FI66788B - Saett och anordning foer frammatning av en materialbana - Google Patents

Saett och anordning foer frammatning av en materialbana Download PDF

Info

Publication number
FI66788B
FI66788B FI803842A FI803842A FI66788B FI 66788 B FI66788 B FI 66788B FI 803842 A FI803842 A FI 803842A FI 803842 A FI803842 A FI 803842A FI 66788 B FI66788 B FI 66788B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
edges
fold lines
introducer
material web
line
Prior art date
Application number
FI803842A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI803842L (fi
FI66788C (fi
Inventor
Lars Carlsson
Original Assignee
Tetra Pak Int
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tetra Pak Int filed Critical Tetra Pak Int
Publication of FI803842L publication Critical patent/FI803842L/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI66788B publication Critical patent/FI66788B/fi
Publication of FI66788C publication Critical patent/FI66788C/fi

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H45/00Folding thin material
  • B65H45/12Folding articles or webs with application of pressure to define or form crease lines
  • B65H45/20Zig-zag folders
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H20/00Advancing webs
  • B65H20/02Advancing webs by friction roller
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2404/00Parts for transporting or guiding the handled material
  • B65H2404/10Rollers
  • B65H2404/11Details of cross-section or profile
  • B65H2404/111Details of cross-section or profile shape
  • B65H2404/1116Polygonal cross-section

Description

1 66788
Tapa ja laite materiaaliradan syöttämiseksi
Esillä oleva keksintö tarkoittaa tapaa syöttää poikittaisilla taittoviivoilla varustettua materiaalirataa 5 pyörivän mukaanviejän avulla, joka kehälleen sovitettujen reunojen välityksellä tarttuu taittoviivoihin.
Esillä oleva keksintö tarkoittaa myös laitetta poikittaisilla taittoviivoilla varustetun materiaaliradan syöttämiseksi pyörivän mukaan viejän välityksellä, jossa 10 on kehän ympärille jaettuja aksiaalisia reunoja taitto-viivoihin tarttumista varten, ja jossa kahden peräkkäisen reunan välinen etäisyys on pienempi kuin vastaava etäisyys materiaaliradan taittoviivojen välillä.
Usean eri lajin pakkaukset valmistetaan usein puo-i5 lijäykästä muovi-, paperi- tai kartonkimateriaalista, joka viedään automaattiseen koneeseen ja asteittaisen koneen läpi syöttämisen aikana vähitellen muodostetaan valmiiksi pakkaukseksi. Esim. juoksevien elintarvikkeiden, kuten maidon ja sen tapaisen pakkaussäiliöitä valmistettaessa 20 syötetään koneeseen ratamaista, laminoitua materiaalia.
Materiaali on suhteellisen jäykkää, mutta taipuisaa ja käsittää keskellä olevan tukikerroksen paperista, joka ainakin toiselta sivulta on päällystetty homogeenisella muovi-kerroksella. Jotta helpotettaisiin valmiiksi pakkaussäi-25 liöksi muodostamista varten tarvittavaa materiaalin taittamista, materiaaliradassa on säännöllisesti toistuva malli heikennys- tai taittoviivoja, joita pitkin materiaalin taittaminen sittemin tapahtuu. Materiaalin syöttäminen tapahtuu jaksoittaisesti tai jatkuvasti, mutta muuttuvalla 30 nopeudella edeltä käsin määrätyn kierron mukaan tahdissa radan muodostamisen kanssa yksittäisiksi pakkaussäiliöiksi. Eräänä edellytyksenä sille, että materiaaliradan käsittely ja sen muodostaminen yksittäisiksi pakkaussäiliöiksi voisi tapahtua, on että materiaalirata aina syötetään tarkasti 35 edeltäkäsin määrättyyn asemaan, jossa käsittely ja vastaavasti muodostaminen tapahtuu, koska muussa tapauksessa materiaalin taittaminen ei tule tapahtumaan aikaisemmin mainittuja taittoviivoja pitkin. Tarkasti määrätty syöttöpi-tuus, joka vie materiaalin oikeaan asemaan, on tärkeää 2 66788 myös muista syistä, esim. niissä tapauksissa, jolloin materiaali varustetaan avaamisjärjestelyillä tai painetulla mallilla, joka täytyy sijoittaa niin, että se tulee oikeaan aseinaan valmiissa pakkaussäiliössä.
5 Taittoviivoilla, mallilla tai muilla epäsäännölli syyksillä varustetun materiaaliradan syöttämistä edellä mainitulla tavalla nimitetään syöttämiseksi rekisterissä ja se esiintyy hyvin usein pakkauksien valmistuksessa. Tavallisin tapa varmistaa riittävän tarkka rekisterissä pysymi-10 nen, on varustaa materiaalirata toistetulla mallilla valo-kennomerkintöjä, esim. painetuilla pisteillä tai vastaväri-viivoilla, joka malli sijaitsee tarkkaan määrätyssä suhteessa materiaaliradan taittoviivamallin, painomallin tai vastaavan suhteen. Mainittujen valokennomerkintöjen kanssa yh-15 dessä toimivien valokennojen avulla valvotaan sen jälkeen syöttämistä, joka voi tapahtua esim. valssien, syöttöleu-kojen tai vastaavien muodossa olevien mukaanviejäelinten avulla, ja korjataan syöttämistä jatkuvasti, niin että saadaan ja säilytetään hyvä rekisterissä pysyminen. Täl-20 lainen korjausjärjestelmä tuo mukanaan myös sen edun, että mahdolliset epätarkkuudet taittoviivamallissa, ts. pienet poikkeamat määrätystä nimellismitästä peräkkäisten poikittaisten taittoviivojen välillä eivät vaikuta negatiivisesti. Järjestelmä on kuitenkin monimutkainen rakenteeltaan ja 25 siihen sisältyy siten myös oletettuja virhelähteitä. Eräs haitta on myös, että rekisterissä pysymisen tarkkuus tulee suoraan riippuvaksi siitä tarkkuudesta, jolla valokenno-merkintöjä sijoitetaan materiaalirataan (taittoviivamallin suhteen).
30 Esillä olevan keksinnön eräänä tarkoituksena on poistaa edellä mainitut epäkohdat ja huolehtia tavasta syöttää poikittaisilla taittoviivoilla varustettua mate-riaalirataa rekisterissä, joka tapa on yksinkertainen ja mutkaton sekä tekee tarpeettomaksi erityiset, rekisterissä 35 pitämistä varten tehdyt merkinnät materiaaliradassa.
Esillä olevan keksinnön lisäpäämääränä on huolehtia syöttötavasta, joka automaattisesti huolehtii siitä, että 3 66788 syöttäminen tapahtuu rekisterissä riippumatta niistä virheellisyyksistä, joita voi esiintyä etäisyydessä materiaa-liradan poikittaisten taittoviivojen välillä.
Nämä ja muut päämäärät on keksinnön mukaan saavutet-5 tu siten, että edellä kuvatun tyyppiselle tavalle on annettu tunnusmerkeiksi, että suoraa etäisyyttä mukaanviejän kanssa tartuntaan tarkoitetun kahden taittoviivan välillä pienennetään välissä olevan materiaaliradan tilapäisen käyristämisen avulla, kunnes taittoviivat tarttuvat kukin 10 oinaan reunaansa.
Keksinnön mukaisen tavan edullisille sovellutusmuo-doille on lisäksi annettu alivaatimuksista 2 ja 3 esiin käy-vät tunnusmerkit.
Esillä olevan keksinnön eräänä päämääränä on myöskin 15 aikaansaada laite poikittaisilla taittoviivoilla varustetun materiaaliradan syöttämiseksi rekisterissä, jossa laitteessa ei ole aikaisempia epäkohtia.
Esillä olevan keksinnön lisätarkoituksena on aikaansaada syöttölaite, joka on yksinkertainen ja mutkaton ja 20 joka suoralla mekaanisella tarttumisella syötetyn materiaaliradan poikittaisiin taittoviivoihin varmistaa, että syöttäminen tapahtuu rekisterissä taittoviivamallin kanssa riippumatta niistä poikkeamista, joita esiintyy peräkkäisten poikittaisten taittoviivojen välisessä nimellisetäisyy-25 dessä.
Nämä ja muut päämäärät on keksinnön mukaan saavutettu siten, että edellä kuvatun tyyppiselle laitteelle on annettu tunnusmerkeiksi, että mukaanviejä käsittää elimet jotka on sovitettu käyristämään materiaaliradan reunojen 30 välissä olevaa osaa siinä määrin, että taittoviivat sattuvat yhteen reunojen kanssa.
Keksinnön mukaisen laitteen edellisille sovellutus-muodoille on lisäksi annettu alivaatimuksista 5-10 esiin käyvät tunnusmerkit.
4 66788
Keksinnön mukainen tapa ja laite tekevät mahdolliseksi suoraan syöttämisen yhteydessä ja itse syöttöelimen avulla poistaa radalla olevien peräkkäisten, poikittaisten taittoviivojen välisen virheellisen etäisyyden vaikutus, 5 niin että rata ei koskaan joudu pois rekisteristä. Muodostamalla mukaanviejä niin, että etäisyys kahden peräkkäisen reunan välillä on aina pienempi kuin pienin hyväksytty etäisyys käytettävällä materiaaliradalla olevien, mukaanviejän kanssa yhteistoiminnassa olevien poikittaisten taittoviivo-10 jen välillä sekä että syöttämisen yhteydessä radan käyris-tämisen avulla lyhennetään viivaetäisyyttä mainittujen reunojen kanssa yhteistoiminnassa olevien taittoviivojen välillä, kiinnitetään aina mainitut taittoviivat mukaanviejän vastaavia reunoja vastapäätä, niin että tämä kierroksen 15 edeltä käsin määrätyn osan verran pyörähtäessään aina siirtää radan edeltä käsin määrättyyn asemaan, minkä jälkeen kierto toistetaan.
Keksinnön mukaista tapaa ja laitetta tullaan kuvaamaan lähemmin seuraavassa viittaamalla erityisesti ohei-20 seen kaavamaiseen kuvioon, joka on sivukuva keksinnön mukaisesta laitteesta ja esittää ainoastaan keksinnön ymmärtämisen kannalta välttämättömät yksityiskohdat.
Kuviossa esitetään eteenpäinsyöttölaite pyörivän mukaanviejän 1 muodossa, joka on laakeroitu vaakasuoran kes-25 kusakselin ympärille. Mukaanviejää 1 voidaan käyttää moottorin välityksellä ja se on asennettuna esittämättä jätettyyn pakkauskoneeseen koneessa käsiteltävän pakkausmateriaa-liradan 2 syöttämiseksi. Pakkausmateriaalilta muodostuu laminoidusta materiaalista, joka käsittää paperia olevan 30 keskeisen tukikerroksen, joka on molemmilta puolilta päällystetty homogeenisella muovimateriaalilla. Pakkausmateri-aalirata 2 on siis suhteellisen jäykkä, ja jotta helpotettaisiin materiaaliradan välttämätöntä taittamista materiaa-lirataa pakkaussäiliöksi muodostettaessa, on materiaalirata 35 varustettu taittoviivamallilla, joka muodostuu materiaalissa olevista viivamaisista sisäänpuristeista. Pitkittäisten ja vinosti materiaaliradan yli kulkevien taittoviivojen 5 66788 lisäksi, joita ei esitetä piirustuksessa, materiaaliradassa on tasaisin välitiloin poikittaisia, ts. poikittain materi-aaliradan yli ulottuvia taittoviivoja 3, joita keksinnön mukaan myös käytetään radan syöttämiseksi eteenpäin.
5 Pyörivällä mukaanviejällä 1 on pääasiallisesti neliö mäinen poikkileikkaus, ja siinä on neljä yhdensuuntaista reunaa 4, jotka on sovitettu tasajaolla mukaanviejän ympärille. Reunojen 4 välissä ovat mukaanviejäsivut upotettuja ja jokaisessa upotuksessa on yksi tai useampia pneumaatti-10 siä imukuppeja 5.
Jollakin etäisyydellä mukaanviejästä 1 on sylinteri-mäinen ohjaustela 6, joka on vaakasuoran akselin ympäri pyörivä. Ohjaustela 6 sijaitsee mukaanviejän alapuolella ja ulottuu jonkin verran sisään tämän alapuolella, niin 15 että se osa materiaalirataa 2, joka kulkee ohjaustelasta 6 mukaanviejään 1, aina sijaitsee mukaanviejän ja sen pysty-tason välissä, joka ulottuu sen reunan 4 kautta, jonka luokse rata kulkee kysymyksessä olevalla hetkellä, ts. kulma ot kuviossa on aina suurempi kuin nolla.
20 Ohjaustelaa 6 vasten painautuu toinen sylinterimäi- nen tela 7, jonka keskiakseli on ohjaustelan 6 suuntainen. Telaa 7 voidaan jarruttaa jonkin säädettävän sähköisen tai mekaanisen elimen välityksellä ja telojen 6 ja 7 välissä puristuksissa kulkevaa materiaalirataa 3 voidaan täten 25 jarruttaa, niin että sitä pidetään kiristettynä sen kulkiessa ohjaustelasta 6 mukaanviejän kysymyksessä olevaan reunaan 4. Jäljellä olevaa osaa materiaaliradasta 2, ts. mukaanviejän yli ulottuvaa osaa sekä sitä osaa, joka jo on ohittanut mukaanviejän, pidetään kiristettynä toisen esittämät-30 tä jätetyn elimen avulla, esim. säädettävän moottorin välityksellä pyöritettävän eteenpäinkäyttötelan avulla.
Materiaaliradan vieminen eteenpäin rekisterissä keksinnön mukaisen tavan ja laitteen avulla tapahtuu mukaanviejän 1 asteittaisen kiertämisen avulla nuolen 8 suunnas-35 sa. Pyörimisen yhteydessä materiaalirata 2 seuraa mukana, koska se ympäröi niin suurta osaa mukaanviejän 1 piiristä, että ainakin vähintään kaksi mukaanviejän reunaa 4 tarttuu 6 66788 poikittain materiaaliradan 2 yli ulottuviin taittoviivoihin 3, mikä estää, että materiaalirata liukuu mukaanviejän suhteen. Edellyttäen, että mukaanviejän yli kulkevaa materiaa-lirataa pidetään kiristettynä sekä että etäisyys kahden 5 toisiinsa rajoittuvan mukaanviejällä olevan reunan 4 välillä tarkalleen täsmää kahden peräkkäisen materiaaliradalla olevan poikittaisen taittoviivan 3 välisen etäisyyden kanssa, voidaan materiaaliradan syöttämistä ohjata tarkoin mukaanvie j ällä, koska tämän kiertyminen edeltä käsin määrätyn 10 määrän asteita vastaa materiaaliradan syöttämistä edeltä käsin määrätyn matkan. Kuitenkin on mahdotonta varustaa materiaalirata 2 niin tarkasti taittoviivoilla 3, että pe-eräkkäisten taittoviivojen väli on tarkalleen yhtä pitkä materiaaliradan 2 koko pituudelta. Koska myös hyvin pieni 15 virhe peräkkäisten taittoviivojen välisessä etäisyydessä vähitellen tulisi kasautumaan ja yhdessä aikaisempien virheiden kanssa aiheuttamaan, että tartunta taittoviivojen ja reunojen 4 välillä menetetään ja että materiaalirata lopuksi joutuu pois rekisteristä, on välttämätöntä jokai-20 sen eteenpäinsyötön yhteydessä suorittaa sellainen korjaus, että virheellisen etäisyyden vaikutus syöttämiseen eliminoidaan. Tämä tapahtuu keksinnön mukaan siten, että viiva-etäisyyttä tartuntaan mukaanviejän 1 kanssa tarkoitetun kahden taittoviivan 3 välillä pienennetään välissä olevan 25 materiaaliradan ajoittaisella käyristämisellä, kunnes tait-toviivat tarttuvat kuhunkin mukaanviejällä olevaan reunaan 4. Määrättäessä etäisyyttä mukaanviejällä olevan kahden lähekkäin sijaitsevan reunan välillä, määrätään ensiksi suurin mahdollinen poikkeama materiaaliradalla olevan kahden 30 peräkkäisen taittoviivan 3 välisessä nimellisetäisyydessä, joka voidaan sallia materiaalivalmistuksessan. Sen jälkeen muodostetaan mukaanviejä niin, että kahden peräkkäisen reunan 4 välinen etäisyys on jonkin verran pienempi kuin vastaava etäisyys materiaaliradan taittoviivojen 3 välil-35 lä, kun nämä sijaitsevat lyhimmällä etäisyydellä toisistaan, joka hyväksytään materiaalin valmistuksen yhteydessä.
7 66788
Syötettäessä materiaalirataa mukaanviejän 1 avulla, pienennetään sen jälkeen viivaetäisyyttä taittoviivojen 3 välillä siten, että reunojen 4 välissä sijaitsevaa materiaaliradan osaa tyhjövaikutuksella vedetään alas mukaanviejässä ole-5 vaan syvennykseen, kunnes taittoviivat 3 tarttuvat vastaavaan reunaan 4. Tällä tavalla keskistetään taittoviivojen 3 välissä sijaitseva rataosa mukaanviejän reunojen 4 välissä sijaitsevan sivun suhteen, niin että se taittoviiva 3, joka viimeisimpänä on tullut painauksiin mukaanviejää vasten, 10 saatetaan oikeaan asemaan kysymyksessä olevan reunan 4 päälle ja toistamalla tämä menettely jokaisen eteenpäinsyötön yhteydessä, sijoitetaan materiaali joka kerta määriteltyyn asentoon. Vaihteluilla kahden peräkkäisen taittoviivan 3 välisessä etäisyydessä, ei ole merkitystä, koska rataosan 15 käyristäminen tuo mukanaan joka kerta sen, että uusi taittoviiva kiinnitetään oikeaan asentoon mukaanviejän reunoista yhden yli. Materiaaliradan käyristäminen voi tapahtua joko mekaanisesti esim. mekaanisen tartuntaelimen välityksellä, tai ilmavaikutteisesti, jolloin voidaan käyttää sekä 20 alipainetta että ylipainetta.
Keksinnön mukaisen laitteen edullisen sovellutus-muodon mukaan muodostuvat ne elimet, jotka on sovitettu käyristämään materiaaliradan reunojen välissä sijaitsevaa osaa, imukupeista 5, jotka sijaitsevat upotetuilla alueil-25 la mukaanviejässä 1. Imukupit sijaitsevat keskeisesti lähekkäin sijaitsevien mukaanviejän reunojen 4 välissä ja jokaisella mukaanviejäsivulla on sopivasti sellainen määrä samalle linjalle sovitettuja imukuppeja 5, että katetaan materiaaliradan koko leveys. Jokainen imukuppi 5 käsittää 30 taipuisan kauluksen tai mansetin, joka tekee mahdolliseksi vetää materiaalirataa niin pitkälle alas syvennykseen, että kysymyksessä olevat taittoviivat tarttuvat vastaaviin reunoihin 4.
Tyhjö imukuppiin 5 johdetaan mukaanviejään 1 esit-35 tämättä jätettyjen liitäntöjen kautta, jotka ovat mukaanviejän päissä sekä johdetaan imukuppiin valinnaisesti riippuen mukaanviejän kulma-asennosta. Tämä tapahtuu mukaanviejän β 66788 päähän sovitetun kiinteän kanavan välityksellä, joka ulottuu keskiakselin ympäri kulman verran, joka vastaa mukaan-viejän pyörähdyskierroksen yläosaa, niin että imukupit mu-kaanviejän päähän avautuvien yhteyksien kautta kytketään 5 tyhjölähteeseen, kun ne sijaitsevat yläasennossaan. Kuviossa esitetyssä asennossa esim. imukuppi 5' on toiminnassa, kun taas muut imukupit ovat pois toiminnasta. Imukuppi 5'" on juuri saatettu pois toiminnasta ja imukuppi 5" tulee pian saatettavaksi toimintaan mukaanviejän kiertymisen 10 jatkuessa.
Kuten piirustuksesta käy selville, imukupit sijaitsevat sellaisessa syvyydessä mukaanviejäsivuille upotetuilla alueilla, että materiaalirata, kun se ulottuu suoraviivaisesti kahden peräkkäisen reunan 4 välillä, ei tule 15 kosketuksiin vastaavan imukupin kanssa. Edullisen sovellu-tusmuodon mukaan materiaalirata saatetaan kosketuksiin imu-kupin kanssa liikkuvan vastaelimen avulla, joka puristaa materiaaliradan reunojen 4 välisten tilojen sisään, kunnes imukupit voivat pitää materiaalirataa. Tämä laite on hyvin 20 tunnettua tyyppiä ja muodostuu puristusrullasta tai telasta (ei esitetä piirustuksessa), johon jousen välityksellä vaikutetaan mukaanviejäelimen 1 keskiakseliin päin olevassa suunnassa. Laite sijoitetaan sopivasti jonkin matkan päähän ohjaustelan 6 yläpuolelle.
25 On myöskin mahdollista jousikuormitteisen vastaeli men sijasta muodostaa imukupit 5 siirrettäviksi etummaisen aseman, jossa ne ulottuvat sen tason ulkopuolelle, jossa kaksi vierekkäistä reunaa 4 sijaitsevat, sekä takimmaisen aseman välillä, jossa ne ovat sisäänvedettyinä reunojen 4 30 välissä sijaitsevalle, upotetulle alueelle. Tällaista mekanismia voidaan käyttää mekaanisesti mukaanviejän pyöriessä tai tyhjön avulla ja sitä on pidettävä edullisena erityisesti niissä tapauksissa, joissa mukaanviejälaite täytyy sijoittaa paikkaan, jossa on rajoitetusti tilaa.
35 Jotta mahdollistettaisiin erityyppisillä taittovii- vamalleilla varustettujen materiaaliratojen syöttäminen ja siten muuttuva etäisyys poikittaisten taittoviivojen 3 9 66788 välillä, joita käytetään rekisterissä syöttämistä varten, on sopivaa muotoilla mukaanviejäelimen reunat 4 viivoitti-miksi, jotka ovat vaihdettavissa tai säädettävissä mukaan-viejän keskiakselin suuntaan tai siitä poispäin, niin että 5 viivoittimien ulompien, taittoviivoihin 3 tarttuvien reunojen välistä etäisyyttä voidaan muuttaa ja sovittaa se kyseisessä tapauksessa syötettävällä raateriaaliradalla olevien taittoviivojen 3 väliseen nimellisetäisyyteen. On tietenkin myös mahdollista varustaa mukaanviejä kiinteillä 10 reunoilla ja sen sijaan sovittaa laite erilaisiin taitto-viivamalleihin vaihtamalla mukaanviejä.
Kuviossa esitetyssä mukaanviejässä on neljä reunaa, mutta on myös ajateltavissa varustaa mukaanviejä muulla määrällä reunoja, esim. kolmella. Sekä reunojen määrä että 15 mukaanviejän muoto ja pituus täytyy tietenkin sovittaa syötettävän materiaaliradan mukaan.
Käytännön työn aikana keksinnön mukaisella laitteella voi joskus sattua, että radalla olevien taittoviivojen etäisyys jonkin verran poikkeaa odotetusta etäisyydestä.
20 Tällaisissa tilanteissa keksinnön mukainen järjestely antaa mahdollisuuden tehdä vastaava pienehkö radan pituuden korjaus mukaanviejäelimen yhteistoiminnassa olevien reunojen välillä aivan yksinkertaisesti säätämällä imukuppeihin tulevaa tyhjöä. Voimakkaampi tyhjö tulee niin muodoin de-25 formoimaan imukupin reunaa voimakkaammin ja vetämään kysymyksessä olevaa radan osaa syvemmälle alas mukaanviejän upotetulla alueella, niin että sen radan osan osuus, joka on viereisten reunojen välissä, käytännössä tulee pidennetyksi. Käytetyn tyhjö ei luonnollisestikaan saa milloin-30 kaan aiheuttaa suurta voimaa, että radan taittoviivat pakotetaan ohittamaan oikea asema reunojen päällä, ts. jos tyhjön aiheuttama voima on suurempi kuin vastakkainen ko-konaisvoima, jonka rata saa ja joka mm. aiheutetaan tartunnan johdosta mukaanviejän reunojen ja taittoviivojen vä-35 Iillä.
Jotta lisättäisiin imukuppien mahdollisuutta saavuttaa rata sisäänvientivaiheessa ja vetää alas rata, kun ίο 6 6 7 8 8 tyhjöä käytetään, voi myös olla edullista antaa jokaisen imukupin reunalle suhteellisen suuri korkeus, niin että sen äärimmäisin osa saavuttaa imaginaarisen tason mukaanviejän kahden vierekkäisen reunan välillä, sekä antaa imukupin reu-5 nalle palkeiden tapainen muoto, niin että varmistetaan maksimaalinen ulottuma ja joustavuus.
Vähemmällä kuin neljällä reunalla, edullisesti kolmella, varustettu pyörivä mukaanviejä voi olla suositeltava, jos radan taittoviivat ovat heikkoja ja määrittelemät-10 tömiä sekä käyttämistä varten yhdessä ohuen ja hyvin taipuisan laminoidun radan kanssa, jolla on pyrkimys taittua myös alueilta, joissa sitä ei ole varustettu taittoviivoil-la.
11 66788 Sätt och anordning för frammatning av en materialbana.
Föreliggande uppfinning avser ett sätt att frammata en med transversella biglinjer försedd materialbana med hjälp av 5 en roterbar medbringare som medelst runt sin omkrets anordnade kanter ingriper med biglinjerna.
Föreliggande uppfinning avser även en anordning för frammatning av en med transversella biglinjer försedd materialbana medelst en roterbar medbringare, som har runt sin om-10 krets fördelade axiella kanter för ingrepp med biglinjerna varvid avständet mellan tvä pä varandra följande kanter är mindre än motsvarande avständ mellan materialbanans biglinjer.
Förpackningar av ett mängfald olika slag tillverkas 15 ofta av ett halvstyvt plast-, pappers- eller kartongmaterial som tillföres en automatisk maskin och under stegvis frammat-ning genom maskinen successivt omformas tili en färdig för-packning. Vid tillverkning av förpackningsbehällare för t.ex. flytande livsmedel säsom mjölk och liknande mätäs maskinen 20 med ett banformigt, laminerat material. Materialet är relativt styvt men flexibelt och innefattar ett centralt bärarskikt av papper som ätminstone pä den ena sidan är belagt med ett homo-gent plastskikt. För att underlätta den för omformningen tili färdiga förpackningsbehällare nödvändiga vikningen av materia-25 let uppvisar materialbanan ett regelbundet äterkommande mönster av försvagnings- eller biglinjer, utmed vilka vikningen av materialet sedermera sker. Frammatningen av materialet sker intermittent eller kontinuerligt men med varierande hastighet enligt en förutbestämd cykel i takt med banans omformning tili 30 enskilda förpackningsbehällare. En förutsättning för att be- arbetningen av materialbanan och omformningen av densamma tili enskilda förpackningsbehällare skall kunna ske är att materialbanan alltid frammatas tili ett exakt förutstämt läge i vilket bearbetningen respektive formningen äger rum, eftersom i annat 35 fall vikningen av materialet ej kommer att ske utmed de tidi-gare nämnda biglinjerna. En noggrant bestämd frammatninslängd 12 66788 som för materialet till ett korrekt läge är viktig även av andra orsaker, t.ex. i de fall dä materialet skall förses med öppningsanordningar eller ett tryckt mönster som mäste placeras sä att det kommer i korrekt läge pä den färdiga 5 förpackningsbehällaren.
Fraramatning av en med biglinjer, mönster eller andra oregelbundenheter försedd materialbana pä ovannämnda sätt benämnes frammatning i register och förekommer mycket ofta vid förpackningstillverkning. Det vanligaste sättet att sä-10 kerställa en tillräckligt noggrann registerhällning är att förse materialbanan med ett upprepat mönster av fotocellmar-keringar, t.ex. tryckta punkter eller streck med kontrasteran-de färg, vilket mönster befinner sig i ett noggrannt bestämt förhällande tili materialbanans biglinjemönster, tryckmöns-15 ter eller liknande. Med hjälp av med nämnda fotocellmarkerin- gar samverkande fotoceller kontrolleras därefter frammatningen, som t.ex. kan ske med hjälp av medbringarorgan i form av val-sar, frammatningsbackar eller liknande, och korrigeras konti-nuerligt sä att en god registerhällning uppnäs och bibehälles. 20 Ett dylikt korrigeringssystem medför även den fördelen att eventuella onoggrannheter i biglinjemönstret, dvs smä avvikel-ser fran det stipulerade nominella mättet mellan efter var-andra följande transversella biglinjer ej inverkar negativt. Systemet är emellertid komplicerat till sin uppby.ggnad och 25 inrymmer därraed ocksä presumtiva felkällor. En nackdel är ocksä att registerhällningens noggrannhet blir direkt beroende av den noggrannhet med vilken fotocellmarkeringarna appliceras pä materialbanan (relativt biglinjemönstret).
Ett ändamäl med föreliggande uppfinning är att undan-30 röja ovannämnda nackdelar och ombesörja ett sätt att frammata en med transversella biglinjer försedd materialbana i register, vilket sätt är enkelt och okomplicerat samt onödiggör särskilda, för registerhällningen gjorda markeringar pH materialbanan.
35 Ett ytterligare ändamäl med föreliggande uppfinning är att ombesörja ett frammatningssätt som automatiskt tillser 13 66788 att frammatningen sker i register oberoende av de felaktig-heter som kan förefinnas i avständet mellan materialbanans transversella biglinjer.
Dessa och andra ändamäl har enligt uppfinningen upp-5 nätts genom att ett sätt av den inledningsvis beskrivna typen getts kännetecknen att det linjära avständet mellan tvä för ingrepp raed medbringaren avsedda biglinjer reduceras genom temporär krökning av mellanliggande materialbana till dess att biglinjerna ingriper med var sin kant.
10 Föredragna utföringsformer av sättet enligt uppfinnin gen har vidare getts de av underkraven 2 och 3 framgäende kännetecknen.
Ett ändamäl med föreliggande uppfinning är ocksä att ombesörja en anordning för frammatning av en med transversella 15 biglinjer försedd materialbana i register, vilken anordning icke är behäftad med tidigare nackdelar.
Ett ytterligare ändamäl med föreliggande uppfinning är att ombesörja en frammatningsanordning som är enkel och okomplicerad och som genom direkt mekaniskt ingrepp med den 20 frammatade materialbanans transversella biglinjer säkerställer att frammatningen sker i register med biglinjemönstret, oav-sett de avvikelser som förekommer i det nominella avständet mellan pä varandra följande transversella biglinjer.
Dessa och andra ändamäl har enligt uppfinningen upp-25 nätts genom att en anordning av den inledningsvis beskrivna typen getts kännetecken att medbringaren innefattar organ som är anordnade att kröka den mellan kanterna belägna delen av materialbanan i sädan utsträckning att biglinjerna samman-faller med kanterna.
30 Föredragna utföringsformer av anordningen enligt upp finningen har vidare getts de av underkraven 5-10 framgäende kännetecknen.
Sättet och anordningen enligt uppfinningen gör det möjligt att direkt i samband med frammatningen och med hjälp 35 av själva frammatningsorganet undanröja inverkan av ett fel-aktigt avständ mellan efterföljande, transversella biglinjer 66788 pä banan sä att hanan aldrig konuner ur register. Genom att utforma medbringaren sä att avständet mellan tvä pä varandra följande kanter alltid är mindre än det minsta accepterade avständet mellan de med medbringaren samverkande transversella 5 biglinjerna pä den materialbana som skall användas, samt genom att i samband med frammatningen genom krökning av banan för-korta det linjära avständet mellan de med nämnd§. kanter samverkande biglinjer, fixeras alltid nämnda biglinjer mittför motsvarande kanter pä medbringaren sä att denna vid rotation 10 en viss förutbestämd del av ett varv alltid förflyttar banan tili ett förutbestämt läge, varefter cykeln upprepas.
Sättet och anordningen enligt uppfinningen kommer att beskrivas närmare i det följande under särskild hänvisning tili bifogade schematiska figur, som är en sidovy av anordningen 15 enligt uppfinningen och uteslutande visar de för förstäelse av uppfinningen nödvändiga detaljerna.
I figuren visas ett frammatningsorgan i form av en roterbar medbringare 1, som är lagrad kring en horisontell centrumaxel. Medbringaren 1 är drivbar medelst en motor och 20 inmonterad i en icke visad förpackningsmaskin för frammatning av en förpackningsmaterialbana 2 som skall bearbetas i maskinen. Förpackningsmaterialbanan bestär av ett laminerat material som innefattar ett centralt bärarskikt av papper, vilket pä ömse sidor är belagt med homogent plastmaterial. Förpacknings-25 materialbanan 2 är säledes förhällandevis styv, och för att underlätta den nödvändiga vikningen av materialbanan vid om-formningen av materialbanan tili förpackningsbehällare är materialbanan försedd med ett mönster av viknings- eller biglinjer, som utgöres av linjeformiga inpressningar i materialet. 30 FÖrutom längsgäende och snett över materialbanan löpande biglinjer, vilka icke visas pä ritningen, uppvisar materialbanan med jämna mellanrum transversella, dvs tvärs över materialbanan sig sträckande biglinjer 3, vilka enligt uppfinningen även utnyttjas för frammatningen av banan.
35 Den roterbara medbringaren 1 har ett huvudsakligen kvadratiskt tvärsnitt och uppvisar fyra inbördes parallella 15 66788 kanter 4, vilka är anordnade med jämn delning runt medbringa-ren. Hellan kanterna 4 är medbrlngarsidorna försänkta och 1 vardera försänkningen finns en eller flera pneumatiska sug-koppar 5.
5 Pä nigot avstand frin medbringaren 1 finns en cylind- risk styrvals 6, vilken är roterbar kring en horisontell axel. Styrvalsen 6 är belägen nedanför medbringaren och sträcker sig nägot in under denna si att den del av materialbanan 2 som löper fran styrvalsen 6 till medbringaren 1 alltid befinner 10 sig mellan medbringaren och det vertikalplan, som sträcker sig genom den kant 4 till vilken banan löper i det aktuella ögonblicket, dvs vinkel oC i figuren är alltid större än 0.
Mot styrvalsen 6 anligger en ytterligare cylindrisk vals 7, vars centrumaxel är parallell med styrvalsen 6. Val-15 sen 7 kan bromsas medelst nigot reglerbart elektriskt eller mekaniskt organ och ddn i nypet mellan valsarna 6 och 7 löpan-de materialbanan 3 kan härigenom bromsas si att den halles sträckt under det att den löper frin styrvalsen 6 och till medbringarens aktuella kant 4. Resterande del av materialba-20 nan 2, dvs den over medbringaren sig sträckande delen samt den del som redan passerat medbringaren, halles sträckt med hjälp av ett annat, icke visat organ, t.ex. en medelst en reglerbar motor roterbar framdrivningsvals.
Framdrivningen av materialbanan i register med hjälp 25 av sättet och anordningen enligt uppfinningen sker genom steg-vis rotation av medbringaren 1 i pilens 8 riktning. Vid rotation medföljer materialbanan 2, eftersom den omsluter en sa stor del av medbringarens 1 omkrets att alltid itminstone tva * av medbringarens kanter 4 ingriper med de transversellt över 30 materialbanan 2 sig sträckande biglinjerna 3, vilket förhindrar att materialbanen glider i förhlllande till medbringaren.
Under förutsättning att den över medbringaren löpande materialbanan halles sträckt samt att avstindet mellan tva till var-andra gränsande kanter 4 pi medbringaren exakt överensstämmer 35 med avstandet mellan tvi pi varandra följande transversella biglinjer 3 pa materialbanan kan frammatningen av materialbanan noga styras av medbringaren, eftersom rotation av denna 16 66788 ett förutbestämt antal grader motsvarar frammatning av mate-rialbanan en förutbestämd sträcka. Emmellertid är det omöjligt att förse materialbanan 2 med biglinjerna 3 med sädan precision att avständet mellan de pä varandra följande biglinjerna 5 är exakt lika längt över materialbanans 2 hela längd. Efter-som även ett mycket litet fel i avständet mellan de pä varandra följande biglinjerna sä smäningom akulle kornina att acku-muleras och tillsammans med tidigare fel medföra att ingreppet mellan biglinjerna och kanterna 4 gär förlorat och att mate-10 rialbanan till slut kommer ur register är det nödvändigt att vid varje frammatning företa en sadan korrigering att det felaktiga avständets inverkan pä frammatningen elimineras.
Detta sker enligt uppfinningen genom att det linjära avstän-det mellan tvä för ingrepp med medbringaren 1 avsedda big-15 linjer 3 reduceras genom temporär krökning av mellanliggande materialbana till dess att biglinjerna ingriper med var sin kant 4 pä medbringaren. Vid bestämningen av avständet mellan tvä intill varandra belägna kanter 4 pä medbringaren bestämmer man för st den största möjliga awikelse frän det nominella av-20 ständet mellan tvä efterföljande biglinjer 3 pä materialbanan som kan tolereras vid materialtillverkningen. Därefter utfor-mar man medbringaren sä att avständet mellan tvä pä varandra följande kanter 4 är nägot mindre än motsvarande avständ mellan materialbanans biglinjer 3 dä dessa befinner sig pä det 25 kortaste avständ frän varandra som accepteras vid tillverknin-gen av materialet. Vid matningen av materialbanan med hjälp av medbringaren 1 reduceras därefter det linjära avständet mellan biglinjerna 3 genom att den mellan kanterna 4 belägna deIen av materialbanan genom vakuumpäverkan drages ner i ur-30 tagningen i medbringaren tili dess att biglinjerna 3 ingriper med respektive kant 4. Pä detta sätt centreras den mellan biglinjerna 3 befintliga bandelen i förhällande tili medbringa-rens mellan kanterna 4 belägna sida sä att den biglinje 3 som senast kömmit tili anliggningmot medbringaren bringas tili 35 korrekt läge över den aktuella kanten 4, och genom att upp- repa detta förfarande vid varje frammatning placeras materialet 17 66788 varje gang i ett definierat läge. Variationer i avständet mel-lan tvä intill varandra belägna biglinjer 3 saknar betydelse eftersom krökningen av en bandel varje gäng xnedför att en ny biglinje fixeras i korrekt läge över en av medbringarens kan-5 ter. Krökningen av materialbanan kan ske antingen genom meka-nisk päverkan, t.ex. medelst ett mekaniskt griporgan, eller genom luftpäverkan, varvid säväl övertryck som undertryck kan utnyttjas.
Enligt en föredragen utföringsform av anordningen en-10 ligt uppfinningen bestär de organ som är anordnade att kröka den mellan kanterna belägna delen av materialbanan av sug-koppar 5, vilka är belägna i de försänkta omrädena i medbrin-garen 1. Sugkopparna är belägna centralt mellan medbringarens intill varandra belägna kanter 4 och varje medbringarsida har 15 lämpligen ett sädant antal i linje anordnade sugkoppar 5 att materialbanans hela bredd täckes. Varje sugkopp 5 innefattar en flexibel krage eller manschett som gör det möjligt att dra materialbanan sä längt ner i urtagningen att de aktuella big-linjerna 3 ingriper med respektive kanter 4.
20 Vakuumet tili sugkopparna 5 ledes till medbringaren 1 via icke visade anslutningar vid medbringarens ändar samt till-föres sugkopparna selektivt i beroende av medbringarens vinkel-läge. Detta sker medelst en vid medbringarens ände anordnad stationär kanal, vilken sträcker sig runt centrumaxeln över 25 en vinkel som svarar mot den övre delen av medbringarens rota-tionsvarv sä att sugkopparna via i medbringarens ände utmynnan-de förbindelser kopplar tili vakuumkällan medan de befinner sig i sitt övre läge. I det i figuren visade läget är t.ex. sugkoppen 5' aktiv medan övriga sugkoppar är inaktiva. Sug-30 koppen 5''' har just inaktiverats och sugkoppen 5" kommer snart att aktiveras vid den fortsatta vridningen av medbringaren.
Säsom framgär av ritningen befinner sig sugkopparna pä ett sädant djup i de i medbringarsidorna försänkta omrädena 35 att materialbanan, dä den sträcker sig rätlinjigt mellan tvä pä varandra följande kanter 4, inte kommer i kontakt med res- 18 66788 pektive sugkopp. Enligt en föredragen utföringsform brinqas materialbanan till kontakt med sugkoppen med hjälp av ett rörligt motorgan som inpressar materialbanan i utryramena me11an kanterna 4 till dess att sugkoppen kan kvarhälla mate-5 rialbanan. Denna anordning är av välkänd typ och bestär av en tryckrulle eller vals (visas icke p& ritningen) som medelst en fjäder päverkas i riktning mot medbringarorganets 1 cent-rumaxel. Anordningen placeras lämpligen pä nägot avständ ovan-för styrvalsen 6.
10 Det är ocksä möjligt att istället för det fjäderbelas- tade raotorganet utföra sugkopparna 5 förflyttbara mellan ett främre läge, i vilket de sträcker sig utanför det pian i vil-ket tvä tili varandra gränsande kanter 4 är belägna, samt ett bakre läge, i vilket de är indragna i det mellan kanterna 4 15 befintliga, försänkta omrädet. En dylik mekanism kan drivas mekaniskt vid raedbringarens rotation eller via vakuumet och är att föredra särskilt i de fall dä medbringaraggregatet maste anbringas pä ett ställe med begränsat utrymme.
För att möjliggöra matning av materialbanor med olika 20 typer av biglinjemönster och därmed varierande avständ mellan de transversella biglinjer 3 som utnyttjas för frammatningen i register är det lämpligt att utforma medbringarorganets kanter 4 sasom linjaler, vilka är utbytbara eller justerbara i riktning mot eller frän medbringarens centrumaxel sä att av-25 ständet mellan linjalernas yttre, med biglinjerna 3 ingripande kanter kan varieras och anpassas tili det nominella avst&ndet mellan biglinjerna 3 pä den materialbana som för tillfället skall frammatas. Det är givetvis ocksä möjligt att utforma medbringaren med fasta kanter och istället anpassa anordningen 30 för olika biglinjemönster genom utbyte av medbringaren.
Den i figuren visade medbringaren uppvisar fyra kanter, med det är även tänkbart att utforma medbringaren med ett annat antal kanter, t.ex. tre. Säväl antalet kanter som medbringarens form och längd mäste givetvis anpassas efter den 35 materialbana som skall frammatas.
Under praktiskt arbete med anordningen enligt uppfinnin-gen kan det ibland inträffa att avständet mellan biglinjerna 19 66788 pä banan nägot awiker frän det förväntade avständet. Vid sädana tillfällen ger arrangeraanget enligt uppfinningen en möjlighet att göra en motsvarande mindre korrigering av ban-längden melian medbrlngarorganets samverkande kanter genom 5 att helt enkelt reglera graden av vakuum tili sugkopparna.
Ett kraftigare vakuum kommer sälunda att deformera sugkopps-kanten kraftigare och dra den aktuella bandelen djupare ner i medbringarens försänkta omräde, sä att avständet för den del av banan som sträcker sig raellan angränsande kanter i prakti-10 ken blir förlängt. Det applicerade vakuumet fär naturligtvis aldrid orsaka en sä hög kraft att banans biglinjer tvingas passera det korrekta läget över kanterna, d.v.s. om den av vakuumet orsafcaide' kraften Är stbxte än den totala motsatta kraft som bamfth erhäller ooh som bland annat orsa-kas av ingreppet mellan medbringarens kanter och biglinjer na.
För att oka sugkopparnas möjlighet att nä banan i in-ledningsskedet och att dra ner banan när vakuumet anbringas kan det ocksä vara fördelaktigt att ge kanten pä varje sugkopp 20 en förhällandevis stor höjd sä att dess yttersta del när det imaginära planet mellan tvä av medbringarens angränsande kanter, samt att ge sugkoppskanten en bälgliknande form sä att maxima räckvidd och flexibilitet säkerställes.
En roterbar medbringare med färre än fyra kanter, före-25 trädesvis tre, kan vara att föredraga om banans biglinjer är svaga och obestämda samt för användning tillsammans med en tunn och mycket flexibel laminerad bana som har tendens att vikas ocksä i omräden där den inte är försedd med biglinjer.

Claims (10)

20 66788
1. Tapa syöttää poikittaisilla taittoviivoilla varustettua materiaalirataa (2) pyörivän mukaaviejän (1) 5 avulla, joka kehälleen sovitettujen reunojen (4) välityksellä tarttuu taittoviivoihin, tunnettu siitä, että suoraa etäisyyttä mukaanviejän kanssa tartuntaan tarkoitetun kahden taittoviivan (3) välillä pienennetään välissä olevan materiaaliradan tilapäisen käyristämisen avulla, 10 kunnes taittoviivat tarttuvat kukin omaan reunaansa.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen tapa, tunnet-t u siitä, että käyristäminen tapahtuu tyhjön välityksellä.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen tapa, tunnet-t u siitä, että tyhjöllä vaikutetaan mukaanviejän pyöräh- 15 dyskierroksen rajoitetun osan ajan.
4. Laite poikittaisilla taittoviivoilla (3) varustetun materiaaliradan (2) syöttämiseksi pyörivän mukaanviejän (1) välityksellä, jossa on kehän ympärille jaettuja aksiaalisia reunoja (4) taittoviivoihin (3) tarttumista 20 varten ja jossa kahden peräkkäisen reunan (4) välinen etäisyys on pienempi kuin vastaava etäisyys materiaaliradan (2) taittoviivojen (3) välillä, tunnettu siitä, että mukaanviejä (1) käsittää elimet (5), jotka on sovitettu käyristämään materiaaliradan (2) reunojen (4) välis- 25 sä olevaa osaa siinä määrin, että taittoviivat (3) sattuvat yhteen reunojen (4) kanssa.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen laite, tunnettu siitä, että reunojen (4) välissä sijaitsevat mukaanviejän (1) osat on upotettu sen tason suhteen, jossa 30 sijaitsee kaksi toisiinsa rajoittuvaa reunaa (4).
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen laite, tunnettu siitä, että mukaanviejässä on upotetuilla alueilla sijaitsevat imukupit (5).
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen laite, t u n - 35. e t t u siitä, että jokaisessa imukupissa (5) on taipuisa kaulus, jonka vapaa pää toimimattomassa tilassa pääasiallisesti sivuaa mainittua tasoa. 21 66788
8. Patenttivaatimuksen 6 mukainen laite, tunnet-t u siitä, että imukupit (5) ovat siirrettäviä etummaisen aseman, jossa ne ulottuvat mainitun tason ulkopuolella sekä takimmaisen aseman välillä, jossa ne ovat vietyinä reuno- 5 jen (4) välissä sijaitsevan upotetun alueen sisään.
9. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen laite, tunnettu siitä, että laite käsittää liikkuvan vastaelimen materiaaliradan (2) puristamiseksi reunojen (4) välisiin tiloihin.
10. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukai nen laite, tunnettu siitä, että mukaanviejäelimen (1) reunat muodostetaan säädettävistä viivoittimista. 66788 22
FI803842A 1979-12-11 1980-12-10 Saett och anordning foer frammatning av en materialbana FI66788C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7910167 1979-12-11
SE7910167A SE443128B (sv) 1979-12-11 1979-12-11 Sett och anordning for frammatning av en med biglinjer forsedd materialbana

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI803842L FI803842L (fi) 1981-06-12
FI66788B true FI66788B (fi) 1984-08-31
FI66788C FI66788C (fi) 1984-12-10

Family

ID=20339518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI803842A FI66788C (fi) 1979-12-11 1980-12-10 Saett och anordning foer frammatning av en materialbana

Country Status (15)

Country Link
US (1) US4351461A (fi)
EP (1) EP0030366B1 (fi)
JP (1) JPS5689937A (fi)
AT (1) ATE4886T1 (fi)
AU (1) AU536006B2 (fi)
BR (1) BR8008070A (fi)
CA (1) CA1154473A (fi)
DE (1) DE3065208D1 (fi)
DK (1) DK149406C (fi)
ES (1) ES8202313A1 (fi)
FI (1) FI66788C (fi)
MX (1) MX153824A (fi)
NO (1) NO149129C (fi)
SE (1) SE443128B (fi)
ZA (1) ZA807699B (fi)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE436023B (sv) * 1983-03-31 1984-11-05 Tetra Pak Int Roterbar vinda for ingrepp i register med en biglinjeforsedd materialbana roterbar vinda for ingrepp i register med en biglinjeforsedd materialbana
JPS6015137A (ja) * 1983-07-08 1985-01-25 凸版印刷株式会社 角筒状容器の製造方法
US4844313A (en) * 1986-02-13 1989-07-04 Tetra Pak International Aktiebolag Feed device for long and narrow strips of continuous package
SE468753B (sv) * 1988-09-13 1993-03-15 Profor Ab Saett och anordning foer tillverkning av en laminerad materialremsa
SE461977B (sv) * 1988-09-14 1990-04-23 Profor Ab Anordning foer intermittent frammatning av en med transversella biglinjer foersedd materialbana
JP2541363B2 (ja) * 1990-06-12 1996-10-09 日本製紙株式会社 紙容器用板紙素材の折目線に折癖を付ける方法
US5640835A (en) * 1991-10-16 1997-06-24 Muscoplat; Richard Multiple envelope with integrally formed and printed contents and return envelope
US20050178812A1 (en) * 2004-02-18 2005-08-18 Akechi Yano Roller with salient members
DE102008025888A1 (de) * 2008-05-29 2009-12-24 Bhs Corrugated Maschinen- Und Anlagenbau Gmbh Falteinrichtung
BRPI1008107B1 (pt) * 2009-02-04 2020-11-10 Packsize, Llc sistema de alimentação para introduzir matéria-prima em uma máquina de conversão, uma máquina de conversão usada para converter matéria-prima e pilha de matéria-prima
WO2012003167A1 (en) 2010-07-02 2012-01-05 Packsize Llc Infeed guide system
EP3243615B1 (en) 2011-11-10 2020-01-08 Packsize LLC Elevated converting machine for converting material into packaging templates
EP2802448B1 (en) 2012-01-09 2016-10-26 Packsize LLC Converting machine with an upward outfeed guide
ITUD20120036A1 (it) * 2012-03-06 2013-09-07 Panotec Srl Macchina automatizzata per piegare a zig-zag ed impilare un nastro cordonato di materiale sufficientemente rigido
US10093438B2 (en) 2014-12-29 2018-10-09 Packsize Llc Converting machine
CN104843250B (zh) * 2015-03-31 2018-02-09 宜兰食品工业股份有限公司 一种连包的折叠装置
JP7043426B2 (ja) 2016-06-16 2022-03-29 パックサイズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 箱テンプレート製造システムおよび方法
US10850469B2 (en) 2016-06-16 2020-12-01 Packsize Llc Box forming machine
WO2018098557A1 (en) * 2016-11-28 2018-06-07 Langen Packaging Inc. Apparatus and method for folding a chain of containers
US11242214B2 (en) 2017-01-18 2022-02-08 Packsize Llc Converting machine with fold sensing mechanism
SE541921C2 (en) 2017-03-06 2020-01-07 Packsize Llc A box erecting method and system
SE1750727A1 (sv) 2017-06-08 2018-10-09 Packsize Llc Tool head positioning mechanism for a converting machine, and method for positioning a plurality of tool heads in a converting machine
US11173685B2 (en) 2017-12-18 2021-11-16 Packsize Llc Method for erecting boxes
US11305903B2 (en) 2018-04-05 2022-04-19 Avercon BVBA Box template folding process and mechanisms
US11247427B2 (en) 2018-04-05 2022-02-15 Avercon BVBA Packaging machine infeed, separation, and creasing mechanisms
DE112019003075T5 (de) 2018-06-21 2021-03-25 Packsize Llc Verpackungsvorrichtung und systeme
SE543046C2 (en) 2018-09-05 2020-09-29 Packsize Llc A box erecting method and system
US11524474B2 (en) 2018-11-30 2022-12-13 Packsize Llc Adjustable cutting and creasing heads for creating angled cuts and creases
WO2020146334A1 (en) 2019-01-07 2020-07-16 Packsize Llc Box erecting machine
US11701854B2 (en) 2019-03-14 2023-07-18 Packsize Llc Packaging machine and systems

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2620205A (en) * 1950-07-17 1952-12-02 Clarence W Vogt Sheet material articles in sequence
US3294301A (en) * 1965-02-09 1966-12-27 Standard Packaging Corp Web registration system
US3673418A (en) * 1970-09-14 1972-06-27 Littell Machine Co F J Automatic registering apparatus
DE2142901A1 (de) * 1971-08-27 1973-03-01 Dornier Ag Querfalzvorrichtung fuer von rotationsdruckmaschinen kommende papierbogen
DE2155711C3 (de) * 1971-11-05 1975-05-22 Automatic Druckmaschinenfabrik Dr. W. Hinniger & Soehne, 1000 Berlin Einrichtung zum absatzweisen Fördern von zu bedruckenden Bahnen, insbesondere von Querstrichperforationen aufweisenden Endlosformularen, in Rotationsdruckmaschinen für veränderliche Formate
GB1505167A (en) * 1975-07-02 1978-03-30 Data Recording Instr Co Apparatus for feeding multilayer webs
SE400523B (sv) * 1975-12-19 1978-04-03 Ziristor Ab Sett att vid en forpackningsmaskin avlesa fotocellmarkeringar pa en materialbanas dekorsida jemte anordning for genomforande av settet

Also Published As

Publication number Publication date
FI803842L (fi) 1981-06-12
JPS5689937A (en) 1981-07-21
MX153824A (es) 1987-01-19
BR8008070A (pt) 1981-06-30
JPH0310495B2 (fi) 1991-02-13
SE7910167L (sv) 1981-06-12
ZA807699B (en) 1981-11-25
ES497577A0 (es) 1982-01-16
AU536006B2 (en) 1984-04-12
EP0030366A1 (en) 1981-06-17
NO803707L (no) 1981-06-12
DK524880A (da) 1981-06-12
ATE4886T1 (de) 1983-10-15
FI66788C (fi) 1984-12-10
DK149406C (da) 1987-01-12
NO149129B (no) 1983-11-14
AU6524280A (en) 1981-06-18
DK149406B (da) 1986-06-02
CA1154473A (en) 1983-09-27
EP0030366B1 (en) 1983-10-05
US4351461A (en) 1982-09-28
ES8202313A1 (es) 1982-01-16
NO149129C (no) 1984-02-29
DE3065208D1 (en) 1983-11-10
SE443128B (sv) 1986-02-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI66788B (fi) Saett och anordning foer frammatning av en materialbana
EP2087991B2 (de) Vorrichtung zum Herstellen von Tabak-Beuteln
EP2415590B1 (de) Vorrichtung zum Herstellen von Tabak-Beuteln
EP1500504B1 (de) Vorrichtung zum Bedrucken von flachen Werkstücken aus Holzwerkstoff
JP2005319789A (ja) ブランクから折畳み箱を製造するための製函機
JPH0416386B2 (fi)
JPH02187327A (ja) 封筒及び類似のものを製造する機械においてクリップを固定する方法及び装置
CN1077065C (zh) 生产印花带状标签及将其贴到香烟盒上的方法和设备
JPH06206305A (ja) 単一パスにおいて多色容器本体ブランクを印刷するための装置と方法
CN111542477B (zh) 用于将标签施加到香烟包装件上的方法和设备
US20180147860A1 (en) Method and apparatus for arranging sheets in a shingled position
ITMI982159A1 (it) Macchina per l'applicazione di collante in zone prestabilite di prodotti in genere.
US20100139218A1 (en) Method and apparatus for wrapping a stack with a wrapping sheet
JP5334991B2 (ja) フレキソ印刷用の印刷組版を準備する方法
JP2011506154A5 (fi)
US4504336A (en) Tab applying method and apparatus
EP1209083A2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Packungen mit Aussenumhüllung sowie Bobineneinheit
CN101195296B (zh) 单张纸对卷筒纸的套准方法
DE102018219717B3 (de) Bogenverarbeitende Maschine mit einer Vorrichtung zum Behandeln von Substraten
SE500938C2 (sv) Anordning för kontinuerlig applicering av remsbitar på en löpande materialbana
US20130199128A1 (en) Printer with Split Platen for Printing Web Material and Method
DE102015213432A1 (de) Vorrichtung zum sequentiellen Transport einzelner bogenförmiger Substrate jeweils mit einem entlang einer Bewegungsbahn bewegten Greiferwagen und Maschinenanordnung mit dieser Vorrichtung
DE102004050725A1 (de) Verfahren zum Transport von Bogenmaterial und Verarbeitungsmaschine dazu
US11319102B2 (en) Processing apparatus for packaging machines
ES2937990T3 (es) Máquina de procesamiento de sustratos en forma de panel con una instalación, procedimiento de configuración y procedimiento de funcionamiento de una instalación

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired

Owner name: TETRA PAK INTERNATIONAL AB