geval gaat het tweede trajectdeel ook niet ten koste van posities binnen de rij die nu beschikbaar zijn voor place-posities of eventueel een andere pick-positie.
Bij toepassing van een zich in de horizontale richting, bij voorkeur 10 loodrecht op de rij, uitstrekkend tweede trajectdeel, en dan met name in combinatie met een eerste trajectdeel dat zich vanaf de pick-positie neerwaarts uitstrekt, geniet het de voorkeur dat aan het van de pick-positie afgekeerde uiteinde van het tweede trajectdeel een verder trajectdeel op het tweede trajectdeel aansluit welk verder trajectdeel zich neerwaarts uitstrekt, waardoor toevoer van producthouders naar het 15 eerste trajectdeel en afvoer van producthouders vanaf het verder trajectdeel op, althans in hoofdzaak, eenzelfde niveau kan plaatsvinden, namelijk lager dan het niveau van de rij place-posities.
Ter verhoging van de flexibiliteit van toevoer en afvoer van producthouders naar en vanaf de pick-positie geniet het de verdere voorkeur dat het 20 transportsysteem aparte aandrijfmiddelen omvat voor het aandrijven van het transportsysteem ter plaatse van het tweede trajectdeel en het verder trajectdeel.
Uit ergonomische overwegingen geniet het de voorkeur dat de place-posities behorende bij het station slechts in één laag zijn voorzien. Aldus kan worden vermeden dat de elleboog van een pieker boven het niveau van zijn/haar 25 schouder hoeft uit te komen tijdens het vanuit een producthouder op de pick-positie verzamelen van producten in een verzamelhouder op één van de place-posities.
Het ruimtebeslag van het station kan voordelig worden beperkt indien onder het niveau van de rij het transporttraject ten minste één horizontaal, zich althans in hoofdzaak parallel aan de rij uitstrekkend, trajectdeel omvat, met 30 name indien het trajectdeel zich ten minste ten dele recht onder ten minste een deel van de place-posities behorende bij de rij uitstrekt en/of indien onder het niveau van de rij het transporttraject zowel stroomopwaarts van de pick-positie als stroomafwaarts van de pick-positie een horizontaal, zich althans in hoofdzaak parallel aan de rij uitstrekkend, trajectdeel is voorzien.
4
Volgens een uitermate voordelige voorkeursuitvoeringsvorm strekken de betreffende trajectdelen zich in parallelle richtingen uit, dat wil zeggen niet in eikaars verlengden. Aldus kan toevoer aan een opwaarts gericht eerste trajectdeel volgens een voorgaand besproken voorkeursuitvoeringsvorm en afvoer 5 vanaf een op een horizontaal tweede trajectdeel aansluitend neerwaarts gericht verder trajectdeel, onafhankelijk van elkaar plaatsvinden.
De noodzakelijke menselijke bemoeienis bij het bedrijven van het station volgens de uitvinding kan voordelig verder worden beperkt indien het transportsysteem een aantal tweede transporteurs omvat ieder voor het naar een 10 place-positie transporteren van een vanuit een producthouder op de pick-positie met ten minste één product te vullen verzamelhouder en het van de place-positie af transporteren van een vanuit een producthouder op de pick-positie met ten minste één product gevulde verzamelhouder, hetgeen niet alleen de capaciteit van de inrichting verhoogd maar bovendien voordelig is uit het oogpunt van 15 arbeidsomstandigheden.
Het transporttraject strekt zich daarbij bij voorkeur ten minste ten dele onder ten minste een deel van de tweede transporteurs uit waardoor de beschikbare ruimte efficiënt wordt benut.
Voor de toe- en afvoer van verzamelhouders aan en vanaf de 20 tweede transporteurs omvat het transportsysteem bij voorkeur een derde transporteur die op de tweede transporteurs aansluit aan het van de bij de betreffende tweede transporteur behorende place-positie afgekeerde uiteinde voor het overdragen van verzamelhouders tussen tweede transporteurs en de derde transporteur.
25 De derde transporteur strekt zich bij voorkeur ten minste ten dele parallel uit aan de rij, waardoor de lengten van de tweede transporteurs, althans in hoofdzaak aan elkaar gelijk kunnen zijn.
Ten behoeve van het besturen van het station geniet het de voorkeur dat ter plaatse van iedere place-positie sensormiddelen zijn voorzien voor 30 het waarnemen van beweging in een verzamelhouder ter plaatse van de betreffende place-positie. Een dergelijke beweging kan zowel die van een product betreffen die in de betreffende verzamelhouder wordt geplaatst als eventueel die van de hand van de pieker waarmee het betreffende product in de verzamelhouder wordt geplaatst.
Zeer geschikte sensormiddelen worden verkregen indien de 5 sensormiddelen een lichtscherm omvatten, dat bij voorkeur horizontaal is georiënteerd en aldus de open bovenzijde van een verzamelhouder kan bestrijken.
De besturing van het station volgens de uitvinding kan met name zeer efficiënt plaatsvinden indien de besturingsmiddelen zijn ingericht voor het 5 ontvangen van informatie over het aantal producten dat vanuit een producthouder op de pick-positie behoort te worden verzameld in één of een aantal verzamelhouders op één of een aantal place-posities, voor het op basis van signalen van de sensormiddelen tellen van het aantal bewegingen in de betreffende verzamelhouder(s) nadat de betreffende producthouder de pick-positie heeft 10 bereikt, en het aansturen van de eerste transporteur voor het transporteren van een volgende producthouder naar de pick-positie zodra het aantal getelde bewegingen overeenkomt met het aantal producten dat vanuit een producthouder op de pick-positie moet worden verzameld in één of een aantal verzamelhouders op één of een aantal place-posities. Aldus wordt het totaal aantal bewegingen bij verzamelhouders 15 waarin producten vanuit een producthouder op de pick-positie moeten worden verzameld, als stuursignaal gehanteerd voor het doen vervangen van de betreffende producthouder door een volgende producthouder.
Dit voordeel kan ook van toepassing zijn bij stations volgens de stand van de techniek. Dan is er sprake van een station voor het vanuit ZO producthouders verzamelen van producten in verzamelhouders omvattende een aantal place-posities ieder voor accommodatie van een verzamelhouder een pick-positie voor accommodatie van een producthouder, een transportsysteem omvattende een eerste transporteur voor het transporteren van producthouders volgens een transporttraject waarbij de pick-positie deel uitmaakt van het 15 transporttraject, besturingsmiddelen voor het besturen van het station, waarbij ter plaatse van iedere place-positie sensormiddelen zijn voorzien voor het waarnemen van beweging in een verzamelhouder ter plaatse van de betreffende place-positie, waarbij de besturingsmiddelen zijn ingericht voor het ontvangen van informatie over het aantal producten dat vanuit een producthouder op de pick-positie behoort te 10 worden verzameld in één of een aantal verzamelhouders op één of een aantal place-posities, voor het op basis van signalen van de sensormiddelen tellen van het aantal bewegingen in de betreffende verzamelhouder(s) nadat de betreffende producthouder de pick-positie heeft bereikt, en het aansturen van de eerste transporteur voor het transporteren van een volgende producthouder naar de piek- 6 positie zodra het aantal getelde bewegingen overeenkomt met het aantal producten dat vanuit een producthouder op de pick-positie moet worden verzameld in één of een aantal verzamelhouders op één of een aantal place-posities.
Binnen genoemd kader heeft de onderhavige uitvinding tevens 5 betrekking op een werkwijze voor het bedrijven van een station voor het vanuit producthouders verzamelen van producten in verzamelhouders omvattende een aantal place-posities ieder voor accommodatie van een verzamelhouder, een pick-positie voor accommodatie van een producthouder, een transportsysteem omvattende een eerste transporteur voor het transporteren van producthouders 10 volgens een transporttraject waarbij de pick-positie deel uitmaakt van het transporttraject, besturingsmiddelen voor het besturen van het station, en waarbij ter plaatse van iedere place-positie sensormiddelen zijn voorzien voor het waarnemen van beweging in een verzamelhouder ter plaatse van de betreffende place-positie, omvattende de stappen van 15 - het door de besturingsmiddelen ontvangen van informatie over het aantal producten dat vanuit een producthouder op de pick-positie behoort te worden verzameld in één of een aantal verzamelhouders op één of een aantal place-posities, het op basis van signalen van de sensormiddelen tellen van het 20 aantal bewegingen in de betreffende verzamelhouder(s) nadat de betreffende producthouder de pick-positie heeft bereikt, het aansturen van de eerste transporteur voor het transporteren van een volgende producthouder naar de pick-positie zodra het aantal getelde bewegingen overeenkomt met het aantal producten dat 25 vanuit een producthouder op de pick-positie moet worden verzameld in één of een aantal verzamelhouders op één of een aantal place-posities.
Navolgend zal de uitvinding nader worden toegelicht aan de hand van de beschrijving van een aantal voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding 30 onder verwijzing naar de navolgende figuren:
Figuren 1 en 2 tonen vanuit verschillende hoeken een eerste voorkeursuitvoeringsvorm van een station volgens de uitvinding;
Figuren 3 en 4 tonen respectievelijk in perspectivisch en zijaanzicht een overnametransporteur deel uitmakend van een station volgens de figuren 1 en 2 7 in twee verschillende bedrijfsposities;
Figuur 5 toont in perspectivisch aanzicht een deel van een tweede voorkeursuitvoeringsvorm van een station volgens de uitvinding met rechthoekig omkaderd een detail van de overnametransporteur deel uitmakend van het 5 betreffend station;
Figuur 6 toon in perspectivisch aanzicht de overnametransporteur deel uitmakend van het station volgens figuur 5;
Figuren 7a tot en met 7f tonen zes achtereenvolgende standen tijdens bedrijf van de overnametransporteur volgens figuur 6; 10 Figuur 8 toont een overnametransporteur deel uitmaken van een derde voorkeursuitvoeringsvorm van een niet nader getoond station volgens de uitvinding;
Figuren 9a en 9b tonen in twee verschillende standen meeneemorganen zoals die deel uit kunnen maken van een overnametransporteur 15 deel uitmakend van een vierde voorkeursuitvoeringsvorm van een station volgens de uitvinding.
Figuren 1 en 2 tonen een station 1 alwaar een pieker 2 staande op een bordes 7 werkzaamheden verricht. Het bordes 7 kan uit ergonomisch oogpunt in hoogte instelbaar zijn (zie pijlen in Figuur 2). Deze werkzaamheden betreffen het 20 verzamelen van producten vanuit een, als een krat uitgevoerde, producthouder 3 in één of een aantal, eveneens ieder als een krat uitgevoerde, verzamelhouders 4 overeenkomstig opdrachten die de pieker 2, bijvoorbeeld met behulp van een beeldscherm of met behulp van lichtsignalen (volgens het ‘pick to light’ principe), worden gegeven.
25 Het station 1 omvat een transportsysteem voor het transporteren van producthouders 3 volgens een transporttraject waarvan een zogenaamde pickpositie deel uitmaakt. In figuur 1 is die pickpositie de positie van producthouder 3 alwaar pieker 2 juist iets uitneemt. Het transportsysteem voor producthouders 3 omvat een toevoertransporteur 5 stroomopwaarts van de pickpositie en een 30 afvoertransporteur 6 stroomafwaarts van de pickpositie. De toevoertransporteur 5 en de afvoertransporteur 6 of althans de verlengden daarvan strekken zich parallel aan elkaar uit op een niveau dat ongeveer gelijk is aan het niveau van bordes 7. Tussen de toevoertransporteur 5 en de afvoertransporteur 6 omvat het transportsysteem voor producthouders 3 een overnametransporteur 8 die nog nader 8 zal worden omschreven aan de hand van de figuren 3 en 4. De overnametransporteur 8 sluit enerzijds aan op een stroomafwaarts uiteinde van de toevoertransporteur 5 en anderzijds op een stroomopwaarts uiteinde van afvoertransporteur 6. Overnametransporteur 8 transporteert producthouders 3 langs 5 een deel van het transporttraject behorende bij het transportsysteem voor producthouders 3, in welk deel de pick-positie is opgenomen.
Ook voor de verzamelhouders 4 is een transportsysteem voorzien. Dit transportsysteem omvat een hoofdtransporteur 11, zijnde van het dubbele riem-type met twee parallelle, op afstand van elkaar gelegen transportriemen 12a, 12b. 10 Aan twee tegenover elkaar gelegen zijden van de overnametransporteur 8 sluiten een drietal subtransporteurs 13 (in totaal zes) haaks aan op de hoofdtransporteur 11. Verzamelhouders 4 kunnen vanaf de hoofdtransporteur 11 worden overgedragen aan ieder van de subtransporteurs 13 met behulp van in hoogte verstelbare rolsamenstellen 14 die per subtransporteur 13 tussen de riemen 12a, 15 12b zijn voorzien en in een hoge stand verzamelhouders 4 kunnen overnemen van de transportriemen 12a, 12b waarbij door geschikte aandrijving van de rollen behorende bij rolsamenstellen 14 met behulp van een bijbehorende elektromotor 15, verzamelhouders 4 kunnen worden overgedragen aan een gewenste subtransporteur 13. Andersom kunnen verzamelhouders 4 ook weer worden 20 overgenomen vanaf één van de subtransporteurs 13 door de hoofdtransporteur 11 waarbij de rollen van rolsamenstellen 14 in tegengestelde richting worden aangedreven.
De van de hoofdtransporteur 11 afgekeerde uiteinden van de subtransporteurs 13 vormen ieder een zogenaamde place-positie voor een 25 verzamelhouder 4 zoals in figuur 1 is weergegeven voor de drie subtransporteurs 13 aan de linkerzijde van pieker 2 (rechts in figuur 1) en voor alle zes de subtransporteurs 13 in figuur 2. De place-posities van de in totaal zes subtransporteurs 13 vormen een horizontale rij die enigszins om pieker 2 heen is gebogen waartoe de subtransporteurs 13 vanaf de picker-positie gezien een licht 30 oplopende lengte bezitten. In het midden van die rij maakt de pickpositie deel uit van die rij.
Boven de open bovenzijden van de verzamelhouders 4 die zich op een place-positie bevinden zijn per place-positie lichtschermen 16 voorzien waarmee bewegingen door de hand/arm van pieker 2 of door een in de betreffende 9 verzamelhouder 4 te verzamelen product door het betreffende lichtscherm 16 heen kunnen worden waargenomen. Zodra, nadat een producthouder 3 op de pickpositie is gearriveerd, het aantal bewegingen dat bij place-posities door het bijbehorende lichtscherm 16 zijn waargenomen overeenkomt met het aantal producten dat vanuit 5 de producthouder 3 in één of een aantal verzamelhouders 4 op een place-positie dient te worden verzameld, geeft een niet-nader getoond besturingssysteem het stuursignaal om het transportsysteem voor de producthouders 3, met name de overnametransporteur 8 daarvan, aan te sturen om een volgende producthouder 3 toe te voeren aan de pieker 2 op de pickpositie. Daarbij wordt tevens een reeds 10 eerder aangevoerde en door de pieker 2 gebruikte producthouder door het transportsysteem vanuit de pickpositie naar elders afgevoerd, om het toevoeren van een volgende producthouder 3 naar de, aldus vrijgegeven, pickpositie mogelijk te maken. Daarnaast kan de pieker 2 - afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden -handmatig het besturingssysteem 'overrulen’ en door bekrachtiging van een (niet 15 weergegeven) handbediening, zoals een bedieningsknop, een gebruikte producthouder 3 met behulp van het transportsysteem vanuit de pickpositie naar elders afvoeren.
Hetzelfde besturingssysteem kan er tevens zorg voor dragen dat de verzamelhouders 4, zodra alle producten daarin zijn verzameld overeenkomstig een 20 verzamelopdracht, weer worden afgevoerd door het in de richting van hoofdtransporteur 11 aandrijven van de betreffende subtransporteur 13, en het vervolgens overnemen van de betreffende verzamelhouder 4 via geschikte bediening van het bijbehorende rolsamenstel 14 door de hoofdtransporteur 11, waarna de betreffende verzamelhouder 4 verder kan worden afgevoerd volgens pijl 25 17 en een volgende nog te vullen verzamelhouder 4 vanaf de hoofdtransporteur 11 kan worden toegevoerd aan de vrijgekomen place-positie. Het initiëren van een dergelijke verversing van verzamelhouders 4 kan overigens ook plaatsvinden op basis van een signaal afgegeven door pieker 2, bijvoorbeeld doordat deze ter plaatse van de betreffende place-positie een knop bedient zodra hij/zij heeft 30 geconstateerd dat alle gewenste producten in de betreffende verzamelhouder 4 zijn verzameld.
Opgemerkt wordt dat bij voorkeur een producthouder 3 en/of een verzamelhouder 4 niet uit de inrichting mogen worden afgevoerd, indien nog geen bewegingen in door de bij place-posities behorende lichtschermen 16 zijn 10 waargenomen c.q. geregistreerd. Hierdoor worden vergissingen tijdens de ‘pick-and-place’-procesgang voorkomen.
De toevoertransporteur 5 verloopt onder de subtransporteur 13 aan de rechterzijde van pieker 2 in figuur 1, meer specifiek grofweg onder de 5 bijbehorende place-posities daarvan, terwijl de afvoertransporteur 6 onder de subtransporteurs 13 aan de rechterzijde van pieker 2 in figuur 1 verloopt.
Figuren 3 en 4 tonen de overnametransporteur 8 meer in detail en in twee verschillende bedrijfsposities. Overnametransporteur 8 is van het paternoster-type waarbij de bijbehorende rondgaande beweging verloopt in het 10 verticale vlak loodrecht op de rij place-posities. De overnametransporteur 8 omvat een tweetal korte rollenbaandelen 21, 22 met respectievelijk rollen 23, 24 die onderling op enige afstand van elkaar zijn voorzien. Rollenbaandeel 21 sluit aan op het stroomafwaartse uiteinde van toevoertransporteur 5 en kan aldus producthouders 3 van de toevoertransporteur 5 overnemen. Rollenbaandeel 22 sluit 15 aan op het stroomopwaartse uiteinde van afvoertransporteur 6 en kan aldus, door geschikte aandrijving van rollenbaandeel 22 of door geschikte aandrijving van een niet nader getoond duworgaan, producthouders 3 overdragen aan de afvoertransporteur 6. Rollenbaandelen 21, 22 zijn min of meer op hetzelfde verticale niveau gelegen waarbij de individuele rollen 23, 24 behorende bij de respectievelijke 20 rollenbaandelen 21, 22 in eikaars verlengden zijn gelegen.
De overnametransporteur 8 omvat verder een tweetal vorkorganen 25 met horizontale tanden 26 die geschikt zijn voor het ondersteunen van een producthouder 3 en onderling op gelijke afstand van elkaar zijn voorzien als de onderlinge afstand van de rollen 23 of rollen 24 (zie Figuur 4). leder van de 25 vorkorganen 25 is met een tweetal eindloze transportriemen 27, 28 verbonden die respectievelijk zijn geslagen om omlooptandwielen 29a-29d en 30a-30d. De verbinding 31, 32 tussen enerzijds de transportriemen 27, 28 en anderzijds de vorkorganen 25 is daarbij dusdanig dat de oriëntatie van vorkorgaan 25 tijdens aandrijving van de transportriemen 27, 28 ongewijzigd blijft waartoe tevens niet 30 nader getoonde geleidingsmiddelen zijn voorzien voor de vorkorganen 25.
Bij aandrijving van transportriemen 27, 28 in de richting van pijlen 33 doorlopen de vorkorganen 25 een eindloze baan in het verticale vlak loodrecht op de rij place-posities. Hierbij zijn vier trajectdelen te onderscheiden namelijk vanaf omloopwielen 29a, 30a een trajectdeel 34 dat horizontaal naar achteren loopt gezien 11 vanaf pieker 2, vanaf omloopwielen 29b, 30b een verticaal neergaand trajectdeel 35, vanaf omloopwielen 29c, 30c een horizontaal naar de pieker 2 toe verlopend trajectdeel 36 en tussen omloopwielen 29d, 30d en 29a, 30a een omhoog verlopend trajectdeel 37 dat schuin is georiënteerd vanwege het feit dat omloopwielen 29d, 5 30d en 29a, 30a niet recht boven elkaar zijn voorzien. Aldus wordt er ruimte geboden voor de voeten van de pieker 2 nabij rollenbaandeel 21 zodat pieker 2 relatief dicht bij een producthouder 3 ter plaatse van de pickerpositie bevindt.
Uitgaande van de situatie waarbij een producthouder 3 vanaf de toevoertransporteur 5 is overgenomen door rollenbaandeel 21 zal het vorkorgaan 25 10 dat in figuur 3 aan de onderzijde is weergegeven bij aandrijving van de transportriemen 27, 28 in de richting van pijl 33, de betreffende producthouder 3 opnemen doordat de tanden 26 van het betreffende vorkorgaan 25 tussen de rollen 23 door kunnen bewegen en de betreffende producthouder 3 kunnen opnemen. Vervolgens transporteert de overname-transporteur 8 in eerste instantie volgens 15 trajectdeel 37 de producthouder 3 schuin omhoog naar de pickpositie alwaar transport tijdelijk wordt onderbroken en pieker 2 de noodzakelijke verzamelende handelingen overeenkomstig eerder genoemde instructies zal uitvoeren waarbij één of een aantal producten uit producthouder 3 worden genomen en in één of een aantal verzamelhouders 4 op place-posities zullen worden geplaatst.
20 Zodra alle te verzamelen producten uit de producthouder 3 zijn genomen en met behulp van lichtschermen 16 is waargenomen dat deze ook in de juiste verzamelhouder 4 in de juiste aantallen zijn geplaatst geeft het besturingssysteem een stuursignaal aan overnametransporteur 8 waardoor de transportriemen 27, 28 weer in beweging worden gezet volgens pijlen 33 en het 25 betreffend vorkorgaan 25 achtereenvolgend volgens transporttraject 34 horizontaal naar achteren en volgens transporttraject 35 verticaal naar beneden wordt getransporteerd. In het laatste deel van trajectdeel 35 bewegen de tanden 26 tussen de rollen 24 van de rollenbaandelen 22 door, waardoor de betreffende producthouder 3 wordt overgenomen door het rollenbaandeel 22. Door kort na deze 30 overdacht van de producthouder 3 op het rollenbaandeel 22 één of een aantal rollen 24 van een rollenbaandeel 22 in de richting van afvoertransporteur 6 aan te drijven wordt de producthouder 3 vervolgens weer overgedragen aan de afvoertransporteur 6 en wordt aldus het rollenbaandeel 22 weer vrijgegeven voor een volgende producthouder 3.
12
Tijdens het transport van voorgenoemd vorkorgaan 25 langs trajectdelen 34 en 35, zal het andere vorkorgaan 25 weer een volgende producthouder 3 die op rollenbaandeel 21 is gearriveerd vanaf toevoertransporteur 5 oppakken en naar de pickpositie transporteren. Het is daarbij voordelig dat voordat 5 deze volgende producthouder 3 op de pickpositie arriveert, overdracht van de andere producthouder 3 op het rollenbaandeel 22 reeds heeft plaatsgevonden, zodat verder transport daarvan via afvoertransporteur 6 kan plaatsvinden.
Figuren 5 tot en met 7f hebben betrekking op een tweede voorkeursuitvoeringsvorm van een station 51 volgens de uitvinding die in de figuren 10 gedeeltelijk is weergegeven. De routing van zowel producthouders 3 als verzamelhouders 4 is gelijk aan de routing daarvan zoals omschreven voor station 1. Station 51 wijkt met name af van station 1 voor wat betreft de bij station 51 toegepaste overnametransporteur 52. Verder zijn subtransporteurs 53, waarvan er in figuur 5 drie van de zes zijn weergegeven, uitgevoerd als dubbele 15 riemtransporteurs. De verzamelhouders 4 bevinden zich in figuur 5 op de place-posities waarbij er boven de open bovenzijden van verzamelhouders 4 sprake is van lichtschermen 16.
Overnametransporteur 52 omvat een op het stroomafwaartse uiteinde van toevoertransporteur 5 aansluitend rollenbaandeel 54 met parallelle 20 rollen 55, en een op het stroomopwaartse uiteinde van afvoertransporteur 6 aansluitend rollenbaandeel 56 met rollen 57. Voor het transporteren van een producthouder 3 naar de pick-positie vanaf rollenbaandeel 54 omvat overnametransporteur 52 een vorkorgaan 58 met parallelle tanden 59 die in bovenaanzicht zijn gelegen tussen rollen 55 van rollenbaandeel 54. Vorkorgaan 58 25 verloopt aan twee tegenover elkaar gelegen zijden in twee geleidingen waarvan er in figuren 5 en 6 slechts één, namelijk geleiding 60 is weergegeven. De geleidingen 60 verlopen schuin omhoog, neigend naar de positie van de pieker 2 op het bordes 7. Het vorkorgaan 58 is volgens dubbele pijl 61 heen en weer beweegbaar doordat het vorkorgaan 58 is gekoppeld met een eindloze ketting 62 die voor één geleiding 60 30 kan zijn voorzien of voor beide geleidingen 60. Ketting 62 is geslagen om tandwielen 63, 64 waarbij tandwiel 64 kan worden aangedreven met behulp van elektromotor 65.
Overnametransporteur 52 omvat verder aan weerszijden van vorkorgaan 59 een horizontale geleiding 66 en een eindloze duwketting 67 met 13 daarop gemonteerd meenemers 68. Iedere geleiding 66 omvat twee stripdelen 71a, 71b die met behulp van respectievelijke actuatoren 72a, 72b onafhankelijk van elkaar kunnen zwenken tussen een horizontale oriëntatie zoals met doorgetrokken lijnen is weergegeven in figuur 6 en een schuin naar beneden gerichte oriëntatie 5 zoals is weergegeven met onderbroken lijnen in figuur 6. De afstand tussen de naar elkaar gerichte langsranden van de stripdelen 71a, 71b aan weerszijden van het vorkorgaan 58 is in de horizontale stand kleiner dan de breedte van een producthouder 3, zodat de stripdelen 71a, 71b de producthouder 3 in die stand kunnen ondersteunen. In de schuin neerwaarts georiënteerde stand is de afstand 10 tussen de betreffende langsranden juist groter dan de breedte van producthouder 3 waardoor een producthouder 3 tussen de tegenover elkaar gelegen stripdelen 71a, 71b kan passeren. Door het aandrijven van duwketting 67 in de richting volgens pijl 73 kunnen producthouders 3 over de stripdelen 71a, 71b in de horizontale stand daarvan worden geduwd door een meenemer 68.
15 Overnametransporteur 52 omvat verder nog een tweede vorkorgaan 74 met tanden 75. Tanden 75 zijn in bovenaanzicht gelegen tussen rollen 57. Vorkorgaan 74 is verticaal op en neer beweegbaar volgens dubbele pijl 76 met behulp van tegenover elkaar gelegen geleidingen 77 en kettingen 78 waarmee vorkorgaan 74 is verbonden op een wijze die vergelijkbaar is met die van vorkorgaan 20 58 zoals voorgaand reeds omschreven.
Navolgend zal aan de hand van de figuren 7a tot en met 7f de werking van overnametransporteur 52 nader worden toegelicht. Uitgangssituatie is die volgens figuur 7a waarbij vorkorgaan 58 zich in de onderste stand bevindt. In die onderste stand bevinden de tanden 59 zich tussen de rollen 55 met de bovenzijde 25 van tanden 59 onder het niveau van de bovenzijde van rollen 55. Op de rollen 55 bevindt zich een producthouder 3 die door toevoertransporteur 5 aan rollenbaandeel 54 is toegevoerd. Figuur 7b toont dat vorkorgaan 58 naar de bovenste stand is getransporteerd. Tijdens die opwaartse beweging wordt de producthouder 3 door het vorkorgaan 58 overgenomen van rollenbaandeel 54. Ten minste tijdens het 30 laatste deel van het opgaande transport bevinden de tegenover elkaar gelegen stripdelen 71a zich in de schuin neerwaarts gerichte stand (zie detail aan de linkerzijde in figuur 7a) zodat de producthouder 3 tussen de betreffende stripdelen 71a kan passeren. Nadat het vorkorgaan 58 of althans de producthouder 3 de stripdelen 71a is gepasseerd worden de bijbehorende actuatoren 72a bekrachtigd 14 zodat de stripdelen 71a de horizontale stand aannemen (zie detail aan de linkerzijde in figuur 7b). Vervolgens keert het vorkorgaan 58 weer terug naar de onderste stand (figuur 7c) waarna alvast een volgende producthouder 3’ op het rollenbaandeel 54 kan worden aangevoerd. Tijdens de neergaande beweging van het vorkorgaan 58 5 passeert het vorkorgaan 58 de tegenover elkaar gelegen stripdelen 71a die vervolgens de producthouder 3 overnemen van het vorkorgaan 58. In die positie bevindt de producthouder 3 zich op de pick-positie van waaruit de pieker 2 de noodzakelijke werkzaamheden kan verrichten. Zodra deze werkzaamheden voor de betreffende producthouder 3 als afgerond kunnen worden beschouwd wordt 10 duwketting 67 aangedreven volgens pijl 73 waarna meenemers 68 de producthouder 3 over de eerste stripdelen 71a en aansluitend de stripdelen 71b van de pieker 2 af verschuiven naar een achterste stand (figuur 7d). Het spreekt voor zich dat daarbij de tegenover elkaar gelegen stripdelen 71b zich eveneens in de horizontale stand dienen te bevinden. Zodra de producthouder 3 volledig is gearriveerd op de 15 stripdelen 71b worden de stripdelen 71a weer terug gekanteld naar de schuin neerwaarts gerichte stand met behulp van bijbehorende actuatoren 72a. Aldus wordt ruimte vrijgemaakt om de volgende producthouder 3’ met behulp van vorkorgaan 58 naar de pick-positie te transporteren vanaf rollenbaandeel 54 (figuur 7e) zoals voorgaand reeds is omschreven. Nadat de producthouder 3 de achterste stand op 20 stripdelen 71b heeft bereikt, waarbij duwketting 67 uiteraard wordt stilgezet, beweegt vorkorgaan 74 zich naar de bovenste stand waarbij de tanden 75 de stripdelen 71b passeren en aldus vorkorgaan 74 de producthouder 3 overneemt van de stripdelen 71b. Stripdelen 71b zwenken vervolgens naar de schuin neerwaarts gerichte stand waarna vorkorgaan 74 naar de onderste stand beweegt (figuur 7e) 25 waarbij de tanden 75 gelegen zijn tussen de rollen 57 en de bovenzijden van tanden 75 zijn gelegen onder de bovenzijden van rollen 57 (figuur 7f). Vervolgens worden rollen 57 aangedreven voor overdracht van de producthouder 3 aan afvoertransporteur 6. Het moge duidelijk zijn dat zodra producthouder 3 volledig stripdelen 71b heeft bereikt, de overnametransporteur 52 geschikt is om een 30 volgende producthouder 3’ op de pick-positie te positioneren hetgeen een grote flexibiliteit met zich meebrengt en er sprake is van relatief korte wisseltijden voor een volgende producthouder 3'.
Figuur 8 toont een overnametransporteur 101 die van overnametransporteur 52 afwijkt voor zover het de voorzieningen betreft voor het 15 horizontaal vanaf de pickpositie transporteren van producthouders 3. Vodr de overige onderdelen zijn in figuur 8 overeenkomstige verwijzingscijfers gebruikt als voor overnametransporteur 52 in figuur 6. In tegenstelling tot het getoonde in de Figuren 5 en 6 vormen de tanden 59 van het vorkorgaan 58 uit figuur 8 een 5 oplegvlak voor de producthouder 3, welke oplegvlak kleiner is dan het bodemoppervlak van de producthouder 3. In feite wordt in de figuur 8 elke producthouder 3 slechts in het midden door de tanden 59 van het vorkorgaan 58 opgenomen c.q. ondersteund en zijn de zijranden van de producthouder 3 vrij.
Overnametransporteur 101 omvat een ondersteuningsorgaan 102 10 opgebouwd uit parallelle steunstrips 103 die in bovenaanzicht aan weerszijden zijn gelegen van de tanden 59 van vorkorgaan 58. Ondersteuningsorgaan 102 is langs horizontale geleiding 105 heen en weer verplaatsbaar volgens dubbele pijl 106. Hiertoe is het ondersteuningsorgaan 102 gekoppeld met eindloze aandrijfketting 107 die kan worden aangedreven door elektromotor 108.
15 De werking van overdrachtstransporteur 101 is grotendeels vergelijkbaar met die van overdrachtstransporteur 52. Nadat het vorkorgaan 58 met daarop een producthouder 3 de bovenste stand heeft bereikt, waarbij het ondersteuningsorgaan 102 dusdanig is gepositioneerd dat deze niet in de baan van de betreffende producthouder 3 is gelegen, wordt ondersteuningsorgaan 102 door 20 geschikte bekrachtiging van elektromotor 108 naar de voorste stand, nabij de pieker 2 getransporteerd. De parallelle steunstrips 103 bevinden zich daarbij juist onder de zijranden van de producthouder, of anders gezegd deze steunstrips 103 ondersteunen het deel van de bodem van de producthouder, dat niet door de tanden 59 van het vorkorgaan 58 wordt ondersteund.
25 Vervolgens verplaatst het vorkorgaan 58 zich weer terug naar de onderste stand, tijdens welke neerwaartse beweging de producthouder 3 door het ondersteuningsorgaan 102 wordt overgenomen van het vorkorgaan 58. Dan bevindt de producthouder 3 zich op de pickpositie van waaruit producten uit de producthouder 3 door de pieker 2 wordt verzameld in verzamelhouders 4 op place-30 posities. Terwijl dit geschiedt, kan een volgende producthouder 3 worden toegevoegd aan het rollenbankdeel 54 vanaf toevoertransporteur 5. Nadat de pieker 2 met zijn werkzaamheden betreffende de producthouder 3 op de pickpositie gereed is beweegt het ondersteuningsorgaan 102 zich naar de achterste stand. Aldaar wordt het vorkorgaan 74 naar de bovenste stand bewogen. De tanden 75 van het 16 vorkorgaan 74 vormen - analoog aan de tanden 59 van het vorkorgaan 58 - een oplegvlak voor de producthouder 3, welke oplegvlak kleiner is dan het bodemoppervlak van de producthouder 3. Doordat de producthouder 3 slechts aan de zijranden wordt ondersteund door de parallelle steunstrips 103, kan de 5 ondersteuning van de producthouder 3 in het midden van de bodem door de tanden 75 van het vorkorgaan 74 worden overgenomen.
Figuren 9a en 9b tonen ieder twee draagkettingen 151, 152 die als alternatief kunnen dienen voor de combinatie van de duwkettingen 67 met meenemers 68 en de geleidingen 66. De draagkettingen 151, 152 zijn opgebouwd 10 uit onderling scharnierbaar met elkaar verbonden ondersteuningsstrippen 153, 154. Aan de van elkaar afgerichte langsranden van draagkettingen 151, 152 liggen de zijden van de ondersteuningsstrippen 153, 154 in lijn met elkaar.
Ondersteuningsstrippen 153 zijn echter langer dan ondersteuningsstrippen 154, waardoor de naar elkaar toe gerichte langsranden van draagkettingen 151, 152 ter 15 plaatse van ondersteuningsstrippen 153 dichter bij elkaar zijn gelegen dan de breedte van een producthouder 3, waardoor de producthouder 3 door de ondersteuningsstrippen 153 kan worden ondersteund. De naar elkaar gerichte langsranden van draagkettingen 151, 152 ter plaatse van de ondersteuningsstrippen 154 zijn op een afstand van elkaar gelegen die groter is dan de breedte van een 20 producthouder 3 zodat een producthouder 3 ter plaatse van de ondersteuningsstrippen 154 de draagkettingen 151, 152 in verticale richting kunnen passeren. Dit is weergegeven voor producthouder 3 in figuur 9b.
Door het geschikt positioneren van de draagkettingen 151, 152 is enerzijds overdracht mogelijk van vorkorgaan 58 op draagkettingen 151, 152 van 25 een producthouder 3. Nadat de producthouder 3 vervolgens vanaf de pickpositie naar de achterste stand is bewogen waarbij de producthouder 3 wordt ondersteund door ondersteuningsstrippen 153 in de bovenste slag van draagkettingen 151, 152, is het vervolgens weer mogelijk om met behulp van vorkorgaan 74 de producthouder 3 weer over te nemen van de draagkettingen 151, 152.
30 1034535

Claims (28)

1. Station voor het vanuit producthouders verzamelen van producten in verzamelhouders omvattende, een althans in hoofdzaak horizontale rij van naast 5 elkaar voorziene place-posities ieder voor accommodatie van een verzamelhouder, een pick-positie voor accommodatie van een producthouder, een transportsysteem omvattende een eerste transporteur voor het transporteren van producthouders volgens een transporttraject waarbij de pick-positie deel uitmaakt van het transporttraject en het transporttraject een eerste op de pick-positie aansluitend 10 trajectdeel en een tweede op de pick-positie aansluitend trajectdeel omvat, besturingsmiddelen voor het besturen van het station, met het kenmerk, dat de pick-positie is opgenomen in de rij van place-posities.
2. Station volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat in de rij van place-posities slechts één pick-positie is voorzien.
3. Station volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat binnen de rij aan twee tegen over elkaar gelegen zijden van de pick-positie grenzend daaraan een place-positie is voorzien.
4. Station volgens conclusie 1 ,2 of 3, met het kenmerk, dat het transportsysteem aparte aandrijfmiddelen heeft voor het aandrijven van het 20 transportsysteem ter plaatse van het eerste trajectdeel en het tweede trajectdeel.
5. Station volgens conclusie 1, 2, 3 of 4, met het kenmerk, dat het eerste trajectdeel zich opwaarts of neerwaarts uitstrekt.
6. Station volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat het eerste trajectdeel zich vanaf de pick-positie neerwaarts uitstrekt.
7. Station volgens conclusie 5 of 6, met het kenmerk, dat het eerste trajectdeel zich onder een hoek met de verticaal uitstrekt.
8. Station volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de hoek maximaal 30 graden is.
9. Station volgens één van de voorgaande conclusies, met het 30 kenmerk, dat het tweede trajectdeel zich in de horizontale richting uitstrekt.
10. Station volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het tweede trajectdeel zich loodrecht op de de rij uitstrekt.
11. Station volgens conclusie 9 of 10, met het kenmerk, dat aan het van de pick-positie afgekeerde uiteinde van het tweede trajectdeel een verder 1034535 trajectdeel op het tweede trajectdeel aansluit welk verder trajectdeel verticaal is georiënteerd.
12. Station volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat het verder trajectdeel zich neerwaarts uitstrekt.
13. Station volgens conclusie 11 of 12, met het kenmerk, dat het transportsysteem aparte aandrijfmiddelen omvat voor het aandrijven van het transportsysteem ter plaatse van het tweede trajectdeel en het verder trajectdeel.
14. Station volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de place-posities behorende bij het station slechts in één laag zijn 10 voorzien.
15. Station volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat onder het niveau van de rij het transporttraject ten minste één horizontaal, zich althans in hoofdzaak parallel aan de rij uitstrekkend, trajectdeel omvat.
16. Station volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat het trajectdeel zich ten minste ten dele recht onder ten minste een deel van de place-posities behorende bij de rij uitstrekt.
17. Station volgens conclusie 15 of 16, met het kenmerk, dat onder het niveau van de rij het transporttraject zowel stroomopwaarts van de pickpositie als 20 stroomafwaarts van de pickpositie een horizontaal, zich althans in hoofdzaak parallel aan de rij uitstrekkend, trajectdeel is voorzien.
18. Station volgens conclusie 17, met het kenmerk, dat de trajectdelen zich in parallelle richtingen uitstrekken.
19. Station volgens één van de voorgaande conclusies, met het 25 kenmerk, dat het transportsysteem een aantal tweede transporteurs omvat ieder voor het naar een place-positie transporteren van een vanuit een producthouder op de pick-positie met ten minste één product te vullen verzamelhouder en het van de place-positie af transporteren van een vanuit een producthouder op de pick-positie met ten minste één product gevulde verzamelhouder.
20. Station volgens conclusie 19, met het kenmerk, dat het transporttraject zich ten minste ten dele onder ten minste een deel van de tweede transporteurs uitstrekt.
21. Station volgens conclusie 19 of 20, met het kenmerk, dat het transportsysteem een derde transporteur omvat die op de tweede transporteurs aansluit aan het van de bij de betreffende tweede transporteur behorende place-positie afgekeerde uiteinde voor het overdragen van verzamelhouders tussen tweede transporteurs en de derde transporteur.
22. Station volgens conclusie 21, met het kenmerk, dat de derde 5 transporteur zich ten minste ten dele parallel aan de rij uitstrekt.
23. Station volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat ter plaatse van iedere place-positie sensormiddelen zijn voorzien voor het waarnemen van beweging in een verzamelhouder ter plaatse van de betreffende place-positie.
24. Station volgens conclusie 23, met het kenmerk, dat de sensormiddelen een lichtscherm omvatten.
25. Station volgens conclusie 24, met het kenmerk, dat het lichtscherm horizontaal is georiënteerd.
26. Station volgens conclusie 23, 24 of 25, met het kenmerk, dat de 15 besturingsmiddelen zijn ingericht voor het ontvangen van informatie over het aantal producten dat vanuit een producthouder op de pick-positie behoort te worden verzameld in één of een aantal verzamelhouders op één of een aantal place-posities, voor het op basis van signalen van de sensormiddelen tellen van het aantal bewegingen in de betreffende verzamelhouder(s) nadat de betreffende 20 producthouder de pick-positie heeft bereikt, en het aansturen van de eerste transporteur voor het transporteren van een volgende producthouder naar de pick-positie zodra het aantal getelde bewegingen overeenkomt met het aantal producten dat vanuit een producthouder op de pick-positie moet worden verzameld in één of een aantal verzamelhouders op één of een aantal place-posities.
27. Station voor het vanuit producthouders verzamelen van producten in verzamelhouders omvattende een aantal place-posities ieder voor accommodatie van een verzamelhouder een pick-positie voor accommodatie van een producthouder, een transportsysteem omvattende een eerste transporteur voor het transporteren van producthouders volgens een transporttraject waarbij de pick-30 positie deel uitmaakt van het transporttraject, besturingsmiddelen voor het besturen van het station, en ter plaatse van iedere place-positie sensormiddelen zijn voorzien voor het waarnemen van beweging in een verzamelhouder ter plaatse van de betreffende place-positie, met het kenmerk dat de besturingsmiddelen zijn ingericht voor het ontvangen van informatie over het aantal producten dat vanuit een producthouder op de pick-positie behoort te worden verzameld in één of een aantal verzamelhouders op één of een aantal place-posities, voor het op basis van signalen van de sensormiddelen tellen van het aantal bewegingen in de betreffende verzamelhouder(s) nadat de betreffende producthouder de pick-positie heeft 5 bereikt, en het aansturen van de eerste transporteur voor het transporteren van een volgende producthouder naar de pick-positie zodra het aantal getelde bewegingen overeenkomt met het aantal producten dat vanuit een producthouder op de pick-positie moet worden verzameld in één of een aantal verzamelhouders op één of een aantal place-posities.
28. Werkwijze voor het bedrijven van een station voor het vanuit producthouders verzamelen van producten in verzamelhouders omvattende een aantal place-posities ieder voor accommodatie van een verzamelhouder, een pick-positie voor accommodatie van een producthouder, een transportsysteem omvattende een eerste transporteur voor het transporteren van producthouders 15 volgens een transporttraject waarbij de pick-positie deel uitmaakt van het transporttraject, besturingsmiddelen voor het besturen van het station, en waarbij ter plaatse van iedere place-positie sensormiddelen zijn voorzien voor het waarnemen van beweging in een verzamelhouder ter plaatse van de betreffende place-positie, omvattende de stappen van 20. het door de besturingsmiddelen ontvangen van informatie over het aantal producten dat vanuit een producthouder op de pick-positie behoort te worden verzameld in één of een aantal verzamelhouders op één of een aantal place-posities, het op basis van signalen van de sensormiddelen tellen van het 25 aantal bewegingen in de betreffende verzamelhouder(s) nadat de betreffende producthouder de pick-positie heeft bereikt het aansturen van de eerste transporteur voor het transporteren van een volgende producthouder naar de pick-positie zodra het aantal getelde bewegingen overeenkomt met het aantal producten dat 30 vanuit een producthouder op de pick-positie moet worden verzameld in één of een aantal verzamelhouders op één of een aantal place-posities. 1034535
NL1034535A 2007-10-17 2007-10-17 Station voor het vanuit producthouders verzamelen van producten in verzamelhouders. NL1034535C2 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1034535 2007-10-17
NL1034535A NL1034535C2 (nl) 2007-10-17 2007-10-17 Station voor het vanuit producthouders verzamelen van producten in verzamelhouders.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1034535A NL1034535C2 (nl) 2007-10-17 2007-10-17 Station voor het vanuit producthouders verzamelen van producten in verzamelhouders.
EP20080075818 EP2050695B1 (en) 2007-10-17 2008-10-13 Station for collecting products in collecting containers from product containers

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1034535C2 true NL1034535C2 (nl) 2009-04-20

Family

ID=39402693

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1034535A NL1034535C2 (nl) 2007-10-17 2007-10-17 Station voor het vanuit producthouders verzamelen van producten in verzamelhouders.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP2050695B1 (nl)
NL (1) NL1034535C2 (nl)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8713899B2 (en) 2010-02-19 2014-05-06 Dematic Corp. Goods-to-person picking station and picking method
AT509693B1 (de) * 2010-04-02 2019-04-15 Tgw Mechanics Gmbh Verfahren zum kommissionieren, kommissionierstation und kommissioniersystem
AT14005U1 (de) * 2010-04-02 2015-02-15 Tgw Mechanics Gmbh Verfahren zum kommissionieren, kommissionierstation und kommissioniersystem
AT511860A2 (de) 2011-09-05 2013-03-15 Tgw Mechanics Gmbh Kommissionierstation und verfahren zum bereitstellen von ladehilfsmitteln
AT511867A1 (de) 2011-09-05 2013-03-15 Tgw Mechanics Gmbh Kommissionierstation und verfahren zum kommissionieren von artikeln aus ladehilfsmitteln
AT511868A1 (de) 2011-09-05 2013-03-15 Tgw Mechanics Gmbh Kommissionierstation und verfahren zum kommissionieren von artikeln aus ladehilfsmitteln
AT13355U1 (de) * 2011-12-23 2013-11-15 Tgw Logistics Group Gmbh Verfahren zum Kommissionieren von Artikeln sowie dazu ausgebildete Kommissioniervorrichtung
US9580248B2 (en) 2013-09-26 2017-02-28 Dematic Corp. One-to many put sequence optimization
DE102014102092A1 (de) * 2014-02-19 2015-08-20 Dematic Gmbh Verfahren und Station zum Kommissionieren von Artikeln nach dem Ware-Zum-Mann Prinzip
NL2012528B1 (nl) 2014-03-28 2016-02-15 Vanderlande Ind Bv Systeem voor het verzamelen van producten alsmede werkwijze voor toepassing daarvan.
EP3393919B1 (en) * 2015-12-22 2021-03-10 Dematic Corp. Pick or put station with controllable receptacle exchange
EP3369684A1 (de) 2017-03-03 2018-09-05 Swisslog Evomatic GMBH Verfahren und vorrichtung zum kommissionieren eines artikels

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE20112328U1 (de) * 2001-07-26 2002-01-31 Knapp Logistik Automation Kommissionieranlage mit einem Behälterregal und zugeordnetem Regalbediengerät
EP1443002A1 (en) * 2003-02-03 2004-08-04 Vanderlande Industries Nederland B.V. Order picking installation for collecting products in collecting containers
EP1452462A2 (de) * 2003-02-25 2004-09-01 WITRON Logistik & Informatik GmbH System und Verfahren zum Kommissionieren von in Lagerbehältern befindlichen Artikeln
DE10340143A1 (de) * 2003-08-26 2005-03-31 SSI Schäfer PEEM GmbH Kommissionierplatz und Verfahren zum Kommissionieren
WO2006042347A2 (de) * 2004-10-22 2006-04-27 TGW Transportgeräte GmbH Warenumschlaglager und verfahren zu dessen betrieb
EP1641687B1 (de) * 2004-01-13 2007-01-03 SSI Schäfer Peem GmbH Kommissionierplatz und verfahren zum kommissionieren mit einem lichtgitter

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1641487B1 (en) 2003-06-25 2012-02-29 Novo Nordisk Health Care AG Liquid composition of factor vii polypeptides

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE20112328U1 (de) * 2001-07-26 2002-01-31 Knapp Logistik Automation Kommissionieranlage mit einem Behälterregal und zugeordnetem Regalbediengerät
EP1443002A1 (en) * 2003-02-03 2004-08-04 Vanderlande Industries Nederland B.V. Order picking installation for collecting products in collecting containers
EP1452462A2 (de) * 2003-02-25 2004-09-01 WITRON Logistik & Informatik GmbH System und Verfahren zum Kommissionieren von in Lagerbehältern befindlichen Artikeln
DE10340143A1 (de) * 2003-08-26 2005-03-31 SSI Schäfer PEEM GmbH Kommissionierplatz und Verfahren zum Kommissionieren
EP1641687B1 (de) * 2004-01-13 2007-01-03 SSI Schäfer Peem GmbH Kommissionierplatz und verfahren zum kommissionieren mit einem lichtgitter
WO2006042347A2 (de) * 2004-10-22 2006-04-27 TGW Transportgeräte GmbH Warenumschlaglager und verfahren zu dessen betrieb

Also Published As

Publication number Publication date
EP2050695B1 (en) 2013-09-18
EP2050695A1 (en) 2009-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6515173B2 (ja) 品目を仕分けまたは取得する方法および装置
CN104169196B (zh) 货架仓储系统和用于运行货架仓储系统的方法
US9421580B2 (en) Picking system and method for picking articles
US9499349B2 (en) Picking station and method for picking articles
US6262377B1 (en) Method and a system for building up weighed-out portions of object
CA2790093C (en) Goods-to-person picking station and picking method
US5695071A (en) Small flats sorter
KR100890947B1 (ko) 포착기 장치
US9505562B2 (en) Device and method for accumulating and transferring
EP1010647B1 (en) System for the automatic loading and/or unloading of products
CA2862368C (en) Sortation systems and related methods
JP4933565B2 (ja) パレット載置可能な製品を集合化する方法および装置
US8560114B2 (en) Storage and commissioning system and method for operating the same in batch mode
ES2313442T5 (es) Procedimiento y sistema para la formación de lotes de objetos
US10384234B2 (en) Sorting device and method of operating the sorting device
ES2563740T3 (es) Estación de preparación de pedidos y procedimiento para la preparación de pedidos de artículos procedentes de medios auxiliares de carga
US4903819A (en) Apparatus for transporting garment hangers
AT391671B (de) Verfahren und vorrichtung zum automatischen stapeln, lagern und entnehmen von stueckgut
US4963251A (en) Apparatus for sorting and distributing mail pieces
US4419035A (en) Method and apparatus for moving bundles of sheets
ES2366691T3 (es) Dispositivo y procedimiento para la preparación de pedidos.
EP1849725B1 (en) A conveyor for transporting and accumulating discrete products
US10913612B2 (en) Discontinuous grid system for use in systems and methods for processing objects including mobile matrix carrier systems
US5263813A (en) Apparatus having a gripping mechanism for the stacking and unstacking of containers
AU771900B2 (en) Automatic tray handling system for sorter

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20150501