NL1022858C2 - Fileerstraat voor gevogelte. - Google Patents

Fileerstraat voor gevogelte. Download PDF

Info

Publication number
NL1022858C2
NL1022858C2 NL1022858A NL1022858A NL1022858C2 NL 1022858 C2 NL1022858 C2 NL 1022858C2 NL 1022858 A NL1022858 A NL 1022858A NL 1022858 A NL1022858 A NL 1022858A NL 1022858 C2 NL1022858 C2 NL 1022858C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
poultry
wishbone
carriers
filleting line
scraper
Prior art date
Application number
NL1022858A
Other languages
English (en)
Inventor
Eric Nolten
Johan Hendrik Anton Klukhuhn
Original Assignee
Meyn Food Proc Technology Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=32822942&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NL1022858(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Meyn Food Proc Technology Bv filed Critical Meyn Food Proc Technology Bv
Priority to NL1022858 priority Critical
Priority to NL1022858A priority patent/NL1022858C2/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1022858C2 publication Critical patent/NL1022858C2/nl

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A22BUTCHERING; MEAT TREATMENT; PROCESSING POULTRY OR FISH
  • A22CPROCESSING MEAT, POULTRY, OR FISH
  • A22C21/00Processing poultry
  • A22C21/0023Dividing poultry
  • A22C21/003Filleting poultry, i.e. extracting, cutting or shaping poultry fillets
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A22BUTCHERING; MEAT TREATMENT; PROCESSING POULTRY OR FISH
  • A22CPROCESSING MEAT, POULTRY, OR FISH
  • A22C21/00Processing poultry
  • A22C21/0069Deboning poultry or parts of poultry
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A22BUTCHERING; MEAT TREATMENT; PROCESSING POULTRY OR FISH
  • A22CPROCESSING MEAT, POULTRY, OR FISH
  • A22C21/00Processing poultry
  • A22C21/0092Skinning poultry or parts of poultry

Description

Η
Fileerstraat voor gevogelte
De uitvinding heeft betrekking op een fileerstraat voor gevogelte, zoals kip, omvattende een transportsysteem waarvan dragers voor het gevogelte deel uitmaken, waarbij in of langs de baan van het transportsysteem bewerkingsinrich- I 5 tingen voor het achtereenvolgens bewerken van delen van het gevogelte zijn opgesteld.
I Een dergelijke fileerstraat is bekend uit US-A- I 4, 682,386.
In de bekende fileerstraat wordt het gevogelte dat I 10 vrij is van poten en vleugels en nadat dit gevogelte is ont- I daan van ingewanden, op horizontaal geplaatste dragers aange- I bracht en door het transportsysteem vervolgens ondersteboven langs een aantal bewerkingsinrichtingen gevoerd voor het ver- I wijderen van vleesdelen van het karkas. Teneinde zorg te dra- I 15 gen dat het op de dragers geplaatste gevogelte tijdens de I daarop uit te voeren bewerkingen daarvan niet kan afvallen, I is de bekende inrichting uitgevoerd met een afzonderlijke ge- I leiderail die het gevogelte ondersteunt.
I Tot de doelstellingen van de uitvinding behoort om I 20 de bekende fileerstraat geschikt te maken voor diverse bewer- I kingen die beter beantwoorden aan de noodzakelijke handelin- I gen die vereist zijn voor het verkrijgen van een hoogwaardige I filet of hoogwaardige filethelften.
I Een andere doelstelling van de uitvinding is om de I 25 kwaliteit van het met de fileerstraat verkregen product te I verbeteren. Weer een andere doelstelling is om een fileer- I straat te verschaffen die eenvoudiger van constructie is en waarin op geschikte wijze gebruik gemaakt wordt van aanwezige natuurkrachten, met name van de zwaartekracht.
30 Deze en andere doelstellingen van de uitvinding wor den gerealiseerd in een fileerstraat die gekenmerkt is door één of meer van de aangehechte conclusies.
In een eerste aspect van de uitvinding is de fileerstraat die een aantal bewerkingsinrichtingen omvat die in of 35 langs de baan van het transportsysteem zijn opgesteld, er door gekenmerkt dat deze bewerkingsinrichtingen geselecteerd I 2 Η I zijn uit de groep tenminste omvattende een ontveller, een I wensbeenverwijderaar, een filetschraper, een borstbeenschra- I per en een halve filetsnijder. Met deze inrichtingsdelen is het mogelijk om op automatische wijze en onder vermijding van 5 de waarde van de te verkrijgen filets of filethelften aantas- I tende kwaliteitsaspecten, filets of filethelften te verkrij- I gen waarbij verliezen zo veel mogelijk beperkt zijn. Met name blijkt het mogelijk om in een dergelijke fileerstraat het op- I treden van botsplinters tegen te gaan terwijl een hoge vlees- I 10 opbrengst tegelijkertijd mogelijk is.
I Voor de adequate werking van de fileerstraat volgens de uitvinding is het wenselijk dat de dragers voor het gevo- I gelte verticaal zijn opgesteld en zijdelings aan het trans- portsysteem zijn gekoppeld. Door deze opstelling neigt het 15 vlees dat tijdens de respectievelijke bewerkingen aanhangt respectievelijk onder invloed van de zwaartekracht afhangt van het karkas er toe zich zodanig te positioneren dat de uit te voeren bewerkingen adequaat en effectief kunnen verlopen.
Dit zal uit het navolgende verder duidelijk worden. Bovendien 20 is een voordeel van deze maatregel dat de fileerstraat kan worden uitgevoerd vrij van separate ondersteuningsmiddelen voor het gevogelte dat op de dragers is geplaatst.
Om het hierboven genoemde voordeel van de zwaarte- kracht die de bewerking op het gevogelte ondersteunt optimaal 25 te kunnen genieten, heeft het de voorkeur dat de dragers ro- teerbaar met het transportsysteem zijn gekoppeld zodanig dat H het op de dragers geplaatste gevogelte verstelbaar is tussen een eerste positie met de nek van het gevogelte neerwaarts H gericht naar een tweede positie waarin het gevogelte zich in H 30 hoofdzaak horizontaal bevindt, en een derde positie waarin de H nek van het gevogelte opwaarts is gericht.
Hoewel de hierna te geven toelichting in hoofdzaak H betrekking heeft op de verwerking van borstkappen, is de in- richting eveneens bruikbaar voor de verwerking van fronthal-35 ves. Dit vraagt een iets andere drager met een aangepast klem mechanisme en een gewijzigde opsteekprocedure. De borstkappen worden opgestoken met de vleugelgewrichten naar beneden en de borstpunt naar boven. De fronthalves worden opgestoken met de , ( 3 vleugelscharnieren naar boven en de borstpunt naar beneden.
De eerste positie van de dragers heeft zich voor borstkappen zeer geschikt bewezen om het gevogelte effectief en betrouwbaar op de dragers te kunnen plaatsen terwijl de 5 tweede positie en de derde positie in het algemeen (dus ook voor fronthalves) geschikt zijn om op zeer effectieve wijze bepaalde bewerkingen op het gevogelte uit te voeren.
Zo heeft het bijvoorbeeld de voorkeur dat de dragers bij passage van de ontveller zich in de tweede positie bevin-10 den, zodanig dat de borstpunt van het op de dragers geplaatste gevogelte gericht is in de transportrichting van het transportsysteem en de ontveller van de borstpunt in de richting van de vleugelscharnieren werkzaam is voor het verwijderen van het vel van het gevogelte. Eventuele blaren die zich 15 op het gevogelte bevinden worden daarbij tegelijkertijd verwijderd.
Bij het ontvellen van fronthalves kan eventueel opzij of aan de rugzijde een velinsnijder zijn geplaatst om het ontvellen te ondersteunen.
20 De fileerstraat is er in een verder aspect volgens de uitvinding door gekenmerkt dat de dragers in het traject van het transportsysteem deeltrajecten passeren met voorafbepaalde instelbare deeltraject-snelheden zodanig dat de pas-seersnelheid van de dragers langs de bewerkingsinrichtingen 25 optimaliseerbaar is per bewerkingsinrichting. De bewerking door de onderscheidenlijke bewerkingsinrichtingen in het traject van het transportsysteem kan dan zonder concessie aan de verwerkingssnelheid van de gehele fileerstraat exact afgesteld worden op de afstand die de dragers moeten innemen bij 30 de passage van de respectievelijke bewerkingsinrichtingen. Wanneer de dragers zich in de tweede positie bevinden is immers een grotere afstand tussen de dragers benodigd dan wanneer de dragers in de derde positie zijn geplaatst.
Een zeer importante noviteit van de fileerstraat 35 volgens de uitvinding is dat de wensbeenverwijderaar is ingericht voor het geheel en breukvrij uit de schoudergewrichten van het gevogelte verdraaien van het wensbeentje. Het optreden van botsplinters en het achterblijven daarvan in de filet Η wordt daarmee voorkomen, terwijl tevens het zich nog aan het I wensbeentje bevindende vlees op doeltreffender manier geoogst I kan worden waaruit eveneens een hogere opbrengstprijs kan re- I sulteren.
5 Opgemerkt wordt dat uit de Nederlandse Octrooiaan- I vrage 8402165 een inrichting voor het verwijderen van een wensbeentje uit gevogelte bekend is, die erdoor gekenmerkt is I dat deze een snij orgaan bezit voor het verwijderen van de top I van het wensbeentje. De onderhavige uitvinding brengt een 10 verdere verbetering in het verminderen van het risico van I botsplinters in de filet.
Ten behoeve van een optimaal gebruik van de zwaarte- kracht waarbij op inrichtingsdelen bespaard kan worden, ge- I niet het de voorkeur dat de dragers bij passage van de wens- 15 beenverwijderaar zich in de derde positie bevinden en dat het wensbeentje van de desbetreffende drager wegbeweegt.
I Het is verder voordelig gebleken dat de wensbeenver- I wijderaar en de filetschraper simultaan en in een op elkaar H afgestemde wijze werkzaam zijn. Hierdoor is het mogelijk om 20 de verbinding tussen de binnenfilet en de buitenfilet van het I gevogelte intact te laten waardoor een hogere kwaliteit filet wordt verkregen.
Dit kan met name bereikt worden in een fileerstraat waarin de wensbeenverwijderaar een steekorgaan en een knipmes 25 omvat, waarbij het steekorgaan van bovenaf in het gevogelte brengbaar is tussen de schoudergewrichten en het wensbeentje, en waarbij het knipmes zich aan de borstzijde van het gevo- gelte bevindt en onder het wensbeentje en onder een laagste stand van het steekorgaan het gevogelte kan snijden.
30 Daarbij is verder wenselijk dat de filetschraper twee schraaporganen omvat die tijdens gebruik zich aan weers- H zijden van het op een drager geplaatste karkas van het gevo- gelte bevinden en langs dit karkas in verticale richting ver- H stelbaar zijn.
35 Volgens een verder aspect van de uitvinding is het voor het bereiken van het hierboven omschreven doel tenminste wenselijk dat tijdens gebruik het steekorgaan en de schraap- H organen ongeveer tegelijkertijd of achtereenvolgens een neer- 5 waartse beweging maken waarbij een deel van de filet van het karkas loskomt terwijl het steekorgaan het gevogelte in beweegt tussen de schoudergewrichten en het wensbeentje.
Nuttig is daarbij dat alvorens de neerwaartse bewe-5 ging van de schraaporganen inzet, deze schraaporganen in hun bovenste stand over een voorafbepaalde afstand naar elkaar toe bewegen. Hiermee wordt bereikt dat de schraaporganen net onder de vleugelgewrichten (in verticale richting gezien) en tussen de vleugelgewrichten en het filet (in horizontale 10 richting gezien) het gevogelte kunnen binnendringen waarmee het effect wordt bereikt dat het borstvlees nog licht aan de vleugelgewrichten blijft vastzitten nadat het wensbeentje op de hierna verder toe te lichten wijze is verwijderd en nadat de voorschrapers hun werk hebben gedaan.
15 Verder is het voordelig dat voordat het steekorgaan een laagste stand bereikt, de schraaporganen over een geringe afstand omhoogbewegen voor het verminderen van spanning op het wensbeentje.
De gecombineerde beweging van het steekorgaan en de 20 schraaporganen heeft, gezien in het vlak van het wensbeentje, als effect dat de uiteinden van het wensbeentje naar elkaar toe worden gedrukt, zonder dat dit ten koste blijkt te gaan van het filetrendement terwijl het risico dat een deel van het wensbeentje in het filet achterblijft vermindert.
25 De verwijdering van het wensbeentje uit het gevogel te wordt ingeleid doordat na het bereiken van de laagste stand van het steekorgaan, dit steekorgaan over een voorafbepaalde afstand wegbeweegt van de drager van het gevogelte.
Uiteindelijk vindt de verwijdering van het wensbeen-30 tje plaats doordat het knipmes een heen- en weer gaande beweging maakt in de richting van en vervolgens weg van de drager van het gevogelte, waarbij deze beweging inzet nadat het steekorgaan haar laagste stand heeft bereikt, en dat bij het wegbewegen van het knipmes het steekorgaan in dezelfde rich-35 ting beweegt zodat het wensbeentje uit de schoudergewrichten draait.
Voordelig is dat de schraaporganen ongeveer ten tijde van het wegbewegen van de drager door het knipmes en het 4 Λ λ /ν· I steekorgaan hun neerwaartse beweging vervolgen waarbij de fi- I let verder loskomt van het karkas.
Door op de zojuist geschetste wijze het wensbeentje I uit het gevogelte te verwijderen kan het vlees dat zich nog I 5 om het wensbeentje bevindt geoogst worden met een beter re- I sultaat dan wanneer dit geoogst wordt als onderdeel van het I gehele karkas. Dit heeft er mee te maken dat de vlees/bot verhouding van het wensbeentje met restvlees veel gunstiger I is dan van het overblijvende karkas.
I 10 Voor het bedrijfszeker verwijderen van het wensbeen- I tje op de hiervoor bedoelde wijze is het wenselijk dat het I steekorgaan gezien vanuit haar punt aan weerszijden een kom- vormig verloop heeft dat is ingericht voor opname van het I wensbeentje.
15 Door de zojuist omschreven bewerking door de wens- I beenverwijderaar en de filetschraper, hangt het filet nog H slechts verbonden aan het borstbeen van het karkas neer- waarts. Eventueel kan de filet op dit moment met behulp van I de halvefilet-snijder geportioneerd worden voor het verkrij- 20 gen van twee halve filets.
Het is daartoe wenselijk dat de dragers bij passage van de halvefilet-snijder zich in de tweede positie bevinden.
De halvefilet-snijder is daarbij geschikt zo uitge- voerd dat deze twee roterende messen omvat die zodanig dicht 25 bij elkaar staan opgesteld dat tijdens bedrijf aan weerszij- den van het borstbeen het vlees van het gevogelte wordt inge- sneden. In die situatie kan de borstbeenschraper buiten be- drijf blijven.
Wanneer hele filets worden gewonnen is het wenselijk H 30 dat in een opvolgende bewerking de borstbeenschraper actief H wordt, die er door gekenmerkt is dat deze is uitgevoerd als H een langwerpig mes dat in haar lengterichting overeenkomend H of evenwijdig aan de transportrichting van het transportsys- H teem is opgesteld, en dat dit mes in dwarsrichting gezien een H 35 rond verloop heeft dat is afgestemd op de ronding van het H borstbeenbotje van het gevogelte, waarbij de dragers bij pas- H sage van de borstbeenschraper zich in de derde positie bevin- H den.
7 I Hoewel de positie van de ronding van het borstbeen- I botje bij het gevogelte telkens varieert, is de vorm van dit I borstbeenbotje in hoofdzaak constant en kan met een volgens I de uitvinding uitgevoerde borstbeenschraper betrouwbaar en I 5 effectief de verbinding van de filet met het borstbeenbotje I verbroken worden.
I De uitvinding zal in het navolgende verder worden I toegelicht aan de hand van een niet beperkend uitvoerings- I voorbeeld en onder verwijzing naar de tekening.
I 10 In de tekening toont: I Figuur 1 een bovenaanzicht van de fileerstraat vol- I gens de uitvinding, I Figuur 2 tot en met figuur 8 een aantal volgtijde- I lijke werkingstadia van de wensbeenverwijderaar en filet- I 15 schraper zoals opgesteld in de fileerstraat volgens de uit- I vinding, en I Figuur 9 en 10 een zijaanzicht en vooraanzicht van I de volgens de uitvinding voorgestelde borstbeenschraper.
I In de figuren gebruikte gelijke verwijzingscijfers I 20 verwijzen naar dezelfde onderdelen.
I Verwijzend nu eerst naar figuur 1 wordt in bovenaan- I zicht een complete fileerstraat 1 getoond voor gevogelte, in I het bijzonder kip. Deze fileerstraat 1 bezit een transport- I systeem 2 waarvan dragers 3 deel uitmaken waarop gevogelte I 25 kan worden geplaatst.
In of langs de baan van het transportsysteem 2 be- I vinden zich diverse bewerkingsinrichtingen voor het achter- eenvolgens verwijderen van delen van het gevogelte. Tot deze I bewerkingsinrichtingen kan gerekend worden een ontveller 4, H 30 een wensbeenverwijderaar 5, een filetschraper 6 en een borst- beenschraper 7. Deze opsomming is niet limitatief maar enun- tiatief; zo kan als verder voorbeeld ook een halvefilet- H snijder 20 in de fileerstraat zijn opgenomen.
In de getoonde fileerstraat vindt zowel het opsteken 35 als het afhalen van de karkassen handmatig plaats door res- pectievelijk bedieningspersonen 8 en 9. Noodzakelijk is dit echter niet. Tot de uitvinding behoort tevens een uitvoering H waarin het opsteken en afnemen van (delen van) de karkassen 18 automatisch plaatsvindt. Het blijkt dat de productiecapaciteit van de fileerstraat in een volledig geautomatiseerde versie verder opgevoerd kan worden, terwijl slechts een geringe concessie aan de kwaliteit van de geoogste filets daar-5 van het gevolg is door gemis aan visuele en handmatige (tast) controle.
De dragers 3 voor het gevogelte zijn in afwijking van de uit US-A-4,682,386 bekende opstelling verticaal geplaatst en zijdelings aan het transportsysteem 2 gekoppeld.
10 Dit vergemakkelijkt onder andere het vlot en doeltreffend opsteken van het gevogelte door de bedieningspersonen 8.
De dragers 3 zijn bij voorkeur roteerbaar met het transportsysteem 2 gekoppeld, zodanig dat de dragers 3 tenminste verstelbaar zijn tussen een eerste positie met de nek 15 van het gevogelte neerwaarts gericht (de opsteekpositie), een tweede positie waarin het gevogelte zich in hoofdzaak horizontaal en op de zij bevindt (deze positie is met name bruikbaar voor het ontvellen) en een derde positie waarin de nek van het gevogelte bovenwaarts is gericht (in deze stand vindt 20 bij voorkeur de verwijdering van het wensbeen plaats en het eigenlijke oogsten van de filets).
Teneinde in een dergelijke situatie tot een voldoend hoge productiecapaciteit te kunnen komen is het wenselijk dat de dragers in het traject van het transportsysteem deeltra-25 jecten passeren met voorafbepaalde instelbare deeltraject- snelheden zodanig dat de passeersnelheid van de dragers langs de bewerkingsinrichtingen optimaliseerbaar is per bewerkings-inrichting. Het met de hand opsteken van het gevogelte kan dan rustig verlopen terwijl bovendien wordt bereikt dat de 30 afstand van de dragers afgestemd op de bewerkingsinrichtingen gevarieerd kan worden in overeenstemming met de horizontale dan wel verticale positie waarin deze dragers 3 bij voorkeur dienen te zijn gesteld.
Bij passage van de ontveller 4 bevinden de dragers 3 35 zich in de tweede positie, zodanig dat de borstpunt van het op de dragers geplaatste gevogelte gericht is in de trans-portrichting van het transportsysteem 2, zodat de ontveller 4 werkzaam kan zijn voor het vanaf de borstpunt in de richting 9 van de vleugelscharnieren verwijderen van het vel van dit gevogelte. Voor dit ontvellen kunnen als zodanig voor de vakman bekende ontvellers worden toegepast, bijvoorbeeld ontvellers welke voorzien zijn van tegen elkaar in draaiende rollen die 5 voorzien zijn van spiraliserende groeven die op het vel aangrijpen.
Verwijzend nu verder naar figuur 2 en 3 zal de werking van de wensbeenverwijderaar 5 en de filetschraper 6 worden toegelicht. Daarvoor kan nog worden opgemerkt dat de dra-10 gers 3 van het gevogelte bij de passage van de wensbeenverwijderaar 5 zich in de derde positie bevinden en dat het wensbeentje van de desbetreffende drager wegbeweegt. De reden hiervoor zal uit het navolgende duidelijk worden. Ook kan hierbij worden opgemerkt dat de wensbeenverwijderaar 5 en de 15 filetschraper 6 simultaan en in op elkaar afgestemde wijze werkzaam zijn.
De wensbeenverwijderaar 5 bezit een steekorgaan 10 zoals in figuur 3 in vooraanzicht getoond en in figuur 4 tot en met figuur 8 in zijaanzicht. Ook bezit de wensbeenverwij-20 deraar 5 een knipmes 11 zoals getoond in de figuren 6, 7 en 8.
Het steekorgaan 10 is van bovenaf in het gevogelte brengbaar tussen de schoudergewrichten 12 en het wensbeentje 13 van het gevogelte (zie figuur 4).
25 Zoals figuur 7 toont is het knipmes 11 aan de borst zijde van het gevogelte 14 geplaatst en kan dit onder het wensbeentje 13 en onder een laagste stand van het steekorgaan 10 het gevogelte 14 snijden.
De figuren 2 tot en met 8 tonen verder nog duidelijk 30 dat er voorzien is in twee schraaporganen 15, 16 die deel uitmaken van de filetschraper 6 en die zich tijdens gebruik aan weerszijden van het op een drager 3 geplaatste gevogelte 14 bevinden (zie de figuren 2 en 3) en langs dit gevogelte 14 in verticale richting verstelbaar zijn.
35 De gecombineerde werking van de wensbeenverwijderaar 5 en de filetschraper 6 is nu als volgt.
In figuur 2 is getoond dat aanvankelijk de schraaporganen 15, 16 een neerwaartse beweging maken voor het losma- 1 022858- I ken van de bovenzijde van het vlees van het karkas van het gevogelte 14. Hiertoe bewegen de schraaporganen 15, 16 in hun bovenste stand eerst naar elkaar toe, waardoor zij net onder de vleugelgewrichten (in verticale richting gezien) tussen de 5 vleugelgewrichten en het filet (in horizontale richting gezien) het gevogelte binnendringen, waarna de neerwaartse beweging inzet. Het effect hiervan is dat het borstvlees nog licht aan de vleugelgewrichten vast blijft zitten nadat het wensbeentje is verwijderd en nadat de voorschrapers hun werk 10 hebben gedaan.
In figuur 3 is getoond dat onmiddellijk daaropvolgend het steekorgaan 10 aan de bovenzijde het gevogelte 14 wordt ingebracht en zich positioneert onder het wensbeentje 13 en boven het schoudergewricht 12; figuur 4 toont de posi-15 tie van het steekorgaan 10 na voleindiging van deze verstel-
In figuur 5 is getoond dat het steekorgaan 10 na het bereiken van de laagste stand over een voorafbepaalde afstand in de richting van pijl A is wegbewogen van de drager 3 van 20 het gevogelte waardoor enige spanning op het wensbeentje 13 wordt gebracht. De schrapers 15, 16 behouden daarbij hun positie .
Overigens kan worden opgemerkt dat het voordelig is om de schraaporganen 15, 16 enigszins omhoog te bewegen voor-25 dat het steekorgaan 10 de zojuist beschreven verstelling ondergaat teneinde in verband met de zojuist bedoelde spanning ruimte te creëren voor de verplaatsing van het wensbeentje
Ten behoeve van de hiervoor beschreven verstelling 30 waarbij spanning op het wensbeentje 13 wordt uitgeoefend kan worden opgemerkt dat het steekorgaan 10 vanuit haar aan de onderzijde gelegen punt en in frontaal aanzicht gezien aan weerszijden een komvormig verloop kent, zodanig dat daarin het wensbeentje bedrijfszeker kan worden opgenomen. Hierdoor 35 kan zekerheid worden geboden dat de verstelling van het steekorgaan 10 een overeenkomstige verstelling van het wensbeentje 13 tot gevolg heeft.
Nadat het steekorgaan 10 vanuit haar laagste stand 11 de in figuur 5 bedoelde verstelling heeft ondergaan in de richting van pijl A, ondergaat het knipmes 11 een heen en weer gaande verstelling zoals getoond in de figuren 6, 7 en 8; dat wil zeggen in de richting van pijlen B en C. De ver-5 stelling in de richting van pijl B is een verstelling in de richting van de drager 3 en het daarop geplaatste gevogelte 14.
Van belang is dat bij de beweging in de tegengestelde richting volgens pijl C het steekorgaan 10 tezamen met het 10 knipmes 11 beweegt zodat het wensbeentje 13 uit het schoudergewricht 12 wordt gedraaid en het wensbeentje 13 loskomt van het gevogelte 14.
In figuur 8 is nog schematisch aangegeven dat tegelijkertijd met de gecombineerde beweging van knipmes 11 en 15 steekorgaan 10 of direct daarop volgend de schraaporganen 15, 16 hun neerwaartse beweging vervolgen waarbij de filet 14 verder kan loskomen van het karkas.
Verwijzend nu weer naar figuur 1 vervolgt het zich nog steeds op de drager 3 bevindende gevogelte haar weg in de 20 richting van borstbeenschraper 7. De figuren 9 en 10 tonen in zij- respectievelijk vooraanzicht schematisch hoe de bewerking met de borstbeenschraper 7 plaatsvindt.
Zoals figuur 9 duidelijk toont is het gevogelte 14 door de voorgaande bewerking aan de bovenzijde van het karkas 25 nog slechts gekoppeld met de borstbeen. Dit borstbeen ligt dientengevolge door de invloed van de zwaartekracht mooi vrij voor bewerking met de borstbeenschraper 7. Deze borstbeenschraper 7 kan zoals in figuur 10 duidelijk is getoond, geschikt zijn uitgevoerd als een langwerpig mes dat geplaatst 30 is met haar lengterichting in dezelfde richting of evenwijdig aan de richting waarin het transport van het gevogelte plaatsvindt.
In dwarsrichting ten opzichte van het mes 7 gezien, bezit dit mes een rond verloop (zie figuur 9) dat is afge-35 stemd op de ronding van het borstbeenbotje van het gevogelte 14. Ook tijdens deze bewerking bevinden de dragers 3 zich in de derde positie, dat wil zeggen met de nekzijde van het gevogelte 14 naar boven gericht.
1 f) O O a - n I Wanneer het gewenst wordt om twee halve filets te verkrijgen kan afgezien worden van de bewerking met de zo- I juist besproken borstbeenschraper. In plaats daarvan kan een I bewerking met een halvefilet-snijder plaatsvinden voor het I 5 verkrijgen van twee halve filets. De dragers 3 dienen zich dan bij passage van de halvefilet-snijder in de tweede posi- I tie te bevinden.
Op zichzelf bekende wijze, welke geen verdere toe- I lichting behoeft, is het dan wenselijk dat de halvefilet- 10 snijder twee roterende messen omvat die zodanig dicht bij el- I kaar staan opgesteld dat tijdens bedrijf aan weerszijden van I het borstbeen het vlees van het gevogelte wordt ingesneden.
I Op deze wijze kunnen de twee halve filets door sneden in de I lengterichting van het gevogelte worden verkregen.
I 15

Claims (21)

1. Fileerstraat voor gevogelte, zoals kip, omvattende een transportsysteem waarvan dragers voor het gevogelte deel uitmaken, waarbij in of langs de baan van het transport- 5 systeem bewerkingsinrichtingen voor het achtereenvolgens bewerken van delen van het gevogelte zijn opgesteld, met het kenmerk, dat de bewerkingsinrichtingen geselecteerd zijn uit de groep tenminste omvattende een ontveller, een wensbeenver-wijderaar, een filetschraper, een borstbeenschraper en een 10 halvefilet-snijder.
2. Fileerstraat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de dragers voor het gevogelte verticaal zijn opgesteld en zijdelings aan het transportsysteem zijn gekoppeld.
3. Fileerstraat volgens conclusie 1 of 2, met het 15 kenmerk, dat de dragers roteerbaar met het transportsysteem zijn gekoppeld zodanig dat het op de dragers geplaatste gevogelte verstelbaar is tussen een eerste positie met de nek van het gevogelte neerwaarts gericht naar een tweede positie waarin het gevogelte zich in hoofdzaak horizontaal bevindt, 20 en een derde positie waarin de nek van het gevogelte bovenwaarts is gericht.
4. Fileerstraat volgens één der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de dragers bij passage van de ontveller zich in de tweede positie bevinden, zodanig dat de borstpunt van 25 het op de dragers geplaatste gevogelte gericht is in de transportrichting van het transportsysteem en de ontveller werkzaam is voor het verwijderen van het vel van het gevogelte .
5. Fileerstraat volgens één der conclusies 1-4, met 30 het kenmerk, dat de dragers in het traject van het transportsysteem deeltrajecten passeren met voorafbepaalde instelbare deeltraject-snelheden zodanig dat de passeersnelheid van de dragers langs de bewerkingsinrichtingen optimaliseerbaar is per bewerkingsinrichting.
6. Fileerstraat volgens één der conclusies 1-5, met het kenmerk, dat de wensbeenverwijderaar is ingericht voor 10090CC I het geheel en breukvrij uit de schoudergewrichten van het ge- vogelte verdraaien van het wensbeentje.
7. Fileerstraat volgens één der voorgaande conclu- I sies, met het kenmerk/ dat de dragers bij passage van de I 5 wensbeenverwijderaar zich in de derde positie bevinden en dat het wensbeentje van de desbetreffende drager wegbeweegt.
8. Fileerstraat volgens één der conclusies 1-7, met het kenmerk, dat de wensbeenverwijderaar en de filetschraper simultaan en in een op elkaar afgestemde wijze werkzaam zijn. I 10
9. Fileerstraat volgens conclusie 7 en 8, met het kenmerk, dat de wensbeenverwijderaar een steekorgaan en een knipmes omvat, waarbij het steekorgaan van bovenaf in het ge- I vogelte brengbaar is tussen de schoudergewrichten en het wensbeentje, en waarbij het knipmes zich aan de borstzijde H 15 van het gevogelte bevindt en onder het wensbeentje en onder I een laagste stand van het steekorgaan het gevogelte kan snij- den.
10. Fileerstraat volgens conclusie 8 en 9, met het I kenmerk, dat de filetschraper twee schraaporganen omvat die I 20 tijdens gebruik zich aan weerszijden van het op een drager I geplaatste karkas van het gevogelte bevinden en langs dit I karkas in verticale richting verstelbaar zijn.
11. Fileerstraat volgens één der conclusies 8-10, I met het kenmerk, dat tijdens gebruik het steekorgaan en de 25 schraaporganen ongeveer tegelijkertijd of achtereenvolgens I een neerwaartse beweging maken waarbij een deel van de filet I van het karkas loskomt terwijl het steekorgaan het gevogelte I in beweegt tussen de schoudergewrichten en het wensbeentje.
12. Fileerstraat volgens conclusie 11, met het ken- 30 merk, dat alvorens de neerwaartse beweging van de schraapor- I ganen inzet, deze schraaporganen in hun bovenste stand over een voorafbepaalde afstand naar elkaar toe bewegen.
13. Fileerstraat volgens conclusie 11 of 12, met het I kenmerk, dat voordat het steekorgaan een laagste stand be- I 35 reikt, de schraaporganen over een geringe afstand omhoogbewe- I gen voor het verminderen van spanning op het wensbeentje.
14. Fileerstraat volgens één der conclusies 11-13, I met het kenmerk, dat na het bereiken van de laagste stand van het steekorgaan, dit steekorgaan over een voorafbepaalde afstand wegbeweegt van de drager van het gevogelte.
15. Fileerstraat volgens één der conclusies 9-14, met het kenmerk, dat het knipmes een heen- en weer gaande be- 5 weging maakt in de richting van en vervolgens weg van de drager van het gevogelte, waarbij deze beweging inzet nadat het steekorgaan haar laagste stand heeft bereikt, en dat bij het wegbewegen van het knipmes het steekorgaan in dezelfde richting beweegt zodat het wensbeentje uit de schoudergewrichten 10 draait.
16. Fileerstraat volgens één der conclusies 9-15, met het kenmerk, dat de schraaporganen ongeveer ten tijde van het wegbewegen van de drager door het knipmes en het steekorgaan hun neerwaartse beweging vervolgen waarbij de filet ver- 15 der loskomt van het karkas.
17. Fileerstraat volgens één der conclusies 9-16, met het kenmerk, dat het steekorgaan gezien vanuit haar punt aan weerszijden een komvormig verloop heeft dat is ingericht voor opname van het wensbeentje.
18. Fileerstraat volgens één der voorgaande conclu sies, met het kenmerk, dat de dragers bij passage van de borstbeenschraper zich in de derde positie bevinden.
19. Fileerstraat volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de borstbeenschraper is uitgevoerd 25 als een langwerpig mes dat in haar lengterichting overeenkomend of evenwijdig aan de transportrichting van het transportsysteem is opgesteld, en dat dit mes in dwarsrichting gezien een rond verloop heeft dat is afgestemd op de ronding van het borstbeenbotje van het gevogelte.
20. Fileerstraat volgens één der conclusies 1-19, met het kenmerk, dat de dragers bij passage van de halvefi-let-snijder zich in de tweede positie bevinden.
21. Fileerstraat volgens conclusie 20, met het kenmerk, dat de halvefilet-snijder twee roterende messen omvat 35 die zodanig dicht bij elkaar staan opgesteld dat tijdens bedrijf aan weerszijden van het borstbeen het vlees van het gevogelte wordt ingesneden. 4 Λ Λ <>. μ. _
NL1022858A 2003-03-06 2003-03-06 Fileerstraat voor gevogelte. NL1022858C2 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1022858 2003-03-06
NL1022858A NL1022858C2 (nl) 2003-03-06 2003-03-06 Fileerstraat voor gevogelte.

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1022858A NL1022858C2 (nl) 2003-03-06 2003-03-06 Fileerstraat voor gevogelte.
EP04075625A EP1454531B2 (en) 2003-03-06 2004-03-01 Filleting system for poultry
EP07103955A EP1787518B1 (en) 2003-03-06 2004-03-01 Filleting system for poultry
DK04075625T DK1454531T4 (da) 2003-03-06 2004-03-01 Fileteringssystem til fjerkræ
DE200460024457 DE602004024457D1 (de) 2003-03-06 2004-03-01 Filetiersystem für Geflügel
DE602004006451T DE602004006451T3 (de) 2003-03-06 2004-03-01 System zum Filetieren von Geflügel
DK07103955.6T DK1787518T3 (da) 2003-03-06 2004-03-01 Filteringssystem for fjerkræ
US10/795,130 US7063611B2 (en) 2003-03-06 2004-03-05 Filleting system for poultry

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1022858C2 true NL1022858C2 (nl) 2004-09-16

Family

ID=32822942

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1022858A NL1022858C2 (nl) 2003-03-06 2003-03-06 Fileerstraat voor gevogelte.

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7063611B2 (nl)
EP (2) EP1454531B2 (nl)
DE (2) DE602004024457D1 (nl)
DK (2) DK1454531T4 (nl)
NL (1) NL1022858C2 (nl)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1029227C2 (nl) 2005-06-10 2006-12-12 Meyn Food Proc Technology Bv Werkwijze en inrichting voor het oogsten van een binnenfilet van gevogelte.
EP2332420A3 (en) * 2005-12-09 2013-08-21 Marel Stork Poultry Processing B.V. Method and device for processing a carcass part of slaughtered poultry
EP2103222B1 (en) 2008-03-20 2012-10-10 Meyn Food Processing Technology B.V. Method and apparatus for mechanically processing an organ or organs taken out from slaughtered poultry
NL1036646C2 (en) 2009-02-13 2010-08-16 Meijn Food Proc Technology B V Filleting device and method for harvesting fillets.
NL2003384C2 (en) 2009-08-24 2011-02-28 Meijn Food Proc Technology B V Method and device for processing a carcass-part of slaughtered poultry.
NL2003900C2 (en) 2009-12-03 2011-06-06 Stork P M T B V Device and method for processing a carcass part of slaughtered poultry.
US8632380B2 (en) 2010-01-26 2014-01-21 Foodmate B.V. Method and apparatus for removing a sleeve of meat from an animal part having bone with knuckles on each of its opposite ends
US8157625B2 (en) 2010-01-26 2012-04-17 Foodmate Bv Method and apparatus for collecting meat from an animal part
NL2004573C2 (en) 2010-04-19 2011-10-20 Foodmate B V Turning block alignment.
US8789684B2 (en) 2010-04-19 2014-07-29 Foodmate Bv Rotatable article support for a conveyor
NL2004574C2 (en) 2010-04-19 2011-10-20 Foodmate B V Rotatable article support for a conveyor.
US8757354B2 (en) 2010-04-19 2014-06-24 Foodmate Bv Turning block alignment
NL2004662C2 (en) 2010-05-04 2011-11-08 Meyn Food Proc Technology Bv A method for filleting poultry or poultry parts and a filleting system for such poultry or poultry parts.
US8727839B2 (en) 2011-01-21 2014-05-20 Foodmate Bv Poultry wing cutter for narrow pitch poultry lines
PL2667728T3 (pl) 2011-01-26 2016-01-29 Foodmate Bv A method for removing bone from an animal thigh to separate and harvest meat therefrom, and a device for carrying out the method
US8267241B2 (en) 2011-01-26 2012-09-18 Foodmate Bv Rotationally indexed article support for a conveyor system having an alignment station
NL2006075C2 (en) 2011-01-26 2012-07-30 Foodmate B V Rotationally indexed article support for a conveyor system having an alignment station.
US8882571B2 (en) 2011-01-26 2014-11-11 Foodmate Bv Method of deboning animal thighs for separating and collecting meat therefrom and apparatus for performing the method
US8430728B2 (en) 2011-02-14 2013-04-30 Foodmate Bv Special cut poultry wing cutter
NL2006313C2 (en) 2011-02-28 2012-08-29 Meyn Food Proc Technology Bv Method and apparatus for harvesting a backmeat of a carcass or carcass part of slaughtered poultry.
DE102011107067B3 (de) * 2011-07-11 2012-12-20 Nordischer Maschinenbau Rud. Baader Gmbh + Co Kg Vorrichtung und Verfahren zum Abtrennen des Gabelbeins von entweideten Geflügelkörpern
NL2008001C2 (en) * 2011-12-20 2013-06-24 Meyn Food Proc Technology Bv Method and scraper for releasing tissue connections between a fillet and a carcass of slaughtered poultry.
NL2008021C2 (en) 2011-12-22 2013-06-26 Meyn Food Proc Technology Bv Method and device for processing a carcass part of slaughtered poultry.
NL2009033C2 (en) 2012-06-19 2013-12-23 Foodmate B V Weighing method and apparatus.
US8535124B1 (en) 2012-10-17 2013-09-17 Remington Holdings Llc Poultry tender tendon clipper
US8808068B2 (en) 2012-10-29 2014-08-19 Foodmate Bv Method of and system for automatically removing meat from an animal extremity
NL2009718C2 (en) 2012-10-29 2014-05-01 Foodmate B V Method of mechanically removing skin from animal parts.
US9078453B2 (en) 2013-11-01 2015-07-14 Foodmate B.V. Method and system for automatically deboning poultry breast caps containing meat and a skeletal structure to obtain breast fillets therefrom
US8961274B1 (en) 2013-12-18 2015-02-24 Foodmate Bv Selective tendon cutter and method
NL2015235B1 (en) 2015-07-29 2017-02-20 Marel Stork Poultry Proc Bv Device and method for separating a wishbone from a poultry carcass.

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4682386A (en) * 1983-07-13 1987-07-28 Systemate B.V. Poultry breast filleting system
EP0447773A1 (de) * 1990-03-19 1991-09-25 Nordischer Maschinenbau Rud. Baader Gmbh + Co Kg Verfahren zum Filetieren von Geflügelkörpern
US5466185A (en) * 1994-08-08 1995-11-14 Foodcraft Equipment Company Removing breast meat from poultry
US5492503A (en) * 1994-01-18 1996-02-20 Davis; James F. Variable-offset, poultry deboning system
EP0709032A1 (en) * 1994-10-26 1996-05-01 Machinefabriek Meyn B.V. Method and apparatus for filleting the breast piece of slaughtered poultry
EP0800768A1 (en) * 1996-04-10 1997-10-15 Machinefabriek Meyn B.V. Apparatus for filleting the breast piece of slaughtered poultry

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1454204A1 (de) * 1964-02-03 1969-03-06 Masch Und Appbau Stralsund Ve Verfahren und Einrichtung zum Panieren von Fischen oder Fischteilen im elektrostatischen Feld
US3457080A (en) * 1966-02-07 1969-07-22 Lipoma Electronics Co Method of and apparatus for the electrostatic application of solid particles to food products
US3624863A (en) 1970-05-08 1971-12-07 Geno N Gasbarro Poultry cutting apparatus
US4557015A (en) * 1983-10-06 1985-12-10 Thurston Dodd Poultry halving machine
NL8402165A (nl) 1984-07-06 1986-02-03 Meyn Pieter Werkwijze en inrichting voor het verwijderen van borstvlees van een gevogeltekarkas.
US4589165A (en) * 1985-01-04 1986-05-20 Automated Packaging Systems, Inc. Apparatus and method for cutting slaughtered poultry into separate pieces
NL8601921A (nl) 1986-07-24 1988-02-16 Stork Pmt Opzetsteun.
DE58902088D1 (de) * 1989-01-28 1992-09-24 Nordischer Maschinenbau Verfahren zum maschinellen gewinnen des fleisches von gefluegelkoerpern und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens.
EP0390979A1 (en) 1989-04-07 1990-10-10 Linco Holland Engineering B.V. Method and device for transporting objects around a closed track
US5045022A (en) * 1990-01-31 1991-09-03 Hazenbroek Jacobus E Adjustable poultry breast filleting system
US5269722A (en) * 1990-03-19 1993-12-14 Diesing Karl Heinz Method for filleting poultry bodies
NL9200037A (nl) 1992-01-10 1993-08-02 Stork Pmt Werkwijze en inrichting voor het fileren van de romp van een geslachte vogel.
DE4304781C1 (de) * 1993-02-17 1994-09-22 Nordischer Maschinenbau Verfahren zum Abtrennen der Flügel von Geflügelkörpern
DE4413683C2 (de) * 1994-04-20 1996-07-04 Nordischer Maschinenbau Einrichtung zum Bearbeiten der Körper geschlachteten Geflügels
NL9401198A (nl) * 1994-07-21 1996-03-01 Stork Pmt Werkwijze en inrichting voor het fileren van de romp van geslacht gevogelte.
NL1000935C2 (nl) * 1995-08-04 1997-02-06 Stork Pmt Inrichting en werkwijze voor het bewerken van een slachtdier.
US5833527A (en) * 1996-01-23 1998-11-10 Systemate Holland, B.V. Poultry breast filleting apparatus
NL1010673C2 (nl) * 1998-11-27 2000-05-30 Stork Pmt Toevoegen van additief aan een vleesprodukt.
NL1014845C1 (nl) * 1999-06-11 2000-12-12 Stork Pmt Inrichting voor het verwerken van een slachtproduct.
NL1012683C2 (nl) 1999-07-23 2001-01-24 Stork Pmt Werkwijze voor het winnen van een binnenfilet van een gevogeltekarkasdeel, en inrichting voor het bewerken van het gevogeltekarkasdeel.
DK2258203T3 (en) 2002-12-20 2018-01-15 Marel Stork Poultry Proc Bv Method and apparatus for processing a body part of slaughtered poultry
NL1022418C2 (nl) 2003-01-17 2004-07-20 Stork Pmt Werkwijze en inrichting voor het bewerken van een karkasdeel van geslacht gevogelte.

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4682386A (en) * 1983-07-13 1987-07-28 Systemate B.V. Poultry breast filleting system
EP0447773A1 (de) * 1990-03-19 1991-09-25 Nordischer Maschinenbau Rud. Baader Gmbh + Co Kg Verfahren zum Filetieren von Geflügelkörpern
US5492503A (en) * 1994-01-18 1996-02-20 Davis; James F. Variable-offset, poultry deboning system
US5466185A (en) * 1994-08-08 1995-11-14 Foodcraft Equipment Company Removing breast meat from poultry
EP0709032A1 (en) * 1994-10-26 1996-05-01 Machinefabriek Meyn B.V. Method and apparatus for filleting the breast piece of slaughtered poultry
EP0800768A1 (en) * 1996-04-10 1997-10-15 Machinefabriek Meyn B.V. Apparatus for filleting the breast piece of slaughtered poultry

Also Published As

Publication number Publication date
DK1787518T3 (da) 2010-03-22
EP1454531A2 (en) 2004-09-08
EP1787518A3 (en) 2008-04-16
DE602004006451T2 (de) 2008-01-17
EP1787518B1 (en) 2009-12-02
DK1454531T3 (da) 2007-09-24
DK1454531T4 (da) 2011-04-26
US7063611B2 (en) 2006-06-20
DE602004006451D1 (de) 2007-06-28
EP1454531B2 (en) 2011-03-02
DE602004024457D1 (de) 2010-01-14
EP1454531A3 (en) 2005-06-08
US20040235409A1 (en) 2004-11-25
DE602004006451T3 (de) 2012-01-12
EP1454531B1 (en) 2007-05-16
EP1787518A2 (en) 2007-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5492277B2 (ja) 屠殺された家禽の体部位の加工方法とデバイス
ES2261875T3 (es) Procedimiento y dispositivo para el procesamiento de una parte del cadaver de las aves de corral sacrificadas.
ES2227537T3 (es) Procedimiento y aparato para filetear el cuerpo de un ave de corral.
EP0709031B1 (en) Sequential wing remover
US5277649A (en) Method and apparatus for removing meat from poultry legs and thighs
ES2522270T3 (es) Sistema y método para procesar una parte del cuerpo de aves de corral sacrificadas
EP1731038B1 (en) Method and apparatus for harvesting an inner fillet from poultry
EP0459580B1 (en) Method and device for separating the legs from a body part of slaughtered poultry
US4648156A (en) Method and apparatus for removing the breast flesh from a poultry carcass
US4468838A (en) Bird cutting plant
US7344436B2 (en) Apparatus for separating thigh meat and oyster meat
ES2138871T5 (es) Procedimiento y dispositivo de tratamiento de un grupo de organos de un animal sacrificado.
US5015213A (en) On-line cut-up system with joint opener
NL2004662C2 (en) A method for filleting poultry or poultry parts and a filleting system for such poultry or poultry parts.
US4688297A (en) Process for gaining the meat from poultry and apparatus for performing this process
US5188560A (en) Wing tip cutter
US5827116A (en) Apparatus for filleting the breast piece of slaughtered poultry
US6736717B1 (en) Method for obtaining an inner fillet from a poultry carcass part and device for processing a poultry carcass part
US4682386A (en) Poultry breast filleting system
ES2348315T3 (es) Procedimiento y aparato para recuperar por separado la piel de la espalda y la carne de la espalda a partir de una parte de carcasa de aves de corral de matadero.
EP2305045A2 (en) A gizzard processing device
US4993114A (en) Method and apparatus for mechanically obtaining meat from poultry bodies
US5833527A (en) Poultry breast filleting apparatus
KR101896854B1 (ko) 닭안심 채취 장치
US4827570A (en) Method and apparatus for removing breast meat from poultry carcass

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20101001