FI104528B - Paikallistamismenetelmä a mobile station and a cellular radio network - Google Patents

Paikallistamismenetelmä a mobile station and a cellular radio network Download PDF

Info

Publication number
FI104528B
FI104528B FI963974A FI963974A FI104528B FI 104528 B FI104528 B FI 104528B FI 963974 A FI963974 A FI 963974A FI 963974 A FI963974 A FI 963974A FI 104528 B FI104528 B FI 104528B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
mobile station
base station
system
station
field strength
Prior art date
Application number
FI963974A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI963974A0 (en )
FI963974A (en )
Inventor
Risto Leppaenen
Jaana Laiho-Steffens
Original Assignee
Nokia Networks Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
  • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
  • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
  • G01S5/14Determining absolute distances from a plurality of spaced points of known location
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
  • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
  • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
  • G01S5/0252Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves by comparing measured values with pre-stored measured or simulated values

Description

104528 104528

Liikkuvan aseman paikallistamismenetelmä ja solukkoradioverkko Paikallistamismenetelmä a mobile station and a cellular radio network

Tekniikan ala 5 Keksinnön kohteena on menetelmä paikallistaa liikku va asema solukkoradioverkossa, joka solukkoradioverkko käsittää ainakin yhden verkonhallintajärjestelmän, ainakin yhden verkkojärjestelmän, ainakin yhden tukiasemajärjestelmän ja ainakin yhden liikkuvan aseman, joka verkonhal-10 lintajärjestelmä käsittää kentänvoimakkuusmatriisin, joka kentänvoimakkuusmatriisi käsittää koordinaattitiedot ja kentänvoimakkuustiedot palvelevalle solulle ja ainakin yhdelle naapurisolulle, joka tukiasemajärjestelmä käsittää ainakin kaksi tukiasemaa ja ainakin yhden tukiasemaohjai-15 men, ja tukiasemalla on kuuluvuusalue eli solu, ja liikkuvalla asemalla on kaksisuuntainen radioyhteys palvelevan solun tukiasemaan, ja liikkuvalla asemalla on kuuntelura-dioyhteys ainakin yhteen naapurisolun tukiasemaan, ja liikkuva asema vastaanottaa tietoja koskien kaksisuuntais-20 ta radioyhteyttään palvelevan solun tukiasemalta, ja liikkuva asema mittaa tietoja koskien kaksisuun Technical Field 5 The invention relates to a method for localized mobility va station in a cellular network, which cellular radio network comprises at least one network management system, at least one network system, at least one base station system and at least one mobile station which verkonhal-10-management system comprising a field strength matrix, which kentänvoimakkuusmatriisi comprises information on coordinates and field strength for a serving cell and a at least one neighboring cell, the base station system comprises at least two base stations and at least one tukiasemaohjai-15 men, and the base station has a coverage area, or cell, and the mobile station has a bidirectional radio connection to the serving cell base station and the mobile station is kuuntelura-radio link between the at least one neighboring cell base station and the mobile station receives information on a full duplex radio link 20 to the serving cell base station and the mobile station measures information on two oral taista radioyhteyttään palvelevan solun tukiasemaan, ja liikkuva asema ; the cell-specific radio link with the serving base station and the mobile station; _ mittaa tietoja koskien kuunteluradioyhteyttään ainakin . _ Measures information on at least. yhteen naapurisolun tukiasemaan. one neighboring cell base station.

• 25 Tekniikan taso • · · • 25 State of the Art • · ·

Tunnetuissa solukkoradioverkoissa ei liikkuvan ase- • · · ;;; In known cellular networks is not moving arms • · · ;;; man sijaintia voida määrittää kovinkaan tarkasti. man the position to be determined very accurately. Kuviossa *·* * 3 kuvataan menetelmä, jolla liikkuvan aseman sijainti voi daan määrittää karkeasti etäisyytenä tukiasemasta. FIG · * * * 3 discloses a method in which a mobile station location can be determined roughly as distance from a base station. Tuki- • · « :.::30 asemalla 124 on kaksisuuntainen radioyhteys 140 liikkuvaan • · · : asemaan 150. Tukiasema 124 tietää kyseisen yhteyden 140 ajastuksen edistämistekijän TA 300, jota käytetään kompen- • · . Supporting • · ':. :: 30 the station 124 is a two-way radio link 140 movable • · The status 150. The base station 124 to know that the connection 140 of the timing advance TA 300, which is used to compensate • ·. soimaan liikkuvan aseman 150 ja tukiaseman 124 välisestä . playlist of the mobile station 150 and the base 124 between. etäisyydestä johtuvaa radioaaltojen etenemisviivettä. caused by the distance of radio waves propagation delay. Tu- . Support. ·'35 kiasema 124 ilmoittaa laskemansa TA:n 300 liikkuvalle ase- 104528 2 malle 150, jotta liikkuva asema 150 voi viivästyttää lähetyshetkeään TA:n 300 mukaisesti. · '35 radio base station 124 notifies the calculated TA 300 104 528 two movable arms Malle 150, so that the mobile station 150 may delay the lähetyshetkeään TA 300 in accordance with the. TA:n 300 arvo 1 vastaa noin 550 metrin etäisyyttä tukiasemasta 124, TA:n 300 arvo 2 vastaa noin 1100 metrin etäisyyttä, TA:n 300 arvo 3 5 vastaa noin 1650 metrin etäisyyttä, jne. Periaatteellinen etäisyys tukiasemasta on siis TA 300 kerrottuna 550 metrillä. TA 300 the value of 1 corresponds to about 550 meters distance from the base station 124, TA 300 the value 2 equivalent to approximately 1100 meters distance, TA 300 value 3 is 5 corresponds to approximately 1650 meters distance, etc. principle the distance from the base station is the TA 300 multiplied by 550. meters. Monitie-etenemisen johdosta laskettu etäisyys voi poiketa todellisesta etäisyydestä 550 - 1100 metriä, joissain tapauksissa jopa enemmän. calculated by the multipath propagation distance may differ from the actual distance of 550 - 1100 meters, in some cases even more. Toisaalta jos tukiasemassa 10 124 on ympärisäteilevä antenni, ei liikkuvan aseman 150 sijainnista voida tällä menetelmällä sanoa muuta kuin, että se on periaatteessa alueella 310, joka on tietyllä etäisyydellä tukiasemasta 124. Käytännössä alueen kokokin on laajempi kuin kuviossa kuvattu 550 metriä halkaisijal-15 taan oleva alue 310. Jos tukiaseman 124 peittoalue on taas jaettu kolmeen sektoriin, saadaan hieman pienempi alueen koko, jolla alueella liikkuva asema 150 sijaitsee. On the other hand, if the base position 10 124 is an omnidirectional antenna, not the mobile station 150 location can by this method say no more than that, it is basically the region 310 which is at a distance from the base station 124. In practice, the area kokokin is wider than shown in Figure 550 meters in diameter and 15 to the area 310. If the base station 124 coverage area is again divided into three sectors, a slightly smaller area within which the mobile station 150 is located. Esimerkiksi kuviossa se olisi yksi kolmasosa alueesta 310, siis 120 asteen laajuinen kaistale. For example, in Fig it would be one third of the area 310, i.e. a band of 120 degrees. Kuvatusta menetelmästä ei 20 siis ole paljoakaan hyötyä, jos liikkuvan aseman 150 sijainti pitää paikallistaa niin, että se voidaan löytää. The described method does not 20 therefore has little benefit if the mobile station 150 location must be located so that it can be found.

Toinen tunnettu ratkaisu on yhdistää liikkuvaan asemaan GPS-vastaanotin, jolla sijainti voidaan paikallistaa erittäin tarkasti. Another known solution is to connect the mobile station GPS receiver, a location can be pinpointed very closely. Tämän menetelmän suuri haitta ovat GPS- • # 25 vastaanottimen osista aiheutuvat lisäkustannukset liikku- '· ·* van aseman valmistamiseen, sekä liikkuvan aseman koon kas- • · · vaminen ja painon lisääntyminen. This method major disadvantage of the GPS • # 25 additional cost of the components of the receiver mobility "· * preparation of van position, size, and position of the movable tumor • · ·, and the cumulative weight increase.

• · · : Keksinnön, tunnusmerkit • · ·: of the invention, the characteristics of

Esillä olevan keksinnön tarkoituksena onkin toteut-30 taa liikkuvan aseman paikallistamismenetelmä, jossa väite-tään tunnetun tekniikan mukaisten ratkaisujen haitat. The present invention is carried out in a moving paikallistamismenetelmä 30-TAA position, in which the disadvantages of the solutions according to the prior argument-the art.

• § Tämä saavutetaan johdannossa esitetyn tyyppisellä menetelmällä, jolle on tunnusomaista, että menetelmä kä-' ' sittää seuraavat askeleet: ]·35 A) liikkuvan aseman vastaanottamat ja mittaamat tie- 3 dot välitetään verkonhallintajärjestelmälle, B) verrataan liikkuvan aseman vastaanottamia ja mittaamia tietoja kentänvoimakkuusmatriisissa esitettyihin kentänvoimakkuustietöihin, 5 C) estimoidaan liikkuvan aseman sijainti kentänvoi- makkuusmatriisin koordinaatteina suhteessa palvelevan solun tukiasemaan ja ainakin yhden naapurisolun tukiasemaan siten, että liikkuvan aseman vastaanottamat ja mittaamat tiedot parhaiten vastaavat kentänvoimakkuusmatriisissa 10 esitettyjä kentänvoimakkuustietoja. • § This is achieved with a method, which is characterized in that the method EV '' comprises the following steps:] · 35 A) received by the mobile station and the measured road three dot is transmitted to the network management system, B) comparing received by the mobile station and measuring data field strength matrix shown in kentänvoimakkuustietöihin, C 5) estimating mobile station location kentänvoi- makkuusmatriisin coordinates with respect to the serving cell base station and the at least one neighboring cell base station so that the received and measured by the mobile station are best matches the field strength data shown in the field strength matrix 10.

Keksinnön kohteena on lisäksi järjestelmä paikallistaa liikkuva asema solukkoradioverkossa, joka solukkoradioverkko käsittää ainakin yhden verkonhallintajärjestel-män, ainakin yhden verkkojärjestelmän, ainakin yhden tuki-15 asemajärjestelmän ja ainakin yhden liikkuvan aseman, joka verkonhallintajärjestelmä käsittää kentänvoimakkuusmatrii-sin, joka kentänvoimakkuusmatriisi käsittää koordinaatti-tiedot ja kentänvoimakkuustiedot palvelevalle solulle ja ainakin yhdelle naapurisolulle, joka tukiasemajärjestelmä 20 käsittää ainakin kaksi tukiasemaa ja ainakin yhden tukiasemaohjaimen, ja tukiasemalla on kuuluvuusalue eli so-, lu, ja liikkuvalla asemalla on kaksisuuntainen radioyhteys palvelevan solun tukiasemaan, ja liikkuvalla asemalla on kuunteluradioyhteys ainakin yhteen naapurisolun tu- • # 25 kiasemaan, ja liikkuva asema vastaanottaa tietoja koskien : ·' kaksisuuntaista radioyhteyttään palvelevan solun tu- • · · kiasemalta, ja liikkuva asema mittaa t The invention also relates to a system for locating a mobile station in a cellular network, which cellular radio network comprises at least one verkonhallintajärjestel-group, at least one network system, at least one of the base 15 station system and at least one mobile station, said network management system comprising kentänvoimakkuusmatrii-sin, which kentänvoimakkuusmatriisi comprising coordinate information and signal strength information the serving cell and the at least one neighboring cell, the base station system 20 comprises at least two base stations and at least one base station controller and the base station has a coverage area, or cell, lu and the mobile station has a bidirectional radio connection to the serving cell base station and the mobile station is listening to the radio connection to at least one neighboring cell base • # 25 of the base station and mobile station receives information regarding: · 'two-way radio link with the serving cell base station to • · ·, and the mobile station measures the t ietoja koskien kak- • · · V · sisuuntaista radioyhteyttään palvelevan solun tukiasemaan, ja liikkuva asema mittaa tietoja koskien kuunteluradioyh-30 teyttään ainakin yhteen naapurisolun tukiasemaan. ietoja for dual • V · · ·-way radio link of a serving cell base station and the mobile station measures information on kuunteluradioyh-30 teyttään at least one neighboring cell base station.

Keksinnön mukaiselle järjestelmälle on tunnusomais-• ta, että verkonhallintajärjestelmä on sovitettu vastaanot tamaan liikkuvan aseman vastaanottamia ja mittaamia tieto-' * ja, ja estimoimaan näitä tietoja hyväksikäyttäen liikkuvan •••35 aseman sijainti kentänvoimakkuusmatriisin koordinaatteina. The system according to the invention is characterized • s, the network management system is adapted to RX received and measured by the mobile station information badgers' and *, and for estimating the information of the mobile station 35 ••• location coordinates of the field strength matrix.

104528 4 104 528 4

Keksinnön mukaisella menetelmällä saavutetaan suuria hyötyjä. according to the method of the invention has significant advantages. Erittäin suuri hyöty on se, että liikkuvan aseman sijainti voidaan määrittää niin tarkasti, että se kyetään löytämään esimerkiksi käyttäjän ollessa hädässä. A major advantage is that the location of the mobile station can be determined so accurately that it can be found, for example, when the user is in distress. Hyödyl-5 listä on myös se, että liikkuvan aseman reittiä voidaan seurata. Useful 5-list is the fact that the mobile station can follow the route. Toinen suuri hyöty on se, että liikkuvan aseman rakenteeseen ei tarvita suuria muutoksia, sen valmistuskustannukset eivät nouse, liikkuvan aseman paino ja koko eivät suurene. Another major advantage is that the structure of the mobile station major changes are required, the manufacturing costs do not increase, the weight and size of the mobile station are not increased. Erittäin suuri hyöty on se, että menetel-10 mällä voidaan tunnistaa verkon ruuhka-alueet, jolloin verkon käyttöä voidaan suunnitella niiden osalta luotettavammaksi. A major advantage is that the meth-10 can be identified by the network during peak regions, the use of the system can be designed to be more reliable. Keksinnön mukaisella järjestelmällä ovat samat edut kuin mitä menetelmälle on edellä kuvattu. the system according to the invention have the same advantages as the method described above. Keksinnön edulliset toteutusmuodot ja muut yksityiskohtaisemmat toteu-15 tusmuodot korostavat keksinnön etuja. Preferred embodiments and other more detailed embodiments in toteu-15 of the invention emphasize the advantages of the present invention.

Kuvioiden selitys Description of the figures

Seuraavassa keksintöä selitetään tarkemmin viitaten oheisten piirustusten mukaisiin esimerkkeihin, joissa kuvio 1 esittää keksinnön mukaista solukkoradioverk- 20 koa, kuvio 2 esittää verkonhallintajärjestelmän rakennet-ta olennaisilta osiltaan, kuvio 3 esittää jo selostettua tunnetun tekniikan mukaista menetelmää ja sen haittapuolia, *25 kuvio 4 esittää keksinnön mukaisen menetelmän to- • ·' teuttamista. In the following, the invention will be described in more detail with reference to Examples, in which Figure 1 shows a cellular radio 20 block of the invention, Figure 2 shows a network management system built in, the essential parts, Fig 3 shows the already described method, and the disadvantages of the prior art, * 25 Figure 4 shows the invention according to the accompanying drawings • the method according to · 'implementation of these policies.

Edullisten toimintamuotojen kuvaus ·' Kuviossa 1 kuvataan tyypillinen solukkoradioverkko. DETAILED DESCRIPTION OF · "Figure 1 illustrates a typical cellular radio network.

Se käsittää ainakin yhden verkonhallintajärjestelmän 100, :';*:30 ainakin yhden verkkojärjestelmän 110, ainakin yhden tuki- asemajärjestelmän 120 ja ainakin yhden liikkuvan aseman 150. It comprises at least one network management system 100, '; *: 30, at least one network system 110, at least one base station system 120 and at least one mobile station 150.

Verkonhallintajärjestelmällä 100 käytetään, kontrol-*”· loidaan ja ylläpidetään solukkoradioverkon eri toimintoja. The network management system 100 is used, kontrol - * "·-sterilized and maintaining different functions of the cellular radio network.

j-35 Verkko-operaattori saa verkonhallintajärjestelmän 100 5 104528 kautta tietoa toiminnan ja tarjottujen palveluiden laadusta. j-35 network operator receives via the network management system 100 5 104 528 information on the quality of operations and services offered. Verkko-operaattori säätää verkonhallintajärjestelmän 100 kautta matkapuhelinjärjestelmän eri parametreja ja näin ohjaa sen toimintaa. The network operator adjusts through the network management system 100 different parameters of the mobile telephone system and thus controls its operation. Verkonhallintajärjestelmä 100 5 käsittää kentänvoimakkuusmatriisin. The network management system 100 comprises a field strength matrix 5. Kentänvoimakkuusmat-riisi käsittää koordinaattitiedot ja kentänvoimakkuustie-dot palvelevalle solulle 132 ja ainakin yhdelle naapu-risolulle 130. Digitaalinen kartta on tunnetun tekniikan mukainen digitoitu kartta, joka tunnetaan suunnittelu- ja 10 ennustustyökalun yhteydestä (ei kuvattu), ja jota käytetään radioverkon suunnittelu- ja käyttöönottovaiheissa apuna suunniteltaessa miten radioverkko saadaan kattamaan halutut alueet. Kentänvoimakkuusmat rice comprising the coordinate data and kentänvoimakkuustie-serving cell 132 and at least one sounded his-tumor cells 130. A digital map is a map digitized according to the prior art, known design, and 10 prediction tool (not shown), and is used in radio network design and deployment phases planning how to obtain a radio network to cover the desired areas. Sillä voidaan myös ennustaa, mitkä kohdat ovat mahdollisesti ongelmallisia kuuluvuuden suhteen. It can also predict which sites are potentially problematic with respect to coverage. Ra-15 dioaaltojen etenemismallia myös viritetään ja tarkistetaan maastossa tehtävillä mittauksilla, näin saadaan mitatut ja ennustetut kentänvoimakkuustiedot kullekin solulle. R-15 dioaaltojen propagation is also tuned and adjusted according to measurements of the terrain, thus obtaining the measured and predicted field strength information for each cell.

Verkkojärjestelmän 110 päätehtävä on puhelunohjaus, joten se käsittää matkapuhelinkeskuksen (jota ei ole ku-20 vattu). The main task of the network system 110 is call control, making it comprises a mobile switching center (not Ku-20-dried).

Tukiasemajärjestelmä 120 käsittää ainakin kaksi tukiasemaa 124, 126 ja ainakin yhden tukiasemaohjaimen 122. Tukiasemajärjestelmä 120 on vastuussa radiotien kontrollista. The base station system 120 comprises at least two base stations 124, 126 and at least one base station controller 122. The base station system 120 is responsible for the radio path control. Tukiasemalla 124, 126 on kuuluvuusalue eli solu ' '.'25 130, 132 . At base station 124, 126 has a coverage area, or cell '.'25 130, 132.

: ·* Liikkuvalla asemalla on kaksisuuntainen radioyhteys 140 palvelevan solun 132 tukiasemaan 124. Liikkuvalla ase- # · · ·.· * maila on kuunteluradioyhteys 142 ainakin yhteen naapuriso- lun 130 tukiasemaan 126. Liikkuva asema 150 vastaanottaa :30 tietoja koskien kaksisuuntaista radioyhteyttään 140 palve- levän solun 132 tukiasemalta 124. Liikkuva asema 150 mit- • · · • t taa tietoja 140 koskien kaksisuuntaista radioyhteyttään ] 140 palvelevan solun 132 tukiasemaan 124. Liikkuva asema ' * 150 mittaa tietoja 142 koskien kuunteluradioyhteyttään 142 -]·35 ainakin yhteen naapurisolun 130 tukiasemaan 126. Kaikissa 104528 6 kuvioissa yhteydellä 140, 142, 410 kuvataan myös liikkuvan aseman 150 yhteydestä saamia tietoja ja suorittamia ken-tänvoimakkuusmittauksia. . · * A mobile station is a two-way radio connection 140 of the serving cell 132 to the base station 124. The rolling position # · · · · * club listening to a radio link 142 to at least one movable naapuriso- lun 130 to the base station 126. Station 150 receives 30 information on its bidirectional radio link 140 service - Rolling algae cell 132 of base station 124. The station 150 measurement • · · • t TAA information 140 on its bidirectional radio link] Moving to 140 of the serving cell 132 to the base station 124. The status' * 150 measures information 142 on its receiving 142 -] · 35 to at least one neighboring cell 130, Each base station 126. Figures 6 104 528 connections 140, 142, 410 also describes the information and perform ken strength measurements received by the mobile station 150.

Liikkuvan aseman paikallistamismenetelmä käsittää 5 yleisellä tasolla seuraavat askeleet: A) liikkuvan aseman 150 vastaanottamat ja mittaamat tiedot välitetään verkonhallintajärjestelmälle 100, B) verrataan liikkuvan aseman 150 vastaanottamia ja mittaamia tietoja kentänvoimakkuusmatriisissa 220 esitet- 10 tyihin kentänvoimakkuustietoihin. Paikallistamismenetelmä the mobile station 5 comprises in general the following steps: A) the mobile station 150 received and measured data is transmitted to the network management system 100, B) comparing the mobile station 150 is received and measured data matrix 220 shown tyihin 10, the field strength data.

C) estimoidaan liikkuvan aseman 150 sijainti kentän-voimakkuusmatriisin 220 koordinaatteina suhteessa palvelevan solun 132 tukiasemaan 124 ja ainakin yhden naapu-risolun 130 tukiasemaan 126 siten, että liikkuvan aseman 15 150 vastaanottamat ja mittaamat tiedot 140, 142 parhaiten vastaavat kentänvoimakkuusmatriisissa 220 esitettyjä ken-tänvoimakkuustietoj a. C) estimating mobile station 150 location field-voimakkuusmatriisin 220 coordinates with respect to the serving cell 132 to the base station 124 and at least one sounded his-cell was 130 to the base station 126 so that the mobile station 15 150 140 142 best match the received and measured data shown in matrix 220 ken tänvoimakkuustietoj a .

Tarkastellaan kuviota 4, jossa on pelkistäen kuvattu menetelmän soveltamisen kannalta olennaiset osat GSM/DCS-20 järjestelmässä. Referring to Figure 4, in a simplified manner for the application of the method the essential parts of a GSM / DCS-20 system. Kuviossa on palvelevan solun 132 tukiasema 124 ja kaksi naapurisolun tukiasemaa 126, 400. Liikkuvalla asemalla 150 on kaksisuuntainen radioyhteys 140 palvelevan . The figure shows a base station 132 serving cell 124 and two neighboring cell base stations 126, 400. A mobile station 150 is a two-way radio connection 140 to serve. solun 132 tukiasemaan 124. Liikkuva asema 150 vastaanottaa ajastuksen edistämistekijän TA 300 palvelevan solun 132 . Moving the cell 132 to the base station 124. The station 150 receives the timing advance value TA 300 of the serving cell 132. 25 tukiasemalta 124. Kuviossa on kuvattu TA:n 300 eri arvoja * * (1, 2, 3) vastaavat etäisyysvyöhykkeet palvelevan solun • · · *·*·* 132 tukiasemasta 124. Tässä esimerkissä TA 300 saa arvoksi • ·* • · · '·* * 3. Liikkuva asema 150 mittaa kentänvoimakkuuden 140 palve levan solun tukiasemalle 124, joka kentänvoimakkuus 140 «»* ί ί ί 30 saa arvon -84 dBm. 25 from the base station 124. Figure TA is described in the 300 different values ​​of * (1, 2, 3) is equivalent of the distance of the serving cell • · * · * · * 132 from the base station 124. In this example the TA 300 is given the value • · * • · · '· * * 3. the mobile station 150 measures the field strength 140 Levan service cell base station 124, a field strength of 140 «» * ί ί ί 30 receives the value -84 dBm. Lisäksi liikkuvalla asemalla 150 on • kaksi kuunteluradioyhteyttä 142, 410 naapurisolujen 130, 420 tukiasemiin 126, 400. Liikkuva asema 150 mittaa kuun- • · . Furthermore, the mobile station 150 is listening to the radio • two contact 142, 410 movable in neighboring cells 130, 420 to the base stations 126, 400. The station 150 measures the listening • ·. teluradioyhteyksien kentänvoimakkuudet 142, 410, jolloin • · · · · naapurisolun 130 tukiaseman 126 kentänvoimakkuus 142 saa 1 • · arvon -92 dBm ja naapurisolun 420 tukiaseman 400 kentän- ♦ · 104528 7 voimakkuus 410 saa arvon -70 dBm. teluradioyhteyksien field strengths of 142, 410, wherein • · · · · the neighboring cell 130, the base station 126 receives the field strength of 142 · 1 • the value of -92 dBm and the neighboring cell 420 of the base station 400 kentän- ♦ 104 528 7 · strength 410 receives the value -70 dBm. Paikantamismenetelmä käsittää seuraavat askeleet: A) liikkuva aseman 150 vastaanottama ajastuksen edistämistekijä 300, liikkuvan aseman 150 mittaama palve-5 levän solun 132 kentänvoimakkuus 140, ja liikkuvan aseman 150 mittaama ainakin yhden naapurisolun 130 kentänvoimakkuus 142 (tässä esimerkissä lisäksi toisen naapurisolun 420 kentänvoimakkuus 410) välitetään identifiointitietoi-neen verkonhallintajärjestelmälle 100, 10 B) estimoidaan liikkuvan aseman 150 sijainti palve levan solun alueella ajatuksen edistämistekijän 300 mukaan, C) tarkennetaan liikkuvan aseman 150 sijainnin estimaattia vertaamalla liikkuvan aseman 150 mittaamaa palve- 15 levän solun 132 kentänvoimakkuutta 140 kentänvoimakkuus-matriisissa 220 esitettyihin kyseisen palvelevan solun 132 kentänvoimakkuustietoihin, D) tarkennetaan liikkuvan aseman 150 sijainnin estimaattia vertaamalla liikkuvan aseman 150 mittaamaa naapu- 20 risolun 130 kentänvoimakkuutta 142 kentänvoimakkuusmatriisissä 220 es Locating method comprises the steps of: a) mobile station 150 is received by the mobile station 300, the mobile station 150 measured by the service-5 algae cell 132, the field strength 140, and the mobile station 150 measured by the at least one neighboring cell 130, a field intensity of 142 (in this example, in addition to the other neighboring cell 420, the field strength 410) is transmitted identifiointitietoi, the network management system 100, 10, B) the location of the mobile station 150 location services Levan cell region thought advance value 300, C) the mobile station 150, the location estimate by comparing the mobile station 150 measured by the service 15 algal cell 132 and the field strength of 140, the field strength matrix 220 shown in the 132 of the serving cell, the field strength data, D) specifies the location of the mobile station 150 compares the estimate of the mobile station 150 measured by the neighboring cell was 20 130 142 the field strength matrix 220 na itettyihin kyseisen naapurisolun 130 kentänvoimakkuustietoihin, E) toistetaan vaihetta D) kunnes riittävä määrä mittaustuloksia on käsitelty, eli tässä esimerkissä tarkenne- . itettyihin of the neighboring cell 130, the field strength information, e) repeating step d) until a sufficient number of measuring results have been processed, that is, in this example, the focused. 25 taan liikkuvan aseman 150 sijainnin estimaattia vertaamal- • ·' la liikkuvan aseman 150 mittaamaa toisen naapurisolun 420 • · · kentänvoimakkuutta 410 kentänvoimakkuusmatriisissa 220 • · · ·.· · esitettyihin kyseisen toisen naapurisolun 420 kentänvoi makkuustietoihin, 30 F) esitetään liikkuvan aseman 150 sijainti kentän- ;*·*: voimakkuusmatriisin 220 koordinaatteina. 25 of the mobile station 150, the location estimate by comparing • · 'Ia of the mobile station 150 measured by the second neighboring cell 420 • · · field strength of 410 matrix 220 • · · ·. · · Shown in the second neighboring cell 420 kentänvoi makkuustietoihin, 30 F) are presented to the mobile station 150 is located kentän-; * · *: 220 voimakkuusmatriisin coordinates.

• , Edellä kuvatussa esimerkissä oli kahden naapurisolun ] tukiaseman mittaustiedot käytettävissä. •, in the example described above, the two neighbor cell] of the base station of measurement data available. Vaikka käytettä- • I * ' · vissä olisi vain yhden naapurisolun mittaustiedot, saavu-\ 35 tetaan silloinkin parempi tulos kuin pelkästään käyttämäl- 104528 8 lä palvelevan solun TA:ta. Although used • I * '· VISSA would only be one neighboring cell measurement data achieved \ 35 VED even better results than the use of 8 104 528 of the serving cell TA. Keksinnön parhaassa käyttömuodossa GSM/DCS -järjestelmässä kuuden parhaiten kuuluvan naapurisolun mittaustiedot ovat käytettävissä. best use of the invention, the GSM / DCS system, the six best neighboring cells that the measurement data are available. Liikkuva asema voisi periaatteessa mitata kaikkien niiden tukiase-5 mien radiokentän voimakkuuden, jotka ovat sen naapurilistassa. The mobile station could, in principle, from base station to measure all of the 5 the radio field strength that are in the neighbor list. Listassa on maksimissaan 32 tukiasemaa. The list contains up to 32 base stations. Tämä vaatisi kuitenkin muutoksen GSM/DCS -järjestelmän spesifikaatioihin. However, this would require the GSM / DCS system specifications change.

Liikkuvan aseman 150 reitti muodostetaan ainakin 10 kahdesta liikkuvan aseman 150 sijainnista. The mobile station 150 of the route 10 is formed of at least two of the mobile station 150 location. Liikkuvan aseman 150 reittiä verrataan digitaalisessa kartassa näkyviin teihin, katuihin tai muihin käytettäviin kulkuväyliin, ja sitten korjataan liikkuvan aseman 150 reittiä vastaamaan käytettyä kulkuväylää. The mobile station 150 routes is compared with roads, streets or other possible traffic routes, and then corrected by the mobile station 150 routes correspond to the traffic route used. Reitin vertaaminen suoritetaan esi-15 merkiksi hahmontunnistusmenetelmällä. The route is performed by comparing the pre-mark 15 of a pattern recognition method.

Keksinnön eräs edullinen käyttömuoto on se, että menetelmää käytetään tunnistamaan solukkoradioverkon ruuhka-alueet muodostamalla liikkuvien asemien 150 sijainnin jakauma soluissa 130, 132. A preferred use of the invention is that the method is used to identify the cellular radio network during peak areas of the mobile stations 150 in the location of the distribution of the cells 130, 132.

20 Tietoturvasyistä menetelmän mukainen järjestelmä on asetettavissa tilaan, jossa ainoastaan hätäpuhelua soittavan liikkuvan aseman 150 sijainti näytetään kentänvoimak-kuusmatriisin 220 koordinaatteina. For security reasons, the system 20 according to the method is settable state in which the location of only a mobile station 150 is located is displayed kentänvoimak-kuusmatriisin 220 coordinates.

Menetelmän tarkkuutta voidaan parantaa siten, että . The method can be improved, so that. . . 25 sisätiloissa olevat solut 130, 132 sekä mahdollisesti käy- • * tettävät vuotavat kaapelit ja toistimet tunnistetaan ver- • · · '·!·* konhallintajärjestelmässä 100, jolloin sisätilojen aiheut- ··· ·.* · tama vaimennus sekä vuotavien kaapelien ja toistimien käyttö huomioidaan menetelmässä. 25 in the cells 130, 132 and possibly used reliably * • leaking cables and repeaters identified by comparing • · · '·! · * Konhallintajärjestelmässä 100, wherein the interior of the cause · · · ·. · * Modified by the attenuation and the leaking cables and repeaters use of the process are taken into account.

30 Tarkastellaan jälleen kuviota 1, jossa kuvatussa järjestelmässä menetelmää sovelletaan. 30 Referring again to Figure 1, wherein the system described method is applied. Verkonhallintajär- * , jestelmä 100 on sovitettu vastaanottamaan liikkuvan aseman • · 150 vastaanottamia ja mittaamia tietoja, ja estimoimaan näitä tietoja hyväksikäyttäen liikkuvan aseman 150 sijain-V 35 ti kentänvoimakkuusmatriisin 220 koordinaatteina. * The network management, system 100 is adapted to receive the mobile station • · 150 received and measured information and to estimate the information of the mobile station 150 is the location of the V-35 Tue field strength matrix 220 coordinates. Alan 104528 9 ammattimiehelle on selvää, että tämä sovittaminen voidaan tehdä monilla eri tavoilla. 104 528 9 Those skilled in the art will appreciate that this adjustment can be done in many different ways. Kuviossa 2 esitetään eräs edullinen toteutusmuoto. Figure 2 shows a preferred embodiment. Verkonhallintajärjestelmä 100 käsittää välineet 200 vastaanottaa liikkuvan aseman 150 5 vastaanottama ajastuksen edistämistekijä 300, liikkuvan aseman 150 mittaama palvelevan solun 132 kentänvoimakkuus 140, liikkuvan aseman 150 mittaama ainakin yhden naapu-risolun 130 kentänvoimakkuus 142, ja kaikkien edellä mainittujen tietojen identifiointitiedot, välineet 210 esti-10 moida liikkuvan aseman 150 sijainti ajastuksen edistämis-tekijän 300 mukaan, välineet 210 verrata liikkuvan aseman 150 mittaamaa palvelevan solun 132 kentänvoimakkuutta 140 kentänvoimakkuusmatriisissa 220 esitettyihin palvelevan solun 132 kentänvoimakkuustietoihin, välineet 210 verrata 15 liikkuvan aseman 150 mittaamaa naapurisolun 130 kentänvoimakkuutta 142 kentänvoimakkuusmatriisissa 220 esitettyihin kyseisen naapurisolun 130 kentänvoimakkuustietoihin, välineet 230 esittää liikkuvan aseman 150 sijainti kentänvoi-makkuusmatriisin 220 koordinaatteina. The network management system 100 comprises means 200 receives the mobile station 150 is 5, the timing advance value 300, the mobile station 150 measured by the serving cell 132 and a field strength of 140, the mobile station 150 measured by the at least one sounded his-cell was 130 field strength of 142, and their identification data mentioned above, means 210 jointly-10 the mobile station 150 of the timing promotion factor value 300, means 210 for comparing the mobile station 150 measured by the serving cell 132 and a field strength of 140 matrix 220, the serving cell 132, the field strength information, means 210 for comparing 15 the mobile station 150 measured by the neighboring cell 130, the field strength 142 of matrix 220 shown on the neighboring cell 130, the field strength information, means 230 for indicating the location of the mobile station 150 kentänvoi-makkuusmatriisin 220 coordinates.

20 Keksinnön kannalta ei ole oleellista, mikä osa ver- konhallintajärjestelmästä 100 sovitetaan vastaanottamaan menetelmän vaatimat tiedot ja suorittamaan niiden käsittely. of 20 is not essential to the invention, which compared konhallintajärjestelmästä part 100 is adapted to receive the information required by the method, and to perform the processing. Mikä tahansa verkonhallintajärjestelmän 100 osa voidaan sovittaa toteuttamaan menetelmän mukaiset toiminnot. Any part of the network management system 100 may be adapted to implement the functions of the method.

·'/ 25 Menetelmä voidaan suorittaa myös sellaisissa verkonhallin- • ·' tajärjestelmän 100 osissa, jotka on tästä kuvauksesta * selvyyden vuoksi jätetty pois. · '/ 25 The process may be carried out also in network management • ·' parts management system 100, which is for this description * omitted for clarity. Lisäksi verkonhallintajär- • · · V * jestelmän 100 koostuessa useista eri osista, voidaan mene telmän toteuttavan järjestelmän osat hajauttaa näihin ver-30 konhallintajärjestelmän 100 erillisiin osiin. In addition, the network management • · · V * system 100 consisting of a plurality of different parts of the system can go to take these parts of the system spreads the ver-30 100 konhallintajärjestelmän separate parts.

Jo aiemmin mainitun suunnittelu- ja ennustustyökalun •# sisältämien tietojen pohjalta (digitaalinen kartta) voi daan laatia keksinnön mukainen kentänvoimakkuusmatriisi ' * koordinaattitietoineen ja kentänvoimakkuustietoineen. Earlier, the planning and prediction tool # • on the basis of the information contained in the (digital map) can be drawn up according to the invention kentänvoimakkuusmatriisi '* coordinate information and kentänvoimakkuustietoineen. Ken- 35 tänvoimakkuustiedot voivat olla mitattuja ja/tai ennustet- 104528 10 tuja. The shoe 35 tänvoimakkuustiedot can be measured and / or predicted 104 528 10 fibers. Kun liikkuvan aseman sijainti tai reitti halutaan esittää kentänvoimakkuusmatriisin koordinaatteina koordinaatit esitetään numeroarvoina, tai kuvallisena kartta-pohjalla mikäli järjestelmä käsittää digitaalisen kartan. If the location or route of a mobile station is required to submit the coordinates as coordinates of the field strength matrix is ​​presented as numerical values ​​or illustrated on a map, provided that the system comprises a digital map.

5 Kun menetelmällä jäljitetään liikkuvan aseman reit tiä, verkonhallintajärjestelmä 100 käsittää lisäksi välineet 210 muodostaa liikkuvan aseman 150 reitti ainakin kahdesta liikkuvan aseman 150 sijainnista, välineet 210 verrata liikkuvan aseman 150 reittiä digitaalisessa kar-10 tässä 220 näkyviin teihin, katuihin tai muihin kulkuväyliin, välineet 210 korjata liikkuvan aseman 150 reitti vastaamaan käytettyä kulkuväylää, välineet 230 esittää liikkuvan aseman 150 reitti kentänvoimakkuusmatriisin 220 koordinaatteina. 5 When the process is tracked by the mobile station spe Tia, in addition to the network management system 100 comprises means 210 of the mobile station 150 route the at least two mobile station's 150 location, means 210 for comparing the mobile station 150 routes the digital carboxylic-10 in 220 displayed roads, streets and other traffic routes, means 210 correct route mobile station 150 correspond to the traffic route used, means 230 for indicating the route of the mobile station 150 as coordinates of the field strength matrix 220.

15 Kun menetelmällä tunnistetaan ruuhka-alueita, ver konhallinta järjestelmä 100 käsittää välineet 210 tunnistaa solukkoradioverkon ruuhka-alueet muodostamalla liikkuvien asemien 150 sijainnin jakauma soluissa 130, 132. When the process 15 is identified by peak areas, management will Ver system 100 comprises means 210 detects the peak areas of the cellular radio network of the mobile stations 150 in the location of the distribution of the cells 130, 132.

Tietoturvasyistä verkonhallintajärjestelmä 100 kä-20 sittää välineet 210, 230 esittää ainoastaan hätäpuhelua soittavan liikkuvan aseman 150 sijainti kentänvoimakkuusmatriisin 220 koordinaatteina, ja välineet 210, 230 esittää ainoastaan hätäpuhelua soittavan liikkuvan aseman 150 reitti kentänvoimakkuusmatriisin 220 koordinaatteina. For security reasons, the network management system 100 EV 20-burdened means 210, 230 for indicating the location of only a mobile station 150 as coordinates of the field strength matrix 220, and means 210, 230 for indicating the location of only a mobile station 150 route the field strength matrix 220 coordinates.

'25 Järjestelmän toiminnan parantamiseksi verkonhallin- : tajärjestelmä 100 käsittää välineet tunnistaa sisätiloissa olevat solut 130, 132 sekä mahdollisesti käytettävät vuo- M» : tavat kaapelit ja toistimet. '25 improve the operation of network management system: management system 100 comprises means for detecting the cells 130, 132, and possibly used in the annual M ": the cables and repeaters.

Keksintö toteutetaan yksinkertaisimmillaan siten, 30 että verkonhallintajärjestelmä 100 toimii yleiskäyttöises-sä tietokoneessa, joka on varustettu normaalivälineiden ja • · · • ohjelmistojen lisäksi tietoliikennevälineillä -ja ohjel- * * mistoilla ja tietokantaohjelmistolla. The invention is implemented at its simplest by 30 and the network management system 100 operates yleiskäyttöises-SA computer, which is provided with normal tools and • • · in addition to data transport software program * * -And software and database software. Keksinnön mukaisen · menetelmän askeleet, jotka suoritetaan kuvatuissa väli- 35 neissä voidaan tällöin muuntaa suoritettavaksi ohjelmis- 104528 11 tona. · The steps of the method according to the invention, which is carried out between 35 described turbines can then be converted to run software 104 528 11 EPA. Ohjelmisto voidaan tällöin tallentaa esimerkiksi levykkeelle, kiintolevylle tai muistipiirille. The software can be stored, for example a floppy disk, hard disk or memory circuit. Kuvio 2 tulkitaan tällöin niin, että välineet 210 ovat tietoliikennevälineet- ja ohjelmisto, joilla ohjelmisto saa tar-5 vittavaa tietoa liikkuvilta asemilta. Figure 2 is interpreted in this case, so that the means 210 are tietoliikennevälineet- and software, which software causes the tar-5 required to allow information from mobile stations. Välineet 230 ovat normaali käyttöliittymä tietokoneeseen, eli näppäimistö, hiiri, näyttö ja käyttöjärjestelmä. The means 230 comprise a standard user interface to a computer, a keyboard, mouse, display and operating system. Välineet 220 ovat kiintolevy tietokantaohjelmistoineen, jonne on talletettu kentänvoimakkuusmatriisi koordinaattitietoineen, kentän-10 voimakkuustietoineen ja muine tietoineen ja menetelmän toteuttava ohjelmisto. Means 220 are tietokantaohjelmistoineen hard disk, which is stored in kentänvoimakkuusmatriisi the coordinate information, the field-10 voimakkuustietoineen results, etc., and software for implementing the method. Välineet 210 tulkitaan tietokoneen keskusyksiköksi, tarpeellisine lisäpiireineen, kuten RAM-ja ROM-muisteineen. The means 210 are interpreted as the computer's central unit including necessary additional circuits, such as RAM and ROM. Välineille 220 voidaan myös tallentaa järjestelmässä mahdollisesti oleva digitaalinen kartta. Means 220 may also optionally store a digital map system.

15 Toisaalta keksinnön mukaisen menetelmän vaatimat vä lineet voidaan toteuttaa tätä tarkoitusta varten tehdyssä laitteessa esimerkiksi yleis- tai signaaliprosessoreilla tai erillislogiikalla. 15 On the other hand required by the method according to the invention, conversion means may be implemented on the device for this purpose, for example, by general or signal processors or with separate logic.

Vaikka keksintöä on edellä selostettu viitaten 20 oheisten piirustusten mukaiseen esimerkkiin, on selvää, ettei keksintö ole rajoittunut siihen, vaan sitä voidaan muunnella monin tavoin oheisten patenttivaatimusten esittämän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa. Although the invention has been described above with reference to the example of the 20 of the accompanying drawings, it is clear that the invention is not restricted thereto but can be modified in many ways within the inventive idea disclosed in the appended claims.

• · • · · • · « • · · • · · • · · • · · • · · • · · • · · «·· • · · • · 1 • · « • · · • « · « · • • · · · • · «· • · • · • · · · • · · • · · • · · • · ·« ·· • · · • · • · 1 «• · • ·« · «·

Claims (15)

104528 12 104 528 12
1. Menetelmä paikallistaa liikkuva asema (150) solukkoradioverkossa, joka solukkoradioverkko käsittää ai-5 nakin yhden verkonhallintajärjestelmän (100), ainakin yhden verkkojärjestelmän (110), ainakin yhden tukiasemajärjestelmän (120) ja ainakin yhden liikkuvan aseman (150) , joka verkonhallintajärjestelmä (100) käsittää kentänvoi-makkuusmatriisin (220), joka kentänvoimakkuusmatriisi 10 (220) käsittää koordinaattitiedot ja kentänvoimakkuustie - dot palvelevalle solulle (132) ja ainakin yhdelle naapu-risolulle (130), joka tukiasemajärjestelmä (120) käsittää ainakin kaksi tukiasemaa (124, 126) ja ainakin yhden tu kiasemaohjaimen (122), ja tukiasemalla (124, 126) on kuu-15 luvuusalue eli solu (130, 132), ja liikkuvalla asemalla (150) on kaksisuuntainen radioyhteys (140) palvelevan solun (132) tukiasemaan (124), ja liikkuvalla asemalla (150) on kuunteluradioyhteys (142) ainakin yhteen naapurisolun (130) tukiasemaan (126), ja liikkuva asema (150) vastaan-20 ottaa t 1. A method to locate the mobile station (150) of a cellular radio network, which cellular radio network comprises an al-five least one network management system (100), at least one network system (110), at least one base station system (120) and at least one mobile station (150), said network management system (100 ) comprises kentänvoi-makkuusmatriisin (220) kentänvoimakkuusmatriisi 10 (220) comprises a coordinate and kentänvoimakkuustie - a serving cell (132) and at least one sounded his-cell (130), the base station system (120) comprises at least two base stations (124, 126) and at least one of the base station controller (122), and the base station (124, 126) has a moon-15 coverage area, or cell (130, 132), and the mobile station (150) is a two-way radio connection (140) of the serving cell (132) to the base station (124) and the mobile station (150) is listening to a radio connection (142) to at least one neighboring cell (130) to the base station (126), and the mobile station (150) for having t-20 ietoja koskien kaksisuuntaista radioyhteyttään (140) palvelevan solun (132) tukiasemalta (124), ja liik-kuva asema (150) mittaa tietoja (140) koskien kaksisuun-. ietoja on its bidirectional radio link (140) of the serving cell (132) of the base station (124), and the TRAN-up station (150) measures information (140) for two-way. . . täistä radioyhteyttään (140) palvelevan solun (132) tu kiasemaan (124), ja liikkuva asema (150) mittaa tietoja . lice radio link (140) of the serving cell (132) of the base station (124), and the mobile station (150) measures information. 25 (14 2) koskien kuunteluradioyhteyttään (142) ainakin yhteen ' * naapurisolun (130) tukiasemaan (126), tunnettu • ♦ ♦ *···* siitä, että menetelmä käsittää seuraavat askeleet: • · · • · · * A) liikkuvan aseman (150) vastaanottamat ja mittaa mat tiedot välitetään verkonhallintajärjestelmälle (100), ··· : 30 B) verrataan liikkuvan aseman (150) vastaanottamia :***: ja mittaamia tietoja kentänvoimakkuusmatriisissa (220) esitettyihin kentänvoimakkuustietoihin, • · . for 25 (14 2), on its receiving (142) at least one '* neighboring cell (130) to the base station (126), wherein • ♦ ♦ * ··· * in that the method comprises the following steps: • · · • · * A) of the rolling received and measures the position (150) mat the information is transmitted to the network management system (100), ···: 30 b) comparing received by the mobile station (150): *** and the measured data matrix (220) in the field strength information, • ·. C) estimoidaan liikkuvan aseman (150) sijainti ken- tänvoimakkuusmatriisin (220) koordinaatteina suhteessa 35 palvelevan solun (132) tukiasemaan (124) ja ainakin yhden 104528 13 naapurisolun (130) tukiasemaan (126) siten, että liikkuvan aseman (150) vastaanottamat ja mittaamat tiedot (140, 142) parhaiten vastaavat kentänvoimakkuusmatriisissa (220) esitettyjä kentänvoimakkuustietoja. C) estimating mobile station (150) on the shoe tänvoimakkuusmatriisin (220) coordinates with respect to 35 of the serving cell (132) to the base station (124) and at least one 104 528 13 neighboring cell (130) to the base station (126), such that the mobile station (150) received and best match the measured data (140, 142), the field strength data shown in the field strength matrix (220).
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tun nettu siitä, että GSM/DCS -järjestelmissä menetelmä käsittää seuraavat askeleet: A) liikkuva aseman (150) vastaanottama ajastuksen edistämistekijä (300), liikkuvan aseman (150) mittaama 10 palvelevan solun (132) kentänvoimakkuus (140), ja liikku van aseman (150) mittaama ainakin yhden naapurisolun (130) kentänvoimakkuus (142) välitetään identifiointitietoineen verkonhallintajärjestelmälle (100), B) estimoidaan liikkuvan aseman (150) sijainti pal-15 velevan solun (132) alueella ajastuksen edistämistekijän (300) mukaan, C) tarkennetaan liikkuvan aseman (150) sijainnin estimaattia vertaamalla liikkuvan aseman (150) mittaamaa palvelevan solun (132) kentänvoimakkuutta (140) kentänvoi- 20 makkuusmatriisissa (220) esitettyihin kyseisen palvelevan solun (132) kentänvoimakkuustietoihin , ·;· D) tarkennetaan liikkuvan aseman (150) sijainnin es- timaattia vertaamalla liikkuvan aseman (150) mittaamaa . 2. A method as claimed in claim 1, c h e d in that in GSM / DCS systems the method comprises the following steps: A) the mobile station (150) for receiving the timing advance value (300), the mobile station (150) measured by 10 of the serving cell (132), ( 140), and movement van station (150) measured by the at least one neighbor cell (130), the field strength (142) identification data are transmitted network management system (100), B) the location of the mobile station (150) pal 15 velevan cell (132) of the timing advance (300 ) according to C) the mobile station (150) location estimate by comparing the mobile station (150) measured by the serving cell (132), (140) kentänvoi- 20 makkuusmatriisissa (220) shown on the serving cell (132), the field strength data, ·, · D), specifies the mobile station (150) is specified more accurately by comparing measured by the mobile station (150). :\ naapurisolun (130) kentänvoimakkuutta (142) kentänvoimak- :v, 25 kuusmatriisissa (220) esitettyihin kyseisen naapurisolun (130) kentänvoimakkuustietoihin, • · · • · · E) toistetaan vaihetta D) kunnes riittävä määrä mit- • · · *·* * taustuloksia on käsitelty, F) esitetään liikkuvan aseman (150) sijainti kentän- • · · V · 30 voimakkuusmatriisin (220) koordinaatteina. : \ Neighboring cell (130), (142), field strength: v, 25 kuusmatriisissa (220) shown on the neighboring cell (130), the field strength information, • · · • · · e) repeating step d) until a sufficient number of measurement • · * · * * results have been processed, F) the location of the mobile station (150) on kentän- • V · · · 30 voimakkuusmatriisin (220) coordinates. • · · • · ·
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että liikkuvan aseman (150) reit- • ♦ ti muodostetaan ainakin kahdesta liikkuvan aseman (150) • · . 3. The method according to claim 1 or 2, characterized in that the mobile station (150) REITs • ♦ t is formed from at least two mobile stations (150) • ·. sijainnista. location. . . V 35 V 35
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tun - • · 104528 14 nettu siitä, että verkonhallintajärjestelmä (100) käsittää lisäksi digitaalisen kartan (220), ja että liikkuvan aseman (150) reittiä verrataan digitaalisessa kartassa (220) näkyviin teihin, katuihin tai muihin käytettä-5 viin kulkuväyliin, ja sitten korjataan liikkuvan aseman (150) reittiä vastaamaan käytettyä kulkuväylää. 4. The method according to claim 3, c h a - • · 104 528 14, characterized in that the network management system (100) further comprises a digital map (220), and that the mobile station (150) path is compared to the digital map (220) to display the roads, streets or other use that -5 Viin rights of way, and then corrected by the mobile station (150) lines correspond to the traffic route used.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vertaaminen suoritetaan hahmontun-nistusmenetelmällä. 5. The method of claim 4, characterized in that the comparison is carried out, will render amplification process.
6. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmää käytetään tunnistamaan solukkoradioverkon ruuhka-alueet muodostamalla liikkuvien asemien (150) sijainnin jakauma soluissa (130, 132). 6. The method according to claim 1 or 2, characterized in that the method is used to identify the cellular radio network during peak areas of the mobile stations (150) the location of the distribution of the cells (130, 132).
7. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ainoastaan hätäpuhelua soittavan liikkuvan aseman (150) sijainti näytetään ken-tänvoimakkuusmatriisin (220) koordinaatteina. 7. A method according to claim 1 or 2, characterized in that the location of only a mobile station (150) on the sample-ken tänvoimakkuusmatriisin (220) coordinates.
8. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, 20 tunnettu siitä, että sisätiloissa olevat solut (130, 132) sekä mahdollisesti käytettävät vuotavat kaape-'· lit ja toistimet tunnistetaan verkonhan intä jär jestelmässä ; 8. The method according to claim 1 or 2, 20 characterized in that the interior cells (130, 132) and possibly used in the leaky cable '· radicals and repeaters are identified in the system as verkonhan MILLING; (100), jolloin sisätilojen aiheuttama vaimennus sekä vuo- . (100), whereby attenuation caused by indoor cells and the. tavien kaapelien ja toistimien käyttö huomioidaan menetel- ; The use of leaking cables and repeaters into account methods; 25 mässä . 25 system. 'I 'I
9. Järjestelmä paikallistaa liikkuva asema (150) • · · ···* solukkoradioverkossa, joka solukkoradioverkko käsittää ai- • · · *·* * nakin yhden verkonhallintajärjestelmän (100) , ainakin yh den verkkojärjestelmän (110), ainakin yhden tukiasemajär- • · · ·.· : 30 jestelmän (120) ja ainakin yhden liikkuvan aseman (150) , : : : joka verkonhallintajärjestelmä (100) käsittää kentänvoi- makkuusmatriisin (220) , joka kentänvoimakkuusmatriisi • · . 9. A system for locating a mobile station (150), • · · · · · * a cellular radio network, which cellular radio network comprises at • · · · * * * least one network management system (100) to at least one of the network system (110), at least one of a base station • · · · ·. 30 system (120) and at least one mobile station (150)::: a network management system (100) comprises a kentänvoi- makkuusmatriisin (220) kentänvoimakkuusmatriisi • ·. (220) käsittää koordinaattitiedot ja kentänvoimakkuustie- dot palvelevalle solulle (132) ja ainakin yhdelle naapu-;·' 35 risolulle (130), joka tukiasemajärjestelmä (120) käsittää 104528 15 ainakin kaksi tukiasemaa (124, 126) ja ainakin yhden tu kiasemaohjaimen (122), ja tukiasemalla (124, 126) on kuuluvuusalue eli solu (130, 132), ja liikkuvalla asemalla (150) on kaksisuuntainen radioyhteys (140) palvelevan so-5 lun (132) tukiasemaan (124), ja liikkuvalla asemalla (150) on kuunteluradioyhteys (142) ainakin yhteen naapurisolun (130) tukiasemaan (126), ja liikkuva asema (150) vastaanottaa tietoja koskien kaksisuuntaista radioyhteyttään (140) palvelevan solun (132) tukiasemalta (124), ja liik-10 kuva asema (150) mittaa tietoja (140) koskien kaksisuuntaista radioyhteyttään (140) palvelevan solun (132) tukiasemaan (124), ja liikkuva asema (150) mittaa tietoja (142) koskien kuunteluradioyhteyttään (142) ainakin yhteen naapurisolun (130) tukiasemaan (126), tunnettu 15 siitä, (220) comprise coordinate data and kentänvoimakkuustie- a serving cell (132) and at least one neighboring, · '35 cell (130), the base station system (120) comprises a 104 528 15, at least two base stations (124, 126) and at least one of the base station controller ( 122), and the base station (124, 126) has a coverage area, or cell (130, 132), and the mobile station (150) is a two-way radio connection (140) to serve a so-5 tool (132) to the base station (124), and the mobile station (150 ) listening to the radio connection (142) to at least one neighboring cell (130) to the base station (126), and the mobile station (150) receives information on its bidirectional radio link (140) of the serving cell (132) of the base station (124), and the TRAN-10 image position (150) measures information (140) for the bidirectional radio link (140) of the serving cell (132) to the base station (124), and the mobile station (150) measures information (142) (142) to at least one neighboring cell (130) to the base station (126), wherein 15 on että verkonhallintajärjestelmä (100) on sovitettu vastaanottamaan liikkuvan aseman (150) vastaanottamia ja mittaamia tietoja (140, 142), ja estimoimaan näitä tietoja (140,142) hyväksikäyttäen liikkuvan aseman (150) sijainti kentänvoimakkuusmatriisin (220) koordinaatteina. the network management system (100) adapted to receive received by the mobile station (150) and the measured data (140, 142), and for estimating these data (140.142) of the mobile station (150) of the field strength matrix (220) coordinates.
10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että verkonhallintajärjestelmä ·," (100) käsittää •'·, välineet (200) vastaanottaa liikkuvan aseman (150) vastaanottama ajastuksen edistämistekijä (300), liikkuvan 25 aseman (150) mittaama palvelevan solun (132) kentänvoimak- [ kuus (140), liikkuvan aseman (150) mittaama ainakin yhden • · · l” naapurisolun (130) kentänvoimakkuus (142), ja kaikkien • · · *·* * edellä mainittujen tietojen identifiointitiedot, välineet (210) estimoida liikkuvan aseman (150) si- • t · ·.· : 30 jainti ajastuksen edistämistekijän (300) mukaan, • · · * välineet (210) verrata liikkuvan aseman (150) mit- taamaa palvelevan solun (132) kentänvoimakkuutta (140) • i . kentänvoimakkuusmatriisissa (220) esitettyihin palvelevan solun (132) kentänvoimakkuustietoihin, , V 35 välineet (210) verrata liikkuvan aseman (150) mit- • · « 104528 16 taamaa naapurisolun (130) kentänvoimakkuutta (142) kentän-voima 10. System according to Claim 9, characterized in that the network management system · "(100) comprises • '· means (200) receives the mobile station (150) received by the mobile station (300) measured by the serving cell, the mobile 25 station (150) ( 132) the field strength [accuracy (140), the mobile station (150) measured by the at least one • · · l ", the field strength of the neighboring cell (130), (142), and all • · * · * * above-mentioned data identification data, means (210) estimated by the mobile station (150) inner • s · · ·. 30 jainti timing advance value (300), • · * means (210) for comparing the mobile station (150) This implies the measurement of the serving cell (132), (140) • i. the matrix (220) of the serving cell (132), the field strength data, V 35 means (210) for comparing the mobile station (150) for measuring • · «104 528 16 of the neighboring cell (130), (142) a field-strength kkuusmatriisissa (220) esitettyihin kyseisen naapurisolun (130) kentänvoimakkuustietoihin, välineet (230) esittää liikkuvan aseman (150) si-5 jainti kentänvoimakkuusmatriisin (220) koordinaatteina. kkuusmatriisissa (220) shown on the neighboring cell (130), the field strength information, means (230) illustrates the mobile station (150) SI-5 jainti field strength matrix (220) coordinates.
11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että verkonhallintajärjestelmä (100) käsittää lisäksi digitaalisen kartan (220) , ja 10 välineet (210) muodostaa liikkuvan aseman (150) reitti ainakin kahdesta liikkuvan aseman (150) sijainnista , välineet (210) verrata liikkuvan aseman (150) reittiä digitaalisessa kartassa (220) näkyviin teihin, katui-15 hin tai muihin kulkuväyliin, välineet (210) korjata liikkuvan aseman (150) reitti vastaamaan käytettyä kulkuväylää, välineet (230) esittää liikkuvan aseman (150) reitti kentänvoimakkuusmatriisin (220) koordinaatteina. 11. The system as claimed in claim 10, characterized in that the network management system (100) further comprises a digital map (220) and 10 means (210) of the mobile station (150) on at least two of the mobile station (150) location, means (210) for comparing the the mobile station (150) routes the digital map (220) to display the roads, repented-15, or in other flow paths, means (210) to fix the mobile station (150) correspond to the traffic route used, means (230) for indicating the mobile station (150) on the field strength matrix ( 220) coordinates.
12. Patenttivaatimuksen 10 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että verkonhallintajärjestelmä ·' (100) käsittää välineet (210) tunnistaa solukkoradioverkon ;. 12. A system according to claim 10, characterized in that the network management system · '(100) comprises means (210) to identify a cellular radio network,. ruuhka-alueet muodostamalla liikkuvien asemien (150) si- . the peak areas of the mobile stations (150) binding. .·, jainnin jakauma soluissa (130, 132) . . ·, On location distribution of the cells (130, 132). ; ; 25 25
13. Patenttivaatimuksen 10 mukainen järjestelmä, *1 tunnettu siitä, että verkonhallintajärjestelmä • » « lii (100) käsittää välineet (210, 230) esittää ainoastaan hä- • · · '·' * täpuhelua soittavan liikkuvan aseman (150) sijainti ken tänvoimakkuusmatriisin (220) koordinaatteina. 13. The system according to claim 10, * 1, characterized in that the network management • »« IIi (100) comprises means (210, 230) shows only emergency • · · '·' * täpuhelua the calling mobile station (150) on ken tänvoimakkuusmatriisin ( 220) coordinates. • · · ϊ 30 • · · ϊ 30
14. Patenttivaatimuksen 11 mukainen järjestelmä, : tunnettu siitä, että verkonhallintaj ärj estelmä (100) käsittää välineet (210, 230) esittää ainoastaan hä- • · , täpuhelua soittavan liikkuvan aseman (150) reitti kentän- • « . 14. A system according to claim 11,: characterized in that the system as verkonhallintaj (100) comprises means (210, 230) shows only emergency • ·, täpuhelua the calling mobile station (150) kentän- • «. voimakkuusmatriisin (220) koordinaatteina. voimakkuusmatriisin (220) coordinates. 1 1
15. Patenttivaatimuksen 10 mukainen järjestelmä, 104528 17 tunnettu siitä, että verkonhan intä jär jestelmä (100) käsittää välineet tunnistaa sisätiloissa olevat solut (130, 132) sekä mahdollisesti käytettävät vuotavat kaapelit ja toistimet. A system according to claim 15, 10, 104 528 17, characterized in that the verkonhan MILLING the systems (100) comprises means for detecting the indoor cells (130, 132) and possibly leaking cables and repeaters used. • · · • · · • · · • · · • · · • · · • · · • · · • · · • · · • · 1 • · · · 104528 18 • · · · • · • · • · · · • · · · • · • · • · · · • · · · • · • · • · 1 · · 104528 18
FI963974A 1996-10-03 1996-10-03 Paikallistamismenetelmä a mobile station and a cellular radio network FI104528B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI963974A FI104528B (en) 1996-10-03 1996-10-03 Paikallistamismenetelmä a mobile station and a cellular radio network
FI963974 1996-10-03

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI963974A FI104528B (en) 1996-10-03 1996-10-03 Paikallistamismenetelmä a mobile station and a cellular radio network
PCT/FI1997/000596 WO1998015149A1 (en) 1996-10-03 1997-10-02 A method of locating a mobile station
AU4462397A AU4462397A (en) 1996-10-03 1997-10-02 A method of locating a mobile station

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI963974A0 true FI963974A0 (en) 1996-10-03
FI963974A true FI963974A (en) 1998-04-04
FI104528B true true FI104528B (en) 2000-02-15

Family

ID=8546804

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI963974A FI104528B (en) 1996-10-03 1996-10-03 Paikallistamismenetelmä a mobile station and a cellular radio network

Country Status (2)

Country Link
FI (1) FI104528B (en)
WO (1) WO1998015149A1 (en)

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7433695B2 (en) 2002-11-18 2008-10-07 Polaris Wireless, Inc. Computationally-efficient estimation of the location of a wireless terminal based on pattern matching
US7899467B2 (en) 1998-09-22 2011-03-01 Polaris Wireless, Inc. Estimating the location of a wireless terminal based on the traits of the multipath components of a signal
US7257414B2 (en) 1998-09-22 2007-08-14 Polaris Wireless, Inc. Estimating the Location of a Wireless Terminal Based on Non-Uniform Probabilities of Movement
US7734298B2 (en) 1998-09-22 2010-06-08 Polaris Wireless, Inc. Estimating the location of a wireless terminal based on signal path impairment
JP2007316070A (en) 2006-05-22 2007-12-06 Polaris Wireless Inc Method for predicting position of wireless terminal
US6393294B1 (en) 1998-09-22 2002-05-21 Polaris Wireless, Inc. Location determination using RF fingerprinting
JP3607516B2 (en) * 1999-01-20 2005-01-05 松下電器産業株式会社 Mobile map matching apparatus
US6839560B1 (en) 1999-02-25 2005-01-04 Microsoft Corporation Using a derived table of signal strength data to locate and track a user in a wireless network
DE19923638C2 (en) * 1999-05-22 2002-01-10 Univ Hannover A method for location management of a mobile terminal in a cellular mobile radio network, cellular mobile radio network and mobile terminal
GB9915277D0 (en) * 1999-07-01 1999-09-01 Aircom International Limited Mobile telephone positioning system
KR100299133B1 (en) * 1999-07-05 2001-11-01 윤종용 Home zone service method for portable radio telephone subscriber in mobile communication system
NL1013277C2 (en) * 1999-10-13 2001-04-17 Koninkl Kpn Nv A method and system for determining the position of mobile terminals.
EP1109031A1 (en) * 1999-12-10 2001-06-20 Ascom Systec AG Method and apparatus to localise a mobile terminal
GB0002547D0 (en) * 2000-02-03 2000-03-29 Smartone Mobile Communications Locating system
US6587781B2 (en) 2000-08-28 2003-07-01 Estimotion, Inc. Method and system for modeling and processing vehicular traffic data and information and applying thereof
DE10056222A1 (en) * 2000-11-13 2002-05-23 Siemens Ag Traffic localization in cellular mobile radio network involves processing products of observation and transition probabilities for sequences of reports for all paths of same length
GB2372404B (en) 2001-02-16 2003-04-09 Ericsson Telefon Ab L M Telecommunications system
EP1384386B1 (en) 2001-04-03 2009-06-03 AT&T Mobility II, LLC Method and apparatus for mobile station location estimation
GB2383215B (en) * 2001-12-12 2005-11-23 Samsung Electronics Co Ltd Mobile terminal
DE10161594C2 (en) * 2001-12-14 2003-10-30 Eads Deutschland Gmbh A method for non-cooperative location of subscribers in a power-regulated mobile radio system
US6748324B2 (en) * 2002-01-07 2004-06-08 Motorola, Inc. Method for determining location information
US6873852B2 (en) * 2002-01-10 2005-03-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method of estimating the position of a mobile terminal in a radio telecommunications network
CN1292261C (en) * 2002-01-24 2006-12-27 华为技术有限公司 Localization measurement method of mobile station
GB0203621D0 (en) * 2002-02-15 2002-04-03 Bae Systems Defence Sysytems L Emitter location system
DE10232177B3 (en) * 2002-07-16 2004-03-11 Siemens Ag Methods and arrangements for estimating the position of a mobile station in a cellular mobile radio network
US7460505B2 (en) 2003-02-04 2008-12-02 Polaris Wireless, Inc. Location estimation of wireless terminals through pattern matching of signal-strength differentials
DE10345224B4 (en) 2003-09-29 2005-12-01 Siemens Ag A method for estimating the position of a subscriber station of a radio communication system and the network device
DE10356496A1 (en) * 2003-12-03 2005-07-07 Siemens Ag Position determination procedure for sub- or subscriber-station of RF communication system e.g. mobilephone, involves additional information on environment in which sub- or subscriber station is located
DE102004010711A1 (en) * 2004-03-04 2005-09-29 Siemens Ag Method of determining the position of a user terminal such as a mobile telephone in a radio communication system using transmission parameters of a further terminal
EP1583384A1 (en) * 2004-03-29 2005-10-05 Siemens Aktiengesellschaft Method and apparatus for position determination of a mobile station in a mobile communication system
US7620402B2 (en) 2004-07-09 2009-11-17 Itis Uk Limited System and method for geographically locating a mobile device
DE102004035531B4 (en) 2004-07-22 2006-10-26 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for determining a current position of a mobile device
US7796966B2 (en) 2005-03-15 2010-09-14 Polaris Wireless, Inc. Estimating the location of a wireless terminal based on calibrated signal-strength measurements
DE102005026788A1 (en) * 2005-06-10 2006-12-21 Deutsche Telekom Ag Method and system for locating a mobile wireless clients
US7609561B2 (en) 2006-01-18 2009-10-27 Apple Inc. Disabling faulty flash memory dies
US7793059B2 (en) 2006-01-18 2010-09-07 Apple Inc. Interleaving policies for flash memory
US7702935B2 (en) 2006-01-25 2010-04-20 Apple Inc. Reporting flash memory operating voltages
FR2896655B1 (en) * 2006-01-26 2008-10-03 Bouygues Telecom Sa Method for location of a mobile terminal
US7861122B2 (en) 2006-01-27 2010-12-28 Apple Inc. Monitoring health of non-volatile memory
US7753278B2 (en) 2006-05-22 2010-07-13 Polaris Wireless, Inc. Estimating the location of a wireless terminal based on non-uniform locations
US8965393B2 (en) 2006-05-22 2015-02-24 Polaris Wireless, Inc. Estimating the location of a wireless terminal based on assisted GPS and pattern matching
DE102006059661A1 (en) 2006-12-18 2009-12-17 Björn Steiger Stiftung Service GmbH Transmitting and receiving device for communication in mobile radio network, has device for transmitting emergency data, which is provided by another device for supplying emergency data through data connection in information center
DE102006059662A1 (en) 2006-12-18 2009-12-17 Björn Steiger Stiftung Service GmbH Device for determining position of mobile terminal and for base station-transmitter-receiver and network element, has device for determining position of radio terminal based on combination of base station-transmitter-receiver-positions
DE102006059660A1 (en) 2006-12-18 2009-12-24 Björn Steiger Stiftung Service GmbH Transmitting and receiving device for communication in mobile radio network, has device for selecting localizing data from transmitter, which has higher priority and another device for transmitting localizing data
CN103645459B (en) 2007-05-01 2016-03-30 高通股份有限公司 Positioning a wireless communication system
US8412227B2 (en) 2007-05-18 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Positioning using enhanced pilot signal
US8514988B2 (en) 2007-05-18 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Enhanced pilot signal receiver
EP2071876A1 (en) * 2007-12-13 2009-06-17 Koninklijke KPN N.V. Mobile telephone and method for providing positional information by a mobile telephone.
GB0901588D0 (en) 2009-02-02 2009-03-11 Itis Holdings Plc Apparatus and methods for providing journey information
GB2492369B (en) 2011-06-29 2014-04-02 Itis Holdings Plc Method and system for collecting traffic data

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9511843D0 (en) * 1995-06-10 1995-08-09 Phonelink Plc Cellular telephone subscriber location

Also Published As

Publication number Publication date Type
FI104528B1 (en) grant
FI963974D0 (en) grant
WO1998015149A1 (en) 1998-04-09 application
FI963974A0 (en) 1996-10-03 application
FI963974A (en) 1998-04-04 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6031490A (en) Method and system for determining the position of mobile radio terminals
US7085571B2 (en) System and method for using geographical location to determine when to exit an existing wireless communications coverage network
Laitinen et al. Database correlation method for GSM location
US5999131A (en) Wireless geolocation system
US5732354A (en) Method and apparatus for determining the location of a mobile telephone
US7450951B2 (en) Method and arrangement for locating a mobile station in a packet-switched network and a mobile station utilizing said method
US5945948A (en) Method and apparatus for location finding in a communication system
US20050250496A1 (en) Communications methods and apparatus for use therein
US20060089153A1 (en) Location-sensitive calibration data
US5842130A (en) Method for identifying a mobile unit in a wireless communication system
US6842726B1 (en) Method of determining RF coverage area in a point-to-multipoint transmission system
US7383051B2 (en) Estimating the location of a mobile unit based on the elimination of improbable locations
US6321090B1 (en) Mobile communication system with position detection to facilitate hard handoff
US6052583A (en) Methods and systems for selecting drive routes for testing RF coverage in a radiotelephone system
EP0967816A1 (en) Field intensity distribution generator
US6167274A (en) Method for locating a mobile station
US7096030B2 (en) System and method for initiating location-dependent applications on mobile devices
US6931252B1 (en) Interference analysis for a mobile radiotelephone system with adaptive antennae
US20060232472A1 (en) Location determination utilizing environmental factors
US6061565A (en) Mobile radio systems
WO1999047943A1 (en) System and method for determining the position of a wireless cdma transceiver
US6754487B1 (en) Radio network test analysis system
US6141558A (en) Method and apparatus for locating a subscriber unit in a communication system
US20080045235A1 (en) System and method for single sensor geolocation
US6654362B1 (en) Use of location in handoff in wireless communication systems

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired