BE1018593A5 - MULTIFUNCTIONAL WORK CAGE WITH IMPROVED PROPERTIES. - Google Patents

MULTIFUNCTIONAL WORK CAGE WITH IMPROVED PROPERTIES. Download PDF

Info

Publication number
BE1018593A5
BE1018593A5 BE200900241A BE200900241A BE1018593A5 BE 1018593 A5 BE1018593 A5 BE 1018593A5 BE 200900241 A BE200900241 A BE 200900241A BE 200900241 A BE200900241 A BE 200900241A BE 1018593 A5 BE1018593 A5 BE 1018593A5
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
platform
measuring
work cage
work
cage
Prior art date
Application number
BE200900241A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Lille Allenbroer Leo Alix De
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lille Allenbroer Leo Alix De filed Critical Lille Allenbroer Leo Alix De
Priority to BE200900241 priority Critical
Priority to BE200900241A priority patent/BE1018593A5/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1018593A5 publication Critical patent/BE1018593A5/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
    • B66F11/00Lifting devices specially adapted for particular uses not otherwise provided for
    • B66F11/04Lifting devices specially adapted for particular uses not otherwise provided for for movable platforms or cabins, e.g. on vehicles, permitting workmen to place themselves in any desired position for carrying out required operations

Abstract

Werkkooi voor een inrichting voor het verrichten van werkzaamheden op moeilijk te bereiken locaties, zoals grote hoogtes, omvattende een eerste platform met eerste leuningstructuren, instelbare verbindingsmiddelen tussen het eerste platform en elk tweede platform, een en ander zodanig dat elke tweede platform een verlenging vormt van het eerste platform.Work cage for a device for performing work at locations that are difficult to reach, such as great heights, comprising a first platform with first handrail structures, adjustable connecting means between the first platform and each second platform, all this such that each second platform forms an extension of the first platform.

Description

Multifunctionele werkkooi met verbeterde eigenschappen Multifunctional work cage with improved properties
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkkooi voor gebruik in een al dan niet mobiele inrichting voor het verrichten van werkzaamheden op moeilijk te bereiken locaties, zoals op grote hoogtes. The present invention relates to a work cage for use in a mobile or non-mobile device for performing work at locations that are difficult to reach, such as at great heights.
Dergelijke werkkooien zijn algemeen bekend en worden bijvoorbeeld gebruikt in hoogwerkers, verreikers, kranen, etc. Een nadeel van de bekende werkkooien is dat deze doorgaans vrij klein zijn en dat de toegestane belasting en het aantal toegestane personen in de werkkooi doorgaans relatief laag zijn.Such work cages are generally known and are used, for example, in aerial platforms, telehandlers, cranes, etc. A disadvantage of the known work cages is that they are generally quite small and that the allowable load and the number of persons allowed in the work cage are generally relatively low.
EP 1 775 255 beschrijft een werkkooi voor montage op het uiteinde van een telescopische arm. De werkkooi heeft twee uitklapbare wanden 21, 21', zie figuren 1-5. Verder zijn tevens uitklapbare leuningstructuren voorzien.EP 1 775 255 describes a working cage for mounting on the end of a telescopic arm. The working cage has two folding walls 21, 21 ', see figures 1-5. Fold-out handrail structures are also provided.
US 6,439,341 beschrijft een verbindingsstuk met een zwenkmechanisme (rond as A) en met een landingssensor 19, zie figuur 2 en figuren 7 en 8. De landingssensor 19 omvat een eerste met een hefarm verbonden deel 21 en een tweede met het werkplatform verbonden deel 23. Tussen dit eerste deel 21 en dit tweede deel 23 is een pivoteerbare verbindingsstang 37 met een rekstrook 11 gemonteerd, zie figuur 8 en figuur 9.US 6,439,341 describes a connecting piece with a pivoting mechanism (around axis A) and with a landing sensor 19, see figure 2 and figures 7 and 8. The landing sensor 19 comprises a first part 21 connected to a lifting arm and a second part 23 connected to the working platform. A pivotable connecting rod 37 with a strain gauge 11 is mounted between this first part 21 and this second part 23, see figure 8 and figure 9.
De uitvinding heeft als doel een multifunctionele werkkooi met verbeterde eigenschappen voor te stellen.The invention has for its object to propose a multifunctional work cage with improved properties.
Daartoe onderscheidt de uitvinding zich daarin dat de werkkooi een eerste platform met eerste leuningstructuren, ten minste één tweede platform met tweede leuningstructuren, en instelbare verbindingsmiddelen tussen het eerste platform en elk tweede platform, omvat, een en ander zodanig dat elke tweede platform een verlenging vormt van het eerste platform.To this end, the invention is distinguished in that the working cage comprises a first platform with first handrail structures, at least one second platform with second handrail structures, and adjustable connecting means between the first platform and each second platform, all such that each second platform forms an extension from the first platform.
Op die manier wordt een multifunctionele kooi verkregen met een instelbare breedte.In this way a multifunctional cage with an adjustable width is obtained.
De term "instelbare verbindingsmiddelen" dient ruim geïnterpreteerd te worden in de zin dat de totale breedte van de werkkooi bijvoorbeeld stapsgewijs of continu instelbaar kan zijn, of dat de breedte bijvoorbeeld slechts twee waarden kan aannemen. Zo kunnen bijvoorbeeld telescopische verbindingsmiddelen voorzien zijn die een groot aantal variabele breedtes toelaten. Volgens een andere uitvoering kunnen echter ook scharnieren voorzien zijn tussen het eerste platform en elke tweede platform, waarbij elk tweede platform beweegbaar is tussen een ingeklapte en een uitgeklapte stand, zodanig dat al naar gelang het aantal tweede platformen twee of meer verschillende totale breedtes mogelijk zijn.The term "adjustable connection means" should be interpreted broadly in the sense that the total width of the working cage can be adjustable, for example, stepwise or continuously, or that the width can for instance only assume two values. For example, telescopic connecting means can be provided that allow a large number of variable widths. According to another embodiment, however, hinges can also be provided between the first platform and each second platform, wherein each second platform is movable between a collapsed and an unfolded position, such that two or more different total widths are possible depending on the number of second platforms .
Verder zijn de maten van de werkkooi bij voorkeur zodanig gekozen dat de werkkooi in de stand met minimale breedte gemakkelijk transporteerbaar is. Furthermore, the dimensions of the work cage are preferably chosen such that the work cage is easily transportable in the position with minimum width.
Volgens een voorkeursuitvoering bestaat het ten minste één tweede platform uit twee zijplatformen aan weerseinden van het eerste platform. According to a preferred embodiment, the at least one second platform consists of two side platforms at both ends of the first platform.
Andere voordelige uitvoeringsvormen worden beschreven in de afhankelijke conclusies 2-11. Other advantageous embodiments are described in the dependent claims 2-11.
Volgens een ander aspect heeft de uitvinding betrekking op een verbindingsstuk voor het zwenkbaar verbinden van een belastbaar platform met een machine, bij voorkeur voor het verbinden van een werkkooi met een inrichting voor het verrichten van werkzaamheden op moeilijk te bereiken locaties, omvattende: - een dragend constructieonderdeel dat ingericht is om een buiging te vertonen bij belasting van het platform, en - meetmiddelen voor het meten van de grootte van deze buiging. Dergelijke meetmiddelen laten toe om op eenvoudige manier een overbelasting van het platform te detecteren.According to another aspect, the invention relates to a connecting piece for pivotally connecting a loadable platform to a machine, preferably for connecting a work cage to a device for performing work at locations that are difficult to reach, comprising: - a bearing structural component adapted to exhibit a bend when loading the platform, and - measuring means for measuring the magnitude of this bend. Such measuring means make it possible to detect an overload of the platform in a simple manner.
De meetmiddelen zijn bij voorkeur ingericht om de doorbuiging in verschillende richtingen te meten. Dit heeft het voordeel dat een overbelasting in een bepaalde richting gedetecteerd kan worden.The measuring means are preferably adapted to measure the deflection in different directions. This has the advantage that an overload in a certain direction can be detected.
Voordelige uitvoeringen van het verbindingsstuk kunnen bijvoorbeeld één of meer van de volgende eigenschappen hebben : - het dragend constructieonderdeel is ingericht om bij hoge belastingen een buiging te vertonen die duidelijk meetbaar is door de meetmiddelen; - het dragend constructieonderdeel is een profielstuk, een holle of volle stang, of elk ander element dat een meetbare buiging kan vertonen; - het dragend constructieonderdeel is in hoofdzaak evenwijdig gemonteerd aan de zwenkas van het verbindingsstuk; - het dragend constructieonderdeel heeft een rechthoekige doorsnede ; - de meetmiddelen omvatten een eerste stel meetmiddelen op een eerste zijde, een tweede stel meetmiddelen op een tweede tegenoverliggende zijde en een derde stel meetmiddelen op een frontale zijde tussen de eerste en tweede zijde, een en ander zodanig dat belastingen in verschillende richtingen meetbaar zijn; - de meetmiddelen omvatten ten minste één rekstrook.Advantageous embodiments of the connecting piece may, for example, have one or more of the following properties: - the bearing structural component is adapted to exhibit a bend at high loads that is clearly measurable by the measuring means; - the bearing construction component is a profile piece, a hollow or full rod, or any other element that can exhibit a measurable bend; - the supporting construction component is mounted substantially parallel to the pivot axis of the connecting piece; - the load-bearing structural component has a rectangular cross-section; - the measuring means comprise a first set of measuring means on a first side, a second set of measuring means on a second opposite side and a third set of measuring means on a frontal side between the first and second side, all such that loads can be measured in different directions; - the measuring means comprise at least one strain gauge.
- de meetmiddelen zijn gekoppeld met waarschuwingsmiddelen voor het waarschuwen van de gebruiker bij overbelasting. - the measuring means are coupled with warning means for warning the user in the event of an overload.
- het dragend constructieonderdeel is met behulp van klemmiddelen verbindbaar met het platform. - the supporting construction component can be connected to the platform by means of clamping means.
Volgens nog een ander aspect heeft de uitvinding betrekking op een verbindingsstuk voor het zwenkbaar verbinden van een belastbaar platform met een machine, bij voorkeur voor het verbinden van een werkkooi met een inrichting voor het verrichten van werkzaamheden op moeilijk te bereiken locaties, omvattende: - een eerste buisvormig stijf lichaam dat bedoeld is om verbonden te worden met het platform, waarbij de as van het eerste buisvormig stijf lichaam in de gemonteerde stand in hoofdzaak evenwijdig is aan het platform, - een tweede buisvormig stijf lichaam dat bedoeld is om verbonden te worden met de machine, waarbij de as van het tweede buisvormig stijf lichaam in de gemonteerde stand in hoofdzaak evenwijdig is aan het platform, - een zwenkas tussen het eerste en het tweede buisvormig lichaam, in hoofdzaak loodrecht op de assen van het eerste en tweede buisvormig lichaam.According to yet another aspect, the invention relates to a connecting piece for pivotally connecting a loadable platform to a machine, preferably for connecting a work cage to a device for performing work at locations that are difficult to reach, comprising: - a first tubular rigid body intended to be connected to the platform, the axis of the first tubular rigid body in the mounted position being substantially parallel to the platform, - a second tubular rigid body intended to be connected to the machine, wherein the axis of the second tubular rigid body in the mounted position is substantially parallel to the platform, a pivot axis between the first and the second tubular bodies, substantially perpendicular to the axes of the first and second tubular bodies.
Een dergelijke constructie heeft het voordeel zeer stijf, eenvoudig en compact te zijn in vergelijking met de bestaande verbindingsstukken. Such a construction has the advantage of being very rigid, simple and compact in comparison with the existing connecting pieces.
Volgens een voorkeursuitvoering zijn in het tweede buisvormig lichaam cilinders voor het aansturen van het zwenken gemonteerd. Verder kan het tweede buisvormig lichaam voorzien zijn van een draagplatform voor een hulpwerktuig. According to a preferred embodiment, cylinders for controlling the pivoting are mounted in the second tubular body. The second tubular body can further be provided with a support platform for an auxiliary tool.
De details die hieronder beschreven worden in de uitvoeringsvarianten getoond in de figuren kunnen elk afzonderlijk of in combinatie toegevoegd worden aan één van de hierboven beschreven uitvoeringen van de uitvinding. The details described below in the embodiment variants shown in the figures can each be added individually or in combination to one of the embodiments of the invention described above.
De onderhavige uitvinding zal nader toegelicht worden aan de hand van een aantal niet beperkende uitvoeringsvoorbeelden met verwijzing naar de tekeningen in bijlage, waarin: The present invention will be further elucidated on the basis of a number of non-limiting exemplary embodiments with reference to the attached drawings, in which:
Figuur 1 een perspectivisch vooraanzicht van een eerste uitvoeringsvorm van een werkkooi volgens de uitvinding is; Figuur 2 een aanzicht op grotere schaal van de linkerkant van de uitvoeringsvorm van figuur 1 is; Figure 1 is a front perspective view of a first embodiment of a work cage according to the invention; Figure 2 is a larger-scale view of the left-hand side of the embodiment of Figure 1;
Figuur 3 een perspectivisch achteraanzicht van de uitvoeringsvorm van figuur 1 is; Figure 3 is a rear perspective view of the embodiment of Figure 1;
Figuur 4 een detailaanzicht van de verbinding tussen de werkkooi en de werkarm in de uitvoeringsvorm van figuur 3 is; Figure 4 is a detailed view of the connection between the working cage and the working arm in the embodiment of Figure 3;
Figuren 5A-C schematisch een vooraanzicht van een tweede uitvoeringsvorm van een werkkooi volgens de uitvinding illustreren in respectievelijk een ingeklapte stand, een tussenstand en een uitgeklapte stand; Figures 5A-C schematically illustrate a front view of a second embodiment of a working cage according to the invention in a collapsed position, an intermediate position and an unfolded position, respectively;
Figuur 6 een mogelijke uivoering van de stang 25 van figuur 4 waarop rekstroken gemonteerd zijn, illustreert.Figure 6 illustrates a possible implementation of the rod 25 of Figure 4 on which strain gauges are mounted.
Figuur 1 illustreert een verbindingsstuk 2 dat op willekeurige wijze kan uitgevoerd zijn, waaraan een werkkooi 1 volgens een uitvoeringsvorm van de uitvinding is bevestigd. Het verbindingsstuk 2 is bedoeld voor verbinding met een al dan niet mobiele inrichting, zoals bijvoorbeeld een hoogwerker, een verreiker, een inrichting met een giek, een heftruck, etc. In de getoonde uitvoering is het verbindingsstuk 2 voorzien van een platform waarop een hulpkraan 20 is gemonteerd, maar de vakman zal begrijpen dat dit een optie is die weggelaten kan worden. Al naar gelang de machine waarmee de werkkooi wordt gecombineerd zullen typisch één of meer aangepaste verbindingsstukken worden voorzien. In het geval van een schaarhoogwerker, zal de werkkooi typisch aan zijn onderkant verbonden worden met de schaararm. Een voorbeeld van een verreiker of hijskraan waarmee de werkkooi volgens de uitvinding kan gecombineerd worden, wordt beschreven in het Belgisch octrooi BE 1014361 op naam van aanvraagster. Een voorbeeld van een telescopisch giek waarmee de werkkooi kan gecombineerd worden, wordt beschreven in het Belgisch octrooi BE 1012862 eveneens op naam van aanvraagster. De werkkooi kan verder ook gebruikt worden in combinatie met een kraan.Figure 1 illustrates a connecting piece 2 which can be designed in any way, to which a working cage 1 according to an embodiment of the invention is attached. The connecting piece 2 is intended for connection to a mobile or non-mobile device, such as for example a working platform, a telescopic handler, a device with a boom, a forklift, etc. In the shown embodiment the connecting piece 2 is provided with a platform on which an auxiliary crane 20 is mounted, but those skilled in the art will understand that this is an option that can be omitted. Depending on the machine with which the work cage is combined, one or more adapted connecting pieces will typically be provided. In the case of a scissor lift, the work cage will typically be connected at its bottom to the scissor arm. An example of a telescopic handler or crane with which the work cage according to the invention can be combined is described in the Belgian patent BE 1014361 in the name of the applicant. An example of a telescopic boom with which the working cage can be combined is described in the Belgian patent BE 1012862 also in the name of the applicant. The work cage can also be used in combination with a crane.
De werkkooi 1 is geconstrueerd volgens een mogelijke uitvoeringsvorm van de uitvinding. De werkkooi 1 omvat een langwerpig centraal werkplatform 3 en twee zijplatformen 4, 4' welke zich uitstrekken aan weerseinden van het langwerpig centraal platform 3, in het verlengde daarvan.The working cage 1 is constructed according to a possible embodiment of the invention. The working cage 1 comprises an elongated central working platform 3 and two side platforms 4, 4 'which extend at opposite ends of the elongated central platform 3, in line therewith.
Het centraal platform 3 heeft een bodem 10 en twee in hoofdzaak evenwijdige leuningstructuren 5a, 5b. Elk zijplatform 4 heeft een bodem 11, twee evenwijdige leuningstructuren 6a, 6b en een afsluiting 7 aan het uiteinde dat het verst verwijderd is van het centraal platform. De afsluiting 7 kan bijvoorbeeld uitgevoerd zijn als een dubbel beveiligde deur, zodanig dat twee handelingen nodig zijn om een dergelijke deur te openen. Zo kan de deur bijvoorbeeld aan één kant scharnierend zijn verbonden met de leuningstructuur 5a en kan aan de andere kant bijvoorbeeld een veergrendel zijn voorzien tussen deur en leuningstructuur 5b, in combinatie met een haak/flens systeem, zodanig dat enerzijds de veergrendel ontgrendeld moet worden en anderzijds de deur moet worden opgetild en opengedraaid om de deur te openen. Verder kan de deur voorzien zijn van een detectiesysteem dat detecteert of de deur open of dicht is. Door het voorzien van dergelijke deuren kunnen ladingen gemakkelijk vanaf de zijkant op het werkplatform geladen worden.The central platform 3 has a bottom 10 and two substantially parallel handrail structures 5a, 5b. Each side platform 4 has a bottom 11, two parallel handrail structures 6a, 6b and a closure 7 at the end that is furthest away from the central platform. The closure 7 can for instance be designed as a double-secured door, such that two operations are required to open such a door. For example, the door may be hinged on one side to the handrail structure 5a and on the other hand, for example, a spring latch may be provided between the door and handrail structure 5b, in combination with a hook / flange system, such that on the one hand the spring latch must be unlocked and on the other hand, the door must be lifted and opened to open the door. Furthermore, the door can be provided with a detection system that detects whether the door is open or closed. By providing such doors, loads can easily be loaded from the side onto the work platform.
De bodem 11 is bij het uiteinde dat grenst aan de bodem 10 van het centraal platform 3 voorzien van ankerpunten 8 voor het verankeren van een lading in de werkkooi. The bottom 11 is provided with anchor points 8 at the end adjacent to the bottom 10 of the central platform 3 for anchoring a load in the work cage.
Dergelijke ankerpunten kunnen uiteraard ook op andere plaatsen zijn voorzien. Such anchor points can of course also be provided at other places.
De kooi is bij voorkeur vervaardigd uit zeer hoogwaardige lichte materialen, waarbij bijvoorbeeld speciaal gewalste lichtgewicht profielen met een hoog traagheidsmoment gebruikt worden, een en ander zodanig dat het eigengewicht zeer laag is in verhouding tot de toegestane belasting. De materialen die in aanmerking komen voor de werkkooi zijn onder andere hoogsterkte staalsoorten, aluminium, in het bijzonder de aluminiumlegeringen die typisch gebruikt worden in vliegtuigen, sterke kunststoffen, composietmaterialen, etc.The cage is preferably made from very high-quality light materials, wherein, for example, specially rolled, lightweight profiles with a high moment of inertia are used, all such that the inherent weight is very low in relation to the permitted load. The materials that are eligible for the work cage include high strength steels, aluminum, in particular the aluminum alloys typically used in aircraft, strong plastics, composite materials, etc.
In de getoonde uitvoeringsvorm zijn de zijplatformen 4, 4' uitschuifbaar gemonteerd ten opzichte van het centraal platform 3. Meer in het bijzonder zijn de langse zijkanten van het centraal platform 3 voorzien van U profielen 12a, 12b, waarin zijkanten 13a, 13b van een zijplatform 4 geleidbaar zijn, zie figuur 2. Deze zijkanten 13a, 13b zijn hier gevormd als kokervormige profielen met een hoogte die aangepast is aan deze van de U profielen.In the embodiment shown, the side platforms 4, 4 'are slidably mounted with respect to the central platform 3. More in particular, the longitudinal sides of the central platform 3 are provided with U profiles 12a, 12b, in which sides 13a, 13b of a side platform 4 can be guided, see figure 2. These sides 13a, 13b are here shaped as tubular profiles with a height that is adapted to those of the U profiles.
De vakman zal begrijpen dat vele varianten mogelijk zijn om een dergelijke telescopische functie te verkrijgen waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan allerhande geleiderails. Volgens een andere variant kunnen de zijplatformen 4, 4' uitklapbaar verbonden zijn ten opzichte van het centraal platform 3, waarbij de zijplatformen 4, 4' bijvoorbeeld vanuit een verticale stand uitgeklapt kunnen worden naar een horizontale werkstand.Those skilled in the art will understand that many variants are possible in order to achieve such a telescopic function, for example all kinds of guide rails. According to another variant, the side platforms 4, 4 'can be foldably connected with respect to the central platform 3, wherein the side platforms 4, 4' can for instance be folded out from a vertical position to a horizontal working position.
Volgens nog een andere variant die schematisch geïllustreerd is in figuur 5A-C, zijn de zijplatformen 104, 104' beweegbaar vanuit een ingeklapte stand waarin de zijplatformen zich op het centraal werkplatform 103 bevinden naar een uitgeklapte stand waarin de zijplatformen zich in het verlengde van het centraal werkplatform 103 bevinden. In de getoonde uitvoering zijn voor elk zijplatform 104, 104' een stel scharnierend gemonteerde draagarmen 105a, 105b; 105a', 105b' voorzien (enkel 105a en 105a' zijn getoond in de figuur, maar aan de andere zijde van de zijplatformen zijn op analoge wijze armen 105b, 105b' voorzien). Deze draagarmen maken een cirkelvormige zijwaartse beweging om de zijplatformen 104, 104' te bewegen van de ingeklapte naar de uitgeklapte stand, zie figuren 5A-C.According to yet another variant schematically illustrated in Figs. 5A-C, the side platforms 104, 104 'are movable from a collapsed position in which the side platforms are located on the central working platform 103 to an unfolded position in which the side platforms are in line with the central work platform 103. In the embodiment shown, for each side platform 104, 104 'there are a pair of hinged mounted bearing arms 105a, 105b; 105a ', 105b' are provided (only 105a and 105a 'are shown in the figure, but on the other side of the side platforms arms 105b, 105b' are provided in an analogous manner). These support arms make a circular lateral movement to move the side platforms 104, 104 'from the collapsed to the collapsed position, see Figures 5A-C.
In de getoonde uitvoering heeft de bodem 10 van het centraal platform een lengte lc, bijvoorbeeld 7 meter, en een diepte d, en hebben de zijplatformen een bodem 11 met een lengte lz die in hoofdzaak gelijk is aan de helft van de lengte lc. Op die manier kan een werkkooi met een variabele lengte worden verkregen, waarbij de maximale lengte gelijk is aan twee keer de lengte van het centraal platform min de minimale overlap (2*lz) tussen het centraal platform en de zijplatformen. In het geval dat de lengte lc 7 meter is, kan de maximale lengte bijvoorbeeld 13m zijn. De vakman zal echter begrijpen dat de maten, en in het bijzonder de lengte- en dieptematen, aangepast kunnen zijn in functie van de noden van de gebruiker en/of in functie van de toepassing.In the embodiment shown, the bottom 10 of the central platform has a length lc, for example 7 meters, and a depth d, and the side platforms have a bottom 11 with a length lz that is substantially equal to half the length lc. In this way a working cage with a variable length can be obtained, wherein the maximum length is equal to twice the length of the central platform minus the minimum overlap (2 * 12) between the central platform and the side platforms. In the case that the length 1c is 7 meters, the maximum length can be, for example, 13m. Those skilled in the art will understand, however, that the dimensions, and in particular the length and depth dimensions, may be adapted in function of the needs of the user and / or in function of the application.
De verbinding tussen de leuningstructuren van het centraal platform 3 en de zijplatformen 4, 4' gebeurt typisch met een eindeslagbeveiliging 9a, 9b zoals twee haken die in elkaar grijpen, al dan niet in combinatie met een vergrendeling of overslaggrendels, De verbinding tussen de bodems 10, 11 kan bijvoorbeeld op een analoge wijze gebeuren. Volgens een variant kunnen de zijplatformen 4, 4' in verschillende niet volledig uitgeschoven standen 3 vergrendeld wordén ten opzichte van het centraal platform.The connection between the handrail structures of the central platform 3 and the side platforms 4, 4 'typically takes place with a end-stroke protection 9a, 9b such as two hooks that engage each other, whether or not in combination with a lock or transfer locks, The connection between the bottoms 10 11 can, for example, be done in an analogous manner. According to a variant, the side platforms 4, 4 'can be locked in different, not fully extended positions 3 relative to the central platform.
De onderzijde van de bodem van het centraal platform 3 kan verder versterkt zijn met verstijvingsribben 15, 16, zie figuur 1 en 3. Al naar gelang de lengte en diepte van het platform, de gewenste sterkte, etc kunnen deze in meer of mindere mate zijn aangebracht zijn in bepaalde posities of volgens een bepaald patroon, zoals volgens een honingraat structuur, een diagonale structuur, een laterale structuur, etc.The bottom of the bottom of the central platform 3 can be further reinforced with stiffening ribs 15, 16, see figures 1 and 3. Depending on the length and depth of the platform, the desired strength, etc., these can be to a greater or lesser extent are arranged in certain positions or according to a certain pattern, such as according to a honeycomb structure, a diagonal structure, a lateral structure, etc.
Figuur 3 toont een achteraanzicht van de werkkooi van figuur 1. Hierin is met name het verbindingsstuk 2 tussen de werkkooi 1 en een niet getoonde willekeurige machine te zien, welk verbindingsstuk verder in detail getoond is in figuur 4.Figure 3 shows a rear view of the working cage of Figure 1. In this figure, in particular, the connecting piece 2 between the working cage 1 and a random machine (not shown) is shown, which connecting piece is further shown in detail in Figure 4.
In de getoonde uitvoering bestaat de verbinding uit een dragende buisconstructie 2 die een zwenken van de werkkooi over 180 graden toelaat. Volgens een variant kan men een constructie voorzien die een zwenken van 0 tot 360 graden of een 360 graden continu zwenken. Verder kan een overbelasting detectiesysteem ingebouwd zijn dat in staat is om een overbelasting in de verschillende richtingen (frontaal, links/rechts) te detecteren.In the embodiment shown, the connection consists of a load-bearing tubular structure 2 that permits a swiveling of the work cage through 180 degrees. According to a variant, a construction can be provided which swivels from 0 to 360 degrees or a 360 degrees continuous rotation. Furthermore, an overload detection system can be built in which is capable of detecting an overload in the different directions (frontal, left / right).
De leuningstructuur 5b is aan de zijde met de dragende buisconstructie 2 verstevigd uitgevoerd met elementen 17, 18, 19. Verder zijn een frame 21 en twee bevestigingsprofielen 22, 23 voor de montage van het verbindingsstuk 2 voorzien. Tussen de bevestigingsprofielen 22, 23 is een stang 25 met rechthoekige doorsnede gemonteerd met behulp van bovenste (niet getoonde) en onderste klemblokken 38, 39 waartussen respectievelijk een boven- en ondereinde van de stang 25 klemmend is opgenomen.The handrail structure 5b is reinforced on the side with the bearing tubular structure 2 with elements 17, 18, 19. Furthermore, a frame 21 and two mounting profiles 22, 23 are provided for mounting the connecting piece 2. A rod 25 of rectangular cross-section is mounted between the fixing profiles 22, 23 with the aid of upper (not shown) and lower clamping blocks 38, 39 between which an upper and lower end of the rod 25 is clampingly mounted, respectively.
De stang 25 kan in de getoonde uitvoering naast een dragende functie ook een overlast detectiefunctie hebben. Daartoe kan de stang 25 voorzien zijn van één of meer rekstroken, i.e. stroken waarvan de weerstand verandert bij vervorming. Bij een doorbuiging van de stang als gevolg van ladingen in de werkkooi, kan deze buiging dus gemeten worden. Voor de montage van de rekstroken kunnen gaten met schroefdraad zijn voorzien in de stang 25. Volgens een voordelige uitvoering die getoond is in figuur 6 worden drie rekstroken gemonteerd op de stang 25: - een eerste rekstrook 55 op een frontale zijde 51, gemonteerd met bouten in gaten 53a, 53b; - een tweede rekstrook 54 op een rechter zijde 50, gemonteerd met bouten in gaten 52a, 52b; en - een derde in de figuur niet zichtbare rekstrook op de linker zijde tegenover de rechter zijde.In the embodiment shown, the rod 25 can, in addition to a supporting function, also have a nuisance detection function. To that end, the rod 25 can be provided with one or more strain gauges, i.e. strips whose resistance changes with deformation. With a bending of the rod as a result of loads in the working cage, this bending can therefore be measured. For mounting the strain gauges, threaded holes may be provided in the rod 25. According to an advantageous embodiment shown in Figure 6, three strain gauges are mounted on the rod 25: - a first strain gauge 55 on a frontal side 51, mounted with bolts in holes 53a, 53b; a second strain gauge 54 on a right-hand side 50 mounted with bolts in holes 52a, 52b; and - a third strain gauge, not visible in the figure, on the left-hand side opposite the right-hand side.
Op die manier kan de doorbuiging van de staaf gemeten worden in verschillende richtingen: frontaal, links en rechts.In this way the bending of the bar can be measured in different directions: frontal, left and right.
Op de stang 25 zijn twee zwenkvoeten 31a, 31b gelast, hier in de vorm van horizontale flenzen. Elke zwenkvoet 31a, 31b is voorzien van een zwenkas 32a, 32b die zich in het verlengde van elkaar uitstrekken. De zwenkassen 32a, 32b zijn verbonden met een draagbuis 27 waarin cilinders 29a, 29b voor het sturen van de zwenkbeweging gemonteerd zijn. De draagbuis 27 is door middel van een aanpikhaak 35 verbindbaar met een willekeurige machine. De vakman zal echter begrijpen dat in plaats van een aanpikhaak ook een ander type verbindingsmiddel gebruikt kan worden. De draagbuis 27 is voorzien van uitsparingen 36a, 36b (36b iis niet zichtbaar in figuur 4, maar ligt tegenover 36a), waardoor respectievelijk de cilinders 29a, 29b naar buiten steken. Deze uitsparingen hebben afmetingen die aangepast zijn aan nodige bewegingsvrijheid voor de cilinders 29a, 29b.Two swivel feet 31a, 31b are welded to the rod 25, here in the form of horizontal flanges. Each pivot foot 31a, 31b is provided with a pivot axis 32a, 32b which extend in line with each other. The pivot shafts 32a, 32b are connected to a support tube 27 in which cylinders 29a, 29b are mounted for controlling the pivoting movement. The carrier tube 27 can be connected to any machine by means of a hook 35. However, it will be understood by those skilled in the art that a different type of connecting means may be used instead of a hook. The carrier tube 27 is provided with recesses 36a, 36b (36b is not visible in Figure 4, but is opposite 36a), whereby the cylinders 29a, 29b respectively protrude. These recesses have dimensions adapted to the necessary freedom of movement for the cylinders 29a, 29b.
Tussen de steunvoeten is verder een dikwandige buis 24 voorzien, evenwijdig aan de zwenkassen, welke buis 24 enerzijds de constructie verstevigt door een verbindingsstuk te vormen tussen de steunvoeten 31a, 31b, en anderzijds een afzetpunt vormt voor de zuigerstangen 33a, 33b van de cilinders 29a, 29b. Daartoe is de buis 24 voorzien van bevestigingsflenzen 30 waarmee de uiteinden van de zuigerstangen 33a, 33b scharnierend zijn verbonden met behulp van verticale pennen 34a, 34b. Merk op dat de zuigerstang 33b getekend is in de niet verbonden stand.Furthermore, a thick-walled tube 24 is provided between the support feet, parallel to the pivot axes, which tube 24 on the one hand reinforces the construction by forming a connecting piece between the support feet 31a, 31b, and on the other hand forms a drop point for the piston rods 33a, 33b of the cylinders 29a , 29b. To this end, the tube 24 is provided with mounting flanges 30 with which the ends of the piston rods 33a, 33b are hingedly connected with the aid of vertical pins 34a, 34b. Note that the piston rod 33b is shown in the disconnected position.
Om het geheel verder te verstevigen is een verstijvingsbuis 26 gemonteerd, typisch gelast, tussen de zwenkvoeten 31a, 31b. Deze verstijvingsbuis 26 heeft hier eindflenzen, en is voorzien van gaten 40, 41 om de constructie lichten te maken. To further reinforce the whole, a stiffening tube 26 is mounted, typically welded, between the swivel feet 31a, 31b. This stiffening tube 26 here has end flanges, and is provided with holes 40, 41 to make the construction lights.
De draagbuis 27 kan verder voorzien zijn van een montageplatform 28 voor een voet 37 van een werktuig zoals een hulpkraan of een galg. The support tube 27 may further be provided with a mounting platform 28 for a base 37 of a tool such as an auxiliary crane or a gallows.
Typische materialen die gebruikt worden voor de dragende buisconstructie 2 zijn onder andere hoogsterktestaalsöorten, constructiestaal, veredelstaal.Typical materials used for the load-bearing tubular structure 2 include high-strength steels, structural steel, steel.
De onderhavige uitvinding is vanzelfsprekend niet beperkt tot de hierboven beschreven uitvoeringsvoorbeelden en de gemiddelde vakman zal begrijpen dat nog vele varianten en modificaties denkbaar zijn die binnen het kader van de uitvinding vallen dat enkel bepaald wordt door de hierna volgende conclusies.The present invention is of course not limited to the exemplary embodiments described above and the person skilled in the art will understand that many other variants and modifications are conceivable that fall within the scope of the invention which is only determined by the following claims.

Claims (25)

1. Werkkooi voor een inrichting voor het verrichten van werkzaamheden op moeilijk te bereiken locaties, zoals grote hoogtes, omvattende: een eerste platform met· eerste leuningstructuren, ten minste één tweede platform met tweede leuningstructuren, instelbare verbindingsmiddelen tussen het eerste platform en elk tweede platform, een en ander zodanig dat elke tweede platform een verlenging vormt van het eerste platform.Work cage for a device for performing work at locations that are difficult to reach, such as large heights, comprising: a first platform with first handrail structures, at least one second platform with second handrail structures, adjustable connecting means between the first platform and each second platform , such that each second platform forms an extension of the first platform.
2. Werkkooi volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de instelbare verbindingsmiddelen ingericht zijn om een instelbare verlenging te verkrijgen. 2. Work cage according to claim 1, characterized in that the adjustable connecting means are adapted to obtain an adjustable extension.
3. Werkkooi volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het ten minste één tweede platform bestaat uit twee zijplatformen aan weerseinden van het eerste platform. Work cage according to claim 1 or 2, characterized in that the at least one second platform consists of two side platforms at opposite ends of the first platform.
4. Werkkooi volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat het eerste werkplatform aan tegenover elkaar liggende zijden voorzien.is van telkens, een eerste leuningstructuur die zich uitstrekt over in hoofdzaak de volledige lengte van deze zijden, en dat elk zijplatform voorzien is van een tweede leuningstructuur, een en ander zodanig dat een doorlopende leuning is voorzien langs de volledige omtrek van de werkkooi.4. Work cage according to claim 3, characterized in that the first work platform is provided on opposite sides with a first handrail structure which extends over substantially the full length of these sides, and that each side platform is provided with a second handrail structure, such that a continuous handrail is provided along the entire circumference of the working cage.
5. Werkkooi volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat elke eerste leuningstructuur meerdere verticale stijlen omvat, en dat diagonaalelementen voorzien zijn tussen aangrenzende verticale stijlen voor het opvangen van belastingen op de zijplatformen.Work cage according to claim 4, characterized in that each first handrail structure comprises a plurality of vertical posts, and that diagonal elements are provided between adjacent vertical posts for absorbing loads on the side platforms.
6. Werkkooi volgens conclusie 4 of 5, met het kenmerk, dat de tweede leuningstructuren van elk tweede platform bestaan uit twee leuningen aan tegenover elkaar liggende zijden daarvan, en een daartussen gelegen beveiligde deur aan het uiteinde van elk tweede platform dat het verst verwijderd is van het eerste platform.A work cage according to claim 4 or 5, characterized in that the second handrail structures of each second platform consist of two handrails on opposite sides thereof, and a secured door located therebetween at the end of each second platform that is furthest removed from the first platform.
7. Werkkooi volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat elk tweede platform telescopisch gemonteerd is ten opzichte van het eerste platform, waarbij de bodem van het eerste platform verschuifbaar gemonteerd is ten opzichte van de bodem van het tweede platform.Work cage according to one of the preceding claims, characterized in that each second platform is mounted telescopically with respect to the first platform, the bottom of the first platform being slidably mounted with respect to the bottom of the second platform.
8. Werkkooi volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat elk tweede platform aan tegenoverliggende langszijden voorzien is van glijprofielen en dat het eerste platform bij tegenoverliggende langszijden voorzien is van geieidekanalen voor deze glijprofielen.Work cage as claimed in any of the foregoing claims, characterized in that each second platform is provided with sliding profiles on opposite longitudinal sides and in that the first platform is provided with guide channels for these sliding profiles on opposite longitudinal sides.
9. Werkkooi volgens één der conclusies 1-6, met het kenmerk, dat elk tweede platform scharnierend verbonden is met het eerste platform, waarbij elk tweede platform beweegbaar is tussen een ingeklapte en een uitgeklapte stand.Work cage as claimed in any of the claims 1-6, characterized in that each second platform is hingedly connected to the first platform, wherein each second platform is movable between a collapsed and an unfolded position.
10. Werkkooi volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de werkkooi voorzien is van een verbindingsstuk met een zwenkmechanisme zodanig dat de werkkooi wanneer verbonden met de inrichting, zwenkbaar is ten opzichte van deze inrichting. Work cage according to one of the preceding claims, characterized in that the work cage is provided with a connecting piece with a pivoting mechanism such that the work cage, when connected to the device, is pivotable with respect to this device.
11. Werkkooi volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat het verbindingsstuk voorzien is van middelen voor het detecteren vän eert overbelasting van de werkkooi. Work cage according to claim 10, characterized in that the connecting piece is provided with means for detecting an overload of the work cage.
12. Werkkooi volgens conclusie 10 of 11, met het kenmerk, dat het verbindingsstuk voorzien is van een draagplatform voor een hulpwerktuig zoals een hulpkraan of galg.Work cage according to claim 10 or 11, characterized in that the connecting piece is provided with a support platform for an auxiliary tool such as an auxiliary crane or gallows.
13. Verbindingsstuk voor het zwenkbaar verbinden van een belastbaar platform met een machine, bij voorkeur voor het verbinden van een werkkooi met een inrichting voor het verrichten van werkzaamheden op moeilijk te bereiken locaties, omvattende: - een dragend constructieonderdeel (50) dat ingericht is om een buiging te vertonen bij belasting van het platform, en - meetmiddelen (54, 55) voor het meten van de grootte van deze buiging. ......A connecting piece for pivotally connecting a load-bearing platform to a machine, preferably for connecting a work cage to a device for performing work at hard-to-reach locations, comprising: - a load-bearing structural part (50) adapted to to show a bend when loading the platform, and - measuring means (54, 55) for measuring the magnitude of this bend. ......
14. Verbindingsstuk volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat het dragend constructieonderdeel ingericht, is .. om bij hoge belastingen een buiging te vertonen die meetbaar is door de meetmiddelen.14. A connecting piece according to claim 13, characterized in that the supporting structural component is adapted to exhibit a bend that can be measured by the measuring means at high loads.
15. Verbindingsstuk volgens conclusie 13 of 14, met het kenmerk, dat de meetmiddelen (54, 55) ingericht zijn om op drie verschillende locaties metingen uit te voeren, zodanig dat belastingen in verschillende richtingen meetbaar zijn. Connection piece according to claim 13 or 14, characterized in that the measuring means (54, 55) are adapted to perform measurements at three different locations, such that loads in different directions can be measured.
16. Verbindingsstuk volgens één der conclusies 12-14, met het kenmerk, dat het dragend constructieonderdeel een profielstuk is. A connecting piece according to any one of claims 12-14, characterized in that the bearing structural part is a profile piece.
17. Verbindingsstuk volgens één der conclusie 12-16, met het kenmerk, dat het dragend constructieonderdeel een holle of volle stang is. Connection piece according to one of Claims 12 to 16, characterized in that the supporting structural component is a hollow or full rod.
18. Verbindingsstuk volgens één der conclusie 12-17, met een zwenkas, met het kenmerk, dat het dragend constructieonderdeel in hoofdzaak evenwijdig gemonteerd is aan de zwenkas (32a, 32b) van het verbindingsstuk. Connection piece according to one of claims 12-17, with a pivot axis, characterized in that the bearing structural component is mounted substantially parallel to the pivot axis (32a, 32b) of the connection piece.
19. Verbindingsstuk volgens één der conclusie 12-18, met het kenmerk, dat hét dragend constructieonderdeel een rechthoekige doorsnede heeft en dat de meetmiddelen een eerste stel meetmiddelen (54) op'een eerste zijde (50), een tweede stel meetmiddelen op een tweede tegenoverliggende zijde en een derde stel meetmiddelen (55) op een frontale zijde (51) tussen de eerste en tweede zijde, omvatten, een en ander zodanig dat belastingen in verschillende richtingen meetbaar zijn.A connector according to any one of claims 12-18, characterized in that the supporting structural component has a rectangular cross-section and the measuring means have a first set of measuring means (54) on a first side (50), a second set of measuring means on a second opposite side and a third set of measuring means (55) on a frontal side (51) between the first and second side, such that loads can be measured in different directions.
20. Verbindingsstuk volgens één der conclusie 12-19, met het kenmerk, dat de meetmiddelen ten minste één rekstrook omvatten. Connection piece according to one of claims 12 to 19, characterized in that the measuring means comprise at least one strain gauge.
21. Verbindingsstuk volgens één der conclusie 12-20, met het kenmerk, dat de meetmiddelen gekoppeld zijn met waarschuwingsmiddelen voor het waarschuwen van de gebruiker bij overbelasting. Connection piece according to one of claims 12-20, characterized in that the measuring means are coupled to warning means for warning the user in the event of an overload.
22. Verbindingsstuk volgens één der conclusie 12-19, met het kenmerk, dat het dragend constructieonderdeel met behulp van klemmiddelen verbindbaar is met het platform.22. Connection piece according to one of claims 12-19, characterized in that the supporting structural part can be connected to the platform by means of clamping means.
23. Verbindingsstuk voor het zwenkbaar verbinden van een belastbaar platform met een machine, bij voorkeur voor het verbinden van een werkkooi met een inrichting voor het verrichten van werkzaamheden op moeilijk te bereiken locaties, omvattende: - een eèrste buisvormig stijf lichaam (26) dat bedoeld is om verbonden te worden met het platform, waarbij de as van het eerste buisvormig stijf lichaam in de gemonteerde stand in hoofdzaak evenwijdig is aan het platform, - een tweede buisvormig stijf lichaam (27) dat bedoeld is om verbonden te worden met de machine, waarbij de as van het tweede buisvormig stijf lichaam in de gemonteerde stand in hoofdzaak evenwijdig is aan het platform, - een zwenkas (32a, 32b) tussen het eerste en het tweede buisvormig lichaam, in hoofdzaak loodrecht op de assen van het eerste en tweede buisvormig lichaam.23. Connection piece for pivotally connecting a loadable platform to a machine, preferably for connecting a work cage to a device for performing work at locations that are difficult to reach, comprising: - a first tubular rigid body (26) intended for is to be connected to the platform, the axis of the first tubular rigid body in the mounted position being substantially parallel to the platform, - a second tubular rigid body (27) intended to be connected to the machine, the axis of the second tubular rigid body in the mounted position being substantially parallel to the platform, - a pivot axis (32a, 32b) between the first and the second tubular body, substantially perpendicular to the axes of the first and second tubular body.
24. Verbindingsstuk volgens conclusie 23, met het kenmerk, dat cilinders voor het aansturen van het zwenken gemonteerd zijn in het tweede buisvormig lichaam.Connection piece according to claim 23, characterized in that cylinders for controlling the pivoting are mounted in the second tubular body.
25. Verbindingsstuk voor het zwenkbaar verbinden van een belastbaar platform met een machine*. - een dragend constructieonderdeel dat ingericht is om een buiging te vertonen bij belasting van het platform, en - meetmiddelen voor het meten van de grootte van deze buiging in drie richtingen, zodanig dat belastingen in verschillende richtingen meetbaar zijn; - een eerste buisvormig stijf lichaam dat bedoeld is om verbonden te worden met het platform, waarbij de as van het eerste buisvormig stijf lichaam in de gemonteerde stand in hoofdzaak evenwijdig is aan het platform, - een tweede buisvormig stijf lichaam dat bedoeld is om verbonden te worden met de machine, waarbij de as van het tweede buisvormig stijf lichaam in de gemonteerde stand in hoofdzaak evenwijdig is aan het platform, - een zwenkas tussen het eerste en het tweede buisvormig lichaam, in hoofdzaak loodrecht op de assen van het eerste en tweede buisvormig lichaam.25. Connection piece for pivotally connecting a loadable platform with a machine *. - a load-bearing structural component adapted to exhibit a bend when the platform is loaded, and - measuring means for measuring the magnitude of this bend in three directions, such that loads in different directions can be measured; - a first tubular rigid body intended to be connected to the platform, the axis of the first tubular rigid body in the mounted position being substantially parallel to the platform, - a second tubular rigid body intended to be connected with the machine, wherein the axis of the second tubular rigid body in the mounted position is substantially parallel to the platform, - a pivot axis between the first and the second tubular body, substantially perpendicular to the axes of the first and second tubular body.
BE200900241A 2009-04-17 2009-04-17 MULTIFUNCTIONAL WORK CAGE WITH IMPROVED PROPERTIES. BE1018593A5 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200900241 2009-04-17
BE200900241A BE1018593A5 (en) 2009-04-17 2009-04-17 MULTIFUNCTIONAL WORK CAGE WITH IMPROVED PROPERTIES.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200900241A BE1018593A5 (en) 2009-04-17 2009-04-17 MULTIFUNCTIONAL WORK CAGE WITH IMPROVED PROPERTIES.
EP20100737233 EP2419367B1 (en) 2009-04-17 2010-04-15 Device comprising a multifunctional basket and a connecting piece
PCT/BE2010/000033 WO2010118481A2 (en) 2009-04-17 2010-04-15 Multifunctional basket with improved properties

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1018593A5 true BE1018593A5 (en) 2011-04-05

Family

ID=41327682

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE200900241A BE1018593A5 (en) 2009-04-17 2009-04-17 MULTIFUNCTIONAL WORK CAGE WITH IMPROVED PROPERTIES.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP2419367B1 (en)
BE (1) BE1018593A5 (en)
WO (1) WO2010118481A2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL3228581T3 (en) * 2016-04-08 2020-03-31 Socage S.R.L. Improved basket for aerial platform of the like
DK179290B1 (en) * 2016-09-22 2018-04-09 Lolle & Nielsen Holding Aps Work platform comprising a crane device

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5427197A (en) * 1992-12-07 1995-06-27 Waters; David Pruning system
JPH10194698A (en) * 1997-01-07 1998-07-28 Nagano Kogyo Kk Load detector for traveling type construction machine
US6439341B1 (en) * 2001-02-14 2002-08-27 Snorkel International, Inc. Apparatus for monitoring loading of a lift
US20030174064A1 (en) * 2001-07-23 2003-09-18 Teruo Igarashi Overload detector of vehicle for high lift work
EP1396468A1 (en) * 2002-09-09 2004-03-10 JLG Industries, Inc. Platform load sensing for vertical lifts
US20040262079A1 (en) * 2003-06-25 2004-12-30 Bailey Jeffrey H. Material-handling device for aerial work platform
US20060045713A1 (en) * 2004-08-31 2006-03-02 Manitou Costruzioni Industriali S.R.L. Device for measuring a maximum load allowed for lift platforms
FR2877659A1 (en) * 2004-11-08 2006-05-12 Reel Soc Par Actions Simplifie LIFTING DEVICE, ESPECIALLY TO ENABLE THE MAINTENANCE PERSONNEL TO ACCESS THE DIFFERENT PARTS OF AN AIRCRAFT
WO2006113779A1 (en) * 2005-04-20 2006-10-26 Caterpillar Inc. Load sensing system for an aerial work apparatus
EP1775255A1 (en) * 2005-10-13 2007-04-18 OMCI Attachments S.r.l. An extensible hoist platform

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1012862A5 (en) 1999-08-31 2001-04-03 Lille Allebroer Leo Alix De Equipment for moving loads, making use of a mobile platform
BE1014361A3 (en) 2001-09-05 2003-09-02 Lille Allebroer Leo Alix De Device for moving a load, especially verreiker of crane.

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5427197A (en) * 1992-12-07 1995-06-27 Waters; David Pruning system
JPH10194698A (en) * 1997-01-07 1998-07-28 Nagano Kogyo Kk Load detector for traveling type construction machine
US6439341B1 (en) * 2001-02-14 2002-08-27 Snorkel International, Inc. Apparatus for monitoring loading of a lift
US20030174064A1 (en) * 2001-07-23 2003-09-18 Teruo Igarashi Overload detector of vehicle for high lift work
EP1396468A1 (en) * 2002-09-09 2004-03-10 JLG Industries, Inc. Platform load sensing for vertical lifts
US20040262079A1 (en) * 2003-06-25 2004-12-30 Bailey Jeffrey H. Material-handling device for aerial work platform
US20060045713A1 (en) * 2004-08-31 2006-03-02 Manitou Costruzioni Industriali S.R.L. Device for measuring a maximum load allowed for lift platforms
FR2877659A1 (en) * 2004-11-08 2006-05-12 Reel Soc Par Actions Simplifie LIFTING DEVICE, ESPECIALLY TO ENABLE THE MAINTENANCE PERSONNEL TO ACCESS THE DIFFERENT PARTS OF AN AIRCRAFT
WO2006113779A1 (en) * 2005-04-20 2006-10-26 Caterpillar Inc. Load sensing system for an aerial work apparatus
EP1775255A1 (en) * 2005-10-13 2007-04-18 OMCI Attachments S.r.l. An extensible hoist platform

Also Published As

Publication number Publication date
EP2419367B1 (en) 2013-11-13
WO2010118481A2 (en) 2010-10-21
WO2010118481A3 (en) 2010-12-02
EP2419367A2 (en) 2012-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BE1018593A5 (nl) MULTIFUNCTIONAL WORK CAGE WITH IMPROVED PROPERTIES.
AR072193A1 (es) Productos de oficina impresos con diseno personalizado y metodo relacionado
AR070499A4 (es) Ruedas de vehiculos tradicionales con camaras de aire inflables
AR070472A1 (es) Cano o ducto plano
AR070623A1 (es) Sistema y metodo de la seguridad del aire respirable teniendo un subsistema del almacenaje de aire
AR070626A1 (es) PRODUCTS DERIVED FROM REBAUDIOSIDE A AND METHODS TO PREPARE THEM
AR070447A1 (es) Bentonita sodica aditivada para el uso en la composicion de arena verde para el moldeo de partes de vaciado
AR070462A1 (es) Metodo y composicion para tratar una afeccion diabetica. proceso para preparar dicha composicion. uso.
AR070708A1 (es) Metodo para proporcionar material celular derivado de sangre periferica facilmente disponible y composicion del mismo
AR070445A4 (es) Elemento laminar para el colgado de articulos personales
AR070444A4 (es) Secador de pelo cuyo circuito electronico de control comprende un motor de cc sin escobillas
AR070428A1 (es) Envase para productos de la industria del tabaco
AR070706A4 (es) Membrana impermeabilizante y autoadhesiva para techos y similares
AR070426A4 (es) Separador de bultos paralelepipedicos adyacentes palletizados
AR070427A1 (es) Proceso de acetilacion de la madera y madera obtenida por dicho proceso
AR070396A1 (es) Lampara para semaforo
AR070373A1 (es) Generador eolico asincronico
AR070369A2 (es) Equipo (kit) que comprende un inmunoestimulante y un antigeno
AR070417A1 (es) Horno de seguridad desmontable
AR070604A1 (es) Maquina de coccion y de enfriamiento de productos envasados al vacio y su proceso de coccion al vacio
AR070292A1 (es) MODULAR ASSEMBLY FOR THE ASSEMBLY OF TUBULAR STRUCTURES
AR070598A4 (es) Palet hibrido
AR070576A4 (es) Proteccion antigranizo para vehiculos
AR070414A1 (es) DEVICE FOR AID WHEEL LOCK
AR070567A1 (es) Metodos para producir galletitas acodadas