BE1016738A5 - PERFORMANCE BODY FOR CONCRETE CONSTRUCTION FITTED WITH A JOINT TAPE. - Google Patents

PERFORMANCE BODY FOR CONCRETE CONSTRUCTION FITTED WITH A JOINT TAPE. Download PDF

Info

Publication number
BE1016738A5
BE1016738A5 BE2005/0411A BE200500411A BE1016738A5 BE 1016738 A5 BE1016738 A5 BE 1016738A5 BE 2005/0411 A BE2005/0411 A BE 2005/0411A BE 200500411 A BE200500411 A BE 200500411A BE 1016738 A5 BE1016738 A5 BE 1016738A5
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
reinforcement
joint
guard
edge reinforcement
concrete
Prior art date
Application number
BE2005/0411A
Other languages
English (en)
Original Assignee
B A Bouwteam Vanhove B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by B A Bouwteam Vanhove B V filed Critical B A Bouwteam Vanhove B V
Priority to BE2005/0411A priority Critical patent/BE1016738A5/nl
Priority to BE200500411 priority
Application granted granted Critical
Publication of BE1016738A5 publication Critical patent/BE1016738A5/nl

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
  • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
  • E04B1/66Sealings
  • E04B1/68Sealings of joints, e.g. expansion joints
  • E04B1/6806Waterstops
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
  • E04B1/16Structures made from masses, e.g. of concrete, cast or similarly formed in situ with or without making use of additional elements, such as permanent forms, substructures to be coated with load-bearing material
  • E04B1/161Structures made from masses, e.g. of concrete, cast or similarly formed in situ with or without making use of additional elements, such as permanent forms, substructures to be coated with load-bearing material with vertical and horizontal slabs, both being partially cast in situ
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
  • E04C5/00Reinforcing elements, e.g. for concrete; Auxiliary elements therefor
  • E04C5/01Reinforcing elements of metal, e.g. with non-structural coatings
  • E04C5/06Reinforcing elements of metal, e.g. with non-structural coatings of high bending resistance, i.e. of essentially three-dimensional extent, e.g. lattice girders
  • E04C5/0604Prismatic or cylindrical reinforcement cages composed of longitudinal bars and open or closed stirrup rods
  • E04C5/0622Open cages, e.g. connecting stirrup baskets

Abstract

Deze uitvinding betreft een randwapeningslichaam en -element geschikt om toegepast te worden bij betonconstructies die uit verschillende vlakke delen bestaan en waarbij het lichaam of element voorzien is van een voegband. Het randwapeningslichaam wordt opgebouwd uit meerdere modulaire randwapeningselementen, waarbij het ene element over een uitstekend deel van een ander element wordt geschoven. Ieder element omvat voor elk vlak deel een wachtwapening. De voegband wordt direct op de U-vormige beugels van een of meerdere wachtwapeningen gemonteerd door middel van gaten, voorzien in de voegband.This invention relates to an edge reinforcement body and element suitable for use in concrete structures consisting of various flat parts and in which the body or element is provided with a joint tape. The edge reinforcement body is built up from several modular edge reinforcement elements, one element being slid over a protruding part of another element. Each element comprises a guard reinforcement for each flat part. The joint tape is mounted directly on the U-shaped brackets of one or more guard reinforcements by means of holes provided in the joint tape.

Description

Randwapeningslichaam voor betonconstructie voorzien van een voegbandEdge reinforcement body for concrete construction with a jointing band
Deze uitvinding heeft betrekking op een randwapeningslichaam voor betonconstructies, in het bijzonder op een randwapeningslichaam dat voorzien is van een voegband voor het waterdichtmaken van de voeg die aanwezig is in betonconstructies.This invention relates to an edge reinforcement body for concrete structures, in particular to an edge reinforcement body which is provided with a joint tape for waterproofing the joint present in concrete structures.
Betonconstructies bestaan vaak uit verschillende vlakke delen waarbij het beton van elk vlak deel afzonderlijk wordt gestort. Als voorbeelden van een betonconstructie met verschillende vlakke delen kan verwezen worden naar de constructie van een betonnen wand die op een vloer uit beton wordt geplaatst of naar een betonnen wand, die wegens te grote lengte uit verschillende naast elkaar gelegen delen wordt opgebouwd. Daarbij bezit normaliter elk vlak deel een hoöfdwaperring, vaak bestaande uit een netwapening, en aan de rand van elk vlakke deel, bij de overgang van het ene vlakke deel naar het andere, een wachtwapening. Vaak worden, omwille van de stevigheid van de constructie, de wachtwapeningen van beide vlakke delen vast met elkaar verbonden en vormen zo één randwapeningslichaam.Concrete structures often consist of different flat parts, with the concrete being poured separately from each flat part. As examples of a concrete construction with different flat parts, reference can be made to the construction of a concrete wall that is placed on a concrete floor or to a concrete wall that is built up of different adjacent parts because of too great a length. In addition, each flat part normally has a main-swivel ring, often consisting of a net reinforcement, and a guard reinforcement at the edge of each flat part at the transition from one flat part to the other. Often, because of the robustness of the construction, the guard reinforcements of both flat parts are firmly connected to each other and thus form one edge reinforcement body.
Het vervaardigen van dit randwapeningslichaam gebeurt meestal op de bouwwerf zelf en is arbeidsintensief. Ook gebeurt het vervaardigen ervan meestal in open lucht waardoor er eveneens een afhankelijkheid is van de weersomstandigheden.The manufacture of this edge reinforcement body is usually done on the construction site itself and is labor-intensive. They are also usually manufactured in the open air, which means there is also a dependence on weather conditions.
De randwapening is meestal voorzien van een voegband om de betonconstructie waterdicht te maken. Als op een betonnen vloer een betonnen wand wordt geplaatst bestaat altijd het gevaar dat, na het uitdrogen van de betonnen wand en tengevolge van de krimp die optreedt bij het drogen van de wand, scheurtjes of kleine spleten ontstaan tussen de vloer en de daarop staande wand.The edge reinforcement is usually provided with a joint tape to make the concrete structure watertight. If a concrete wall is placed on a concrete floor, there is always the risk that, after the concrete wall has dried out and as a result of the shrinkage that occurs during drying of the wall, cracks or small gaps are formed between the floor and the wall standing thereon. .
Het gevolg is gevaar voor indringend vocht, zoals bijvoorbeeld bij kelders of ondergrondse garages. Daarom wordt in het beton, ter hoogte van de voeg en tussen vloer en wand, een ondoordringbare voegband aangebracht die het bmnendrmgende vocht moet tegenhouden. Hetzelfde verschijnsel treedt ook op bij wanden, die uit naast elkaar gelegen vlakke delen bestaan. In het laatste geval wordt de voegband aangebracht ter hoogte van de voeg tussen de twee vlakke delen.The result is a danger of penetrating moisture, such as in cellars or underground garages. That is why an impervious jointing strip is installed in the concrete, at the level of the joint and between floor and wall, which must prevent moisture from entering. The same phenomenon also occurs with walls that consist of adjacent flat parts. In the latter case, the joint strip is applied at the level of the joint between the two flat parts.
Deze voegband wordt meestal indirect gemonteerd op de wapening van het beton en bestaat uit een ondoordringbare band die aangebracht wordt in een vlak dat loodrecht staat op het vlak van de voeg. De voegband strekt zich gedeeltelijk uit in de beide vlakke delen die de voeg vormen, bijv. in de vloer en de wand of in de beide delen van de wand.This jointing strip is usually mounted indirectly on the reinforcement of the concrete and consists of an impenetrable band that is applied in a plane that is perpendicular to the plane of the joint. The joint strip extends partially in the two flat parts that form the joint, for example in the floor and the wall or in both parts of the wall.
Deze voegband moet stabiel zijn en op zijn plaats blijven tijdens het storten van het beton van het tweede vlakke deel, bijvoorbeeld in het geval van wand op vloer, bij het storten van de wand. Om dit doel te bereiken zijn er verschillende technieken bekend om de voegband aan te brengen en te bevestigen.This jointing strip must be stable and remain in place during the pouring of the concrete from the second flat part, for example in the case of wall to floor, when pouring the wall. To achieve this goal, various techniques are known for applying and fixing the joint tape.
Volgens het Duitse OffenlegungsschriftDE 197 01 986 Al wordteen speciaal element op de wapening van de vloer vastgemaakt, dit element strekt zich uit binnen de wachtwapenmg van de wand en de voegband wordt binnen dit element bevestigd. Wanneer deze techniek wordt aangewend is een speciaal element nodig, wat de gehele constructie duurder maakt.According to the German Offenlegungsschrift DE 197 01 986 Although a special element is attached to the reinforcement of the floor, this element extends within the guard reinforcement of the wall and the joint strip is fixed within this element. When this technique is used, a special element is needed, which makes the entire construction more expensive.
In het Duitse Gebrauchsmuster DE 202 05 401 UI wordt gebruikgemaakt van een speciaal gevormde voegband, meteen bevestigingsvoetdie op zijn beurt voorzien is van bijzondere bevestigingsmiddelen. Via deze bevestigingsmiddelen wordt de voegband aan de netwapening van de vloer bevestigd. Ook hier ontstaan bijkomende kosten bij het produceren van de bevestigingsvoet en de bevestigingsmiddelen van de voegband.In the German Gebrauchsmuster DE 202 05 401 UI, use is made of a specially shaped joint tape, with a mounting foot which in turn is provided with special fasteners. The joint tape is attached to the net reinforcement of the floor via these fasteners. Here too, additional costs arise for the production of the fixing foot and the fixing means of the joint tape.
In het Duitse Offenlegungsschrift DE 100 07 069 Al wordt eveneens een techniek beschreven voor het aanbrengen van een voegband in een rand-wapening; de randwapening bestaat uit twee onafhankelijke wachtwapeningen: één voorde vloeren één voor de daarop staande wand. De voegband wordt aangebracht in de wachtwapenmg voor de wand en de voegband wordt aan deze wachtwapenmg bevestigd via speciaal aangebrachte stutten.German Offenlegungsschrift DE 100 07 069 A1 also describes a technique for applying a joint strip in a border reinforcement; the edge reinforcement consists of two independent guard reinforcements: one for the floors and one for the wall standing on it. The joint strip is fitted in the guard arm for the wall and the joint band is attached to this guard arm for specially mounted struts.
Volgens deze techniek wordt eerst de wachtwapenmg voor de vloer geplaatst en nadien wordt de wachtwapenmg voor de wand in deze voor de vloer geschoven. Deze techniek vergt niet alleen bijkomend materiaal voor het bevestigen van de voegband maar ook een bijzondere vorm voor de wachtwapenmg voor de vloer.According to this technique, first the guard weapon is placed in front of the floor and then the guard weapon in front of the wall is slid into the floor guard. This technique not only requires additional material for fixing the joint tape, but also a special shape for the guard arm for the floor.
In alle genoemde bekende technieken zijn bijkomende elementen of bijkomende onderdelen nodig om de voegband te bevestigen aan de wapening. Dit veroorzaakt bijkomende materiaalkosten en ook bijkomende arbeid. Bovendien is in geen van de vermelde technieken de mogelijkheid aanwezig om de wapening met voegband op een industriële wijze te fabriceren op basis van modulaire standaardelementen.In all the known techniques mentioned, additional elements or additional parts are required to attach the joint tape to the reinforcement. This causes additional material costs and also additional labor. Moreover, in none of the techniques mentioned there is the possibility to fabricate the reinforcement with joint tape in an industrial manner on the basis of standard modular elements.
Het doel van de uitvinding is om, in het geval van een betonnen constructie die uit minstens twee vlakke delen bestaat die met elkaar een voeg vormen, een randwapemngslichaam met voegband te maken dat opgebouwd kan worden uit modulaire elementen welke algemeen gebruikt kunnen worden en op industriële wijze gefabriceerd.The object of the invention is to make, in the case of a concrete structure consisting of at least two flat parts that form a joint with each other, an edge reinforcement body with joint band that can be constructed from modular elements which can be generally used and on industrial manufactured.
Voorts is het doel van de uitvinding modulaire randwapenings-elementen te maken, geschikt om tot een randwapeningslichaam te worden samengebouwd. Voorts is het nog doel van deze uitvinding een randwapeningslichaam of een randwapenings-element te maken, beide voorzien van een voegband, waarbij geen verdere elementen of onderdelen nodig zijn voor het monteren van de voegband op het lichaam of op het element en waarbij het lichaam of element op een eenvoudige en efficiente manier gebouwd kan worden.Furthermore, the object of the invention is to make modular edge reinforcement elements suitable for being assembled into an edge reinforcement body. It is a further object of this invention to make an edge reinforcement body or an edge reinforcement element, both provided with a joint tape, wherein no further elements or components are required for mounting the joint tape on the body or element and wherein the body or element can be built in a simple and efficient way.
Om dit doel te bereiken stelt onderhavige uitvinding een randwapenings-lichaam voor, geschikt voor een betonnen constructie die uit minstens twee, met elkaar een voeg vormende, vlakke delen bestaat, waarbij het randwa-penmgs-lichaam voorzien is van een voegband en opgebouwd is uit een aantal modulaire randwapenings-elementen; ieder randwapenings-element omvat voor ieder vlak deel van de betonnen constructie een wachtwapening en elke wacht-wapening is opgebouwd uit een reeks U-vormige beugels; de U-vormige beugels van elke wachtwapening zijn onderling verbonden door een aantal dwarsijzers die loodrecht staan op het vlak van elk U-vormige beugel.To achieve this aim, the present invention proposes an edge reinforcement body, suitable for a concrete structure which consists of at least two flat parts forming a joint with each other, the edge reinforcement body being provided with a joint strip and being composed of a number of modular edge reinforcement elements; each edge reinforcement element comprises a guard reinforcement for each flat part of the concrete structure and each guard reinforcement is composed of a series of U-shaped brackets; the U-shaped brackets of each guard reinforcement are interconnected by a number of crossbars that are perpendicular to the plane of each U-shaped bracket.
Volgens een eerste variante zijn de dwarsijzers van ieder modulair randwape-nings-element aan één uiteinde langer dan het werkzame gedeelte van dit elementen zijn de delen van de dwarsijzers die buiten dit werkzame gedeelte gelegen zijn , lichtjes naar mekaar toe geplooid, een en ander zodanig dat twee elementen met mekaar kunnen worden verbonden door het uiteinde van het ene element over het uiteinde van het andere element te schuiven.According to a first variant, the cross bars of each modular edge reinforcement element are longer at one end than the active part of these elements, the parts of the cross bars located outside this active part are slightly folded towards each other, all this way that two elements can be connected to each other by sliding the end of one element over the end of the other element.
Volgens een verdere variante is de voegband gemonteerd op de beugels van minstens één van de wachtwapeningen.According to a further variant, the sealing tape is mounted on the brackets of at least one of the guard reinforcements.
Volgens nog een variante is de voegband voorzien van minstens één rij gaten en gebeurt de montage van de voegband op de beugels via deze gaten.According to another variant, the joint tape is provided with at least one row of holes and the joint tape is mounted on the brackets via these holes.
Het is tevens doel van onderhavige uitvinding een modulair randwapenmgs-element te maken dat geschikt is voor het samenbouwen tot een rand-wapenings-lichaam vooreen betonnen constructie bestaande uit minstens twee, met elkaar een voeg vormende, vlakke delen; het randwapenings-element omvat een voegband en voor elk vlak deel van de betonnen constructie een wachtwapening; iedere wachtwapening bestaat uit een aantal U-vormige beugels die onderling met elkaar verbonden zijn door een aantal dwarsijzers die loodrecht staan op het vlak van elke U-vormige beugel.It is also an object of the present invention to make a modular edge reinforcement element that is suitable for assembling into an edge reinforcement body for a concrete structure consisting of at least two flat parts forming a joint; the edge reinforcement element comprises a joint strip and a guard reinforcement for each flat part of the concrete structure; each guard reinforcement consists of a number of U-shaped brackets which are mutually connected by a number of crossbars that are perpendicular to the plane of each U-shaped bracket.
Volgens een variante zijn de dwarsijzers aan één uiteinde van het modulair element langer dan het werkzame gedeelte van dit element en zijn de delen van de dwarsijzers, die buiten dit werkzame gedeelte gelegen zijn, lichtjes naar mekaar toe geplooid, een en ander zodanig dat twee elementen met mekaar kunnen worden verbonden door het uiteinde van het ene element over het uiteinde van het andere element te schuiven.According to a variant, the cross bars at one end of the modular element are longer than the active part of this element and the parts of the cross bars located outside this active part are slightly folded towards each other, such that two elements can be connected to each other by sliding the end of one element over the end of the other element.
Volgens een verdere variante wordt de voegband gemonteerd op de beugels van minstens één van de wachtwapenmgen.According to a further variant, the joint tape is mounted on the brackets of at least one of the guard arms.
Volgens nog een variante is de voegband voorzien van minstens één rij gaten en gebeurt de montage van de voegband op de beugels via deze gaten.According to another variant, the joint tape is provided with at least one row of holes and the joint tape is mounted on the brackets via these holes.
Verder is het ook nog doel van de uitvinding een randwapenmgslichaam te maken voor een, uit minstens twee, met elkaar een voeg vormende vlakke delen, bestaande betonnen constructie waarbij het randwapenmgslichaam voor ieder vlak deel een wachtwapening omvat; elke wachtwapening is opgebouwd uit een reeks U-vormige beugels; het randwapenmgslichaam omvat verder een voegband die vast gemonteerd is op het randwapeningslichaam en die voorzien is van minstens één rij gaten; de vaste montage van de voegband op het randwapeningslichaam gebeurt door de voegband via de gaten te monteren op de U-vormige beugels van minstens één wachtwapening.It is a further object of the invention to make a peripheral reinforcement body for a concrete structure consisting of at least two flat parts forming a joint, wherein the peripheral reinforcement body comprises a guard reinforcement for each flat section; each guard reinforcement is made up of a series of U-shaped brackets; the edge reinforcement body further comprises a joint tape fixedly mounted on the edge reinforcement body and which is provided with at least one row of holes; the fixed mounting of the joint tape on the edge reinforcement body is done by mounting the joint tape through the holes on the U-shaped brackets of at least one guard reinforcement.
Volgens een variante omvatten de vlakke delen een horizontaal en een vertikaal vlak deel en wordt de voegband gemonteerd op de wachtwapening van het horizontaal deel.According to a variant, the flat parts comprise a horizontal and a vertical flat part and the joining tape is mounted on the guard reinforcement of the horizontal part.
Volgens een verdere variante omvatten de vlakke delen twee in eikaars verlengde gelegen vlakke delen en is de voegband voorzien van twee rijen gaten en wordt gemonteerd op de wachtwapening van elk vlak deel.According to a further variant, the flat parts comprise two flat parts located in line with each other and the joining strip is provided with two rows of holes and is mounted on the guard reinforcement of each flat part.
Volgens een verdere variante wordt het randwapeningslichaam opgebouwd door het samenvoegen van een aantal modulaire elementen.According to a further variant, the edge reinforcement body is constructed by combining a number of modular elements.
Volgens nog een verdere variante worden in elke wachtwapenmg de U-vormige bengels verbonden worden door dwarsijzers en de dwarsijzers van ieder modulair element zijn aan minstens één uiteinde langer dan het werkzame gedeelte van dit element; de dwarsijzers worden buiten dit werkzame gedeelte lichtjes naar mekaar toe geplooid, een en ander zodanig dat twee elementen met mekaar kunnen worden verbonden door het uiteinde van het ene element over het uiteinde van het andere element te schuiven.According to yet a further variant, in each guard weapon, the U-shaped studs are connected by cross bars and the cross bars of each modular element are longer at least one end than the active part of this element; the crossbars are folded slightly towards each other outside this active part, so that two elements can be connected to each other by sliding the end of one element over the end of the other element.
Volgens nog een verdere variante heeft de voegband van elk modulair element een zodanige lengte dat bij het samenvoegen van twee elementen de respectievelijke voegbanden mekaar gedeeltelijk overlappen.According to yet a further variant, the joint band of each modular element has such a length that when two elements are joined together the respective joint bands partially overlap.
Figuur 1 toont een perspectivische weergave van een modulair randwapenings-element volgens de uitvinding in het geval van een wand op een vloer.Figure 1 shows a perspective view of a modular edge reinforcement element according to the invention in the case of a wall on a floor.
Figuur 2 geeft een bovenzicht van hetrandwapenings-element volgens Fig. 1. Figuur 3 toont een doorsnede van het randwapenings-element volgens Fig. 1. Figuur 4 toont een voorzicht van de voegband die wordt gebruikt in het randwapemngs-element volgens Fig. 1.Figure 2 gives a top view of the edge reinforcement element according to Figs. 1. Figure 3 shows a section of the edge reinforcement element according to Figs. 1. Figure 4 shows a perspective view of the joint tape used in the edge reinforcement element according to Figs. 1.
Figuur 5 toont een bovenzicht van de voegband weergegeven in Fig.4.Figure 5 shows a top view of the joint tape shown in Figure 4.
Figuur 6 toont een bovenzicht van een randwapen i ngs-element volgens de uitvinding in het geval van twee hoeken, een buitenhoek en een binnenhoek. Figuur 7 toont een bovenzicht van de voegband in het geval van Fig. 6.Figure 6 shows a top view of a peripheral weapon element according to the invention in the case of two corners, an outer corner and an inner corner. Figure 7 shows a top view of the joint tape in the case of Figs. 6.
Figuur 8 toont een bovenzicht van een randwapeningslichaam volgens de uitvinding dat opgebouwd is uit twee met elkaar verbonden modulaire elementen.Figure 8 shows a top view of an edge reinforcement body according to the invention that is composed of two mutually connected modular elements.
Figuur 9 toont een voorzicht van een randwapeningslichaam volgens de uitvinding in het geval van twee vlakke delen die in eikaars verlengde liggen. Figuur IQ toont een bovenzicht van het randwapeningslichaam volgens Fig. 8.Figure 9 shows a perspective view of an edge reinforcement body according to the invention in the case of two flat parts which are in line with each other. Figure IQ shows a top view of the edge reinforcement body according to Figs. 8.
De figuren 1 tot 5 tonen een randwapenings-element dat gebruikt kan worden in het geval van een betonnen wand die geplaatst wordt op een betonnen vloer. Een reeks U-vormige beugels 1 zijn onderling met mekaar verbonden door verschillende dwarsijzers 3 en vormen zo de wachtwapening voor de vloer. De wachtwapening van de wand bestaat eveneens uit een reeks U-vormige beugels 2 met de behorende dwarsijzers. De beide wachtwapenmgen worden loodrecht op elkaar geplaatst en vast met mekaar verbonden.Figures 1 to 5 show an edge reinforcement element that can be used in the case of a concrete wall that is placed on a concrete floor. A series of U-shaped brackets 1 are mutually connected by different cross bars 3 and thus form the guard reinforcement for the floor. The guard reinforcement of the wall also consists of a series of U-shaped brackets 2 with the associated cross bars. The two guard weapons are placed perpendicular to each other and firmly connected to each other.
Het is de bedoeling dat naderhand de hoofdwapening van de vloer (9), meestal bestaande uit een gepuntlaste netwapening aan de onderkant en een gepuntiaste netwapenmg aan de bovenkant, met de zich horizontaal uitstrekkende benen van de beugels 1 verbonden wordt. Het is eveneens de bedoeling de hoofdwapening van de wand naderhand met de zich vertikaal uitstrekkende benen van de beugels 2 te verbinden.It is intended that afterwards the main reinforcement of the floor (9), usually consisting of a spot welded net reinforcement at the bottom and a spot welded net reinforcement at the top, will be connected to the horizontally extending legs of the brackets 1. It is also the intention to afterwards connect the main reinforcement of the wall to the vertically extending legs of the brackets 2.
Aan één uiteinde (5) strekken de dwarsijzers (3) zich uit buiten het werkzame gedeelte van het randwapenings-element, dit is buiten het bereik dat begrensd wordt door de buitenste U-vormige beugels van dit element. In dit gedeelte zijn de dwarsijzers (3) licht naar elkaar toegeplooid zodat een volgend element (figuur 8: B) o ver de toegeplooide dwarsijzers van het element A kan geschoven worden. Door verschillende elementen naast elkaar te plaatsen kan men een randwapemngs-lichaam van grotere lengte verkrijgen. De modulaire elementen hebben meestal een lengte van 3 tot 6m waarbij het steeds mogelijk is een element op een nodige lengte af te knippen om een gewenste totale lengte te verkrijgen.At one end (5) the cross bars (3) extend outside the active part of the edge reinforcement element, this is outside the range bounded by the outer U-shaped brackets of this element. In this part, the cross bars (3) are slightly folded towards each other so that a next element (Figure 8: B) can be slid over the folded cross bars of the element A. By placing different elements next to each other, one can obtain a rim reinforcement body of greater length. The modular elements usually have a length of 3 to 6 m, whereby it is always possible to cut off an element to a required length in order to obtain a desired total length.
De voegband (4) is direct gemonteerd op het bovenste been van de U-vormige beugels (1) die behoren tot de wachtwapening van de vloer. Daartoe is de voegband voorzien van een reeks gaten (6). De hoogte van de voegband wordt zodanig gekozen dat hij zich aan beide zijden van de voeg uitstrekt, gedeeltelijk m de vloer en gedeeltelijk in de wand. Een typische waarde voor de hoogte van de voegband is 25cm, waarbij de gaten naar beneden toe op een afstand van 3 tot 4cm uit het midden worden aangebracht.The joint strip (4) is mounted directly on the upper leg of the U-shaped brackets (1) that belong to the guard reinforcement of the floor. To this end, the jointing strip is provided with a series of holes (6). The height of the joint strip is chosen such that it extends on both sides of the joint, partly in the floor and partly in the wall. A typical value for the height of the joint tape is 25 cm, with the holes downwards being made at a distance of 3 to 4 cm from the center.
Om bij het in elkaar schuiven van twee elementen de nodige overlap van de voegbanden die bij deze elementen horen te verkrijgen worden de uiteinden (8) van de voegbanden in de dwarsrichting licht geplooid. Aan één van de uiteinden van de voegband, namelijk het uiteinde waarde dwarsijzers naar mekaar toe zijn geplooid, kan in de langsrichting een gleuf (7) aangebracht worden om een been van de eerste U-vormige beugel van een volgend element te ontvangen. Daardoor wordt het mogelijk dat, bij het in elkaar schuiven van twee elementen, de elementen ver genoeg over elkaar worden geschoven om de nodige overlap te verkrijgen.In order to obtain the necessary overlap of the joint straps associated with these elements when two elements slide into each other, the ends (8) of the joint straps are slightly folded in the transverse direction. At one of the ends of the joining belt, namely the end of the cross bars being folded towards each other, a slot (7) can be provided in the longitudinal direction to receive a leg of the first U-shaped bracket of a following element. This makes it possible that, when two elements are pushed together, the elements are slid far enough over each other to obtain the necessary overlap.
De voegband bestaat bij voorkeur uit een staalplaat^ at dan niet bekleed, maar het gebruik van andere materialen zoals kunststof of rubber is eveneens mogelijk.The joint strip preferably consists of a steel sheet or coated, but the use of other materials such as plastic or rubber is also possible.
Figuren 6 en 7 tonen een randwapenings-element m het geval van een dubbele hoek. Daarbij verwijst 11 naar de U-vormige beugels van de wachtwapenmg van de vloer, 12 naarde beugels van de wachtwapenmg van de wand, 13 naar de dwarsijzers, 14 naar de voegband, 15 naar het uiteinde van het rand-wapenings-element met de naar elkaar toegeplooide dwarsijzers, 16 naarde gaten in de voegband en 18 naarde geplooide uiteinden van de voegband. Aan beide uiteinden van het randwapenings-element volgens figuur 6 kan een randwapenings-element volgens figuur 1 respectievelijk in of over worden geschoven zodat een randwapemngslichaam met dubbele hoek wordt verkregen.Figures 6 and 7 show an edge reinforcement element in the case of a double angle. 11 refers to the U-shaped brackets of the guard arm of the floor, 12 to the brackets of the guard arm of the wall, 13 to the cross bars, 14 to the joining band, 15 to the end of the edge reinforcement element with the cross irons tucked together, 16 towards the holes in the joint band and 18 towards the pleated ends of the joint band. At both ends of the edge reinforcement element according to Figure 6, an edge reinforcement element according to Figure 1 can be slid in or over, respectively, so that a double-angle edge reinforcement body is obtained.
Voor de vakman is het duidelijk dat op analoge wijze andere configuraties van het randwapenings-element mogelijk zijn, bijvoorbeeld een randwapenings-element met één enkele hoek.It is clear to a person skilled in the art that other configurations of the edge reinforcement element are possible in an analogous manner, for example a edge reinforcement element with a single angle.
De figuren 9 en 10 tonen een randwapenings-element in het geval van twee vlakke betonnen wanden die naast elkaar worden geplaatst. De wachtwapening van de ene wand omvat een reeks, horizontaal boven elkaar geplaatste U-vormige bengels (21) die met elkaar verbonden knnnen zijn door middel van verticale dwarsijzers. De wachtwapening van de andere wand omvat eveneens een reeks, horizontaal boven elkaar geplaatste U-vormige beugels (22) die met elkaar verbonden kunnen zijn doormiddel van verticale dwarsijzers. De voeg-band (24) is voorzien van een dubbele rij gaten (26) en wordt op elk van de beugels van beide wachtwapeningen gemonteerd en wel op de basis van de U-vormige beugels. De voegband strekt zich uit aan weerszijden van de voeg om de waterdichtheid te verzekeren. De breedte van de voegband is bijvoorbeeld 3öcm breed en de gaten worden symmetrisch op 12cm van de rand geboord.Figures 9 and 10 show an edge reinforcement element in the case of two flat concrete walls that are placed next to each other. The guard reinforcement of the one wall comprises a series of U-shaped studs (21) which are placed horizontally one above the other and which can be connected to each other by means of vertical cross bars. The guard reinforcement of the other wall also comprises a series of U-shaped brackets (22) placed horizontally one above the other, which can be connected to each other by means of vertical cross bars. The joining band (24) is provided with a double row of holes (26) and is mounted on each of the brackets of both guard reinforcements, namely on the base of the U-shaped brackets. The joint strip extends on both sides of the joint to ensure watertightness. The width of the joint strip is, for example, 3 cm wide and the holes are drilled symmetrically at 12 cm from the edge.
Na de plaatsing van hetrandwapeningslichaam worden de benen van de beugels verbonden met de hoofdwapening (30,31) van de wand.After the edge reinforcement body has been placed, the legs of the brackets are connected to the main reinforcement (30,31) of the wall.
Uit bovenstaande voorbeelden van de uitvinding blijkt hoe op een relatief eenvoudige maar efficiente wijze modulaire elementen kunnen worden geproduceerd die samengebouwd kunnen worden tot een randwapenings-lichaam. Tevens wordt de waterdichtheid verkregen wordt doormiddel van een voegband, die eveneens op een eenvoudige en efficiente manier gemonteerd wordt. Deze modulaire elementen zelf kunnen gebouwd worden in een fabriek afwerkplaats waarna ze op snelle en eenvoudige wijze samengebouwd worden op de bouwwerf zelf.The above examples of the invention show how modular elements can be produced in a relatively simple but efficient manner that can be assembled into a peripheral reinforcement body. The watertightness is also obtained by means of a joint tape, which is also mounted in a simple and efficient manner. These modular elements themselves can be built in a factory finish, after which they can be assembled quickly and easily on the construction site itself.
De uitvinding is niet beperkt tot bovenstaande uitvoeringsvoorbeelden, maar omvat tevens andere mogelijke uitvoeringswijzen. De aangegeven afmetingen zijn steeds als voorbeeld gegeven en beperken geenszins het bereik van de uitvinding.The invention is not limited to the above exemplary embodiments, but also includes other possible embodiments. The indicated dimensions are always given as examples and in no way limit the scope of the invention.

Claims (6)

1. Modulair randwapenings-element geschikt voor de opbouw van een randwapeningslichaam voor een betonnen constructie bestaande uit minstens twee vlakke delen die met elkaar een voeg vormen, waarbij het randwapeningselement een voegband (4,14,24) omvat, waarbij het randwapeningselement voor elk vlak deel van de betonnen constructie een wachtwapening omvat, en waarbij iedere wachtwapening bestaat uit een aantal U-vormige beugels (1,2; 11,12; 21,22) die onderling met elkaar verbonden zijn door een aantal dwarsijzers (3,13) die loodrecht staan op het vlak van elke U-vormige beugel, gekenmerkt daardoor dat de voegband (4,14,24) voorzien is van minstens één rij gaten (6), dat de voegband (4,14,24) gemonteerd is op de beugels van minstens één van de wachtwapeningen en dat de montage van de voegband op de beugels gebeurt via deze gaten en waarbij de voegband op zodanige wijze wordt gemonteerd dat de voegband, na het storten van het beton, zich gedeeltelijk in de vlakke delen uitstrekt.Modular edge reinforcement element suitable for the construction of an edge reinforcement body for a concrete structure consisting of at least two flat parts forming a joint with each other, the edge reinforcement element comprising a joint strip (4,14,24), the edge reinforcement element for each plane part of the concrete structure comprises a guard reinforcement, and wherein each guard reinforcement consists of a number of U-shaped brackets (1,2; 11,12; 21,22) which are mutually connected by a number of crossbars (3,13) which are perpendicular to the plane of each U-shaped bracket, characterized in that the joining band (4,14,24) is provided with at least one row of holes (6), that the joining band (4,14,24) is mounted on the brackets of at least one of the guard reinforcements and that the joining band is mounted on the brackets through these holes and the joining band is mounted in such a way that, after the concrete has been poured, the joining band extends partially into the flat parts .
2. Modulair randwapenings-element volgens conclusie 1 waarbij de dwarsijzers (3,13) aan één uiteinde (5,15) langer zijn dan het werkzame gedeelte van dit element en waarbij de delen van de dwarsijzers die buiten dit werkzame gedeelte gelegen zijn lichtjes naar mekaar toe zijn geplooid, een en ander zodanig dat twee elementen (A, B) met mekaar kunnen worden verbonden door het uiteinde van het ene element over het uiteinde van het andere element te schuiven.The modular edge reinforcement element according to claim 1, wherein the cross bars (3.13) at one end (5.15) are longer than the active part of this element and wherein the parts of the cross bars located outside this active part slightly towards are folded together, such that two elements (A, B) can be connected to each other by sliding the end of one element over the end of the other element.
3. Modulair randwapenings-element volgens één van de voorafgaande conclusies waarbij de voegband (4,14) van elk modulair element een zodanige lengte heeft dat bij het samenvoegen van twee elementen de respectievelijke voegbanden elkaar gedeeltelijk overlappen.Modular edge reinforcement element according to one of the preceding claims, wherein the joint band (4.14) of each modular element has such a length that when two elements are joined together the respective joint bands partially overlap.
4. Modulair randwapenings-element volgens één van de voorafgaande conclusies waarbij de vlakke delen van de betonnen constructie een horizontaal en een vertikaal vlak deel omvatten en waarbij de voegband gemonteerd is op de wachtwapening van het horizontaal deel.Modular edge reinforcement element according to any one of the preceding claims, wherein the flat parts of the concrete structure comprise a horizontal and a vertical flat part and wherein the joining band is mounted on the guard reinforcement of the horizontal part.
5. Modulair randwapenings-element volgens conclusie 1 of 2 waarbij de vlakke delen van de betonnen constructie twee in eikaars verlengde gelegen vlakke delen omvatten en waarbij de voegband voorzien is van twee rijen gaten (26) en gemonteerd wordt op de wachtwapening van elk vlak deel.Modular edge reinforcement element as claimed in claim 1 or 2, wherein the flat parts of the concrete structure comprise two flat parts located in line with each other and wherein the joining strip is provided with two rows of holes (26) and is mounted on the guard reinforcement of each flat part .
6. Randwapeningslichaam voor een betonnen constructie bestaande uit minstens twee vlakke delen die met elkaar een voeg vormen, waarbij dit lichaam opgebouwd wordt door het samenvoegen van een aantal modulaire elementen zoals beschreven in één van de voorafgaande conclusies.6. Edge reinforcement body for a concrete structure consisting of at least two flat parts forming a joint with each other, this body being built up by joining a number of modular elements as described in one of the preceding claims.
BE2005/0411A 2005-08-29 2005-08-29 PERFORMANCE BODY FOR CONCRETE CONSTRUCTION FITTED WITH A JOINT TAPE. BE1016738A5 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2005/0411A BE1016738A5 (nl) 2005-08-29 2005-08-29 PERFORMANCE BODY FOR CONCRETE CONSTRUCTION FITTED WITH A JOINT TAPE.
BE200500411 2005-08-29

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2005/0411A BE1016738A5 (nl) 2005-08-29 2005-08-29 PERFORMANCE BODY FOR CONCRETE CONSTRUCTION FITTED WITH A JOINT TAPE.
EP20060017312 EP1760217B1 (fr) 2005-08-29 2006-08-19 Element modulaire d'armature de bord en béton
DE200660002793 DE602006002793D1 (de) 2005-08-29 2006-08-19 Modulares Element für eine Betonrandbewehrung

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1016738A5 true BE1016738A5 (nl) 2007-05-08

Family

ID=36153800

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2005/0411A BE1016738A5 (nl) 2005-08-29 2005-08-29 PERFORMANCE BODY FOR CONCRETE CONSTRUCTION FITTED WITH A JOINT TAPE.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP1760217B1 (nl)
BE (1) BE1016738A5 (nl)
DE (1) DE602006002793D1 (nl)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009030198A1 (de) 2008-10-10 2010-05-20 Newe, Horst, Dipl.-Ing. Verfahren zum Bilden einer biegesteifen Eckbewehrung für den Stahlbetonbau, Bewehrungselement sowie biegesteife Eckbewehrung
CH706668B1 (de) * 2012-06-19 2016-03-31 Fischer Rista Ag Anschlussbewehrung mit Dichtungsband.
JP6394287B2 (ja) * 2014-10-31 2018-09-26 住友金属鉱山株式会社 止水板及びその接続具、並びにその止水板を用いたコンクリート施工方法
CN106193116B (zh) * 2016-08-31 2019-02-19 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 叠合装配式地下管廊墙板定位装置

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE549606A (nl) *
AU1038666A (en) * 1966-08-30 1968-03-07 Thomas Hill Donald Water bar assembly for concrete structures
FR2550254A1 (fr) * 1983-08-03 1985-02-08 Standarm Sarl Armatures metalliques de liaison destinees a la realisation de structures en beton arme
DE9419846U1 (de) * 1994-10-20 1995-02-23 Distler Manfred Bewehrung für den aufgekanteten Bereich von Großflächenelementedecken, Kragplatten oder Balkonplatten aus Beton
DE19605048C1 (de) * 1996-02-12 1997-05-15 Heinz Von Doellen Element für den wasserdichten Anschluß einer Betonwand an eine Bodenplatte aus Beton
DE19701986A1 (de) * 1996-02-12 1998-07-30 Heinz Von Doellen Element für den wasserdichten Anschluß einer Betonwand an eine Bodenplatte aus Beton
DE10007069A1 (de) * 2000-02-16 2001-10-04 Heinz Von Doellen Wandanschlußbewehrung
DE20301471U1 (de) * 2003-01-30 2003-04-10 Contec Bausysteme Gmbh Fugenblech mit Dichtbeschichtung

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE29812480U1 (de) * 1998-07-16 1998-11-05 Doellen Heinz Von Element für den wasserdichten Anschluß eines nacheilend zu betonierenden Wandabschnitts an einen vorweg betonierten Wandabschnitt

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE549606A (nl) *
AU1038666A (en) * 1966-08-30 1968-03-07 Thomas Hill Donald Water bar assembly for concrete structures
FR2550254A1 (fr) * 1983-08-03 1985-02-08 Standarm Sarl Armatures metalliques de liaison destinees a la realisation de structures en beton arme
DE9419846U1 (de) * 1994-10-20 1995-02-23 Distler Manfred Bewehrung für den aufgekanteten Bereich von Großflächenelementedecken, Kragplatten oder Balkonplatten aus Beton
DE19605048C1 (de) * 1996-02-12 1997-05-15 Heinz Von Doellen Element für den wasserdichten Anschluß einer Betonwand an eine Bodenplatte aus Beton
DE19701986A1 (de) * 1996-02-12 1998-07-30 Heinz Von Doellen Element für den wasserdichten Anschluß einer Betonwand an eine Bodenplatte aus Beton
DE10007069A1 (de) * 2000-02-16 2001-10-04 Heinz Von Doellen Wandanschlußbewehrung
DE20301471U1 (de) * 2003-01-30 2003-04-10 Contec Bausysteme Gmbh Fugenblech mit Dichtbeschichtung

Also Published As

Publication number Publication date
EP1760217B1 (fr) 2008-09-17
DE602006002793D1 (de) 2008-10-30
EP1760217A1 (fr) 2007-03-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AR054589A1 (es) Composiciones agricolas que comprenden una emulsion de aceite en agua basada en globulos de aceite revestidos con una capa de cristal liquido lamelar
AR054842A1 (es) Derivados de espirocromanona
AP2140A (nl)
AR053208A1 (es) CRYSTAL FORM OF A QUINOLINONA CARBOXAMIDA COMPOUND
AR047856A1 (es) Cuchilla circular preferentemente aplicable a maquinas sembradoras fertilizadoras para el corte de rastrojos y el labrado de las tierras a cultivar
AR054886A1 (es) Procedimiento para el ensayo no destructivo de tubos con respecto a fallas en la superficie
AR054049A1 (es) Estructura de piso compuesta de acero - madera
BE1016738A5 (nl) PERFORMANCE BODY FOR CONCRETE CONSTRUCTION FITTED WITH A JOINT TAPE.
AR053857A1 (es) Metodo y sistema de acceso multiple por division de frecuencia ortogonal hibrido
AR058714A1 (es) Viga doble t de madera maciza, laminada y de compuesto de fibras de madera
AR055161A1 (es) Combinacion de metionina biodisponible con por lo menos un aceite esencial
AR055553A1 (es) Formas polimorficas y amorfas de 2-{3-[ (e) -2- (4,6- dimetilperidin-2-il) vinil] -1h- indazol-6- ilamino } -n-4- hidroxibut -2- inil) benzamida y composicion farmaceutica que las comprende
AR054044A1 (es) Derivados de cromano y tetrahidronaftaleno como moduladores del receptor 5 - ht6; intermediarios en su preparacion; composiciones farmaceuticas que los contienen y su empelo en la fabricacion de medicamentos para el tratamiento de enfermedades del snc y de la obesidad.
AR053437A1 (es) Procesos y compuestos para la preparacion de derivados de naftilindol sustituidos
AR047082A1 (es) Anestesicos halogenados, para su empleo por via intravenosa
AR047097A4 (es) Microfono ambiental para radios de comunicacion moviles
AR047179A3 (es) Una radio para vehiculo del tipo con frente desmontable
AR047364A4 (es) Sistema electronico de identificacion automatica de vehiculos propulsados por gnc
AR047365A4 (es) Decodificador individual personal sobre huellas dactilares (d.i.p.s.h.d.)
AR047090A1 (es) Solucion microbiocida de mezcla sinergica parabenica isotiazolinica
AR047416A1 (es) Proceso para preparar una formulacion farmacologica acuosa esteril que comprende una sal de acido hialuronico de alto peso molecular
AR047426A1 (es) Conjunto de soporte para camaras fotograficas/video medico
AR047432A1 (es) Mecanismo para riel combinado, para cortinas de enrrollar vertical, y desplazar horizontal en el mismo riel
AR047547A4 (es) Capsula para retardar la accion de sustancias de absorcion inmediata
AR047084A1 (es) Generador de energia vehicular ecologico