LT4998B - Solid fuel burning method and heating boiler - Google Patents

Solid fuel burning method and heating boiler Download PDF

Info

Publication number
LT4998B
LT4998B LT2001044A LT2001044A LT4998B LT 4998 B LT4998 B LT 4998B LT 2001044 A LT2001044 A LT 2001044A LT 2001044 A LT2001044 A LT 2001044A LT 4998 B LT4998 B LT 4998B
Authority
LT
Lithuania
Prior art keywords
air
combustion chamber
fuel
combustion
boiler
Prior art date
Application number
LT2001044A
Other languages
Lithuanian (lt)
Other versions
LT2001044A (en
Inventor
Edmundas Štrupaitis
Original Assignee
Edmundas Štrupaitis
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Application filed by Edmundas Štrupaitis filed Critical Edmundas Štrupaitis
Priority to LT2001044A priority Critical patent/LT4998B/en
Publication of LT2001044A publication Critical patent/LT2001044A/en
Publication of LT4998B publication Critical patent/LT4998B/en
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=19721538&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=LT4998(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
  • F23L1/00Passages or apertures for delivering primary air for combustion 
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
  • F23L9/00Passages or apertures for delivering secondary air for completing combustion of fuel 
  • F23L9/02Passages or apertures for delivering secondary air for completing combustion of fuel  by discharging the air above the fire

Abstract

Išradimas priklauso šildymo technikai. Kieto kuro deginimo būdas pasižymi tuo, kad kuro įkrova uždegama, oras paduodamas į degimo kamerą ir paskirstomas iš viršaus žemyn. Oras paduodamas per vamzdį, užsibaigiantį oro skirstytuvu, kuris remiasi į degimo židinį ir leidžiasi žemyn, mažėjant kuro kiekiui degimo kameroje. Šildymo katilas susideda iš šių pagrindinių dalių: degimo kameros (1), oro padavimo vamzdžio (2), oro skirstytuvo (3), dangčio (4), apsauginio korpuso (6), ir šilumos izoliacijos apvalkalo (7). Degimo kamera (1) turi dvigubą sienelę, kurioje esanti talpa užpildyta vandeniu (10). Degimo kameros (1) viršuje yra anga į kurią įstatytas galintis laisvai slankioti aukštyn - žemyn oro padavimo vamzdis (2). Vidinio vamzdžio (2a) gale pritvirtintas oro skirstytuvas (3), turintis disko formą, kurio viršutinėje dalyje padarytas antgalis (18), o apatinėje dalyje - kūginė galvutė (19). Oro skirstytuvas (3) padarytas tuščiaviduris, o antgalyje (18), periferinėje disko dalyje ir kūginėje galvutėje (19) yra apdarytos kiaurymės (18a, 3a, 19a, 19b), kurios paskirsto paduodamą orą degimo židinyje. Oro skirstytuvas (3) remiasi į kuro įkrovos viršutinę dalį ir leidžiasi žemyn, degant kurui. ąThe invention relates to heating techniques. The method of burning solid fuel is characterized by the fact that the fuel charge is ignited, the air is fed into the combustion chamber and distributed from top to bottom. The air is fed through a pipe that closes with the air distributor, which is based on the combustion fireplace and descends downwards, as the amount of fuel in the combustion chamber decreases. The boiler consists of the following main components: combustion chamber (1), air supply pipe (2), air distributor (3), cover (4), protective housing (6), and thermal insulation shell (7). The combustion chamber (1) has a double wall in which the capacity is filled with water (10). At the top of the combustion chamber (1) there is an opening in which the air flow tube (2) that can move freely upwards down is inserted. An air distributor (3) is attached at the end of the inner tube (2a), which has a disc shape with a nozzle (18) in its upper part and a conical head (19) in the lower part. The air distributor (3) is made hollow, and the nozzle (18), the peripheral part of the disc and the conical head (19) are provided with holes (18a, 3a, 19a, 19b) that distribute the supply air in the combustion chamber. The air distributor (3) relies on the upper part of the fuel charge and descends to burn fuel. ±

Description

. Išradimas priklauso šildymo technikai ir yra skirtas namų bei kitų analogiškų objektų šildymui.. The invention relates to heating technology and is intended for heating of home and other similar objects.

Yra žinomas šildymo katilas, turintis suvirintą šilumokaitį, kuriame padaryta sujungta su dūmtraukiu degimo kamera, viršuje turinti kuro pakrovimo, o apačioje - valymo dureles, oro įsiurbimo sklendę, ardelius, pelenų surinkimo dėžę ir šildomo vandens įėjimo bei išėjimo išvadus ( žiūr. Kieto kuro vandens šildymo katilas “Atrama - 9”, Eksploatacijos instrukcija, Kaunas, 2001 m.).There is a known boiler with a welded heat exchanger made with a chimney connected to the chimney, with fuel loading at the top and a cleaning door, air intake damper, grates, ash collecting box and heated water inlet and outlet outlet at the bottom (see boiler "Atrama - 9", Operating Instructions, Kaunas, 2001).

Tokio centrinio šildymo katilo veikimo būdas yra paremtas kuro degimu iš apačios į viršų. Toks degimo ( deginimo) būdas pasiteisina mažose krosnyse, kur kuro įkrova neviršyja 20 cm aukščio, bet nepasiteisina centrinio šildymo katiluose, kuriuose kuro įkrovos yra žymiai didesnės. Degant, liepsna, kildama aukštyn. įkaitina visą degimo kameroje esantį kurą. Jam užsidegus, išsiskiria didelis kiekis degių dujų, kurios, nespėjusios sudegti, išeina per dūmtraukį į aplinką.The operation of this central heating boiler is based on bottom-up combustion of fuel. This method of combustion is justified in small furnaces where the fuel load does not exceed 20 cm in height, but it is not justified in central heating boilers where the fuel load is much higher. Burning, flame rising upwards. heats all fuel in the combustion chamber. When ignited, a large amount of flammable gas is released, which, before being burnt, escapes through the chimney to the environment.

Yra žinomas šildymo įrenginys, kurį sudaro pakrovimo - pirminio degimo ir antrinio degimo kameros. Pirminio degimo kamera apačioje per groteles jungiasi su oro padavimo - pelenų surinkimo kamera, o taip pat ir su antrinio degimo kamera. Antrinio degimo kameros sienelė dviguba, joje suformuota talpa užpildyta vandeniu. Antrinio degimo kameroje yra daugiau kaip dvi tuščiavidurės, užpildytos vandeniu, dalinės pertvaros, kurios prailgina dūmų kelią į kaminą ir padidina šilumos atidavimą. Oro padavimas į pirminio degimo kamerą reguliuojamas atidarant oro padavimo - pelenų surinkimo kameros dureles, o į antrinio degimo kamerą - atidarant papildomą oro padavimo sklendę ( žiūr. patentą LT 4588 B).There is a known heating device consisting of loading - primary combustion and secondary combustion chambers. The primary combustion chamber at the bottom is connected via a grille to the air supply - ash collecting chamber as well as to the secondary combustion chamber. The wall of the secondary combustion chamber is double, with a tank filled with water. The secondary combustion chamber has more than two hollow partitions filled with water, which extends the smoke path to the chimney and increases heat transfer. The air supply to the primary combustion chamber is controlled by opening the air supply - ash collecting chamber door and the secondary combustion chamber by opening the additional air supply damper (see patent LT 4588 B).

Tokio katilo konstrukcija yra sudėtinga, o jo veikimo būdo trūkumas tas, kad kuro deginimo būdas pirminėje degimo kameroje yra neefektyvus, o taip pat sudėtinga arba neįmanoma išvengti perteklinio oro patekimo į antrinio degimo kamerą, todėl sumažėja katilo naudingo veikimo koeficientas.The construction of such a boiler is complicated and its drawback is that the combustion method of fuel in the primary combustion chamber is inefficient, as well as it is difficult or impossible to prevent excess air from entering the secondary combustion chamber, thus reducing the efficiency of the boiler.

Kaip ir aukščiau aprašytame analoge tokio katilo pirminio degimo kameroje yra panaudotas kuro deginimo būdas - degimas iš apačios į viršų. As in the analogue described above, a bottom-up combustion method is used in the primary combustion chamber of such a boiler.

Išsiskiriančios karštos dujos pirmiausia kyla į viršų, kaitina visą įkrovą . o atvėsusios dujos leidžiasi žemyn ir, gesindamos pirminės kameros degimo židinį, veržiasi į antrinio degimo kamerą. The hot gas released first rises to the top, heating the entire charge. and the cooled gas descends and, when extinguishing the primary chamber combustion focal point, invades the secondary combustion chamber.

Šio išradimo tikslas - pasiūdyti naują kieto kuro deginimo būdą, kuris leistų padidinti šildymo katilų naudingo veikimo koeficientą ir supaprastinti jų konstrukciją. It is an object of the present invention to provide a new method of solid fuel combustion which allows to increase the efficiency of boilers and to simplify their construction.

Nurodytas tikslas pasiekiamas tuo, kad pakrautą į degimo kamerą kietą kurą uždega, orą paduoda į degimo židinį ir jame paskirsto iš viršaus. The stated aim is achieved by igniting solid fuel loaded into the combustion chamber, supplying air to the combustion fireplace and distributing it from above.

Siekiant išradimo tikslo, esminiai būdo požymiai konkretizuojami:For the purpose of the invention, the essential features of the method are specified:

- orą paduoda vamzdžiu, užsibaigiančiu oro skirstytuvu, kuris remiasi į degantį kurą ir leidžiasi žemyn, mažėjant kuro kiekiui degimo kameroje; patenkantį į degimo kamerą orą paskirsto taip, kad į degimo židinio centrą patektų 40 - 60 %. į degimo židinio kraštus -10 - 30% . virš degimo židinio - 20 - 40% ;- the air is supplied by a pipe terminating in an air distributor which rests on the burning fuel and descends as the amount of fuel in the combustion chamber decreases; distributes the air entering the combustion chamber so that 40 - 60% of it reaches the center of the combustion chamber. to the edges of the fireplace -10 - 30%. above the fireplace - 20 - 40%;

į degimo kamerą paduoda tokį oro kiekį, kad efektyvus degimo židinys sudarytų 15 - 20 cm pakuroje esančio kuro aukščio; feeds the amount of air into the combustion chamber so that the effective combustion fireplace would be 15-20 cm high in the fuel;

Kitas šio išradimo tikslas - pateikti centrinio šildymo katilo konstrukciją kurioje Įgyvendintas siūlomas kuro deginimo būdas. Another object of the present invention is to provide a central heating boiler construction in which the proposed method of fuel combustion is implemented.

Nurodytas tikslas pasiekiamas tuo, kad šildymo katilas turi kuro degimo kamerą, kurios dviguboje sienelėje suformuota talpa užpildyta vandeniu, dūmų išėjimo angą kuro pakrovimo ir pelenų valymo angas su durelėmis ir šildomo vandens įėjimo bei išėjimo išvadus, degimo kamera pastatyta vertikaliai ir turi apvalaus arba daugiakampio cilindro formą kurio viršuje padaryta anga, o joje įstatytas galintis laisvai judėti aukštyn - žemyn oro padavimo vamzdis, užsibaigiantis oro skirstytuvu, kuris remiasi į degimo kameroje esantį kurąThe stated aim is achieved by the boiler having a fuel combustion chamber with a double-walled tank filled with water, a smoke outlet for fuel loading and ash purification with a door and heated water inlet and outlet outlet, the combustion chamber is vertical and has a round or polygonal cylinder a molded hole at the top with a freely moving up and down air supply pipe terminating in an air distributor based on fuel in the combustion chamber

Kad nurodytas tikslas būtų lengviau pasiekiamas, kai kurie šildymo katilo esminiai požymiai konkretizuojami:In order to facilitate the achievement of the stated aim, some essential features of the boiler are specified:

oro skirstytuvas padarytas tuščiaviduris ir turi disko formą kurio viršutinėje dalyje padarytas antgalis jo sujungimui su oro padavimo vamzdžiu, o apatinėje dalyje - kūginė galvutė. Disko periferinėje dalyje, galvutės siaurajame gale ir šonuose, o taip pat antgalyje padarytos kiaurymės, susisiekiančios su oro skirstytuvo vidine ertme;the air distributor is hollow and has a disc shape with a nozzle for connecting it to the air supply pipe on the upper part and a conical head on the lower part. In the periphery of the disk, at the narrow end and sides of the head, and in the nozzle, holes are made to contact the inner cavity of the air distributor;

- oro skirstytuvo disko plotas sudaro 0,3- 0,5 degimo kameros skerspjūvio ploto; - the area of the air distributor disc is 0.3 to 0.5 in cross-sectional area of the combustion chamber;

- oro padavimo vamzdis, siekiant sumažinti jo ilgį, padarytas teleskopinės konstrukcijos (mažesnio diametro vamzdis įkištas į kitą vamzdį ir gali jame lengvai judėti). - air supply tube made by telescopic construction to reduce its length (the smaller diameter tube is inserted into another tube and can move easily within it).

Išradimo esmė paaiškinta brėžinyje, kuriame pavaizduotas šildymo katilo išilginis pjūvis. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The drawing illustrates a longitudinal section of a boiler.

Šildymo katilas susideda iš šių pagrindinių dalių: degimo kameros 1, oro padavimo vamzdžio 2, oro skirstytuvo 3, dangčio 4 ir prie jo pritvirtinto oro tarpinio cilindro 5, o taip pat apsauginio korpuso 6 ir šilumos izoliacijos apvalkalo The boiler consists of the following main parts: combustion chamber 1, air supply pipe 2, air distributor 3, cover 4 and the air intermediate cylinder 5 attached thereto, as well as the protective housing 6 and the thermal insulation casing

7. 7th

Degimo kamera 1 padaryta vertikalaus cilindro formos ir turi dvigubą sienelę - vidinę 8 ir išorinę 9. Talpa sienelėje užpildyta vandeniu 10. Viršutinėje degimo kameros 1 dalyje padarytos dūmų išėjimo anga 11 ir kuro pakrovimo anga 12. Apatinėje degimo kameros 1 dalyje padaryta pelenų valymo anga 13. Kuro pakrovimo ir pelenų valymo angos 12, 13 turi dureles, atitinkamai 14, 15. Degimo kameros 1 viršus uždarytas dangčiu 4, o tarpinis cilindras 5 yra įleistas į degimo kameros 1 vidų. Tarp tarpinio cilindro 5 ir vidinės degimo kameros 1 sienelės 8 yra tarpas 16, todėl dūmai nukreipiami palei sienelę 8, be to. tarpinio cilindro 5 dugnas turi pertvarą kuri prailgina dūmų kelią iki išėjimo angos 11. Dangtyje 4 yra oro įėjimo anga 17.The combustion chamber 1 is made in the form of a vertical cylinder and has a double wall - inner 8 and outer 9. The tank is filled with water 10. Smoke outlet 11 in the upper part 1 of the combustion chamber and fuel loading hole 12 in the lower part of combustion chamber 13 The fuel loading and ash cleaning openings 12, 13 have a door 14, 15 respectively. The top of the combustion chamber 1 is closed by a lid 4 and the intermediate cylinder 5 is inserted into the interior of the combustion chamber 1. There is a gap 16 between the intermediate cylinder 5 and the inner wall 8 of the combustion chamber 1 so that the smoke is directed along the wall 8 in addition. the bottom of the intermediate cylinder 5 has a baffle which extends the smoke path to the outlet 11. The lid 4 has an air inlet 17.

Oro padavimo vamzdis 2, siekiant sumažinti jo ilgį. turi teleskopinę konstrukciją, t.y., į didesnio diametro vamzdį yra įmautas ir gali jame laisvai slankioti mažesnio diametro vamzdis. Brėžinyje parodytas oro padavimo vamzdis 2 susideda iš trijų skirtingo diametro vamzdžių. Oro padavimo vamzdis 2 per kiaurymę, esančią tarpinio cilindro 5 dugne, įkištas į degimo kameros 1 vidų.Air supply pipe 2 to reduce its length. has a telescoping structure, i.e. a tube of larger diameter is slid into and is able to slide freely in the tube of smaller diameter. The air supply tube 2 shown in the drawing consists of three tubes of different diameters. The air supply pipe 2 is inserted through a hole in the bottom of the intermediate cylinder 5 into the interior of the combustion chamber 1.

Oro skirstytuvas 3 padarytas tuščiaviduris ir turi disko formą. Viršutinėje jo dalyje padarytas antgalis 18. o apatinėje dalyje - kūginė galvutė 19. Periferinėje oro skirstytuvo 3 disko dalyje, antgalyje 18 ir galvutės 19 siaurajame gale bei šonuose yra padarytos kiaurymės atitinkamai 3a. 18a. 19a ir 19b. susisiekiančios su oro skirstytuvo vidine ertme.The air distributor 3 is hollow and has a disc shape. At its upper part a nozzle 18 is made and at its lower part a conical head 19. At the peripheral portion of the disk 3 of the air distributor, the nozzle 18 and the narrow end and sides of the head 19 are respectively made with holes 3a. 18a. 19a and 19b. communicating with the inner cavity of the air distributor.

Oro skirstytuvas 3 per antgalį 17 sujungtas su vidiniu oro padavimo vamzdžiu 2a. Prie vidinio oro padavimo vamzdžio 2a pritvirtintas plonas lynas 20, kuris per dangtį 4 ir skridinėlius 21,22 išvestas į šildymo katilo išorę. The air distributor 3 is connected via the nozzle 17 to the inner air supply pipe 2a. A thin rope 20 is attached to the inner air supply pipe 2a, which is led through the lid 4 and the pulleys 21,22 to the outside of the boiler.

Oro įėjimo angoje yra įmontuota sklendė 23. Šildymo katilas statomas 5 (tvirtinamas) ant pamato 24 iš plytų arba ugniai atsparaus betono. The air inlet is equipped with a damper 23. The boiler is placed 5 (fixed) on a foundation 24 made of brick or refractory concrete.

Brėžinyje neparodyti vandens įėjimo ir išėjimo išvadai. The drawing does not show the water inlet and outlet terminals.

Šildymo katilas paruošiamas degimui šiuo būdu. The boiler is prepared for combustion in this way.

Patraukus už lyno 20, oro skirstytuvas 3 su oro padavimo vamzdžiu 2 10 pritraukiamas (pakeliamas) prie tarpinio cilindro 5 dugno. Atidaromos durelės 14 ir per kuro pakrovimo angą 12 kuras pakraunamas į degimo kamerą iki viršaus, ant viršaus uždedamos prakuros, atleidžiamas lynas 20 ir oro skirstytuvas 3 įsiremia į prakuras bei viršutinę kuro dalį.After pulling on the rope 20, the air distributor 3 with the air supply pipe 2 10 is attracted (raised) to the bottom of the intermediate cylinder 5. A door 14 is opened and, through the fuel loading opening 12, the fuel is loaded into the combustion chamber up to the top, with the combustion rests on top, the release rope 20 and the air distributor 3 resting on the latches and the upper portion of the fuel.

Šildymo katilas veikia tokiu būdu.The boiler operates in this way.

Atidarius dureles 14 ir sklendę -23. per pakrovimo angą 12 uždegamos prakuros ir durelės 14 uždaromos. Degant kurui, jo kiekis degimo kameroje 1 mažėja, degimo židinys leidžiasi (slenka) žemyn. Kadangi oro skirstytuvas 3 yra įremtas į degantį kurą, todėl jis irgi leidžiasi žemyn iki degimo kameros 1 dugno, kol sudega visas kuras. Degant kurui išsiskiria šiluma, kuri per sienelę 8.Opening door 14 and damper -23. through the loading opening 12, the fires are ignited and the door 14 is closed. As the fuel burns, the amount of fuel in the combustion chamber 1 decreases and the firing furnace goes down. Since the air distributor 3 is based on the combustible fuel, it also descends to the bottom of the combustion chamber 1 until all the fuel is burned. Burning fuel releases heat, which passes through the wall 8.

perduodama vandeniui 10. transmitted to water 10.

Degimas vyksta šiuo būdu. Combustion takes place in this way.

Per oro padavimo angą 17, tarpinį cilindrą 5, oro padavimo vamzdį 2 ir oro skirstytuvą 3 į degimo kamerą 1 patenka oras. Oras skirstytuve 3 paskirstomas taip, kad viena oro dalis per kiaurymes 19a, 19b patenka tiesiai į degimo židinį, kita oro dalis per kiaurymes 3a patenka į židinio kraštus, o trečia oro dalis per kiaurymes 18a patenka virš oro skirstytuvo 3 disko. Oras. patenkantis į degimo židinį per galvutę 19 (kiaurymės 19a, 19b). dalyvauja CO generacijoje, oras, patenkantis per kiaurymes 3a, dalinai dalyvauja CO generacijoje ir dalinai CO degime, o oras. patenkantis per kiaurymes 18a. dalyv auja CO degime.Air is introduced into the combustion chamber 1 through the air supply port 17, the intermediate cylinder 5, the air supply pipe 2 and the air distributor 3. The air in the distributor 3 is distributed such that one air passes directly through the openings 19a, 19b into the combustion fireplace, the other air passes through the openings 3a into the edges of the fireplace and the third air passes through the openings 18a over the air distributor disc. The weather. entering the combustion hearth through the head 19 (holes 19a, 19b). participates in CO generation, air passing through holes 3a, partially participates in CO generation and partially CO combustion, and air. penetrating through holes 18a. participates in CO combustion.

Paduodamas į degimo kamerą oras pasiskirsto taip: 40 - 60 % patenka į degimo židinio centrą. 10-30 % patenka į degimo židinio kraštus. 20- 40 % virš deuimo židinio.The distribution of air to the combustion chamber is as follows: 40 - 60% enters the center of the combustion chamber. 10-30% fall to the edges of the fireplace. 20-40% above the deuim focal point.

Pateikiamo kieto kuro deginimo būdo pranašumas yra tai, kad šildymo katilas pagrindinį degimo laiką veikia optimaliu režimu - intensyviai dega tik viršutinė kuro dalis, išsiskiriančios degios dujos neatšąla, nekaitina viso kuro, esančio degimo kameroje, ir, priešpriešiais susitikusios su oru, efektyviai sudega.The advantage of the presented solid fuel combustion method is that the boiler operates in the optimum mode of the main combustion time - only the upper part of the fuel burns intensively, the combustible gas escapes, does not heat all the fuel contained in the combustion chamber and burns efficiently.

Pateikiamame šildymo katile galima deginti malkas ir kitas medienos atliekas, pvz., pjuvenas. Šildymo katilo galingumas priklauso nuo degimo kameros skerspjūvio ploto, degimo laikas - nuo degimo kameros aukščio. Kuro degimo intensyvumą galima nustatyti rankiniu būdu arba automatiškai reguliuoti traukos reguliatoriumi, atidarant ar uždarant sklendę 23.The supplied boiler can burn wood and other wood waste such as sawdust. The power of the boiler depends on the cross-sectional area of the combustion chamber and the burning time depends on the height of the combustion chamber. Fuel burn intensity can be adjusted manually or automatically by traction control by opening or closing the damper 23.

Siūlomą kieto kuro deginimo būdą galima taikyti įvairaus galingumo šildymo įrenginiuose.The proposed method of solid fuel combustion can be applied in heating installations of various capacities.

Claims (8)

 1. IŠRADIMO APIBRĖŽTIS DEFINITION OF INVENTION
  1. Kieto kuro deginimo būdas, kai pakrautas į degimo kamerą kuras, padavus orą. uždegamas, besiskiriantis tuo, kad kurą uždega, orą į degimo 1. The method of combustion of solid fuels with the air loaded into the combustion chamber. ignited, characterized by the fact that the fuel is ignited, the air into the combustion
  5 židinį paduoda ir paskirsto iš viršaus. 5 fireplace feeds and distributes from above.
 2. 2. Būdas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad orą paduoda vamzdžiu, užsibaigiančiu oro skirstytuvu, kuris remiasi į degimo židinį ir leidžiasi žemyn, mažėjant kuro kiekiui degimo kameroje. 2. A method according to claim 1, characterized in that the air is supplied by a pipe terminating in an air distributor which rests on the combustion chamber and descends as the amount of fuel in the combustion chamber decreases.
 3. 3. Būdas pagal I, 2 punktus, besiskiriantis tuo, kad paduodamą orą 3. The method of claim 1, wherein the air is supplied
  10 paskirsto taip, kad patektų %: į degimo židinį - 40 - 60, į degimo židinio kraštus - 10-30, virš degimo židinio - 20- 40. 10 distributes in such a way that it reaches%: 40 - 60 in the fireplace, 10-30 in the edges of the fireplace, 20 - 40 above the fireplace.
 4. 4. Būdas pagal 1 - 3 punktus, besiskiriantis tuo, kad paduoda tokį oro kiekį, kad degimo židinys sudarytų 15 - 20 cm degimo kameroje esančio kuro įkrovos aukščio. 4. A method as claimed in claims 1 to 3, characterized in that the amount of air is supplied such that the combustion hearth is 15 to 20 cm in height from the fuel charge in the combustion chamber.
  15 15th
 5. 5. Šildymo katilas, turintis degimo kamerą (1), kurios dviguboje sienelėje (8, 5. A boiler with a combustion chamber (1) having a double wall (8,
  9) padaryta talpa užpildyta vandeniu (10), dūmų išėjimo angą (11), pakrovimo (12) ir pelenų valymo (13) angas su durelėmis (14, 15) ir šildomo vandens įėjimo bei išėjimo išvadus, besiskiriantis tuo, kad degimo kamera (1) pastatyta vertikaliai ir turi apvalaus arba daugiakampio 9) a container filled with water (10), smoke outlet (11), loading (12) and ash cleaning (13) with door (14, 15) and heated water inlet and outlet outlet, characterized in that the combustion chamber ( 1) built vertically and has a round or polygonal shape
  20 cilindro formą, kurio viršuje padaryta anga, o joje įstatytas galintis laisvai slankioti aukštyn - žemyn oro padavimo vamzdis (2), užsibaigiantis oro skirstytuvu (3), kuris remiasi įdegimo kameroje (1) esantį kurą. 20 having a cylindrical shape with a hole at the top and a freely sliding up and down air supply tube (2) terminating in an air distributor (3) based on the fuel contained in the tanning chamber (1).
 6. 6. Katilas pagal 5 punktą, besiskiriantis tuo, kad oro skirstytuvas (3) padarytas tuščiaviduris ir turi disko formą, kurio viršutinėje dalyje 6. A boiler according to claim 5, characterized in that the air distributor (3) is hollow and has a disk shape with an upper part
  25 padarytas antgalis (18), o apatinėje dalyje - kūginė galvutė (19), be to, disko periferinėje dalyje, siaurajame galvutės gale ir jos šonuose, o taip pat ir antgalyje padarytos kiaurymės (3a, 19a, 19b, 18a), susisiekiančios su oro skirstytuvo (3) vidine ertme. 25 and a tapered head (19) at the lower end, in addition, at the peripheral portion of the disc, at the narrow end of the head and at its sides, and in the aperture (3a, 19a, 19b, 18a) the inner cavity of the air distributor (3).
 7. 7. Katilas pagal 5. 6 punktus, besiskiriantis tuo. kad oro skirstytuvo 7. The boiler of claim 5. 6, wherein. that air distributor
  30 (3) disko plotas sudaro 0,3 - 0.5 degimo kameros (1) skerspjūvio ploto. The area of the 30 (3) disc is 0.3 to 0.5 in cross-sectional area of the combustion chamber (1).
 8. 8. Katilas pagal 5 punktą, besiskiriantis tuo. kad oro padavimo vamzdis (2) padarytas teleskopinės konstrukcijos. 8. A boiler according to claim 5, characterized in that. that the air supply tube (2) is of telescopic construction.
LT2001044A 2001-04-19 2001-04-19 Solid fuel burning method and heating boiler LT4998B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT2001044A LT4998B (en) 2001-04-19 2001-04-19 Solid fuel burning method and heating boiler

Applications Claiming Priority (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT2001044A LT4998B (en) 2001-04-19 2001-04-19 Solid fuel burning method and heating boiler
EP02764106A EP1389286B1 (en) 2001-04-19 2002-04-12 Solid fuel burning method and heating boiler
EA200301136A EA005303B1 (en) 2001-04-19 2002-04-12 Solid fuel burning method and heating boiler
EEP200300508A EE04976B1 (en) 2001-04-19 2002-04-12 Method of controlling and distributing combustion chamber air and combustion chamber firebox
PL368070A PL202124B1 (en) 2001-04-19 2002-04-12 Solid fuel burning method and heating boiler
DE60222887T DE60222887T2 (en) 2001-04-19 2002-04-12 SOLID FUEL COMBUSTION PROCESSES AND HEATING BOILERS
PCT/LT2002/000003 WO2002086390A1 (en) 2001-04-19 2002-04-12 Solid fuel burning method and heating boiler
AT02764106T AT375480T (en) 2001-04-19 2002-04-12 SOLID FUEL COMBUSTION PROCESSES AND HEATING BOILERS
LVP-03-117A LV13136B (en) 2001-04-19 2003-10-21 Air feed and distribution in combustion chamber method and heating boiler

Publications (2)

Publication Number Publication Date
LT2001044A LT2001044A (en) 2002-11-25
LT4998B true LT4998B (en) 2003-02-25

Family

ID=19721538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
LT2001044A LT4998B (en) 2001-04-19 2001-04-19 Solid fuel burning method and heating boiler

Country Status (9)

Country Link
EP (1) EP1389286B1 (en)
AT (1) AT375480T (en)
DE (1) DE60222887T2 (en)
EA (1) EA005303B1 (en)
EE (1) EE04976B1 (en)
LT (1) LT4998B (en)
LV (1) LV13136B (en)
PL (1) PL202124B1 (en)
WO (1) WO2002086390A1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LT5542B (en) 2007-04-25 2009-01-26 Edmundas Štrupaitis Sildymo katilas
LT5644B (en) 2008-06-10 2010-03-25 Algimantas Butkus Central heating boiler
LT5785B (en) 2010-02-03 2011-11-25 Stanislav ZACHAŽEVSKI Solid fuel boiler with gravity fuel suply
LT5954B (en) 2012-07-26 2013-07-25 Arūnas NEČIONIS Different biofuels supply and combustion system and it's operation method
LT6387B (en) 2015-09-25 2017-04-25 Štrupaitienė Elena Heating boiler

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459145C1 (en) * 2011-03-25 2012-08-20 Владимир Александрович Илиодоров Solid fuel combustion method, and heating appliance for its implementation
WO2013055285A1 (en) * 2011-10-12 2013-04-18 Ecomb Ab (Publ) Combustion chamber supply device and method thereof
RU2502019C1 (en) * 2012-06-25 2013-12-20 Владимир Александрович Илиодоров Air distributor of solid fuel heating device of upper burning (versions)
LT6094B (en) 2013-07-10 2014-11-25 Uab "Vakaro Rasa" Upper combustion heating device
RU2525755C1 (en) * 2013-08-08 2014-08-20 Максим Юрьевич Ваганов Overhead combustion heater
RU2546365C1 (en) * 2013-10-29 2015-04-10 Владимир Александрович Илиодоров Continuous burning heating boiler
RU2561351C1 (en) * 2014-01-20 2015-08-27 Владимир Александрович Илиодоров Air supply device in upper combustion heaters
RU2598617C1 (en) * 2015-03-27 2016-09-27 Константин Евгеньевич Бессонов Heating boiler
RU176869U1 (en) * 2016-04-06 2018-01-31 Максим Юрьевич Ваганов Upper combined heating unit
RU171801U1 (en) * 2017-03-29 2017-06-16 Апетян Павел Мкртычевич FUEL PISTON
RU2698343C2 (en) * 2017-12-28 2019-08-26 Общество с ограниченной ответственностью "Стропува" Portable oven
RU2709257C1 (en) * 2019-09-10 2019-12-17 Апетян Павел Мкртычевич Stove
RU2719290C1 (en) * 2019-10-01 2020-04-17 Апетян Павел Мкртычевич Furnace upper combustion system

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LT4588B (en) 1998-01-06 1999-12-27 Antanas Edmundas Skabickas A heating device

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH182328A (en) * 1935-03-01 1936-02-15 Mueller Albert Automatic burner for small coals.
CH222759A (en) * 1940-10-31 1942-08-15 Leon Blanchoud Pierre Device for regulating the operation of a fireplace.
US4823710A (en) * 1987-10-13 1989-04-25 Canadian Liquid Air Ltd.- Air Liquide Canada Ltee. Non-peripheral blowing of oxygen-containing gas in steam generating boilers
US4782765A (en) * 1987-10-26 1988-11-08 Mcc Research & Development Corporation Pellet fuel burner
JPH0756371B2 (en) * 1992-02-21 1995-06-14 熱技研工業株式会社 Incinerator
DE10021434A1 (en) * 1999-05-03 2000-12-21 E T R En Technik Und Recycling Burner for solid material has a cylindrical burn chamber feed from underneath and mounted on height adjusting supports
AT3840U1 (en) * 1999-07-21 2000-08-25 Beckmann Georg Dr METHOD FOR BURNING AND GASIFYING SOLID BIOMASSES IN A COMBUSTION CHAMBER

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LT4588B (en) 1998-01-06 1999-12-27 Antanas Edmundas Skabickas A heating device

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LT5542B (en) 2007-04-25 2009-01-26 Edmundas Štrupaitis Sildymo katilas
LT5644B (en) 2008-06-10 2010-03-25 Algimantas Butkus Central heating boiler
LT5785B (en) 2010-02-03 2011-11-25 Stanislav ZACHAŽEVSKI Solid fuel boiler with gravity fuel suply
LT5954B (en) 2012-07-26 2013-07-25 Arūnas NEČIONIS Different biofuels supply and combustion system and it's operation method
LT6387B (en) 2015-09-25 2017-04-25 Štrupaitienė Elena Heating boiler

Also Published As

Publication number Publication date
EE200300508A (en) 2004-02-16
DE60222887D1 (en) 2007-11-22
EP1389286A1 (en) 2004-02-18
EE04976B1 (en) 2008-02-15
PL368070A1 (en) 2005-03-21
WO2002086390A1 (en) 2002-10-31
DE60222887T2 (en) 2008-07-24
AT375480T (en) 2007-10-15
LV13136B (en) 2004-05-20
EA005303B1 (en) 2004-12-30
PL202124B1 (en) 2009-06-30
EA200301136A1 (en) 2004-04-29
EP1389286B1 (en) 2007-10-10
LT2001044A (en) 2002-11-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0977965B1 (en) Solid fuel burner for a heating apparatus
US5842463A (en) Portable wood burning camp stove
US4559882A (en) Biomass-fueled furnace
US4782765A (en) Pellet fuel burner
US8464704B2 (en) Combustion apparatus for solid fuel
FI89204C (en) Forehead
KR100917787B1 (en) Hot air blower for solid fuel
JP4206440B2 (en) Solid biomass fuel combustion system
CA2625536C (en) Wood fired boiler
US4343288A (en) Furnace
WO1996001393A1 (en) Mixing chamber arrangement
KR101524436B1 (en) Firewood and pellet combination stove
PL198756B1 (en) Burner for solid fuel
EP1389286B1 (en) Solid fuel burning method and heating boiler
CN201281371Y (en) Double suction type biomass heating and cooking furnace
US4836115A (en) Vertical furnace
RU132530U1 (en) Long burning solid fuel boiler
JP5637690B2 (en) Combustion chamber for burning solid fuel
US4630553A (en) Dual stage combustion furnace
CN103528100B (en) Picnic furnace
FI118823B (en) Incineration method and incinerator
KR101587377B1 (en) Reverse combustion firewood stove
CN105889901A (en) Fixed grate boiler allowing square bundle of stalks to be combusted
CN104081127A (en) Campfire stove
US4484530A (en) Dual stage combustion furnace

Legal Events

Date Code Title Description
QB9A Licensing

Owner name: VSI "STROPUVA", LT

Effective date: 20050530

QB9A Licensing

Owner name: UAB "VAKARO RASA", LT

Effective date: 20060519

Owner name: UAB "STROPUVA IR KO", LT

Effective date: 20060427

QB9A Licensing

Owner name: UAB "SEIFUVA", LT

Effective date: 20061114

QB9A Licensing

Owner name: UAB "MAZEIKIU POLIUS", LT

Effective date: 20061010

MM9A Lapsed patents

Effective date: 20180419