NL1034705C2 - Inrichting en werkwijze voor het overbrengen van producten van een eerste op een tweede transporteur. - Google Patents

Inrichting en werkwijze voor het overbrengen van producten van een eerste op een tweede transporteur. Download PDF

Info

Publication number
NL1034705C2
NL1034705C2 NL1034705A NL1034705A NL1034705C2 NL 1034705 C2 NL1034705 C2 NL 1034705C2 NL 1034705 A NL1034705 A NL 1034705A NL 1034705 A NL1034705 A NL 1034705A NL 1034705 C2 NL1034705 C2 NL 1034705C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
conveyor
product
speed
products
conveying
Prior art date
Application number
NL1034705A
Other languages
English (en)
Inventor
Menno Koppen
Freek Willem Laurens De Ridder
Ronald Timmerman
Eddy Littel
Original Assignee
Buhrs Zaandam Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Buhrs Zaandam Bv filed Critical Buhrs Zaandam Bv
Priority to NL1034705A priority Critical patent/NL1034705C2/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1034705C2 publication Critical patent/NL1034705C2/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H5/00Feeding articles separated from piles; Feeding articles to machines
  • B65H5/24Feeding articles in overlapping streams, i.e. by separation of articles from a pile
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H29/00Delivering or advancing articles from machines; Advancing articles to or into piles
  • B65H29/66Advancing articles in overlapping streams
  • B65H29/669Advancing articles in overlapping streams ending an overlapping stream
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
  • B65H2301/30Orientation, displacement, position of the handled material
  • B65H2301/34Modifying, selecting, changing direction of displacement
  • B65H2301/341Modifying, selecting, changing direction of displacement without change of plane of displacement
  • B65H2301/3411Right angle arrangement, i.e. 90 degrees
  • B65H2301/34112Right angle arrangement, i.e. 90 degrees changing leading edge
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
  • B65H2301/40Type of handling process
  • B65H2301/44Moving, forwarding, guiding material
  • B65H2301/445Moving, forwarding, guiding material stream of articles separated from each other
  • B65H2301/4451Moving, forwarding, guiding material stream of articles separated from each other forming a stream or streams of separated articles
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2404/00Parts for transporting or guiding the handled material
  • B65H2404/10Rollers
  • B65H2404/11Details of cross-section or profile
  • B65H2404/111Details of cross-section or profile shape
  • B65H2404/1112D-shape

Description

Titel: Inrichting en werkwijze voor het overbrengen van producten van een eerste op een tweede transporteur.
De uitvinding betreft een werkwijze voor het overbrengen van in hoofdzaak tweedimensionale producten van een eerste transporteur met een eerste transportrichting op een tweede transporteur met een tweede transportrichting, welke tweede transportrichting niet parallel is aan de 5 eerste transportrichting.
Een dergelijke werkwijze is bekend uit de praktijk, en wordt onder meer toegepast in de apparaten die aanvraagster op de markt brengt voor het verwerken van producten als tijdschriften, kranten, poststukken, CD’s, DVD’s, (plastic) kaarten etc. Een nadeel van de bekende werkwijze vloeit 10 voort uit het feit dat, als gevolg van het onderlinge transportrichtingsverschil tussen de eerste transporteur en de tweede transporteur, de snelheid van een over te brengen product, althans de richting daarvan, bij de overbrenging van de eerste op de tweede transporteur dient te worden gewijzigd. Dit betekent veelal dat het product 15 in de eerste transportrichting dient te worden afgeremd, terwijl het in de tweede transportrichting dient te worden versneld. Het afremmen van het product geschiedt in de bekende werkwijze door het product tegen een aanslagoppervlak te doen lopen. Bij deze botsing, waarbij een voorzijde van het product contact maakt met het aanslagoppervlak, heeft een achterzijde 20 van het product - indien dit product althans enigszins flexibel is - de neiging op te krullen. Tevens bestaat de kans dat het product door de botsing ongedefinieerd terugkaatst van de aanslag, en scheef komt te liggen. Op vergelijkbare wijze leidt ook het versnellen van het product door bijvoorbeeld botsing met een zich met een transportsnelheid van de tweede 25 transporteur voortbewegende meeneemnok mogelijk tot vervorming of ongecontroleerde heroriëntatie van het product. Gegeven onder meer de \ 0 3 4 7 0 5 2 grote verwerkingssnelheid van de bedoelde apparaten, denk aan 15.000 tot 30.000 producten per uur, leiden tijdelijk dan wel permanent vervormde en/of onregelmatig georiënteerde en derhalve niet volledig controleerbare producten in de continue stroom te verwerken producten gemakkelijk tot 5 verstoringen in het verwerkingsproces.
De uitvinding beoogt een werkwijze te verschaffen zonder het hiervoor genoemde nadeel. Tevens beoogt de uitvinding een inrichting te verschaffen voor het uitvoeren van de bedoelde werkwijze.
De uitvinding voorziet hiertoe in een werkwijze overeenkomstig het 10 eerder beschreven type, omvattende het met behulp van de eerste transporteur in de eerste transportrichting aanvoeren van een stroom staffelsge wijs gestapelde producten; het telkens in de eerste transportrichting vertragen van een enkel product; het telkens in de tweede transportrichting versnellen van het enkele product; en het telkens afvoeren 15 van het enkele product met behulp van de tweede transporteur in de tweede transportrichting.
De oplossing die de onderhavige uitvinding biedt voor het beschreven probleem is onder meer gelegen in het staffelsgewijs of dakpansgewijs gestapeld aanvoeren van de producten met behulp van de 20 eerste transporteur. Door de producten niet sequentieel-gescheiden aan te voeren, zoals gebruikelijk in de bekende werkwijze, maar staffelsgewijs gestapeld, wordt in de eerste plaats een hogere productdichtheid op de eerste transporteur bereikt. Dit heeft tot gevolg dat de snelheid waarmee de eerste transporteur de producten transporteert kan worden verkleind 25 zonder dat dit een negatief effect heeft op het aantal per tijdseenheid aangevoerde producten. Door het verlagen van de transportsnelheid van de eerste transporteur hoeven de over te brengen producten alvorens zij worden overgebracht minder te worden vertraagd. Een botsing met een aanslagoppervlak bijvoorbeeld, is daardoor minder heftig, i.e. heeft een 30 kleinere impulsverandering van het product tot gevolg, hetgeen weer leidt 3 tot een kleinere neiging tot opkrullen en/of heroriëntatie. Voor zover de neiging tot opkrullen of onvoorspelbare heroriëntatie onder omstandigheden toch aanwezig mocht zijn wordt deze onderdrukt door een gedeeltelijk op het afgeremde product rustend volgend product. Om voorts het verschil tussen 5 de snelheid van het afgeremde product en de snelheid waarmee delen van de tweede transporteur - zoals bijvoorbeeld een meeneemnok of een transportoppervlak daarvan - bewegen, te verkleinen, wordt het product, alvorens het aan de tweede transporteur wordt overgedragen, in de transportrichting van de tweede transporteur versneld. Ook door deze 10 (voor)versnelling neemt de kans op bij de overdracht van de eerste op de tweede transporteur opkrullende producten af. Met behulp van de werkwijze volgens de uitvinding kan aldus het risico op haperingen in het verwerkingsproces ten gevolge van tijdens de overdracht van een eerste op een tweede transporteur vervormende en/of zich heroriënterende producten 15 effectief worden geëlimineerd.
Met betrekking tot de in deze tekst gebruikte terminologie wordt het volgende op gemerkt. De eerste en tweede transporteur betreffen transporteurs met een zich, althans lokaal, in een in hoofdzaak tweedimensionaal vlak uitstrekkend transportoppervlak. In de praktijk zal 20 een dergelijk transportoppervlak vaak horizontaal georiënteerd zijn, maar noodzakelijk is dit niet. Evenmin dient het transportoppervlak volledig continu te zijn zoals in het geval van bijvoorbeeld een bandtransporteur.
Het transportoppervlak van de eerste transporteur strekt zich, daar waar de producten ten behoeve van de overbrenging op de tweede transporteur 25 worden vertraagd, bij voorkeur in hoofdzaak uit in een vlak parallel aan dat waarin het transportoppervlak van de tweede transporteur zich uitstrekt, daar waar de producten op het transportoppervlak van de tweede transporteur worden overgebracht. Noodzakelijk is dit echter niet. Een eerste of tweede transporteur kan voorts producten transporteren over of 30 langs een anders dan rechtlijnig transporttraject. Onder de in de conclusies 4 bedoelde eerste transportrichting dient ook in een dergelijk geval te worden verstaan, de richting waarin producten door de eerste transporteur worden voortbewogen vlak voordat zij worden vertraagd ten behoeve van het overbrengen van die producten op de tweede transporteur. Onder de in de 5 conclusies bedoelde tweede transportrichting dient, wederom tevens in het geval van een niet-rechtlijnig transporttraject, te worden verstaan, de richting waarin producten door de tweede transporteur worden voortbewogen vlak nadat zij op de tweede transporteur zijn overgebracht. Voor de transportsnelheden van de eerste en de tweede transporteur geldt 10 mutatis mutandis hetzelfde als voor de transportrichtingen.
Volgens een nader aspect van de uitvinding leidt het telkens in de eerste transportrichting vertragen van het enkele product tot een snelheidscomponent van in hoofdzaak 0 m/s van het enkele product in een richting loodrecht op de tweede transportrichting.
15 Het verdient de voorkeur de snelheidscomponent van het enkele product loodrecht op de tweede transportrichting steeds tot 0 m/s te reduceren. Ten gevolge van een dergelijke snelheidscomponent zou het product na versnelling in de tweede transportrichting immers met een andere bewegingsrichting dan de transportrichting van de tweede 20 transporteur op het transportoppervlak van de tweede transporteur kunnen belanden, hetgeen ongewenste wrijving veroorzaakt en het bovendien mogelijk maakt dat het product zich in een afwijkende richting voortbeweegt.
Volgens een nader aspect van de uitvinding wordt het telkens 25 vertragen van het enkele product in hoofdzaak door een enkele, korte stoot bewerkstelligd.
Het met een enkele, korte stoot bewerkstelligen van de gewenste vertraging van het enkele product heeft het voordeel dat de statische wrijving tussen het bedoelde product, en een staffelsge wijs daarop gestapeld 30 volgend product overwonnen wordt. Hierdoor wordt slechts het bedoelde 5 enkele product vertraagd, en niet tevens reeds het daarop volgende product. Bij een te langzame vertraging van een enkel product bestaat het gevaar dat meerdere, daaropvolgende producten zouden worden vertraagd, hetgeen tot een herordening van de staffelsgewijze staneling zou kunnen leiden, en 5 daarmee tot verstoringen in de aanvoer en/of afvoer van de producten.
Volgens een nader aspect van de uitvinding leidt het telkens in de tweede transportrichting versnellen van het enkele product tot een snelheid in de tweede transportrichting die in hoofdzaak gelijk is aan een transportsnelheid van de tweede transporteur in de tweede 10 transportrichting.
Teneinde vervormingen van het enkele product als gevolg van een eerste contact met bewegende delen van de tweede tweede transporteur — zoals bijvoorbeeld het transportoppervlak of een meeneemnok — te voorkomen, wordt het over te brengen product bij voorkeur versneld totdat 15 het in hoofdzaak de transportsnelheid van de tweede transporteur bezit.
Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding is een transportsnelheid van de tweede transporteur in de tweede transportrichting groter dan een transportsnelheid van de eerste transporteur in de eerste transportrichting.
20 Door staffelsgewijs gestapelde producten met een lage snelheid aan te voeren, en de afvoer van de producten met een hogere snelheid te laten plaatsvinden wordt bereikt dat de werkwijze voor overbrenging van de producten een werkwijze voor het althans ten dele ontstaffelen van de producten insluit. De voor volledige onstaffeling benodigde verhouding 25 tussen de eerste transportsnelheid en de tweede transportsnelheid hangt onder meer af van mate van overlap waarmee de staffelsgewijs gestapelde producten worden aangevoerd en de afmetingen van de getransporteerde producten.
De onderhavige uitvinding voorziet tevens in een inrichting voor 30 het uitvoeren van de hiervoor beschreven werkwijze, omvattende een eerste 6 transporteur met een eerste transportrichting voor het aanvoeren van producten; een tweede transporteur met een tweede- transportrichting voor het afvoeren van producten, welke tweede transportrichting niet parallel is aan de eerste transportrichting; een aanslag voor het in gebruik telkens tot 5 in hoofdzaak 0 m/s reduceren van een snelheidscomponent van een enkel aangevoerd product in een richting loodrecht op de tweede transportrichting; versnellingsmiddelen voor het in gebruik telkens versnellen van een enkel af te voeren product in de tweede transportrichting tot bij benadering een snelheid die overeenstemt met een transportsnelheid 10 van de tweede transporteur, waarbij de eerste transporteur een productstaffelstapeltransporteur is die in gebruik een transportsnelheid heeft die zodanig laag is dat producten bij het raken van de aanslag niet opkrullen of terugkaatsen, en waarbij de verhouding tussen de transportsnelheid van de eerste transporteur en de transportsnelheid van 15 de tweede transporteur in gebruik zodanig is dat met behulp van de eerste transporteur in staffelsgewijs gestapelde toestand aangevoerde producten met behulp van de tweede transporteur in ontstaffelde toestand worden afgevoerd.
De inrichting is geschikt voor het betrouwbaar en snel ontstaffelen 20 van staffelsgewijs aangevoerde producten, in een richting niet parallel aan de aanvoerrichting van de bedoelde producten, overeenkomstig de werkwijze volgens de onderhavige uitvinding. Door de transportrichtingen van de eerste en de tweede transporteur onderling loodrecht te oriënteren kan zelfs een haakse onstaffelaar worden gecreëerd.
25 Volgens een nader aspect van de uitvinding omvatten de versnellingsmiddelen ten minste één rond een rotatie-as roteerbaar aandrijfbare nok, welke nok zich niet in alle richtingen die loodrecht op de rotatie-as staan even ver van de rotatie-as uitstrekt, en welke nok voorts een aangrijpoppervlak omvat voor het aangrijpen op het te versnellen 30 product.
7
Voor het uit de staffelsgewijs gestapelde aanvoerstroom van producten verwijderen van een enkel product, en het althans initieel versnellen van het product in de tweede transportrichting, kan een roteerbaar aandrijfbare nok worden gebruikt. De nok kan continu worden 5 aangedreven op een snelheid die is afgestemd op onder meer de transportsnelheid van de eerste transporteur, en de afmetingen en overlap van de aangevoerde producten. Bij een voordelige afstelling van de rotatiesnelheid van de nok kan een aangevoerd product tot een positie naast, boven of onder de nok bewegen wanneer de nok zich slechts in 10 beperkte mate uitstrekt in de richting van het product. Door de rotatie van de nok zal vervolgens een zich verder van de rotatie-as van de nok bevindend aangrijpoppervlak richting het product draaien, aangrijpen op het product, en het product uit de staffelsgewijs gestapelde aanvoerstroom producten verwijderen in de tweede transportrichting. Dit proces kan 15 continu plaatsvinden, zonder de noodzaak de transportsnelheid van de eerste transporteur - i.e. de snelheid waarmee de producten worden aangevoerd - of de rotatiesnelheid van de nok tussentijds te wijzigen.
Volgens een nader aspect van de uitvinding omvatten de versnellingsmiddelen ten minste één paar klemrollen, van welk paar ten 20 minste één klemrol roteerbaar aandrijfbaar is.
In hoofdzaak tweedimensionale producten kunnen door twee tegenover elkaar gelegen klemrollen worden aangegrepen, en worden versneld in de transportrichting van de tweede transporteur. Teneinde een versnelling te bewerkstelligen is vereist dat ten minste één van de twee 25 klemrollen kan worden aangedreven. De aandrijving kan tot een constante rotatiesnelheid van de klemrol leiden, of zo zijn ingericht dat de rotatiesnelheid periodiek - nl. voor ieder te versnellen product - van klein naar groot wordt op gebouwd. De andere klemrol kan passief uitgevoerd zijn in die zin dat hij het aangegrepen of ingeklemde product slechts geleidt, of 30 actief, in die zin dat hij het product behalve geleidt ook versnelt als hiervoor 8 beschreven. Doordat een product tussen de klemrollen door getrokken wordt vindt geen ongecontroleerde vervorming van het product plaats.
De hiervoor genoemde en andere kenmerken en voordelen van de uitvinding zullen in het navolgende worden toegelicht aan de hand van 5 enkele uitvoeringsvoorbeelden van de uitvinding, in het licht van de volgende begeleidende figuren.
Figuur 1 toont in verschillende chronologisch geordende perspectiefaanzichten A-E schematisch een uitvoeringsvoorbeeld van een 10 inrichting volgende de onderhavige uitvinding die de werkwijze volgens de onderhavige uitvinding uitvoert.
Ten behoeve van de duidelijkheid zijn de in de onderstaande figuurbeschrijving te noemen elementen slechts in perspectiefaanzicht A 15 aangeduid met referentietekens; in de overige perspectiefaanzichten zijn zij onmiddellijk herkenbaar. Figuur 1 toont in het bijzonder een eerste transporteur 1, een tweede transporteur 2, een reeks staffelsgewijs gestapelde producten 3, 3’, 3” etc., een aflegplateau 4, een aanslag 5, een tweetal draaibaar aandrijfbare nokken 6, 6’ met aangrijpoppervlakken 7 20 respectievelijk 7’, en twee paren klemrollen 8, 8’ en 9, 9’.
In figuur 1 is te zien hoe een eerste transporteur 1 een reeks staffelsgewijs gestapelde producten 3 (gearceerd), 3’, 3” etc. aanvoert in een eerste, met Tl gemarkeerde, transportrichting. De transporteur 1 is in de figuur uitgevoerd als een bandtransporteur, maar andere typen 25 transporteurs zijn evenzeer bruikbaar zolang deze maar in staat zijn tot het staffelsgewijs gestapeld transporteren van de gewenste producten. Wijzen waarop de staffelsgewijze stapeling van producten kan worden gerealiseerd zijn bekend uit de praktijk.
Stroomafwaarts, bezien in de eerste transportrichting Tl, is aan 30 het einde van de eerste transporteur 1 een aflegplateau 4 voorzien. De door 9 de eerste transporteur 1 getransporteerde producten 3, 3’, 3” etc. zullen achtereenvolgend op dit aflegplateau 4 geschoven worden. Het aflegplateau 4 vormt een niet bewegend oppervlak waarop de producten eenvoudig en efficiënt kunnen worden afgeremd. Het afremmen van een product terwijl 5 het nog rust op het bewegende transportoppervlak van de eerste transporteur 1 is wel mogelijk, maar geniet vanwege de dan optredende wrijving tussen product en transportoppervlak niet de voorkeur. Voor het telkens afremmen van een enkel product is aan een, bezien in de eerste transportrichting, stroomafwaartse zijde van het aflegplateau 4 een aanslag 10 5 voorzien. Eén voor één zullen de producten 3, 3’, 3” door de beweging van transporteur 1, over het aflegplateau 4, tegen deze aanslag 5 gevoerd worden.
Telkens wanneer een enkel product, in perspectiefaanzicht B is dit het gearceerde product 3, tegen de aanslag 5 loopt wordt het product 15 vertraagd. Hierbij wordt de snelheid van het product in de richting loodrecht op de transportrichting T2 van de tweede transporteur gereduceerd tot 0 m/s. In perspectiefaanzicht B komt het product 3 zelfs helemaal tot stilstand. De initiële snelheid van product 3, d.w.z. de snelheid van product 3 juist voordat het wordt vertraagd, stemt overeen met de 20 transportsnelheid van de transporteur 1. Deze snelheid is dusdanig laag, dat het in korte tijd tot 0 m/s vertragen van het product 3 niet leidt tot het opkrullen of noemenswaardig terugkaatsen ervan. De korte stoot tegen de aanslag 5 bewerkstelligt evenwel dat tussen product 3 en het daarop steunende, volgende product 3’ de statische wrijving overwonnen wordt, 25 zodat slechts product 3, en niet beide producten 3, 3’ door de botsing van product 3 met de aanslag 5 tot stilstand komen.
De aanslag 5 bezit bij voorkeur een eenvoudig, zich in de transportrichting T2 uitstrekkend aanslagoppervlak. Een dergelijk oppervlak functioneert niet alleen als stootvlak voor het over een relatief 10 groot oppervlak uitoefenen van de vertragingskracht, maar tevens als geleider bij het versnellen van een product in de transportrichting T2.
De rond een rotatie-as roteerbaar aandrijfbare nokken 6, 6’ strekken zich niet in alle richtingen die loodrecht op de rotatie-as staan 5 even ver van de rotatie-as uit. Ter verduidelijking van de vorm van een nok 6, 6’ kan men zich een imaginaire cilinder met radius r voorstellen, waarvan de symmetrie-as in hoofdzaak samenvalt met de rotatie-as van de nok. Over een zeker hoekbereik bezit de nok 6, 6’ dan een aangrijpoppervlak 7 respectievelijk T, dat bij voorkeur samenvalt met een deel van het 10 buitenoppervlak van de cilinder. In de andere, buiten het bedoelde hoekbereik vallende richtingen rond de rotatie-as strekt de nok 6, 6’ zich bij voorkeur niet uit buiten het imagiaire cilinderlichaam. De radius r van de cylinder is zo gekozen, dat een aangrijpoppervlak 7, 7’ van een nok 6, 6’ -althans tijdelijk - voldoende contact maakt met een product 3 wanneer dit 15 zich op het aflegplateau 4, en tegen het aanslagoppervlak 5 bevindt. De convexe vorm van het aangrijpoppervlak 7, T biedt voorts het voordeel dat een product in een vloeiende aangrijpende en voortduwende rotatiebeweging van de nok 6, 6’ gedurende enige tijd kan worden versneld. Door onderlinge afstemming van de transportsnelheid van de eerste transporteur 1 en de 20 rotatiesnelheid van de nokken 6, 6’ worden producten tegen de aanslag 5 gevoerd wanneer de aangrijpoppervlakken 7, 7’ van de nokken 6, 6’ zich niet in een aangrijpende oriëntatie bevinden, zoals voor product 3 zichbaar is in de perspectiefaanzichten A en B. Door de continue draaiing van de nokken 6, 6’ zullen de aangrijpoppervlakken 7, 7’ echter snel na het tot stilstand 25 komen van een product aangrijpen op dit product. Als gevolg van de aangrijping door de roterende aangrijpoppervlakken 7, 7’ zal het product dan uit de staffelsgewijs gestapelde aanvoerstroom worden bewogen in de tweede transportrichting T2. Zie perspectiefaanzicht C, waarin dit voor product 3 is weergegeven.
11
Indien de versnelling van het product 3 die door de nokken 6, 6’ kan worden gerealiseerd onvoldoende is om de snelheid van het product 3 in overeenstemming te brengen met de transportsnelheid van de tweede transporteur 2, kan de inrichting worden voorzien van één of meer paren 5 klemrollen 8, 8’ en 9, 9’. Het product 3 wordt dan door de nokken 6, 6’ tot tussen de klemrollen 8, 8’ en 9, 9’ bewogen, vanaf welk moment de klemrollen 8, 8’ en 9, 9’ paarsgewijs op het product aangrijpen, en het product tot de gewenste snelheid versnellen. Ten minste één van de klemrollen 8, 8’, 9, 9’ dient te zijn bekrachtigd. Een niet bekrachtigde 10 klemrol kan immers slechts dienen ter geleiding van een te versnellen product, en/of - in samenwerking met de bekrachtigde klemrol - zorgen voor voldoende klemming van het product tussen de beide klemrollen zodat het zonder dynamische wrijving kan worden versneld. In de perspectiefaanzichten C en D is te zien hoe de klemrollen 8, 8’, 9, 9’ 15 aangrijpen op product 3, en dit versnellen in de tweede transportrichting T2.
Wanneer het product 3 is versneld tot op of rond de transportsnelheid van de tweede transporteur 2, kan het op het transportoppervlak van de tweede transporteur 2 worden overgebracht. De 20 tweede transporteur kan een bandtransporteur zijn, maar bijvoorbeeld ook een nokkentransporteur zoals getoond. In het geval van de getoonde nokkentransporteur 2 wordt een overgebracht product voortgestuwd door een of meer middels een bekrachtigde ketting aangedreven meeneemnokken, terwijl in het geval van een bandtransporteur het 25 transportoppervlak van de transporteur zorgt voor de voortbeweging van een product. De in figuur 1 weergegeven nokkentransporteur 2 bevindt zich ten opzichte van de eerste transporteur 1 en het aflegplateau 4 in een verlaagde positie. Hierdoor belandt een product, nadat het loskomt van de klemrollen 8, 8’, 9, 9’ vanzelf op het transportoppervlak van de tweede 30 transporteur 2. In perspectiefaanzicht E is dit weergegeven voor product 3.
12
Door een goede onderlinge afstemming van de transportsnelheden van de eerste en de tweede transporteur 1, 2 en de rotatiesnelheden van de nokken 6, 6’ en de mogelijk bekrachtigde klemrollen 8, 8’, 9, 9’ kan de inrichting getoond in figuur 1 worden gebruikt voor het geheel of 5 gedeeltelijk (haaks) ontstaffelen van een stroom staffelsgewijs gestapelde producten, terwijl de producten betrouwbaar en snel van de eerste op de tweede transporteur worden overgebracht.
1034705

Claims (11)

1. Werkwijze voor het overbrengen van in hoofdzaak tweedimensionale producten (3, 3’, 3” etc.) van een eerste transporteur (1) met een eerste transportrichting (Tl) op een tweede transporteur (2) met een tweede transportrichting (T2), welke tweede transportrichting niet 5 parallel is aan de eerste transportrichting, omvattende • het met behulp van de eerste transporteur in de eerste transportrichting aan voeren van een stroom stafïelsgewijs gestapelde producten; • het telkens in de eerste transportrichting vertragen van een enkel 10 product; • het telkens in de tweede transportrichting versnellen van het enkele product; en • het telkens afvoeren van het enkele product met behulp van de tweede transporteur in de tweede transportrichting. 15
2. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het telkens in de eerste transportrichting vertragen van het enkele product leidt tot een snelheidscomponent van in hoofdzaak 0 m/s van het enkele product in een richting loodrecht op de tweede transportrichting. 20
3. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de eerste transportrichting in hoofdzaak loodrecht op de tweede transportrichting staat.
4. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het telkens vertragen van het enkele product in hoofdzaak door een enkele, korte stoot wordt bewerkstelligd. 1034705
5. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het telkens in de tweede transportrichting versnellen van het enkele product leidt tot een snelheid in de tweede transportrichting die in hoofdzaak gelijk 5 is aan een transportsnelheid van de tweede transporteur in de tweede transportrichting.
6. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij een transportsnelheid van de tweede transporteur in de tweede 10 transportrichting groter is dan een transportsnelheid van de eerste transporteur in de eerste transportrichting.
7. Werkwijze volgens conclusie 6, waarbij de transportsnelheid van de tweede transporteur dusdanig groter is dan de transportsnelheid van de 15 eerste transporteur, dat het mogelijk is de door de eerste transporteur staffelsge wijs gestapeld aangevoerde producten met behulp van de tweede transporteur sequentieel-gescheiden af te voeren.
8. Inrichting omvattende 20. een eerste transporteur (1) met een eerste transportrichting (Tl) voor het aanvoeren van producten; • een tweede transporteur (2) met een tweede transportrichting (T2) voor het afvoeren van producten, welke tweede transportrichting niet parallel is aan de eerste transportrichting; 25. een aanslag (5) voor het in gebruik telkens tot in hoofdzaak 0 m/s reduceren van een snelheidscomponent van een enkel aangevoerd product in een richting loodrecht op de tweede transportrichting; • versnellingsmiddelen (6, 6’, 8, 8’, 9, 9’) voor het in gebruik telkens versnellen van een enkel af te voeren product in de tweede transportrichting tot bij benadering een snelheid die overeenstemt met een transportsnelheid van de tweede transporteur; waarbij de eerste transporteur een productstaffelstapeltransporteur is die in gebruik een transportsnelheid heeft die zodanig laag is dat producten bij het 5 raken van de aanslag niet opkrullen of terugkaatsen, en waarbij de verhouding tussen de transportsnelheid van de eerste transporteur en de transportsnelheid van de tweede transporteur in gebruik zodanig is dat met behulp van de eerste transporteur in staffelsgewijs gestapelde toestand aangevoerde producten met behulp van de tweede transporteur in 10 ontstaffelde toestand worden afgevoerd.
9. Inrichting volgens conclusie 8, waarbij de versnellingsmiddelen ten minste één rond een rotatie-as roteerbaar aandrijfbare nok omvatten, welke nok zich niet in alle richtingen die loodrecht op de rotatie-as staan even ver 15 van de rotatie-as uitstrekt, en welke nok voorts een aangrijpoppervlak omvat voor het aangrijpen op het te versnellen product.
10. Inrichting volgens conclusie 9, waarbij het aangrijpoppervlak van de ten minste ene nok in hoofdzaak convex is. 20
11. Inrichting volgens een der conclusies 8-10, waarbij de versnellingsmiddelen ten minste één paar klemrollen omvatten, van welk paar ten minste één klemrol roteerbaar aandrijfbaar is. \ 0 3 4 7 0 5
NL1034705A 2007-11-15 2007-11-15 Inrichting en werkwijze voor het overbrengen van producten van een eerste op een tweede transporteur. NL1034705C2 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1034705A NL1034705C2 (nl) 2007-11-15 2007-11-15 Inrichting en werkwijze voor het overbrengen van producten van een eerste op een tweede transporteur.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1034705A NL1034705C2 (nl) 2007-11-15 2007-11-15 Inrichting en werkwijze voor het overbrengen van producten van een eerste op een tweede transporteur.
NL1034705 2007-11-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1034705C2 true NL1034705C2 (nl) 2009-05-18

Family

ID=39560931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1034705A NL1034705C2 (nl) 2007-11-15 2007-11-15 Inrichting en werkwijze voor het overbrengen van producten van een eerste op een tweede transporteur.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1034705C2 (nl)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2391945A1 (fr) * 1977-05-27 1978-12-22 Ferag Ag Dispositif pour transporter suivant un trajet angulaire des produits plats, en particulier en papier
DE2930088A1 (de) * 1979-07-25 1981-04-02 Mabeg Maschinenbau Gmbh Nachf. Hense & Pleines Gmbh & Co, 6050 Offenbach Verfahren und vorrichtung zur zufoerderung von bogen zu einer bogen verarbeitenden maschine
DE10063068C1 (de) * 2000-12-18 2002-04-18 Markus Gampl Umlenkvorrichtung für einen Strom von in Formation auftretenden Flächengebilden, insbesondere Papierprodukten
EP1375404A1 (de) * 2002-06-24 2004-01-02 Müller Martini Holding AG Einrichtung zum Umlenken von in einem Schuppenstrom zugeführten Druckprodukte
EP1748012A2 (de) * 2005-07-28 2007-01-31 Kolbus GmbH & Co. KG Verfahren und Vorrichtung zum Zusammentragen von Druckbogen
WO2007082849A1 (en) * 2006-01-17 2007-07-26 C.M.C. S.R.L. A conveying apparatus for changing the forward motion direction of sheet articles

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2391945A1 (fr) * 1977-05-27 1978-12-22 Ferag Ag Dispositif pour transporter suivant un trajet angulaire des produits plats, en particulier en papier
DE2930088A1 (de) * 1979-07-25 1981-04-02 Mabeg Maschinenbau Gmbh Nachf. Hense & Pleines Gmbh & Co, 6050 Offenbach Verfahren und vorrichtung zur zufoerderung von bogen zu einer bogen verarbeitenden maschine
DE10063068C1 (de) * 2000-12-18 2002-04-18 Markus Gampl Umlenkvorrichtung für einen Strom von in Formation auftretenden Flächengebilden, insbesondere Papierprodukten
EP1375404A1 (de) * 2002-06-24 2004-01-02 Müller Martini Holding AG Einrichtung zum Umlenken von in einem Schuppenstrom zugeführten Druckprodukte
EP1748012A2 (de) * 2005-07-28 2007-01-31 Kolbus GmbH & Co. KG Verfahren und Vorrichtung zum Zusammentragen von Druckbogen
WO2007082849A1 (en) * 2006-01-17 2007-07-26 C.M.C. S.R.L. A conveying apparatus for changing the forward motion direction of sheet articles

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6585262B2 (en) Conveying interval adjusting method and apparatus
US6543989B1 (en) Lowering arms stacking apparatus
CA2842714C (en) Carton feeding system
JPH0939202A (ja) 印刷機および該印刷機に用いられる裏返し装置
JPH08324867A (ja) 高速印刷紙のスタッキング及び位置合わせ装置
JP2007186346A (ja) 互いに続いて個々に供給される複数の印刷製品を、ずれ重なった配列になるように載せる装置
JPH0578000A (ja) 鱗状に重り合つた一連の物品の形成装置
AU2001273757B2 (en) Method and device for the suspended transport of objects on a transport track comprising an accumulated store
CA2869997A1 (fr) Dispositif et procede de transport de substrats dans une machine d'impression
US20100230888A1 (en) Device and process for taking over and further processing of flexible, flat objects
NL1034705C2 (nl) Inrichting en werkwijze voor het overbrengen van producten van een eerste op een tweede transporteur.
CA2347155C (en) Method and device for the horizontalpositioning of serially conveyed, flat objects
US5375692A (en) Separation and transfer method and apparatus
EP1780155B1 (en) Product feeder with accelerator and decelerator devices
US6575460B2 (en) Device and method for feeding objects
JP2009221019A (ja) 印刷製品を引継および引渡しするための搬送装置
JPH0867393A (ja) シート状製品を直線的に搬送するための装置
US5564894A (en) Article selection and delivery method and apparatus
KR101091885B1 (ko) 인쇄물 발취 장치 및 이를 이용한 인쇄물 발취 방법
US6726000B2 (en) Method of, and apparatus for, raising sheet-like products
WO2007081364A1 (en) Belt driven and roller assisted media transport
JP7352074B2 (ja) 物品群分離集積装置
EP1972584A2 (en) Buffer for closing gaps in product flow, and wrapping system incorporating such buffer
CN117326303A (zh) 用于输送物体的装置
CN117326304A (zh) 对物体进行定向或旋转的装置

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20140601