SE445416B - Energikrets for en mikrovagsugn - Google Patents

Energikrets for en mikrovagsugn

Info

Publication number
SE445416B
SE445416B SE8104441A SE8104441A SE445416B SE 445416 B SE445416 B SE 445416B SE 8104441 A SE8104441 A SE 8104441A SE 8104441 A SE8104441 A SE 8104441A SE 445416 B SE445416 B SE 445416B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
circuit
switch
energy
relay
control means
Prior art date
Application number
SE8104441A
Other languages
English (en)
Other versions
SE8104441L (sv
Inventor
J T Lamb
Original Assignee
Tappan Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tappan Co filed Critical Tappan Co
Publication of SE8104441L publication Critical patent/SE8104441L/sv
Publication of SE445416B publication Critical patent/SE445416B/sv

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
  • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
  • H05B6/64Heating using microwaves
  • H05B6/66Circuits
  • H05B6/666Safety circuits
  • HELECTRICITY
  • H01ELECTRIC ELEMENTS
  • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
  • H01H47/00Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current
  • H01H47/02Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current for modifying the operation of the relay
  • H01H47/04Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current for modifying the operation of the relay for holding armature in attracted position, e.g. when initial energising circuit is interrupted; for maintaining armature in attracted position, e.g. with reduced energising current
  • H01H47/10Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current for modifying the operation of the relay for holding armature in attracted position, e.g. when initial energising circuit is interrupted; for maintaining armature in attracted position, e.g. with reduced energising current by switching-in or -out impedance external to the relay winding
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10S323/00Electricity: power supply or regulation systems
  • Y10S323/908Inrush current limiters

Description

8104441-4 _ ~ fördelaktiga résultat erhålles. I en föredragen, här beskriven utföringsform, användes i energikretsen en PTC-termistor för att eliminera _höga transienta strömstyrkor upp- komna genom magnetisering och avmagnetisering av induktiva element däri och för att åstadkomma kretsskydd' både vid start och vid drift av ugnen. Närmare bestämt innehåller energikretsen enförsta och en andra parallellkrets, vilka ansluter en energi- källa till en transformator, som användes för magnetisering av magnetronen, varvid den första kretsen- innehåller en i viloläge öppen startströmställare och ett strömbegrän- sände, seriekopplat PTC-motstånd och den andra kretsen innehåller en av ett relä eller liknande styrd strömställare samt ett relä eller annan mekanism för styrning av en relästyrd strömställare. Vidare ingår i energikretsen en tredje krets ansluten till den första kretsen mellan startströinställaren och PTC-motståndet för magnetisering av reläetgvid tillslagning av startströmställaren, varefter PTC-termistorn övertar medelst _ en Hällström efter frånslagning av startströmställaren. PTC-termistorn skyddar inte bara energikretsen mot skador till följd av hög strömstyrkavid uppstartning eller avstängning av ugnen utan skyddar också sig själv om fel skulle uppstå i systemet, t.ex. på grund av överbelastning av termistorn, som då upphettas och reducerar sin egen ström .till en säker nivå, vilket även gäller för andra element i kretsen, både vid uppstartning och drift ' av ugnen.
De egenskaper som här berörts avses framträda i en anordning enligt uppfinningen, då den är utförd enligt den kännetecknande delen av patentkravet 1.
Ett exempel på ett utförande av uppfinningen beskrivas i det följande med hänvisning till den bifogade ritningen. 7 På ritningen illustreras ett schematiskt kretsdiagram av en energikrets för en mikrovågsugn enligt den föreliggande uppfinningen. _En elektrisk energikrets för en mikrovågsugn visas generellt vid 10 på ritningen med en utmatningssida l2 för strömförsörjning av en magnetron 14 i ugnen. Utmatnings- sidan 12 ingår i en kopplingstransformator 16, som har en primärlindning 18, kopplad till energikretsen 10, och ven första sekundärlindning 20, som förser magnetronen med glödström. Utmatningssidan 12' innehåller vidare en krets 22 med en andra sekundärlind- ning 24, som förser magnetronen med högspänning.
I energikretsen lÛ ingår i seriekoppling_ ett strömbegränsande skyddsmotstånd 26, vilket enligt uppfinningen en PTC-termistor, och en startströmställare 28, som t.ex. kan utgöras av en i viloläge öppen tryckknappsströmställare. En i viloläge öppen, relästyrd kontakt 30 är kopplad parallellt med denna seriekrets, dvs. termistorn 26 och startströmställaren 28, och slutes genom' magnetisering av ett relä 32. Reläet 32 är anslutet i seriekretsen vid en knutpunkt 34, som är en sammanbindning av stsrtström- ställaren 28 och termistorn 26, och till en knutpunkt 36 genom en ugnskontroll- eller brytkontakt 38. Denna kan t.ex. vara en säkerhetsströmställare, en av en timer styrd kontakt eller en på annat sätt styrd brytare. 8104441-4 Vid drift av energikretsen 10 är kretsens ingångar 40, 42 anslutna till uttag för elektrisk ström, vilken av startströmställaren 28 ledes genom PTC-termistorn 26 till primärlindningen 18 i kopplingstransformatorn 16, varvid energi överföras till utmat- ningssidan 12 och därmed till magnetronen 14. Vid tillslagning av startströmställaren 28 flyter även ström från punkten 34 genom reläet 32, förutsatt att kontakten 38 är tillslagen, varvid den relästyrda kontakten 30 sluter och förser magnetronen 14 med full ström. Följaktligen gar en liten ström genom startströmställaren 28 och termistorn 26 till utmatningssidan 12, innan full strömstyrka appliceras efter en period som är lika med den fördröjningstid som erfordras för att reläet 32 skall dra och den relästyrda kontakten 30 skall sluta. Detta förlopp skyddar magnetronen och energikretsen från höga translenta strömstyrkor under -uppstartningern Da startströmställaren 28 återställes till viloläget, kommer reläet 32, som först magnetiserades genom startströmställaren, att hållas draget av en hàllström genom PTC-termistorn 26. Eftersom hallström behövs endast i reläets dragna, aktiva tillstànd, kommer hållströmmen att bli låg och inte förorsaka någon nämnvärd uppvärmning av termistorn. Emellertid kan en sådan liten ström orsaka viss uppvärmning av termistorn, exempelvis till dess anomaliepunkt, vilket är fördelaktigt för att säkra ett snabbt svar om något fel skulle uppstå i kretsen eller för att tillförsäkra kretsen en lämplig skyddseffekt. _ I händelse att en väsentlig ström flyter genom PTC-termistorn 26, vilket kan inträffa när startströrnställaren 28 är tillslagen och brytkontakten 38 är öppen, kommer termistorn, istället för att överbelastas och brännas sönder, att upphettas och därvid reducera sin egen ström till en säker nivå. Samma skyddseffekt uppnås, om startström- ställaren halles tillslagen och reläet 32 inte drar, så att den relästyrda kontakten 30 inte slutes.
Det skall också påpekas, att PTC-termistorn 26 skyddar sig själv och energikretsen under drift av ugnen efter det att uppstartning har erhållits. Skulle t.ex. reläet 32 -kortslutas under drift men kontakten 30 fortfarande vara sluten, uppvärmes termistorn och begränsar strömflödet till reläet och skyddar därmed detsamma mot ytterligare skada. En sådan upphettning av termistorn med resulterande strömreduktion kommer att ske snabbt efter det att kortslutning inträffat, eftersom termistorn redan har uppvärmts partiellt till sin anomaliepunkt, varpå resistansen ökar snabbt med hänsyn till tempera- turstegringen och därmed skyddar reläet.
Det skall också noteras, att ugnen kan startas upprepade gånger inom korta perioder i :motsats till kretsen enligt ovannämnda amerikanska patent 4 Ûll 427. I nämnda patent orsakar varje start en upphettning i termistorn som vid tillräcklig värme förhindrar att tillräcklig strörn passerar för magnetisering av reläet eller för slutning av full strömstyrka eller shuntning av strömställaren. I kretsen enligt föreliggande upp- finning erhålles rnagnetisering av reläet 32 till full styrka oavsett antalet tidigare Å 3104441-4i 4 starter. Även om termistorns 26 temperatur har höjts till följd av många upprepade starter, kommer tillräcklig ström att flyta för att hälla reläet magnetiserat, trots att strömmen inte skulle vara av den storlek som fordras för att reläet skall dra.
Det torde vara uppenbart, att en förbättrad energikrets för matning av ström till magnetronen i en mikrovågsugn har framställts, vilken krets skyddas mot transienta strömstyrkor, uppkomnavid magnetisering och avmagnetisering av induktiva element i kretsen, men också mot uppkomna kretsfel vid såväl uppstartning som drift av ugnen.
Medan uppfinningen nu beskrivits som en enkel föredragen elektrisk krets, är det under- förstått att principerna enligt uppfinningen kan användas i kretsar med ytterligare element, såsom' säkerhetsströmbrytare, kamstyrda strömställare, processkontroller, strömniväkontroller, säkringar, timers, 'temperaturberoende strömställare och liknande.
Uppfinningen är givetvis inte begränsad till den visade ochbeskrivna utförings- formen utan modifikationer är möjliga inom ramen för uppfinningen, vars omfång endast bestämmas av efterföljande patentkrav. _......... V.- .-._...........»-.. .í-~_-_~_-_-._.....-«-.-

Claims (4)

8104441-4 P' a t e n t k r a v _
1. l. Energikrets för en mikrovågsugn, i vilken högfrekvensenergi framställes av en högfrekvensgeiierator,'omfattande en första och en andra parallellkrets för anslutning av en elektrisk energikälla till generatorn, varvid den första kretsen innefattar en första, i viloläge öppen strömställare och en strömbegränsande PTC-termistor, kopplade i serie, och den- andra kretsen innefattar en andra, i viloläge öppen strömställare, k ä n n e - t ec k n a d av styr-organ (32), som vid inkoppling tillslàr nämnda andra strömställare (30) med fördröjning i förhållande till inkopplingen, samt kretsorgan anslutna till den första kretsen mellan den första strömställaren (28) och termistorn (26) för strömförsörj- ning till nämnda styrorgan vid tillslagning av den första, i viloläge öppna strömställaren för att därmed tillslá den andra strömställaren, som sedan efter frànslagning av den första strömställaren via PTC-termistorn ger hàllström i nämnda styrorgan.
2. Energikrets enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d av en i nämnda krets- organ anordnad strömställare (38) för urkoppling av nämnda styrorgan genom brytning av hàllströmmen. '
3. Energikrets enligt patentkravet l, k ä n n e t e c k n a d därav, att nämnda styr- organ innefattar ett rörligt pâverkningsorgan, som tillslâr den andra strömställaren efter nämnda inkoppling.
4._ Energikrets enligt patentkravet 3, k ä n n e t e c k n a d därav, att nämnda styr- organ utgöres av ett relä och kretsorganet av en reläkrets.
SE8104441A 1980-08-07 1981-07-17 Energikrets for en mikrovagsugn SE445416B (sv)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/176,192 US4321447A (en) 1980-08-07 1980-08-07 Energization circuit for a microwave oven

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE8104441L SE8104441L (sv) 1982-02-08
SE445416B true SE445416B (sv) 1986-06-16

Family

ID=22643371

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8104441A SE445416B (sv) 1980-08-07 1981-07-17 Energikrets for en mikrovagsugn

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4321447A (sv)
CA (1) CA1162616A (sv)
DE (1) DE3130769C2 (sv)
SE (1) SE445416B (sv)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL7908245A (nl) * 1979-11-12 1981-06-01 Philips Nv Inrichting voor het gepulseerd bekrachtigen van een elektromotor.
US4382192A (en) * 1980-11-28 1983-05-03 Rca Corporation Self-quenching circuit
JPS57154789A (en) * 1981-03-20 1982-09-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd High frequency heater
US4604557A (en) * 1984-10-10 1986-08-05 Mars Incorporated Vending machine power switching apparatus
US4620078A (en) * 1984-10-24 1986-10-28 General Electric Company Power control circuit for magnetron
US4628431A (en) * 1984-12-12 1986-12-09 Wang Laboratories, Inc. Power supply on/off switching with inrush limiting
US4631470A (en) * 1985-12-13 1986-12-23 Rca Corporation Current surge limited power supply
GB2188798B (en) * 1986-03-20 1990-04-04 Sanyo Electric Co Power controller for an electrical load
DE3613016A1 (de) * 1986-04-17 1987-10-22 Bosch Siemens Hausgeraete Mikrowellenofen
DE4023280C2 (de) * 1990-07-21 1995-06-14 Miele & Cie Sicherheitsvorrichtung für Mikrowellenherde
US5667711A (en) * 1996-05-20 1997-09-16 Eaton Corporation Circuit breaker incorporating trip coil as shunt resistor in parallel with current limiting polymer
KR100233052B1 (ko) * 1997-11-04 1999-12-01 윤종용 전자렌지의 전원공급회로
JP2000023357A (ja) * 1998-06-29 2000-01-21 Sony Corp 電源回路の突入電流制限装置
KR100341288B1 (ko) 1998-11-11 2002-10-25 삼성전자 주식회사 직류전원을단속하는마이크로스위치의과전류를방지할수있는전자렌지
JP4284478B2 (ja) * 1998-12-28 2009-06-24 株式会社安川電機 インバータ装置
US6218652B1 (en) * 1999-05-29 2001-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus for eliminating inrush current of a microwave oven
US6163470A (en) * 1999-10-07 2000-12-19 Lucent Technologies, Inc. EMI filter for an inrush relay
CN100349351C (zh) * 2002-04-09 2007-11-14 乐金电子(天津)电器有限公司 待机节电电路

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3017564A (en) * 1954-08-12 1962-01-16 Barney Walter Protective circuit
US3392309A (en) * 1965-05-24 1968-07-09 Philips Corp Magnetron power supply and cathode heater circuit
US3460126A (en) * 1966-05-06 1969-08-05 Western Electric Co Circuit for protecting a current limiting resistive device from excessive current
US4011427A (en) * 1972-09-27 1977-03-08 Husqvarna Vapenfabriks Ab Electric supply circuits for a microwave oven
US3821594A (en) * 1973-03-28 1974-06-28 Gen Electric Two step magnetron start circuit
US3842233A (en) * 1973-05-31 1974-10-15 Tappan Co Microwave oven defrost circuit

Also Published As

Publication number Publication date
DE3130769C2 (de) 1982-10-21
DE3130769A1 (de) 1982-04-01
SE8104441L (sv) 1982-02-08
CA1162616A (en) 1984-02-21
US4321447A (en) 1982-03-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE445416B (sv) Energikrets for en mikrovagsugn
ES2589308T3 (es) Disyuntor electrónico
US5345126A (en) Positive temperature coefficient start winding protection
WO2010103590A1 (ja) サーマルスイッチ
JPH06303728A (ja) 電池の過電流保護回路
KR101809944B1 (ko) 반도체 스위치를 사용한 아크억제형 직류차단기
WO2014109067A1 (ja) 内燃機関用点火装置
JP2560155B2 (ja) 直流しゃ断装置
JP3564694B2 (ja) 突入電流抑止装置
JPH06245485A (ja) インバータ装置
KR100378627B1 (ko) 변압기의 전류 생성을 제한하는 회로
US4011427A (en) Electric supply circuits for a microwave oven
JPH0549167A (ja) 直流電源装置の保護回路
CN101868842A (zh) 用于保护受控开关中的线圈结构的系统和方法
JP2004281121A (ja) 漏電遮断器
CN211876381U (zh) 热水器过温保护的电路、热水器供电的电路和热水器
SU1330694A2 (ru) Устройство дл защиты асинхронного электродвигател от анормального режима
JPS5618068A (en) Auxiliary starting device for diesel engine
KR860000055Y1 (ko) 과전류 보호 제어장치
SU661677A1 (ru) Устройство дл защиты электродвигател от перегрузки
JPH01209921A (en) Protecting circuit for firing lamp
JPH0564423A (ja) チヨツパ装置
SU1003120A1 (ru) Устройство дл сигнализации о работе электроагрегата
EP1605592A2 (en) Improvement in a TRIAC protection circuit
CN112886533A (zh) 超快速固态断路器

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed

Ref document number: 8104441-4

Effective date: 19910211

Format of ref document f/p: F