SE460686B - Upptecknings- och/eller avlaesningsanordning med i beroende av en uppteckningsbaerares foerflyttning motriktad roerelse av ett upptecknings- och/eller avlaesningshuvud - Google Patents

Upptecknings- och/eller avlaesningsanordning med i beroende av en uppteckningsbaerares foerflyttning motriktad roerelse av ett upptecknings- och/eller avlaesningshuvud

Info

Publication number
SE460686B
SE460686B SE8800011A SE8800011A SE460686B SE 460686 B SE460686 B SE 460686B SE 8800011 A SE8800011 A SE 8800011A SE 8800011 A SE8800011 A SE 8800011A SE 460686 B SE460686 B SE 460686B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
recording
reading
head
carrier
record carrier
Prior art date
Application number
SE8800011A
Other languages
English (en)
Other versions
SE8800011L (sv
SE8800011D0 (sv
Inventor
P Mattson
Original Assignee
Philips Norden Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Philips Norden Ab filed Critical Philips Norden Ab
Priority to SE8800011A priority Critical patent/SE460686B/sv
Publication of SE8800011D0 publication Critical patent/SE8800011D0/sv
Publication of SE8800011L publication Critical patent/SE8800011L/sv
Publication of SE460686B publication Critical patent/SE460686B/sv

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06KRECOGNITION OF DATA; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
  • G06K13/00Conveying record carriers from one station to another, e.g. from stack to punching mechanism
  • G06K13/02Conveying record carriers from one station to another, e.g. from stack to punching mechanism the record carrier having longitudinal dimension comparable with transverse dimension, e.g. punched card
  • G06K13/08Feeding or discharging cards
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06KRECOGNITION OF DATA; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
  • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
  • G06K7/01Details
  • G06K7/016Synchronisation of sensing process

Description

\\ 10 15 20 25 30 35 460 686 2 gängliga anordningen. Detta kommer att framgå av beskrivningen nedan under hänvisning till ritningarna; A Genom SE utläggningsskriften 6917963-8 är en annan avläsnings- anordning förut känd. Uppteckningsbäraren införs här i en riktning som är vinkelrät mot avläsningshuvudets rörelseriktning. Avläsningen sker genom att avläsningshuvudet förflyttas över en i förhållande till avläsningsanordningen stillastående uppteckningsbärare enligt de visade utföringsformerna. I förbigàende påpekas dessutom i nämnda skrift, att den relativa rörelsen mellan avläsningshuvud och uppteck- ningsbärare kan åstadkommas pá annat sätt, exempelvis genom att sam- tidigt förskjuta både avläsningshuvud och uppteckningsbärare. Någon sådan utföringsform är varken visad eller antydd. Genom att uppteck- ningsbäraren införs i en riktning som är vinkelrät mot avläsningshuvu- dets rörelseríktning, upptar den kända anordningen väsentligt större utrymme i ett mot operatören vänt ytomráde S jämförelse med anord- ningen enligt uppfinningen. Detta gör anordningen svárplacerad i jämförelse med anordningen enligt uppfinningen.
Enligt ett fördelaktigt utförande av uppfinningen är anordningen kännetecknad av att uppteckningsbärarens linjära förflyttning i eng riktning väsentligen motsvaras av en avstandsmässigt lika stor linjär förflyttning av huvudet i en motsatt riktning. Detta utförande innebär en minimering av anordningens längddimension i det fall hela uppteck- nígsbäraren avsöks på samma sida om drivorganens drivrulle och mot- trycksrulle, vilket ofta är att föredraga. Därmed är anordningen sârskikt utrymmesbesparande i längdled. A Enligt ett annat fördelaktigt utförande är upptecknings- och/ eller avläsningsancrdningen kännetecknad av att ett antal hjälprullar är anordnade i anslutning till upptecknings- och/eller avläsningshuvu- det, vilka hjälprullar löper utmed uppteckningsbäraren tillsammans med huvudet för att väsentligen eliminera glidkontakt mellan huvud och uppteckningsbârare. Hjälprullarna skyddar upptecknings- och/eller av- läsningshuvudet mot slitage och underlättar uppteckningshärarens för- flyttning mellan huvudet och friktionsorganet.
Ett ytterligare fördelaktigt utförande av upptecknings- och/ eller avläsningsanordningen är kännetecknat av att det fasta trans- misisonselementet utgörs av en kuggstàng som står i kuggingrepp med ett på ett roterbart kopplingsorgan anordnat kugghjul, vilket kopp- lingsorgan är kopplat till uppteckningsbäraren då bâraren förs förbi 10 15 20 25 4¿»30 f-flas 460, 666 3 huvudet. Kuggkoppligen utgör en enkel och driftsäker koppling mellan en fast del i anordninnen och kopplingsorganet.
Genom anordningen enligt uppfinningen astadkoms en mycket enkel synkronisering av bärare och huvud. Bäraren fungerar som en länk mellan drivorganen och huvudet och bärarens inmatning framför huvudet utlöser direkt en samtidig motriktad rörelse hos huvud och bärare.
Några synkroniserjngsproblem uppstår inte och det behövs inga sensorer som avkänner att bäraren matas fram framför huvudet.
Uppfinningen kommer i det följande att beskrivas närmare under hänvisning till bifogade ritningar, där fig 1a-d schematiskt visar in- matningen av en uppteckningsbärare i en upptecknings- och/eller avläs- ningsanordning i fyra olika stadier, fig_2 visar en schematisk sidovy av en upptecknings- och/eller avläsningsanordning, §¿g_; visar en schematisk toppvy av upptecknings- och/eller avläsningsanordningen, fig_5 visar ett snitt utmed linjen IV-IV i fig 2 och fig_§ i sidovy tydligare visar anordnandet av ett kopplingsorgan i en upptecknings- och/eller avläsningsanordning enligt fig 2-4, fig_§ schematiskt.visar ett alternativt anordnande av kopplingsorganet i en upptecknings- och/ eller avläsningsanordning.
Den i figur ia-d schematiskt visade upptecknings- och/eller av- läsningsanordningen, son är avsedd för en uppteckningsbärare av kort- typ, exempelvis bankkort, innefattar en drivrulle 3 och en mottrycks- rulle 4 placerade drygt en halv uppteckningsbärarlängd från anord- ningens innatningsöppning 11. Anordningen innefattar vidare en frik- tionsrulle 5 och ett upptecknings- och/eller avläsningshuvud 2 anord- ,nade på en, i figur 1 icke visad, förskjutbar vagn. Priktionsrullen 5 och huvudet 2 är anordnade att kunna_förskjutas åtminstone drygt en halv uppteckningsbårarlängd.
När uppteckningsbäraren 1 inmatas i innatningsöppningen 11, sker normalt först en kontroll att det verkligen är en uppteckningsbärare som ínmatas och att den är rättvänd i förhållande till upptecknings- och/eller avläsningsanordningen, innan fortsatt inlatning tillåts.
Denna kontrollutrustning är icke visad i figurerna och utgör inte hel- ler del av den patentsökta uppfinningen. Om kontrollutrustningen tillåter fortsatt innatning av uppteckningsbäraren, kan operatören skjuta in uppteckningsbâraren så långt att den inre änden av uppteck- ningsbäraren greppas av driv- och nottrycksrullarna 3 resp 4. Driv- rullen 3 och lottrycksrullen 4 tar nu över den fortsatta innatningen “a 10 15 20 25 p 30 460 686 4 av uppteckningsbararen. Fig la visar det stadium under vilket dr rullen och mottrycksrullen tar over inmatningen. Från det i fig 1 visade stadiumet till det i fig 1b visade stadiumet sker inmatninggnl av den återstående delen av upptecknirgsbararen. Sedan hela uppteck- ningsbäraren inmatats, kan uppteckningen och/eller avläsningen påbör- jas. Driv- och mottrycksrullarna 3 resp. 4 för nu in uppteckninqs- bärarer 1 mellan huvudet 2 och friktionsrullen 5. Uppteckningen och/ eller avläsningen sker mellan det i fig lb och det i fig 1c visade stadiumet och genom att uppteckningsbäraren inmatas ytterligare av driv- och mottrycksrullarna 3,4 samtidigt som huvudet 2 och friktions- rullen 5 förflyttas mot inmatningsöppningen. Förflyttningen av huvudet och friktionsrullen åstadkoms genom en friktionskoppling mellan frik- tionsrullen och uppteckningsbäraren med hjälp av huvudet. samtidigt som friktionsrullen är roterbart kopplad till ett fast anordnat trans- missionselement. Friktionsrullens koppling kommer att beskrivas när- mare i samband med beskrivningen av fig 2-5. _ Ett verifieringsorgan 12 verifierar giltigheten hos en inmatad uppteckningsbärare. Verifieringsorganet visas endast som en av strec- kade linjer formad ruta i figur 1 a. I det fall att den inmatade upp- teckningsbäraren betraktas som giltig av ver_fieringsorganet, tillåts, sedan uppteckningen och/eller avläsningen avslutats, en utmatning av uppteckningsbäraren genom att drivrullen 3 reverseras och därmed mot- trycksrullen 4. Om däremot uppteckningsbäraren betraktas som ogiltig, beslagtas den av anordníngen. Detta tillgår så att uppteckningsbäraren inmatas ytterligare något till det i fig 1d visade stadiumet med hjälp av drivrullen och mottrycksrullen. Uppteckningsbäraren frigörs då från kopplingen mellan friktionsrullen och huvudet och kan falla ned under gravídationskraftens inverkan. ' I Såsom framgår av fig 1 kräver sålunda anordningen en total längd på approximativt en och en halv uppteckningsbärarlängd, nämligen drygt en halv uppteckningsbärarlängd mellan inmatningsöppningen och driv- rullen och en hel uppteckningsbärarlängd mellan drivrullen och anord- ningens inre ände.
Under hänvisning till figurerna 2-5 kommer drivningen av upp- teckningsbärare och huvud att beskrivas närmare nedan. Komponenter som har motsvarighet i fig 1 har givits samma hänvísningsbeteckningar.
Drivrullen 3 drivs av en drivmotor 13. För att åstadkomma lämp- lig utväxling är drivrullen inkopplad via en växellåda 14. Överföring- i, ef. , na» ~«:.v.»,.,v:;“v-~¥n~:tf ' ; . i. . 460 68.6 S en mellan drivmotorn 13 och växellådan 14 sker med hjälp av en drivrem 15 som överför rotationen hos en på motoraxeln anordnad remskiva 16 till en remskiva 17 monterad på en ingående axel hos växellådan 14.
Anordningen innefattar en främre och en bakre bärande sektion 18 res- S pektive 19 anordnade på en bottenplatta 20. Ett fast anordnat trans- missionselement i form av en kuggstáng 6 är anordnad mellan de bärande sektionerna,18f 19, liksom en styrskena 21. En vagn 25 försedd med friktionsrulle 5 och upptecknings- och/eller avläsningshuvud 2 samver- Éçš karfmed kuggstängen 6 och styrskenan 21 för kontrollerad förflyttning Vi D 10 f/ítmed kuggstàngen 6. Såsom framgår bäst av figurerna Å och 5, står ett _ ,/f//I pà friktionsrullen anordnat kugghjul 7 i ingrepp med kuggstàngen 6. “ii Huvudet 2 är fjädrande uppburet med hjälp av tva fjädrar 22, 23 iii , för att skydda detsamma. En svag fjäderbelastning, symboliskt antydd ii genom-fjädern 24, strävar att med svag kraft föra vagnen 25 till det i D 15 figur 1a visade läget i det fall att ingen uppteckningsbärare före- finns mellan huvudet och friktionsrullen. När en uppteckningsbärare med hjälp av driv- och mottrycksrullarna innatas mellan huvudet och friktionsrullen, roteras det på friktionsrullen anordnade kugghjulet 7 utmed den fasta delen i anordningen, som här utgörs av kuggstángen 6. 20 Under uppteckningsbärarens fortsatta ínmatning förflyttas huvudet 2 i en riktning 8 (se fig 5) och uppteckningsbäraren 1 i en motsatt rikt- ning 9 (se fig 5).
Kopplingen mellan friktionsrullen och det i anordningen fasta I ï.transnissionelementet utgörs enligt ovan av en kuggkoppling, men 25 givetvis är andra kopplingar tänkbara inom uppfinningens ram. Exempel- vis kan friktionsrullen_ såsom enligt det i figur 6 visade utförandet,i D vara kopplad till tvâ i anordningen anordnade fasta infästningspunkäer 27, 28 via en träd 29. I detta fall är friktionsrullen 5 försedd med' en axel 30 runt vilken tråden lindats ett antal varv och spänts. Ett : '= 30 lämpligt förhållande mellan axelns och friktionsrullens radier är I Ü 1:2. Komponenter i figur 6 som har motsvarighet i figur 1-5 har även givits samma hänvisningsbeteckningar.
För att underlätta uppteckningsbärarens förflyttning förbi huvu- 7 det kan detsamma, såsom visats i fig 5, förses med en antal hjälprul- *~jf35 lar 26. Enligt en ändamålsenlig lösning är en bjälprulle 26 anordnad 'J-~: på vardera sidan av huvudet. Det är även tänkbart att uppdela huvudet :~.Å i flera delar och mellan dessa delar införa ytterligare hjälprullar. aan a n a oc: 'om

Claims (10)

C.. 10 15 20 25 30 460 686 Patentkrav
1. Upptecknings- och/eller avläsningsanordning för uppteckningsbä- rare av kórctyp (1), innefattande drivorqan <3-4,14-11) för förf1yt:~ ning av uppteckningsbäraren (1) och ett upptecknings- och/eller avläs- ningshuvud (2) för avsökning av uppteckningsbäraren under relativ rö- relse mellan bärare (1) och huvud (2), varvid bäraren (1) genom en första förflyttning inmatas i anordningen en första sträcka väsentli- gen lika med eller längre än bärarens (1) längd i inmatningsriktníngen (9). k ä n n e t e C k n a d av ett till anordningen fast anordnat transmissionselement (6; 27-29), vilket är anordnat att, i beroende av en andra fortsatt förflyttning av bäraren (1) en andra sträcka, som är mindre än bärarens nämnda längd, ombesörja en motriktad rörelse (8) av upptecknings och/eller avläsningshuvudet (2) genom en förflyttning som är mindre än eller lika med den andra sträckan genom utnyttjande av bäraren (1) som en rörelseöverföringslänk mellan drivorganen (3-4,- 14-17) och transmissionselementet (6; 27-29).
2. Upptecknings- och/eller avläsningsanordningen enligt föregående patentkrav, k ä n n e t e c k n a d av att uppteckningsbärarens (1) linjära förflyttning i en riktning väsentligen motsvaras av en av- ständsmässigt lika stor linjär förflyttning av huvudet (2) i en mot- satt riktning.
3. Upptecknings- och/eller avläsningsanordning enligt något av fö- regående patentkrav, k ä n n e t e c k n a d av att ett antal hjälp- rullar (26) är anordnade i anslutning till upptecknings- och/eller av- läsningshuvudet (2): vilka hjälprullar (26) löper utmed upptecknings- bäraren (1) tillsammans med huvudet (2) för att väsentligen eliminera glidkontakt mellan huvud (2) och uppteckningsbärare (1).
4. Upptecknings- och/eller avläsningsanordning enligt något av fö- regående patentkrav, k ä n n e t e c k n a d av att drivorganen innefattar en drivrulle (3) och en'mottrycksrulle (4) för anliggning s mot uppteckningsbäraren.
5. Upptecknings- och/eller avläsningsanordning enligt något av fö- regående patentkrav, k ä n n e t e c k n a d av att det fasta 10 15 20 25- 30 35 3 460 686 7 _ transmisisonselementet utgörs av en kuqgstánq (6) dom står i kuggin- grepp med ett pà-ett roterbart kopplingsorgan (5,7) anordnat kugghjul (7), vilket kopplingsorgan (5,7) är kopplat till uppteckningsbäraren (1) då bëraren förs förbi huvudet.
6. Upptecknings- och/eller avläsningsanordning enligt något av pa- tentkraven 1-4, k ä n n e t e c k n a d av att det fasta transmis- sionselementet utgörs av infästningspunkterna (27,28) för en träd (29) som är lindad ett antal varv runt en på ett roterbart kopplingsorgan (5,30) anordnad axel (30), vilket kopplingsorgan (5,30) är kopplat till uppteckningsbäraren (1) då bäraren förs förbi huvudet.
7. Upptecknings- och/eller avläsningsanordning enligt något av fö- regàende patentkrav, k ä n n e t e c"k n a d av att drivorganen g (3-4,14-17) är anordnade att för en såsom giltig betraktad uppteck- ningsbarare (1) efter uppteckning och/eller avläsning reversera rörel- seriktningarna för huvudet (2) och uppteckningsbäraren (1), medan drivorganen (3-4,14-17) är anordnade att för en såsom ogiltig betrak- tad uppteckningsbärare fortsätta inmatningen av uppteckningsbäraren (1) för beslagtagning, varvid drivorganen initeras från en i och för sig känd verifieringsanordning (12) för verifiering av giltigheten hos uppteckningsbärare.
8. Upptecknings- och/eller avläsningsanordning enligt något av fö- regående patentkrav, k ä n n e t e c k n a d av att ett belastnings- organ (24) verkar pà huvudet för att föra detsamma till ett ändläge, i vilket anordníngen är beredd att ånyo mottaga en uppteckningsbärare.
9. Upptecknings- och/eller avläsningsanordning enligt patentkravet 8, k ä n n e t e c k n a d av att belastningsorganet utgörs av en fjäder (24). 'g
10. Upptecknings- och/eller avläsningsanordning enligt något av fö- regâende patentkrav i vilken ett roterbart kopplingsorgan (5,7;'5,30) är kopplat till uppteckningsbäraren (1), k å n n e t e c k n a d' av att upptecknings- och/eller avläsningshuvudet (2) och kopplingsorganet (S,7; 5.30) är anordnade pá en gemensam och förflyttbar vagn (25).
SE8800011A 1988-01-05 1988-01-05 Upptecknings- och/eller avlaesningsanordning med i beroende av en uppteckningsbaerares foerflyttning motriktad roerelse av ett upptecknings- och/eller avlaesningshuvud SE460686B (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8800011A SE460686B (sv) 1988-01-05 1988-01-05 Upptecknings- och/eller avlaesningsanordning med i beroende av en uppteckningsbaerares foerflyttning motriktad roerelse av ett upptecknings- och/eller avlaesningshuvud

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8800011A SE460686B (sv) 1988-01-05 1988-01-05 Upptecknings- och/eller avlaesningsanordning med i beroende av en uppteckningsbaerares foerflyttning motriktad roerelse av ett upptecknings- och/eller avlaesningshuvud
DE19883879152 DE3879152T2 (de) 1988-01-05 1988-12-27 Aufnahme- und wiedergabevorrichtung.
EP19880203020 EP0323679B1 (en) 1988-01-05 1988-12-27 A record and read device
JP63329481A JP2690338B2 (ja) 1988-01-05 1988-12-28 記録・読取り装置
US08/999,721 US6039259A (en) 1988-01-05 1991-09-20 Magnetic card read/write apparatus

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE8800011D0 SE8800011D0 (sv) 1988-01-05
SE8800011L SE8800011L (sv) 1989-07-06
SE460686B true SE460686B (sv) 1989-11-06

Family

ID=20370991

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8800011A SE460686B (sv) 1988-01-05 1988-01-05 Upptecknings- och/eller avlaesningsanordning med i beroende av en uppteckningsbaerares foerflyttning motriktad roerelse av ett upptecknings- och/eller avlaesningshuvud

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6039259A (sv)
EP (1) EP0323679B1 (sv)
JP (1) JP2690338B2 (sv)
DE (1) DE3879152T2 (sv)
SE (1) SE460686B (sv)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103159402B (zh) * 2011-12-13 2015-08-26 高侨自动化科技股份有限公司 玻璃基板移载装置
US9011069B2 (en) * 2012-01-23 2015-04-21 Tera Autotech Corporation Glass substrate transporting apparatus
US9038906B1 (en) 2013-07-09 2015-05-26 Daniel DeMerchant Reduced travel magnetic strip reader mechanism

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE688393C (sv) * 1932-04-21
US3548196A (en) * 1968-06-05 1970-12-15 Ivanhoe Research Corp Method and apparatus for automatically centering fabric workpieces regardless of their size within the operating range
CA928853A (en) * 1969-08-05 1973-06-19 Data Source Corporation Optical reading apparatus and data processing system
US3939327A (en) * 1969-08-05 1976-02-17 Data Source Corporation Optical reading apparatus and method
DE2058099B2 (de) * 1970-11-26 1972-11-02 Perforator mit einer tastatur, einer stanzeinrichtung und einem klarschreiber
US3731061A (en) * 1970-12-28 1973-05-01 Ibm Two-way drive mechanism
US3716698A (en) * 1971-09-02 1973-02-13 Gen Res Inc Control and recording apparatus
FR2219729A5 (sv) * 1973-02-23 1974-09-20 Crouzet Sa
US3831188A (en) * 1973-05-04 1974-08-20 Addressograph Multigraph Mounting and drive assembly for magnetic stripe reading head
JPS5434524B2 (sv) * 1973-11-15 1979-10-27
US4040097A (en) * 1975-01-20 1977-08-02 Kabushiki Kaisha Sankyo Seiki Seisakusho Magnetic card-reader with movable magnetic head
US3976858A (en) * 1975-05-16 1976-08-24 American Magnetics Corporation Card reader assembly with manual transducer
US4025956A (en) * 1975-12-30 1977-05-24 Nozaki Insatsu Shigyo Kabushiki Kaisha Printing machine
US4081131A (en) * 1976-04-07 1978-03-28 Ardac, Inc. Tray acceptor apparatus
CH604278A5 (sv) * 1977-01-11 1978-08-31 Sodeco Compteurs De Geneve
FR2410849B1 (sv) * 1977-12-02 1980-08-22 Chauvin Arnoux Sa
DE2963943D1 (en) * 1978-09-20 1982-12-02 Philips Svenska Ab A device for indicating the position of a printer carriage
JPS648391B2 (sv) * 1980-09-25 1989-02-14 Sharp Kk
DE3221445C2 (sv) * 1982-01-05 1985-03-14 Dicom Electronics Gmbh, 5000 Koeln, De
JPS60154357A (en) * 1984-01-20 1985-08-14 Fujitsu Kiden Ltd Magnetic card reader
US4598810A (en) * 1984-04-17 1986-07-08 Abm Industries, Inc. Apparatus and method for vending and accepting return of re-usable articles
GB2165383B (en) * 1984-10-03 1988-05-25 Ncr Co Data sensing system for currency cassettes
JPS6280862A (en) * 1985-10-04 1987-04-14 Toshiba Corp Recording medium reader
JPH0572632B2 (sv) * 1986-01-31 1993-10-12 Tatsuno Mechatronics Kk

Also Published As

Publication number Publication date
SE8800011D0 (sv) 1988-01-05
JP2690338B2 (ja) 1997-12-10
US6039259A (en) 2000-03-21
DE3879152D1 (de) 1993-04-15
DE3879152T2 (de) 1993-08-26
SE8800011L (sv) 1989-07-06
JPH01213862A (en) 1989-08-28
EP0323679B1 (en) 1993-03-10
EP0323679A1 (en) 1989-07-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1248935C (zh) 纸片处理机及用于打开/关闭处理机中纸片传输通道的方法
EP1453014B1 (en) Apparatus for scanning bank cheques, with an improved cheque feed device
AU704525B2 (en) Apparatus for handling sheets
EP0498168A1 (en) Device for folding sheets
US6099224A (en) Mechanism for connecting book binding and paper supplying machines
MXPA04005634A (es) Sistema de seleccion.
SE460686B (sv) Upptecknings- och/eller avlaesningsanordning med i beroende av en uppteckningsbaerares foerflyttning motriktad roerelse av ett upptecknings- och/eller avlaesningshuvud
US20040244336A1 (en) Crinkling device
US3690474A (en) Conveying device with two end positions connected by a conveyor belt and including a controllable drive connection
EP1492104A3 (en) Cartridge-handling apparatus for a media storage system
CZ50396A3 (en) Device for shifting treated parts through a sequence of treatment stations
US7118101B2 (en) Device and method for the input and storage of banknotes
CN109580970A (zh) 样本架加载系统、加载方法及化学发光检测仪
SE469111B (sv) Anordning vid verktygsmagasin foer plaatbearbetningsmaskiner
JP4095793B2 (ja) 枚葉加工機械における枚葉材料の搬送装置
KR100615624B1 (ko) 이송장치
US6877743B2 (en) Accumulation device with pivot roller
US20020060405A1 (en) Storing device for paper sheets
US6598871B2 (en) Paper-like-piece handling apparatus
CN108338093A (zh) 具有缓冲效果的卸载装置
US5171975A (en) Tape feed device
EP1203487B1 (en) Image setting apparatus
US4775252A (en) Thermal printhead actuator responsive to carriage drive and including a four bar linkage and spring
SU1280247A1 (ru) Самонат жной привод
JPH11514728A (ja) ガイディング装置

Legal Events

Date Code Title Description
NAL Patent in force

Ref document number: 8800011-2

Format of ref document f/p: F

NUG Patent has lapsed

Ref document number: 8800011-2

Format of ref document f/p: F