SE450356B - Sett for kapning av frihengande vesentligen horisontella objekt sasom stockar och liknande, och anordning for utforande av settet - Google Patents

Sett for kapning av frihengande vesentligen horisontella objekt sasom stockar och liknande, och anordning for utforande av settet

Info

Publication number
SE450356B
SE450356B SE8203852A SE8203852A SE450356B SE 450356 B SE450356 B SE 450356B SE 8203852 A SE8203852 A SE 8203852A SE 8203852 A SE8203852 A SE 8203852A SE 450356 B SE450356 B SE 450356B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
saw
cutting
chain
return
saw chain
Prior art date
Application number
SE8203852A
Other languages
English (en)
Other versions
SE8203852D0 (sv
SE8203852L (sv
Inventor
T Lindblom
J E Hedin
S Wickstrom
Original Assignee
Osa Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Osa Ab filed Critical Osa Ab
Priority to SE8203852A priority Critical patent/SE450356B/sv
Publication of SE8203852D0 publication Critical patent/SE8203852D0/sv
Publication of SE8203852L publication Critical patent/SE8203852L/sv
Publication of SE450356B publication Critical patent/SE450356B/sv

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
  • A01G23/00Forestry
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
  • B27BSAWS FOR WOOD OR SIMILAR MATERIAL; COMPONENTS OR ACCESSORIES THEREFOR
  • B27B1/00Methods for subdividing trunks or logs essentially involving sawing
  • B27B1/002Methods for subdividing trunks or logs essentially involving sawing by cross-cutting
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
  • B27BSAWS FOR WOOD OR SIMILAR MATERIAL; COMPONENTS OR ACCESSORIES THEREFOR
  • B27B17/00Chain saws; Equipment therefor
  • B27B17/0041Saw benches or saw bucks
  • B27B17/0075Saw benches or saw bucks the workpiece being held in a cantilever manner
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
  • B27BSAWS FOR WOOD OR SIMILAR MATERIAL; COMPONENTS OR ACCESSORIES THEREFOR
  • B27B17/00Chain saws; Equipment therefor
  • B27B17/06Chain saws mounted on a bow
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T83/00Cutting
  • Y10T83/04Processes
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T83/00Cutting
  • Y10T83/707By endless band or chain knife
  • Y10T83/7101With tool in-feed
  • Y10T83/7114Including means to permit arcuate in-feed motion

Description

10 20 25 30 35 40 450 356 "2" samverkan mellan exempelvis ett sâgsvärd och kilanordningen, då vibrationer, kvistar, isbildning med mera stör kapningsför- loppet.
Uppfinningen har till syfte att eliminera hittillsvarande problem vid kapning av horisontella frihängande stockar, varvid nämnda spjälkning undvikes. Detta syfte uppnås vid användning av ett sätt och en anordning enligt åtföljande patentkrav.
Uppfinningen beskrives nedan i form av utföringsexempel och med hänvisning till åtföljande ritningar.
Figur 1 visar en skördare för mekaniserad trädfällning försedd med en kapanordning enligt uppfinningen.
Figur 2 är en sidovy av kapanordningen betraktad utmed linjen II-II på figur 3 under kapning av en trädstam.
Figur 3 är ett snitt utmed linjen III-III på figur 2.
Figur 4 visar en ytterligare utföringsform av kapanord- ningen i sidovy betraktad enligt linjen IV-IV på figur 5.
Figur 5 är ett snitt utmed linjen V-V på figur 4.
Figur 6 är en sidovy liknande figur 2 i varierat detalj- utförande.
Figur 7 är ett snitt utmed linjen VII-VII på figur 6.
Figur 8 visar en ytterligare utföringsform av kapanordningen betraktad enligt linjen VIII-VIII på figur 9.
Figur 9 är ett snitt utmed linjen IX-IX på figur 8.
På figur 1 visas en så kallad skördare för mekaniserad trädfällning, allmänt betecknad 1. Skördaren är försedd med en krananordning 2. I kranarmens yttre ände är ledbart anslutet ett fällaggregat 3. Skördaren är hjulburen och mobil. Vid fäll- ning av ett träd förflyttas fällaggregatet 3 mot trädstammen och ansättes mot denna omedelbart över markytan. Trädstammen avskil- jes med en såganordning, exempelvis i form av en kedjesåg, i fäll- aggregatet och trädetfår falla mot marken i bestämd riktning.
Därefter gripes trädstammen av fällaggregatet och införes med rotänden först i maskinens upparbetningsanordning 4. Här gripes trädstammen av två matarvalsar 5, 5 och matas i horisontell riktning genom en kvistningsanordning 6,varvid kvistar på stammen avlägsnas. Kvistningsanordningen arbetar företrädesvis med ett antal rörliga knivar. Efter frammatning en bestämd sträcka kapas den kvistade frihängande delen 7 av stammen med hjälp av en kap- ningsanordning 8. Såsom inledningsvis anförts måste denna kap- ning ske mycket snabbt för att undvika spjälkning av stammen. m 10 15 20 25 30 35 40 " 3 “ 450 356 Kapningsanordningen har i nutida maskiner en kapacitet av 1000 cmz per sekund. Den normala kapade längden av stammen kan utgöra 4-5 meter och matningshastigheten av stammen kan uppgå till 2-2,5 meter per sekund. Vid kapning med hjälp av sågkedja kan kedjehastigheten uppgå till 30-40 meter per sekund.
Figur 2 visar en kapningsanordning enligt uppfinningen.
Anordmmgenarbetar med en ändlös cirkulerande sågkedja 10 som föres i riktning nedifrån uppåt genom stocken. Sågkedjan styres med en sågbåge 12 över brytrullar 11, 11'. Brytrullen 11' är driven av en hydraulmotor 13 (figur 3). Sågbâgen är svängbar kring en fast axel 14 från det med punktstreckade linjer visade läget uppåt genom stocken. Denna svängning utföres med hjälp av en hydraulcylinder 15 som är svängbart kopplad vid 16 till maski- nens stativ och kopplad till sågbågen i en kopplingsled 17. Såsom framgår av figur 2 är partiet av sågkedjan 10 mellan brytrullarna 11, 11' fribärande. Detta fribärande parti utgör den operativa delen av sågkedjan. På figur 2 och 3 har stocken 9 genomsågats till större delen, varvid den frihängande delen av stocken (till höger om sågsnittet på figur 3) tenderar att böja stocken i såg- snittet så att underdelen av snittytorna hopklämmes. Detta hindrar ej på något sätt sågkedj ans fortsatta arbete, och kaprrlngen kan genom- föras snabbt utan att sågkedjan bromsas. Det ännu ej genomsâgade partiet av stocken utsättes i slutet av kapningsoperationen praktiskt endast för dragspänning under mycket kort tid.
För att tillförsäkra optimal kapningsfunktion under varieran- de arbetsförhållanden kan motorn 13 och cylindern 15 lämpligen vara hydrauliskt kopplade och anordnade såsom beskrivet i svenska patentskriften 330 460.
Såsom framgår av figur 2 styres den nedre returparten av såg- kedjan utmed den nedåt krökta delen av sågbågen 12. Sågbågen och den nedre returparten av sågkedjan kommer ej i beröring med stocken eller sågsnittet.
Figur 4 visar en alternativ utföringsform av sågbågen. Den operativa övre parten av sågkedjan styres här med hjälp av en sär- skild rak styrskena 18, vars bredd är mindre än sågkedjans bredd.
Styrskenan 18 kommer härigenom ej au;befifi3 de sågade snittytorna och hindrar ej sågkedjans matningsrörelse i sågspåret. Anordningen arbetar på enahanda sätt'som ovan beskrivits.
Figur 6 visar en sågbåge liknande den enligt figur 2, men med den ej drivande brytrullen 11 inställbar för sträckning av sågkedjan 10. Inställningen sker genom att brytrullen 11 är 10 15 _ 4 _ 450 356 lagrad på en axeltapp som kan förflyttas i en långsträckt monte- ringsöppning 19 i sâgbågen.
Figur 8 visar en ytterligare utföringsform av uppfinningen.
Sågbågen 12 har här närmast rektangulär form och sågkedjan 10 är styrd över fyra brytrullar11, 11'. Endera av brytrullarna 11 kan vara inställbar såsom vid utföringsformen enligt figur 6.
Uppfinningen är enligt ovan beskriven för användning sär- skilt vid kapning av fällda trädstammar i anslutning till mekani- serad skogsavverkning. Uppfinningen kan emellertid på enahanda sätt tillämpas allmänt för kapning av frihängande horisontella objekt av spjälkbart material såsom balkar och liknande med hjälp av en ändlös styrd sågkedja.

Claims (8)

10 15 20 25 30 35 Patentkrav
1. Sätt för avkapning av frihängande väsentligen horisontella objekt såsom stockar, balkar och liknande med hjälp av en medelst en sågbåge styrd ändlös såg- kedja, k ä n n e t e c k n a t av att en övre opera- tiv part av sågkedjan föres underifrån uppåt genom objektet medan en nedre returpart av sâgkedjan med till- hörande returparten styrande del av sågbågen sträcker sig utanför och under objektet under hela kapningsopera- tionen, varvid snittytornas nedre kantpartier tillåtes stödja mot varandra under påverkan av det frihängande objektets böjningsmoment utan att snittytorna utövar tryck mot sâgkedjan och/eller sâgbågen.
2. Anordning för avkapning av frihängande väsent- ligen horisontella objekt med hjälp av en medelst en sågbåge styrd ändlös sågkedja som föres underifrån uppåt_ genom objektet med tillämpning av sättet enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att den av sågbâgen (12) styrda sågkedjan (10) har en rak skärande övre part mellan en brytrulle (11) och en drivrulle (11') på sågbågen och en i bågform styrd nedre returpart, att den returparten styrande delen av sågbågen och returparten sträcker sig utanför och under objektet under hela kapningsoperationen, och att sågbågen är svängbart lagrad kring en axel (14) vid sidan om objektet (9) och på avstånd från detta så att sågsnittet fortskrider väsentligen underifrån uppåt genom objektet.
3. Anordning enligt krav 2, av att sågkedjans (10) skärande part sträcker sig fritt mellan brytrullen (11) och drivrullen (11'). k ä n n e t e c k n a d k ä n n e t e c k n a d
4. Anordning enligt krav 2, av att sågkedjan (10) är styrd mellan brytrullen (11) och drivrullen (11') genom en stödskena (18) med mindre bredd än sågkedjan.
5. Anordning enligt krav 3 eller 4, k ä n n e- t e c k n a d av att sågkedjans (10) returpart styres utmed ett väsentligen cirkelbågformat parti av sågbågen (12).
6. Anordning enligt krav 3 eller 4, k ä n n~e - t e c k n a d av att sågkedjans (10) returpart är styrd 10 över brytrullar på sâgbågen (12) och utmed raka partier av denna.
7. Anordning enligt något av krav 2~6, k ä n n e - t e c k n a d av att sågbågen (12) är svängbar i ett plan vinkelrätt mot objektets längdaxel kring en axel (14) vid sidan om objektet med hjälp av en hydraulcylinder (15) som tillföres tryckmedium från en hydraulmotor (13) för drift av kedjan.
8. Anordning enligt något av krav 2-7, k ä n n e - t e c k n a d av att kapanordningen är ansluten till ett upparbetningsaggregat för kvistning av fällda träd- stammar. ,, .-...V....,,._..._.__.-._..____..._:_._. f)
SE8203852A 1982-06-21 1982-06-21 Sett for kapning av frihengande vesentligen horisontella objekt sasom stockar och liknande, och anordning for utforande av settet SE450356B (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8203852A SE450356B (sv) 1982-06-21 1982-06-21 Sett for kapning av frihengande vesentligen horisontella objekt sasom stockar och liknande, och anordning for utforande av settet

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8203852A SE450356B (sv) 1982-06-21 1982-06-21 Sett for kapning av frihengande vesentligen horisontella objekt sasom stockar och liknande, och anordning for utforande av settet
US06/502,128 US4513799A (en) 1982-06-21 1983-06-08 Method of cutting substantially horizontal cantilevered objects such as logs, and apparatus for carrying out the method
FI832172A FI832172L (fi) 1982-06-21 1983-06-15 Saett foer kapning av frihaengande vaesentligen horisontella objekt saosom stockar och liknande, ocanordning foer utfoerande av saettet
DE198383850168T DE126834T1 (de) 1982-06-21 1983-06-17 Verfahren zum abschneiden einseitig eingespannter im wesentlichen in horizontalem zustand gehaltener objekte, insbesondere baumstaemme, und apparat zur durchfuehrung des verfahrens.
EP83850168A EP0126834A3 (en) 1982-06-21 1983-06-17 Method for cutting substantially horizontal cantilevered objects such as logs, and apparatus for carrying out the method
AU15972/83A AU552597B2 (en) 1982-06-21 1983-06-20 Cutting cantilevering object and chain saw
NO832226A NO832226L (no) 1982-06-21 1983-06-20 Fremgangsmaate for kapping av fritthengengende, hovedsakelig horisontale gjenstander saasom stokker og lignende, og anordning for utfoerelse av fremgangsmaaten
CA000430747A CA1200735A (en) 1982-06-21 1983-06-20 Method of cutting substantially horizontal cantilevered objects such as logs, and apparatus for carrying out the method

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE8203852D0 SE8203852D0 (sv) 1982-06-21
SE8203852L SE8203852L (sv) 1983-12-22
SE450356B true SE450356B (sv) 1987-06-22

Family

ID=20347136

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8203852A SE450356B (sv) 1982-06-21 1982-06-21 Sett for kapning av frihengande vesentligen horisontella objekt sasom stockar och liknande, och anordning for utforande av settet

Country Status (8)

Country Link
US (1) US4513799A (sv)
EP (1) EP0126834A3 (sv)
AU (1) AU552597B2 (sv)
CA (1) CA1200735A (sv)
DE (1) DE126834T1 (sv)
FI (1) FI832172L (sv)
NO (1) NO832226L (sv)
SE (1) SE450356B (sv)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999035900A1 (en) * 1998-01-16 1999-07-22 Plustech Oy Control method and apparatus of a tree harvesting machine

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITRM20030374A1 (it) * 2003-07-30 2005-01-31 Remo Francesco Cecchi Dispositivo di taglio per rami e simili.
SE530792C2 (sv) * 2007-01-18 2008-09-16 Log Max Ab Anordning för uppfångning av en brusten sågkedja
US8225515B2 (en) * 2007-04-06 2012-07-24 Ruth Brian J Chainsaw carving guide bar
SE535915C2 (sv) * 2010-01-23 2013-02-19 Sverre Aronsson Anordning och metod för fällning och kapning av trädstammar
US8651098B2 (en) 2010-03-04 2014-02-18 MacTech, Inc. Apparatus, system and method for using a diamond-impregnated wire to cut an object
WO2016086987A1 (en) * 2014-12-03 2016-06-09 V-Cut Ab Guiding device for a power driven saw

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR26986E (sv) * 1924-03-20
US710838A (en) * 1902-01-30 1902-10-07 John Arthur Brines Sawing apparatus.
US1562732A (en) * 1924-02-15 1925-11-24 Arsneau & Sons Saw Company Portable sawing machine
US2109702A (en) * 1935-03-29 1938-03-01 Lange Alfonso Chain-saw
DE651380C (de) * 1935-03-30 1937-10-12 Alfonso Lange Dipl Ing Kettensaege fuer Kraftbetrieb mit Buegelfuehrung
DE674773C (de) * 1937-02-23 1939-04-21 Dolmar Maschinen Fabrik Dipl I Kettensaege mit elektromotorischem Antrieb
US2447298A (en) * 1944-09-14 1948-08-17 Raymond C Whitlock Chain saw
US2487322A (en) * 1946-04-09 1949-11-08 Prec Parts Ltd Saw chain tensioning device for chain saws
US2648358A (en) * 1947-02-25 1953-08-11 Fredrick A Lower Machine for clearing undergrowth from land
DE820500C (de) * 1948-10-02 1951-11-12 Andreas Stihl Buegelkettensaege
US2683475A (en) * 1951-06-16 1954-07-13 Goodman Mfg Co Mine timbering machine having a timber cutting unit
US2821213A (en) * 1953-06-29 1958-01-28 Floyd L York Power chain saw hook attachment
US2992660A (en) * 1955-08-22 1961-07-18 Mcculloch Corp Saw chain and bar unit
US3499544A (en) * 1966-11-24 1970-03-10 Ragnar Olof Kolpe Suspended apparatus for hauling lumber
US3461928A (en) * 1967-01-17 1969-08-19 Omark Industries Inc Tree harvester
US3542099A (en) * 1968-05-13 1970-11-24 Omark Industries Inc Tree harvesters
FR2309318B2 (sv) * 1974-01-04 1979-01-19 Armef
FR2271008B1 (sv) * 1974-01-04 1976-10-08 Armef
US4273169A (en) * 1979-04-12 1981-06-16 J. I. Case Company Cable saw for tree harvesting apparatus
FR2477368B1 (sv) * 1980-03-04 1983-08-26 Ass Ration Meca Expl Fo

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999035900A1 (en) * 1998-01-16 1999-07-22 Plustech Oy Control method and apparatus of a tree harvesting machine
US6289957B1 (en) 1998-01-16 2001-09-18 Plustech Oy Control method and apparatus of a tree harvesting machine

Also Published As

Publication number Publication date
AU552597B2 (en) 1986-06-05
NO832226L (no) 1983-12-22
US4513799A (en) 1985-04-30
AU1597283A (en) 1984-01-05
SE8203852L (sv) 1983-12-22
EP0126834A2 (en) 1984-12-05
FI832172A0 (fi) 1983-06-15
SE8203852D0 (sv) 1982-06-21
CA1200735A (en) 1986-02-18
EP0126834A3 (en) 1985-09-11
DE126834T1 (de) 1985-03-28
FI832172L (fi) 1983-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4116250A (en) Tree felling unit
US4467849A (en) Felling head
SE450356B (sv) Sett for kapning av frihengande vesentligen horisontella objekt sasom stockar och liknande, och anordning for utforande av settet
EP0474687B1 (en) A timber harvester
US4081009A (en) Method and apparatus for severing fibrous articles such as trees
US3915211A (en) Method of shearing tree trunks
US4116249A (en) Apparatus for cutting, felling, and debranching trees
CA2190337C (en) Grab harvester
SU1653957A1 (ru) Рабочий орган лесозаготовительной машины
FI70502B (fi) Stammatningsanordning foer en traedavverkningsmaskin
SU1130478A1 (ru) Сучкорезно-раскр жевочна машина
SU1036302A1 (ru) Захватно-срезающее устройство лесозаготовительной машины
RU2182420C1 (ru) Устройство для перерезания стволов деревьев
SU1165566A1 (ru) Многопильна установка дл раскр жевки хлыстов
FI67466B (fi) Tillaeggsanordning vid harvester
SU1431925A1 (ru) Установка дл раскр жевки пачек хлыстов
SU468614A1 (ru) Захватно-срезающее устройство лесозаготовительной машины
SU1043000A1 (ru) Машина дл обрезки сучьев с поваленных деревьев
RU2043707C1 (ru) Лесозаготовительное устройство
RU2060642C1 (ru) Лесозаготовительное устройство
SU1166737A2 (ru) Устройство дл срезани деревьев
SU701595A1 (ru) Захватно-срезающее устройство лесозаготовительной машины
SU858659A1 (ru) Машина дл срезани и переработки мелколесь
FI95529C (sv) Skördaraggregat för fällning, avkvistning och kapning av träd
SU1251828A1 (ru) Захватно-срезающее устройство

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed

Ref document number: 8203852-2

Effective date: 19920109

Format of ref document f/p: F