FI83382C - Roekanordning. - Google Patents

Roekanordning. Download PDF

Info

Publication number
FI83382C
FI83382C FI870466A FI870466A FI83382C FI 83382 C FI83382 C FI 83382C FI 870466 A FI870466 A FI 870466A FI 870466 A FI870466 A FI 870466A FI 83382 C FI83382 C FI 83382C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
fuel element
aerosol
characterized
mm
fuel
Prior art date
Application number
FI870466A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI83382B (en
FI870466A0 (en
FI870466A (en
Inventor
Jr Andrew Jackson Sensabaugh
Henry Thomas Ridings
Iv John Hughes Reynolds
Michael David Shannon
Chandra Kumar Banerjee
Ernest Gilbert Farrier
Original Assignee
Reynolds Tobacco Co R
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to US65060484 priority Critical
Priority to US06/650,604 priority patent/US4793365A/en
Priority to US68453784A priority
Priority to US68453784 priority
Priority to FI853486A priority patent/FI78228C/en
Priority to FI853486 priority
Application filed by Reynolds Tobacco Co R filed Critical Reynolds Tobacco Co R
Publication of FI870466A0 publication Critical patent/FI870466A0/en
Publication of FI870466A publication Critical patent/FI870466A/en
Publication of FI83382B publication Critical patent/FI83382B/en
Application granted granted Critical
Publication of FI83382C publication Critical patent/FI83382C/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SMOKERS' REQUISITES
  • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
  • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes
  • A24B15/10Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes
  • A24B15/16Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes
  • A24B15/165Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes comprising as heat source a carbon fuel or an oxidized or thermally degraded carbonaceous fuel, e.g. carbohydrates, cellulosic material
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SMOKERS' REQUISITES
  • A24DCIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES FOR CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
  • A24D1/00Cigars; Cigarettes
  • A24D1/18Selection of materials, other than tobacco, suitable for smoking
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SMOKERS' REQUISITES
  • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES
  • A24F47/00Smokers' requisites not provided for elsewhere, e.g. devices to assist in stopping or limiting smoking
  • A24F47/002Simulated smoking devices, e.g. imitation cigarettes
  • A24F47/004Simulated smoking devices, e.g. imitation cigarettes with heating means, e.g. carbon fuel

Description

1 83332 1 83332

Tupakointituote. Smoking Product. - Rökanordning. - Rökanordning.

Esillä olevan keksinnön kohteena on tupakointituote, joka muodostaa tupakansavua muistuttavaa aerosolia ja joka sisältää vain mahdollisimman vähäisen määrän epätäydellisiä palamis- tai pyrolyysituotteita. The present invention relates to a smoking article, which forms an aerosol resembling tobacco smoke, and which contains only a minimal amount of incomplete combustion or pyrolysis products.

Vuosien varrella, erityisesti viimeksi kuluneiden 20 - 30 vuoden aikana on kehitelty monia tupakointituotteita, mutta yksikään näistä tuotteista ei ole koskaan saavuttanut kaupallista menestystä. Over the years, especially over the last 20 - 30 years have been developed in many smoking products, but none of these products has never reached commercial success.

Vuosikymmeniä kestäneistä yrityksistä ja mielenkiinnosta huolimatta ei markkinoilla ole tupakointituotetta, joka tarjoaa tavanomaisen savukkeenpolton hyödyt ja edut muodostamatta huomattavia määriä epätäydellisiä palamis- ja pyrolyysituotteita. despite attempts and interest after decades of smoking is not a product that offers benefits and advantages of conventional cigarette smoking without forming substantial quantities of incomplete combustion and pyrolysis products in the market. Esimerkkejä tällaisista tekniikan tason tuotteista on esitetty julkaisussa SE-220 072, US-4 340 072 ja US-3 713 451, joissa kaikissa on käytetty suhteellisen pitkää polttoaine-elementtiä. Examples of such prior art products are described in SE-220 072, US-A-4 340 072 and US-A-3 713 451, all of which is used for a relatively long fuel element.

Keksinnön kohteena on tupakointituote, joka kykenee muodostamaan huomattavia määriä aerosolia sekä alkuvaiheessa sekä tuotteen käyttöiän ajan ilman aerosolin muodostajan huomattavaa lämpöhajaantumista ja ilman huomattavien pyrolyysi-tai epätäydellisten palamistuotteiden läsnäoloa ja edullisesti ilman huomattavia määriä sivuvirtaussavua. The invention relates to a smoking article capable of producing substantial quantities of aerosol, both initially and the life of the product without significant thermal decomposition of the aerosol former and without substantial pyrolysis or incomplete combustion products in the presence of, and preferably without substantial quantities of sidestream smoke. Keksinnön mukaiset tupa-kointituotteet kykenevät antamaan käyttäjälle savukkeenpolton aistimukset ja edut tupakkaa polttamatta. Hut-kointituotteet of the invention are capable of providing the user with the sensations of cigarette smoking without burning tobacco and advantages.

Nämä ja muut edut saavutetaan muodostamalla pitkänomainen tupakointituote, johon kuuluu: (a) palava hiilipitoinen polttoaine-elementti sijoitettuna tupakointituotteen sytytyspäähän; These and other advantages are achieved by forming an elongated smoking article comprising: (a) burning a carbon-containing fuel element positioned in the lighting end of the smoking article; (b) polttoaine-elementtiin yhdistetty, fyysisesti erillinen aerosolin muodostusosa järjestettynä vastaanottamaan lämpöä 2 83382 polttoaine-elementistä tupakoinnin aikana/ (c) elimet aerosolin muodostusosan tuottaman aerosolin siirtämiseksi käyttäjälle, ja jolle on tunnusomaista se, että palavan polttoaine-elementin pituus ennen tupakointia on vähemmän kuin noin 30 mm ja sen tiheys on ainakin 0,5 g/cm3. (B) a fuel-element connected to the physically separate aerosol forming portion arranged to receive heat from 2 83 382 the fuel element during smoking / (c) means for transfer of the aerosol forming part of the generated aerosol to the user, and which is characterized by the fact that the burning of the fuel element length before smoking less than about 30 mm and a density of at least 0.5 g / cm 3.

Polttoaine-elementtinä käytetään edullisesti palavaa hiilipi-toista materiaalia. The fuel element is preferably used for burning-hiilipi second material. Fyysisesti erillinen aerosolin muodostusosa on edullisesti johtavassa lämmönvaihtosuhteessa polttoaine-elementin kanssa. A physically separate aerosol forming portion is preferably in a conductive heat exchange relationship with the fuel element. Sytytettäessä tupakointituote, kehittää polttoaine-elementti lämpöä, jota käytetään aerosolin muodostusai-neen tai aerosolin muodostusosassa olevien aineiden haihduttamiseksi. The smoking article when ignited, the development of heat in the fuel element, the aerosol is used muodostusai-inspection machines or volatilize the aerosol forming part of the material. Nämä haihtuvat materiaalit kulkevat sitten suunpuo-leista päätä kohti erityisesti imaisun aikana ja edelleen käyttäjän suuhun samalla tavoin kuin tavanomaisen savukkeen savu. The volatile materials then pass suunpuo-radicals, in particular towards the head during puffing and continue to the user's mouth in the same way as a conventional cigarette smoke.

Polttoaine-elementti on pituudeltaan vähemmän kuin noin 30 mm, edullisemmin alle 15 mm, sen tiheys on ainakin 0,5 g/cm3 js se on varustettu yhdellä tai useammalla pitkittäiskanavalla. The fuel element has a length of less than about 30 mm, more preferably less than 15 mm, a density of at least 0.5 g / cm 3 js it is provided with one or more longitudinal channels. Aerosolin muodostusosaan kuuluu edullisesti yhtä tai useampaa aerosolin muodostusainetta sisältävä lämmönkestävä substraatti. The aerosol generating means preferably comprises a heat resistant substrate, one or more aerosol forming substance containing. Polttoaineen ja aerosolin muodostajan välinen lämmönvaihtosuhde saadaan edullisesti aikaan esim. metallikalvoa olevalla lämpöä johtavalla elimellä, joka johtaa tai siirtää lämpöä tehokkaasti palavasta polttoaine-elementistä aerosolin muodostusosaan. a heat exchange relationship between the fuel and the aerosol generator is preferably achieved e.g. a metal film by a heat conductive body, which conducts or transfers heat effectively from the burning fuel element to the aerosol generating means. Tämä lämpöä johtava elin kosketaa polttoaine-elementtiä ja aerosolin muodostusosaa ainakin osalta niiden kehäpintoja. This heat conducting member contacts the fuel element and the aerosol-forming part at least part of their circumferential surfaces.

Koska edullinen polttoaine-elementti on suhteellisen lyhyt, kuuma, palava tulikartio on jatkuvasti lähellä aerosolin muodostusosaa, mikä maksimoi lämmön siirtymisen siihen ja maksimoi myös saadun aerosolituotannon erityisesti sellaisissa suoritusmuodoissa, jotka on varustettu lämpöä johtavalla elimellä. Because the preferred fuel element is relatively short, the hot, burning fire cone is constantly close to the aerosol forming section, which maximizes heat transfer thereto and maximizes the aerosol also obtained in particular in embodiments which are provided with a thermally conductive body. Suhteellisen lyhyen, vähämassaisen substraatin tai kantoaineen edullinen käyttö aerosolin muodostusosana lähellä 3 83382 lyhyttä polttoaine-elementtiä lisää myös aerosolintuotantoa minimoimalla substraatin lämpönieluvaikutuksen. A preferred use of relatively short, vähämassaisen substrate or carrier, the aerosol forming part 3 83 382 near the short fuel element also increases aerosolintuotantoa by minimizing the heat sink effect of the substrate. Koska aerosolin muodostusaine on fyysisesti erillään polttoaine-elementistä, se joutuu alttiiksi olennaisesti alhaisimmille lämpötiloille kuin mitä palavassa tulikartiossa on, minimoiden siten aerosolin muodostajan lämpöhajaantumismahdollisuuden. Because the aerosol forming substance is physically separate from the fuel element, it is exposed to substantially lower temperatures than are generated in the burning fire cone, thereby minimizing the lämpöhajaantumismahdollisuuden aerosol generator. Käyttämällä lisäksi erityisen edullisesti hiilipitoista polttoaine-elementtiä, jossa ei ole olennaisesti lainkaan haihtuvaa orgaanista materiaalia, saadaan eliminoiduksi olennaisesti kaikkien pyrolyysi- tai epätäydellisten palamistuotteiden läsnäolo ja lisäksi saadaan eliminoiduksi olennaisesti sivuvirtaussavun muodostuminen. Further, by particularly preferably carbonaceous fuel elements, which does not substantially no volatile organic material eliminates substantially all of pyrolysis or incomplete combustion products and the presence of further eliminates substantially the formation of the sidestream smoke.

Esillä olevan keksinnön mukaisessa tupakointituotteessa on tavallisesti suunpuoleinen pääkappale, jossa on esimerkiksi pitkittäiskanavan muodostama elin aerosolin muodostusosan tuottaman haihtuvan materiaalin toimittamiseksi käyttäjälle. according to the present invention, the smoking article is typically the mouth-side end piece, with an axial channel is formed by, for example, the body portion of the aerosol produced by the formation of volatile material from the supply to the user. Tuotteen kokonaismitat ovat edullisesti samat kuin tavanomaisen savukkeen ja tästä syystä suunpuoleinen pääkappale ja aerosolin siirtoelin kattavat molemmat yli puolet tuotteen pituudesta. The overall dimensions of the product are preferably the same as a conventional cigarette, and therefore, the mouth-side end piece and the aerosol transfer member covering both more than half the length of the product.

Keksinnön mukaiseen tupakointituotteeseen voi kuulua myös tupakka-annos tai -tulppa, jota voidaan käyttää tupakan maun lisäämiseksi aerosoliin. Smoking product according to the invention can also include tobacco portion or plug which can be used to enhance the tobacco flavor to the aerosol. Tupakka sijoitetaan edullisesti aerosolin muodostusosan suunpuoleiseen päähän tai se voidaan sekoittaa aerosolin muodostusaineen kantoaineeseen. Preferably, the tobacco is placed in the aerosol generating means to the mouth end, or it can be mixed with the aerosol forming substance in a carrier material. Aromi- ja makuaineita voidaan myös lisätä tuotteeseen käyttäjälle siirtyvän aerosolin maun parantamiseksi. Aroma and flavoring agents may also be added to improve the taste of the aerosol transferred to the user.

Keksinnön edulliset suoritusmuodot kykenevät toimittamaan ainakin 0,6 mg aerosolia mitattuna märkänä kokonaishiukkas-aineksena kolmen ensimmäisen imaisun aikana poltettaessa 4 83382 niitä FTC:n tupakointisääntöjen mukaisesti (FTC:n tupa-kointisääntöihin kuuluu kahden sekunnin imaisu) kokonaisvolyymi 35 ml), joita erottaa toisistaan 58 sekunnin kyteminen. Preferred embodiments of the invention are capable of delivering at least 0.6 mg of aerosol, measured in wet kokonaishiukkas-constituent in the first three puffs, burning 4 83 382 the FTC in accordance with the smoking rules (FTC room-kointisääntöihin a two-second puff by) the total volume 35 ml), separated 58 seconds smoldering occurs. Keksinnön edullisemmat suoritusmuodot kykenevät toimittamaan 1,5 mg tai enemmänkin aerosolia kolmen ensimmäisen imaisun aikana. More preferred embodiments of the invention are capable of delivering 1.5 mg or more of aerosol in the first three puffs. Keksinnön kaikkein edullisimmat suoritusmuodot kykenevät toimittamaan 3 mg tai enemmänkin aerosolia kolmen ensimmäisen imaisun aikana poltettaessa niitä FTC:n tupakointimääräysten mukaisesti. the most preferred embodiments of the invention are capable of delivering 3 mg or more of aerosol in the first three puffs under FTC burning them in accordance with the provisions of smoking. Lisäksi keksinnön edulliset suoritusmuodot toimittavat keskimäärin ainakin noin 0,8 mg märkää kokonaishiukkasainesta imaisua kohti ainakin ensimmäisen kuuden imaisun ajan, edullisesti ainakin noin 10 imaisun ajan FTC-tupakointimääräysten mukaisesti. Furthermore, the preferred embodiments of the invention deliver an average of at least about 0.8 mg of wet kokonaishiukkasainesta per puff for at least the first six puffs, preferably according to at least about 10 puffs, under FTC smoking regulations.

Keksinnön mukainen tupakointituote kykenee myös muodostamaan aerosolin, joka on kemiallisesti yksinkertainen ja muodostuu olennaisesti hiilen oksideista, ilmasta, vedestä ja aerosolista, jossa on haluttuja maku- ja hajuaineita tai muita haluttuja haihtuvia materiaaleja sekä pienistä määristä muita materiaaleja. The smoking article according to the invention is also capable of forming an aerosol which is chemically simple, consisting essentially of oxides of carbon, air, water and an aerosol having a desired flavoring and perfuming agents, or other desired volatile materials, and small amounts of other materials. Jäljempänä selvitettävän Ames-testin perusteella aerosolilla ei edullisesti ole olennaista geenejä muuttavaa vaikutusta. clarified hereinafter on the basis of the Ames test aerosol is preferably not essential genes for modifying effect. Lisäksi tuote voidaan tehdä olennaisesti tuhkattomaksi, joten käyttäjän ei tarvitse karistaa tuhkaa käytön aikana. Additionally, the product can be made substantially ash-free, so the user does not need any ash during use.

Tässä käytettynä ja vain tämän hakemuksen tarkoituksia palvelemaan "aerosoli" on rajoitettu kattamaan höyryt, kaasut, hiukkaset ja vastaavat, jotka ovat sekä näkyviä että näkymättömiä sekä erityisesti ne ainesosat, jotka käyttäjä kokee "savumaisiksi" ja jotka muodostuvat palavasta polttoaine-elementistä tulevan lämmön vaikutuksesta aerosolin muodostusosassa tai muualla tuotteessa oleviin aineisiin. As used herein, and only for the purposes of this application serve "aerosol" is limited to cover the vapors, gases, particles, and the like, both visible and invisible, and especially those components perceived by a user "smoke-like", and which are formed from the burning fuel element to the influence of the heat from the aerosol in the forming section or elsewhere in the article. Tällä tavoin määriteltynä termi "aerosoli" kattaa myös haihtuvat makuaineet ja/tai farmakologisesti tai fysiolo-aisesti vaikuttavat aineet riippumatta siitä, muodostavatko 5 83382 ne näkyvää aerosolia. As so defined, the term "aerosol" also includes volatile flavoring agents and / or pharmacologically or fysiolo-discriminatory basis, as active ingredients, regardless of whether the 5 83 382 they produce a visible aerosol.

Tässä käytettynä termi "johtava lämmönvaihtosuhde" on määritelty aerosolin muodostusosan ja polttoaine-elementin fyysiseksi järjestelyksi, jolloin lämpö siirtyy johtumalla palavasta polttoaine-elementistä aerosolin muodostusosaan olennaisesti polttoaine-elementin koko palamisvaiheen ajan. As used herein, the term "conductive heat exchange relationship" is defined as the aerosol generating means and the fuel element to the physical arrangement, whereby heat is transferred by conduction from the burning fuel element to the aerosol generating means substantially throughout the fuel element during combustion period. Johtava lämmönvaihtosuhde voidaan saada aikaan sijoittamalla aerosolin muodostusosa kosketukseen polttoaine-elementin kanssa ja hyvin lähelle polttoaine-elementin palavaa osaa ja/tai käyttämällä hyväksi johtavaa elintä lämmön siirtämiseksi palavasta polttoaineesta aerosolin muodostusosaan. Conductive heat exchange relationships can be achieved by placing the aerosol forming portion into contact with the fuel element and in close proximity to the fuel element is part of a combustible and / or by utilizing a conductive member to transfer heat from the burning fuel to the aerosol generating means. Edullisesti käytetään molempia menetelmiä johtavan lämmönsiirron aikaansaamiseksi. Preferably both methods of providing conductive heat transfer.

Tässä käytettynä termi "hiilipitoinen" tarkoittaa pääasiallisesti hiiltä. As used herein, the term "carbonaceous" means primarily carbon.

Tässä käytettynä termi "eristysosa" tarkoittaa kaikkia materiaaleja, jotka toimivat pääasiallisesti eristiminä. As used herein, the term "insulating member" applies to all materials which act primarily as insulators.

Nämä materiaalit eivät edullisesti pala käytössä, mutta ne voivat sisältää hitaasti palavia hiiliä ja vastaavia materiaaleja sekä materiaaleja, jotka sulavat käytön aikana ja jollaisia ovat esimerkiksi pienilämpötilalaatuiset lasikuidut. These materials are used preferably in a piece, but they may include slow burning carbons and like materials as well as materials which fuse during use, of the type such as pienilämpötilalaatuiset glass fibers. Eristeiden lämmön johtavuus yksikköinä g-kal/(sek.) (cm2)(°C/cm) on vähemmän kuin noin 0,05, edullisesti vähemmän . Insulation of heat conductivity in g-cal / (sec.) (Cm2) (° C / cm), of less than about 0.05, preferably less. kuin noin 0,02, edullisimmin vähemmän kuin noin 0,005. than about 0.02, most preferably less than about 0.005.

• · Kts. Hackh's Chemical Dictionary, 34 (4. painos, 1969) ja Lange'n Handbook of Chemistry, 10, 272-274 (11. painos, 1973). • · See. Hackh's Chemical Dictionary, 34 (4th ed., 1969) and Lange'n Handbook of Chemistry, 10, 272-274 (11th ed., 1973).

Keksinnön mukaista tupakointituotetta selvitetään yksi-; Smoking product according to the invention is discussed in more; tyiskohtaisemmin seuraavassa keksinnön yksityiskohtaisessa selityksessä ja oheisissa piirustuksissa, joissa: ' Kuviot 1-7 ovat pitkittäiskuvia keksinnön eri suoritus- : ·.: muodoista. detail in the following detailed description of the invention and the accompanying drawings, in which: "Figures 1-7 are longitudinal sections of different embodiments of the invention: · .: forms.

6 83382 6 83382

Kuvio IA on leikkauskuva kuvion 1 mukaisesta suoritusmuodosta pitkin kuvion 1 viivaa 1A-1A. Figure IA is a sectional view of the embodiment of Figure 1 along the line 1A-1 1A.

Kuvio 2A on pitkittäiskuva modifioidusta suipennetusta kuvion 2 suoritusmuodon mukaisesta polttoaine-elementistä ; Figure 2A is a longitudinal view of a modified tapered fuel element of the embodiment of Figure 2;

Kuvio 3A on leikkauskuva kuvion 3 mukaisesta suoritusmuodosta pitkin kuvion 3 viivaa 3A-3Aj Figure 3A is a sectional view of the embodiment of Figure 3 taken along line 3A-3 of Figure 3a R

Kuvio 8 esittää esimerkin 5 mukaisen tupakointituotteen keskimääräisen huippulämpötilaprofiilin käytön aikana. Figure 8 shows an example in the use of the average peak temperature profile of the smoking article to 5.

Kuviossa 1 esitetyn keksinnön suoritusmuodon halkaisija on edullisesti sama kuin tavanomaisen savukkeen ja siihen kuuluu lyhyt, palava hiilipitoinen polttoaine-elementti 10, siihen rajoittuva aerosolin muodostusosa 12 ja kalvolla päällystetty paperiputki 14, joka muodostaa tuotteen suukappaleen 15. Tässä suoritusmuodossa polttoaine-elementti 10 on puuhiiltä, eli hiillitettyä puuta oleva "puhalluspilli", joka on varustettu viidellä pitkittäin ulottuvalla reiällä : 16, kts. kuvio IA. embodiment, the diameter shown in Figure 1, the present invention is preferably the same as a conventional cigarette, and includes a short, combustible carbonaceous fuel element 10, the adjacent an aerosol generation part 12, and the coated film paper tube 14, which forms the product of the mouthpiece 15. In this embodiment, the fuel element 10 is charcoal, a hiillitettyä the tree "blow pipe", which is provided with five longitudinally extending holes. 16, see Figure IA. Polttoaine-elementti on noin 20 mm pitkä ja se voidaan vaihtoehtoisesti kääriä savukepaperiin puuhiilipolttoaineen syttymisen parantamiseksi. The fuel element is about 20 mm, and can alternatively be wrapped in cigarette paper to improve the puuhiilipolttoaineen ignition. Tämä paperi voidaan käsitellä tunnetuilla palolisäaineilla. This paper may be treated with a fire-known additives.

Aerosolin muodostusosaan 12 kuuluu useita aerosolin muo-dostusaineella tai -aineilla, kuten cjlyseriinillä, päällystettyjä lasihelmiä 20. Lasihelmiä pitää paikallaan huokoinen levy 22, joka voi olla valmistettu selluloosa-asetaatista. The aerosol generating means 12 includes a plurality of aerosol fas-dostusaineella or finishing agents, such as cjlyseriinillä, the coated glass beads 20. The beads of glass held in place by a porous disc 22, which may be made of cellulose acetate. Tämä levy voi olla varustettu sarjalla kehäuria 24, jotka : muodostavat kanavat levyn ja kalvolla päällystetyn putken 14 välille. This plate may be provided with a series of circumferential grooves 24, which are: to form channels between the coated tube sheet and the membrane 14.

Kalvo- tai foliopäällysteinen paperiputki 14 muodostaa tuotteen suukappaleen ja ympäröi aerosolin muodostusosaa 7 83382 12 sekä polttoaine-elementin 10 syttymätöntä takaosaa. The film or foil faced paper tube 14 forms the mouthpiece of the product and surrounding the aerosol generation portion 7 83 382 12 10 non-flammable, and the rear portion of the fuel element.

Putki muodostaa myös aerosolin siirtokanavan 26 aerosolin muodostusosan 12 ja tuotteen suun puoleisen pään 15 välille. The tube also forms an aerosol transfer channel 26 of the aerosol-forming section 15 between the product 12 and the mouth end.

Foliopäällysteinen putki 14 liittää toisiinsa polttoaineen 10 syttymättömän pään ja aerosolin muodostajan 12 ja lisäksi sen mukanaolo parantaa lämmön siirtymistä aerosolin muodostajaan. Foil faced pipe 14 joined to the head of the non-flammable fuel 10 and the aerosol generator 12, and in addition its presence to improve the heat transfer to the aerosol generator. Folio auttaa myös tulikartion sammuttamisessa. Foil also helps to extinguish the fire cone.

Kun jäljellä on vain pieni määrä palamatonta polttoainetta, lämmönhäviö folion läpi toimii lämpönieluna, joka auttaa sammuttamaan tulikartion. When there is only a small amount of unburnt fuel, heat loss through the foil acts as a heat sink which helps to extinguish the fire cone.

Tässä tuotteessa käytetty folio on tyypillisesti alumiinifolio, jonka paksuus on 0,0089 mm, mutta paksuutta ja/tai käytettyä metallityyppiä voidaan vaihdella halutun lämmön-siirtoasteen saavuttamiseksi. foil used in this article is typically an aluminum foil with a thickness of 0.0089 mm, and the thickness and / or the type of metal used may be varied to achieve a desired heat transfer rate. Lisäksi voidaan käyttää muunkinlaisia lämmönjohdinelimiä, kuten Union Carbide-yhtiön Gra foil. In addition, other kinds of heat conductive members, such as Union Carbide company Gra foil can be used.

Kuviossa 1 kuvattuun tuotteeseen kuuluu myös valinnaisesti tupakkamassa tai -tulppa 28 maun antamiseksi aerosoliin. the product described in Figure 1 is also optionally mass or plug of tobacco 28 to the adoption flavor to the aerosol.

Tämä tupakka-annos 28 voidaan sijoittaa levyn 22 suun puoleiseen päähän kuviossa 1 esitetyllä tavalla tai se voidaan sijoittaa lasihelmien 20 ja levyn 22 väliin. The tobacco portion 28 can be placed in the mouth 22 of the plate-hand end as shown in Figure 1 or may be placed between glass beads 20 and the plate 22. Se voidaan sijoittaa myös kanavaan 26 aerosolin muodostajasta 12 välimatkan päässä olevaan kohtaan. It can be placed in the channel 26 of the aerosol generator 12 to the spaced position.

Kuviossa 2 esitetyssä suoritusmuodossa on lyhyt polttoaine-elementti 10 puristettu hiilisauva tai -tulppa, jonka pituus on noin 20 mm ja joka on varustettu aksiaalisella reiällä 16. Vaihtoehtoisesti polttoaine voidaan muodostaa hiillitetyistä kuiduista ja edullisesti varustaa myös reikää 16 vastaavalla aksiaalisella kanavalla. In the embodiment shown in Figure 2 has a short fuel element 10 is extruded carbon rod or plug, having a length of about 20 mm and which is provided with an axial hole 16. Alternatively, the fuel may be formed hiillitetyistä fibers and preferably also provided with an axial hole 16 of the corresponding channel. Tässä suoritusmuodossa aerosolin muodostusosaan 12 kuuluu lämpökestävä johtava hiilipitoinen substraatti 30, joka voi olla esimerkiksi huokoista hiiltä oleva tulppa ja joka on impregnoitu 8 83382 tai kyllästetty aerosolin muodostusaineella tai -aineilla. In this embodiment, aerosol generating means 12 includes a heat-resistant conductive carbonaceous substrate 30, a which may be, for example, porous carbon plug which is impregnated with 8 83 382 or impregnated with a substance forming aerosol or finishing agents. Tässä substraatissa voi olla valinnainen aksiaalinen kanava 32, kuten kuviossa 2 on esitetty. This substrate may have an optional axial passageway 32, as shown in Figure 2. Myös tässä suoritusmuodossa on tupakkamassa 28, joka on edullisesti sijoitettu substraatin 30 suun puoleiseen päähän. Also in this embodiment, the mass of tobacco 28 which is preferably disposed on the substrate 30 at the mouth end. Ulkonäön vuoksi on tässä tuotteessa myös valinnainen erittäin huokoinen selluloosa-asetaatti-suodatin 34, joka voi olla varustettu kehäurilla 36 kanavien muodostamiseksi aerosolin muodostusaineelle suodattimen 34 ja folioputken 14 välille. Appearance of this product, it is also an optional high porosity cellulose acetate filter 34, which may be provided with circumferential grooves 36 to form the channels of the aerosol forming substance in the filter 34 and the foil 14 between. Kuten kuviossa 2A on esitetty, polttoaine-elementin syttyvä pää 11 voi valinnaisesi olla suipennettu syttyvyyden parantamiseksi. As shown in Figure 2A, the fuel element flammable head 11 may optionally be tapered to improve the ignitability.

Kuviossa 3 esitettyyn keksinnön suoritusmuotoon kuuluu lyhyt palava, hiilipitoinen polttoaine-elementti 10, joka on kiinnitetty aerosolin muodostusosaan 12 lämpöä johtavalla sauvalla 99 ja foliopäällysteisellä paperiputkella 14, joka johtaa myös tuotteen suun puoleiseen päähän 15. Tässä suoritusmuodossa polttoaine-elementti 10 voi olla puhallus-pillipuuhiiltä tai puristettu tai suulakepuristettu hiilisauva tai -tulppa tai joku muu hiilipitoinen polttoainelähde. shown in Figure 3, the embodiment of the present invention includes a short combustible carbonaceous fuel element 10, which is attached to the aerosol generating means 12 by a heat conductive rod 99 and the foil-backed paper tube 14, which also results in a product at the mouth end 15. In this embodiment, fuel element 10 may be blow-pillipuuhiiltä or pressed or extruded carbon rod or plug or other carbonaceous fuel source.

Aerosolin muodostusosaan 12 kuuluu lämpöä kestävä hiilipitoinen substraatti 30, joka on esimerkiksi huokoista hiiltä oleva tulppa ja joka on kyllästetty aerosolin muodostusaineella tai -aineilla. The aerosol generating means 12 includes a heat-resistant carbon-containing substrate 30, which is a stopper, for example, porous carbon impregnated with a substance forming aerosol or finishing agents. Tässä suoritusmuodossa on tyhjä tila 97 polttoaine-elementin 10 ja substraatin 30 välillä. In this embodiment, there is a space 97 between the fuel element 10 and substrate 30. Tätä tyhjää tilaa ympäröivään foliopäällysteisen putken 14 osaan kuuluu useita kehäreikiä 100, jotka päästävät riittävästi ilmaa työntymään tyhjään tilaan tarpeellisen paineen alenemisen aikaansaamiseksi. The empty space surrounding part of a foil tube 14 includes a plurality of peripheral holes 100, which allow air to penetrate sufficiently into the space to provide the necessary pressure drop.

Kuten kuvioissa J ja 3A on esitetty, lämmönjohtoelimiin kuuluu johtava tanko 99 ja foliopäällysteinen putki 14. As shown in FIGS J and 3A, the heat conducting means includes a conductive rod 99 and tube 14, foil faced.

Tanko 99 on muodostettu edullisesti alumiinista ja siinä on ainakin yksi, edullisesti 2-5 kehäuraa 96 ilman päästämiseksi kulkemaan substraatin läpi. The rod 99 is preferably formed of aluminum and has at least one, preferably 2 to 5 circumferential grooves 96 for admitting air to pass through the substrate. Kuvion 3 mukainen tuote on siinä mielessä edullinen, että tyhjään tilaan 9 83382 97 lisätty ilma sisältää vähemmän hiilen hapetustuotteita, koska sitä ei vedetä palavan polttoaineen läpi. A product according to Figure 3 has the advantage that the empty space of 9 83 382 97 placed on the air contains less carbon oxidation products because it is not drawn through the burning fuel.

' Kuviossa 4 esitettyyn suoritusmuotoon kuuluu kuituhiili- polttoaine-elementti 10, joka voi olla karbonoitua puuvillaa tai raionia. 'In Figure 4, the illustrated embodiment includes kuituhiili- the fuel element 10, which can be carbonized cotton or rayon. Polttoaine-elementissä on yksi aksiaalinen reikä 16. Aerosolin muodostajan substraatti 38 on rakeista lämpökestävää hiiltä. The fuel element has one axial hole 16. The substrate for the aerosol generator 38 is a heat-resistant granular carbon. Tupakkamassa 2B on sijoitettu välittömästi substraatin taakse. 2B is a mass of tobacco located immediately behind the substrate. Tämä tuote on varustettu selluloosa-asetaattiputkella 40 edellisten suoritusmuotojen foliopäällysteisen putken asemesta. This product is provided with a cellulose acetate tube 40 in place of the previous embodiments a foil tube. Tässä putkessa 40 on selluloosa-asetaattihahtuvaa oleva rengasosa 42, joka ympäröi valinnaista muovi-, esim. polypropyleeniputkea 44. Tämän elementin suun puoleisessa päässä 13 on pienitehoinen selluloosa-asetaattisuodatin 43. Tuote on koko pituudeltaan kääritty savukepaperiin 46. Suun puoleisessa päässä voidaan käyttää korkki- tai valkoväripäällystettä 48 suodatinpään matkimiseksi. This tube 40 is the cellulose asetaattihahtuvaa ring portion 42 surrounding an optional plastic, e.g. polypropylene tubes 44. The mouth end of the element 13 is a low-power cellulose acetate 43. The product was wrapped in the entire length of the cigarette paper 46. The mouthend of the cork can be used for or the white color of the coating 48 of the filter head to mimic. Paperin sisään on sijoitettu foliokaista 30 lähelle tuotteen polttoaineen puoleista päätä. The paper is placed inside the sealing sheet 30 near the side end of the fuel product. Tämä kaista ulottuu edullisesti polttoaine-elementin takaosasta tupakka-annoksen 28 suun puoleiseen päähän. This strip preferably extends from the fuel element to the rear of the tobacco portions 28 at the mouth end.

Se voi olla integraalinen paperin kanssa tai se voi olla erillinen kappale, joka on sovitettu paikalleen ennen paperilla päällystämistä. It may be integral with the paper or it may be a separate piece which is fitted in place prior to coating the paper.

Kuvion 3 mukainen suoritusmuoto on samanlainen kuin kuviossa 4 esitetty. The embodiment of Figure 3 is similar to that shown in Figure 4. Tässä suoritusmuodossa aerosolin muodostusosa on muodostettu alumiinisesta makrokapselista 32, joka on täytetty rakeisella substraatilla tai piirustuksessa esitetyllä tavalla rakeisen substraatin 34 ja tupakan 36 seoksella. In this embodiment, the aerosol forming portion is formed of aluminum macrocapsules 32 which is filled with a granular substrate or the drawing shown in a granular substrate 34 and tobacco 36 mixture. Makrokapseli 32 on päistään 38, 60 taitettu materiaalin sulkemiseksi siihen ja aerosolin muodostajan poistumisen estämiseksi. Macrocapsules 32 at the ends 38, 60 of the material folded to close it and prevent the exit of the aerosol former. Polttoaineen puoleinen taitettu pää 38 on edullisesti vasten polttoaine-elementin takapäätä johtavan lämmönsiirtymisen muodostamiseksi. The fuel-side bent end 38 is against the fuel element, the rear end to form the conductive heat transfer. Pään 58 muo-; The head 58 of the form; dostama tyhjä tila 62 auttaa myös estämään aerosolin 10 83382 muodostajan pääsyä polttoaineeseen. by forming the empty space 62 also helps to prevent access to the aerosol 10 83382 generator to the fuel. Pituussuuntaiset kanavat 59 ja 61 on muodostettu ilman ja aerosolin muodos-tusaineen kulun sallimiseksi. The longitudinal channels 59 and 61 is formed to allow air and aerosol-formed tusaineen passage. Makrokapseli 52 ja polttoaine-elementti 10 voidaan yhdistää tai liittää toisiinsa tavanomaisella savukepaperilla 47 kuviossa esitetyllä tavalla, perforoidulla keraamisella paperilla tai folio-nauhalla. Macrocapsules 52 and fuel element 10 may be combined or joined to each other by a conventional cigarette paper 47 shown in the figure, by a perforated ceramic paper, or a foil strip. Mikäli käytetään savukepaperia, lähellä polttoaineen takapäätä oleva osas 64 pitäisi painaa tai käsitellä natriumsilikaatilla tai joillain tunnetuilla materiaaleilla, jotka aiheuttavat paperin sammumisen. If cigarette paper is used, close to the rear end of the fuel compartments 64 should be printed or treated with sodium silicate or some known materials which cause the paper to turn off. Tuotteen koko pituus on päällystetty tavanomaisella savukepaperilla 46. the total length of the product is coated with a conventional cigarette paper 46.

Kuviossa 6 on esitetty eräs toinen suoritusmuoto, jossa on puristettua hiiltä oleva polttoainetulppa 10. Tässä suoritusmuodossa polttoaine-elementissä on suipennettu sytytyspää 11 sytytyksen helpottamiseksi ja suipennettu takapää 9 sen sovittamiseksi helpommin putkimaiseen foliopäällykseen 66. Polttoaine-elementin takapäätä vasten on alumiinilevy 68, jossa on keekireikä 70. Reiällä 74 varustettu toinen, valinnainen alumiinilevy 72 on sijoitettu aerosolin muodostajan 12 suun puoleiseen päähän. Figure 6 shows another embodiment having a pressed carbon fuel plug 10. In this embodiment, the fuel element is tapered from the lighting to facilitate the 11 ignition, and a tapered rear end 9 to fit more easily into a tubular foil cover against the rear end 66 of the fuel element is an aluminum disc 68, having a keekireikä 70. The hole 74 with a second, optional aluminum disc 72 is placed in an aerosol generator 12 to the mouth end. Välissä on hiukkasmaista substraattia sisältävä alue 76 ja tupakkaa sisältävä alue 78. Polttoaine-elementti on kiinnitetty foliopäällykseen 66 ja tämä ulottuu toisen alumiinilevyn 72 taakse. In between is a zone containing a particulate substrate and a zone 76 of tobacco-containing fuel element 78 is attached to the foil cover 66 and extends through the second aluminum plate 72. Tähän suoritusmuotoon kuuluu myös ontto sellu-loosa-asetaattitanko 42, jossa on sisäpuolinen polypropyleeni-putki 44 ja lisäksi mukaan kuuluu selluloosa-asetaattinen suodatin 45. Tuote on edullisesti koko pituudeltaan kääritty savukepaperiin 46. This embodiment also includes a hollow cellulose asetaattitanko 42, with an internal polypropylene tube 44, and in addition, belongs to a cellulose filter asetaattinen 45. The product is preferably full-length wrapped in cigarette paper 46.

Kuviossa 7 esitetyssä suoritusmuodossa käytetään substraattia 60, joka on suljettu tai upotettu polttoaine-elementissä 10 olevaan suureen onteloon 62. Tässä suoritusmuodossa polttoaine-elementti on edullisesti muodostettu suula-kepuristetusta hiilestä ja substraatti 80 on tavallisesti suhteellisen jäykkää, huokoista materiaalia. In the embodiment shown in Figure 7 is used for the substrate 60, which is enclosed or embedded in the fuel element 10 in a large cavity 62. In this embodiment, the fuel element is preferably formed of gannets freshly extruded carbon, and the substrate 80 is typically relatively rigid, porous material. Tuote on 11 83382 koko pituudeltaan kääritty tavanomaiseen savukepaperiin 46. Tähän suoritusmuotoon voi myös kuulua folionauha 84 polttoaine-elementin 10 kiinnittämiseksi selluloosa-asetaattiputkeen 40 ja polttoaineen sammumisen edesauttamiseksi. The product is 11 83382 entire length of the wrapped in a conventional cigarette paper 46. This embodiment may also include a film web 84 of the fuel element 10 to the cellulose acetate tube 40 and to facilitate the fuel exhaustion.

Sytytettäessä joku yllä mainituista suoritusmuodoista polttoaine-elementti palaa kehittäen lämpöä, jota käytetään haihduttamaan aerosolin muodostusosassa oleva aerosolin muodostusaine tai -aineet. For initiation of any of the above embodiments, the fuel element burns, generating the heat used to volatilize the aerosol forming section forming agent or agents of the aerosol. Nämä haihtuvat materiaalit vedetään sitten kohti suun puoleista päätä erityisesti imaisun aikana ja edelleen käyttäjän suuhun samalla tavoin kuin tavanomaisen savukkeen savu. These volatile materials are then drawn toward the mouth end, especially during puffs, and further the user's mouth in the same way as a conventional cigarette smoke.

Koska polttoaine-elementti on edullisesti suhteellisen lyhyt, kuuma, palava tulikartio on aina lähellä aerosolin muodostusyk-sikköä, mikä maksimoi lämmönsiirron aerosolin muodostusosaan sekä siitä seuraavan aerosolin muodostumisen erityisesti silloin, kun käytetään edullista lämmönjohtamiselintä. Because the fuel element preferably is relatively short, the hot, burning fire cone is always close to the aerosol muodostusyk-Unit, in which maximizes heat transfer to the aerosol generating means and the consequent formation of aerosol, especially when the preferred heat dissipating member is used. Lisäksi edullinen eristyselin pyrkii rajoittamaan, suuntaamaan ja keskittämään lämmön kohti tuotteen keskustaa lisäten siten aerosolin muodostusaineeseen siirtynyttä lämpöä. In addition, the preferred insulating member tends to limit, to direct and concentrate the heat toward the center of the product, thus increasing the aerosol forming substance transferred heat.

Koska aerosolin muodostusaine on fyysisesti erillään polttoaine-elementistä, se on alttiina olennaisesti alhaisemmille lämpötiloille kuin palavassa tulikartiossa esiintyvät lämpötilat. Because the aerosol forming substance is physically separate from the fuel element, it is exposed to substantially lower temperatures than are present in the burning fire cone temperatures. Tämä minimoi aerosolin muodostajan lämpöhajaantumismahdol-lisuuden. This minimizes the aerosol generator-lämpöhajaantumismahdol industry. Tämä johtaa myös aerosolin muodostukseen imaisun aikana, mutta vähän tai ei lainkaan aerosolia muodostuu kytemi-sen aikana. This also leads to the formation of aerosol during a puff, but little or no aerosol production during-kytemi. Lisäksi edullisten hiilipitoisten polttoaine-elementtien ja fyysisesti erillisen aerosolin muodostusosan i2 83382 käyttö eliminoi olennaisesti pyrolyysi- tai epätäydellisten palamistuotteiden muodostumisen ja estää olennaisesti sivuvir-taussavun muodostumisen. In addition, the preferred carbonaceous fuel elements and a physically separate aerosol generating means eliminates i 2 83 382 substantially pyrolysis or incomplete combustion products and the formation to substantially prevent the formation of side stream-taussavun.

Johtuen keksinnössä käytetyn edullisen hiilipitoisen polttoaine-elementin pienestä koosta ja palamisominaisuuksista, alkaa polttoaine-elementti yleensä palaa olennaisesti koko näkyvissä olevalta pituudeltaan muutaman imaisun jälkeen. Due to the small size and burning characteristics used in the invention the preferred carbonaceous fuel element, the fuel element will begin normally returns to substantially the entire length of the visible after a few puffs. Aerosolin muo-dostusosan välittömässä läheisyydessä oleva polttoaine-elementin osa kuumenee siis nopeasti, mikä lisää huomattavasti lämmön siirtymistä aerosolin muodostusosaan erityisesti alku- ja keski-imaisujen aikana. The immediate vicinity of the aerosol-forming section fas portion of the fuel element thus becomes hot quickly, which significantly increases heat transfer to the aerosol generating means, in particular during the initial and middle puffs. Koska edullinen polttoaine-elementti on lyhyt, ei missään vaiheessa ole pitkää palamatonta polttoaine-kappaletta, joka toimisi lämpönieluna ja kuten asianlaita tavallisesti oli aikaisemmissa lämpöaerosolituotteissa. Because the preferred fuel element is short, there is a long unburnt fuel at any stage pieces, which would act as a heat sink and as is usually the case in the previous thermal aerosol articles. Lämmönsiirtoa ja tästä syystä aerosolin kulkua parantaa myös polttoaineen läpi kulevien reikien käyttö, jotka reiät vetävät kuumaa ilmaa aerosolin muodostajaan erityisesti imaisun aikana. Heat transfer, and therefore aerosol improve the flow of the fuel through the use of kulevien holes, which holes draw hot air to the aerosol generator, especially during the puff.

Keksinnön edullisissa suoritusmuodoissa lyhyt hiilipitoinen polttoaine-elementti, lämmönjohtamiselin ja polttoaineessa olevat kanavat toimivat yhdessä aerosolin muodostajan kanssa aikaansaaden järjestelmän, joka kykenee tuottamaan huomattavia määriä aerosolia käytännöllisesti katsoen jokaisella imaisulla. In preferred embodiments of the invention, the short carbonaceous fuel element, heat dissipating member and the channels in the fuel cooperate with the aerosol generator to provide a system which is capable of producing substantial quantities of aerosol, on virtually every puff. Se, että tulikartio on hyvin lähellä aerosolin muodostajaa muutaman imaisun jälkeen sekä eristysosan käyttö johtaa voimakkaaseen lämmönsiirtoon sekä imaisun aikana että imaisujen välisen suhteellisen pitkän kytemisvaiheen aikana. The fact that the cone is very close to the aerosol generator after a few puffs, as well as the use of the insulation part leads to a strong heat transfer during puffing and between puffs during the relatively long kytemisvaiheen.

Vaikka tarkoituksena ei olekaan pitäytyä teoriaan, voidaan 13 83382 uskoa, että aerosolin muodostusosa pysyy suhteellisen korkeassa lämpötilassa imaisujen välillä ja että imaisujen aikana aiheutettu lisälämpö, jota huomattavasti lisää polttoaine-elementissä oleva reikä tai reiät, toimii pääasiallisesti aerosolin muodostusaineen haihduttamiseksi. Although not intended to stick to theory, it may be 13 83382 believe that the aerosol forming portion remains at a relatively high temperature between puffs, and that during a puff-induced extra heat, which greatly increases the fuel element, the hole or holes is substantially volatilize the aerosol forming substance. Tämä parantunut lämmönsiirto merkitsee käytettävissä olevan polttoaine-energian tehokkaampaa käyttöä, pienentää tarvittavaa polttoainemäärää ja edesauttaa alkuvaiheessa aerosolin kulkua. This improved heat transfer means more efficient use of the available fuel energy, reduces the required amount of fuel, and contributes to the early stages of the aerosol flow. Lisäksi keksinnössä käytetty johtava lämmönsiirto alentaa hiilipolttoaineen palamislämpötilaa, mikä teorian mukaan edelleen pienentää polttoaineen muodostamissa palamistuotteissa C0/C=^-suhdetta. Further, the conductive heat transfer used in the invention to reduce the carbon fuel combustion temperature which further reduces the theory of the fuel in the combustion products formed of C0 / C = ^ - ratio. Kts. esim. See. Eg.

G. Haga, General Inorganic Chemistry, sivu 592 (John Wiley & Sons, 1969). G. Haga, General Inorganic Chemistry, page 592 (John Wiley & Sons, 1969).

Edelleen valitsemalla sopivasti polttoaine-elementti, eristysvaippa, paperipäällys ja lämmönjohdinelin on mahdollista valvoa tai ohjata polttoainelähteen palamisomi-naisuuksia. Further, by appropriate selection of the fuel element, the insulating jacket, the paper cover and the heat dissipation element, it is possible to monitor or control the fuel-supply palamisomi properties. Tällä tavoin on mahdollista ohjata lämmönsiirtoa aerosolin muodostajaan, mikä puolestaan muuttaa imaisujen määrää ja/tai käyttäjälle tulevaa aerosolimäärää. In this way, it is possible to control the heat transfer to the aerosol generator, which in turn will change the amount and / or the user puffs of aerosol future.

Yleisesti ottaen keksinnön toteuttamisessa käytettävät palavat polttoaine-elementit ovat alle 30 mm pitkiä. In general terms used in the implementation of the invention, the burning fuel elements are less than 30 mm in length.

:.j.: Edullisesti polttoaine-elementin pituus on noin 20 mm tai vähemmän, edullisesti noin 15 mm tai vähemmän. : .J .: Preferably, the fuel element has a length of about 20 mm or less, preferably about 15 mm or less. Poltto-:***: aine-elementin halkaisija on edullisesti noin 3-8 mm, edullisemmin noin 4-5 mm. Fuel -: *** material element preferably has a diameter of about 3-8 mm, preferably 4-5 mm. Tässä käytettyjen polttoaine-elementtien tiheys on ollut noin 0,5 g/cm3 - noin 1,5 q/cm^. The density of the fuel elements was about 0.5 g / cm3 - about 1.5 ohm / cm ^. Tiheys on edullisesti suurempi kuin 0,7 g/cm^, edullisemmin suurempi kuin 0,8 g/cm^. The density is preferably greater than 0.7 g / cm ^, more preferably greater than 0.8 g / cm ^. Polttoaine on edullisesti varustettu yhdellä tai useammalla pituussuuntaan ulottuvalla reiällä, kuten reikä 11 kuvioissa 1-5. The fuel is preferably provided with one or more longitudinally extending holes, such as holes 11 in Figures 1-5. Nämä reiät aikaansaavat huokoisuuden ja parantavat alkuvaiheessa lämmönsiirtoa substraattiin suurentamalla substraattiin ~ pääsevien kuumien kaasujen määrää. These holes provide porosity and increase early stages of heat transfer to the substrate to the substrate by increasing the amount ~ of hot gases into the.

i4 83382 i4 83382

Keksinnössä käytetyt edulliset polttoaine-elementit on pääasiallisesti muodostettu hiilipitoisesta materiaalista. used in the invention the preferred fuel elements is mainly formed of a carbonaceous material. Hiilipitoisten polttoaine-elementtien pituus on edullisesti noin 5-15 mm, edullisemmin noin 8-12 mm. The length of carbonaceous fuel elements is preferably about 5-15 mm, preferably 8-12 mm. Näillä ominaisuuksilla varustetut hiilipitoiset polttoaine-elementit sisältävät riittävästi polttoainetta ainakin noin 7 -10 imaisuun, joka on yleensä normaali imaisumäärä poltettaessa tavanomaista savuketta FTC määräysten mukaisesti. with these features, the carbonaceous fuel elements contain enough fuel for at least about 7 to 10 puffs, which is generally normal combustion puff count of a conventional cigarette in accordance with the provisions of the FTC.

Tällaisen polttoaine-elementin hiilipitoisuus on edullisesti ainakin 60 - 70 ?, edullisemmin ainakin noin 80 painoprosenttia tai enemmänkin. Such a fuel element, the carbon content is preferably at least 60-70, preferably at least about 80 weight percent or more of?. Erinomaisia tuloksia on saavutettu polttoaine-elementeillä, joiden hiilipitoisuus on yli noin 85 painoprosenttia. Excellent results have been achieved in the fuel elements having a carbon content of greater than about 85 weight percent. Runsaasti hiiltä sisältävät polttoaineet ovat edullisia, koska ne muodostavat mahdollisimman vähän pyrolyysi- ja epätäydellisiä palamistuotteita, vähän tai ei lainkaan näkyvää sivuvirtaussavua ja mahdollisimman vähän tuhkaa ja lisäksi niiden lämpökapasiteetti on suuri. High carbon containing fuels are preferred because they form a minimal pyrolysis and incomplete combustion products, little or no visible sidestream smoke, and minimal ash, and in addition to the heat capacity is large. Tämän keksinnön piiriin kuuluvat kuitenkin myös vähemmän hiiltä, esim. noin 50 - 65 painoprosenttia sisältävät polttoaine-elementit erityisesti silloin, kun käytetään palamatonta inerttiä täyteainetta. However, the scope of the present invention are also less carbons, e.g., about 50 -. contain fuel elements 65 weight percent, particularly when used in a non-combustible inert filler material.

Käyttökelpoisia, vaikkakaan eivät edullisia, ovat myös muut polttoainemateriaalit, kuten tupakka, tupakkakorvikkeet ja vastaavat edellyttäen, että ne kehittävät ja johtavat riittävästi lämpöä aerosolin muodostusosaan halutun aeroso-limäärän tuottamiseksi aerosolin muodostusmateriaalista, kuten yllä on selvitetty. Also useful, although not preferred, other fuel materials, such as tobacco, tupakkakorvikkeet and the like, provided that they develop and lead to sufficient heat to the aerosol generating means to produce the desired quantity of boxes aerosol packaging of aerosol-forming material, as discussed above. Käytetyn polttoaineen tiheyden pitäisi olla yli noin 0,5 g/cm^, edullisesti yli noin 0,7 g/cm^, mikä on suurempi kuin tavanomaisissa tupa-kointituotteissa normaalisti käytetyt tiheydet. The density of the fuel used should be above about 0.5 g / cm ^, preferably greater than about 0.7 g / cm ^, which is higher than the normal room-kointituotteissa densities normally used. Käytettäessä tällaisia muita materiaaleja on hyvin edullista sisällyttää polttoaineeseen hiiltä määrien ollessa edullisesti ainakin noin 20 - 40 painoprosenttia, edullisemmin ainakin noin 50 painoprosenttia ja edullisimmin ainakin noin 65 -70 painoprosenttia, jolloin loppuosa muodostuu muista 15 83382 polttoaineosista mukaanluettuna mahdollinen sideaine, palamisen säätöaineet, kosteus jne. When used, such other materials are very advantageous to include the fuel carbon, preferably in amounts of at least about 20-40 percent by weight, more preferably at least about 50 weight percent, and most preferably at least about 65 -70 weight percent, with the remainder made up of other optional binding agent, combustion control agents, humidity, etc., including 15 83 382 fuel elements .

Edullisessa polttoaineessa tai edullisena polttoaineena käytetyt hiilipitoiset materiaalit voidaan saada käytännöllisesti katsoen mistä tahansa monista hiililähteistä, jotka ammattimiehille ovat tunnettuja. In the preferred fuel or carbon-containing materials used in the preferred fuel may be obtained from virtually any of a variety of carbon sources which are well known to those of skill. Hiilipitoinen materiaali saadaan edullisesti selluloosamateriaalin pyrolyysillä tai karbonoinnilla, jollaisia materiaaleja ovat puu, puuvilla, raion, tupakka, kookospähkinä, paperi ja vastaavat, vaikkakin muidenkin lähteiden hiilipitoisia materiaaleja voidaan käyttää. The carbonaceous material is preferably a cellulosic material by pyrolysis or by the carbonation, such materials are wood, cotton, rayon, tobacco, coconut, paper and the like, though other sources of carbonaceous materials can be used.

Useimmissa tapauksissa hiilipitoinen polttoaine-elementti pitäisi kyetä sytyttämään tavanomaisella savukkeen-sytyttäjällä käyttämättä hapettavaa ainetta. In most cases, carbonaceous fuel element should be able to light a fuse for a conventional cigarette, without using an oxidizing agent. Tämän tyyppiset palamisominaisuudet saadaan yleensä selluloosamateriaalista, joka on pyrolysoitu lämpötiloissa noin 400 - noin 1000°C, edullisesti noin 500 - noin 950°C inertissä ilmakehässä tai tyhjössä. This type of combustion is generally obtained from a cellulosic material which has been pyrolyzed at temperatures of about 400 - about 1000 ° C, preferably about 500 - about 950 ° C in an inert atmosphere or in vacuo. Pyrolyysiaika ei ilmeisestikään ole ratkaiseva, kunhan vain lämpötila pyrolysoidun massan keskustassa on saavuttanut mainitun lämpötila-alueen ainakin muutamaksi minuutiksi. Pyrolyysiaika is obviously not critical so long as the center, only the temperature of the pyrolyzed mass has reached the temperature range for at least a few minutes. Useiden tuntien aikana asteettain nousevia lämpötiloja käyttävän hitaan pyrolyysin uskotaan kuitenkin tuottavan yhtenäisempää materiaalia ja suuremman hiilen saannon. over several hours to gradually slow pyrolysis, however, to use the rising temperatures believed to provide more uniform material and a higher carbon yield. Vaikka useimmissa tapauksisa tämä on ei-toivottavaa, : - keksinnön suojapiiriin kuuluvat myös sellaiset hiilipitoiset polttoaine-elementit, jotka vaativat hapettavan aineen lisäämistä niiden sytyttämiseksi savukkeensytyttäjällä ja samalla tavoin keksintöön kuuluvat hiilipitoiset materiaalit, jotka vaativat hehkumishidastimen tai jonkun muun tyyppisen palamisen säätöaineen käyttöä. While in most instances, this is undesirable, - the scope of the invention including such carbonaceous fuel elements which require the oxidative addition of a substance of the igniting savukkeensytyttäjällä and carbonaceous materials at the same time as part of the invention that require hehkumishidastimen or any other type of combustion control substance use. Tällaisia palamisen modifiointiaineita on esitetty monissa patenteissa ja julkaisuissa ja ne ovat ammattimiehille tuttuja. Such combustion modifying agents are disclosed in many patents and publications and are skilled in the art.

Keksinnön toteuttamisessa käytettävät edullisimmat hiilipi-toiset polttoaine-elementit ovat olennaisesti täysin 16 83382 vailla haihtuvaa orgaanista materiaalia. used in carrying out the invention, the cheapest hiilipi-second fuel elements are substantially fully 16 83382 devoid of volatile organic material. Tällä tarkoitetaan sitä, että polttoaine-elementtiä ei tarkoituksellisesti impregnoida tai siihen sekoiteta huomattavia määriä haihtuvia orgaanisia aineita, kuten haihtuvat aerosolin muodostusta! By this is meant that the fuel element is not purposely impregnated into or mixed with substantial amounts of volatile organic materials, such as volatile aerosol forming! mausteaineet, jotka saattaisivat hajota palavassa polttoaineessa. flavoring agents, which could degrade in the burning fuel. Polttoaineessa voi kuitenkin olla pieniä määriä vettä, jotka polttoaine luonnostaan adsorboi. However, the fuel may contain small amounts of water, which are naturally adsorbed by the fuel.

Samalla tavoin aerosolin muodostusosasta voi myös lähteä pieniä määriä aerosolin muodostusaineita ja niitä voi siis olla läsnä polttoaine-elementissä. Similarly, the aerosol forming section can also leave small amounts of aerosol forming substances, and can therefore be present in the fuel element.

Eräs edullinen hiilipitoinen polttoaine-elementti on puristettu tai suulakepuristettu hiilimassa, joka on valmistettu hiilestä ja sideaineesta tavanomaisilla paine-puristus- tai sulakepuristusmenetelmillä. A preferred carbonaceous fuel element is a pressed or extruded carbon mass prepared from carbon and a binder, by conventional pressure press or fuse the compression methods. Edullinen aktiivihiili tällaiseen polttoaine-elementtiin PCB-G ja edullinen ei-aktiivinen hiili on PXC, joita molempia saadaan yhtiöstä nimeltä Calgon Carbon Corporation, Pittsburgh, PA. A preferred activated carbon for such a fuel element of PCB-G, and a preferred non-active carbon is PXC, both of which are obtained from Calgon Carbon Corporation, Pittsburgh, PA. Muita edullisia hiiliä painepuristamiseksi ja/tai suulakepuris-tamiseksi valmistetaan pyrolysoidusta puuvillasta tai pyrolysoiduista papereista. More preferred carbons painepuristamiseksi and / or suulakepuris-tamiseksi is prepared from pyrolized cotton or pyrolized papers.

Tällaisen polttoaine-element in valmistuksessa käytettävät sideaineet ovat alalla hyvinkin tunnettuja. Such a fuel element binding agents used in the preparation are well known in the field. Eräs edullinen sideaine on natriumkarboksimetyyliselluloosa (SCMC), jota voidaan edullisesti käyttää yksinään tai toisaalta yhdessä muiden materiaalien kanssa, jollaisia ovat natrium-kloridi, vermikuliitti, bentoniitti, kalsiumkarbonaatti ja vastaavat. A preferred binder is sodium carboxymethylcellulose (SCMC), which may preferably be used alone or else together with other materials, such as, sodium chloride, vermiculite, bentonite, calcium carbonate, and the like. Muita käyttökelpoisia sideaineita ovat kumit, kuten guarkumi ja muut selluloosajohdannaiset, kuten metyyliselluloosa ja karboksimetyyliselluloosa (CMC). Other useful binders include gums such as guar gum, and other cellulose derivatives, such as methylcellulose and carboxymethylcellulose (CMC).

Erittäin monia sideainepitoisuuksia voidaan käyttää. A wide variety of binder concentrations can be used. Sideainemäärä on edullisesti rajoitettu, jotta sideaine vaikuttaisi mahdollisimman vähän ei-toivottujen palamis- i7 83382 tuotteiden muodostumiseen. The binder amount is preferably limited to ensure that the adhesive would affect as little as possible of undesirable combustion products in the formation of 83 382 I7. Toisaalta sideainetta pitää olla riittävästi polttoaine-elementin pitämiseksi koossa valmistuksen ja käytön aikana. On the other hand the binder must be sufficient to hold the fuel element together during manufacture and use. Käytetty määrä riippuu siis polttoaine-elementissä olevan hiilen kooesapysyvyydestä. The amount used will thus depend on the fuel element carbon kooesapysyvyydestä.

Haluttaessa mainitut polttoaine-elementit voidaan pyrolysoida muodostamisen jälkeen esimerkiksi noin 650°C:een 2 tunniksi sideaineen muuttamiseksi hiileksi, jolloin muodostuu käytännöllisesti katsoen 100-prosenttinen hiilipoltto-aine-elementti. If desired, said fuel elements may be pyrolyzed after formation, for example, about 650 ° C for 2 hours to change the binder to carbon to form a virtually 100 percent combustion of carbon-material element.

Esillä olevassa keksinnössä käytetyt polttoaine-elementit voivat sisältää myös yhtä tai useampaa lisäainetta palamisen parantamisesksi, jolloin kysymykseen tulee jopa noin 5 painoprosenttia natriumkloridia kytemisominaisuuksien parantamiseksi ja toimimaan hehkumisen hidastimena. used in the present invention, the fuel elements may also contain one or more additives parantamisesksi combustion, wherein the question comes up to about 5 weight percent sodium chloride to improve smoldering characteristics and to function as a retarder glowing. Samoin syttyvyyden parantamiseksi voidaan lisätä jopa noin 5, edullisesti 1-2 painoprosenttia kaliumkarbonaattia. Similarly, in order to improve the ignitability can be added up to about 5, preferably 1 to 2 weight percent of potassium carbonate.

Samoin voidaan käyttää myös lisäaineita fyysisten ominaisuuksien parantamiseksi, jolloin kysymykseen tulevat savet, kuten kaoliinit, serpentiinit, attapulgiitit ja vastaavat. Similarly, the additives can be used to improve the physical properties to be raised clays such as kaolins, serpentines, attapulgites and the like.

Eräs toinen hiilipitoinen polttoaine-elementti on hiili-kuitupolttoaine, jota voidaan valmistaa karbonoimalla '·*·" kuitumainen edeltäjä, kuten puuvilla, raion, paperi, polyakfylonitiili ja vastaavat. Yleensä riittää pyrolyysi lämpötilassa noin 650 - 1000°C, edullisesti noin 950°C noin 30 minuutin ajan inertissä ilmakehässä tai tyhjössä tuottamaan sopivaa hiilikuitua, jolla on hyvät palamis-ominaisuudet. Näihin kuitupolttoaineisiin voidaan myös lisätä palamisen modifiointilisäaineita. Another carbonaceous fuel element is a carbon fiber fuel, which may be prepared by carbonizing '· * · "fibrous precursor, such as cotton, rayon, paper, polyakfylonitiili and the like is generally sufficient to pyrolysis at a temperature of about 650 -. 1000 ° C, preferably about 950 ° C, for about 30 minutes in an inert atmosphere or under vacuum to produce a suitable carbon fiber, which has good burn-in characteristics. These fibers can also be added to fuels combustion modifiointilisäaineita.

Keksintöä suoritettaessa käytetty aerosolin muodostusosa on fyysisesti erillään polttoaine-elementistä. Formation of an aerosol invention is used for processing the physically separate from the fuel element. Fyysisesti ·' erillään tarkoittaa sitä, että aerosolin muodostusmateriaalit sisältävä substraatti, säiliö tai astia ei ole sekoittunut 18 83382 eikä edes osa siitä ole sekoittunut palavaan polttoaine, elementtiin. Physically · 'separated means that the substrate, container, or the container containing the aerosol forming materials is not mixed with 18 83382 or even part of it is not mixed with the burning fuel element. Kuten aikaisemmin todettiin, tämä järjestely vähentää tai eliminoi aerosolin muodostusaineen lämpö, hajaantumisen ja sivuvirtaussavun läsnäolon. As previously noted, this arrangement reduces or eliminates the aerosol forming substance in the heat dissipation and sidestream smoke is present. Vaikkakaan aerosolin muodostusosa ei ole osa polttoainetta, se on kuitenkin johtavassa lämmönvaihtosuhteessa polttoaine-elementtiin ja sijaitsee edullisesti rajakkain polttoaine-elementin kanssa tai välittömästi sen vieressä. Although the aerosol forming portion is not part of a fuel, however, it is in a conductive heat exchange relationship with the fuel element and is preferably located in abutment with the fuel element, or immediately next to it.

Aerosolin muodostusosaan kuuluu edullisesti yhtä tai useampaa lämpökestävää materiaalia, joissa on yhtä tai useampaa aerosolin muodostusainetta. The aerosol generating means preferably includes one or more heat-resistant material having one or more aerosol forming materials. Tässä keksinnössä käytetty lämpökestävä materiaali kykenee kestämään poltto-aineen läheisyydessä esiintyviä korkeita lämpötiloja, esim. 400 - 600°C hajoamatta tai palamatta. heat-resistant material used in this invention is capable of withstanding the high temperatures occurring in the vicinity of the combustion material, e.g., 400 -. 600 ° C without degradation or unburnt. Tällaisen materiaalin käytön uskotaan ylläpitävän aerosolin yksinkertaisen "savukemian", kuten todistaa Ames-vaikutuksen puuttuminen edullisista suoritusmuodoista. The use of such material is believed to maintain the aerosol simple "smoke chemistry", as evidenced by the lack of Ames activity in the preferred embodiments. Keksinnön mukaista on käyttää, vaikkakaan ei ole edullista käyttää muitakin aerosolin muodostusosia, kuten lämmössä halkeavia mikrokapseleita tai kiinteitä aerosolin muodostusaineita edellyttäen, että ne kykenevät vapauttamaan riittävästi aerosolin muodostushöyryjä, jotka muistuttavat tyydyttävästi tupakansavua. according to the invention is used, although it is preferred to use other aerosol-forming elements, such as a cleavable temperature for microcapsules, or solid aerosol forming substances, provided that they are capable of releasing sufficient aerosol muodostushöyryjä to satisfactorily resemble tobacco smoke.

Aerosolin muodostusaineen substraattina tai kantoaineena käytettävät lämpökestävät materiaalit ovat ammattimiehille hyvinkin tunnettuja. The aerosol forming substance or heat resistant substrate to be used as carrier materials are well known to those of skill. Käyttökelpoisten substraattien pitäisi olla huokoisia ja niiden pitää kyetä pitämään aerosolin muodostusyhdiste silloin, kun sitä ei käytetä ja vapauttamaan mahdollinen aerosolin muodostushöyry polttoaine-elementtiä lämmitettäessä. Useful substrates should be porous and must be able to keep the aerosol forming compound when not in use, and release the potential aerosol forming vapor upon heating fuel elements.

Käyttökelpoisiin lämpökestäviin materiaaleihin kuuluvat lämpökestävät adsorboivat hiilet, kuten huokoiset laatu-hiilet, grafiitti, aktiivi- tai ei-aktiivihiilet ja vas- 19 83382 taavat. heat resistant Useful heat resistant materials include adsorbent carbons, such as porous grade carbons, graphite, activated or non-activated carbons, and the response 19 83382 like. Muita sopivia materiaaleja ovat kiinteät epäorgaaniset aineet, kuten keraamiset aineet, lasi, alumiini-oksidi, vermikuliitti, savet, kuten bentoniitti ja vastaavat. Other suitable materials include solid inorganic materials, such as ceramics, glass, aluminum oxide, vermiculite, clays such as bentonite, and the like. Nykyisin edullisia substraattimateriaaleja ovat hiilihuovat, -kuidut ja -levyt, aktiivihiilet ja huokoiset hiilet, kuten PC-25 ja PG-60 Union Carbide-yhtiöltä samoinkuin SGL-hiili, jota saadaan Calgon'lta. The currently preferred substrate materials are carbon felt, fibers or plates, activated carbons, and porous carbons such as PC-25 and PG-60 from Union Carbide, as well as SGL carbon, which is obtained Calgon'lta.

Riippuen siitä, mitä tiettyä aerosolin muodostusosaa käytetään, sen koostumus ja rakenne voidaan yleensä valita hiukkasmaisista, kuituisista, huokoisista kappaleista, kiinteistä kappaleista, joiden läpi ulottuu yksi tai useampia aksiaalisia kanavia sekä vastaavista. Depending on which particular aerosol-forming member is used, its composition and structure can generally be selected from particulate, fibrous, porous blocks, solid bodies through which extends one or more axial channels, and the like. Erityisesti hiukkasmaiset substraatit voidaan sijoittaa säiliöön, joka on edullisesti muodostettu metallifoliosta. In particular, the particulate substrates can be placed in the container, which is preferably formed of metal foil.

Keksinnössä käytetty aerosolin muodostusosa sijoitetaan tavallisesti korkeintaan noin 60 mm:n, edullisesti korkeintaan 30 mm:n ja edullisimmin korkeintaan 13 mm:n päähän polttoaine-elementin sytytyspäästä. Formation of an aerosol used in the invention is usually placed up to about 60 mm, preferably at most 30 mm and most preferably not more than 13 mm from the lighting end of the fuel element. Aerosolin muodostajan pituus voi vaihdella välillä noin 2 - 60. mm, edullisesti noin 5 - 40 mm ja edullisimmin noin 20 -35 mm. The aerosol generator may vary in length from about 2 - 60 mm, preferably about 5 - 40 mm and most preferably approximately 20 -35 mm. Mikäli käytetään ei-hiukkasmaista substraattia, . If a non-particulate substrate is used. se voidaan varustaa yhdellä tai useammalla reiällä substraatin pinta-alan suurentamiseksi ja ilmanvirtauksen ja lämmönsiirtymän lisäämiseksi. it may be provided with one or more holes of the substrate to increase the surface area and to increase air flow and heat transfer.

Keksinnössä käytetyn aerosolin muodostusaineen tai -aineiden pitää kyetä muodostamaan aerosoli aerosolin muodostusosassa olevissa lämpötiloissa palavan polttoaine-elementin lämmittäessä ne. the aerosol forming substance or substances used in the invention must be capable of forming an aerosol in an aerosol forming part of the temperatures of the burning fuel element warms them. Aineet muodostuvat edullisesti hiilestä, vedystä ja hapesta, mutta niihin voi kuulua muitakin materiaaleja. Are preferably composed of carbon, hydrogen and oxygen, but they may include other materials. Aerosolin muodostusaineet voivat olla kiinteitä, puolikiin-teitä tai nestemäisiä. Aerosol forming materials can be solid, semi-solid, or liquid. Aineen ja/tai aineiden seoksen kiehumispiste voi olla jopa noin 500°C. Of the substance and / or the boiling point of the mixture of substances can range up to about 500 ° C. Tällaisilla ominaisuuksilla varustettuja aineita ovat moniarvoiset alkoholit, 20 83382 kuten glyseriini ja propyleeniglykoli samoinkuin mono-, di- tai polykarboksyylihappojen alifaattiset esterit, kuten metyylistearaatti, dodekandioaatti, dimetyylitetra-dodekandioaatti ja muut. Such properties with substances are polyhydric alcohols, 20 83382 such as glycerin and propylene glycol, as well as mono-, di-, or polycarboxylic acids, aliphatic esters, such as methyl stearate, dodekandioaatti, dimetyylitetra-dodekandioaatti and others.

Aerosolin muodostusaineisiin kuuluu edullisesti seos, jossa on korkean kiehumispisteen omaavaa, pienihöyryn-paineista ainetta ja alhaisen kiehumispisteen omaavaa, suurihöyrynpaineista ainetta. The aerosol forming materials preferably include a mixture of a high boiling point, low vapor-pressure substance and a low boiling point, high vapor pressure substance. Ensimmäisissä imaisuissa muodostaa siis alhaisen kiehumispisteen omaava aine suurimman osan alkuaerosolista sekä lämpötilan noustessa aerosolin muodostajassa korkean kiehumispisteen omaava aine muodostaa suurimman osan aerosolia. Thus, the first puff to form a low boiling point of most of the material as well as the temperature rises alkuaerosolista the aerosol generator having a high boiling point material constitutes the majority of the aerosol.

Edullisia aerosolin muodostusaineita ovat moniarvoiset alkoholit tai moniarvoisten alkoholien seokset. Preferred aerosol forming substances are polyhydric alcohols, or mixtures of polyhydric alcohols. Erityisen edullisia aerosolin muodostajia ovat glyseriini, propyleeni-olykoli, trietyleeniglykoli tai niiden seokset. Particularly preferred aerosol formers are glycerin, propylene olykoli, triethylene glycol or mixtures thereof.

Aerosolin muodostusaine voi olla hajaantuneena aerosolin muodostusosaan pitoisuuden ollessa sellainen, että se riittää substraatin, kantoaineen tai säiliön päällystämiseksi tai kyllästämiseksi. The aerosol forming substance may be dispersed in aerosol forming part of the content is such that it is sufficient for the substrate, carrier, or container to coat or impregnate. Aerosolin muodostusainetta voidaan käyttää esimerkiksi sellaisenaan eli täydellä tehollaan tai laimeana liuoksena kastamalla, suihkuttamalla, höyry-levittämällä tai vastaavilla menetelmillä. The aerosol forming material can be used, for example, in a full power or in a dilute solution by dipping, spraying, vapor-spreading, or the like. Kiinteät aerosolin muodostusainesosat voidaan sekoittaa substraattiin ja jakaa tasaisesti ennen muodostamista. Solid aerosol forming components may be admixed with the substrate and distributed uniformly before the formation.

Vaikka aerosolin muodostusaineen kuormitus vaihtelee kantoaineesta kantoaineeseen ja aerosolin muodostusaineesta aerosolin muodostusaineeseen, nestemäisten aerosolin muodostusaineiden määrä on yleensä noin 20 - 120 mg, edullisesti noin 35 - noin 85 mq ja edullisimmin noin 45 - noin 65 mg. Although the aerosol forming substance will vary the load carrier to the carrier material and the aerosol forming material aerosol-forming agent, the amount of liquid aerosol forming substances is usually about 20 - 120 mg, preferably about 35 - about 85 mg of, and most preferably about 45 - about 65 mg. Mahdollisimman paljon aerosolin muodostus-osassa olevaa aerosolin muodostajaa pitäisi saada kulkemaan 21 83382 käyttäjälle WTPM:nä. As much as possible of the aerosol forming a part of the aerosol generator should be passed to the user WTPM 21 83382, respectively. Edullisesti yli noin 2 painoprosenttia, edullisemmin yli noin 15 painoprosenttia ja edullisimmin yli noin 20 painoprosenttia aerosolin muodostusosassa olevaa aerosolin muodostajaa kulkeutuu käyttäjälle WTPMjna. Preferably, above about 2 weight percent, more preferably greater than about 15 weight percent and most preferably greater than about 20 weight percent of the aerosol forming part of the aerosol generator is transported to the user WTPMjna.

Aerosolin muodostusosaan voi kuulua myös yhtä tai useampaa haihtuvaa makuainetta, kuten mentolia, vanilliinia, keinotekoista kahvia, tupakkauutteita, nikotiinia, kofeiinia, nesteitä ja muita aineita, jotka antavat makua aerosoliin. The aerosol generating means also may include one or more volatile flavoring such as menthol, vanillin, artificial coffee, tobacco extracts, nicotine, caffeine, liquors and other substances that give flavor to the aerosol.

Se voi sisältää myös jotain muita haluttuja haihtuvia kiinteitä tai nestemäistä materiaaleja. It may also include any other desirable volatile solid or liquid materials.

Kuten edellä esitettiin, keksinnön mukainen tupakointituote voi sisältää myös tupakka-annoksen tai -tulpan, jota voidaan käyttää tupakan maun lisäämiseksi aerosoliin. As described above, the smoking article of the invention may also contain tobacco or plug-dose, which can be used to enhance the tobacco flavor to the aerosol.

Tupakka sijoitetaan edullisesti aerosolin muodostusosan suun puoleiseen päähän tai se voidaan sekoittaa aerosolin muodostusaineen kantoaineeseen. Preferably, the tobacco is placed in the aerosol generating means to the mouth end, or it can be mixed with the aerosol forming substance in a carrier material. Tuotteeseen voidaan myös lisätä makuaineita käyttäjälle tulevan aerosolin maustamiseksi . The product can also add flavor to flavor the aerosol to the user.

Mikäli käytetään tupakka-annosta, kuumat höyryt kulkevat tupakkakerroksen läpi uuttaen ja haihduttaen tupakan : haihtuvat ainesosat ilman, että tupakkaa tarvitsee polttaa. If a tobacco dose is used, hot vapors pass through the bed of tobacco to extract and evaporation of tobacco volatile ingredients without the need to burn tobacco.

Tämän tupakkatuotteen käyttäjä vastaanottaa siis aerosolin, joka sisältää luonnontupakan laadut ja maut, mutta ei sisällä tavanomaisen savukkeen aiheuttamia palamistuotteita. This tobacco product, therefore, the user receives an aerosol which contains the qualities and natural tobacco flavors, but does not include the products of combustion caused by the normal cigarette.

: Vaihtoehtoisesti nämä valinnaiset aineet voidaan sijoittaa aerosolin muodostusosan ja suun puoleisen pään väliin esimerkiksi erilliseen substraattiin tai aerosolin muodos-tusosasta suun puoleiseen päähän johtavassa kanavassa olevaan kammioon tai tilaan tai valinnaiseen tupakka-annokseen. Alternatively, these optional agents may be placed in the aerosol generating means and the mouth end between the head, for example, in a separate substrate or an aerosol formed tusosasta-mouth end to the leading end of the channel or chamber or the optional tobacco charge. Haluttaessa näitä haihtuvia aineita voidaan käyttää aerosolin muodostusaineen asemesta tai korvata osa tätä ainetta siten, että tuote siirtää käyttäjälle 22 83382 aerosolittoman maun tai muuta ainetta. If desired, these volatile agents may be used in place of the aerosol forming substance or replace part of this material, so that the product is transferred to the user 22 83382 aerosol flavor or other material.

Tässä esitetyn kaltaisia tuotteita voidaan käyttää tai modifioida käytettäväksi lääkkeenantotuotteina haihtuvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden antamiseksi, jollaisia ovat esimerkiksi efedriini, metaprotenenoli, terbutaliini tai vastaavat. products such as those shown herein may be used or modified for use as drug delivery products adopting a volatile pharmacologically active substances, such as, for example, ephedrine, metaprotenenoli, terbutaline, or the like.

Tässä keksinnössä edullisesti käytetty lämmönjohtamiselin on tyypillisesti metallifolio, kuten alumiinifolio, jonka paksuus vaihtelee vähemmästä kuin Θ,ΘΙ mm:stä noin 0,1 mm:iin tai ylikin. heat dissipating body in this invention, preferably used is typically a metal foil such as aluminum foil, varying in thickness from less than Θ, ΘΙ mm to about 0.1 mm or more. Johtavan materiaalin paksuutta ja/tai tyyppiä voidaan vaihdella minkä tahansa halutun lämmönsiirtymisasteen aikaansaamiseksi. The thickness and / or the type of conducting material may be varied to provide any desired lämmönsiirtymisasteen. Kuvatuissa suoritusmuodoissa esitetyllä tavalla lämmönjohtamiselin edullisesti koskettaa tai menee päällekkäin polttoaine-elementin ja aerosolin muodostuselimen osan kanssa ja voi muodostaa säiliön, joka ympäröi aerosolin muodostusai-netta. In the described embodiments, as shown in heat conduction member preferably contacts or overlaps with a portion of the fuel element and the aerosol generating means and may form the container which surrounds the aerosol muodostusai-structure.

Keksinnön useimmissa suoritusmuodoissa polttoaine/aerosolin muodostusosayhdistelmä kiinnitetään suukappaleeseen, joka on esimerkiksi kuvioissa esitetty foliopäällysteinen paperi tai selluloosa-asetaatti/muoviputki, vaikkakin suukappale voidaan muodostaa myös erilliseksi, jolloin se voi olla esimerkiksi savukkeen imuke. In most embodiments of the invention, the fuel / aerosol muodostusosayhdistelmä attached to the mouthpiece, for example, paper or foil faced shown in Figs cellulose acetate / plastic tube, although the nozzle may also be formed separately, in which case it may be for example a cigarette holder. Tuotteen tämä osa muodostaa kanavan, joka ohjaa haihtuneen tai höyrystyneen aerosolin muodostusaineen käyttäjän suuhun. The product of this part forms a channel which guides the evaporated or vaporized aerosol forming substance in the user's mouth. Koska sen pituus on edullisesti noin 50 - 60 mm tai vähemmänkin, se pitää myös kuuman tulikartion kaukana käyttäjän suusta ja sormista. Due to its length is preferably about 50-60 mm, or even less, it also keeps the hot fire cone away from the mouth and fingers of the user.

Sopivien suukappaleiden pitäisi olla inerttejä aerosolin muodostusaineiden suhteen, niissä pitäisi olla vesi- tai nestetiivis sisäkerros, kondensaatiosta tai suodatuksesta 23 8 3 3 8 2 johtuvan aerosolin häviön pitäisi olla mahdollisimman vähäinen ja lisäksi niiden pitäisi kyetä kestämään tuotteen muiden elementtien rajapinnoissa vallitseva lämpötila. Suitable mouthend pieces should be inert with respect to the aerosol forming substances, they should have a water or liquid-tight inner layer of condensation or filtration 23 of March 8 August 3 due to two aerosol loss should be as low as possible and, in addition, they should be able to withstand the prevailing at the interfaces of other elements of the product temperature. Edullisia suukappaleita ovat kuvioiden 1-3 mukainen foliopäällysteinen putki ja kuvioiden 4-9 mukaisissa suoritusmuodoissa käytetty selluloosa-asetaattiputki. Preferred nozzles are foil faced pipe of Figures 1-3 and used according to Figs 4-9 according to embodiments of a cellulose acetate.

Muut sopivat suukappaleet ovat alan ammattimiehille ilmeisiä. Other suitable Mouthpieces are skilled in the art will be obvious.

Keksinnön mukaisiin suukappaleisiin voi kuulua valinnainen "suodatin", jota käytetään antamaan tuotteelle tavanomaisen suodatinsavukkeen ulkonäkö. mouthpieces according to the invention may include an optional "filter", is used to give the appearance of a conventional filter cigarette product. Näitä suodattimia ovat pieniti-heyksiset selluloosa-asetaattisuodattimet ja ontot tai kavennetut muovisuodattimet, jotka on valmistettu esimerkiksi polypropyleenistä. These filters are pieniti--density cellulose acetate filters and hollow plastic or tapered filters made of polypropylene, for example. Lisäksi tuote voidaan koko pituudeltaan tai joku sen osa voidaan kääriä savukepaperiin. In addition, the product can be the full length of someone or a part thereof may be wrapped in cigarette paper.

Keksinnön mukaisten edullisten tuotteiden muodostama aerosoli on kemiallisesti yksinkertaista muodostuen olennaisesti ilmasta, hiilen oksideista, aerosolista, joka kuljettaa haluttuja makuaineita tai muita haluttuja haihtuvia materiaaleja, vedestä ja pienistä määristä muita aineita. formed by the preferred products of the invention the dispenser is chemically simple, consisting essentially of air, oxides of carbon, the aerosol which carries the desired flavors or other desired volatile materials, water and small quantities of other substances. Tämän keksinnön mukaisten edullisten tuotteiden muodostamalla märällä kokonaishiukkasaineksella (WTPM) ei ole mutageenista vaikutusta Ames-testillä mitattuna, eli keksinnön mukaisen WTPM:n ja näille tuotteille alttiissa vakiotestimikro-; forming the preferred products of the present invention under wet kokonaishiukkasaineksella (WTPM) has no mutagenic activity in the Ames test, a WTPM of the present invention and these products susceptible vakiotestimikro-; organismeissa esiintyvien revertanttien määrän välillä *:* ei ole merkittävää annosreaktiosuhdetta. between the number of revertants occurring in organisms *: * there is no significant dose response relationship. Ames-testin kehittäjien mukaan merkittävä annoksesta riippuva reaktio osoittaa mutageenisten materiaalien läsnäolon testatuissa tuotteissa. Ames test developers that a significant dose-dependent reaction indicates the presence of mutagenic materials in the products tested. Kts. Ames et ai ♦, Mut, Res. See. ♦ Ames et al, Mut Res. , 31:347-364 (1975); , 31: 347-364 (1975); Nagas et ai,. Nagas et al ,. Mut. Mut. Res., 42:335 (1977). Res., 42: 335 (1977).

Eräs lisäetu keksinnön mukaisissa edullisisa suoritusmuodoissa on käytön aikana muodostuneen tuhkan suhteellinen ·' “ puuttuminen verrattuna tavanomaisesta savukkeesta tulevaan tuhkaan. A further advantage of the invention, preferred embodiments are formed during use of the ash relative · "" The lack of a future in comparison with a conventional cigarette ashes. Edullisen hiilipolttoainelähteen palaessa se 2ΐ 83382 muuttuu olennaisesti hiilen oksideiksi muodostaen suhteellisen vähän tuhkaa ja tästä syystä ei ole tarvetta karistaa tuhkaa tuotetta käytettäessä. The preferred carbon fuel source fires it 2ΐ 83 382 turns substantially to carbon oxides to form relatively little ash generation, and thus there is no need for any ash product.

Keksinnön mukaista tupakointituotetta selvitetään edelleen viittaamalla seuraaviin esimerkkeihin, jotka auttavat ymmärtämään keksintöä, mutta joita ei ole tarkoitettu rajoittamaan sitä. Smoking product according to the invention is further described with reference to the following examples which aid in understanding the invention but are not intended to limit it. Ellei toisin ole ilmoitettu, ovat kaikki prosenttimäärät painoprosentteja. Unless otherwise indicated, all percentages are percentages by weight. Kaikki lämpötilat on ilmoitettu °C:na ja ovat korjaamattomia. All temperatures are given in ° C and are uncorrected. Kaikissa tapauksisa tupakointituotteiden halkaisija on noin 7 -8 mm, joka on tavanomaisen savukkeen halkaisija. In all instances, the smoking articles with a diameter of about 7 to 8 mm, the diameter of a conventional cigarette.

Esimerkki 1 Example 1

Valmistettiin kuvion 1 suoritusmuodon mukainen tupakointi-tuote. Prepared in a smoking article according to the embodiment of Figure 1. Polttoaine-elementti oli 25 mm:n pituinen puuhiili-pilli, jossa oli viisi 1,02 mm:n pituussuuntaista kanavaa, jotka oli tehty kokoa 60 olevalla poralla. The fuel element was a 25 mm length of charcoal whistle of five 1.02 mm in the longitudinal direction of the channel, which was the size of the 60 bit. Hiili painoi 0,375 g. Carbon weighed 0.375 g. Polttoaine-elementti käärittiin tavanomaisesti käsiteltyyn savukepaperiin. The fuel element was wrapped with conventional treated cigarette paper. Substraatti muodostui 500 mg:ata lasihelmiä (keskimääräinen halkaisija 1,63 mm), joiden pinta oli päällystetty kahdella noin 50 mg:n glysero-lipisaralla. The substrate consisted of 500 mg ata glass beads (average diameter 1.63 mm), the surface of which was covered with two to about 50 mg glycero-lipisaralla. Putkeen pakattuna tämä substraatti oli noin 6,5 mm pitkä. packed in the tube, this substrate was about 6.5 mm long. Foliopäällysteiseen putkeen kuului 0,0089 mm;n kerros alumiinifoliota, jota ympäröi 0,108 mm:n kerros spiraalimaisesti käärittyä valkaista paperia. A foil tube was 0.0089 mm layer of aluminum foil, 0.108 mm surrounded by a layer of helically wrapped to bleach paper.

Tämä putki ympäröi 5 mmsn verran polttoaine-elementin takaosaa. This tube is surrounded by five mmsn amount of the fuel element, the rear. Lyhyttä (8 mm) selluloosa-asetaattipalaa, jonka kehällä oli neljä uraa, käytettiin lasihelmien pitämiseksi polttoainelähdettä vasten. A short (8 mm), cellulose asetaattipalaa, the periphery of which four slots was used to hold the glass beads against the fuel source. Uritettu selluloosa-asetaattia oleva, 8 mm:n pituinen lisäsuodatin työnnettiin putken suun puoleiseen päähän tavanomaisen savukkeen ulkonäön aikaansaamiseksi. The grooved cellulose acetate or the 8 mm in length additional filter was inserted into the mouth end of the tube to provide the appearance of a conventional cigarette. Tuotteen kokonaispituus oli noin 70 mm. The product had a total length of about 70 mm.

Tällaiset tuotteet muodostivat huomattavasti aerosolia 25 83382 sytytysimaisulla, pienempiä määriä aerosolia imaisuilla 2 ja 3 ja siirsivät hyvin aerosolia imaisuilla 4-9. Such products formed substantially aerosol-25 83382 sytytysimaisulla, smaller quantities of aerosol puffs 2 and 3, and transferred well aerosol puffs 4-9. Tällaiset tuotteet antoivat yleensä noin 3 - 7 mg märkää kokonaishiukkasainesta (WTPM) poltettaessa niitä koneella FTC-tupakoin!imenetelmien mukaisesti siten, että imaisun volyymi oli 35 ml, imaisun kestoaika 2 sekuntia ja imaisujen väli 60 sekuntia. Such products generally give about 3 to 7 mg of wet kokonaishiukkasainesta (WTPM) firing the machine under FTC I smoke in accordance with imenetelmien such that the puff volume 35 ml, puff duration 2 seconds and puff interval 60 seconds!.

Esimerkki 2 A. Valmistettiin neljä tupakointituotetta, joissa oli 10 mm pitkät puristetut hiilipolttoaine-elementit ja lasihelmisubstraatit. Example Four A smoking article 2 was prepared, which was 10 mm long pressed carbon fuel elements and lasihelmisubstraatit. Polttoaine-elementeissä oli 90 % PCB-Gstä ja 10 % SCMC:tä käytetyn kuormituksen ollessa noin 2273 kg ja elementeissä oli kuviossa 2A esitetty kartiomainen sytytyspää. The fuel element was 90% and the PCB-g Wheel Loader 10% SCMC used Loads of about 2273 kg, and the elements of Fig 2A shows the lighting conical. Kunkin elementin keskelle oli muodostettu yksi 1,02 mm:n reikä. the center of each element was provided with one 1.02 mm hole. Kolme neljästä poltto-ainelähteestä käärittiin Θ mm:n levyisiin tavanomaisiin savukepapereihin. Three of the four fuel source material wrapped Θ mm sheet of conventional cigarette paper. Polttoaine-elementit työnnettiin noin 2 mm:n verran 70 mm pitkiin esimerkissä 1 kuvattuihin foliopäällysteisiin putkiin. The fuel elements were inserted about 2 mm in the amount of 70 mm length Example 1 described foliopäällysteisiin tubes. Lasihelmet päällystettiin seuraavassa taulukossa esitetyllä glyserolimäärällä ja työnnettiin foliopäällysteisen putken avoimeen päähän ja pidettiin vasten polttoaine-elementtiä 5 mm:n pituisilla polypropyleenivaahtosuodattimilla, joissa oli sarja pituus-suuntaan ulottuvia kehäuria. The glass beads were coated as set out in the table of glycerol and was inserted into a foil tube open end and held against the fuel element 5 mm in length polypropyleenivaahtosuodattimilla, which was a series of longitudinal direction extending circumferential grooves. 5 mm pitkä pienitehoinen selluloosa-asetaattisuodatin työnnettiin kunkin tuotteen • : suun puoleiseen päähän. 5 mm long low power cellulose acetate filter was inserted into each product •: the mouth end. Näitä tuotteita poltettiin koneel- lisesti FTC-tupakointimääräysten mukaisesti ja märkä kokonaishiukkasmäärä (WTPM) kerättiin Cambridoe-vanu-tuppoihin. These products are burned by a machine in accordance with the provisions of FTC smoking and wet kokonaishiukkasmäärä (WTPM) was collected Cambridoe-wadding-tuppoihin. Näiden kokeiden tulokset on esitetty taulukossa I. The results of these tests are shown in Table I.

• · • m * *» • · · t · t 26 83382 • · • m * * »• · · T · t 26 83382

TAULUKKO I TABLE I

Lasi- Aerosolin WTPM (mg)/imaisut helmet muodostaja (paino) (paino) 1-3 4-6 7-9 10-12 Yhteensä A 400,4 mg 40,5 mg 8,1 4,5 0,9 0 13,5 B* 405,6 mg 59,4 mg 10,2 1,9 0,7 0 12,8 C 404,0 mg 60,6 mg 7,6 6,9 0,4 0 14,9 D 803,8 mg 81,0 mg 5,9 2,5 3,7 0,9 13,0 ♦Tämän kappaleen polttoainesauvaa .ei oltu kääritty savuke-paperiin. The glass of the aerosol WTPM (mg) / puffs beads generator (wt) (wt) 1-3 4-6 7-9 10-12 Total A 400.4 mg 40.5 mg 8.1 4.5 0.9 0 13 5 B * 405.6 mg 59.4 mg 10.2 1.9 0.7 0 12.8 C 404.0 mg 60.6 mg 7.6 6.9 0.4 0 14.9 803 D, 8 mg 81.0 mg 5.9 2.5 3.7 0.9 13.0 ♦ The body of fuel rods .No been wrapped in cigarette paper.

B. Valmistettiin kolme esimerkissä 2A kuvatun kaltaista tupakointituotetta, joissa oli 20 mm pitkät hiili-putkipolttoaine-elemerrtit, jollainen on kuvattu esimerkissä I. Näitä tuotteita poltettiin koneellisesti FTC-tupa-kointimääräysten mukaisesti ja WTPM kerättiin Cambridge-tuppoihin. B. smoking article such as described in Example 2A, three, which was 20 mm long carbon fuel pipe elemerrtit, as described in Example I. These products were burned machine in accordance with FTC-room kointimääräysten and the WTPM was collected Cambridge tuppoihin prepared. Näiden kokeiden tulokset on esitetty taulukossa II. The results of these tests are shown in Table II.

TAULUKKO II TABLE II

, A ,. , A,. WTPM (mg)/imaisut WTPM (mg) / puffs

Lasi- Aerosolin helmet muodostaja (paino) (paino) 1-3 4-6 7-9 10-12 Yhteensä E 402,4 mg 60,6 mg 0,1 5,4 6,2 0,6 12,3 F* 404,7 mg 63,1 mg 0,5 0,9 2,2 3,1 7,0 G 500,0 mg 50,0 mg 0,3 2,9 3,0 0 6,2 ♦Tämän kappaleen polttoainesauvaa ei oltu kääritty savuke-paperiin. Glass beads of the aerosol generator (wt) (wt) 1-3 4-6 7-9 10-12 Total E 402.4 mg 60.6 mg 0.1 5.4 6.2 0.6 12.3 F * 404.7 mg 63.1 mg 0.5 0.9 2.2 3.1 7.0 G 500.0 mg 50.0 mg 0.3 2.9 3.0 0 6.2 ♦ fuel rods in this section does not had been wrapped in cigarette paper.

Esimerkki 3 A. Valmistettiin neljä kuviossa 2 esitettyä tupakointi- π 83382 tuotetta, joissa oli 10 mm pituinen puristettu hiili-polttoaine-elementti ja siinä kuviossa 2A esitetty kartio-mainen sytytyspää. Example 3 A four Prepared shown in Figure 2 π smoking product 83 382 with 10 mm long pressed carbon fuel element and in Figure 2A in the cone-shaped the lighting. Polttoaine-elementissä oli 90 % PCB-G-hiiltä ja 10 % SCMCstä käytetyn kuormituksen ollessa noin 2273 kg. The fuel element was 90% PCB-G carbon and 10% used SCMCstä load of about 2273 kg. Elementin keskelle oli porattu 1,02 mm:n reikä. the middle element was drilled 1.02 mm hole. Aerosolin muodostajan substraatti leikattiin ja koneistettiin oikeaan muotoon PC-25:stä, jota huokoista hiiltä myy Union Carbide Corporation, Danbury, CT. The aerosol generator substrate was cut and machined to the correct format PC-25, which is porous carbon sold by Union Carbide Corporation, Danbury, CT. Kunkin tuotteen substraatti oli noin 2,5 mm pitkä ja noin 6 mm halkaisijaltaan. For each product, the substrate was about 2.5 mm long and approximately 6 mm in diameter. Se kuormitettiin keskimäärin noin 27 mg:lla 1:1 propyleeniglykoli-glyseroliseosta. It was loaded with an average of about 27 mg of a 1: 1 propylene glycol-glycerol mixture. Esimerkissä 1 käytetyn kaltainen foliopäällysteinen suukappaleputki ympäröi 2 mm polttoaine-elementin takaosasta ja substraattia. foil faced suukappaleputki like used in Example 1 to 2 mm surrounds the fuel element and the back of the substrate. Noin 100 mg Burley-tupakkaa sijoitettiin vasten substaatin suun puoleista päätä. Approximately 100 mg of burley tobacco was placed against the substrate as the mouth end. Noin 5-9 mm mittainen lyhyt kavennettu polypropyleenisuodatin sijoitettiin foliopäällystetyn putken suun puoleiseen päähän. Approximately 5-9 mm-long short tapered foliopäällystetyn polypropylene frit was placed in the tube mouth end. 32 mm:n mittaisessa sellu-loosa-asetaattisuodattimessa oli keskellä ontto polypro-pyleeniputki ja suodatin sijoitettiin tupakan ja suodatin-kappaleen väliin. 32 mm long cellulose, cellulose acetate hollow in the middle of a polypropylene pyleeniputki and the filter was placed between the tobacco and the filter piece. Kunkin tuotteen kokonaispituus oli noin 7B mm. Each product had a total length of about 7B mm.

B. Valmistettiin lisää kuusi olennaisesti esimerkin 3A mukaista tuotetta, mutta substraatin pituus suurennettiin 5 mm:ksi ja substraatin läpi porattiin 1,02 mm:n reikä. B. six more product substantially Example 3A was prepared, but the substrate length was increased to 5 mM, and was drilled through the substrate of 1.02 mm hole. Lisäksi näissä tuotteissa ei ollut selluloosa-asetaatti/ polypropyleeniputkea. In addition, these products did not have a cellulose acetate / polypropylene tube. Noin 42 mg polypropyleeniglykoli-: *: glyseroliseosta levitettiin substraattiin. Approximately 42 mg of polypropylene glycol: *: glycerol mixture was applied to a substrate. Lisäksi käytettiin kahta annosta Burley-tupakkaa, joissa kummassakin oli noin 100-150 mg. In addition, two doses of burley tobacco, each of which was about 100-150 mg were used. Ensimmäinen sijoitettiin substraatin suun puoleista päätä vasten ja toinen sijoitettiin suodatinta vasten. The first was placed against the mouth end of the substrate and the head was placed against the second filter.

C. Valmistettiin neljä tuotetta lisää olennaisesti esimer- : “ kissä 3A esitetyllä tavalla paitsi, että Burley-tupakan asemesta käytettiin noin 100 mg:n annosta hormikuivattua - tupakkaa, joka sisälsi noin 6 painoprosentilla diammonium- • · • m 28 83382 monovetyfosfaattia. C. The four products were prepared substantially increases example, "3A gun, as described above, except that instead of the about 100 mg of burley tobacco were used: a dose of the dried flue - tobacco containing about six percent by weight of diammonium • • · m 28 83 382 monohydrogen phosphate.

D. Esimerkkien 3A-C mukaisia tupakointituotteita testattiin käyttämällä normaalia Ames-testiä, Kts. Ames, et ai», D. Examples 3A-C were tested in smoking articles in accordance with a standard Ames test. See Ames et al, "

Mut. Mut. Res., 31:347-364 (1975), jota on modifioinut Nagas et ai., Mut. Res., 31: 347-364 (1975), as modified by Nagas et al, Mut.. Res., 42:335 (1977), ja 113:173-215 (1983). Res., 42: 335 (1977), and a 113: 173-215 (1983). Näytteitä 3A ja C "poltettiin" tavanomaisessa savukkeen-polttokoneessa käyttämällä 35 ml:n imaisuvolyymiä, 2 sekunnin imaisuaikaa ja 30 sekunnin imaisutaajuutta sekä suoritettiin kymmenen imaisua. The samples 3A and C "burned" in a conventional cigarette burning machine using 35 ml imaisuvolyymiä, imaisuaikaa 2 seconds and 30 seconds imaisutaajuutta and carried through ten puffs. Esimerkin 3B mukaisia tupakointituotteita poltettiin samalla tavoin paitsi, että käytettiin 60 sekunnin imaisutaajuutta. Smoking articles of Example 3B was fired in the same manner except that 60 seconds imaisutaajuutta. Vain yhtä suodatintuppoa käytettiin kuhunkin tuoteryhmään. used for each product group on one filter pad. Tällöin saatiin seuraava märkä kokonaishiukkasaines (UTPM) esitetyille tuoteryhmille: In this case, the following wet kokonaishiukkasaines (UTPM) was obtained from the above the product groups:

WTPM WTPM

Esimerkki 3A 63,4 mg Example 3A 63.4 mg

Esimerkki 3B 50,6 mg Example 3B 50.6 mg

Esimerkki 3C 69,2 mg Example 3C 69.2 mg

Kunkin yllä olevan esimerkin kerättyjä WTPM sisältävää suodatintuppoa ravistettiin 30 minuuttia DMS0:ssa WTPM:n liuottamiseksi. The filter pad containing the WTPM of each of the above examples collected shaken for 30 minutes DMS0 of WTPM to dissolve. Tämän jälkeen kukin näyte laimennettiin väkevyyteen 1 mg/ml ja käytettiin "selalisenaan" Ames-analyysissä. Thereafter, each sample was diluted to a concentration of 1 mg / ml and used as a "selalisenaan" in the Ames assay. Käyttämällä menetelmää Nagas et ai., Mut. Using the procedure of Nagas et al., Mut.

Res.. 42:335-342 (1977) sekoitettiin pitoisuudet 1 mg/ml WTPM S-9-aktivointijärjestelmään sekä säännönmukaisiin Ames-bakteerikennoihin sekä inkuboitiin 37°C:ssa 20 minuuttia. Res .. 42: 335-342 (1977) was mixed with 1 mg / ml of WTPM the S-9 activating system, and complying with the regulation in the Ames bacterial cells, and incubated at 37 ° C for 20 minutes. Tässä Ames-kokeessa käytetty bakteerilaji oli Salmonella typhimurium. bacterial strain used in this Ames assay was Salmonella typhimurium. TA 98. Kts. Purchase et ai.. Nature, 264:624-627 (1976). . TA 98. See Purchase et al .. Nature, 264: 624-627 (1976). Tämän jälkeen lisättiin agaria seokseen ja valmistettiin levyt. This was then added to the mixture and the agar plates were prepared. Agar-levyjä inkuboitiin 2 päivää 37°C:ssa ja saadut viljelmät laskettiin. The agar plates were incubated for 2 days at 37 ° C, and the resulting cultures were counted. Neljää levyä käytettiin kuhunkin laimennukseen ja kolonnien keskipoikkeamia verrattiin puhtaaseen DMSO-vertailuviljelmään. Four plates were used for each dilution of the standard deviation of the columns and compared with pure DMSO control, was assessed. Kuten taulukossa lii on esitetty, mistään testatusta tupakointituotteesta 29 83382 saatu WTPM ei aiheuttanut mutageenista vaikutusta. As shown in Table LII, WTPM obtained from any of the tested smoking about 29 83382 did not cause any mutagenic effect. Tämä voidaan varmistaa vertaamalla keskimääräistä muunnosmäärää per levy keskimääräiseen muunnosmäärään, joka saatiin vertailusta (0 <ug WTPM/levy). This can be ascertained by comparing the average number per transformation plate on the average amount of conversion obtained in the comparison (0 <ug WTPM / plate). Mutageenisissa näytteissä muutosten keskimäärä per levy nousee annosten kasvaessa. Mutagenic samples, the average amount of change per plate will increase with increasing doses.

• · · • · · • · · • · · • » · * 1 · • « • · · • · • · * « · »» » 30 83382 • · · • · · · • · • · • · »· · * 1 •« • • · · · • · * «·» »» 30 83 382

TAULUKKO III TABLE III

Esimerkki 3A Example 3A

Annos (uq WTPM/levy) Keskim.muutokset/levy SD Dose (uq WTPM / plate) Keskim.muutokset / plate SD

Vertailu D 49,3 3,4 33 51,3 9,1 66 50,5 7,0 99 50,8 5,2 132 51,5 5,3 165 53,8 10yl 198 48,3 4,6 Comparative D 3.4 49.3 33 51.3 9.1 66 50.5 7.0 99 50.8 5.2 132 51.5 5.3 165 53.8 48.3 4.6 198 10yl

Esimerkki 3B Example 3B

Annos (uq WTPM/levy) Keskim.muutokset/levy SD Dose (uq WTPM / plate) Keskim.muutokset / plate SD

Vertailu 0 56 10,5 31.5 40 7,8 63 48,3 6,3 94.5 54,0 8,4 126 39 4,7 157,5 421,5 9,3 189 43 9,1 Comparative 0 56 10.5 31.5 40 7.8 48.3 63 6.3 94.5 54.0 8.4 126 4.7 39 157.5 421.5 9.3 43 189 9.1

Esimerkki 3C Example 3C

Annos (uq WTPM/levy) Keskim.muutokset/levy SD Dose (uq WTPM / plate) Keskim.muutokset / plate SD

Vertailu 0 48,3 £>,7 36 50,3 9.9 72 49,0 3,9 108 55,3 4,5 144 43,0 6,4 180 42,3 8,8 216 44,3 7,8 1 Comparative 48.3 0 £> 50.3 9.9 July 36 72 49.0 3.9 108 55.3 4.5 144 43.0 6.4 180 42.3 8.8 216 44.3 7.8 1

Keskipoikkeama 3i 83382 The standard deviation 3i 83382

Esimerkki 4 Example 4

Valmistettiin neljä kuviossa 2 esitetyn kaltaista tupakoin-tituotetta. Was prepared similar to I smoke four-tion products shown in Figure 2. Kussakin tuotteessa oli 10 mm:n puristettu hiilipolttoainelähde esimerkin 3A mukaisesti. Each product had a 10 mm pressed carbon fuel source as described in Example 3A. Tämä polttoaine-elementti työnnettiin 3 mm:n verran esimerkissä 1 kuvatun kaltaisen, 70 mm:n pituisen alumiinifoliolla päällystetyn putken toiseen päähän. This fuel element was inserted 3 mm in such a way, for example as described in Example 1 to 70 the length of the tube with aluminum foil coated to the other end. Polttoainelähdettä vasten työnnettiin 5 mm:n pituinen hiilihuopasubstraatti, joka oli leikattu raionhiilihuovasta, jota myy Fiber Materials Inc. Tämä substraatti kuormitettiin keskimäärin noin 97 mg:lla glyseriinin ja propyleeniglykolin 1:1 seosta, noin 3 mgslla nikotiinia ja noin 0,1 mgslla maku-aineiden seosta. against the fuel source was inserted into the 5 mm length hiilihuopasubstraatti, which had been cut raionhiilihuovasta sold by Fiber Materials, Inc. This substrate was loaded with an average of about 97 mg of glycerin and propylene glycol in a 1: 1 mixture, about 3 mgslla nicotine and flavor about 0.1 mgslla a mixture of substances. 3 mmm pituinen annos sekoitettua tupakkaa työnnettiin vasten substraatin suun puoleista päätä. 3 mmm length portion blended tobacco was pushed against a mouth end of the substrate. Foliopäällystetyn putken suun puoleiseen päähän sijoitettiin 3 mm pitkä selluloosa-asetaattisuodatin. Foliopäällystetyn mouth end of the tube was placed 3 mm long cellulose acetate.

Näitä tuotteita poltettiin koneelle FTC määräysten mukaisesti. These products are burned at the machine under the provisions of the FTC. Näistä tuotteista saatu aerosoli kerättiin yhteen Cambridqe-tuppoon (133,3 mg WTPM), laimennettiin DMSQisea loppuväkevyyteen 1 mg WTPM per ml ja niiden • 'f ·1 Ames-vaikutus testattiin esimerkissä 3D kuvatulla tavalla : käyttämällä kutakin seuraavista lajeista: Salmonella ·. aerosol of these products were pooled Cambridqe-bud (133.3 mg WTPM), diluted DMSQisea a final concentration of 1 mg WTPM per ml and a • '· f 1 were tested for Ames activity as described in Example 3D: using each of the following species: Salmonella ·. typhimurium TA 1535, 1537, 1538, 98 ja 100. Taulukossa .·1·. typhimurium TA 1535, 1537, 1538, and 100. Table 98. · 1 ·. IV esitetyllä tavalla testatuista tuotteista kerätty :·# WTPM ei aiheuttanut mutageenista vaikutusta. IV as shown in the tested products were collected: · # WTPM did not cause mutagenic activity.

• · • · * · · • » » • » 1 · · * · · 32 83382 • · • · * · · • »» • »* 1 · · · · 32 83 382

TAULUKKO IV TABLE IV

* TA 1535 * TA 1537 * * TA 1535 TA 1537

Annos Keskim.muutokset Annos Keskim.muutokset The dose Keskim.muutokset dose Keskim.muutokset

Vertailu 0 16 Vertailu 0 14 25 13 25 13 50 14 50 14 75 17 75 11 100 14 100 13 125 12 150 14 # TA 1538 * TA 98 Comparative Comparative 16 0 0 14 25 13 25 13 50 14 50 14 75 17 75 11 100 14 100 13 125 12 150 14 * # TA 1538 TA 98

Annos Keskim.muutokset Annos Keskim.muutokset The dose Keskim.muutokset dose Keskim.muutokset

Vertailu 0 15 Vertailu 0 61 25 13 25 62 50 22 50 47 75 16 75 42 100 20 100 44 125 19 125 39 150 19 150 40 TA 100 * Comparative Comparative 15 0 61 25 13 0 25 62 50 22 50 47 75 16 75 42 100 20 100 44 125 19 125 39 150 19 150 40 100 * TA

Annos Keskim.muutokset The dose Keskim.muutokset

Vertailu 0 110 25 109 50 105 75 99 100 107 125 108 150 109 ug WTPM/levy 33 83382 Comparison 0 25 110 109 50 105 75 99 100 107 125 108 150 109 ug WTPM / sheet 33 83 382

Esimerkki 5 Example 5

Valmistettiin kuviossa 2 esitetty tupakointituote, jossa oli 10 mm:n puristettu hiilipolttoaine ja sen muoto oli kuviossa 2 esitetyn kaltainen, mutta mukana ei ollut tupakkaa. shown in Figure 2. The smoking article of 10 mm was prepared in the pressed carbon fuel and its shape was as shown in Figure 2, such as, but there was no tobacco. Polttoaine-elementti valmistetiin seoksesta, jossa oli 90 % PCB-G-aktiivihiiltä ja 10 S SCMC:tä sideaineena käytetyn kuormituksen ollessa noin 2273 kg. The fuel element was prepared from a mixture of 90% PCB-G activated carbon and 10 S SCMC load used as a binder of about 2273 kg. Polttoaine-elementtiin muodostettiin 1,02 mm:n pituussuuntainen kanava. The fuel element was constructed of 1.02 mm in the longitudinal direction of the channel. Substraatti oli 10 mm pitkä huokoinen hiilitulppa, joka oli valmistettu Union Carbide'n PC-25:stä. The substrate was a 10 mm long porous carbon plug, which was prepared by Union Carbide PC-25. Siinä oli 0,74 mm:n porattu aksiaalinen reikä ja se kuormitettiin 40 mm:llä polypropyleeniglykolin ja glyserolin (1:1) seosta. It was 0.74 mm drilled axial hole, and was loaded with 40 mm of polypropylene glycol and glycerol mixture (1: 1). Esimerkissä 1 esitetyn kaltainen foliopäällystetty putki ympäröi 2 mm:n matkalta polttoaine-elementin takaosaa ja muodosti suukappaleen. foliopäällystetty tube as shown in Example 1 is surrounded by a 2 mm distance by the fuel element and formed the rear part of the mouthpiece. Tuotteessa ei ollut suodatinta, mutta se käärittiin tavanomaiseen savukepaperiin. The product did not have a filter, but it was wrapped in a conventional cigarette paper. Tuotteen kokonaispituus oli 80 mm. The product had a total length of 80 mm.

Tämän tuotteen keskimääräiset huippulämpötilat on esitetty kuviossa 10 merkinnöillä "imaisu" ja "kyteminen". The average peak temperatures for this product is shown in Figure 10 are replaced by "a puff" and "smoldering occurs." Esitetyllä tavalla lämpötila laskee tasaisesti polttoaine-elementin ·*.:.· takapään ja suun puoleisen pään välillä. As shown, the temperature steadily drops fuel element · *.. · Rear end and a mouth end from the head. Tämä varmistaa sen, että käyttäjä ei koe epämiellyttävää palamisaistimusta *:* käyttäessään keksinnön mukaista tuotetta. This ensures that the user does not feel uncomfortable palamisaistimusta * * using the product according to the invention.

Esimerkki 6 Example 6

Valmistettiin kuvion 3 suoritusmuodon mukainen tupakointi-tuote. Prepared in a smoking article according to the embodiment of Figure 3. Polttoaine-elementti oli 19 mm pitkä puuhiilipilli, jossa ei ollut pitkittäiskanavia. The fuel element was a 19 mm long puuhiilipilli, where there was no longitudinal channels. 13 mm polttoaine-elementin sisään oli upotettu halkaisijaltaan 3,2 mm ja pituudeltaan : *· 28 mm oleva alumiinisauva. 13 mm of the fuel element was immersed in diameter and 3.2 mm in length * · 28 mm aluminum rod. Substraatin lävistävään alumiini- sauvan osaan oli leikattu neljä kehäuraa, jotka olivat : 90° toisistaan erillään ja joiden mitat olivat 9 mm x 0,64 ···_ mm. An aluminum substrate, perforating portion of the rod was cut into four circumferential grooves were 90 ° apart from each other and having dimensions of 9 mm x 0.64 mm _ ···. Substraatti oli 8 mm:n pituinen pala Union Carbide'n 34 83382 PC-25-hiiltä. The substrate was 8 mm long piece of Union Carbide PC-34 83382 25-carbon. Alumiinisauvan urat ulottuivat noin 0,5 mm substraatin pään yli polttoainetta kohti. Aluminum pole grooves extending from about 0.5 mm beyond the end of the substrate toward the fuel. Substraatti kuormitettiin 150 mg:lla glyserolia. The substrate was loaded with 150 mg of glycerol. Samanlainen folio-päällystetty putki kuin esimerkissä 1 esitetty, ympäröi polttoaine-elementin takaosaa. Similar to the foil-coated tube as described in Example 1, surrounds the fuel element to the rear. Polttoaine-elementin palamattoman pään ja substraatin väliin jätettiin rako. between the fuel element unburned head and the substrate was slit. Foliopääl-lysteisen putken läpi leikattiin sarja reikiä tämän raon alueelle ilmavirtauksen mahdollistamiseksi. Foliopääl-through tube coated by a series of holes cut into the slot of the box to allow air flow. Samanlainen tupakointituote valmistettiin varustamalla se puristetulla hiilipolttoaineella. A similar smoking article was prepared by providing it with compressed carbon fuel.

Esimerkki 7 Example 7

Valmistettiin kuviossa 4 esitetyn kaltainen tupakointituote polttoainelähteen ollessa karbonoitua puuvillakuitua. Prepared in a similar smoking article shown in Figure 4, the fuel source of carbonized cotton fiber.

Neljä puuvillusäietta punottiin tiukasti yhteen puuvillalangalla halkaisijaltaan noin 10,2 mm olevan köyden muodostamiseksi. Four puuvillusäietta tightly braided together with cotton string to form a diameter of about 10.2 mm rope. Tämä materiaali sijoitettiin typpi-ilmakehäuuniin, joka kuumennettiin 950°Cseen. This material was placed in a nitrogen atmosphere furnace which was heated to 950 ° Cseen. Kesti noin 1 1/2 tuntia saavuttaa tämä lämpötila, jota sitten pidettiin yllä puoli tuntia. It took about 1 1/2 hours to reach that temperature which was then maintained for half an hour. Tästä pyrolysoidusta materiaalista leikattiin sitten 16 mm:n pala käytettäväksi polttoaine-elementtinä. It pyrolized material is then cut into 16 mm pieces for use in the fuel element. Elementin läpi tehtiin 2 mm:n aksiaalinen reikä 16 pisto-laitteen avulla. through the element was 2 mm axial hole 16 of the plug-in device. Polttoaine-elementti työnnettiin 2 mm:n verran esimerkissä 1 kuvatun kaltaisen 20 mm pitkän folio-päällystetyn putken sisään. The fuel element was inserted 2 mm in such a way with a 20 mm long foil-coated tube as described in Example 1. Foliopäällysteiseen putkeen työnnettiin 100 mg Union Carbide PC-25 raemaisessa muodossa, joka sisälsi 60 mg 1:1 propyleeniglykoli-glyseroliseosta. A foil tube was inserted to 100 mg of Union Carbide PC-25, in granular form, containing 60 mg of 1: 1 propylene glycol-glycerol mixture.

5 mm pitkä, noin 60 mg:n tupakka-annos sijoitettiin välittömästi rakeisen substraatin taakse foliopäällystettyyn putkeen. 5 mm in length, about 60 mg of the tobacco portion was placed immediately behind the granular substrate foliopäällystettyyn tube. 48 mm pitkä rengasmainen selluloosa-asetaattiputki, jonka sisässä oli sisähalkaisijaltaan 4,5 mm oleva poly-propyleeniputki, työnnettiin noin 3 mm foliopäällystetyn putken sisään. 48 mm long annular cellulose acetate tube, the interior of which had an internal diameter of 4.5 mm in the poly-propylene tube, was inserted about 3 mm foliopäällystetyn tube. Toinen, pituudeltaan 50 mm oleva folio-päällystetty putki työnnettiin selluloosa-asetaattiputken päälle niin pitkälle, että se asettui vasten 20 mm:n foliopäällystettyä putkea. Second, a length of 50 mm was covered with foil tube was inserted over the cellulose acetate tube so far that it is placed against a 20 mm foliopäällystettyä tube. Tämän toinen foliopäällystetyn 35 8 3 3 8 2 putken päähän työnnettiin 5 mm pitkä seiluloosa-asetaatti-suodatin. This second foliopäällystetyn 35 8 3 3 8 2 end of the tube was inserted into the 5 mm long seiluloosa acetate filter. Kokonaispituus oli 84 mm. Overall length was 84 mm. Sytettynä tämä tuote muodosti huomattavia määriä tupakalla maustettua aerosolia ensimmäisen kuuden imaisun aikana. Sytettynä the product formed significant quantities of flavored tobacco aerosol in the first six puffs.

Esimerkki 8 Example 8

Valmistettiin kuviossa 5 esitetty tupakointituote, jossa oli olennaisesti esimerkissä 7 esitetyn kaltainen 15 mm pitkä kuitumainen polttoaine-elementti. Prepared shown in Figure 5. The smoking article of substantially similar to a 15 mm long fibrous fuel element described in Example 7. Makrokapseli 52 muodostettiin 15 mm pitkästä palasta 0,10 mm paksua alumiinifoliota, joka taitettiin 12 mm pitkän kapselin muodostamiseksi. Macrocapsules 52 form a 15 mm long piece of 0.10 mm thick aluminum foil, which is folded to form a 12 mm long capsule. Tämä makrokapseli täytettiin löysästi 100 mg:lla granuloitua PC-60, joka on Union Carbide'lta saatu hiili ja 50 mg:lla sekoitettua tupakkaa. The macrocapsules, loosely inflated with 100 mg of granulated PC-60, a carbon obtained from Union Carbide, and 50 mg of blended tobacco. Raemainen hiili impregnoitiin 60 mg:lla propyleeniglykolin ja glyserolin 1:1 seosta. The granular carbon was impregnated with 60 mg of propylene glycol and glycerol 1: 1 mixture. Makrokapseli, polttoaine-elementti ja suukappale yhdistettiin 85 mm pitkällä palalla tavanomaista savukepaperia Macrocapsules, the fuel element and the mouthpiece combined with 85 mm long piece of conventional cigarette paper

Esimerkki 9 Example 9

Valmistettiin kuvion 6 suoritusmuodon mukainen tupakoin-: tituote, jossa oli 7 mm pitkä puristettu hiilipoltto- -·- aine-elementti, joka sisälsi 90 % PXC-hiiltä ja 10 % . a smoking according to the embodiment of Figure 6 was prepared: - · - tion products, with a 7 mm long pressed hiilipoltto- material element containing 90% PXC carbon and 10%. SCMCstä. SCMCstä. Pitkittäiskanavan halkaisija oli 1,02 mm. An axial channel diameter of 1.02 mm. Tämä :·* polttoainetulppa työnnettiin 17 mm pitkään alumiinifoliolla . This is: · * fuel cap was pushed 17 mm long aluminum foil. päällystettyyn putkeen siten, että 3 mm polttoaine-elementtiä oli putken sisällä. the coated tube so that 3 mm of the fuel element was inside the tube. 0,089 mm:n alumiinifoliolevy, jonka halkaisija oli 8 mm ja siinä halkaisijaltaan 1,24 mm oleva keskireikä, työnnettiin putken toiseen päähän ja edelleen vasten polttoainelähteen päätä. 0.089 mm of the aluminum foil sheet having a diameter of 8 mm and 1.24 mm diameter center hole, was inserted into the tube to the other end and further to the fuel supply end.

Union Carbide'n PG-60-hiili granuloitiin ja seulottiin _·* : osaskokoon -6 - +10 mesh. Union Carbide PG-60 carbon was granulated and sieved · _ * particle size 6 - 10 mesh. 80 mg tätä materiaalia käytettiin substraattina ja tähän substraattiin kuormitettiin 80 36 8 3 3 8 2 mg glyseriinin ja propyleeniglykolin 1:1 seosta. 80 mg of this material was used as the substrate and this substrate was loaded with 80 36 8 3 3 February 8 mg of glycerin and propylene glycol in a 1: 1 mixture. Impregnoidut rakeet työnnettiin folioputkeen ja asetettiin lepäämään vasten polttoainelähteen päässä olevaa foliolevyä. The impregnated granules was inserted into the foil and set to rest against the fuel source from the sheet of foil. 50 mg sekoitettua tupakkaa sijoitettiin löysästi vasten substraattirakeita. 50 mg of blended tobacco was placed loosely against substraattirakeita. Tupakan suun puoleisessa päässä työnnettiin folioputkeen lisäfoliolevy, jossa oli 1,24 mm oleva keskireikä. At the mouth end of tobacco was inserted into the foil lisäfoliolevy of 1.24 mm center hole. Pitkä ontto selluloosa-asetaattisauva, jossa oli esimerkissä 7 kuvatun kaltainen ontto polypro-pyleeniputki, työnnettiin 3 mm : n verran foliopäällystettyyn putkeen. A long hollow cellulose asetaattisauva of example, a polypropylene hollow pyleeniputki such as described in Example 7, was inserted 3 mm over foliopäällystettyyn tube. Toinen foliopäällystetty putki työnnettiin sellu-loosa-asetaattisauvan päälle 17 mm:n foliopäällystetyn putken päätä vasten. Another foliopäällystetty tube was inserted into the pulp cellulose-asetaattisauvan on the 17 mm tube end against the foliopäällystetyn.

Tämä tuote tuotti 11,0 mg aerosolia kolmella ensimmäisellä imaisulla "poltettuna" FTC-määräysten mukaisesti. This product gave 11.0 mg of aerosol in the first three puffs "burnt" in accordance with the provisions of the FTC. Kokonais-aerosolituotto yhdeksän imaisun aikana oli 24,9 mg. Overall during the nine-aerosolituotto puff was 24.9 mg.

Esimerkki 10 Example 10

Valmistettiin tupakointituote, jonka polttoaine-elementti ja substraatin rakenne olivat kuviossa 7 esitetyn kaltaiset ja käytettiin 15 mm pitkää rengasmaista puristettua hiilipolt-toaine-elementtiä, jonka sisähalkaisija oli noin 4 mm ja ulkohalkaisija noin 8 mm. Prepared in a smoking article having a fuel element and the substrate had the structure shown in Figure 7 and used like a 15 mm long annular pressed-hiilipolt fuel in the use element having an inner diameter of about 4 mm and an outer diameter of about 8 mm. Polttoaineen valmistukseen käytettiin 90 % PCB-G-aktiivihiiltä ja 10 S SCMC:tä. The fuel used in the production of 90% PCB-G activated carbon and 10 S SCMC. Substraatti oli 10 mm pitkä kappale Union Carbide PC-25-hiiltä, jonka ulkohalkaisija oli noin 4 mm. The substrate was a 10 mm long piece of Union Carbide PC-25 carbon with an external diameter of about 4 mm. Substraatti kuormitettiin 55 mg:lla 1:1 glyseriini/propyleeniglykoli-seosta ja työnnettiin polttoaineen päähän lähemmäksi tuotteen suun puoleista päätä. The substrate was loaded with 55 mg of a 1: 1 glycerin / propylene glycol mixture, and pushed into the end of the fuel closer to the mouth end product. Polttoaine/substraatti-yhdistelmä työnnettiin 7 mtn:n verran 70 mm:n folio-päällystettyyn putkeen, jonka suun puoleisessa päässä oli lyhyt selluloosa-asetaattisuodatin. The fuel / substrate combination was inserted 7 mtn the amount of 70 mm foil lined tube with a mouth end of a short cellulose acetate filter. Tuotteen pituus oli noin 77 mm. The product had a length of about 77 mm.

Tuote muodosti huomattavia määriä aerosolia kolmella ensimmäisellä imaisulla ja koko polttoaine-elementin käyttöiän ajan. The product formed substantial quantities of aerosol in the first three puffs, and throughout the operational life of the fuel element of time.

Claims (14)

37 83382 37 83382
1. Pitkänomainen tupakointituote, johon kuuluu: (a) palava hiilipitoinen polttoaine-elementti (10) sijoitettuna tupakointituotteen sytytyspäähän; 1. An elongated smoking article comprising: (a) burning a carbon-containing fuel element (10) disposed between the lighting end of the smoking article; (b) polttoaine-elementtiin yhdistetty, fyysisesti erillinen aerosolin muodostusosa (12) järjestettynä vastaanottamaan lämpöä polttoaine-elementistä tupakoinnin aikana; (B) a fuel-element connected to the physically separate aerosol forming portion (12) arranged to receive heat from the fuel element during smoking; (c) elimet (26) aerosolin muodostusosan (12) tuottaman aerosolin siirtämiseksi käyttäjälle, tunnettu siitä, että palavan polttoaine-elementin (10) pituus ennen tupakointia on vähemmän kuin noin 30 mm ja sen tiheys on ainakin 0,5 g/cm^. (C) means (26) for transferring the aerosol produced by the aerosol generating means (12) for the user, characterized in that the length of the burning of the fuel element (10) prior to smoking of less than about 30 mm and a density of at least 0.5 g / cm ^.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen tuote, tunnettu siitä, että polttoaine-elementti (10) ja aerosolin muodostusosa (12) ovat johtavassa lämmönvaihtosuhteessa. 2. The product according to claim 1, characterized in that the fuel element (10) and aerosol forming portion (12) are in a conductive heat exchange relationship.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen tuote, tunnettu siitä, että se muodostaa märän kokonaishiukkasaineksen, jolla Ames-testillä mitattuna ei ole mutageenista vaikutusta. 3. The product according to claim 1 or 2, characterized in that it forms a wet kokonaishiukkasaineksen of the Ames test is not mutagenic effect.
: 4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen tuote, tun nettu siitä, että polttoaine-elementin pituus on alle 20 mm. 4. A product according to any one of claims 1-3, c h characterized in that the fuel element has a length of less than 20 mm.
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 3 mukainen tuote, tunnettu siitä, että polttoaine-elementin (10) pituus on alle 1 5 mm. 5. any one of claims 1 - product according to claim 3, characterized in that the fuel element (10) has a length of less than 1 to 5 mm.
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen tuote, tunnettu siitä, että polttoaine-elementissä (10) on useita sen : ' : läpi pituussuunnassa ulottuvia kanavia (16). 6. A product according to any one of claims 1 to 5, characterized in that a plurality of the fuel element (10) in its' through a longitudinally extending channels (16). 38 83382 38 83382
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen tupakointituote, tunnettu siitä, että polttoaine-elementti sisältää hiiltä vähintään 20 painoprosenttia. 7. The smoking article according to any one of claims 1-6, characterized in that the fuel element comprises carbon of at least 20 weight percent.
8. Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen tupakointituote, tunnettu siitä, että polttoaine-elementti sisältää hiiltä vähintään 50 painoprosenttia. 8. The smoking article according to any one of claims 1-6, characterized in that the fuel element comprises carbon of at least 50 weight percent.
9. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 6 mukainen tupakointituote, tunnettu siitä, että polttoaine-elementti sisältää hiiltä vähintään 65-70 painoprosenttia. 9 in any one of claims 1 to 6 smoking article, characterized in that the fuel element comprises carbon of at least 65-70 weight percent compound.
10. Jonkin patenttivaatimuksen 1-19 mukainen tuote, tunnettu siitä, että tuote muodostaa ainakin noin 0,6 mg märkää kokonaishiukkasmaista ainesta kolmen ensimmäisen imaisun aikana poltettaessa sitä FTC-määräysten mukaisesti. 10. A product according to any one of claims 1 to 19, characterized in that the product constitutes at least about 0.6 mg of wet kokonaishiukkasmaista material in the first three puffs, burning it in accordance with the provisions of the FTC.
11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen tuote, tunnettu siitä, että tuote muodostaa ainakin noin 1,5 mg märkää koko-naishiukkasainesta kolmen ensimmäisen imaisun aikana poltettaessa sitä FTC-määräysten mukaisesti. 11. The product of claim 10, characterized in that the product constitutes at least about 1.5 mg of wet size-naishiukkasainesta in the first three puffs, burning it in accordance with the provisions of the FTC.
| | : 12. Jonkin patenttivaatimuksen 1-11 mukainen tuote, tunnettu siitä, että tuote muodostaa keskimäärin ainakin noin 0,8 mg märkää kokonaishiukkasainesta per imaisu ainakin kuuden imaisunajan poltettaessa sitä FTC-määräysten mukaisesti. 12. A product according to any one of claims 1 to 11, characterized in that the product forms the average of at least about 0.8 mg of wet kokonaishiukkasainesta per puff for at least six imaisunajan combustion in accordance with the provisions of the FTC.
13. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen tuote, tunnet-t u siitä, että siihen kuuluu lisäksi tupakka-annos (28), joka on sijoitettu polttoaine-elementin (10) suun puoleisen pään ja tuotteen suun puoleisen pään väliin, tupakka-annoksen (28) ollessa järjestetty siten, että kuumat höyryt imaistaan tupakka-annoksen läpi haihtuvien komponenttien uuttamiseksi ja höyrystämiseksi ilman tarvetta polttaa tupakkaa. 13. The product according to Claim 1 or Claim 2, characterized in that it further comprises a tobacco portion (28) which is positioned in the fuel element (10) of the mouth end of the product mouth between the side of the head, tobacco-dose (28 ) being arranged so that the hot vapors sucked through the tobacco to extract the dose and vaporize the volatile components without the need to smoke a cigarette. 39 83382 39 83382
14. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen tuote, tunnet-t u siitä, että polttoaine-elementti (10) ei muodosta olennaisesti lainkaan näkyvää sivuvirtaussavua kytemisen aikana. 14. The product according to claim 1 or 2 wherein, characterized in that the fuel element (10) does not substantially no visible sidestream smoke during smolder. 40 83382 40 83382
FI870466A 1984-09-14 1987-02-04 Roekanordning. FI83382C (en)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US65060484 1984-09-14
US06/650,604 US4793365A (en) 1984-09-14 1984-09-14 Smoking article
US68453784A true 1984-12-21 1984-12-21
US68453784 1984-12-21
FI853486A FI78228C (en) 1984-09-14 1985-09-12 Roekningsprodukt.
FI853486 1985-09-12

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI870466A0 FI870466A0 (en) 1987-02-04
FI870466A FI870466A (en) 1987-02-04
FI83382B FI83382B (en) 1991-03-28
FI83382C true FI83382C (en) 1991-07-10

Family

ID=27095906

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI853486A FI78228C (en) 1984-09-14 1985-09-12 Roekningsprodukt.
FI870467A FI81949C (en) 1984-09-14 1987-02-04 Roekningsprodukt.
FI870466A FI83382C (en) 1984-09-14 1987-02-04 Roekanordning.
FI883458A FI82592C (en) 1984-09-14 1988-07-21 Roekningsprodukt.

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI853486A FI78228C (en) 1984-09-14 1985-09-12 Roekningsprodukt.
FI870467A FI81949C (en) 1984-09-14 1987-02-04 Roekningsprodukt.

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI883458A FI82592C (en) 1984-09-14 1988-07-21 Roekningsprodukt.

Country Status (31)

Country Link
EP (7) EP0337507A3 (en)
JP (3) JPH0558756B2 (en)
KR (1) KR910008187B1 (en)
AT (5) AT114413T (en)
AU (2) AU595483B2 (en)
BG (2) BG46596A3 (en)
BR (1) BR8504453A (en)
DE (10) DE3588051D1 (en)
DK (3) DK166560B1 (en)
EG (1) EG16866A (en)
ES (3) ES296359Y (en)
FI (4) FI78228C (en)
GR (1) GR852205B (en)
HK (5) HK20095A (en)
HR (1) HRP950147B1 (en)
HU (1) HU202390B (en)
IE (5) IE80788B1 (en)
IL (1) IL76195A (en)
IN (1) IN164988B (en)
MA (1) MA20525A1 (en)
MT (1) MTP969B (en)
MX (3) MX172444B (en)
NO (3) NO169814C (en)
OA (1) OA8160A (en)
PL (1) PL154008B1 (en)
PT (1) PT81127B (en)
RO (1) RO93669A (en)
SG (2) SG23620G (en)
SI (1) SI8511441A8 (en)
YU (1) YU43994B (en)
ZW (1) ZW14685A1 (en)

Families Citing this family (75)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IN166122B (en) * 1985-08-26 1990-03-17 Reynolds Tobacco Co R "cigarette type smoking article"
IT1183599B (en) * 1985-05-10 1987-10-22 Inphardial Spa Device for determining the quantita'di plasma water removed during a dialysis session extra - corporeal
US4800903A (en) * 1985-05-24 1989-01-31 Ray Jon P Nicotine dispenser with polymeric reservoir of nicotine
US4989619A (en) * 1985-08-26 1991-02-05 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article with improved fuel element
US4938238A (en) * 1985-08-26 1990-07-03 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article with improved wrapper
US5076297A (en) * 1986-03-14 1991-12-31 R. J. Reynolds Tobacco Company Method for preparing carbon fuel for smoking articles and product produced thereby
US4708151A (en) * 1986-03-14 1987-11-24 R. J. Reynolds Tobacco Company Pipe with replaceable cartridge
US4771795A (en) * 1986-05-15 1988-09-20 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article with dual burn rate fuel element
US4732168A (en) * 1986-05-15 1988-03-22 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article employing heat conductive fingers
US4827950A (en) * 1986-07-28 1989-05-09 R. J. Reynolds Tobacco Company Method for modifying a substrate material for use with smoking articles and product produced thereby
GB8622606D0 (en) * 1986-09-19 1986-10-22 Imp Tobacco Ltd Smoking article
US4858630A (en) * 1986-12-08 1989-08-22 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article with improved aerosol forming substrate
IE873108L (en) * 1986-12-12 1988-06-12 Huels Chemische Werke Ag Impact modifying agent for use with smoking articles
US4765348A (en) * 1986-12-12 1988-08-23 Brown & Williamson Tobacco Corporation Non-combustible simulated cigarette device
US4819665A (en) * 1987-01-23 1989-04-11 R. J. Reynolds Tobacco Company Aerosol delivery article
US5052413A (en) * 1987-02-27 1991-10-01 R. J. Reynolds Tobacco Company Method for making a smoking article and components for use therein
US4924883A (en) * 1987-03-06 1990-05-15 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article
US4779631A (en) * 1987-03-06 1988-10-25 Kimberly-Clark Corporation Wrappers for specialty smoking devices
DE3709749C2 (en) * 1987-03-25 1989-12-21 Wab Kosmetik Kuhs Ohg, 7850 Loerrach, De
GB8713645D0 (en) 1987-06-11 1987-07-15 Imp Tobacco Ltd Smoking device
US4870748A (en) * 1987-07-17 1989-10-03 R. J. Reynolds Tobacco Co. Apparatus for assembling elements of a smoking article
US5088507A (en) * 1987-07-17 1992-02-18 R. J. Reynolds Tobacco Company Apparatus for assembling components of a smoking article
US5019122A (en) * 1987-08-21 1991-05-28 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article with an enclosed heat conductive capsule containing an aerosol forming substance
US4903714A (en) * 1987-08-25 1990-02-27 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article with improved mouthend piece
US5137034A (en) * 1988-05-16 1992-08-11 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article with improved means for delivering flavorants
US4881556A (en) * 1988-06-06 1989-11-21 R. J. Reynolds Tobacco Company Low CO smoking article
US5345951A (en) 1988-07-22 1994-09-13 Philip Morris Incorporated Smoking article
US4981522A (en) * 1988-07-22 1991-01-01 Philip Morris Incorporated Thermally releasable flavor source for smoking articles
US4966171A (en) 1988-07-22 1990-10-30 Philip Morris Incorporated Smoking article
US5159940A (en) * 1988-07-22 1992-11-03 Philip Morris Incorporated Smoking article
US4991606A (en) * 1988-07-22 1991-02-12 Philip Morris Incorporated Smoking article
US5076296A (en) * 1988-07-22 1991-12-31 Philip Morris Incorporated Carbon heat source
GB8819291D0 (en) * 1988-08-12 1988-09-14 British American Tobacco Co Improvements relating to smoking articles
US4947874A (en) * 1988-09-08 1990-08-14 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking articles utilizing electrical energy
US5040551A (en) * 1988-11-01 1991-08-20 Catalytica, Inc. Optimizing the oxidation of carbon monoxide
US4955399A (en) * 1988-11-30 1990-09-11 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article
US5211684A (en) * 1989-01-10 1993-05-18 R. J. Reynolds Tobacco Company Catalyst containing smoking articles for reducing carbon monoxide
WO1990010394A1 (en) * 1989-03-16 1990-09-20 R.J. Reynolds Tobacco Company Catalyst containing smoking articles for reducing carbon monoxide
US4913169A (en) * 1989-03-17 1990-04-03 Brown & Williamson Tobacco Corporation Smoking article
US4961438A (en) * 1989-04-03 1990-10-09 Brown & Williamson Tobacco Corporation Smoking device
GR890100237A (en) * 1989-04-12 1991-09-27 Reynolds Tobacco Co R Catalyst containing smoking articles for reducing carbon monoxide
EP0399252A3 (en) * 1989-05-22 1992-04-15 R.J. Reynolds Tobacco Company Smoking article with improved insulating material
US5188130A (en) 1989-11-29 1993-02-23 Philip Morris, Incorporated Chemical heat source comprising metal nitride, metal oxide and carbon
US5348027A (en) * 1991-02-14 1994-09-20 R. J. Reynolds Tobacco Company Cigarette with improved substrate
US5185088A (en) * 1991-04-22 1993-02-09 The Procter & Gamble Company Granular fabric softener compositions which form aqueous emulsion concentrates
CA2079495A1 (en) * 1991-10-03 1993-04-04 John H. Kolts Smoking article with co oxidation catalyst
TR25593A (en) * 1992-01-14 1993-07-01 Inter Muehendislik Danismanlik INFRARED we ELECTROOPTIC communications device
CA2090918C (en) * 1992-03-25 2006-01-17 Robert Leonard Meiring Components for smoking articles and process for making same
US5469871A (en) * 1992-09-17 1995-11-28 R. J. Reynolds Tobacco Company Cigarette and method of making same
US5345955A (en) * 1992-09-17 1994-09-13 R. J. Reynolds Tobacco Company Composite fuel element for smoking articles
PH30299A (en) * 1993-04-07 1997-02-20 Reynolds Tobacco Co R Fuel element composition
US5944025A (en) * 1996-12-30 1999-08-31 Brown & Williamson Tobacco Company Smokeless method and article utilizing catalytic heat source for controlling products of combustion
US5996589A (en) * 1998-03-03 1999-12-07 Brown & Williamson Tobacco Corporation Aerosol-delivery smoking article
US7647932B2 (en) * 2005-08-01 2010-01-19 R.J. Reynolds Tobacco Company Smoking article
US10188140B2 (en) 2005-08-01 2019-01-29 R.J. Reynolds Tobacco Company Smoking article
US20070215167A1 (en) 2006-03-16 2007-09-20 Evon Llewellyn Crooks Smoking article
CN103418062B (en) * 2007-03-30 2017-04-12 菲利普莫里斯生产公司 Apparatus and method for delivering a medicament of
WO2011081558A1 (en) * 2009-08-21 2011-07-07 Komissarov Jury Vladimirovich Smoking device for giving up tobacco smoking
JP2013521023A (en) * 2010-03-04 2013-06-10 エルケイ インベストメント エイピーエス Inhaler
NZ602319A (en) * 2010-03-26 2014-05-30 Philip Morris Prod Smoking article with heat resistant sheet material
WO2011118024A1 (en) 2010-03-26 2011-09-29 日本たばこ産業株式会社 Smoking article
WO2012014490A1 (en) * 2010-07-30 2012-02-02 Japan Tobacco Inc. Smokeless flavor inhalator
NZ619159A (en) 2011-06-02 2015-09-25 Philip Morris Products Sa Combustible heat source for a smoking article
EP2779848B1 (en) 2011-11-15 2019-04-03 Philip Morris Products S.a.s. Smoking article comprising a combustible heat source with a rear barrier coating
TWI590769B (en) * 2012-02-13 2017-07-11 Philip Morris Products Sa Smoking article including dual heat-conducting elements and method of adjusting the puff-by-puff aerosol delivery of a smoking article
US9717273B2 (en) 2012-04-02 2017-08-01 Philip Morris Products S.A. Method of manufacturing a combustible heat source
EP2676559A1 (en) 2012-06-21 2013-12-25 Philip Morris Products S.A. Method of manufacturing a combustible heat source with a barrier
AU2013285466B2 (en) * 2012-07-04 2016-11-10 Philip Morris Products S.A. Combustible heat source with improved binding agent
US20140261487A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 R. J. Reynolds Tobacco Company Electronic smoking article with improved storage and transport of aerosol precursor compositions
WO2014155378A1 (en) * 2013-03-27 2014-10-02 Ian Michael Solomon Modified risk tobacco product
JP6235127B2 (en) 2013-08-13 2017-11-22 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム Smoking article comprising a blind combustible heat source
CN103610230A (en) * 2013-09-12 2014-03-05 湖北中烟工业有限责任公司 Preparation method for cigarette generating smoke based on combination of combustion and distillation and processing device
SG11201605158PA (en) * 2013-12-30 2016-07-28 Philip Morris Products Sa Smoking article comprising an insulated combustible heat source
CN103750535B (en) * 2014-01-22 2015-12-02 红云红河烟草(集团)有限责任公司 A method for preparing a non-tobacco cigarette combustion heating block
US10212964B2 (en) 2016-07-07 2019-02-26 Altria Client Services Additive assembly for electronic vaping device

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2907686A (en) * 1954-12-23 1959-10-06 Henry I Siegel Cigarette substitute and method
US3258015A (en) * 1964-02-04 1966-06-28 Battelle Memorial Institute Smoking device
US3356094A (en) * 1965-09-22 1967-12-05 Battelle Memorial Institute Smoking devices
GB1113979A (en) * 1966-05-19 1968-05-15 Ici Ltd Modified carbohydrate material for smoking mixtures
GB1431045A (en) * 1972-04-20 1976-04-07 Gallaher Ltd Synthetic smoking product
GB1421045A (en) * 1973-10-05 1976-01-14 Kurpanek W H Magnetomotive bista be switching devices
GB2064296B (en) * 1979-11-16 1983-06-22 Imp Group Ltd Cigarette or cigarette-like device which produces aerosol in smoke
US4481958A (en) * 1981-08-25 1984-11-13 Philip Morris Incorporated Combustible carbon filter and smoking product
US4474191A (en) * 1982-09-30 1984-10-02 Steiner Pierre G Tar-free smoking devices
DE3382221D1 (en) * 1982-12-16 1991-04-25 Philip Morris Prod A process for producing a carbon heat source and a source of this and a flavor generator containing smoking articles.

Also Published As

Publication number Publication date
SG178294G (en) 1995-05-12
EP0339689A2 (en) 1989-11-02
PL255348A1 (en) 1986-12-30
NO172522C (en) 1993-08-04
DE3587920T2 (en) 1995-03-16
EP0337506B1 (en) 1994-11-30
HK20095A (en) 1995-02-24
NO169814C (en) 1992-08-12
HU202390B (en) 1991-03-28
PL154008B1 (en) 1991-06-28
EP0174645A3 (en) 1987-05-06
AT114414T (en) 1994-12-15
FI870467A (en) 1987-02-04
BG45382A3 (en) 1989-05-15
FI883458A0 (en) 1988-07-21
DK174292B1 (en) 2002-11-25
FI883458D0 (en)
EP0174645A2 (en) 1986-03-19
FI870467D0 (en)
HUT40000A (en) 1986-11-28
DK166560B1 (en) 1993-06-14
ES296359Y (en) 1988-11-16
BR8504453A (en) 1986-07-15
DE3587954D1 (en) 1995-01-12
IE65679B1 (en) 1995-11-15
PT81127A (en) 1985-10-01
EP0336458A3 (en) 1990-03-14
FI853486A (en)
DK22691D0 (en) 1991-02-11
KR910008187B1 (en) 1991-10-11
ES296358Y (en) 1988-11-16
HK40796A (en) 1996-03-15
YU144185A (en) 1987-08-31
IE65680B1 (en) 1995-11-15
NO902096L (en) 1986-03-17
IE80788B1 (en) 1999-04-24
MX172444B (en) 1993-12-16
DK22791D0 (en) 1991-02-11
JPH0626573B2 (en) 1994-04-13
DE3587951T2 (en) 1995-06-08
IE950597L (en) 1986-03-14
MX173247B (en) 1994-02-11
NO172522B (en) 1993-04-26
AT110534T (en) 1994-09-15
ES296358U (en) 1988-04-01
FI81949B (en) 1990-09-28
FI870466D0 (en)
EP0337507A2 (en) 1989-10-18
DE3587954T2 (en) 1995-06-08
IE940574L (en) 1986-03-14
IE79075B1 (en) 1998-04-08
IE940573L (en) 1986-03-14
AU595483B2 (en) 1990-04-05
RO93669A (en) 1988-08-15
EP0339689B1 (en) 1994-11-30
FI853486D0 (en)
IN164988B (en) 1989-07-22
AU623260B2 (en) 1992-05-07
AU5595590A (en) 1990-09-20
EP0339689A3 (en) 1990-03-14
AU4696385A (en) 1986-03-20
MA20525A1 (en) 1986-04-01
JPH0390163A (en) 1991-04-16
SI8511441A8 (en) 1996-06-30
EP0337507A3 (en) 1990-11-22
GR852205B (en) 1986-01-14
ES296360U (en) 1988-02-16
JPH0390161A (en) 1991-04-16
EG16866A (en) 1989-03-30
EP0336458A2 (en) 1989-10-11
SG23620G (en) 1995-09-18
NO902097L (en) 1986-03-17
EP0339690A3 (en) 1990-03-28
DK22791A (en) 1991-02-11
FI870467A0 (en) 1987-02-04
JPH0390162A (en) 1991-04-16
ZW14685A1 (en) 1985-10-30
JPH0558757B2 (en) 1993-08-27
MX162549A (en) 1991-05-20
AT126677T (en) 1995-09-15
HK63095A (en) 1995-05-05
DK416785D0 (en) 1985-09-13
EP0336458B1 (en) 1994-11-30
BG46596A3 (en) 1990-01-15
EP0337506A3 (en) 1990-03-21
EP0339690A2 (en) 1989-11-02
EP0337508A2 (en) 1989-10-18
FI83382B (en) 1991-03-28
FI883458A (en) 1988-07-21
IE852050L (en) 1986-03-14
FI870466A0 (en) 1987-02-04
NO902097D0 (en) 1990-05-11
EP0339690B1 (en) 1994-08-31
FI870466A (en) 1987-02-04
IE950598L (en) 1986-03-14
JPH0558756B2 (en) 1993-08-27
OA8160A (en) 1987-03-31
FI78228C (en) 1989-07-10
IL76195A (en) 1989-09-28
IE65637B1 (en) 1995-11-01
DE3587951D1 (en) 1995-01-12
AT114415T (en) 1994-12-15
NO902096D0 (en) 1990-05-11
NO853599L (en) 1986-03-17
EP0337506A2 (en) 1989-10-18
PT81127B (en) 1995-03-31
DE3587952D1 (en) 1995-01-12
FI853486A0 (en) 1985-09-12
FI81949C (en) 1991-01-10
DE3588051T2 (en) 1996-02-22
NO171823B (en) 1993-02-01
FI82592C (en) 1991-04-10
EP0337508A3 (en) 1990-03-21
DK22691A (en) 1991-02-11
IL76195D0 (en) 1985-12-31
FI82592B (en) 1990-12-31
YU43994B (en) 1990-02-28
HK158396A (en) 1996-08-30
NO169814B (en) 1992-05-04
FI78228B (en) 1989-03-31
DE3588051D1 (en) 1995-09-28
FI853486L (en) 1986-03-15
DK173975B1 (en) 2002-03-18
NO171823C (en) 1993-05-12
DK416785A (en) 1986-03-15
EP0337508B1 (en) 1995-08-23
ES296360Y (en) 1988-11-16
HK40896A (en) 1996-03-15
MTP969B (en) 1986-09-15
AT114413T (en) 1994-12-15
ES296359U (en) 1988-02-16
HRP950147B1 (en) 1996-02-29
DE3587952T2 (en) 1995-06-08
DE3587920D1 (en) 1994-10-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5105838A (en) Cigarette
CA2322640C (en) Aerosol-delivery smoking article
JP3974898B2 (en) Smoking article
US4941483A (en) Aerosol delivery article
US5551451A (en) Fuel element composition
US5211684A (en) Catalyst containing smoking articles for reducing carbon monoxide
JP3342510B2 (en) Carbonaceous composition for fuel elements of smoking articles
AU622243B2 (en) Heat source for a smoking article
US5188130A (en) Chemical heat source comprising metal nitride, metal oxide and carbon
US5469871A (en) Cigarette and method of making same
RU2685854C2 (en) Electrical aerosol supply system with power supply
JP2928388B2 (en) Smoking article
CA2103076C (en) Smoking article
CN1052390C (en) Components for smoking articles and process for making same
EP0280990A2 (en) Smoking article
AU667570B2 (en) Composite fuel element for smoking articles
US5159940A (en) Smoking article
SU1600614A3 (en) Cigarette-like smoking articles
ES2440916T3 (en) Smoking article based on distillation
US8528567B2 (en) Smoking article having exothermal catalyst downstream of fuel element
JP5797198B2 (en) Smoking products that are segmented with insulation mats
SU1724000A3 (en) Smoking means
AU619322B2 (en) Smoking article
US7753056B2 (en) Smokable rod for a cigarette
US5135009A (en) Smokable article

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Owner name: JAPAN TOBACCO INC.

MA Patent expired