FI104528B - Förfarande för att lokalisera en mobilstation, och cellulärt radionät - Google Patents

Förfarande för att lokalisera en mobilstation, och cellulärt radionät Download PDF

Info

Publication number
FI104528B
FI104528B FI963974A FI963974A FI104528B FI 104528 B FI104528 B FI 104528B FI 963974 A FI963974 A FI 963974A FI 963974 A FI963974 A FI 963974A FI 104528 B FI104528 B FI 104528B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
mobile station
base station
system
station
field strength
Prior art date
Application number
FI963974A
Other languages
English (en)
Finnish (fi)
Other versions
FI963974A0 (sv )
FI963974A (sv )
Inventor
Risto Leppaenen
Jaana Laiho-Steffens
Original Assignee
Nokia Networks Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
  • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
  • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
  • G01S5/14Determining absolute distances from a plurality of spaced points of known location
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
  • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
  • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
  • G01S5/0252Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves by comparing measured values with pre-stored measured or simulated values

Claims (15)

1. Förfarande för att lokalisera en mobil station (150) i ett cellulärt radionät, vilket cellulära radionät omfattar ätminstone ett nätkontrollsystem (100), ätminsto-5 ne ett nätsystem (110), ätminstone ett basstationssystem (120) och ätminstone en mobil station (150), vilket nätkontrollsystem (100) omfattar en fältstyrkematris (220), vilken faltstyrkematris (220) omfattar koordinatdata och fältstyrkedata för en betjänande cell (132) och för ät-10 minstone en granncell (130), vilket basstationssystem (120) omfattar ätminstone tvä basstationer (124, 126) och ätminstone ett styrorgan (122) för basstationen, och bas-stationen (124, 126) har ett hörbarhetsomräde eller en cell (130, 132), och den mobila stationen (150) har en 15 tvävägsradioförbindelse (140) tili den betjänande cellens (132) basstation (124), och den mobila stationen (150) har en lyssningsradioförbindelse (142) tili ätminstone en granncells (130) basstation (126), och den mobila stationen (150) mottager data om sin tvävägsradioförbindelse 20 (140) frän den betjänande cellens (132) basstation (124), i och den mobila stationen (150) mäter data (140) som berör • i « dess tvävägsradioförbindelse (140) tili den betjänande cellens (132) basstation (124), och den mobila stationen • (150) mäter data (142) som berör dess lyssningsradioför- • · · 25 bindelse (142) tili ätminstone en granncells (130) bassta- • · · ·’ tion (126) , kännetecknat av att förfarandet omfattar följande steg: :*j\ A) data som mottagits och uppmätts av den mobila stationen (150) förmedlas tili nätkontrollsystemet (100), • , 30 B) data som mottagits och uppmätts av den mobila * stationen (150) jämförs med fältstyrkedata i fältstyrke- matrisen (220), ··· C) den mobila stationens (150) position estimeras som fältstyrkematrisens (220) koordinater i förhällande 35 tili den betjänande cellens (132) basstation (124) och ätminstone en granncells (130) basstation (126), sä att data 104528 19 (140, 142) som mottagits och uppmätts av den mobila sta- tionen (150) pä bästa sätt motsvarar fältstyrkedata i fältstyrkematrisen (220).
2. Förfarande enligt patentkrav 1, kanne-5tecknat av att i GSM/DCS -system omfattar förfaran-det följande steg: A) tidsanpassningens främjande faktor (300) som mottagits av den mobila stationen (150), den betjänande cellens (132) fältstyrka (140) som uppmätts av den mobila 10 stationen (150), och ätminstone en granncells (130) fältstyrka (142) som uppmätts av den mobila stationen (150) förmedlas med identifieringsdata till nätkontrollsystemet (100), B) den mobila stationens (150) position estimeras 15. den betjänande cellens (132) omräde enligt tidsanpassningens främjande faktor (300), C) estimatet för den mobila stationens (150) position specificeras genom att den betjänande cellens (132) fältstyrka (140), som uppmätts av den mobila stationen 20 (150), jämförs med ifrägavarande betjänande cells (132) ·· f ältstyrkedata i f ältstyrkematrisen (220); D) estimatet för den mobila stationens (150) posi-tion specificeras genom att granncellens (130) fältstyrka ;·_ (142), som uppmätts av den mobila stationen (150), jämförs 1 25 med ifrägavarande granncells (130) fältstyrkedata i fält- • · · *)·’ styrkematrisen (220), • · · ’·* ’ E) steg D) upprepas tills en tillräcklig mängd mätresultat har behandlats, • · · V F) den mobila stationens (150) position presente- • · t V · 30 ras som fältstyrkematrisens (220) koordinater.
....: 3. Förfarande enligt patentkrav 1 eller 2, • · , kännetecknat av att den mobila stationens (150) rutt bildas av ätminstone tvä positioner för den mo-bila stationen (150) . ·/·'; 35
4. Förfarande enligt patentkrav 3, känne tecknat av att nätkontrollsystemet (100) dessutom 104528 20 omfattar en digital karta (220), och att den mobila sta-tionens (150) rutt jämförs med vägar, gator eller andra användbara farleder som syns pä den digitala kartan (220), och därefter korrigeras den mobila stationens (150) rutt 5 sä att den motsvarar den farled som används.
5. Förfarande enligt patentkrav 4, k ä n n e-tecknat av att jämförelsen utförs med ett mönsteri-dentifieringsförfarande.
6. Förfarande enligt patentkrav 1 eller 2, 10 kännetecknat av att förfarandet används för att identifiera högtrafikomraden i det cellulära radionä-tet genom att bilda en fördelning av de mobila stationer-nas (150) positioner i cellerna (130, 132).
7. Förfarande enligt patentkrav 1 eller 2, 15 kännetecknat av att endast positionen för en mobil station (150) som ringer ett nödsamtal visas som fältstyrkematrisens (220) koordinater.
8. Förfarande enligt patentkrav 1 eller 2, kännetecknat av att celler (130, 132) belägna 20 inomhus samt läckande kablar och repeterare som eventuellt är i användning identifieras i nätkontrollsystemet (100), varvid dämpning förorsakad av de inre utrymmena samt an- vändning av läckande kablar och repeterare observeras i förfarandet. • 25
9. System för att lokalisera en mobil station * · · * .*;· (150) i ett cellulärt radionät, vilket cellulära radionät V · Λ omfattar ätminstone ett nätkontrollsystem (100), atminsto- ... ne ett nätsystem (110), ätminstone ett basstationssystem • · c • · · J (120) och ätminstone en mobil station (150), vilket nät- • · * I *·* * 30 kontrollsystem (100) omfattar en fältstyrkematris (220) , *:··· vilken fältstyrkematris (220) omfattar koordinatdata och fältstyrkedata för en betjänande cell (132) och för ätminstone en granncell (130), vilket basstationssystem "'· (120) omfattar ätminstone tvä basstationer (124, 126) och 1 « • '·' 35 ätminstone ett styrorgan (122) för basstationen, och bas- stationen (124, 126) har ett hörbarhetsomräde eller en 104528 21 cell (130, 132), och den mobile stationen (150) har en tvävägsradioförbindelse (140) till den betjänande cellens (132) basstation (124), och den mobila stationen (150) har en lyssningsradioförbindelse (142) till ätminstone en 5 granncells (130) basstation (126), och den mobila stationen (150) mottager data om sin tvävägsradioförbindelse (140) frän den betjänande cellens (132) basstation (124), och den mobila stationen (150) mäter data (140) som berör dess tvävägsradioförbindelse (140) till den betjänande 10 cellens (132) basstation (124), och den mobila stationen (150) mäter data (142) som berör dess lyssningsradioförbindelse (142) till ätminstone en granncells (130) basstation (126), kännetecknat av att nätkontroll-systemet (100) är anordnat att mottaga data (140, 142) som 15 mottagits och uppmätts av den mobila stationen (150) och att estimera dessa data (140, 142) genom att använda den mobila stationens (150) position som fältstyrkematrisens (220) koordinater.
10. System enligt patentkrav 9, kanne- 20 tecknat av att nätkontrollsystemet (100) omfattar ··· medel (200) för att mottaga tidsanpassningens :·. främjande faktor (300) som mottagits av den mobila statio- • # · nen (150), den betjänande cellens (132) fältstyrka (140) .! . som uppmätts av den mobila stationen (150), och ätminstone '1 25 en granncells (130) fältstyrka (142) som uppmätts av den • · · III’ mobila stationen (150), samt alla ovan nämnda uppgifters • · · *·" ' identifieringsdata, medel (210) för att estimera den mobila stationens ··· V · (150) position enligt tidsanpassningens främjande faktor :T: 30 (300), medel (210) för att jämföra den betjänande cellens • ♦ . (132) fältstyrka (140) som uppmätts av den mobila statio- . nen (150) med den betjänande cellens (132) fältstyrkedata i fältstyrkematrisen (220); : 35 medel (210) för att jämföra granncellens (130) fältstyrka (142) som uppmätts av den mobila stationen 104528 22 (150) med ifragavarande granncells (130) fältstyrkedata i fältstyrkematrisen (220), medel (230) för att presentera den mobila statio-nens (150) position som fältstyrkematrisens (220) koordi-5 nater.
11. System enligt patentkrav 10, k ä n n e-tecknat av att nätkontrollsystemet (100) omfattar ytterligare en digital karta (220), och medel (210) för att bilda en rutt för den mobila 10 stationen (150) av ätminstone tvä positioner för den mobila stationen (150), medel (210) för att jämföra den mobila stationens (150) rutt med vägar, gator eller andra farleder som syns pä den digitala kartan (220), 15 medel (210) för att korrigera den mobila statio nens (150) rutt sä att den motsvarar den farled som an-vänds, medel (230) för att presenteras den mobila stationens (150) rutt som fältstyrkematrisens (220) koordinater.
12. System enligt patentkrav 10, kanne- ·;· t e c k n a t av att nätkontrollsystemet (100) omfattar medel (210) för att identifiera högtrafikomräden i det cellulära radionätet genom att bilda en fördelning av de ; · ι > mobila stationernas (150) positioner i cellerna (130, ' 25 132) . « · · • · t
13. System enligt patentkrav 10, k ä n n e- • · · *·1 t e c k n a t av att nätkontrollsystemet (100) omfattar medel (210, 230) för att endast visa positionen för en mo- • · · ·.· · bil station (150) som ringer ett nödsamtal som fältstyrke- ·1 30 matrisens (220) koordinater.
14. System enligt patentkrav 11, k ä n n e- • · , tecknat av att nätkontrollsystemet (100) omfattar medel (210, 230) för att endast visa rutten för en mobil station (150) som ringer ett nödsamtal som fältstyrkemat- : 35 risens (220) koordinater.
15. System enligt patentkrav 10, k ä n n e- 104528 23 tecknat av att nätkontrollsystemet (100) omfattar medel för att identifiera celler (130, 132) belägna inom- hus samt läckande kablar och repeterare som eventuellt är i användning. • · · ♦ · · • · · • · · • · · • · · • · · • · · • · · • · · • · · • · · 1 ·
FI963974A 1996-10-03 1996-10-03 Förfarande för att lokalisera en mobilstation, och cellulärt radionät FI104528B (sv)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI963974A FI104528B (sv) 1996-10-03 1996-10-03 Förfarande för att lokalisera en mobilstation, och cellulärt radionät
FI963974 1996-10-03

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI963974A FI104528B (sv) 1996-10-03 1996-10-03 Förfarande för att lokalisera en mobilstation, och cellulärt radionät
PCT/FI1997/000596 WO1998015149A1 (en) 1996-10-03 1997-10-02 A method of locating a mobile station
AU4462397A AU4462397A (en) 1996-10-03 1997-10-02 A method of locating a mobile station

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI963974A0 true FI963974A0 (sv) 1996-10-03
FI963974A true FI963974A (sv) 1998-04-04
FI104528B true true FI104528B (sv) 2000-02-15

Family

ID=8546804

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI963974A FI104528B (sv) 1996-10-03 1996-10-03 Förfarande för att lokalisera en mobilstation, och cellulärt radionät

Country Status (2)

Country Link
FI (1) FI104528B (sv)
WO (1) WO1998015149A1 (sv)

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7433695B2 (en) 2002-11-18 2008-10-07 Polaris Wireless, Inc. Computationally-efficient estimation of the location of a wireless terminal based on pattern matching
US7899467B2 (en) 1998-09-22 2011-03-01 Polaris Wireless, Inc. Estimating the location of a wireless terminal based on the traits of the multipath components of a signal
US7257414B2 (en) 1998-09-22 2007-08-14 Polaris Wireless, Inc. Estimating the Location of a Wireless Terminal Based on Non-Uniform Probabilities of Movement
US7734298B2 (en) 1998-09-22 2010-06-08 Polaris Wireless, Inc. Estimating the location of a wireless terminal based on signal path impairment
JP2007316070A (ja) 2006-05-22 2007-12-06 Polaris Wireless Inc 無線端末の居場所の予測方法
US6393294B1 (en) 1998-09-22 2002-05-21 Polaris Wireless, Inc. Location determination using RF fingerprinting
JP3607516B2 (ja) * 1999-01-20 2005-01-05 松下電器産業株式会社 移動体マップマッチング装置
US6839560B1 (en) 1999-02-25 2005-01-04 Microsoft Corporation Using a derived table of signal strength data to locate and track a user in a wireless network
DE19923638C2 (de) * 1999-05-22 2002-01-10 Univ Hannover Verfahren zur Aufenthaltsortsverwaltung eines mobilen Endgerätes in einem zellularen Mobilfunknetz, zellulares Mobilfunknetz sowie mobiles Endgerät
GB9915277D0 (en) * 1999-07-01 1999-09-01 Aircom International Limited Mobile telephone positioning system
KR100299133B1 (ko) * 1999-07-05 2001-11-01 윤종용 이동통신시스템에서 휴대용 무선 전화기 가입자를 위한 홈 존서비스 방법
NL1013277C2 (nl) * 1999-10-13 2001-04-17 Koninkl Kpn Nv Werkwijze en systeem voor positiebepaling van mobiele terminals.
EP1109031A1 (de) * 1999-12-10 2001-06-20 Ascom Systec AG Verfahren und Einrichtung zum Lokalisieren eines mobilen Terminals
GB0002547D0 (en) * 2000-02-03 2000-03-29 Smartone Mobile Communications Locating system
US6587781B2 (en) 2000-08-28 2003-07-01 Estimotion, Inc. Method and system for modeling and processing vehicular traffic data and information and applying thereof
DE10056222A1 (de) * 2000-11-13 2002-05-23 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Verkehrslokalisierung in einem zellulären Mobilfunknetz
GB2372404B (en) 2001-02-16 2003-04-09 Ericsson Telefon Ab L M Telecommunications system
EP1384386B1 (en) 2001-04-03 2009-06-03 AT&T Mobility II, LLC Method and apparatus for mobile station location estimation
GB2383215B (en) * 2001-12-12 2005-11-23 Samsung Electronics Co Ltd Mobile terminal
DE10161594C2 (de) * 2001-12-14 2003-10-30 Eads Deutschland Gmbh Verfahren zur nichtkooperativen Ortung von Teilnehmern in einem leistungsgeregelten Mobilfunksystem
US6748324B2 (en) * 2002-01-07 2004-06-08 Motorola, Inc. Method for determining location information
US6873852B2 (en) * 2002-01-10 2005-03-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method of estimating the position of a mobile terminal in a radio telecommunications network
CN1292261C (zh) * 2002-01-24 2006-12-27 华为技术有限公司 一种移动台定位测量的方法
GB0203621D0 (en) * 2002-02-15 2002-04-03 Bae Systems Defence Sysytems L Emitter location system
DE10232177B3 (de) * 2002-07-16 2004-03-11 Siemens Ag Verfahren und Anordnungen zur Positionsschätzung einer Mobilstation in einem zellulären Mobilfunknetz
US7460505B2 (en) 2003-02-04 2008-12-02 Polaris Wireless, Inc. Location estimation of wireless terminals through pattern matching of signal-strength differentials
DE10345224B4 (de) 2003-09-29 2005-12-01 Siemens Ag Verfahren zur Positionsschätzung einer Teilnehmerstation eines Funkkommunikationssystems sowie Netzeinrichtung
DE10356496A1 (de) * 2003-12-03 2005-07-07 Siemens Ag Verfahren zur Positionsbestimmung einer Teilnehmerstation eines Funkkommunikationssystems sowie Positionsbestimmungseinheit
DE102004010711A1 (de) * 2004-03-04 2005-09-29 Siemens Ag Verfahren zur Positionsbestimmung eines Endgerätes in einem Funk-Kommunikationssystem
EP1583384A1 (de) * 2004-03-29 2005-10-05 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Ermitteln einer Postition einer Teilnehmerstation und eines Funkkommunikationssystems sowie Vorrichtung
US7620402B2 (en) 2004-07-09 2009-11-17 Itis Uk Limited System and method for geographically locating a mobile device
DE102004035531B4 (de) 2004-07-22 2006-10-26 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zum Ermitteln einer aktuellen Position eines mobilen Gerätes
US7796966B2 (en) 2005-03-15 2010-09-14 Polaris Wireless, Inc. Estimating the location of a wireless terminal based on calibrated signal-strength measurements
DE102005026788A1 (de) * 2005-06-10 2006-12-21 Deutsche Telekom Ag Verfahren und System zur Lokalisierung eines mobilen WLAN-Clients
US7609561B2 (en) 2006-01-18 2009-10-27 Apple Inc. Disabling faulty flash memory dies
US7793059B2 (en) 2006-01-18 2010-09-07 Apple Inc. Interleaving policies for flash memory
US7702935B2 (en) 2006-01-25 2010-04-20 Apple Inc. Reporting flash memory operating voltages
FR2896655B1 (fr) * 2006-01-26 2008-10-03 Bouygues Telecom Sa Procede de localisation d'un terminal mobile
US7861122B2 (en) 2006-01-27 2010-12-28 Apple Inc. Monitoring health of non-volatile memory
US7753278B2 (en) 2006-05-22 2010-07-13 Polaris Wireless, Inc. Estimating the location of a wireless terminal based on non-uniform locations
US8965393B2 (en) 2006-05-22 2015-02-24 Polaris Wireless, Inc. Estimating the location of a wireless terminal based on assisted GPS and pattern matching
DE102006059661A1 (de) 2006-12-18 2009-12-17 Björn Steiger Stiftung Service GmbH Sende-/Empfangsvorrichtung und Verfahren zur notfallbasierten Kommunikation in einem Mobilfunknetzwerk
DE102006059662A1 (de) 2006-12-18 2009-12-17 Björn Steiger Stiftung Service GmbH Vorrichtung und Verfahren zur Positionsbestimmung eines Mobilfunkendgerätes
DE102006059660A1 (de) 2006-12-18 2009-12-24 Björn Steiger Stiftung Service GmbH Sende-/Empfangsvorrichtung und Verfahren zur Kommunikation in einem Mobilfunknetzwerk
CN103645459B (zh) 2007-05-01 2016-03-30 高通股份有限公司 无线通信系统的定位
US8412227B2 (en) 2007-05-18 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Positioning using enhanced pilot signal
US8514988B2 (en) 2007-05-18 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Enhanced pilot signal receiver
EP2071876A1 (en) * 2007-12-13 2009-06-17 Koninklijke KPN N.V. Mobile telephone and method for providing positional information by a mobile telephone.
GB0901588D0 (en) 2009-02-02 2009-03-11 Itis Holdings Plc Apparatus and methods for providing journey information
GB2492369B (en) 2011-06-29 2014-04-02 Itis Holdings Plc Method and system for collecting traffic data

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9511843D0 (en) * 1995-06-10 1995-08-09 Phonelink Plc Cellular telephone subscriber location

Also Published As

Publication number Publication date Type
FI104528B1 (sv) grant
FI963974D0 (sv) grant
WO1998015149A1 (en) 1998-04-09 application
FI963974A0 (sv) 1996-10-03 application
FI963974A (sv) 1998-04-04 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6031490A (en) Method and system for determining the position of mobile radio terminals
US7085571B2 (en) System and method for using geographical location to determine when to exit an existing wireless communications coverage network
Laitinen et al. Database correlation method for GSM location
US5999131A (en) Wireless geolocation system
US5732354A (en) Method and apparatus for determining the location of a mobile telephone
US7450951B2 (en) Method and arrangement for locating a mobile station in a packet-switched network and a mobile station utilizing said method
US5945948A (en) Method and apparatus for location finding in a communication system
US20050250496A1 (en) Communications methods and apparatus for use therein
US20060089153A1 (en) Location-sensitive calibration data
US5842130A (en) Method for identifying a mobile unit in a wireless communication system
US6842726B1 (en) Method of determining RF coverage area in a point-to-multipoint transmission system
US7383051B2 (en) Estimating the location of a mobile unit based on the elimination of improbable locations
US6321090B1 (en) Mobile communication system with position detection to facilitate hard handoff
US6052583A (en) Methods and systems for selecting drive routes for testing RF coverage in a radiotelephone system
EP0967816A1 (en) Field intensity distribution generator
US6167274A (en) Method for locating a mobile station
US7096030B2 (en) System and method for initiating location-dependent applications on mobile devices
US6931252B1 (en) Interference analysis for a mobile radiotelephone system with adaptive antennae
US20060232472A1 (en) Location determination utilizing environmental factors
US6061565A (en) Mobile radio systems
WO1999047943A1 (en) System and method for determining the position of a wireless cdma transceiver
US6754487B1 (en) Radio network test analysis system
US6141558A (en) Method and apparatus for locating a subscriber unit in a communication system
US20080045235A1 (en) System and method for single sensor geolocation
US6654362B1 (en) Use of location in handoff in wireless communication systems

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired