FI67065C - LAGERANLAEGGNING - Google Patents

LAGERANLAEGGNING Download PDF

Info

Publication number
FI67065C
FI67065C FI793763A FI793763A FI67065C FI 67065 C FI67065 C FI 67065C FI 793763 A FI793763 A FI 793763A FI 793763 A FI793763 A FI 793763A FI 67065 C FI67065 C FI 67065C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
load carrier
members
stack
load
storage
Prior art date
Application number
FI793763A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI67065B (en
FI793763A (en
Inventor
Siegfried Delius
Doris Delius
Original Assignee
Siegfried Delius
Doris Delius
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to SE7812441A priority Critical patent/SE415345B/en
Priority to SE7812441 priority
Application filed by Siegfried Delius, Doris Delius filed Critical Siegfried Delius
Publication of FI793763A publication Critical patent/FI793763A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI67065B publication Critical patent/FI67065B/en
Publication of FI67065C publication Critical patent/FI67065C/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
  • B65G1/00Storing articles, individually or in orderly arrangement, in warehouses or magazines
  • B65G1/02Storage devices
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
  • B65G1/00Storing articles, individually or in orderly arrangement, in warehouses or magazines
  • B65G1/02Storage devices
  • B65G1/04Storage devices mechanical
  • B65G1/0471Storage devices mechanical with access from beneath
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
  • B65G57/00Stacking of articles
  • B65G57/30Stacking of articles by adding to the bottom of the stack
  • B65G57/301Stacking of articles by adding to the bottom of the stack by means of reciprocatory or oscillatory lifting and holding or gripping devices
  • B65G57/302Stacking of articles by adding to the bottom of the stack by means of reciprocatory or oscillatory lifting and holding or gripping devices added articles being lifted to substantially stationary grippers or holders

Description

I- -— -Ί rÄl M<l. KUULUTUSjULKAISU ^ on ^ r W (11) UTLAGGNINGSSKRIFT 670 65 ^ ^ (S1) Kv.Hu/lM.a.3 B 65 G 1/04 SUOM I—FI N LAN D pi) htMaw»*—httiMrtioitai 793763 (22) Htkumbpilvi—AmSkningadag 30.11.79 (23) AlbipUvt—GlIttgHacadag 30.11.79 (41) Tullut Iwlkiaakal — Mlvft «HamHg 05.06.80 PHtattti. ja rekiHteHhallltM (44) NihtMU|Mnon „ pmv- or no'rlI- -— -Ί rÄl M <l. ANNOUNCEMENT ^ on ^ r W (11) UTLAGGNINGSSKRIFT 670 65 ^ ^ (S1) Kv.Hu/lM.a.3 B 65 G 1/04 ENGLISH I — FI N LAN D pi) htMaw »* - httiMrtioitai 793763 (22) Htkumbpilvi — AmSkningadag 30.11.79 (23) AlbipUvt — GlIttgHacadag 30.11.79 (41) Tullut Iwlkiaakal - Mlvft «HamHg 05.06.80 PHtattti. and management (44) NihtMU | Mnon „pmv- or no'rl

Patent- och reglsterstyreleen AnOkaa· utlagd och udakrMtan pubtlcerad ^o.u^.oh (32)(33)(31) PyrdMcy atuoHteue—Bagird prtorkac °4.12.78Patent- och reglsterstyreleen AnOkaa · utlagd och udakrMtan pubtlcerad ^ o.u ^ .oh (32) (33) (31) PyrdMcy atuoHteue — Bagird prtorkac ° 4.12.78

Ruotsi-Sverige(SE) 7812441-9 (71)(72) Siegfried Delius, Rothemsvägen 10, S-595 00 Mjölby,Sweden-Sverige (SE) 7812441-9 (71) (72) Siegfried Delius, Rothemsvägen 10, S-595 00 Mjölby,

Doris Delius, Rothemsvägen 10, S-595 00 Mjölby, Ruotsi-Sverige(SE) (74) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (54) Varastoi aitteisto - Lageranläggning Tämä keksintö koskee varastolaitteistoa, joka käsittää pystysuunnassa pinottavia kuormankannattimia, jotka kannattavat varastoitavaa tavaraa, jolloin kuormankannattimet on pinottu useaan vierekkäin järjestettyyn pystypinoon, ja pinoalustoja, jotka kannatuslaitteiden avulla kannattavat kuormankannatinpinoja välimatkan päässä varastolaitteiston lattiasta, sekä ainakin yhden kuljetusvaunun kuormankannattimien syöttämiseksi pinoihin ja poistamiseksi niistä.This invention relates to storage equipment comprising vertically stackable load carriers supporting the goods to be stored, Doris Delius, Rothemsvägen 10, S-595 00 Mjölby, Sweden-Sweden (SE) (74) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (54) wherein the load carriers are stacked in a plurality of vertically arranged vertical stacks, and stacking pallets supported by the support devices on the load carrier stacks spaced from the floor of the storage equipment, and at least one transport trolley for feeding and removing the load carriers from the stacks.

Varastolaitteisto on erityisesti tarkoitettu kuormankannattimien automaattista käsittelyä varten ja se voi olla tietokoneohjattu.The storage equipment is specially designed for the automatic handling of load carriers and can be computer-controlled.

Eräs tämäntyyppinen varastolaitteisto on aikaisemmin tunnettu esimerkiksi saksalaisesta DOS-julkaisusta 2 024 337, joka esittää varastolaitteistoa, jossa kuormankannatinpinon alinta kuormankannatinta kannattaa pi-noalusta kannatuselinten avulla. Alimmassa kuormankannattimessa on kiinteät lepoelimet, jotka toimivat yhdessä vastaavasti muotoiltujen, pinoalustal-la olevien kiertyvien kannatuselinten kanssa. Kun pino on nostettu ylös kuljetusvaunun avulla, voidaan pinoalustan kannatuselimet kääntää sivulle ja pino voidaan laskea alas siten, että alimman kuormankannattimen lepoeli- 67065 met voivat ohittaa pinoalustan sivullekäännetyt kannatuselimet. Tämän jälkeen pinoalustan kannatuselimet käännetään takaisin ja pinoa edelleen alaslaskettaeesa nämä kannatuselimet toimivat yhdessä lähinnä alimman kuor-mankannattimen lepoelinten kanssa. Kun kuljetusvaunua lasketaan vielä enemmän alaspäin erotetaan alin kuormankannatin, kun taas pinoalusta kannattaa pinon muuta osaa. Erotettu kuormankannatin voidaan tämän jälkeen poistaa kuljetusvaunun avulla. Kun kuormankannatin varastoidaan pinoon, toiminta on vastakkainen.A storage device of this type is previously known, for example, from German DOS publication 2,024,337, which discloses a storage device in which the lowest load carrier of a load carrier stack is supported by a stacking platform by means of support members. The lowest load carrier has fixed rest members which co-operate with correspondingly shaped rotating support members on a stacking platform. When the stack is raised by the transport carriage, the support members of the stacking platform can be turned to the side and the stack can be lowered so that the rest members of the lowest load carrier can bypass the supporting members of the stacking platform turned to the side. The support members of the stacking platform are then folded back and the stacking is further lowered, these support members cooperating mainly with the rest members of the lowest load carrier. When the transport trolley is lowered even further down, the lowest load carrier is separated, while the stacking platform supports the rest of the stack. The separated load carrier can then be removed by means of a transport trolley. When the load carrier is stored in a stack, the operation is the opposite.

Tämäntyyppisten aikaisemmin tunnettujen varastolaitteistojen epäkohta on, että niissä on liikkuvat kannatuselimet (tässä tapauksessa kääntyvät). Näiden kannatuselinten on kyettävä kannattamaan koko pinon paino ja ne ovat alttiina suurille rasituksille. Nämä käännettävät kannatuselimet muodostavat tästä syystä yksityiskohdan, joka on vaikea saada toimimaan tyydyttävällä tavalla ja joka helposti deformoituu. Tästä syystä tällaisia käännettäviä yksityiskohtia on vältettävä automaattisissa varasto järjestelmissä, joiden tulee toimia ilman valvontaa. Kuormankannatinpinojen on lisäksi oltava niin vakavia, että niitä voidaan automaattisesti siirtää ilman että pinot ovat vaarassa kaatua.A disadvantage of previously known storage devices of this type is that they have movable support members (in this case, swivel). These support members must be able to support the weight of the entire stack and are exposed to high stresses. These reversible support members therefore form a detail which is difficult to make work satisfactorily and which is easily deformed. For this reason, such reversible details must be avoided in automated warehouse systems that should operate unattended. In addition, the load-bearing stacks must be so severe that they can be moved automatically without the risk of tipping over.

Tämän keksinnön eräänä tarkoituksena on tästä syystä saada aikaan varastolaitteisto, jossa edelläesitetty epäkohta on poistettu ja joka soveltuu automaattiseen, tietokoneohjattuun toimintaan.It is therefore an object of the present invention to provide a storage apparatus in which the above-mentioned drawback has been eliminated and which is suitable for automatic, computer-controlled operation.

Tämän keksinnön mukaan jokainen kuormankannatin käsittää kiinteät alaspäin suunnatut lepoelimet, jotka on tarkoitettu toimimaan yhdessä vastaavasti muotoiltujen, vastaavaan pinoalustaan kiinteästi järjestettyjen ylöspäin suunnattujen kannatuselinten kanssa. Pinossa olevan alimman kuor-mankannattimen lepoelimet on sovitettu saatettavaksi kosketukseen pinoalustan kannatuselinten kanssa ja sinänsä tunnetulla tavalla irti niistä kuormankan-natinten pystyliikkeiden kautta, jotka liikkeet kuljetusvaunu suorittaa. Kun kuor-mankannattimen lepoelimet ja pinoalustan kannatuselimet ovat irti kosketuksesta toisiinsa, on kuormankannatinpino siirrettävissä sivusuunnassa pinoalustan suhteen kuljetusvaunun avulla niin, että lepoelimet, joiden ulottuvuus sivusuunnassa on rajoitettu, voivat ohittaa kannatuselimet pystysuunnassa sivuttais-siirron jälkeen vastaavan pinon alimman kuormankannattimen varastoimiseksi tai poistamiseksi.According to the present invention, each load carrier comprises fixed downwardly directed rest members intended to co-operate with correspondingly shaped upwardly directed support members fixedly arranged on a respective stacking base. The rest members of the lowest load carrier in the stack are adapted to be brought into contact with and detached from the support members of the stack base in a manner known per se through the vertical movements of the load carriers carried out by the transport carriage. When the rest members of the load carrier and the support members of the stack base are detached from contact with each other, the load carrier stack can be moved laterally with respect to the stack by the transport carriage so that rest members with limited lateral extension

Liikkuvia osia on siis vain kuljetusvaunussa. Nämä osat ovat kuitenkin tavanomaisia koneosia, joiden tyydyttävä toimintavarmuus on suhteel- ϊ 67065 lisen helposti saavutettavissa.So there are only moving parts in the transport wagon. However, these parts are conventional machine parts whose satisfactory reliability is relatively easy to achieve.

Pinojen turvalliseksi ja tukevaksi ohjaamiseksi ovat kuormankan-nattimen ja/tai pinoalustojen lepoelimet varustetut viistoilla ohjauspin-noilla lepoelinten ohjaamiseksi kytkeytymään yhteen. Kuormankannattimien lepoelimet käsittävät sopivimmin kaksi alaspäin suunnattua viistopintaa, jotka leikkaavat toisensa V-muodossa, kun taas pinoalustan kannatueelimet käsittävät kaksi ylöspäin suunnattua viistopintaa, joiden muoto vastaa lepoelinten muotoa. Kuormankannattimen lepoelinten viistopintojen leikkaus-viiva on vaakasuora ja kohtisuorassa mainitun sivuttaissiirron suuntaa vastaan. Pinossa olevan vastaavan kuormankannattimen ohjaamiseksi käsittää jokainen kuormankannatin neljä kulmapylvästä, joiden yläpäissä on pyramidin-muotoiset ohjaimet ja alapäissä näihin sopeutetut syvennykset kuormankannattimien pinoamiseksi päällekkäin pystysuunnassa. Pyramidinmuotoiset ohjaimet ovat sopivimmin suorakaiteenmuotoiset ja kahden vierekkäisen kulmapylvään ohjaimet on sijoitettu pääasiassa kohtisuoraan toisiaan vastaan.In order to guide the stacks safely and securely, the rest members of the load carrier and / or the stacking platforms are provided with inclined guide surfaces for guiding the rest members to engage. The rest members of the load carriers preferably comprise two downwardly directed oblique surfaces intersecting each other in a V-shape, while the support members of the stacking platform comprise two upwardly directed oblique surfaces having a shape corresponding to the shape of the rest members. The line of intersection of the inclined surfaces of the rest members of the load carrier is horizontal and perpendicular to the direction of said lateral displacement. To guide the corresponding load carrier in the stack, each load carrier comprises four corner posts with pyramid-shaped guides at the upper ends and recesses adapted to them at the lower ends for stacking the load carriers vertically on top of each other. The pyramid-shaped guides are preferably rectangular and the guides of the two adjacent corner posts are arranged substantially perpendicular to each other.

Kuljetusvaunu koostuu rungosta, joka liikkuu pyörillä ja on moottorikäyttöinen. Runko kannattaa pystysuunnassa siirrettävää nostopöytää, joka on varustettu tartuinelimillä, jotka sopivimmin ovat pyramidinmuotoisia ohjaimia, jotka toimivat yhdessä pinossa olevan alimman kuormankannattimen kanssa. Nostopöytä voi vaihtoehtoisesti käsittää kuljetushihnan, joka kuljetusvaunun ulossyöttöasennossa kuljettaa tavaraa kuormankarnattimelle (tai siltä pois). Kuljetushihna voi olla synkronoitu varastoisitteistossa olevan kuljetushihnan kanssa tavaran kuljettamiseksi edelleen ulos.The transport trolley consists of a frame that moves on wheels and is motor-driven. The frame supports a vertically movable lifting table provided with gripping members, preferably pyramidal guides, which co-operate with the lowest load carrier in the stack. Alternatively, the lifting table may comprise a conveyor belt which, in the outlet position of the transport carriage, conveys the goods to (or out of) the load carrier. The conveyor belt may be synchronized with the conveyor belt in the storage equipment to continue transporting the goods.

Edelläesitetyt kuten myös muut tarkoitusperät, edut ja erityisominaisuudet ilmenevät allaolevasta selityksestä, jossa viitataan eräisiin keksinnön mukaisiin sopiviin rakennemuotoihin.The foregoing, as well as other objects, advantages, and special features, will become apparent from the following description, which refers to some suitable embodiments of the invention.

Kuv. 1 esittää perspektiivikuvaa sopivasta keksinnön mukaisen varastoisi tteiston rakenteesta. Kuv. 2 esittää vaakasuoraa poikkileikkausta kuvion 1 mukaisen varastolaitteiston pinoalustan ja kuormankannattimien osasta. Kuviot 3a ja 3b esittävät suuremmassa mittakaavassa perspektiivi-kuvia kuviossa 2 ympäröidystä alueesta III. Kuv. k esittää sivukuvaa kuvion 1 mukaisen varastolaitteiston kuljetusvaunusta. Kuv. 5a-f esittävät kaaviomaisia sivukuvia kuormankannattimien sisäänkuormauksen eri vaiheista. Kuv. 6a-f esittävät kaaviomaisesti sivukuvia kuormankannattimen ulossyötön eri vaiheista. Kuv. 7a-b esittävät sivukuvaa vast, tasokuvaa keksinnön mukaisen kuormankannattimen vaihtoehtoisesta rakennemuodosta. Kuv. 8a-b esittävät sivukuvaa vast, tasokuvaa kuvion 7 mukaisen kuormankannattimen kulmapylvään yläosasta. Kuv. 9 esittää perspektiivikuvaa keksinnön mukaisen kuormankannattimen ja pinoalustan vaihtoehtoisesta rakennemuodosta.Fig. 1 shows a perspective view of a suitable structure of a storage device according to the invention. Fig. 2 shows a horizontal cross-section of a part of the stacking platform and load carriers of the storage apparatus according to Fig. 1. Figures 3a and 3b show, on a larger scale, perspective views of the area III surrounded in Figure 2. Fig. K shows a side view of the transport carriage of the storage apparatus according to Fig. 1. Figures 5a-f show schematic side views of the different stages of loading the load carriers. Figs. 6a-f schematically show side views of the different stages of the load carrier output. Figures 7a-b show a side view, respectively a plan view, of an alternative construction of a load carrier according to the invention. Figs. 8a-b show a side view, respectively a plan view, of the top of the corner post of the load carrier according to Fig. 7. Fig. 9 shows a perspective view of an alternative construction of a load carrier and a stacking platform according to the invention.

Kuv, 10 esittää sivukuvaa kuljetusvaunun vaihtoehtoisesta rakenteesta, joka 4 67065 on varustettu kuljetushihnalla.Fig. 10 shows a side view of an alternative structure of a transport carriage 4 67065 provided with a conveyor belt.

Piirustuksen kuvioon 1 erityisesti viitaten on siinä esitetty keksinnön mukaisen varastolaitteiston eräs sopiva rakennemuoto. Varastolait-teisto 1 käsittää vierekkäisiin riveihin A, B ja C sijoitettuja pinoalus-toja 2. On ilmeistä, että rivien lukumäärää ja riveissä olevien pinoalus-tojen lukumäärää voidaan vaihdella tarpeen mukaan. Jokainen rivi päättyy ulossyöttöasemaan 8, jossa tavaran kuormaaminen ja purkaminen tapahtuu. Varastolaitteisto käsittää lisäksi useita kuormankannattimia 3, jotka voidaan pinota päällekkäin pinoiksi 4, joita pinoalustat 2 kannattavat välimatkan päässä varastolaitteiston lattian 5 yläpuolella. Varastolaitteisto käsittää lopuksi yhden tai useamman kuljetusvaunun 6, joita sopivimmin ohjataan lattiaan kiinnitettyjen kiskojen 7 avulla, joiden varassa ne liikkuvat pinojen 4 alla. Pinot 4 sijaitsevat niin korkealla lattian 5 yläpuolella, että kuljetusvaunu 6 kuormankannattimineen 3 voi vapaasti liikkua niiden alla.With particular reference to Figure 1 of the drawing, there is shown a suitable embodiment of a storage device according to the invention. The storage apparatus 1 comprises stacking pallets 2 arranged in adjacent rows A, B and C. It is obvious that the number of rows and the number of stacking pallets in the rows can be varied as required. Each row ends at the discharge station 8, where the goods are loaded and unloaded. The storage equipment further comprises a plurality of load carriers 3 which can be stacked on top of each other into stacks 4 supported by the stacking pallets 2 at a distance above the floor 5 of the storage equipment. The storage apparatus finally comprises one or more transport carriages 6, which are preferably guided by means of rails 7 fixed to the floor, on which they move under the stacks 4. The stacks 4 are located so high above the floor 5 that the transport carriage 6 with its load carrier 3 can move freely under them.

Pinoalustat 2 koostuvat suorakaiteenmuotoiseksi kuvioksi lattialle 5 järjestetyistä pystypylväistä 11, jotka ovat varustetut kannatuseli-millä 12 kuormankannatinpinon 4 kannattamiseksi. Pylväs 11 on sopivimmin suorakaiteenmuotoinen rautaputki ja jokainen pylväs voi olla sovitettu samanaikaisesti kannattamaan vierekkäisiä pinoja ja se voi siis olla varustettu yhdestä neljään kannatinelimellä 12. Kuten lähemmin ilmenee kuviosta 2 rajoittavat neljä vierekkäistä pylvästä alueen tai pinopinnan, joka on tarkoitettu yhtä pinoa 4 varten.The stacking bases 2 consist of vertical columns 11 arranged on the floor 5 in a rectangular pattern, which are provided with support members 12 for supporting the load support stack 4. The column 11 is preferably a rectangular iron tube and each column may be arranged to support adjacent stacks simultaneously and thus may be provided with one to four support members 12. As will be seen in Figure 2, four adjacent columns delimit an area or stack surface for one stack 4.

Jokainen kuormankannatin 3 käsittää suorakaiteenmuotoisen kehyksen 15 sekä neljä kehyksen kulmista ylöspäin suuntautuvaa kulmapylvästä 16.Each load carrier 3 comprises a rectangular frame 15 and four corner posts 16 extending upwards from the corners of the frame.

Kehys 15 kannattaa varastoitavan tavaran 14. Jokaisen kulmapylvään yläpäässä on ohjain 17, joka muodostuu pyramidinmuotoisesta kohoumasta, joka on poikkileikkaukseltaan pääasiassa neliönmuotoinen. Kulmapylväs on valmistettu poikkileikkaukseltaan neliönmuotoisesta rautaputkesta ja pyramidinmuo-toinen ohjainkohouma sopii lähinnä yläpuolella olevan kulmapylvään alapäähän niin, että kuormankannattajät voidaan pinota päällekkäin. Ohjaimet keskittävät kulmapylväät päällekkäin ja mahdollistavat sen, että kuormankanna-tinpinosta tulee itsestabiili.The frame 15 supports the goods 14 to be stored. At the upper end of each corner post there is a guide 17 formed by a pyramid-shaped protrusion which is substantially square in cross-section. The corner post is made of an iron tube of square cross-section and the pyramid-second guide protrusion fits mainly at the lower end of the corner post above so that the load carriers can be stacked on top of each other. The guides center the corner posts on top of each other and allow the load carrier stack to become self-stable.

Jokaisen kulmapylvään alaosassa on ulospäin ulkoneva lepoelin 18, jonka tarkoituksena on olla yhteistoiminnassa pystypylvään 11 kannatuseli-men 12 kanssa ja levätä sen päällä pinon 4 kannattamiseksi. Yksityiskohtaisesti kuviossa 3a esitetty lepoelin käsittää ulkonevan tuen, joka on varustettu alaspäin suunnatuilla tartuinpinnoilla 19, 20, jotka muodostavat kulman keskenään. Pintojen 19, 20 välinen leikkausviiva 21 on pääasiassa vaa- 5 67065 kasuora. Pystypylvään kannatuselin 12 on varustettu vastaavilla pinnoilla 22, 23, joiden välinen leikkausviiva 2b on myös pääasiassa vaakasuora. Pystypylvään kannatuselin 12 on lisäksi varustettu ohjainpinnoilla 25 lepo-elinten yhteyteen kannatuselinten 12 kanssa.At the bottom of each corner post there is an outwardly projecting rest member 18 intended to co-operate with and rest on the support member 12 of the vertical post 11 to support the stack 4. The rest member shown in detail in Figure 3a comprises a projecting support provided with downwardly directed gripping surfaces 19, 20 which form an angle with each other. The section line 21 between the surfaces 19, 20 is mainly horizontal. The support member 12 of the vertical column is provided with corresponding surfaces 22, 23, between which the section line 2b is also substantially horizontal. The support member 12 of the vertical column is further provided with guide surfaces 25 in connection with the rest members with the support members 12.

Kuviossa b on esitetty lähemmin kuljetusvaunu 6, joka käsittää nostopöydän 30, jonka yläpinnalla on neljä pyramidinmuotoista ohjainta 31 (kts. kuv. 1), jotka toimivat yhdessä kuormankannattimen neljän kulmapyl-vään 16 vastaavan pään kanssa. Nostopöytää 30 kannattaa nostettavasti ja laskettavasti kaksi nostopöydän alla olevaa paria 32, 33· Ensimmäinen sak-sihaara 32 on yläpäästään kiertyvästi yhdistetty nostopöydän toiseen reunaan ja alapäällään se kannattaa vapaasti pyörivää laippapyörää J>b. Toinen saksihaara 33 on kiertyvästi yhdistetty akselin 37 avulla ensimmäiseen sak-sihaaraan 32 suurin piirtein niiden keskipisteistä ja se kannattaa alapäällään vapaasti pyörivää laippapyörää 35· Toisen saksihaaran 33 yläpää kannattaa pyörää 36, joka kulkee nostopöydän 30 tasaista alapintaa pitkin. Laippapyörät J>b ja 35 kulkevat varastolaitteiston lattiaan 5 kiinnitettyjä kiskoja 7 pitkin.Fig. B shows in more detail a transport carriage 6 comprising a lifting table 30 with four pyramidal guides 31 on the upper surface (see Fig. 1) cooperating with the respective ends of the four corner posts 16 of the load carrier. The lifting table 30 is supported by two pairs 32, 33 under the lifting table to be lifted and lowered. The first tine arm 32 is rotatably connected at its upper end to the second edge of the lifting table and at its lower end it supports a freely rotating flange wheel J> b. The second scissor arm 33 is rotatably connected by a shaft 37 to the first scissor arm 32 approximately from their centers and supports a freely rotating flange wheel 35 at its lower end. The upper end of the second scissor arm 33 supports a wheel 36 running along the flat lower surface of the lifting table 30. The flange wheels J> b and 35 run along rails 7 fixed to the floor 5 of the storage equipment.

Toisen saksihaaran 33 alaosaan on lisäksi kiinnitetty hydraulinen mäntä-sylinteri-laite 38 ja sen liikkuva männänvarsi b2 on niveltyvästi yhdistetty vipuvarteen 39, joka on kiinnitetty ensimmäiseen saksihaaraan 32 nivelakselin 37 vieressä. Männänvarren sisäänvetäminen tai ulostyöntäminen aiheuttaa siis sen, että nostopöytä nousee ylös vast, laskeutuu alas.A hydraulic piston-cylinder device 38 is further attached to the lower part of the second scissor arm 33, and its movable piston rod b2 is articulated to a lever arm 39 fixed to the first scissor arm 32 adjacent to the articulated shaft 37. Retraction or extension of the piston rod thus causes the lifting table to rise or fall.

Kehto ^0 on niveltyvästi laakeroitu toisen saksihaaran 33 alapäähän ja kannattaa käyttöpyörää bl sekä sähkömoottoria b2, joka vaihteen kautta pyörittää käyttöpyörää. Moottori on kaksinopeuksinen kumpaankin pyörimissuuntaan. Käyttöpyörä 41 koskettaa varastolaitteiston lattiaa 5 ja siirtää kitkan avulla kuljetusvaunua suurella tai pienellä nopeudella kumpaankin suuntaan.The cradle 00 is articulated to the lower end of the second scissor arm 33 and supports the drive wheel b1 and the electric motor b2, which rotates the drive wheel through the gear. The motor has two speeds in both directions of rotation. The drive wheel 41 contacts the floor 5 of the storage equipment and frictionally moves the transport carriage at high or low speed in both directions.

Kehto ^0 kannattaa lisäksi sähkökäyttöistä hydraulipumppua bb, joka sähkömagneettisesti ohjatun hydrauliventtiilin b'y kautta on liitetty hydra-ulisylinteriin 38.The cradle ^ 0 further supports an electrically operated hydraulic pump bb, which is connected to the Hydra-uli cylinder 38 via an electromagnetically controlled hydraulic valve b'y.

Kehto kannattaa lisäksi sähköistä ohjausyksikköä 50, johon syötetään sähköä sähkökiskosta 51 laahauskoskettimen 52 kautta. Ohjausyksikkö 50 syöttää käyttövirtaa käyttömoottoriin b2 ja hydraulipumppuun bb riippuen suoritettavasta toiminnasta.The cradle further supports an electric control unit 50, to which electricity is supplied from the electric rail 51 via a drag contact 52. The control unit 50 supplies the drive current to the drive motor b2 and the hydraulic pump bb depending on the operation to be performed.

Ohjausyksikköön 50 on lisäksi liitetty kaksi anturia 53 ja 5^· Ensimmäinen anturi 53 sijaitsee kehdossa ^0 kiskojen 7 vieressä. Kiskoissa on jokaista pinoa b varten kolme merkintää 55, 56 ja 57, jotka ovat kohdakkain anturin 53 kanssa kun kuljetusvaunu 6 on pinon b alla. Tarkemmin sa- 6 67065 nottuna on keskimmäinen merkintä 56 anturin 53 kohdalla kun kuljetusvaunu on suoraan pinoalustalla olevan pinon alapuolella. Toinen anturi 3b on hydraulisylinterin 38 päällä. Sylinteristä ulostyöntyvässä männänvarressa b3 on kolme merkintää 58, 59 ja 60. Ensimmäinen merkintä 58 on anturin 3b kohdalla kun nostopöytä on ylimmässä asennossaan, toinen merkintä 59 on anturin 3b kohdalla kun nostopöytä on keskiasennossaan ja kolmas merkintä 60 on anturin 3b kohdalla kun nostopöytä on alimmassa asennossaan. Anturit 53 ja 3b sekä merkinnät 55 - 60 voivat olla sähkömagneettista, induktiivista tai optista tyyppiä tai muuta sinänsä tunnettua tyyppiä. Anturit 53 ja 3b syöttävät signaalinsa ohjausyksikköön 50·In addition, two sensors 53 and 5 are connected to the control unit 50. The first sensor 53 is located in the cradle next to the rails 7. The rails have three markings 55, 56 and 57 for each stack b, which are aligned with the sensor 53 when the transport carriage 6 is under the stack b. More specifically, 6,67065 is the middle marking 56 on the sensor 53 when the transport carriage is directly below the stack on the stacking platform. The second sensor 3b is on the hydraulic cylinder 38. There are three markings 58, 59 and 60 on the piston rod b3 protruding from the cylinder. . Sensors 53 and 3b and markings 55 to 60 may be of the electromagnetic, inductive or optical type or of another type known per se. Sensors 53 and 3b supply their signals to the control unit 50 ·

On ilmeistä, että edelläesitetyt sähkölaitteet voidaan tarvittaessa korvata vastaavilla pneumaattisilla tai hydraulisilla laitteilla tai näiden yhdistelmillä.It will be appreciated that the above electrical equipment may, if necessary, be replaced by corresponding pneumatic or hydraulic equipment or combinations thereof.

Ohjausyksikkö 50 voi olla kytketty tietokoneeseen 61, joka on varustettu päätteellä ja jonka kapasiteetti voi olla sopeutettu varaston koon mukaan. Tietokone varastoi tiedot siitä missä eri tavaralajikkeet sijaitsevat varastossa ja ohjaa kuljetusvaunuja kuten esitetään lähemmin seuraa-vassa. Pienempien varastojen osalta riittää jos ohjausyksikkö 50 on pienoistietokone, joka voidaan ohjelmoida kuljetusvaunun ohjaamiseksi suorittamaan tietyt työvaiheet.The control unit 50 may be connected to a computer 61 provided with a terminal, the capacity of which may be adapted to the size of the warehouse. The computer stores information about where the different types of goods are located in the warehouse and controls the transport trolleys as described in more detail below. For smaller warehouses, it is sufficient if the control unit 50 is a miniature computer that can be programmed to control the carriage to perform certain work steps.

Seuraavassa selvitetään varastolaitteiston toimintaperiaate. Viitataan kuvioihin 5a-f ja 6a-f, joissa on esitetty yhden kuormankannattimen varastoiminen pinon alaosaan vast, sen poistaminen.The following explains the operating principle of the storage equipment. Reference is made to Figures 5a-f and 6a-f, which show the storage of one load carrier in the lower part of the stack and its removal.

Kuljetusvaunulla 6 oleva kuormankannatin 3 tavaroineen on varastoitava tiettyyn pinoon. Kuljetusvaunu voi ala-asennossaan kulkea pinojen b alitse pinoalustojen pylväiden 11 välisiä kiskoja 7 pitkin. Kun kulje-tusvaunu lähestyy oikeata pinoa ja ensimmäinen anturi 53 on kohdakkain kiskon vastaavan ensimmäisen merkinnän 55 kanssa, lähettää ensimmäinen anturi signaalin ohjausyksikköön 5° 1 joka vähentää moottorin b2 nopeutta. Kun ensimmäinen anturi 53 on kohdakkain kiskon toisen, keskimmäisen merkinnän 56 kanssa, lähettää ensimmäinen anturi signaalin ohjausyksikköön 30, joka pysäyttää moottorin b2 ja siis myös kuljetusvaunun .6. Kuljetusvaunu sijaitsee tällöin suoraan pinoalustalle 2 varastoidun kuormankannattimista 3 koostuvan pinon *+ alla. Tämä tilanne on esitetty kuviossa 5a· Tämän jälkeen nostetaan nostopöytää 30 hydraulisylinterin 38 avulla kunnes toinen anturi 3b on kohdakkain keskimerkinnän 59 kanssa. Nostopöytä on tällöin keskiasennossaan, joka on esitetty kuviossa 5b- Nostopöydällä 30 oleva pinoon b varastoitava kuormankannatin 3 toimii kulmapylväittensä 16 kautta yhdessä pinon alimman kuormankannattimen 3 kanssa. Kuormankannattimen ohjaimet 17 7 67065 sovitetaan tällöin yläpuolella olevan kuormankannattimen kulmapylväiden vastaaviin alapäihin. Nousuliikkeen jatkuessa kohoaa koko pino yhtenä yksikkönä, jolloin nostopöydällä 30 oleva kuormankannatin 3 muodostaa pinon alimman kuormankannattimen. Koko pino nostetaan nyt mainittuun keski-asentoon. Tämän nostoliikkeen aikana lepoelimet 18, jotka aikaisemmin olivat kosketuksessa pystypylväiden 11 kannatuselimiin 12, ovat irtaantuneet yhteydestään kannatuselinten kanssa.The load carrier 3 on the transport trolley 6 with its goods must be stored in a certain stack. In its lower position, the transport carriage can pass under the stacks b along the rails 7 between the posts 11 of the stacking pallets. When the carriage approaches the right stack and the first sensor 53 is aligned with the corresponding first marking 55 on the rail, the first sensor sends a signal to the control unit 5 ° 1 which reduces the speed of the motor b2. When the first sensor 53 is aligned with the second, middle marking 56 of the rail, the first sensor sends a signal to the control unit 30, which stops the motor b2 and thus also the transport carriage.6. The transport trolley is then located directly below the stack of load carriers 3 + + stored on the stacking platform 2. This situation is shown in Fig. 5a · The lifting table 30 is then raised by means of a hydraulic cylinder 38 until the second sensor 3b is aligned with the central marking 59. The lifting table is then in its central position, which is shown in Fig. 5b. The load carrier 3 to be stored in the stack b on the lifting table 30 acts through its corner posts 16 together with the lowest load carrier 3 of the stack. The load carrier guides 17 7 67065 are then fitted to the corresponding lower ends of the corner posts of the load carrier above. As the rising movement continues, the entire stack rises as one unit, whereby the load carrier 3 on the lifting table 30 forms the lowest load carrier of the stack. The entire stack is now raised to said central position. During this lifting movement, the rest members 18, which were previously in contact with the support members 12 of the vertical columns 11, have become detached from their contact with the support members.

Tämän jälkeen kuljetusvaunua 6 siirretään eteenpäin kiskoja 7 pitkin kunnes ensimmäinen anturi 53 on kohdakkain kiskossa olevan kolmannen merkinnän 57 kanssa. Tällöin kuormankannattimen kulmapylväiden 16 lepoelimet 18 ovat ohittaneet pystypylväiden 11 kannatuselimet 12 sivusuunnassa. Kuljetusvaunu on tällöin kuviossa 5c esitetyssä tilanteessa. Tämän jälkeen nostopöytää 30 siirretään ylöspäin kunnes toinen anturi 5^ on kohdakkain männänvarressa ^3 olevan kolmannen merkinnän 60 kanssa. Nostopöy-tä on tällöin kuviossa 5d esitetyssä yläasennossa. Tässä tilanteessa alimman, nostopöydällä 30 olevan kuormankannattimen 3 lepoelimet ovat ohittaneet kannatuselimet 12 ja sijaitsevat näiden yläpuolella. Tämän jälkeen ohjausyksikkö 50 aktivoi moottoria k2 siirtämään kuljetusvaunua alhaisella nopeudella kunnes ensimmäinen anturi 53 on kohdakkain kiskossa olevan keskimmäisen eli toisen merkinnän 56 kanssa. Tällöin pinon alimman kuormankannattimen lepoelimet 18 siirtyvät siten, että ne sijaitsevat pystysuunnassa suoraan pystypylväiden kannatuselinten 12 yläpuolella. Tämä asento on esitetty kuviossa 5e. Lopuksi nostopöytä lasketaan alas, jolloin alimman kuormankannattimen 3 lepoelimet 18 saatetaan kosketukseen pystypylväiden kannatuselinten 12 kanssa, kuten on esitetty kuviossa 5f, jolloin pinoalus-ta 2 kannattaa pinoa ja uusi kuormankannatin 3 on varastoitu alimmaksi pinoon. Nostopöytä 30 voi jäädä keski- tai ala-asentoonsa. ’ Ensinmainittu loppuasento on esitetty kuviossa 5f· , Tapahtumien kulku on päinvastainen kun alimpana pinossa 4 oleva kuormankannatin k aiotaan poistaa. Tämä toiminta selviää kuvioista 6a-f. Aluksi kuljetusvaunu 6 ohjataan suoraan pinon 4 alle, so. ensimmäinen anturi 53 on kohdakkain vastaavan keskimerkinnän 56 kanssa (kuv. 6a). Tämän jälkeen korotetaan nostopöytä 30 yhteistoimintaan pinon alimman kuormankannattimen kanssa koko pinon nostamiseksi siten, että lepoelimet 18 irtaantuvat kannatuselimistä 12 (kuv. 6b). Tämän jälkeen kuljetusvaunua 6 siirretään sivusuuntaan kunnes ensimmäinen anturi 53 on kohdakkain kolmannen merkinnän 57 kanssa (kuv. 6c), jonka jälkeen kuljetusvaunu lasketaan alas keskiasentoonsa, jossa toinen anturi 5^ on kohdakkain männänvarren ^3 toisen merkinnän 59 kanssa (kuv. 6d). Sen jälkeen kuljetusvaunu siirretään 67065 takaisin asentoon, jossa ensimmäinen anturi 53 on suoraan kiskon 7 toisen merkinnän 56 alapuolella (kuv. 6e). Lopuksi nostopöytä .50 lasketaan alas alimpaan asentoonsa, jossa toinen anturi 5^ on kohdakkain männänvarren ^3 merkinnän 60 kanssa (kuv. 6f). Tällöin alin kuormankannatin 3 irtaantuu ylläolevasta pinosta h, jota tällöin pystypylväiden kannatuselimet 12 kannattavat. Tämän jälkeen kuljetusvaunu yhdessä kuormankannattimen kanssa siirretään poistoasemaan 8.The carriage 6 is then moved forward along the rails 7 until the first sensor 53 is aligned with the third marking 57 on the rail. In this case, the rest members 18 of the corner posts 16 of the load carrier have passed the support members 12 of the vertical posts 11 laterally. The transport carriage is then in the situation shown in Fig. 5c. The lifting table 30 is then moved upwards until the second sensor 5 is aligned with the third marking 60 on the piston rod. The lifting table is then in the upper position shown in Fig. 5d. In this situation, the rest members of the lowest load carrier 3 on the lifting table 30 have passed the support members 12 and are located above them. The control unit 50 then activates the motor k2 to move the transport carriage at a low speed until the first sensor 53 is aligned with the middle, i.e. the second marking 56 on the rail. In this case, the rest members 18 of the lowest load carrier of the stack move so that they are located vertically directly above the support members 12 of the vertical columns. This position is shown in Figure 5e. Finally, the lifting table is lowered, whereby the rest members 18 of the lowest load carrier 3 are brought into contact with the support members 12 of the vertical columns, as shown in Fig. 5f, where the stacking base 2 supports the stack and the new load carrier 3 is stored in the lowest stack. The lifting table 30 can remain in its middle or lower position. ‘The first end position is shown in Fig. 5f ·, The course of events is reversed when the load carrier k in the lowest stack 4 is to be removed. This operation can be seen in Figures 6a-f. Initially, the transport carriage 6 is guided directly under the stack 4, i. the first sensor 53 is aligned with the corresponding center mark 56 (Fig. 6a). The lifting table 30 is then raised in cooperation with the lowest load carrier of the stack to lift the entire stack so that the rest members 18 detach from the support members 12 (Fig. 6b). The carriage 6 is then moved laterally until the first sensor 53 is aligned with the third marking 57 (Fig. 6c), after which the transport carriage is lowered to its central position where the second sensor 5 is aligned with the second marking 59 of the piston rod 3 (Fig. 6d). The carriage 67065 is then moved back to a position where the first sensor 53 is directly below the second mark 56 of the rail 7 (Fig. 6e). Finally, the lifting table .50 is lowered to its lowest position, where the second sensor 5 ^ is aligned with the marking 60 on the piston rod ^ 3 (Fig. 6f). In this case, the lowest load carrier 3 detaches from the above stack h, which is then supported by the support members 12 of the vertical columns. The transport trolley together with the load carrier is then moved to the discharge station 8.

Ohjausyksikkö 50 saa tiedon siitä, minkä pinon alapuolella kuljetusvaunu 6 sijaitsee, laskemalla merkinnöistä 55-57 koostuvien ryhmien lukumäärän, jotka vaunu ohittaa. Vaunua siirretään sopivammin suurella nopeudella eri pinojen välillä silloin kun kuljetusvaunu on tyhjä tai kantaa vain yhden kuormankannattimen tavaroineen. Varastointi- ja poistovaiheen aikana, joka on esitetty edellä ja jossa kuljetusvaunu kannattaa koko kuor-mankannatinpinoa, kuljetusvaunua käytetään alhaisella nopeudella pinon kaa-tumisvaaran välttämiseksi.The control unit 50 obtains information about the stack below which the transport carriage 6 is located by counting the number of groups of markings 55-57 that the carriage passes. The trolley is more suitably moved at high speed between different stacks when the transport trolley is empty or carries only one load carrier with its goods. During the storage and removal phase described above, in which the transport trolley supports the entire load carrier stack, the transport trolley is operated at a low speed to avoid the risk of the stack tipping over.

On ilmeistä, että jos on päästävä käsiksi kuormankannattimeen, joka on korkeammalla pinossa, tarvitaan useampia varastointeja ja poistoja kuormankannattimien sijaintien muuttamiseksi sopivalla tavalla. Tätä ohjataan sopivimmin tietokoneen 61 avulla, jotta tarvittaisiin mahdollisimman vähän muuttamisia tietyn kuormankannatinryhmän poistamiseksi ja/tai varastoimiseksi. Tällöin tietokoneella on joka hetkellä tieto jokaisen yksittäisen kuormankannattimen sijaintipaikasta. Vaativammassa varastokäsittelyssä voi varastoimiseen liittyä useita loogisia muuttoja useammassa pinossa kyseisen kuormankannattimen sijoittamiseksi "oikeaan paikkaan" tietyssä pinossa. Niinpä eniten kysytty tavaralajike voi sijaita alhaalla pinossa tai päinvastoin. Yön aikana voidaan pinossa suorittaa nk. siivous päivällä tapahtuneiden muutosten aiheuttaman epäjärjestyksen korjaamiseksi kysyn-täfrekvenssista riippuen. Tietokone 61 voi myös olla ohjelmoitu pitämään muistissaan kuinka usein tiettyä tavaralajiketta on kysytty ja sitä voidaan jatkuvasti ohjelmoida edelleen saaduista tilauksista riippuen. Tietokone voidaan myös ohjelmoida suorittamaan yön aikana tarvittavat muutokset tietyn erityisen kuormankannatinjakson syöttämiseksi nopeasti ulos aamulla.It is obvious that if a load carrier that is higher in the stack is to be accessed, more storage and removal is required to change the locations of the load carriers appropriately. This is preferably controlled by means of a computer 61 in order to minimize the need for alterations to remove and / or store a particular group of load carriers. In this case, the computer always has information on the location of each individual load carrier. In more demanding warehouse handling, storage may involve several logical shifts in multiple stacks to place that load carrier in the "right place" in a particular stack. Thus, the most sought after variety of goods may be located at the bottom of the stack or vice versa. During the night, a so-called cleaning can be performed in the stack to correct the clutter caused by changes during the day, depending on the demand frequency. The computer 61 may also be programmed to store in its memory how often a particular item of goods has been requested and can be continuously programmed further depending on the orders received. The computer can also be programmed to make the necessary changes during the night to quickly feed out a specific load carrier period in the morning.

Edellämainitussa poistoasemassa 8 tapahtuu kuormankannattimella olevan tavaran uudelleen kuormaus. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kuormankannattimella oleva kuormausalusta 9 nostetaan pois kuormankannattimelta haarukkatrukin (ei esitetty) avulla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kul-jetushihnoja, kuten seuraavassa on esitetty yksityiskohtaisemmin. Poisto-asema voi käsittää vaihteita (ei esitetty), jotka mahdollistavat sen, että jokainen kuljetusvaunu voidaan ohjata kulloiseenkin pinoalustariviin A, B, C.At the above-mentioned discharge station 8, the goods on the load carrier are reloaded. This may mean that the loading platform 9 on the load carrier is lifted off the load carrier by means of a forklift truck (not shown). Alternatively, conveyor belts may be used, as described in more detail below. The discharge station may comprise switches (not shown) which allow each transport trolley to be guided to the respective stacking rows A, B, C.

9 670659 67065

Kuten asiantuntevalle on ilmeistä voidaan edelläesitettyä varasto-laitteistoa muuttaa yksityiskohdistaan sen sopeuttamiseksi yksittäisen varaston tarpeisiin. Nämä muutokset ja muunnelmat ovat tarkoitetut lankeamaan keksinnön puitteisiin.As will be apparent to one skilled in the art, the above warehouse equipment may be modified in detail to accommodate the needs of an individual warehouse. These changes and modifications are intended to fall within the scope of the invention.

Kuvioissa 7a ja b sekä kuvioissa 8a ja b on esitetty keksinnön mukaisen kuormankannattimen vaihtoehtoinen rakennemuoto. Tällöin kuorman-kannattimen kulmapylväät 16 on varustettu vaihtoehtoisella ohjaimella 65. Ohjain 65 ilmenee selvästi kuvioista 8a ja b ja se on pyramidinmuotoinen, mutta sen poikkileikkaus tai pohjapinta on suorakaiteenmuotoinen. Vierekkäisten kulmapylväiden ohjaimet 16 on järjestetty kohtisuoraan toisiaan vastaan. Tällä tavalla ohjaimet 65 ohjautuvat varmemmin yläpuolella olevan kuormankannattimen kulmapylvään alapäähän. On selvää, että kuormankannattimen mitat sopeutetaan varastoon varastoitavan tavaran mukaan, jotta tavara sopisi kuormankannattimeen.Figures 7a and b and Figures 8a and b show an alternative embodiment of a load carrier according to the invention. In this case, the corner posts 16 of the load carrier are provided with an alternative guide 65. The guide 65 is clearly shown in Figures 8a and b and is pyramid-shaped, but its cross-section or bottom surface is rectangular. The guides 16 of adjacent corner posts are arranged perpendicular to each other. In this way, the guides 65 are guided more securely to the lower end of the corner post of the load carrier above. It is clear that the dimensions of the load carrier are adapted to the goods to be stored in the warehouse so that the goods fit the load carrier.

Kuviossa 9 on esitetty keksinnön mukaisen kuormankannattimen kolmas rakennemuoto. Kulmapylväiden 16 yläpäät ovat tällöin varustetut ohjaimilla 66, joiden pohjapinta on suorakaiteenmuotoinen ja poikkileikkauspinta sivulta katsottuna kolmio. Jokaisessa ohjaimessa 66 on neljä pintaa, joista kaksi on suorakaiteenmuotoista ja kaksi kolmionmuotoista. Kolmionmuotoiset pinnat ovat pääasiassa pystysuorat, kun taas suorakaiteenmuotoiset pinnat leikkaavat toisensa muodostaen tylpän kulman. Kahden vierekkäisen kulmapylvään ohjaimet 6? ja 68 on järjestetty pääasiassa kohtisuoraan toisiaan vastaan.Figure 9 shows a third embodiment of a load carrier according to the invention. The upper ends of the corner posts 16 are then provided with guides 66, the bottom surface of which is rectangular and the cross-sectional surface viewed from the side is triangular. Each guide 66 has four surfaces, two of which are rectangular and two triangular. The triangular surfaces are essentially vertical, while the rectangular surfaces intersect, forming an obtuse angle. Controllers for two adjacent corner posts 6? and 68 are arranged substantially perpendicular to each other.

Kuvion 9 mukainen kuormankannatin on varustettu vaihtoehtoisella lepoelimen 69 rakennemuodolla. Lepoelimet koostuvat pääasiassa suuntais-särmiönmuotoisista rautakappaleista, jotka on kiinnitetty kulmapylväisiin 16 esimerkiksi hitsaamalla. Lepoelimen yläpinta on kalteva alaspäin kul-manpylväästä ohjaimen muodostamiseksi jos lepoelimet pyrkivät osumaan pys-typylväiden kannatuselimiin ylöspäin suunnatun liikkeen aikana, kun kuormankannatin varastoidaan paikalleen. Lepoelin käsittää lisäksi alapinnan, joka myös on kalteva alaspäin kulmapylväästä.The load carrier according to Figure 9 is provided with an alternative embodiment of the rest member 69. The rest members consist mainly of parallelepiped-shaped iron pieces attached to the corner posts 16, for example by welding. The upper surface of the rest member is inclined downward from the corner post to form a guide if the rest members tend to strike the support members of the uprights during the upward movement when the load carrier is stored in place. The resting member further comprises a lower surface which is also inclined downwards from the corner post.

Kuviossa 9 esitetty pinoalusta 75 käsittää pystypylväät 76 ja niillä lepäävät palkit. On pitkittäisiä palkkeja 76, jotka ovat varasto-laitteiston lattiaan 5 kiinnitettyjen kiskojen 7 suuntaiset, ja poikkipalkkeja 77, jotka yhdistävät kaksi vierekkäistä palkkia 76 ja ulottuvat jonkin verran pitkittäispalkkien ulkopuolelle. Pinoalustan toimintaperiaate ilmenee selvästi kuviosta 9. Poikkipalkkien 77 yläpinta voi olla hieman kalteva vastaamaan lepoelinten 69 alapintaa 71.The stacking platform 75 shown in Fig. 9 comprises vertical columns 76 and beams resting on them. There are longitudinal beams 76 parallel to the rails 7 fixed to the floor 5 of the storage equipment, and cross beams 77 connecting two adjacent beams 76 and extending somewhat beyond the longitudinal beams. The principle of operation of the stacking platform is clearly shown in Fig. 9. The upper surface of the cross beams 77 may be slightly inclined to correspond to the lower surface 71 of the rest members 69.

10 6706510 67065

Kuviossa 10 on esitetty lopuksi vaihtoehtoinen kuljetusvaunun ra-kennemuoto. Kuljetusvaunu 80 käsittää rungon 81, jossa on neljä laippa-pyörää 82, jotka kulkevat mainittuja kiskoja pitkin. Rungosta ulkonee ylöspäin neljä pystypylvästä 83, joissa nostopöytä 8^ on ohjattu pystysuunnassa liikkuvasti. Nostopöytää käyttävät sopivat pystypylväissä olevat käyttölaitteet, esimerkiksi neljä hydraulisylinteriä. Nostopöytä käsittää ohjaimet 86, jotka tulevat kosketukseen kuormankannattimen 3 kanssa.Finally, Figure 10 shows an alternative construction of the transport carriage. The carriage 80 comprises a frame 81 with four flange wheels 82 running along said rails. Protruding upwards from the frame are four vertical columns 83 in which the lifting table 8 ^ is guided in a vertically movable manner. The lifting table is operated by suitable actuators on vertical columns, for example four hydraulic cylinders. The lifting table comprises guides 86 which come into contact with the load carrier 3.

Kuljetusvaunu 80 on lisäksi varustettu päättömällä kuljetushih-nalla 87, joka kulkee rullien 88 yli ja jota moottori 89 käyttää. Kulje-tushihnan yläpinta 90 on sellaisella korkeudella, että kun nostopöytä kannattaa kuormankannatinta, kannattaa kuljetushihna täysin tavarat. Kun kuljetusvaunu sijaitsee poistoasemalla 8, käynnistetään käyttömoottori 89, jolloin tavara syötetään poistoasemalla olevalle kuljetushihnalle 91, joka kuljettaa tavarat ulos varastosta. Toimintojen kulku on vastakkainen kun tavaraa syötetään kuormankannattimelle. Tällöin anturi voi tunnustella milloin tavara on kokonaisuudessaan kannattimella. Tällä tavalla voidaan toteuttaa täysautomaattinen varastokäsittely. Kuljetusvaunun 80 kuljetus-hihna 87 voi vaihtoehtoisesti olla nostettava ja laskettava jotta se voisi siirtää tavaraa vain poistoasemalla 8.The carriage 80 is further provided with an endless conveyor belt 87 which passes over the rollers 88 and is driven by a motor 89. The upper surface 90 of the conveyor belt is at such a height that when the lifting table supports the load carrier, the conveyor belt fully supports the goods. When the transport carriage is located at the discharge station 8, the drive motor 89 is started, whereby the goods are fed to the conveyor belt 91 at the discharge station, which transports the goods out of the warehouse. The course of operations is reversed when the goods are fed to the load carrier. In this case, the sensor can sense when the goods are completely on the bracket. In this way, fully automatic warehouse handling can be implemented. Alternatively, the conveyor belt 87 of the transport carriage 80 may be raised and lowered so that it can only move the goods at the discharge station 8.

Eräät lisämuunnelmat rakennemuotoihin lienevät mahdollisia keksinnön puitteissa, jotka on määritetty seuraavissa patenttivaatimuksissa.Some further variations on the embodiments are likely to be possible within the scope of the invention as defined in the following claims.

Claims (5)

6706567065 1. Varastolaitteisto, joka käsittää: Pystysuunnassa pinottavia kuormankannattimia (3) , jotka kannattavat varastoitavaa tavaraa, jolloin kuormankannattimet (3) on pinottu useaan vierekkäin järjestettyyn pystypinoon (4); pinoalustoja (2), jotka kannatuslaitteiden avulla kannattavat kuormankannatinpinoja välimatkan päässä varastolaitteiston lattiasta (5); sekä ainakin yhden kuljetusvaunun (6) kuormankannattimien syöttämiseksi pinoihin ja poistamiseksi niistä, tunnettu siitä, että jokainen kuormankannatin (3) käsittää kiinteät alaspäin suunnatut lepoelimet (18), jotka on tarkoitettu toimimaan yhdessä vastaavasti muotoiltujen, vastaavien pinoalus-taan (2) kiinteästi järjestettyjen ylöspäin suunnattujen kannatus-elinten (12) kanssa, jolloin pinossa (4) olevan alimman kuormankannattimen (3) lepo-elimet (18) on sovitettu saatettaviksi kosketukseen pinoalustan kannatuselinten (12) kanssa ja sinänsä tunnetulla tavalla irti niistä kuormankannatinten pystyliikkeiden kautta, jotka liikkeet kuljetusvaunu (6) suorittaa; sekä että, kun kuormankannattimen lepoelimet (18) ja pinoalustan kannatuselimet (12) ovat irti kosketuksesta toisiinsa, on kuor-mankannatinpino siirrettävissä sivusuunnassa pinoalustan suhteen kuljetusvaunun avulla niin, että lepoelimet, joiden ulottuvuus sivusuunnassa on rajoitettu, voivat ohittaa kannatuselimet pystysuunnassa sivuttaissiirron jälkeen vastaavan pinon alimman kuormankannattimen varastoimiseksi tai poistamiseksi.A storage apparatus comprising: vertically stackable load carriers (3) supporting goods to be stored, the load carriers (3) being stacked in a plurality of vertically arranged vertical stacks (4); stacking platforms (2) which, by means of support devices, support the load-bearing stacks at a distance from the floor (5) of the storage equipment; and for feeding and removing the load carriers of at least one transport carriage (6) to and from the stacks, characterized in that each load carrier (3) comprises fixed downwardly directed rest members (18) for cooperating with correspondingly shaped, correspondingly arranged upwards of the stacking base (2) directed support members (12), wherein the rest members (18) of the lowest load carrier (3) in the stack (4) are adapted to contact the support members (12) of the stack platform and in a manner known per se from the vertical movements of the load carriers which the carriage ( 6) perform; and that when the resting members (18) of the load carrier and the support members (12) of the stack base are detached from contact with each other, the load carrier stack can be moved laterally with respect to the stacking platform by a transport carriage so that the rest members to store or remove the load carrier. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen varastolaitteisto, tunnet-t u siitä, että lepoelimet (18) ja/tai kannatuselimet (12) on varustettu vinoilla ohjauspinnoilla (19, 20, 22, 23, 25) lepoelinten ohjaamiseksi kosketukseen kannatusvarren kanssa.Storage device according to claim 1, characterized in that the rest members (18) and / or the support members (12) are provided with oblique guide surfaces (19, 20, 22, 23, 25) for guiding the rest members into contact with the support arm. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen varastolaitteisto, tunnettu siitä, että kuormankannattimen lepoelimet (18) käsittävät kaksi alaspäin suunnattua viistopintaa (19, 20), jotka leikkaa-vat toisensa V-muodossa ja että pinoalustan kannatuselimet (12) käsittävät kaksi ylöspäin suunnattua viistopintaa (22, 23), joiden muoto vastaa lepoelinten muotoa. 67065 12Storage installation according to Claim 1 or 2, characterized in that the resting members (18) of the load carrier comprise two downwardly directed oblique surfaces (19, 20) intersecting each other in a V-shape and in that the support members (12) of the stacking platform comprise two upwardly directed oblique surfaces (18). 22, 23), the shape of which corresponds to the shape of the resting members. 67065 12 4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen varastolaitteisto, tunnet-t u siitä, että kuormankannattimen lepoelinten viistopintojen leikkausviiva (21) on vaakasuora ja kohtisuora sivuttaissiirron suuntaa vastaan.Storage device according to Claim 3, characterized in that the intersecting line (21) of the inclined surfaces of the rest members of the load carrier is horizontal and perpendicular to the direction of lateral displacement. 5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen varastolaitteisto, tunnet-t u siitä, että kuljetusvaunu (6) käsittää kuljetushihnan (87), joka kuljetusvaunun poistoasemalla (8) syöttää tavaraa kuormankan-nattimelle tai poistaa siltä tavaraa.Storage installation according to Claim 1, characterized in that the conveyor carriage (6) comprises a conveyor belt (87) which, at the conveyor carriage discharge station (8), feeds or discharges the goods onto the load carrier.
FI793763A 1978-12-04 1979-11-30 LAGERANLAEGGNING FI67065C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7812441A SE415345B (en) 1978-12-04 1978-12-04 LAGERANLEGGNING
SE7812441 1978-12-04

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI793763A FI793763A (en) 1980-06-05
FI67065B FI67065B (en) 1984-09-28
FI67065C true FI67065C (en) 1985-01-10

Family

ID=20336517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI793763A FI67065C (en) 1978-12-04 1979-11-30 LAGERANLAEGGNING

Country Status (12)

Country Link
US (1) US4690601A (en)
EP (1) EP0012733B1 (en)
JP (1) JPH021043B2 (en)
AT (1) AT1772T (en)
BR (1) BR7907861A (en)
CA (1) CA1134287A (en)
DE (1) DE2964031D1 (en)
DK (1) DK147418C (en)
FI (1) FI67065C (en)
NO (1) NO793914L (en)
SE (1) SE415345B (en)
ZA (1) ZA796499B (en)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4687403A (en) * 1983-10-18 1987-08-18 Motoda Electronics Co., Ltd. Article delivery apparatus
FI841385A0 (en) * 1984-04-09 1984-04-09 Seppo Kalervo Suominen DATORSTYRT LAGERSYSTEM.
US4863335A (en) * 1988-03-25 1989-09-05 Haines & Emerson, Inc. Automatic guided vehicle roll-handling system
EP0628124B1 (en) * 1992-11-12 2001-02-21 FM Patentverwertung KG Device for storing objects in a storage block
DE102006019153B4 (en) * 2006-04-21 2009-10-29 Felsomat Gmbh & Co Kg Supply module for pallets with a transport module that can be moved under the stacking spaces of the pallets together with a lifting device
JP5170554B2 (en) * 2008-09-29 2013-03-27 株式会社ダイフク Learning device in article storage facility
US8721250B2 (en) * 2012-07-11 2014-05-13 Sergey N. Razumov Robotic device movable in three mutually perpendicular directions
US8690510B1 (en) * 2012-09-18 2014-04-08 Sergey N. Razumov Self-lifting robotic device movable in desired horizontal directions
US8734079B1 (en) * 2012-11-13 2014-05-27 Sergey N. Razumov Self-lifting robotic device with load handling mechanism
RU2657697C2 (en) * 2013-03-07 2018-06-14 Фэйрфилд Индастриз Инкорпорэйтед Device for the articles storage, dispensing and receiving
US8721251B1 (en) * 2013-04-01 2014-05-13 Sergey N. Razumov Self-lifting robotic device with movable carriages
ITUD20130162A1 (en) * 2013-11-29 2015-05-30 Rgs Automazioni S R L AUTOMATED WAREHOUSE AND RELATED STORAGE PROCEDURE
US20150225187A1 (en) * 2014-02-11 2015-08-13 Sergey N. Razumov Multi-level storage system with transportation devices movable in substantially perpendicular directions and method of transferring containers in desired sequence
US20160016731A1 (en) * 2014-07-16 2016-01-21 Sergey N. Razumov Loading desired container sequence onto board of container carriage in storage system
WO2016063197A1 (en) * 2014-10-20 2016-04-28 Nelson Mandela Metropolitan University Warehouse system and transfer vehicle
DE202015008328U1 (en) * 2015-12-04 2016-03-16 Siemens Aktiengesellschaft Storage device for stackable goods
DE102016105677A1 (en) * 2016-03-29 2017-10-05 Swisslog Ag Shuttle for storage and retrieval of cargo
EP3782932B1 (en) 2019-08-23 2021-10-06 Jungheinrich Aktiengesellschaft Stack storage assembly

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB595435A (en) * 1945-05-19 1947-12-04 Weldall & Assembly Ltd Improvements in storage conveyors
CA535389A (en) * 1957-01-08 F. Skubic Leroy Pallet spacing and supporting means
BE625889A (en) *
US1742738A (en) * 1923-10-27 1930-01-07 Giles M Turner Tiering means for elevating trucks
US1940242A (en) * 1931-08-24 1933-12-19 Smith Corp A O Pipe storage apparatus
US2503208A (en) * 1945-03-09 1950-04-04 Singer Mfg Co Stand for tierable stock boxes
GB620319A (en) * 1946-09-27 1949-03-23 Forktrucks Pallets Ltd Improvements in or relating to pallets for transporter trucks
DE914237C (en) * 1951-02-04 1954-06-28 Continental Gummi Werke Ag Stacking plate
US2779487A (en) * 1955-01-14 1957-01-29 Francis D Harris Vehicle mounted handling device for pallet stacks
US2827302A (en) * 1956-09-12 1958-03-18 Western Electric Co Pallet trucks
GB832434A (en) * 1957-11-29 1960-04-13 Tubewrights Ltd Improvements relating to stackable pallets, stillages, and the like
FR1221770A (en) * 1958-01-15 1960-06-03 Support cage and method for shipping motor vehicles by ships
US2940597A (en) * 1958-05-19 1960-06-14 American Seating Co Stackable rack for folding chairs
GB1073711A (en) * 1964-04-20 1967-06-28 Robertson John A rack for supporting pallets or the like
US3294260A (en) * 1964-09-11 1966-12-27 John W Erangos Storage system
CH427647A (en) * 1965-06-22 1966-12-31 Fassbind Karl Pallet carrier on wooden pallet
US3447697A (en) * 1966-04-04 1969-06-03 Whiting Corp Article handling apparatus
US3478897A (en) * 1967-10-12 1969-11-18 Fmc Corp Pallet stacking apparatus
FR1553010A (en) * 1967-11-23 1969-01-10
US3567300A (en) * 1967-12-30 1971-03-02 Enzo Mari Shelf structure comprising a plurality of mutually meshing elements
US3537599A (en) * 1968-01-26 1970-11-03 Richard S Jay Material container
US3583580A (en) * 1968-02-20 1971-06-08 Fisons Ltd Outloader
FR2043521B3 (en) * 1969-05-19 1973-03-16 Perks Arthur
US3836026A (en) * 1970-01-13 1974-09-17 Nordstjernan Rederi Ab Method of transporting ship cargo
US3918600A (en) * 1971-06-09 1975-11-11 Gilbert T Lyon Apparatus for handling articles
FR2167292B1 (en) * 1972-01-12 1982-04-09 Mills Const Sa
US3762343A (en) * 1972-03-03 1973-10-02 Bliss & Laughlin Ind End-nesting containers adapted to stack
US3844423A (en) * 1972-12-08 1974-10-29 Hartman Metal Fab Inc Pallet accumulator
US3848747A (en) * 1973-04-16 1974-11-19 Interlake Inc Stacking frame
US3844600A (en) * 1973-10-19 1974-10-29 Jarke Corp Modular storage rack for cylindrical loads
US3973685A (en) * 1973-12-17 1976-08-10 Litton Systems, Inc. Photoelectric sensing apparatus for pallet storage systems
FR2278603B1 (en) * 1974-04-26 1978-01-13 Mitsubishi Heavy Ind Ltd
DE2435270A1 (en) * 1974-07-23 1976-02-05 Continental Gummi Werke Ag Stackable load plate - has tubular columns flattened at ends so that walls bear against each other
US4056295A (en) * 1976-03-01 1977-11-01 Caterpillar Tractor Co. Multiple container and rack system
JPS5633299B2 (en) * 1976-04-01 1981-08-03
FR2354736B3 (en) * 1976-06-16 1979-03-09 Champel Francois
DE2722060C2 (en) * 1977-05-16 1982-10-07 Mathias 4815 Schloss Holte Mitter Frame for flat screen stencils for the stacked arrangement of several stencils in a screen printing machine
US4395181A (en) * 1978-07-17 1983-07-26 Litton Systems, Inc. Robot vehicle
US4273494A (en) * 1978-09-27 1981-06-16 Interlake, Inc. Storage rack entry vehicle

Also Published As

Publication number Publication date
DE2964031D1 (en) 1982-12-16
EP0012733A1 (en) 1980-06-25
JPH021043B2 (en) 1990-01-10
CA1134287A (en) 1982-10-26
BR7907861A (en) 1980-06-24
NO793914L (en) 1980-06-05
SE415345B (en) 1980-09-29
ZA796499B (en) 1980-11-26
AT1772T (en) 1982-11-15
DK515079A (en) 1980-06-05
US4690601A (en) 1987-09-01
JPS5580605A (en) 1980-06-18
FI793763A (en) 1980-06-05
SE7812441L (en) 1980-06-05
DK147418B (en) 1984-07-30
FI67065B (en) 1984-09-28
EP0012733B1 (en) 1982-11-10
DK147418C (en) 1985-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI67065B (en) LAGERANLAEGGNING
US11273980B2 (en) Method and apparatus for retrieving units from a storage system
EP2393736B1 (en) Method and device for collecting different products forming part of an order
US4406570A (en) Materials handling system
EP1726539A1 (en) Apparatus and method for stocking bulky loads
US3608749A (en) Plural depth storage system with a plurality of article handling means
US3986620A (en) Palletizing apparatus for piece goods
CN209192821U (en) Floor truck
US3300065A (en) Means for material handling
CN111762492A (en) Stacker and three-dimensional warehouse system
US3863777A (en) Article storage and handling system
KR101377829B1 (en) Container exchanging device and container exchanging method
CN111392302A (en) Intelligent warehousing system and use method thereof
US6042322A (en) Machine for handling objects and a pallet that is especially suitable for use in the said machine
JP3538553B2 (en) Automatic warehouse
GB2052456A (en) Warehouse installation
CA2208512C (en) A method and apparatus for handling sheet stacks
CN207566485U (en) Profile stacking device
CN111137812A (en) Carrying trolley
CN212374155U (en) Stacker and three-dimensional warehouse system
CN212862670U (en) Vertical warehouse and three-dimensional warehouse system
JPH08282846A (en) Palletizer
CN212244815U (en) Intelligent warehousing system
KR840000542B1 (en) Storage plant with vertically pileable load carriers
CN113086474B (en) Constant-temperature storage intelligent distribution system

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: DELIUS, SIEGFRIED