SE526831C2 - Värmeväxlarplatta och plattpaket - Google Patents

Värmeväxlarplatta och plattpaket

Info

Publication number
SE526831C2
SE526831C2 SE0400626A SE0400626A SE526831C2 SE 526831 C2 SE526831 C2 SE 526831C2 SE 0400626 A SE0400626 A SE 0400626A SE 0400626 A SE0400626 A SE 0400626A SE 526831 C2 SE526831 C2 SE 526831C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
plate
heat exchanger
primary
region
port hole
Prior art date
Application number
SE0400626A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0400626L (sv
SE0400626D0 (sv
Inventor
Peter Kristian Bjoernsson
Rolf Olle Ekelund
Original Assignee
Alfa Laval Corp Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alfa Laval Corp Ab filed Critical Alfa Laval Corp Ab
Priority to SE0400626A priority Critical patent/SE526831C2/sv
Publication of SE0400626D0 publication Critical patent/SE0400626D0/sv
Publication of SE0400626L publication Critical patent/SE0400626L/sv
Publication of SE526831C2 publication Critical patent/SE526831C2/sv

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
  • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
  • F28F3/00Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
  • F28F3/02Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations
  • F28F3/04Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element
  • F28F3/042Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element
  • F28F3/046Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element the deformations being linear, e.g. corrugations
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
  • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
  • F28D9/00Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
  • F28D9/0031Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by paired plates touching each other
  • F28D9/0043Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by paired plates touching each other the plates having openings therein for circulation of at least one heat-exchange medium from one conduit to another
  • F28D9/005Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by paired plates touching each other the plates having openings therein for circulation of at least one heat-exchange medium from one conduit to another the plates having openings therein for both heat-exchange media
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
  • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
  • F28F3/00Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
  • F28F3/02Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations
  • F28F3/04Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element
  • F28F3/042Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element
  • F28F3/044Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element the deformations being pontual, e.g. dimples
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
  • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
  • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
  • F28F9/02Header boxes; End plates
  • F28F9/026Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits

Description

mot 10 15 20 25 30 35 526 851 a o O o Q 0 Q en första ändomràde, ett andra ändområde, ett centralt värme- överföringsområde, som sträcker sig mellan primärkantzonen och sekundärkantzonen från det första ändområdet till det andra ändområdet, ett primärporthål och ett sekundärporthål, vilka sträcker sig genom värmeväxlarplattan i det första ändområdet och vilka omges av var sitt angränsande kantområde, varvid primärporthàlet befinner sig pá primärdelen och sekundärport- hålet på sekundärdelen, och ett fördelningsområde som utbreder sig på det första ändomràdet och har en grundyta som sträcker sig från primärporthàlet till det centrala värmeöverföringsomrà- det.
Hos sådana plattvärmeväxlare är det önskvärt att den huvud- sakliga värmeöverföringen sker via plattornas centrala värme- överföringsområde. Fördelningsomràdena som gränsar till port- hålen har till uppgift att fördela medierna på ett likformigt sätt till det centrala värmeöverföringsomrâdet så att värmeöverföring sker jämnt över hela det central värmeöverföringsomrâdet. Det är känt att åstadkomma en sådan fördelning med hjälp av speci- ella korrugeringar hos fördelningsområdet. Dessa korrugeringar styr medieflödet på så sätt att det fördelas jämnt till det centrala värmeöverföringsomrâdet. En nackdel med sådana kända för- delningsmönster är att de också bidrar till ett alltför stort tryck- fall över fördelningsområdet. Ett sådant tryckfall försämrar platt- värmeväxlarens effektivitet och bidrar till en alltför stor värme- överföring utanför det centrala värmeöverföringsomrâdet.
En begränsning i sammanhanget är plattvärmeväxlarens håll- fasthet i fördelningsområdet. I plattvärmeväxlare där värmeväx- larplattorna är permanent förbundna med varandra, exempelvis genom lödning, uppkommer kraftiga dragspänningar i plattpa- ketet när medier under högt tryck leds genom plattvärmeväxla- ren. l plattvärmeväxlare som är sammanpressade mellan en stativplatta och en tryckplatta uppkommer på grund av förspän- ningen kraftiga tryckspänningar i plattpaketet. För att motstå så- dana dragspänningar och tryckspänningar i fördelningsområdet 10 15 20 25 30 35 526 831 måste det finnas ett visst antal kontaktpunkter eller kontaktstäl- len mellan intilliggande värmeväxlarplattor. I lödda plattvärme- växlare är värmeväxlarplattorna förbundna med varandra i dessa punkter eller ställen. För att motstå de olika typerna av spån- ningar är det dessutom viktigt att dessa kontaktpunkter är an- ordnade väsentligen rakt över varandra, dvs. att de bildar en så rak linje som möjligt genom hela plattpaketet.
SE-B-415 928 visar en plattvärmeväxlare med ett antal värme- växlarplattor som var och en utbreder sig parallellt med ett cent- ralt utbredningsplan. Varje platta innefattar ett första ändområde med ett primärporthål och ett sekundärporthål, ett andra ändom- råde med ett primärporthål och ett sekundärporthål och ett cent- ralt värmeöverföringsområde, som sträcker sig från det första ändområdet till det andra ändområdet. Porthålen för inloppet och utloppet för en och samma fluid är anordnade på samma 'sida av plattan. Det centrala värmeöverföringsområdet har en korrugering som skapar ett antal passager som är utformade på så sätt att passagerna är trängre vid den sidan av plattan där inloppet och utloppet för samma fluid befinner sig.
WO85/02670 visar en plattvärmeväxlare med ett antal värme- växlarplattor som var och en utbreder sig parallellt med ett cent- ralt utbredningsplan. Varje platta innefattar ett första ändområde med ett primärporthål och ett sekundärporthål, ett andra ändom- råde med ett primärporthål och ett sekundärporthål och ett cent- ralt värmeöverföringsområde, som sträcker sig från det första ändområdet till det andra ändområdet. Porthålen för inloppet och utloppet för en och samma fluid är anordnade på samma sida av plattan. Ett första fördelningsomràde utbreder sig på det första ändområdet och ett andra fördelningsomràde utbreder sig på det andra ändområdet. Fördelningsområdena och det cen- trala värmeöverföringsområdet har korrugeringar som sträcker sig i sådana riktningar att flödesmotståndet i plattmellanrummen mellan fördelningsområdena är mindre än flödesmotstândet i 10 15 20 25 30 35 plattmellanrummen mellan de centrala värmeöverföringsområ- dena.
GB-A-2 054 817 visar en plattvärmeväxlare med ett antal vär- meväxlarplattor som var och en utbreder sig mellan en vänster kant och en höger kant parallellt med ett centralt utbrednings- plan, ett övre plattplan och ett nedre plattplan. Det centrala ut- bredningsplanet innefattar en centrumaxel som delar plattan i vänster del och en höger del. Plattan innefattar ett första änd- område, ett andra ändområde och ett centralt värmeöverförings- område, som sträcker sig mellan den vänstra kanten och den högra kanten från det första ändområdet till det andra ändområ- det mellan. Ett inloppsporthål och ett utloppsporthäl sträcker sig genom plattan i det första ändområdet och omges av var sitt an- gränsande kantområde. lnloppsporthålet befinner sig på den vänstra delen och utloppsporthålet på den högra delen. Ett för- delningsområde utbreder sig på det första ändområdet och har en grundyta som synes vara parallell med det central utbred- ningsplanet och som sträcker sig från lnloppsporthålet till vär- meöverföringsområdet. På denna grundyta är ett eller flera se- parata fördelningsorgan fastsatta. Fördelningsorganet är utfor- mat på så sätt att det befinner sig vid en övre nivå i närheten av det övre plattplanet i närheten av inloppsporthàlets kantområde och sjunker successivt till en nedre nivå i närheten av det nedre plattplanet i närheten av den vänstra kanten.
SAMMANFATTNING AV UPPFINNINGEN Ändamålet med föreliggande uppfinning är att åstadkomma en värmeväxlarplatta som är avsedd för ett plattpaket i en plattvär- meväxlare och som innefattar ett förbättrat fördelningsområde.
Ett ytterligare ändamål med föreliggande uppfinning är att åstadkomma en sådan värmeväxlarplatta som bidrar till ett lågt flödesmotstånd i fördelningsområdet. 10 15 20 25 30 35 526 831 Ett ytterligare ändamål med föreliggande uppfinning är att åstadkomma en sådan värmeväxlarplatta som bidrar till en hög hållfasthet för plattvärmeväxlaren i fördelningsområdet.
Detta ändamål uppnås med den inledningsvis angivna värme- växlarplattan som kännetecknas av att grundytan befinner sig vid en övre nivå i närheten av det övre plattplanet i närheten av primärporthålets kantområde och sjunker successivt till en nedre nivå i närheten av det nedre plattplanet i närheten av sekundär- kantzonen. Med en sådan utformning av fördelningsområdet kan plattmellanrummet mellan två värmeväxlarplattor i plattpaketet erhålla en ökande tvärsnittsarea med ökande avstånd från pri- märporthålet som bildar plattpaketets inloppsport. Närmare be- stämt kommer höjden hos plattmellanrummet att vara relativt li- ten i ett område nära inloppsporten och öka successivt i riktning mot den motstående sekundärkantszonen. Denna utformning bi- drar till en jämn fördelning av det medium som inkommer via primärporthålet över hela lnloppet till, dvs. bredden av, det cen- trala värmeöverföringsområdet.
Enligt en ytterligare utföringsform av uppfinningen har fördel- ningsområdets form åstadkommits genom formpressning av värmeväxlarplattan. På så sätt kan denna fördelaktiga utform- ning av fördelningsområdet också åstadkommas på ett enkelt sätt till låg kostnad. Inga ytterligare komponenter eller element behöver anordnas i plattpaketet.
Enligt en ytterligare utföringsform av uppfinningen sjunker grundytan successivt längs en gräns till det centrala värme- överföringsområdet från i närheten av primärkantzonen till i när- heten av sekundårkantzonen. På så vis kan mediets flödesmot- stånd till de mer avlägsna delarna av fördelningsområdet, sett från primärporthålet där mediet är avsett att strömma in, reduce- ras så att en jämn fördelning av mediet längs hela det centrala värmeöverföringsområdet uppnås. 10 15 20 25 30 35 526 831 Enligt ytterligare en utföringsform av uppfinningen sjunker grundytan kontinuerligt från den övre nivån till den nedre nivån.
Det skall noteras att med uttrycket ”successiv” avses inte enbart en sådan kontinuerlig sänkning av grundytan utan även exem- pelvis en stegvis sänkning av grundyta på så sätt att grundytan bildar ett flertal stegvis lägre avsnitt som vart och ett är väsent- ligen parallellt med det centrala utbredningsplanet. Den ovan angivna kontinuerliga sänkningen kan erhållas med en väsentli- gen plan grundyta eller en något välvd grundyta.
Enligt en ytterligare utföringsform av uppfinningen utbreder sig fördelningsområdet och grundytan sig över väsentligen hela det första ändområdet.
Enligt en ytterligare utföringsform av uppfinningen innefattar fördelningsområdet ett antal upphöjningar och nedsänkningar, varvid väsentligen varje upphöjning sträcker sig i en respektive riktning som löper från primärporthålet mot det centrala värme- överföringsomràdet. Sådana upphöjningar kommer således att styra det medium som strömmar från primärporthålet mot det centrala värmeöverföringsomrâdet. Med fördel kan väsentligen varje upphöjning nå upp till det övre plattplanet och väsentligen varje nedsänkning nå ner till det nedre plattplanet. På så vis kan upphöjningarna och nedsänkningarna hos intilliggande värme- växlarplattor i plattpaketet bilda ömsesidiga stöd mot varandra i form av punkter, linjer eller områden.
Enligt en ytterligare utföringsform av uppfinningen har väsentli- gen varje upphöjning en längd som är väsentligt kortare än av- ståndet från primärporthålet till det centrala värmeöverförings- området längs upphöjningens riktning. Genom att upphöjningar- na är avkortade på detta sätt kommer mediet inte att stängas in i kanaler mellan upphöjningarna utan kan strömma fritt och på så vis fördelas på ett bättre sätt över hela fördelningsområdet. Vi- dare kan flödesmotståndet hållas på en låg nivå medelst sådana korta upphöjningar. 10 15 20 25 30 35 Enligt en ytterligare utföringsform av uppfinningen sträcker sig väsentligen varje nedsänkning väsentligen vinkelrätt mot nämn- da respektive riktning hos en intilliggande upphöjning. Nedsänk- ningarna har en mycket liten inverkan på flödet. Nedsänkningar- na skjuter emellertid in i det intilliggande plattmellanrummet och styr mediet som där strömmar från sekundärdelen till primärde- len med avseende på denna värmeväxlarplatta. Därvid kan vä- sentligen varje nedsänkning sträcka sig i en respektive riktning som löper från sekundärporthålet mot det centrala värmeöverfö- ringsomràdet. Även väsentligen varje nedsänkning har med för- del en längd som är väsentligt kortare än avståndet från sekun- därporthålet till det centrala värmeöverföringsområdet längs nedsänkningens riktning.
Enligt en ytterligare utföringsform av uppfinningen har varje upphöjning och varje nedsänkning två ändar och två Iångsidor, varvid väsentligen varje upphöjning som befinner sig på sekun- därdelen med den ena änden sträcker sig fram till den ena lång- sidan hos en nedsänkning och varvid väsentligen varje ned- sänkning som befinner sig på primärdelen med den ena änden sträcker sig fram till den ena långsidan hos en upphöjning. Med en sådan placering av upphöjningarna och nedsänkningarna uppnås ett relativt fritt flöde för de medier som strömmar genom plattpaketet och samtidigt bildas gynnsamma stödpunkter mellan intilliggande värmeväxlarplattor. l synnerhet skall nämnas att stödpunkterna eller stödlinjerna är så placerade att de ligger i det närmaste rakt över varandra genom hela plattpaketet. En sådan stödlinje som sträcker sig väsentligen rakt genom hela plattpaketet är speciellt fördelaktig för att ta upp de dragspän- ningar som uppstår i en plattvärmeväxlare där plattorna är per- manent förbundna med varandra genom exempelvis lödning, el- ler de tryckspänningar som uppstår i en plattvärmeväxlare där plattorna är pressade mot varandra. 10 15 20 25 30 35 526 831 Enligt en ytterligare en utföringsform av uppfinningen är värme- växlarplattan symmetrisk med avseende på centrumaxeln på så sätt att de flesta nedsänkningar har en form och position som motsvarar formen och positionen hos en upphöjning på andra sidan om centrumaxeln, varvid varje nedsänkning är utformad att ligga an mot en upphöjning hos en intilliggande vänd värme- växlarplatta i plattpaketet. Ändamålet uppnås också med det inledningsvis angivna plattpa- ketet som kännetecknas av att grundytan befinner sig vid en övre nivå i närheten av det övre plattplanet i närheten av pri- märporthålets kantområde och sjunker successivt till en nedre nivå i närheten av det nedre plattplanet i närheten av sekundär- kantzonen. Med en sådan utformning av fördelningsområdet kommer plattmellanrummet att ha en ökande tvärsnittsarea med ökande avstånd från primärporthålet som bildar plattpaketets inloppsport. Närmare bestämt kommer höjden hos plattmellan- rummet att vara relativt liten i ett område nära inloppsporten och öka successivt i riktning mot den motstående sekundärkantszo- nen. På så sätt uppnås en jämn fördelning av det medium som inkommer via primärporthålskanalen över hela inloppet till det centrala värmeöverföringsområdet.
Fördelaktiga utföringsformer av plattpaketet anges i de beroen- de kraven 15 till 26. Med fördel kan värmeväxlarplattorna därvid vara anordnade i en omväxlande ordning på så sätt att primär- delen i det första ändområdet hos en första värmeväxlarplatta gränsar till sekundärdelen hos en intilliggande andra värmeväx- larplatta, varvid plattmellanrummets höjd minskar successivt från i närheten av primärporthålets kantområde med avseende pà den första värmeväxlarplattan till i närheten av sekundär- kantzonen med avseende på den första värmeväxlarplattan.
Denna höjd kan minska kontinuerligt eller stegvis. Vidare skall nämnas att värmeväxlarplattorna kan vara anordnade i en om- växlande ordning på så sätt att primärdelen i det första ändom- rådet hos en första värmeväxlarplatta gränsar till sekundärdelen 10 15 20 25 30 35 526 ”'31 -2 hos en intilliggande andra värmeväxlarplatta, varvid väsentligen varje nedsänkning hos den första värmeväxlarplattan ligger an mot en upphöjning hos den intilliggande andra värmeväxlarplat- tan. Värmeväxlarplattorna kan med fördel vara permanent för- bundna med varandra.
KORT BESKRIVNING AV RITNINGARNA Föreliggande uppfinning skall nu förklaras närmare genom en beskrivning av olika, såsom exempel visade utföringsformer och med hänvisning till bifogade ritningar.
Fig. 1 visar schematiskt en planvy av en plattvärmeväxlare enligt en utföringsforma av uppfinningen.
Fig. 2 visar schematiskt en sidovy av plattvärmeväxlaren i Fig 1.
Fig. 3 visar schematiskt en planvy av en värmeväxlarplatta hos plattvärmeväxlaren i Fig 1.
Fig. 4 visar en tvärsnittsvy genom ett plattpaket med vär- meväxlarplattor längs linjen lV-lV i Fig 3.
Fig. 5 visar schematiskt en sidovy av en plattvärmeväxlare enligt en andra utföringsform av uppfinningen.
DETALJERAD BESKRIVNING AV OLIKA UTFÖRINGSFORMER AV UPPFlNNlNGEN Fig. 1 och 2 visar schematiskt en plattvärmeväxlare enligt en första utföringsform av uppfinningen. Plattvärmeväxlaren inne- fattar ett antal värmeväxlarplattor 1, se Fig. 3, vilka är anordna- de bredvid varandra på så sätt att de bildar ett plattpaket 2. l den första utföringsformen är Värmeväxlarplattorna 1 i plattpa- ketet 2 permanent förbundna med varandra genom exempelvis lödning på i sig känt sätt. Plattvärmeväxlaren innefattar en för- sta inloppsport 4 och en första utloppsport 5 för ett första medi- um samt en andra inloppsport 6 och en andra utloppsport 7 för ett andra medium. 10 15 20 25 30 35 526 831 s o Q o oc o b o a a o o Q o. 10 Varje värmeväxlarplatta 1 har i den visade utföringsformen en väsentligen rektangulär grundform och utbreder sig mellan en primärkantzon 11a och en sekundärkantzon 12a parallellt med ett centralt utbredningsplan 13, ett övre plattplan 14 och ett ned- re plattplan 15, se Fig. 4. Det centrala utbredningsplanet 13 in- nefattar en längsgående centrumaxel x som delar värmeväxlar- plattan 1 i en primärdel 11 och en sekundärdel 12. Varje värme- växlarplatta 1 innefattar vidare ett första ändområde 16, ett andra ändområde 17 och ett centralt värmeöverföringsområde 18. Det centrala värmeöverföringsområdet 18 sträcker sig mel- lan primärkantzonen 11a och sekundärkantzonen 12a och från det första ändområdet 16 till det andra ändområdet 17.
Varje värmeväxlarplatta innefattar också fyra porthål 21, 23 som vart och ett sträcker sig genom värmeväxlarplattan 1. Dessa fyra porthål 21, 23 i värmeväxlarplattorna 1 i plattpaketet 2 bildar de ovan nämnda in- och utloppsportarna 4-7. Porthålen 21, 23 är placerade i de två ändområdena 16 och 17, och bildar ett pri- märporthål 21 på primärdelen 11 hos vart och ett av de första och andra ändområdena 16, 17 och ett sekundärporthål 23 pà sekundärdelen 12 hos var och ett av de första och andra ändom- rådena 16, 17. Varje porthål 21, 23 omges av var sitt angrän- sande kantområde 25.
Vart och ett av det första ändområdet 16 och det andra ändom- rådet 12 innefattar ett fördelnlngsområde 26 som utbreder sig över väsentligen hela respektive ändområde 16,17 förutom över porthålen 21, 23. Varje fördelnlngsområde 26 har en grundyta 27 som sträcker sig över väsentligen hela fördelningsområdet 26. Fördelningsområdenas 26 grundyta 27 lutar i förhållande till det centrala utbredningsplanet 13 och befinner sig vid en övre nivå i närheten av det övre plattplanet 14 i närheten av primär- porthålets 21 kantområde 25 och sjunker successivt till en nedre nivå i närheten av det nedre plattplanet 15 i närheten av sekun- därkantzonen 12a. Fördelningsområdenas 26 grundyta 27 sjun- OO 10 15 20 25 30 35 0 0 n o en 526 831 u n a n o c Q ao 11 ker också successivt längs en gräns till det centrala värme- överföringsområdet 18 från i närheten av primärkantzonen 11a till i närheten av sekundärkantzonen 12a. l den visade utfö- ringsformen sjunker fördelningsområdenas 26 grundyta 27 kon- tinuerligt från den övre nivån till den nedre nivån. Det skall dock noteras att grundytan 27 också kan sjunka stegvis mellan allt lägre nivåer som är väsentligen parallella med det centrala ut- bredningsplanet 13.
Fördelningsområdet 26 hos de båda ändområdena 16, 17, se Fig 3, innefattar vidare ett antal upphöjningar 31 som höjer sig från grundytan 27 till väsentligen det övre plattplanet 14 och ett antal nedsänkningar 32 som sänker sig från grundytan 27 till vä- sentligen det nedre plattplanet 15. Väsentligen varje upphöjning 31 sträcker sig i en respektive riktning som löper från primär- porthålet 21 mot det centrala värmeöverföringsområdet 18. Vä- sentligen varje upphöjning 31 har en längd som är väsentligt kortare än avståndet från primärporthålet 21 till det centrala värmeöverföringsområdet 18 längs den ifrågavarande upphöj- ningens 31 riktning.
På motsvarande sätt sträcker sig väsentligen varje nedsänkning 32 i en respektive riktning som löper från sekundärporthålet 23 mot det centrala värmeöverföringsområdet 18. Följaktligen sträcker sig väsentligen varje nedsänkning 32 väsentligen vin- kelrätt mot den respektive riktningen hos en intilliggande upp- höjning 31, dvs. riktningarna hos upphöjningarna 31 och ned- sänkningarna 32 är väsentligen ortogonala i de punkter där des- sa riktningar möts. Också väsentligen varje nedsänkning 32 har en längd som är väsentligt kortare än avståndet från sekundär- porthålet 23 till det centrala värmeöverföringsområdet 18 längs den ifrågavarande nedsänkningens 32 riktning. väsentligen varje upphöjning 31 och väsentligen varje nedsänk- ning 32 har två ändar och två lángsidor. Upphöjningarna 31 och nedsänkningarna 32 är anordnade på så sätt att väsentligen 10 15 20 25 30 35 526 831 o I I O o c o nu 12 varje upphöjning 31 som befinner sig på sekundärdelen 12 med den ena änden sträcker sig fram till den ena långsidan hos en nedsänkning 32 och väsentligen varje nedsänkning 32 som be- finner sig på primärdelen 11 med den ena änden sträcker sig fram till den ena långsidan hos en upphöjning 31.
Värmeväxlarplattan 1 är vidare symmetrisk med avseende på den längsgående centrumaxeln x på så sätt att de flesta ned- sänkningar 32 har en form och position som motsvarar formen och positionen hos en upphöjning 31 på andra sidan om den längsgående centrumaxeln x. Tack vare en sådan symmetri och genom att varannan värmeväxlarplatta 1 i plattpaketet 2 är rote- rad 180° kommer varje nedsänkning 32 att ligga an mot en upp- höjning 31 hos en intilliggande värmeväxlarplatta 1 i plattpaketet 2, se Fig. 4. Denna symmetri innebär också att primärporthålet 21 hos det första ändområdet 16 befinner sig på samma sida om centrumaxeln x som primärporthålet 21 hos det andra ändområ- det 17, dvs. båda primärporthàlen 21 befinner sig på primärde- len 11 och båda sekundärporthâlen befinner sig på sekundär- delen 12.
Det skall noteras att ett fåtal upphöjningar 33 och nedsänkning 34 längs centrumaxeln x avviker från denna symmetri genom att dessa upphöjningar respektive nedsänkningar 34 har delats upp i två kortare upphöjningar 33 respektive nedsänkningar 34 som från två håll sträcker sig fram till en respektive nedsänkning 32 och upphöjning 31.
Väsentligen alla värmeväxlarplattorna 1 i plattpaketet 2 är såle- des identiska. l den första utföringsformen är värmeväxlarplatt- orna 1 vidare permanent förbundna med varandra genom någon lämplig metod såsom lödning. Varje upphöjning 31 är då perma- nent förbunden med en nedsänkning 32 hos en intilliggande värmeväxlarplatta 1. 10 15 20 25 30 35 526 831 u O O n oo co 0 :sonen ' I Q u I ø vc 13 Värmeväxlarplattorna 1 har tillverkats genom formpressning i ett steg av väsentligen plana plattor. Företrädesvis efter formpress- ningen har porthålen 21-24 stansats ut ur värmeväxlarplattorna 1. Ändområdenas 16, 17 fördelningsområde 26 har således er- hållit sin form genom nämnda formpressning. I samma form- pressningssteg har även det central värmeöverföringsområdet 18 erhållit den visade formen med två korrugeringar 36 och 37 av åsar och dalar, se Fig. 3. Korrugeringen 36 gränsar mot det första ändområdet 16 och korrugeringen 37 gränsar mot det andra ändområdet 17. Korrugeringen 36 innefattar åsar och da- lar som bildar kanaler 38 som sträcker sig snett över det cen- trala värmeöverföringsområdet 18 från sekundärkantzonen 12a till primärkantzonen 11a med en lutningsvinkel som är ungefär 45° i förhållande till den längsgående centrumaxeln x. Kanalerna 38 har en avtagande bredd på så sätt att kanalerna 38 är breda- re i närheten sekundärkantzonen 12a och avsmalnar successivt när kanalerna 38 närmar sig primärkantzonen 11. På samma sätt innefattar korrugeringen 37 åsar och dalar som bildar ka- naler 39 som sträcker sig snett över det centrala värmeöverfö- ringsområdet från primärkantzonen 11a till sekundärkantzonen 12a med en lutningsvinkel som är ungefär 45° i förhållande till den längsgående centrumaxeln x, dvs. ungefär vinkelrätt mot kanalernas 38 riktning. Vidare har även kanalerna 39 en ökande bredd på så sätt att kanalerna 39 är smalare i närheten primär- kantzonen 11a och blir successivt bredare när kanalerna 39 närmar sig sekundärkantzonen 11.
Fig. 4 visar ett snitt genom plattpaketet 2. Såsom framgår bildas ett plattmellanrum 40 mellan varje intilliggande par av värme- växlarplattor 1. Värmeväxlarplattorna 1 är anordnade i en om- växlande ordning på så sätt att primärdelen 11 i det första änd- området hos en första värmeväxlarplatta 1 gränsar till sekundär- delen 12 hos en intilliggande andra värmeväxlarplatta 1. Därmed kommer plattmellanrummets 40 höjd att minska successivt från primärporthâlets 21, 22 kantområde 25 med avseende på den första värmeväxlarplattan 1, eller sekundärporthålets 23, 24 n! 0 0 0100 II 0 n 00 00 0 OI g 0 0 0 0 000 0 UU' g 0 0 0 I 9 .5 00 0000 I' 10 15 20 25 30 526 851 14 kantområde 25 med avseende på den andra värmeväxlarplattan 1, till sekundärkantzonen 12a med avseende på den första vär- meväxlarplattan 1, eller till primärkantzonen 11a med avseende på den andra värmeväxlarplattan 1. I den visade utföringsformen minskar plattmellanrummets 40 höjd kontinuerligt.
I den visade utföringsformen kommer således det ena mediet att strömma in i primärporthålet 21 hos det första ändområdet 16 till det ifrågavarande plattmellanrummet 40 och fördelas jämnt över hela plattmellanrummets bredd vid övergången till det central värmeöverföringsområdet 18. Tack vara det avsmalnande ka- nalerna 38 och därefter de sig utvidgande kanalerna 39 säker ställs ett jämnt fördelat flöde över hela det central värmeöverfö- ringsområdet 18. Vid det andra ändområdet 17 kommer fördel- ningsområdets 26 upphöjningar 31 att leda mediet mot det pri- märporthålet 21 där mediet lämnar plattmellanrummet 40.
Fig. 5 visar en plattvärmeväxlare enligt en andra utföringsform som skiljer sig från den första utföringsformen genom att värme- växlarplattorna 1 är pressade mot varandra mellan en stativ- platta 50 och en tryckplatta 51 med hjälp av dragbuktar 52 på i sig känt sätt. Värmeväxlarplattorna 1 har samma utformning som i den första utföringsformen med avseende på ändområdena 16 och 17 och det centrala värmeöverföringsområdet 18.
Uppfinningen är inte begränsad till de visade utföringsformerna utan kan varieras och modifieras inom ramen för de efterföljan- de patentkraven.

Claims (26)

10 15 20 25 30 35 526 831 u c Q o o ø n; 15 Patentkrav
1. Värmeväxlarplatta för ett plattpaket (2) för en plattvärme- växlare, varvid värmeväxlarplattan (1) utbreder sig mellan en primärkantzon (11a) och en sekundärkantzon (12a) parallellt med ett centralt utbredningsplan (13), ett övre plattplan (14) och ett nedre plattplan (15), varvid det centrala utbredningsplanet innefattar en centrumaxel (x) som delar värmeväxlarplattan (1) i en primärdel (11) och en sekundärdel (12), och varvid värme- växlarplattan innefattar ett första ändomràde (16), ett andra ändomràde (17), ett centralt värmeöverföringsområde (18), som sträcker sig mellan primärkantzonen (11a) och sekundärkantzonen (12a) från det första ändområdet (16) till det andra ändområdet (17), ett primärporthål (21) och ett sekundärporthål (23), vilka sträcker sig genom värmeväxlarplattan (1) i det första ändomrà- det (16) och vilka omges av var sitt angränsande kantområde (25), varvid primärporthålet (21) befinner sig på primärdelen (11) och sekundärporthålet (23) på sekundärdelen (12), och ett fördelningsområde (26) som utbreder sig på det första ändområdet (16) och har en grundyta (27) som sträcker sig från primärporthålet (21) till det centrala värmeöverföringsområdet (18), kännetecknad av att grundytan (27) befinner sig vid en övre nivå i närheten av det övre plattplanet (14) i närheten av primärport- hålets (21) kantområde (25) och sjunker successivt till en nedre nivå i närheten av det nedre plattplanet (15) i närheten av se- kundärkantzonen (12a).
2. Värmeväxlarplatta enligt krav 1, kännetecknad av att för- delningsområdets (26) form har åstadkommits genom form- pressning av värmeväxlarplattan (1).
3. Värmeväxlarplatta enligt något av kraven 1 och 2, känne- tecknad av att grundytan (27) sjunker successivt längs en gräns 10 15 20 25 30 35 526 851 -- o o u o o o Q ao 16 till det centrala värmeöverföringsområdet (18) från i närheten av primärkantzonen (11a) till i närheten av sekundärkantzonen (12a).
4. Värmeväxlarplatta enligt något av kraven 1 till 3, känne- tecknad av att grundytan (27) sjunker kontinuerligt från den övre nivån till den nedre nivån.
5. Värmeväxlarplatta enligt något av de föregående kraven, kännetecknad av att fördelningsområdet (26) och grundytan (27) utbreder sig över väsentligen hela det första ändområdet (16).
6. Värmeväxlarplatta enligt något av de föregående kraven, kännetecknad av att fördelningsområdet (26) innefattar ett antal upphöjningar (31) och nedsänkningar (32), varvid väsentligen varje upphöjning (31) sträcker sig i en respektive riktning som löper från primärporthålet (21) mot det centrala värmeöverfö- ringsområdet (18).
7. Värmeväxlarplatta enligt krav 6, kännetecknad av att vä- sentligen varje upphöjning (31) når upp till det övre plattplanet (14) och att väsentligen varje nedsänkning (32) når ner till det nedre plattplanet (15).
8. Värmeväxlarplatta enligt något av kraven 6 och 7, känne- tecknad av att väsentligen varje upphöjning (31) har en längd som är väsentligt kortare än avståndet från primärporthålet (21) till det centrala värmeöverföringsområdet (18) längs upphöjning- ens (31) riktning.
9. Värmeväxlarplatta enligt något av kraven 7 och 8, känne- att väsentligen varje nedsänkning (32) sträcker sig väsentligen vinkelrätt mot nämnda respektive riktning hos en in- tilliggande upphöjning (31). o I c oc: I O O I I 1 o nu I: o 10 15 20 25 30 35 526 831 c » o ø ou o I o Q o ø | oo 17
10. Värmeväxlarplatta enligt något av kraven 6 till 9, känne- tecknad av att väsentligen varje nedsänkning (32) sträcker sig i en respektive riktning som löper från sekundärporthålet (23) mot det centrala värmeöverföringsområdet (18).
11. Värmeväxlarplatta enligt något av kraven 9 och 10, käm netecknad av att väsentligen varje nedsänkning (32) har en längd som är väsentligt kortare än avståndet från sekundärport- hålet (23) till det centrala värmeöverföringsområdet (18) längs nedsänkningens (32) riktning.
12. Värmeväxlarplatta enligt något av kraven 6 till 11, känne- att varje upphöjning (31) och varje nedsänkning (32) har två ändar och två långsidor, varvid väsentligen varje upp- höjning (31) som befinner sig på sekundärdelen (12) med den ena änden sträcker sig fram till den ena långsidan hos en ned- sänkning (32) och varvid väsentligen varje nedsänkning (32) som befinner sig på primärdelen (11) med den ena änden sträcker sig fram till den ena långsidan hos en upphöjning (31).
13. Värmeväxlarplatta enligt något av kraven 6 till 12, känne- tecknad av att värmeväxlarplattan (1) är symmetrisk med avse- ende på centrumaxeln (x) på så sätt att väsentligen varje ned- sänkning (32) har en form och position som motsvarar formen och positionen hos en upphöjning (31) på andra sidan om cent- rumaxeln (x), varvid varje nedsänkning (32) är utformad att ligga an mot en upphöjning (31) hos en intilliggande vänd värmeväx- larplatta (1) i plattpaketet (2).
14. Plattpaket för en plattvärmeväxlare innefattande åtminsto- ne två värmeväxlarplattor (1) med ett plattmellanrum (40) där- emellan, varvid varje värmeväxlarplatta (1) utbreder sig mellan en primärkantzon (11a) och en sekundärkantzon (12a) parallellt med ett centralt utbredningsplan (13), ett övre plattplan (14) och ett nedre plattplan (15), varvid det centrala utbredningsplanet (13) innefattar en centrumaxel (x) som delar värmeväxlarplattan 10 15 20 25 30 35 18 (1) i en primärdel (11) och en sekundärdel (12), och varvid varje värmeväxlarplatta (1) innefattar ett första ändområde (16), ett andra ändområde (17), ett centralt värmeöverföringsområde (18), som sträcker sig mellan primärkantzonen (11a) och sekundärkantzonen (12a) från det första ändområdet (16) till det andra ändområdet (17), ett primärporthål (21) och ett sekundärporthål (23), vilka sträcker sig genom värmeväxflarplattan (1) i det första ändområ- det (16) och vilka omges av var sitt angränsande kantområde (25), varvid primärporthålet (21) befinner sig på primärdelen (11) och sekundärporthålet (23) på sekundärdelen, och ett fördelningsområde (26) som utbreder sig på det första ändområdet (16) och har en grundyta (27) som sträcker sig från primärporthålet (21) till det centrala värmeöverföringsområdet (18). kännetecknat av att grundytan (27) befinner sig vid en övre nivå i närheten av det övre plattplanet (14) i närheten av primärport- hålets (21) kantområde (25) och sjunker successivt till en nedre nivå i närheten av det nedre» plattplanet (15) i närheten av se- kundärkantzonen (12a).
15. Plattpaket enligt krav 14, kännetecknat av att värmeväx- larplattorna (1) är anordnade i en omväxlande ordning på så sätt att primärdelen (11) i det första ändområdet (16) hos en första värmeväxlarplatta (1) gränsar till sekundärdelen hos en intillig- gande andra värmeväxlarplatta (1), varvid plattmellanrummets (40) höjd minskar successivt från i närheten av primärporthålets (21) kantområde (25) med avseende på den första värmeväxlar- plattan (1) till i närheten av sekundärkantzonen (12a) med avse- ende på den första värmeväxlarplattan (1).
16. Plattpaket enligt krav 15, kännetecknat av att plattmellan- rummets (40) höjd minskar kontinuerligt. 10 15 20 25 30 35 (_37 Ä) CB CS CA! ...x I~no|ou':|qq ven . 19
17. Plattpaket enligt något av kraven 14 till 16, kännetecknat a_v att fördelningsomràdet (26) innefattar ett antal upphöjningar (31) och nedsänkningar (32), varvid väsentligen varje upphöj- ning (31) sträcker sig i en respektive riktning som löper från primärporthålet (21) mot det centrala värmeöverföringsområdet (18).
18. Plattpaket enligt krav 17, kännetecknat av att väsentligen varje upphöjning (31) når upp till det övre plattplanet (14) och att väsentligen varje nedsänkning (32) når ner till det nedre plattplanet (15).
19. Plattpaket enligt något av kraven 17 och 18, kännetecknat a_v att väsentligen varje upphöjning (31) har en längd som är vä- sentligt kortare än avståndet från primärporthålet (21) till det centrala värmeöverföringsområdet (18) längs upphöjningens (31) riktning.
20. Plattpaket enligt något av kraven 17 till 19, kännetecknat av att väsentligen varje nedsänkning (32) sträcker sig väsentli- gen vinkelrätt mot nämnda respektive riktning hos en intilliggan- de upphöjning (31).
21. Plattpaket enligt något av kraven 17 till 20, kännetecknat av att väsentligen varje nedsänkning (32) sträcker sig i en re- spektive riktning som löper från sekundärporthålet (23) mot det centrala värmeöverföringsområdet (18).
22. Plattpaket enligt något av kraven 20 och 21, kännetecknat av att väsentligen varje nedsänkning (32) har en längd som är väsentligt kortare än avståndet från primärporthålet (21) till det centrala värmeöverföringsområdet (18) längs nedsänkningens (32) riktning.
23. Plattpaket enligt något av kraven 17 till 22, kännetecknat av att varje upphöjning (31) och varje nedsänkning (32) har två 10 15 20 5 2 6 3 5 1 gym; æxæs. =";":f_ f; 20 ändar och tvâ långsidor, varvid väsentligen varje upphöjning (31) som befinner sig på sekundärdelen (12) med den ena än- den sträcker sig fram till den ena långsidan hos en nedsänkning (32) och varvid väsentligen varje nedsänkning (32) som befinner sig på primärdelen (11) med den ena änden sträcker sig fram till den ena långsidan hos en upphöjning (31).
24. Plattpaket enligt något av kraven 17 till 23, kännetecknat av att värmeväxlarplattorna (1) är anordnade i en omväxlande ordning på så sätt att primärdelen (11) i det första ändområdet (16) hos en första värmeväxlarplatta (1) gränsar till sekundär- delen (12) hos en intilliggande andra värmeväxlarplatta (1), var- vid väsentligen varje nedsänkning (32) hos den första värme- växlarplattan (1) ligger an mot en upphöjning (31) hos den in- tilliggande andra värmeväxlarplattan (1).
25. Plattpaket enligt något av kraven 14 till 24, kännetecknat _a_v att väsentligen alla värmeväxlarplattor (1) är identiska.
26. Plattpaket enligt något av kraven 14 till 25, kännetecknad av att värmeväxlarplattorna (1) är permanent förbundna med varandra.
SE0400626A 2004-03-12 2004-03-12 Värmeväxlarplatta och plattpaket SE526831C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0400626A SE526831C2 (sv) 2004-03-12 2004-03-12 Värmeväxlarplatta och plattpaket

Applications Claiming Priority (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0400626A SE526831C2 (sv) 2004-03-12 2004-03-12 Värmeväxlarplatta och plattpaket
EP05711172A EP1723376B1 (en) 2004-03-12 2005-03-03 A heat exchanger plate and a plate package
PL05711172T PL1723376T3 (pl) 2004-03-12 2005-03-03 Heat exchanger plate and plate pack
CNB200580007657XA CN100498188C (zh) 2004-03-12 2005-03-03 热交换板和板组件
DK05711172.6T DK1723376T3 (da) 2004-03-12 2005-03-03 Varmevekslerplade og pladepakke
JP2007502759A JP4584976B2 (ja) 2004-03-12 2005-03-03 熱交換プレートおよびプレートパッケージ
DE602005024928T DE602005024928D1 (de) 2004-03-12 2005-03-03 Wärmetauscherplatte und plattenpaket
AT05711172T AT489599T (de) 2004-03-12 2005-03-03 Wärmetauscherplatte und plattenpaket
PT05711172T PT1723376E (pt) 2004-03-12 2005-03-03 Placa de permutador de calor e bloco de placas
US10/586,572 US20080223564A1 (en) 2004-03-12 2005-03-03 Heat Exchanger Plate and a Plate Package
PCT/SE2005/000317 WO2005088221A1 (en) 2004-03-12 2005-03-03 A heat exchanger plate and a plate package
ES05711172T ES2355570T3 (es) 2004-03-12 2005-03-03 Placa intercambiadora de calor y conjunto de placas.

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0400626D0 SE0400626D0 (sv) 2004-03-12
SE0400626L SE0400626L (sv) 2005-09-13
SE526831C2 true SE526831C2 (sv) 2005-11-08

Family

ID=32067388

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0400626A SE526831C2 (sv) 2004-03-12 2004-03-12 Värmeväxlarplatta och plattpaket

Country Status (12)

Country Link
US (1) US20080223564A1 (sv)
EP (1) EP1723376B1 (sv)
JP (1) JP4584976B2 (sv)
CN (1) CN100498188C (sv)
AT (1) AT489599T (sv)
DE (1) DE602005024928D1 (sv)
DK (1) DK1723376T3 (sv)
ES (1) ES2355570T3 (sv)
PL (1) PL1723376T3 (sv)
PT (1) PT1723376E (sv)
SE (1) SE526831C2 (sv)
WO (1) WO2005088221A1 (sv)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE531472C2 (sv) * 2005-12-22 2009-04-14 Alfa Laval Corp Ab Värmeväxlare med värmeöverföringsplatta med jämn lastfördelning på kontaktpunkter vid portområden
CN1837718A (zh) * 2006-03-09 2006-09-27 缪志先 肋板式换热器
EP2257757B1 (en) 2008-04-04 2015-07-01 Alfa Laval Corporate AB A plate heat exchanger
KR100950689B1 (ko) 2009-04-16 2010-03-31 한국델파이주식회사 플레이트 열교환기
US8268233B2 (en) * 2009-10-16 2012-09-18 Macrae Allan J Eddy-free high velocity cooler
JP5838048B2 (ja) * 2011-06-24 2015-12-24 株式会社マーレ フィルターシステムズ オイルクーラ
US9874409B2 (en) 2011-07-13 2018-01-23 Mitsubishi Electric Corporation Plate heat exchanger and heat pump apparatus
JP6038437B2 (ja) * 2011-10-06 2016-12-07 トヨタ自動車株式会社 車両用オイルクーラ
ES2610365T3 (es) * 2012-10-30 2017-04-27 Alfa Laval Corporate Ab Heat exchanger plate and plate heat exchanger comprising such a heat exchanger plate
DK2914916T3 (da) * 2012-10-30 2019-03-25 Alfa Laval Corp Ab SEALING AND ASSEMBLY
PT2728292T (pt) * 2012-10-30 2016-12-27 Alfa Laval Corp Ab HEAT TRANSFER PLATE AND HEAT EXCHANGER OF PLATES UNDERSTANDING THAT HEAT TRANSFER PLATE
JP5855611B2 (ja) * 2013-07-11 2016-02-09 アルファ ラヴァル コーポレイト アクチボラゲット プレート熱交換器
PT3058304T (pt) 2013-10-14 2019-03-18 Airec Ab Placa para permutador de calor e permutação de calor
PL2988085T3 (pl) 2014-08-22 2019-07-31 Alfa Laval Corporate Ab HEAT EXCHANGER PLATE AND PLATE HEAT EXCHANGER
DK3093602T3 (da) 2015-05-11 2020-06-02 Alfa Laval Corp Ab Varmevekslerplade og pladevarmeveksler
JP6815965B2 (ja) * 2017-10-12 2021-01-20 株式会社神戸製鋼所 熱交換プレートに用いられる金属製元板材

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2616671A (en) * 1949-02-16 1952-11-04 Creamery Package Mfg Co Plate heat exchanger
SE353954B (sv) * 1971-02-19 1973-02-19 Alfa Laval Ab
SE415928B (sv) * 1979-01-17 1980-11-10 Alfa Laval Ab Plattvermevexlare
GB2054817B (en) * 1979-07-26 1983-09-14 Apv Co Ltd Heat exchanger plate
US4749032A (en) * 1979-10-01 1988-06-07 Rockwell International Corporation Internally manifolded unibody plate for a plate/fin-type heat exchanger
SE8306795D0 (sv) * 1983-12-08 1983-12-08 Alfa Laval Thermal Ab VERMEVEXLARPLATTA
DE3622316C1 (de) * 1986-07-03 1988-01-28 Schmidt W Gmbh Co Kg Plattenwaermeaustauscher
SE458884B (sv) * 1987-05-29 1989-05-16 Alfa Laval Thermal Ab PERMANENT COMBINED PLATE HEAT EXCHANGE WITH CONTAINING BODY AT THE PORTS
SE470339B (sv) * 1992-06-12 1994-01-24 Alfa Laval Thermal Plattvärmeväxlare för vätskor med olika flöden
JP3285243B2 (ja) * 1993-02-22 2002-05-27 株式会社日阪製作所 プレート式熱交換器
JP3526321B2 (ja) * 1994-03-28 2004-05-10 株式会社日阪製作所 プレート式熱交換器
JP2878619B2 (ja) * 1995-03-30 1999-04-05 株式会社日阪製作所 プレート式熱交換器
SE504868C2 (sv) * 1995-10-23 1997-05-20 Swep International Ab Plattvärmeväxlare med ändplatta med pressat mönster
SE9504586D0 (sv) * 1995-12-21 1995-12-21 Tetra Laval Holdings & Finance plate heat exchangers
DK174409B1 (da) * 1998-01-12 2003-02-17 Apv Heat Exchanger As Varmevekslerplade med forstærket kantudformning
JP3292128B2 (ja) * 1998-02-27 2002-06-17 ダイキン工業株式会社 プレート型熱交換器
JP3331950B2 (ja) * 1998-02-27 2002-10-07 ダイキン工業株式会社 プレート型熱交換器
FR2811747B1 (fr) * 2000-07-11 2002-10-11 Air Liquide Ailette d'echange thermique pour echangeur de chaleur a plaques brasees, et echangeur de chaleur correspondant
DE10035939A1 (de) * 2000-07-21 2002-02-07 Bosch Gmbh Robert Vorrichtung zur Wärmeübertragung
SE518256C2 (sv) * 2001-01-04 2002-09-17 Alfa Laval Ab Värmeöverföringsplatta, plattpaket samt plattvärmeväxlare
JP2003106782A (ja) * 2001-09-28 2003-04-09 Hisaka Works Ltd 溶接型プレート式熱交換器
JP6241672B2 (ja) * 2014-12-19 2017-12-06 二村 芳弘 抗ウイルス作用を呈するエラグ酸誘導体及びその製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
DE602005024928D1 (de) 2011-01-05
JP2007528978A (ja) 2007-10-18
PT1723376E (pt) 2011-01-12
WO2005088221A1 (en) 2005-09-22
PL1723376T3 (pl) 2011-05-31
JP4584976B2 (ja) 2010-11-24
CN1930437A (zh) 2007-03-14
EP1723376B1 (en) 2010-11-24
ES2355570T3 (es) 2011-03-29
DK1723376T3 (da) 2011-02-28
AT489599T (de) 2010-12-15
CN100498188C (zh) 2009-06-10
US20080223564A1 (en) 2008-09-18
EP1723376A1 (en) 2006-11-22
SE0400626D0 (sv) 2004-03-12
SE0400626L (sv) 2005-09-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE526831C2 (sv) Värmeväxlarplatta och plattpaket
US10473403B2 (en) Heat exchanger
JP6166375B2 (ja) 伝熱平板及びそのような伝熱平板を備える平板熱交換器
TWI299081B (sv)
SE528879C2 (sv) Värmeväxlarplatta, par av två värmeväxlarplattor samt plattpaket för plattvärmeväxlare
KR20190065338A (ko) 열교환 판 및 열교환기
AT505300B1 (de) Plattenwärmetauscher
EP2455694A2 (en) Heat exchanger
RU2715123C1 (ru) Теплопередающая пластина и пластинчатый теплообменник, содержащий множество таких теплопередающих пластин
SE527611C2 (sv) Värmeväxlarplatta och plattpaket
EP1308685A3 (de) Wärmeübertrager
RU2561356C1 (ru) Теплообменник с двусторонним рисунком углублений
SE529769C2 (sv) Plattvärmeväxlare vilken innefattar åtminstone en förstärkningsplatta vilken är anordnad utanför en av de yttre värmeväxlarplattorna
US10775108B2 (en) Heat exchanging plate with varying pitch
RU2562347C1 (ru) Теплообменник с прокладками, имеющий двусторонний рисунок углублений
SE526409C2 (sv) Plattvärmeväxlare
US20170219296A1 (en) Heat exchange plate and plate-type heat exchanger
EP3301390A1 (en) Heat exchanger
KR101991560B1 (ko) 열 교환기 및 열 교환 방법
US20110180247A1 (en) Heat exchanger
BRPI0707263A2 (pt) permutador térmico com estabilizador vertical e tubo
US20180094877A1 (en) Heat exchanger
KR20210026216A (ko) 판형 열교환기
JP4874365B2 (ja) プレート式熱交換器及びその熱交換器を用いた冷凍サイクル装置
US20180320981A1 (en) Heat exchanger