FI77913C - Stativroer med ett antal konsolarmar, vari betong injiceras, saerskilt foer uppbaerande av balkongdaeck. - Google Patents

Stativroer med ett antal konsolarmar, vari betong injiceras, saerskilt foer uppbaerande av balkongdaeck. Download PDF

Info

Publication number
FI77913C
FI77913C FI844805A FI844805A FI77913C FI 77913 C FI77913 C FI 77913C FI 844805 A FI844805 A FI 844805A FI 844805 A FI844805 A FI 844805A FI 77913 C FI77913 C FI 77913C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
support
arm
tube
pedestal
concrete
Prior art date
Application number
FI844805A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI844805L (fi
FI77913B (fi
FI844805A0 (fi
Inventor
Gustav Lennart Dahlen
Nils Anders Ryberg
Original Assignee
Gustav Lennart Dahlen
Nils Anders Ryberg
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to SE8301953 priority Critical
Priority to SE8301953A priority patent/SE436142B/xx
Priority to PCT/SE1984/000125 priority patent/WO1984004124A1/en
Priority to SE8400125 priority
Application filed by Gustav Lennart Dahlen, Nils Anders Ryberg filed Critical Gustav Lennart Dahlen
Publication of FI844805A0 publication Critical patent/FI844805A0/fi
Publication of FI844805L publication Critical patent/FI844805L/fi
Publication of FI77913B publication Critical patent/FI77913B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI77913C publication Critical patent/FI77913C/fi

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
  • E04B1/003Balconies; Decks
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
  • E04B5/43Floor structures of extraordinary design; Features relating to the elastic stability; Floor structures specially designed for resting on columns only, e.g. mushroom floors

Description

1 7791 3

Jalustaputki, jossa on kannatevarsia, joihin ruiskutetaan betonia, varsinkin parveketason kantamiseksi Tämä keksintö koskee jalustaputkea, jossa on kannate-5 varsia. Keksintö koskee ensisijaisesti jalustaputkea, jota käytetään sellaisen jalustan pystyttämiseksi, joka sijoitetaan talon julkisivua pitkin kantamaan parveketasot.

Tähän asti käytetyt teräsputkijalustat, jotka kantavat parveketasot, koostuvat neljästä jalustaputkesta, jotka on 10 sijoitettu poikkipalkkien päällä jalustaputkien välissä lepäävien parveketasojen kulmien kohdalle. Aine- ja työkustannukset tällaisen jalustan pystyttämiseksi ovat huomattavat.

Po. keksinnön tarkoituksena on siksi kehittää jalusta-putki, jolla on kannatevarsia, jotka on kiinnitetty jalustaput-15 keen helpolla ja halvalla tavalla ja niin, että kannatevarsia voidaan käyttää vapaasti kantavina. Näin eliminoidaan mm. kaksi tunnettujen jalustojen jalustaputkista, mikä johtaa alhaisempiin aine-, työ- ja kuljetuskustannuksiin.

Tähän päästään kannatevarsilla varustetulla jalustaput-20 keila, jolla on keksinnön mukaisesti seuraavissa patenttivaatimuksissa ilmoitetut tunnusomaiset piirteet.

Tunnetuissa jalustarakenteissa kiinnitetään kannate-varsi jalustaputkeen hitsaamalla tai pulteilla. Tyydyttävän lujuuden omaavan liitoksen saamiseksi on hitsaustyö tehtävä 25 tarkasti, mikä vie aikaa. Jos liitos tehdään pulteilla muodostuu rakenteesta tavallisesti melko järeä ja ainetta vaativa, samalla kun pulttien kiinnitys vie aikaa.

Ottaen huomioon tähän asti käytetyt liitokset jalusta-putken ja useiden kannatevarsien välillä keksintö merkitsee 30 paljon yksinkertaisempaa rakennetta ja se alentaa sekä aineetta työkustannuksia. Keksinnön mukaiset kannatevarret on sisäpäänsä kohdalla varustettu sisäänvalulaitteella, jossa on ainakin yksi sisäänvaluvarsi, joka on olennaisen suorassa kulmassa kannatevarren kanssa. Sisäänvaluvarsi viedään 35 jalustaputkeen tämän aukon kautta, minkä jälkeen kannatevar- 2 77913 si kiinnitetään ennaltamäärättyyn asentoonsa. Tämän jälkeen ruiskutetaan rakennebetonia jalustaputkeen sen täyttämiseksi, samalla kun sisäänvaluvarsi valetaan paikalleen. Kun betoni on kovettunut, on liitos niin luja, että kannatinta voidaan käyt-5 tää vapaasti kantavana haluttaessa, jolloin se kantaa parveke- tason yhdessä yhteenkuuluvan kannatevarren kanssa, joka kuuluu jalustaputkeen, joka on sijoitettu ennaltamäärätyn välimatkan päähän sivusuunnassa rinnakkain ensimmäisen jalustaputken kanssa talon julkisivua pitkin.

10 Keksinnön eräässä parhaana pidetyssä toteutusmuodossa ovat kannatevarretkin putkia. Jalustaputken sisäänvaluvartta on tällöin pidennetty sisäisellä sisäänvaluvarrella, joka on kannatevarren sisällä, niin että se voidaan valaa kiinni betoniin, joka tunkeutuu ulos kannatevarteen, kun betonia ruisku-15 tetaan jalustaputkeen.

Ruiskuttamalla betonia jalustaputkeen ja mahdollisesti myös kannateputkiin saavutetaan putkien huomattava vahvistus, mikä puolestaan merkitsee, että voidaan käyttää ohuempaa sei-nämäpaksuutta ja siten alentaa ainekustannuksia. Koska putket 20 saavat pienemmän painon, niitä voidaan myös käsitellä helpom min ennen kuin betoni ruiskutetaan putkiin.

Jalustaputkien ripustus talon julkisivua pitkin ja ja-lustaputkien kiinnitys pystysuoraan asentoon tapahtuu pulttien avulla, jotka on kiinnitetty kerrostasojen parveketasoi-25 hin, eikä tämä merkitse mainittavia vaikeuksia. Käsittelyyn voidaan käyttää tavanomaisia apuvälineitä, kuten liikkuvia nostureita ja/tai telfereitä.

Keksinnön mukainen, kannatevarsilla varustettu jalus-taputki soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi silloin, kun .30 halutaan vaihtaa vaurioituneet parveketasot uusiin parveke- tasoihin, mutta sitä voidaan myös käyttää talojen julkisivuissa, joissa ei ole parvekkeita, mutta jotka varustetaan parvekkeilla. Keksinnön mukainen, kannatevarsilla varustettu jalus-taputki voidaan myös käyttää hyväksi rakennettaessa uusia ta-35 loja, jotka on varustettava parvekkeilla.

3 77913

Kuvio 1 esittää kaaviomaista perspektiivikuvantoa jalus-taputken osasta ja kannatevarresta sekä sisäänvalulaitteesta ennen kiinnitystä jalustaputkeen, kuvio 2 esittää läpileikkausta jalustaputkesta ja siihen kiinnitetystä kannatevarresta ja 5 siinä on sisäänvalulaite valettu kiinni betoniin, joka on ruiskutettu jalustaputkeen ja vast, putkimaiseen kannatevarteen, ja kuvio 3 esittää kaaviomaista sivukuvantoa jalustaputkesta ja keksinnön mukaisista kannatevarsista.

Kuvioiden näyttämä, nelikulmainen jalustaputki 10 on 10 terästä ja on tarkoitettu asennettavaksi pystysuoraan asentoon pitkin talon julkisivua useiden vaakasuorien kannatevarsien 11 kantamiseksi, jotka näytetyssä esimerkissä koostuvat teräskan-nateputkista. Jokaisen kannatevarren sisäpäässä on sisäänvalulaite 12 yhden tai useampien ulompien sisäänvaluvarsien 12A 15 muodossa, jotka ulottuvat olennaisen suorassa kulmassa suhteessa kannatevarteen niin että kun ne on viety jalustaputken aukon 14 kautta sisään, ne voivat olla kuvion 2 näyttämässä asennossa jalustaputken sisällä, jolloin varret ulottuvat olennaisesti jalustaputken pituussuunnassa. Jokaista vartta 12A on 20 pidennetty sisäisellä sisäänvaluvarrella 12B, joka en kannatevarren 11 sisällä.

Kun sisäänvaluvarret on viety jalustaputkeen, peitetään aukko 14 laatalla 15 kannatevarren alapuolella, niin että aukko 14 tulee tiivistetyksi kannateputken päällä ja laatalla.

25 Kannatevarren sisäinen ontto tila tulee kuitenkin olemaan yhteydessä jalustaputken kanssa kuvioiden mukaisesti.

Kun kannatevarsi ja jalustaputki ovat kuvion 2 näyttämässä asennossa ja sisäänvaluvarret 12A ja 12B on sijoitettu näytettyyn asentoon, suoritetaan betonin 16 sisäänruiskutus 30 jalustaputken alapään kohdalla. Putken yläpää kohdalla se on suljettu lukuunottamatta ilmanpoistoaukkoa, joka tukitaan, kun jalustaputki on täytetty betonilla. Ruiskutuksen aikana betonia tulee puristetuksi ulos kannatevarren onttoon tilaan ja se täyttää tämän. Kannatevarren ulkopään kohdalla on ilman-35 poistoaukko, joka tukitaan, kun kannatevarsi on täytetty betonilla.

4 7791 3 Täten sisäänvalulaitteen sisäänvaluvarret jalustaputkes-sa ja vast, kannatevarressa tulevat upotetuiksi betoniin, ja kun betoni on kovettunut ja se laajenee, tavallisesti noin 48 tunnin jälkeen, on sisäänvalulaitteen varret valettu kiinni 5 betoniin, joka on jalustaputkessa ja kannateputkessa. Näin ollaan helpolla, halvalla ja nopealla tavalla saatu aikaan varma, luja liitäntä kannateputken ja jalustaputken kesken. Täyttämällä jalustaputki ja kannateputki laajenevalla betonilla on samalla saavutettu näiden putkien huomattava vahvistus, 10 minkä vuoksi molemmat putket voi tehdä pienemmällä seinämä- paksuudella kuin muuten on tarpeen, ellei niitä ole vahvistettu betonilla. Laajenevan betonin käyttö jalustaputkissa ja vast, putkimaisissa kannatevarsissa johtaa optimaaliseen kitkaan betonisydämen ja ympäröivän putken kesken, mikä lisää 15 kestävyyttä ja estää lisäksi putkien sisäsivun syöpymisen, joka on vakava ongelma tähän asti käytetyissä putkijalustara-kenteissa.

Kaksi tällaista, kannatevarsilla varustettua jalusta-putkea voidaan yksinkertaisin keinoin sijoittaa ennaltamää-20 rätyn välimatkan päähän toisistaan sivusuunnassa talon julki sivua pitkin, niin että parittain yhteenkuuluvia kannatevar-sia voidaan käyttää hyväksi parveketason kantamiseksi. Kannatevarsilla varustettujen jalustaputkien asentaminen jalustan muodostamiseksi talon julkisivua pitkin voi tapahtua kokonaan ul-25 kopuolelta häiritsemättä talon sisällä tapahtuvaa toimintaa.

Keksintö ei rajoitu näytettyyn toteutusmuotoon. Kanna-tevarsien ei tarvitse olla putkia, vaan jokainen voi koostua umpinaisesta teräsvarresta, jota on sen sisäpään kohdalla pidennetty ainakin yhdellä ulkoisella sisäänvaluvarrella 12A, 30 joka tällöin on tehty sellaiseksi, että se tiivistää jalusta-putken aukossa yhdessä laatan kanssa, joka tiivistää aukon sisäänvaluvarren alapuolella. Tämä toteutusmuoto mahdollistaa siis kannatevarren ja jalustaputken saman helpon yhteenliittämisen jalustaputkeen ruiskutetun betonin avulla, jo-35 hon sisäänvaluvarsi valetaan kiinni tässäkin tapauksessa.

Claims (2)

5 77913
1. Teräksinen jalustaputki, jolla on teräksisiä kan-natevarsia, tunnettu siitä, että jalustaputkessa 5 (10) on aukkoja (14), jotka vastaavat kannatevarsien (11) lu kumäärää, että jokaista kannatevartta on sen sisäpään kohdalla pidennetty sisäänvalulaitteella, jossa on ainakin yksi si-säänvaluvarsi (12A), joka ulottuu sisään jalustaputken aukon kautta ja on olennaisesti putken pituussuunnassa putken sisäl-10 lä, ja että jalustaputki on täytetty sisäänruiskutetulla betonilla (16), johon sisäänvaluvarsi on valettu kiinni ja joka siten kiinnittää kannatevarren jalustaputkeen.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jalustaputki, tunnettu siitä, että kannatevarsi (11) koostuu ulkopäänsä 15 kohdalla suljetusta putkesta, joka sisäpäänsä kohdalla tiivistää jalustaputken aukon ympärillä ja on yhteydessä jalustaputken sisäisen onton tilan kanssa, että vastaava sisäänvaluvarsi on pidennetty sisäisellä sisäänvaluvarrella (12B), joka ulottuu kannatevarteen, ja että kannatevarsi on täytetty sisään-20 ruiskutetulla betonilla (16) , joka on puristettu ulos kannatevarteen, kun betonia on ruiskutettu jalustaputkeen, niin että myös sisempi sisäänvaluvarsi (12B) tulee valetuksi kiinni betoniin.
FI844805A 1983-04-08 1984-12-05 Stativroer med ett antal konsolarmar, vari betong injiceras, saerskilt foer uppbaerande av balkongdaeck. FI77913C (fi)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8301953 1983-04-08
SE8301953A SE436142B (sv) 1983-04-08 1983-04-08 Stativror med ett antal konsolarmar, vari betong injiceras, serskilt for uppberande av balkongdeck stativror med ett antal konsolarmar, vari betong injiceras, serskilt for uppberande av balkongdeck
PCT/SE1984/000125 WO1984004124A1 (en) 1983-04-08 1984-04-06 Concrete-filled structural tube with cantilevers, particularly for balcony floors
SE8400125 1984-04-06

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI844805L FI844805L (fi) 1984-12-05
FI844805A0 FI844805A0 (fi) 1984-12-05
FI77913B FI77913B (fi) 1989-01-31
FI77913C true FI77913C (fi) 1989-05-10

Family

ID=20350714

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI844805A FI77913C (fi) 1983-04-08 1984-12-05 Stativroer med ett antal konsolarmar, vari betong injiceras, saerskilt foer uppbaerande av balkongdaeck.

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4660331A (fi)
EP (1) EP0140937B1 (fi)
JP (1) JPS60501015A (fi)
DE (1) DE3460803D1 (fi)
FI (1) FI77913C (fi)
SE (1) SE436142B (fi)
WO (1) WO1984004124A1 (fi)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE450270B (sv) * 1984-01-09 1987-06-15 Lomma Element Ab Upplagsklack, fastsatt i en husvegg och uppberande en murad vegg
SE450714B (sv) * 1985-09-30 1987-07-20 Lennart Dahlen Forbindning mellan tva ror med fyrkantig eller rektanguler tversektion
DE3830756C2 (de) * 1988-09-09 1996-11-14 Siegfried Piske Vorrichtung zum Befestigen eines Balkens
DE8811973U1 (fi) * 1988-09-22 1989-04-13 Heibges, Bruno, 4100 Duisburg, De
SE464878B (sv) * 1989-10-26 1991-06-24 Gustav Lennart Dahlen Foerbindning mellan en roerbalk eller konsol och en roerstolpe
US5737895A (en) * 1995-12-20 1998-04-14 Perrin; Arthur Prefabricated construction panels and modules for multistory buildings and method for their use
US5867964A (en) * 1995-12-20 1999-02-09 Perrin; Arthur Prefabricated construction panels and modules for multistory buildings and method for their use
FI20035067A (fi) * 2003-05-15 2004-11-16 Jukova Oy Parveke tai vastaava
US7508919B2 (en) * 2005-05-06 2009-03-24 Young Matthew D Diagnostic kit, device, and method of using same
US9885172B2 (en) * 2009-07-08 2018-02-06 Diversakore Llc Building structure including balcony
GB2507365B (en) * 2013-04-22 2014-10-22 Sapphire Balustrades Ltd Balcony
US9428870B2 (en) 2014-06-17 2016-08-30 Tindall Corporation Pipe racks
US9032677B1 (en) * 2014-06-17 2015-05-19 Tindall Corporation Pipe racks
FI127264B (fi) * 2014-09-22 2018-02-28 Rakennus Ja Tekniikka Haaslahti Oy Portaikkoelementti ja menetelmä portaikon rakentamiseksi
US10610718B2 (en) * 2018-02-07 2020-04-07 Rogers Athletic Company, Inc. Reconfigurable exercise system and method

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1432192A (en) * 1921-09-13 1922-10-17 Lally John Building column
NL160247C (nl) * 1950-04-03 Bayer Ag Werkwijze ter bereiding van aryl-alfa-oximinoalkylketonen.
US2783029A (en) * 1953-10-26 1957-02-26 Modern Precasting Co Precast picket fence
DK130335A (fi) * 1971-05-12
US3832811A (en) * 1971-06-07 1974-09-03 E Briel Relocatable building module
US4409764A (en) * 1976-08-02 1983-10-18 Ennis H. Proctor System and method for reinforced concrete construction
DE2654807A1 (de) * 1976-12-03 1978-06-08 Haeussler Ernst Balkon
US4137576A (en) * 1977-01-31 1979-02-06 Samuel Greene Swimming pool
DE2907892A1 (de) * 1979-03-01 1980-09-11 Schuermann & Co Heinz An einem vertikalen pfosten angelenkte stellwaende
DE3003446C2 (fi) * 1980-01-31 1987-04-30 Rainer 8640 Kronach De Kraus
US4398378A (en) * 1980-09-24 1983-08-16 Auto-Cast International, Ltd. Building construction system component parts and method for assembling same

Also Published As

Publication number Publication date
JPS60501015A (fi) 1985-07-04
FI844805A (fi)
SE436142B (sv) 1984-11-12
WO1984004124A1 (en) 1984-10-25
FI844805A0 (fi) 1984-12-05
FI77913B (fi) 1989-01-31
FI844805D0 (fi)
US4660331A (en) 1987-04-28
SE8301953L (fi) 1984-10-09
DE3460803D1 (de) 1986-10-30
EP0140937A1 (en) 1985-05-15
EP0140937B1 (en) 1986-09-24
SE8301953D0 (sv) 1983-04-08
FI844805L (fi) 1984-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4974381A (en) Tie anchor and method for manufacturing insulated concrete sandwich panels
US4226061A (en) Reinforced masonry construction
US5063718A (en) Curtain wall for a building
US1362069A (en) Building construction
US9127449B2 (en) Reinforced masonry panel structures
KR100747661B1 (ko) 거푸집-콘크리트 복합보 및 이를 이용한 건축물 시공 방법
US5459970A (en) Concrete structures and methods for their manufacture
US4338759A (en) Method of building construction using concrete reinforced wall modules
FI112969B (fi) Rakennuksen runko
US9371648B1 (en) Concrete building structure and method for modular construction of same
US6263638B1 (en) Insulated integral concrete wall forming system
US3685241A (en) Wall construction
US4785593A (en) Structural building system
US3875710A (en) Structural system and method employed therein
US4285173A (en) Building deck structure
CN101832049B (zh) 混凝土结构连体筒体施工装置及方法
US4211043A (en) Precast concrete building module form
EP1712696B1 (de) Kerngedämmte Fertigteilwand mit Verbundnadeln
HU213816B (en) Concrete form walls
US4570398A (en) Sprayed concrete basement structure
DK169357B1 (da) Anordning til at forbinde søjler og bjælker af beton til dannelse af forbindelserne i skeletstrukturen til bygninger og lignende konstruktioner.
CN102296728A (zh) 一种双钢板结构剪力墙及其施工方法
US3760540A (en) Pre-cast concrete building panels
US7748195B2 (en) Bracket and method for supporting a platform from concrete form tabs
EP1123449B1 (en) Volumetric modular building system

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: DAHLEN, GUSTAV LENNART

Owner name: RYBERG, NILS ANDERS