DK151290B - Kutterkniv - Google Patents

Kutterkniv Download PDF

Info

Publication number
DK151290B
DK151290B DK348879A DK348879A DK151290B DK 151290 B DK151290 B DK 151290B DK 348879 A DK348879 A DK 348879A DK 348879 A DK348879 A DK 348879A DK 151290 B DK151290 B DK 151290B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
knife
cutter
shaft
cutter knife
counterweight
Prior art date
Application number
DK348879A
Other languages
English (en)
Other versions
DK348879A (da
DK151290C (da
Inventor
Karlheinz Schmidt
Manfred Wetter
Original Assignee
Kraemer & Grebe Kg
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE2836630 priority Critical
Priority to DE19782836630 priority patent/DE2836630C2/de
Application filed by Kraemer & Grebe Kg filed Critical Kraemer & Grebe Kg
Publication of DK348879A publication Critical patent/DK348879A/da
Publication of DK151290B publication Critical patent/DK151290B/da
Application granted granted Critical
Publication of DK151290C publication Critical patent/DK151290C/da

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
  • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
  • B02C18/00Disintegrating by knives or other cutting or tearing members which chop material into fragments
  • B02C18/06Disintegrating by knives or other cutting or tearing members which chop material into fragments with rotating knives
  • B02C18/16Details
  • B02C18/18Knives; Mountings thereof
  • B02C18/20Sickle-shaped knives

Description

151290 i

Den foreliggende opfindelse angår en kutterkniv som nærmere angivet i henholdsvis krav l's og krav 9's indledning.

Sådanne kutterknive finder anvendelse i kuttere, som f.eks. tjener til sønderdeling af kød. Kutteren besidder 5 en ringformet, af en motor drevet skål med omtrentligt halvcirkelformet tværsnit. I skålens midte befinder knivakslen sig, på hvilken der enten direkte eller ved hjælp af holdeorganer er befæstiget kutterknive. Kutterknivene eller disses holdeorganer er aksialt fastspændt med af-10 stands- og spænderinge samt med en på knivakslen påskruet spændemøtrik. Til tilvejebringelse af drejningsstiv forbindelse mellem kutterknivene eller disses holdeorganer og knivakslen er denne sidste i reglen sekskantet, og kutterknivene eller disses holdeorganer er udrustet med 15 tilsvarende huller.

Kutterknivene løber med en høj omkredshastighed tæt forbi skålranden, hvorved de. er udsat for store centrifugalkræfter. Ved i forhold til hinanden modsat liggende dobbeltknive, som er S-formet og har to skær og et 20 hul til knivakslen, udlignes centrifugalkræfterne omtrent.

Dobbeltknivene udviser imidlertid den ulempe, at afstanden mellem knivskærerene og kutterskålen forøges ved hver efterslibning, således at- skæreevnen forringes som følge af den forøgede afstand til skålen.

25 Kutterknive med kun ét skær, og som er befæstiget i et holdeorgan, fremviser ikke denne ulempe. Imidlertid bereder disses radiale indstilling vanskeligheder. Herudover kræves der foranstaltninger til forhindring af radialbevægelse af knivene udad som følge af den store 30 centrifugalkraft. Et yderligere problem ved kutterknive med kun ét skær består i at afbalancere disse knive statisk og dynamisk med henblik på at tilvejebringe svingningsfri drift af maskinen. Den indledningsvis nævnte, kendte kutterkniv rummer den fordel, at kutterkniven selv ved meget høje 35 omdrejningstal og dermed stor centrifugalkraft ikke foretager nogen radial bevægelse udad.

151290 2

Formålet med opfindelsen er at forbedre den således kendte kutterkniv, så at kutterkniven tillige kan afbalanceres med en lille arbejdsindsats og bliver billigere at fremstille.

5 Formålet opnås ved at indrette den indledningsvis an givne kutterkniv som angivet i henholdsvis krav 1's og krav 9's kendetegnende del.

Der kendes ganske vist fra DE offentliggørelsesskrift 2.653.335 et knivhoved, som er afbalanceret ved hjælp af 10 to kontravægte, som er anbragt på den ene side af knivhovedet og er fælles for knivhovedets to knive. Denne konstruktion forudsætter imidlertid, at de to knive er forsat 180° i forhold’ til hinanden, og at knivene slibes ens.

Kutterkniven ifølge opfindelsen ligger med sin i hul-15 let udformede anslagsnæse an mod knivakslen og presses mod denne på grund af den på kutterkniven indvirkende radial-kraft, således at en uønsket radialbevægelse udad mod skålvæggen forhindres. Ved hjælp af den på kutterkniven befæstigede kontravægt forlægges tyngdepunktet for kutter-20 kniv og udligningsskive til knivakslens akse, således at knivakslen opnår et svingningsfrit løb. Når kutterkniven efterslibes, så genetableres den rigtige afstand mellem knivklingen og skålvæggen derved, at anslagsnæsen bliver filet af med det samme bidrag. Ved efterslibning borttages 25 der masse udvendigt på kniven. Den radiale forskydning medfører imidlertid automatisk en bibeholdelse af tyngdepunktmidten, eftersom knivens tykke knivfod bevæger sig i retning af knivakselmidten.

Ifølge krav 2 er knivfoden fortrinsvis udformet 30 større, end det er påkrævet til befæstigelsen i sig selv, således at knivfoden også uden kontravægte bidrager væsentligt til afbalanceringen, eller man kan dimensionere kontravægtene mindre, da de kun skal udligne endnu forekommende forskelle eller også vægttab ved slibning af kniven.

151290 3

Fordelagtigt er kutterkniven og kontravægten indstillelige i forhold til hinanden som angivet i krav 3 og 4.

Det har vist sig særlig fordelagtigt at forsyne kutterkniven med en kontravægt på 1¾ gge dens sider som 5 angivet i krav 5. Fordelagtigt er hver kontravægt ifølge krav 6 forsynet med gevindhuller, i hvilke gevindstifter er indskruelige, som tjener som kontravægte. Gevindhullerne er fordelagtigt anbragt som angivet i krav 7. Ved iskruning eller fjernelse af gevindstifter kan kutter-kniven inklusive kontravægten på simpel og hurtig måde afbalanceres dynamisk og statisk, så at knivakslen løber svingningsfrit også ved høje omdrejningstal. Eftersom hver kutterkniv med sin kontravægt er afbalanceret statisk og dynamisk, lader enhver knivindstilling, dvs. kombination af vinkelstilling for alle knivenheder på knivakslen, sig tilvejebringe under bibeholdelse af et svingningsfrit løb af maskinen. Ved anvendelse af en kutterkniv ifølge den foreliggende opfindelse er der således muliggjort en optimal kombination af skæreværktøjerne.

20 Til lettelse af efterbearbejdning af anslagsnæsen for knivakslen kan der på denne være anbragt markeringer, som viser det stykke, som kutterkniven skal forskydes i forhold til knivakslen ved hver efterslibning.

Når kutterkniven ifølge opfindelsen er udformet som 25 angivet i krav 9, foreligger der ikke separate kontravægte, men den til afbalancering krævede masse befinder sig i kniven selv. Det er således muligt at udforme knivfoden lige tyk over det hele ved passende udformning af knivfoden med stor fladeudstrækning, som det er muligt at ud-30 ruste kniven ifølge krav 10 med en større tykkelse ved foden som angivet i krav 10. Også ved en kniv udformet i ét stykke ifølge krav 9 kan de anførte gevindhuller være anbragt på næsen.

4

To udførelseseksempler ifølge den foreliggende opfindelse beskrives nærmere i det følgende under henvisning til tegningen, hvor fig. 1 viser en kutterkniv ifølge den foreliggende 5 opfindelse set fra siden, fig. 2 den samme kutterkniv som den på fig. 1 viste, men hvor der på kutterkniven er befæstiget to kontravægte, fig. 3 snit langs linien III-III i fig. 2, og 10 fig. 4 en kutterkniv ifølge en videre udformning ifølge den foreliggende opfindelse, set fra siden.

Den i fig. 1-3 viste kutterkniv 1 er forsynet med en ^ foddel 2 og en skærdel 3. I foddelen 2 er der anbragt et sekskantet hul 4, i hvilket der rager en anslagsnæse 5 ind, hvis 2 anslagsflader 6 og 7 ligger an mod en ikke vist knivaksel og forhindrer, at kutterkniven 1 kan forskydes radialt i forhold til knivakslen. På næsen 5 er der an- ordnet markeringer 8, som letter efterbearbejdning af an-20 „ .

slagsnæsen 5.

I knivfoden 5 er der endvidere anbragt noter 9, hvorigennem der som vist i fig. 2 er stykket skruer 10. På kutterknivens 1 fod 2 er der på begge sider anbragt en kontravægt 11, som ved hjælp af skruerne 10 er holdt pres-25 set mod kutterkniven 1. Kontravægtene 11 kan i forhold til kutterkniven 1 forskydes med et stykke, som svarer til størrelsen af noterne 9. Denne forskydning er altid nødvendig, når kutterkniven 1 er blevet efterslebet, og de i kontravægtene anbragte huller 12 til optagelse af knivakslen skal 30 bringes i overensstemmelse med anslagsnæsens flader 6,7.

I hver udligningsskive 11 er der koncentrisk i forhold til hullet 12 anordnet flere gevindhuller 13, i hvilke der kan indskrues gevindstifter 14 til afbalancering af kutterkniven og kontravægtene.

151290 5

Kutterkniven 1 bliver sammen med de to på kniven be-fæstigede kontravægte 11 afbalanceret dynamisk og statisk på en sådan måde, at tyngdepunktet S kommer til at ligge i knivakslens akse. Herved er der muliggjort et vibra-5 tionsfrit løb af knivakslen ved vilkårligt anbragte kut terknive. Som særlig fordelagtigt har det vist sig at anbringe to kontravægte på hver side af kniven 1, da det herved kan opnås, at tyngdepunktet S også kommer til at ligge i knivens længdeakse. Afbalanceringen ved hjælp af 10 gevindstifterne 11 er let at udføre.

Ved udførelsesformen ifølge fig. 4 er en med 1' betegnet kniv i sig selv således udformet, at kutterknivens tyngdepunkt falder i knivakslens akse. Gevindhuller 13' for gevindstifter 14' er anbragt umiddelbart i kniven.

15 Der er ingen noter 9. Som det fremgår af en sammenligning mellem denne udformning og udførelsesformen ifølge fig.

1-3, er knivfoden 2' i fig. 4 udformet større end knivfoden 2 i fig. 1-3. løvrigt er der på fig. 4 anvendt de samme henvisningsbetegnelser som i fig. 1-3, idet der dog 20 er blevet tilføjet et indiceringsmærke '.

Claims (11)

151290
1. Kutterkniv med et hul med form som en mangekant, især en sekskant, til optagelse af knivakslen, hvilken kutterkniv er forsynet med en anslagsnæse for knivakslen i siden modsat knivklingen og samvirker med en kontravægt 5 med et hul til optagelse af knivakslen, kendeteg net ved, at der på kutterkniven (1) i området for hullet (4) for knivakslen er fastgjort mindst én kontravægt (11) med sit hul (12) til optagelse af knivakslen, og at formen, vægten og anbringelsen af kontravægten (11) vælges 10 således, at tyngdepunktet (S) for helheden af kutterkniven (1) og kontravægen (11) ligger i eller nær knivakslens akse.
2. Kutterkniv ifølge krav 1, kendetegnet ved, at knivfoden (2), i hvis område hullet (4) for knivakslen befinder sig, har en tung del, som er anbragt om- 15 trent diametralt modsat knivklingen, og ved hvis hjælp tyngdepunktet (S) rykkes nær knivakslens akse.
3. Kutterkniv ifølge krav 1-2, kendetegnet ved, at kutterkniven (1) og kontravægten (11) er indbyrdes indstillelige.
4. Kutterkniv ifølge krav 3, kendetegnet ved, at der i kutterkniven eller i kontravægten er anbragt eneiler flere noter (9), gennem hvilke der passerer nogle i kontravægten (11) eller kutterkniven fastgjorte skruer (10).
5. Kutterkniv ifølge krav 1-4, kendetegnet ved, at der er anbragten kontravægt (11) på hver side af kutterkniven (1).
6. Kutterkniv ifølge krav 1-5, kendetegnet ved, at kontravægten (11) har flere gevindhuller (13), 30 hvori der kan indskrues gevindstifter (14), der tjener som kontravægte.
7. Kutterkniv ifølge krav 6, kendetegnet ved, at gevindhullerne (13) er anbragt på en cirkel, der omslutter hullet (12) til optagelse af knivakslen.
8. Kutterkniv ifølge krav 1-7, kendetegnet ved, at anslagsnæsen (5) i kutterknivens (1) hul (4) er 151290 forsynet med vejledende markeringer (8) til brug ved ef-terbearbe j dningen.
9. Kutterkniv med et hul med form som en mangekant, især en sekskant, til optagelse af knivakslen, 5 hvilken kutterkniv er forsynet med en anslagsnæse for knivakslen i siden modsat knivklingen, kendetegnet ved, at knivfoden {21), i hvis område hullet (41) for knivakslen befinder sig, har en tung kontravægtdel, som er anbragt omtrent diametralt i forhold til knivklin- 10 gen (31), og hvis form, stilling og vægt er valgt således, at kutterknivens (l1) tyngdepunkt ligger i knivakslens akse.
10. Kutterkniv ifølge krav 9, kendetegnet ved, at den tunge del (2') har større tykkelse end kutter- 15 kniven (l1) i øvrigt.
11. Kutterkniv ifølge krav 9-10, kendetegnet ved gevindboringer (13') anbragt på en cirkel, der omslutter hullet til optagelse af knivakslen. 1
DK348879A 1978-08-22 1979-08-21 Kutterkniv DK151290C (da)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2836630 1978-08-22
DE19782836630 DE2836630C2 (da) 1978-08-22 1978-08-22

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK348879A DK348879A (da) 1980-02-23
DK151290B true DK151290B (da) 1987-11-23
DK151290C DK151290C (da) 1988-05-02

Family

ID=6047614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK348879A DK151290C (da) 1978-08-22 1979-08-21 Kutterkniv

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4294415A (da)
CH (1) CH641978A5 (da)
DE (1) DE2836630C2 (da)
DK (1) DK151290C (da)
FR (1) FR2433980B3 (da)
IT (1) IT1122406B (da)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2494136B1 (fr) * 1980-11-17 1985-06-21 Hotimsky Eric Dispositif de montage et d'equilibrage de couteaux rotatifs pour hachoir
DE3412743C1 (de) * 1984-04-05 1985-10-10 Alexanderwerk Ag Messerkopf fuer Kutter
DE3518530C2 (da) * 1985-05-23 1989-10-19 Kraemer + Grebe Gmbh & Co Kg Maschinenfabrik, 3560 Biedenkopf, De
DE3632805C2 (da) * 1986-09-26 1990-04-26 G. Walter Steffens Gmbh & Co, 5630 Remscheid, De
DE3735651A1 (de) * 1987-10-21 1989-05-03 Laska Maschf Gmbh Fleischkutter
EP0381771A4 (en) * 1988-06-21 1991-04-03 Anatoly Mikhailovich Gordon Blade head of a cutter
US6709150B2 (en) * 2002-05-20 2004-03-23 Kuan-Chih Lin Juice blender
DE102005052191A1 (de) * 2005-10-28 2007-05-03 Knecht Maschinenbau Gmbh Fleischkutter

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2653335A1 (de) * 1976-11-24 1978-06-01 Ernst Schertler KNIFE SET FOR MEAT CUTTING MACHINES

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1314575A (en) * 1919-09-02 Balancing device
US197023A (en) * 1877-11-13 Improvement in millstone-balances
US192454A (en) * 1877-06-26 Improvement in millstone-balancing devices
US2721593A (en) * 1951-10-05 1955-10-25 Harold E Schaller Knife assembly for meat cutting machines
US3141485A (en) * 1962-12-04 1964-07-21 Cardwell Machine Company Tobacco shredder
US3330317A (en) * 1965-04-09 1967-07-11 Hobam Inc Meat cutter having adjustable blades
AT286810B (de) * 1967-07-12 1970-12-28 Laska Maschf M U F Messerkopf für Fleischkutter
DE1648695C3 (da) * 1967-07-31 1975-06-05 Ludwig 7000 Stuttgart Seydelmann
DE2027429C3 (da) * 1970-06-04 1974-10-17 Josef 8135 Soecking Karpf
CH565592A5 (da) * 1972-08-31 1975-08-29 Tecmed Ag
AT348886B (de) * 1973-11-29 1979-03-12 Buck Immanuel KNIFE DEVICE FOR BUTTERFLY
US4211371A (en) * 1976-06-24 1980-07-08 Hotimsky Eric P L Device for the balanced fixing and mounting of blades in machines provided to cut, crush and hash
DE2703663A1 (de) * 1977-01-28 1978-08-03 Dueker Eisenwerk FASTENING DEVICE FOR CUTTER KNIFE
DE7739153U1 (de) * 1977-12-22 1978-08-17 Wanke, Georg, 7554 Kuppenheim CUTTER KNIFE

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2653335A1 (de) * 1976-11-24 1978-06-01 Ernst Schertler KNIFE SET FOR MEAT CUTTING MACHINES

Also Published As

Publication number Publication date
DE2836630A1 (de) 1980-03-06
US4294415A (en) 1981-10-13
IT1122406B (it) 1986-04-23
DE2836630C2 (da) 1986-04-17
FR2433980A1 (fr) 1980-03-21
IT7924891D0 (it) 1979-08-02
DK348879A (da) 1980-02-23
DK151290C (da) 1988-05-02
CH641978A5 (de) 1984-03-30
FR2433980B3 (da) 1981-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5709255A (en) Chipper with detachable facing knives
US4428697A (en) Device adapted for clamping to a rotatable shaft
DE2948250C2 (da)
US6951313B2 (en) Knife for disk chip cutting machines
EP1715735B1 (en) Tree stump grinder
US4318647A (en) Adjustable insert seat and wedge assembly for an indexable boring cutter
US3306149A (en) Rotary cutter
TW383241B (en) Tube cutting and canting machines
KR100549056B1 (ko) 밀링공구
CA2446727C (en) Balancing assembly for a rotating member
DE3510259C2 (da)
EP2125289B1 (de) Werkzeugsatz für eine Exzenterschleifmaschine
JP3095176B2 (ja) 鋸歯付きカートリッジを具えたリングカッタ
US3865164A (en) Cutter for wood comminuting machine
US4254550A (en) Lawn trimmer
JP3813224B2 (ja) 交換可能なナイフと摩耗板とを備えた平けずり砕木機
US3700016A (en) Double slotted saw
US3799025A (en) Vibration-damped rotatable cutting disk
US5716167A (en) High-speed, cartridge-type milling cutter
SE450259B (sv) TOOLING OR CUTTING OF SOLID MATERIALS, AS ASPHALT
US6857831B2 (en) I-joist hole cutting apparatus
JPH0825089B2 (ja) カッター・ヘッド
US2413016A (en) Cutting machine
US4165662A (en) Work holder assembly for lathe used in dressing cylindrical and disc shaped articles
US2958165A (en) Balancing device