SE444134B - Sett att montera ett festorgan i ett betongforemal - Google Patents

Sett att montera ett festorgan i ett betongforemal

Info

Publication number
SE444134B
SE444134B SE8302139A SE8302139A SE444134B SE 444134 B SE444134 B SE 444134B SE 8302139 A SE8302139 A SE 8302139A SE 8302139 A SE8302139 A SE 8302139A SE 444134 B SE444134 B SE 444134B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
channel
sleeve
concrete
concrete object
plastic sleeve
Prior art date
Application number
SE8302139A
Other languages
English (en)
Other versions
SE8302139L (sv
SE8302139D0 (sv
Inventor
B Persson
Original Assignee
Persson Bengt
Persson Bertil
Aaberg Lars Olof
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Persson Bengt, Persson Bertil, Aaberg Lars Olof filed Critical Persson Bengt
Priority to SE8302139A priority Critical patent/SE444134B/sv
Publication of SE8302139D0 publication Critical patent/SE8302139D0/sv
Priority to GB08314268A priority patent/GB2138462B/en
Priority to US06/596,398 priority patent/US4594767A/en
Priority to DK193684A priority patent/DK193684A/da
Priority to NO841543A priority patent/NO159776C/no
Priority to ES531694A priority patent/ES531694A0/es
Publication of SE8302139L publication Critical patent/SE8302139L/sv
Publication of SE444134B publication Critical patent/SE444134B/sv

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
  • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
  • E01C11/00Details of pavings
  • E01C11/22Gutters; Kerbs ; Surface drainage of streets, roads or like traffic areas
  • E01C11/221Kerbs or like edging members, e.g. flush kerbs, shoulder retaining means ; Joint members, connecting or load-transfer means specially for kerbs
  • E01C11/222Raised kerbs, e.g. for sidewalks ; Integrated or portable means for facilitating ascent or descent
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
  • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
  • B28B11/00Apparatus or processes for treating or working the shaped or preshaped articles
  • B28B11/02Apparatus or processes for treating or working the shaped or preshaped articles for attaching appendages, e.g. handles, spouts
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T29/00Metal working
  • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
  • Y10T29/49826Assembling or joining
  • Y10T29/49945Assembling or joining by driven force fit

Landscapes

 • Engineering & Computer Science (AREA)
 • Structural Engineering (AREA)
 • Architecture (AREA)
 • Civil Engineering (AREA)
 • Chemical & Material Sciences (AREA)
 • Ceramic Engineering (AREA)
 • Mechanical Engineering (AREA)
 • Manufacturing Of Tubular Articles Or Embedded Moulded Articles (AREA)
 • Moulds, Cores, Or Mandrels (AREA)
 • Revetment (AREA)
 • Joining Of Building Structures In Genera (AREA)

Description

F E É E 2 Ä 8302139-4 föremål fixeras tillräckligt effektivt i formverktyget för att icke rubbas ur läge under vibreringen och dels avskiljs under vibrerinqen ett tunnflv- tande betongslam, sm har en mycket besvärande tendens att tränga in i alla skrymslen och vrår, varför exempelvis en i betongen ingjuten plast- hylsa riskerar att fyllas av detta betongslam.
Ytterligare en faktor att ta hänsyn till vid monteringen av fästorganet är att kantstenarna tages ut ur formarna redan några få sekunder efter vibreringen, d v s långt innan de hunnit härda och bli formstabila. Detta medför deformationer både under själva avformningen och under den därefter skeende härdningen och torkningen av kantstenen.
För att kunna tjäna sitt tilltänkta syfte måste den i den ovan antydda kantstenen använda plasthylsan med god precision vara infäst och upptagen i betongen, eftersom den förutom för fasthållning av spiken under lagring och transport av kantstenen även skall fungera som en styrning, när spiken drives ned, varigenom krökning eller kantring av spiken hindras även om den under neddrivningen skulle träffa en mindre sten.
Den föreliggande uppfinningen har därför till ändamål att åstadkomma ett sätt att montera ett fästorgan i ett av betong tillverkat föremål, varvid det för fästorganets fasthâllning i betongföremålet används en hylsa. Upp- finningen har också till ändamål att åstadkomma ett sådant sätt som ej pâ- verkas av deformationer i betongen under avformning eller härdning. Vidare har uppfinningen till ändamål att åstadkomma ett sätt som medger helt maskinell montering samt en fullgod styrning av spiken.
Enligt uppfinningen uppnås dessa ändamål med det inledningsvis antydda sättet, om detta kännetecknas av att kanalen förses med ett trubbigt av- smalnande parti vid sin ena ände samt ett mellan detta parti och den andra änden av kanalen beläget parti med större diameter än hylsan.att kanalen lämnas ouppstödd och tillâtes deformeras under betongföremålets uttagning ur formen samt under dess härdning, att hylsan införes i ka- nalen efter dennas öeformatio: och att fästorganet därefter införes i hylsan. *- g.il;¿n..m_-:;,l, . -_-_ _'¿ _' _-,¿¿ å, 8302139-4 För att underlätta hylsans inriktning relativt kanalen och därigenom med- ge maskinell montering gäller enligt uppfinningen även att kanalen formas vid centrum av botten till ett stvrurtag i betongföremålet, att kanalen ges ett ungefärligen jämtjockt parti vid sin mot styrurtaget vända ände samt ett spetsigt avsmalnande parti mellan detta och det trubbigt av- smalnande partiet.
Ytterligare fördelar uppnås om sättet även ges något eller några av kän- netecknen i kraven 3 - 5.
Uppfinningen skall nu beskrivas närmare under hänvisning till bifogad rit- ning, på vilken visas ett tvärsnitt av ett betongföremål. som är utformat för tillämpning av uppfinningen.
På ritningen visas en del av ett betongföremål 1, vilket har en övre be- gränsningsyta Z och en undre begränsningsyta 3. Den undre begränsninga- ytan är den yta, som är avsedd att placeras mot ett underlag och som skall fastpressas eller hållas mot detta. Exempelvis kan den på ritningen visade delen av betongföremålet 1 utgöra en del av den utskjutande list, som är anordnad på baksidan av en av betong tillverkad kantsten. som exempelvis kan utgöra en trottoarkant. Denna utskjutande list ligger i så Fall med den undre ytan 3 mot körbanans asfaltunderlag och inbäddas i själva trotto- arbeläggningen, när denna anbringas.
Betongföremålet har i sin ovanvta ett antal styrurtag à, vilka lämpligen kan vara stympat koniska till formen och vilkas ändamål skall beskrivas närmare nedan. I centrum av styrurtagens cirkulära bottenyta är det anord- nat en väsentligen sig fullständigt genom betongföremålet sträckande kanal S, vilken lämpligen kan ha ett övre, kort och trattformat mynningsparti 6, ett därunder anordnat väsentligen cylindriskt parti 7, ett spetsigt koniskt parti 8 och ett kort, trubbigt koniskt parti 9, vilkets spets tangerar be- tongföremålets undre yta 3.
Yid framställning av betongföremâlet gjuts detta i ett formverktyg som fö- reträdesvis är framställt av metall och då lämpligen stål för att kunna mot- stå de stora påfrestningar som uoostår vid vibreringen av det i formverkty- 8302139-4 (j. lf v, . ji í::É i 3 _;- v v get befintliga betongmaterialet. Vid framställning av betongföremålet är formverktyget lämpligen vänt upp och ner i förhållande till det som an- tyds pa ritningen, varigenom den yta i formverktyget som kommer att be- gränsa betcngföremâlets övre yta 2 kommer att vara en bottenyta i form- J verktyget. Detta innebär att betongföremålets undre yta 3 under själva tillverkningsfasen i formverktyget kommer att vara vänd uppåt. Denna yta gælàf-g if' jr=¿«:::*=«-.; 3 kan.härigenom ev vara helt fri, varigenom formverktygets påfyllning med betongblandning underlättas.
Pâ formverktygets bottenyta, som alltså under själva gjutningen kommer att begränsa betongföremålets övre yta 2 är det anordnat en stympat konisk kropp, vilken har samma form och storlek som det avsedda styrurtaget Å i betongföremålet. Denna kropp på formverktyget har vidare en utskjutande tapp, vilken har en form som helt överensstämmer med den ovan beskrivna formen hos kanalen S. Detta innebär att den sammanlagda höjden för den stympat koniska kroppen och tappen motsvarar ganska nära den avsedda tjockleken hos betongföremålet, d v s avståndet mellan ytorna 2 och 3.
Sedan en lämpligt uppmätt mängd betongblandning fyllts i formverktyget. ev stampats i detta och därefter vibrerats omsorgsfullt, så att formverk- tygets alla skrymslen och vrår fullständigt fyllts och luftblåsor och lik- nande avlägsnats från betongen, så avbryts vibreringen, varefter formverk- tyget vändes upp och ned och det färdiggjutna betongföremålet placeras på en stödyta. vilken alltså kommer att anliqga mot betongföremålets undre yta 3. Själva avformningen kan i sig innebära problem, eftersom det vid vibreringen av betongblandningen frånskiljes ett mycket tunnflytande betongslam, som mellan själva betongföremålet och formverktygets väggar åstadkommer en mycket kraftig vidhäftning och stora sugkrafter. Detta in- nebär att själva avformningen i sig kan utsätta betongföremålet för mindre deformationer, speciellt som betongföremålet under avformningens slutfas tillåtes falla en kort sträcka ner på understödsytan.
Sedan betongföremålet på detta sätt gjutits, vibrerats och avformats, transporteras understödsytan med det därpå vilande betonqföremålet till ett lämpligt ställe, där härdning av betongen kan ske, innan några ytter- ligare arbetsmoment vidtager. 8302139-4 för att uppnå bästa hållfasthet i betongföremålet bildas detta av en förhållandevis bla: betongblandninq, vilket innebär att betnngrarenå- lets formstabilitet är relativt dålig, innan betongen härdat. Härav fol- Jer att t o m kanalen 5 riskerar att defurmeras något under avformnings- förloppet, den därefter följande transporten samt också i viss mån under själva härdningsförloppet. Ett exempel på en deformation som regelbundet uppstår i kanalens form visas med en streckad linje 10. Det framgår av denna linje att betongföremålet i mittomrâdet för kanalen har en utpräg- lad tendens att flyta ut, så att kanalens diameter där minskas. Till des- sa rent mekaniska daformationer kommer sedan under härdningsförloppet mindre krympningsrörelser, som är beroende av vattenhalten, slaget och mängden fyllnadsgods i betongen o s v. Sammantaget kan man förvänta sig att kanalens tvärsnittsform med ganska god approximation kan illustreras med den streckade linjen 10, sedan betongföremålet är helt uthärdat. Det- ta innebär att efter härdningen kommer kanalen att få det undre, trubbigt koniska partiet 9 relativt oförändrat. medan däremot det spetsigt koniska partiet B kommer att överföras till ett ungefärligen cylindriskt eller åtminstone Jämntjockt parti. Det övre och ursprungligen ungefärligen cy- lindriska partiet 7 av kanalen 5 kommer däremot att omvandlas till ett nedåt avsmalnande eller ev koniskt parti.
Sedan betongföremålet härdats ut, införes en plasthylsa 11 i kanalen 5 i pilens 12 riktning. Denna plasthylsa är framställd av ett halvhårt plastmaterial och pressas ner i kanalen med en relativt trög passning så långt att dess undre ände 13 kommer till anliggning mot de trubbigt koniska ytorna i kanalens S undre, trubbigt koniska parti 9. När plast- hylsan pressats ner så långt och lägesfixerats axiellt, kommer dess övre ände 1h att befinna sig något över bottenytan 15 i styrurtaget ü. Anled- ningen härtill skall beskrivas närmare nedan.
Vid införingen av plasthylsan 11 i kanalen 5 används en monteringsanord- ning som innefattar en matningsanordning för plasthylsorna samt ett i pi- lens 12 riktning rörligt drivdon, som anpressar mot plasthylsans övre än- de 1A och för ner plasthylsan i kanalen 5. För att enkelt inrikta monte- lingsanordningen i förhållande till kanalen, har monteringsanordningen ett nosparti. vilkets ytteryta är stympat konisk och vilket noga motsvarar den L; f -f :w w-r :vf-fvwywwgamw 8302139-4 stvmpaf koniska omkretsytan 16 i stvrurtaqet 4. Härigenom vinnes full oa- rnnti for att plasthylsan träffar centralt i kanalen S, när drivdonet ar- betar. Han behöver således icke vara rädd att plasthylsan kommer att hamna excentriskt i förhållande till kanalen 5.
Sedan plasthylsan monterats i betongföremålet, förflyttas detta till nästa arbetsstation, där en monteringsanordning motsvarande den som användes för olasthvlsan används för att invändigt i plasthylsan pressa in fästorganet som skall förmonteras. I ett praktiskt utförande utgöres ofta fästorganet av en spik med fyrkantigt tvärsnitt, varvid sniken är spiralvriden omk- kring sin längdaxel. Vidare är sniken som regel tillverkad av härdat mate- rial, så att den trots en ev mycket trög passning i plasthylsan kan slås ner genom denna och tränga ner i exempelvis ett hårt asfaltunderlag. Även den monteringsanordning, som används för monteringen av fästorganet i plasthylsan har ett nosparti med en stympat konisk yta, som i anliggning mot styrurtagets omkretsyta 16 centrerar monteringsanordningen och därigenom säkerställer att fästorganet alltid träffar centralt i plasthylsans kanal 17.
Lämpligen pressar monteringsanordningen fästorganet så långt ner i plast- hylsan att fästorganets spets befinner sig nere i det trubbigt koniska nar- tiet 9 av kanalen S.
När betongföremålet skall användas, är det däri förmonterat i varje plast- hylsa 11 de nämnda fästorganen. Lämpligen sträcker sig fästorganen såsom ovan nämndes ner i betongföremålet till omrâdet omedelbart över dess undre yta 3 men lämpligen icke genom denna, varigenom betongföremålen kan place- ras på ett underlag och lätt skjutas utefter detta i lägesjusterande syfte.
När på detta sätt betongröremålen fått riktigt läge. s1ås rästorganen ner genom plasthylsan. så att fästorganets spets penetrerar den tunna vägg av betong. som ev finns kvar vid spetsen av kanalens 5 trubbigt koniska parti 9. Genom den ovan beskrivna utformningen av detta parti är det ingen risk att fästorqanet slår ut stora flisor av betongmaterialet på undersidan 3 av betonqföremålet. vilket ev skulle lyfta betonqföremålet. for att sakert fästa betongföremålet i underlaget. drives fästorganet ner genom plasthylsan så långt att en i fästorganets övre ände anordnad skalle kommer till anliqgning mot hylsans övre ände 1& och ev även deformerar den- na i någon omfattning. Härigenom kommer hylsan att sammantryckas delvis x 8302139-4 axiell riktning, varigenom hylsans grepp dels mot det omgivande betong- mnterialet ocn dels mot fästorganet kommer att öka. Vidare utgör den övre änden 1G av plasthylsan ett direkt skydd mot betongmaterialet, så att icke fästorganets skalle kommer till direkt anliqqning mot detta. vilket skulle kunna innebära en risk för att betongmaterialet spräcktes.
I en praktisk utföringsform kan plasthvlsan 71 ha en ytterdiameter på 9 mm och en längd på 25 mm. Hed denna dimensionering av plasthylsan är det lämpligt att kanalens 5 övre cylindriska parti 7 ges en diameter på unge- fär 11 mm i samband med gjutningen av betongföremålet, d v s Före de där- efter Följande deformationerna och krvmoníngsförloppen. Vidare bör höJden på detta parti uppgå till ungefär halva plasthylsans längd. Det undre. spetsigt koniska partiet 8 av kanalen S bör ha en diameter i lilländen som något överstiger plasthvlsans vtterdiameter eller som ungefärligen uppgår till 9,5 mm. Höjden på det spetsigt komiska partiet 8 bör med den nämnda dimensioneringen av plasthylsan uppgå till ungefär plasthylsans diameter. Slutligen bör höjden på kanalens 5 undre. trubbigt koniska par- ti 9 uppgå till cirka 5 mm. De ovan antydda dimensionerna hos kanalen 5 innebär att kanalens mittparti i höjdled kommer att hamna ungefär vid fö- reningen mellan kanalens cylindriska parti och dess spetsigt koniska par- ti. d v s det område där deformationen av kanalen kan förväntas bli störst hamnar i detta område.
Plasthylsan 11 kan vidare ha en sådan innerdiameter att Fästorganet pas- sar med trög passning däri redan innan plasthylsan är nerpressad i kana- len 5. Detta innebär att åtminstone de partier av plasthylsan som kommer till a~'iqgning mot fästorganets hörnomrâden kommer att vidgas diametralt utåt, så att därigenom plasthvlsan expanderas till hårdare anllggning mot betonqmaterialet.g Uppfinningen kan modifieras inom ramen för Följande patentkrav. ”w

Claims (3)

8302139-4 P A T E N T K R A V
1. Sätt att montera ett fästorgan, såsom en spik, i en hylsa (11) i ett betongföremål (1) som tillverkas genom gjutning i en form, varvid det vid qjutningen formas en väsentligen genomgående kanal (5) i betongföremålet genom användning av en tappformig formdel och betongföremålet uttages ur formen före härdningen, k ä n n e t e c k n a t därav, att kanalen förses med ett trubbigt avsmalnande parti (9) vid sin ena ände samt ett mellan detta parti och den andra änden av kanalen beläget parti (7. 8) med större diameter än hylsan (11), att kanalen lämnas ouppstbdd och tillå- tes deformeras undeš betongföremålets uttagning ur formen samt under diss härdning, att hylsan införes i kanalen efter dennas deformation och att fästorganet därefter införes i hylsan.
2. Sätt enligt kravet 1, k ä n n e t e c k n a t därav, att kanalen (5) formas vid centrum av botten till ett styrurtag (A) i betongföremålet, att kanalen ges ett ungefärligen jämtjockt parti (7) vid sin mot styrurtaget vända ände samt ett spetsigt avsmalnande parti (8) mellan detta och det trubbiqt avsmalnande partiet (9).
3. Sätt enligt kravet 1 eller 2, k ä n n e t e c k n a t därav, att hylsan (11) införes i kanalen till anliggning mot det trubbigt avsmal- nande partiet (9) med sin ena ände och att hylsan ges en längd för att med sin andra ände befinna sig utanför kanalen. V ü. Sätt enligt något av kraven Z - 3, k ä n n e t e c k n a t därav. att införingen av hylsan (11) i kanalen (5) och fästorganet i hylsan sker med användning av ett verktyg. som centreras till rätt läge genom sam- verkan med styrurtaget (4). S. Sätt enligt något av kraven 1 - á, k ä n n e t e c k n a t därav, att hylsan (11) utsättas För expanderande verkan vid införingen av Fäst- organet.
SE8302139A 1983-04-18 1983-04-18 Sett att montera ett festorgan i ett betongforemal SE444134B (sv)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8302139A SE444134B (sv) 1983-04-18 1983-04-18 Sett att montera ett festorgan i ett betongforemal
GB08314268A GB2138462B (en) 1983-04-18 1983-05-23 A method of pre-mounting an anchorage device
US06/596,398 US4594767A (en) 1983-04-18 1984-04-03 Method of pre-mounting an anchorage device
DK193684A DK193684A (da) 1983-04-18 1984-04-13 Fremgangsmaade til formontering af fastgoerelsesorganer, f.eks. soem, i et legeme, der skal fastgoeres
NO841543A NO159776C (no) 1983-04-18 1984-04-17 Fremgangsmaate for montering av et festeorgan i en betonggjenstand.
ES531694A ES531694A0 (es) 1983-04-18 1984-04-17 Un metodo de montar previamente un dispositivo de anclaje, como una escarpia o similar, en un objeto de hormigon armado

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8302139A SE444134B (sv) 1983-04-18 1983-04-18 Sett att montera ett festorgan i ett betongforemal

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE8302139D0 SE8302139D0 (sv) 1983-04-18
SE8302139L SE8302139L (sv) 1984-10-19
SE444134B true SE444134B (sv) 1986-03-24

Family

ID=20350834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8302139A SE444134B (sv) 1983-04-18 1983-04-18 Sett att montera ett festorgan i ett betongforemal

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4594767A (sv)
DK (1) DK193684A (sv)
ES (1) ES531694A0 (sv)
GB (1) GB2138462B (sv)
NO (1) NO159776C (sv)
SE (1) SE444134B (sv)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2095089A1 (en) * 1993-04-28 1994-10-29 David C. Bender Edging block
CN105538483B (zh) * 2015-12-07 2017-07-07 河海大学 带有植筋预留孔的混凝土模具及其浇筑方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US13204A (en) * 1855-07-10 Improvement in ventilating railroad-cars
US2686963A (en) * 1948-04-27 1954-08-24 Freyssinet Eugene Method of anchoring reinforcements
US3810339A (en) * 1972-09-05 1974-05-14 Russo Architectural Metals Inc Method and apparatus for forming construction element locating and mounting voids in a poured concrete structure
SE424055B (sv) * 1979-03-01 1982-06-28 Perssons Brdr Anordning vid formverktyg

Also Published As

Publication number Publication date
DK193684D0 (da) 1984-04-13
DK193684A (da) 1984-10-19
ES8503550A1 (es) 1985-03-01
SE8302139L (sv) 1984-10-19
SE8302139D0 (sv) 1983-04-18
NO159776C (no) 1989-02-08
GB2138462A (en) 1984-10-24
NO159776B (no) 1988-10-31
ES531694A0 (es) 1985-03-01
GB2138462B (en) 1986-03-12
US4594767A (en) 1986-06-17
GB8314268D0 (en) 1983-06-29
NO841543L (no) 1984-10-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2379152C2 (ru) Питающий элемент для литья металлов
SE444134B (sv) Sett att montera ett festorgan i ett betongforemal
WO2001043936A3 (de) Verfahren zur herstellung von formteilen sowie eine vorrichtung zur durchführung dieses verfahrens
US3255992A (en) Dental mold posts
CA2071606C (en) Process for manufacturing a spacer for reinforcements, and spacer
US20030143020A1 (en) Window wiper system and method for the production thereof , especially for a motor vehicle
JP5219937B2 (ja) 改良土の供試体をキャッピングする方法、及びこの方法に用いる補助具
EP3452261B1 (de) Verfahren und vorrichtung zum hinterspritzen eines gebogenen glaskörpers
DE10059481B4 (de) Speiser mit einem rohrähnlichen Körper
JP6920795B2 (ja) コンクリート埋設部材
DE102010015360A1 (de) Formensystem zur Herstellung monolithischer Betonschachtunterteile
US20230373133A1 (en) Method of manufacturing a mold body
JPH0978991A (ja) 継ぎボルト受入空間形成用具
JPS64534B2 (sv)
DE1884910U (de) Tiefziehform fuer die schockverformung von blechen im wasserbad.
JPH084205Y2 (ja) 複合材用のプリフォーム構造
JPH0232409Y2 (sv)
JP2962330B2 (ja) 泥漿鋳型及び泥漿鋳型のプレス方法
JPH0436643Y2 (sv)
JPS58739Y2 (ja) 壁材掬い取り用杓
JPH1037316A (ja) インサート器具
JPS5856021Y2 (ja) セメントプレス型
JPS63247445A (ja) インサ−トナツト埋込方法
JPH05285919A (ja) 開口付成形体の泥漿鋳込み成形法
JPH0515370B2 (sv)

Legal Events

Date Code Title Description
NAL Patent in force

Ref document number: 8302139-4

Format of ref document f/p: F

NUG Patent has lapsed

Ref document number: 8302139-4

Format of ref document f/p: F