NL8202433A - Microprocessor analyzer of electrocardiograms. - Google Patents

Microprocessor analyzer of electrocardiograms. Download PDF

Info

Publication number
NL8202433A
NL8202433A NL8202433A NL8202433A NL8202433A NL 8202433 A NL8202433 A NL 8202433A NL 8202433 A NL8202433 A NL 8202433A NL 8202433 A NL8202433 A NL 8202433A NL 8202433 A NL8202433 A NL 8202433A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
connected
input
output
resistor
circuit
Prior art date
Application number
NL8202433A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Gorenje Tovarna Gospodinjske
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/04Detecting, measuring or recording bioelectric signals of the body or parts thereof
  • A61B5/0402Electrocardiography, i.e. ECG
  • A61B5/0452Detecting specific parameters of the electrocardiograph cycle

Description

• r -1- 22565/JF/mv it Λ . • r -1-22565 / JF / jr it Λ. ·» · »

Korte aanduiding: Microprocessor-analysator van electrocardiogrammen. SPECIFICATION Microprocessor analyzer electrocardiograms.

De uitvinding heeft betrekking op een microprocessor-analysator van electrocardiogrammen, waarmee een standaard registratie-inrichting 5 is verbonden. The present invention relates to a microprocessor analyzer from electrocardiograms, which allows a standard detection device 5 is connected.

Doel van de uitvinding is een microprocessor-analysator van electrocardiogrammen, dat wil zeggen een inrichting voor een automatische analyse van electrocardiogrammen, werkend op basis van het voor de bewe-gingstest voorgeschreven protocol. The object of the invention is a microprocessor analyzer from electrocardiograms, that is to say a device for an automatic analysis of electrocardiograms, operating on the basis of the protocol prescribed for the movement-cleaning test.

10 Zoals bekend is kunnen verschillende condities van de hartspier worden geregistreerd op papier met behulp van een electrische cardiograaf, waarop karakteristieke krommen worden gevormd. 10 As is well known can be registered different conditions of the heart muscle on paper with the aid of an electric cardiograph, at which characteristic curves are formed. Er bestaat een bepaalde correlatie tussen de ziektetoestand van de hartspier en de vorm van de krommen, zodat cardiologen verschillende ziektetoestanden kunnen herken-15 nen door het analyseren ervanr dat wil zeggen door het evalueren van de parameters. There exists a certain correlation between the state of disease of the heart muscle and the shape of the curves, so that cardiologists various disease states can recognize nen-15 by analyzing ervanr that is to say by evaluating the parameters.

De gebruikelijke visuele analyse van het geregistreerde electrocardiogram is een vrij monotone tijdverslindende bezigheid, doordat dit een routinekarakter heeft. The usual visual analysis of the recorded EKG is a rather monotonous time-consuming occupation, in that it has a routine of character. Daardoor zijn de resultaben vaak zeer afhan-20 kelijk van de beschikbaarheid en de individuele waarneming van de arts, waarbij deze eveneens afhankelijk zijn van zijn kennis en ervaring. Therefore, the resultaben often very afhan-20 strongly on the availability and the perception of the individual physician, these also depend on his knowledge and experience.

Door de ontwikkeling van geschikte computers is eveneens automatische analyse van electrocardiogrammen mogelijk geworden. The development of appropriate computers is also automatic analysis of electrocardiograms become possible. Thans zijn twee soorten inrichtingen ontwikkeld in de wereld, die zijn bedoeld voor een 25 dergelijke analyse. At present two types of devices have been developed in the world, designed for 25 such analysis. De eerste groep bevat grote computer systemen, die enorme gegevenshoeveelheden opslaan, dat wil zeggen cardiograafregistra-ties, die echter indirect werken, dat wil zeggen dat eerstoelectrocardio-grammen worden geregistreerd bijvoorbeeld op magnetische barid, die daarna wordt getransporteerd naar de gegevensverwerkingscomputer. The first group contains large computer systems, which store vast amounts of data, that is to say cardiograph registra-ties, which, however, act indirectly, i.e. are recorded eerstoelectrocardio-grams, for example, on magnetic Barid, which is then conveyed to the data processing computer.

30 De tweede groep bevat kleine draagbare inrichtingen, die electro cardiogrammen rechtstreeks analyseren, dat wil zeggen gedurende de verbin-ding van de patient met de electrocardiograaf. 30 The second group contains small portable devices, which are directly analyzing electrocardiograms, that is to say, during the connecting force of the patient to the electrocardiograph. Sommige van deze inrichtingen zijn met bedraadde logica gebouwd, recentelijk echter is in dergelijke inrichtingen voorzien, waarvan de werking is gebaseerd op het gebruik van x 35 een microprocessorsysteem als een stuur- en supervisie-eenheid. Some of these devices are built with wired logic, however, has recently been provided in such devices, the operation of which is based on the use of x 35, a microprocessor system as a control and supervision unit.

De eigenschappen van deze bekende inrichtingen liggen boven al in het felt dat deze enerzijds de hierboven genoemde onvolkomenheden van de visuele analyse van de geregistreerde electrocardiogrammen vermijden 8202433 * -2- 22565/JF/mv - ΐ 1 4 om consequent een objectieve analyse van de ziektetoestand te geven, waar-bij echter anderzijds de nadelen daarin liggen, dat deze in principe zijn aangepast aan discrete uitvoeringen van cardiologische apparatuur, hetgeen zonder twijfel de toepasbaarheid ervan vermindert. The properties of these known devices are above all in the felt that it on the one hand to avoid the above-mentioned imperfections of the visual analysis of the recorded electrocardiograms 8202433 * -2-22565 / JF / jr - ΐ 1 4 to consistently an objective analysis of the disease state, to give, on the other hand, however, where-upon the disadvantages lie in the fact that these are adapted, in principle, to discrete embodiments of cardiologic devices, which without a doubt, reduces their applicability.

5 Het is het doel van de uitvinding te voorzien in een microproces- sor-analysator van electrocardiogrammen die volledig kan saraenwerken met de uitgang van bestaande gestandariseerde electrocardiograven, zodat het daardoor mogelijk is de bestaande overeenkomstige apparatuur te moder-niseren; 5 It is the object of the invention to provide a microprocessor analyzer of electrocardiograms that can sara co-operate fully with the output of the existing standardized electrocardiographic digging, so that it is possible, therefore, the existing similar apparatus to moderate-manner demonstrating; daartoe werkt de analysator in overeenstemming met een protocol, 10 waarin is voorzien voor de bewegingstests, dat wil zeggen voor een situatie waarin de patient fysisch is belast en de werking van zijn hart in deze toestand wordt waargenomen. to this end, the analyzer in accordance with a protocol, in which 10 is provided for the movement of tests, i.e., for a situation in which the patient is responsible for physical and functioning of his heart, in this state is observed.

De uitvinding voorziet hiertoe in een inrichting van de in de aan-hef genoerade soort, die het kenmerk heeft,dat de registratie-inrichting is 15 verbonden met de ingangen van de multiplexer-schakeling, met de ingang waarvan eveneens de uitgang van het koppelorgaan is verbonden, dat tegelijker-tijd eveneens is verbonden met de ingang van de demultiplexer, terwijl de uitgang van de multiplexer is verbonden met de ingang van het laag-doorlaat-filter, waarbij de uitgang van dit filter is verbonden met de ingang van de 20 schakelingen voor de eliminatie van de netinterferenties is verbonden met de ingang van de schakeling voor de eliminatie van de netinterferenties, waarvan de uitgang is verbonden met de tweede ingang van de schakeling voor de eliminatie van de netinterferenties en de uitgang van de schakeling is verbonden met de ingang van het hoog-doorlaatfilter, waarvan de uitgang is ver-25 bonden met de ingang van een 10-bit A/D-omzetter, waarbij de uitgang van deze omzetter enerzijds i The invention to this effect provides a device of the in the power-lift listed cit rade kind, which is characterized in that the sensing device is 15 is connected to the inputs of the multiplexer circuit, the input of which is also the output of the coupling member is attached, which at the same time is also connected to the input of the demultiplexer, while the output of the multiplexer is connected to the input of the low-pass-filter, whereby the output of this filter is connected to the input of the 20 circuits for the elimination of the netinterferenties is connected to the input of the circuit for the elimination of the netinterferenties, the output of which is connected to the second input of the circuit for the elimination of the netinterferenties and the output of the circuit is connected to the input of the high-pass filter, the output of which is far-25 connected to the input of a 10-bit a / D-converter, wherein the output of said converter on the one hand i s verbonden met de ingang van het uitgangskoppelor-gaan en anderzijds is verbonden met de -randadapter, die gelijktijdig is verbonden met het vrij toegangkelijke geheugen, de geheugenmoduul, de 8-bit microprocessor en de geprogrammeerde klok, waarbij anderzijds de rand-30 adapter is verbonden met het alfanumerieke toetsenbord, het weergeeforgaan θπ de drukker s connected to the input of the uitgangskoppelor-go and on the other hand is connected to the -randadapter, which at the same time is connected to the free toegangkelijke memory, the memory module, the 8-bit microprocessor and the programmed clock, in which on the other hand, the edge-adapter 30 is attached to the alpha-numeric keyboard, the display means θπ the printer

De microprocessor-analysator van electrocardiogrammen volgens de uitvinding zal gedetailleerd worden beschreven in de verdere tekst van de aanvrage en· zal worden toegelicht op basis van de tekening, waarin: Fig. The microprocessor analyzer of electro-cardiograms, according to the present invention will be described in detail in the further text of the application, and · will be explained on the basis of the drawing, in which: Fig. 1 een blokschema van de analysator volgens de uitvinding toont; 1 shows a block diagram of the analyzer according to the invention; 35 Fig. 35 Fig. 2 een kenmerkende vorm van het electrocardiogram met de belang- rijkste parameters, noodzakelijk voor de analyse, toont} 2 is a specific form of the EKG with the most important parameters, necessary for the analysis, shows}

Fig. Fig. 3 een schakelschema van een speciaal zelf-aanpassend filter volgens de uitvinding voor het elimineren van de interferenties van de netfre- 8202433 λ * · r "A * -3- 22565/JF/mv quentie toont; en 3 is a circuit diagram of a special self-adjusting filter according to the invention for eliminating the interferences of mains 8,202,433 λ * · r 'A -3 * 22565 / JF / jr shows frequency, and

Fig. Fig. 4 een pulsschakelschema, dat de. 4 is a circuit diagram pulse, in that the. ftinctietoetsen met de processor en de randadaptor, toont. ftinctietoetsen with the processor and the peripheral adapter, showing.

Zoals duidelijk is aan de hand van fig. 1 is de analysator volgetts 5 de uitvinding opgebouwd uit een laag-doorlaatfilter 1, schakelingen 2, 3, 4 voor de eliminatie van de netinterferenties, een hoog-doorlaatfilter 5, een multiplexerschakeling 6, een uitgangskoppelorgaan 7, een multiplexer 8, een 10-bit A/D_omzetter 9, een vrij toegankelijk geheugen 10, geheugenmo- duul 11, een 8-bitmicroprocessor 12, een adapter 13, een alfanuraeriek 10 toetsenbord 14, een numerieki weergeeforgaan 15, een drukker 16 en een ge-programraeerde klok 17. Zoals volgt uit fig. 1 heeft de multiplexerschakeling 6 ingangen voor verbinding met een willekeurige standaard registratie-inrichting; As is clear with reference to FIG. 1, the analyzer volgetts 5, the invention consists of a low-pass filter 1, switches 2, 3, 4 for the elimination of the netinterferenties, a high-pass filter 5, a multiplexer circuit 6, an output coupling member 7, a multiplexer 8, a 10-bit a / D_omzetter 9, a random access memory 10, geheugenmo- Duul 11, an 8-bitmicroprocessor 12, an adapter 13, a alfanuraeriek 10 keyboard 14, a numerieki display 15, a printer 16 and a ge-programraeerde clock 17. As is apparent from Figure 1, the multiplexer circuit 6 inputs for connection to any standard recording apparatus.; een electrocardiograaf, waartoe in dit geval de zogenaamde scoopuitgangen worden gebruikt. an electrocardiograph, for which purpose are used, the so-called scoop outputs in this case. Aan de ingang van een multiplexer 6 is de 15 uitgang van het koppelorgaan 7 verbonden, die tegelijertijd eveneens is verbonden met de ingang van de multiplexer 8, terwijl de uitgang van de multiplexer 6 is verbonden met de ingang van het laag-doorlaatfilter 1, waarbij de uitgang van het filter 1 is verbonden met de ingang van schakelingen 2, 4 voor de eliminatie van de netinterferenties, terwijl aan de 20 uitgang van de schakeling 2 voor eliminatie van de netinterferenties de ingang van de schakeling 3 is verbonden, waarvan de uitgang is verbonden met de tweede ingang van de schakeling 4 voor de eliminatie van de netinterferenties. At the input of a multiplexer 6, the 15 output of the coupling member 7 is connected, which tegelijertijd is also connected to the input of the multiplexer 8, while the output of the multiplexer 6 is connected to the input of the low-pass filter 1, in which the output of the filter 1 is connected to the input of circuits 2, 4 for the elimination of the netinterferenties, while the input of the circuit 3 is connected to the 20 output of the circuit 2 for elimination of the netinterferenties, the output of which is connected to the second input of the circuit 4 for the elimination of the netinterferenties. De uitgang van deze schakeling 4 is verbonden met de ingang van het hoog-doorlaatfilter 5, waarvan de uitgang is verbonden met de in-25 gang van de 10·»·bit A/D-omzetter 9· De uitgang van deze omzetter is ener-zijds verbonden met de ingang van het uitgangskoppelorgaan 7, en anderzijds verbonden met de randadapter 13, die tegelijkertijd is verbonden met het vrij toegangkelijke geheugen 10, de geheugenmoduul 11, de 8-bit microprocessor 12, die bijvoorbeeld een NC6800 kan zijn en met de geprogrammeerde 30 klok 17, waarbij de randadapter 13 anderzijds is verbonden methet alfanume-rieke toetsenbord 14, met het weergeeforgaan 15 van tijd- en hartpulsatie en met de drukker 16. The output of this circuit 4 is connected to the input of the high-pass filter 5, whose output is connected to the in-25 ahead of the 10 · »· bit A / D-converter 9 · The output of this converter is truly -zijds connected to the input of the output coupling member 7, and on the other hand connected to the peripheral adapter 13, which at the same time is connected to the free toegangkelijke memory 10, the memory module 11, the 8-bit microprocessor 12, which may be, for example, a NC6800, and with the 30 programmed clock 17, in which the peripheral adapter 13, on the other hand is connected Methet alfanume-rieke keyboard 14, the display 15 of time and hartpulsatie and with the printer 16.

Fig. Fig. 3 toont gedetailleerd het zelf-aanpassende filter van hoge kwaliteit voor de eliminatie van de netinterferenties. 3 shows in detail the self-adaptive filter of high quality for the elimination of the netinterferenties. Van dit filter is 35 de anode van de diode D2Q verbonden met een afzonderlijke wikkeling van een nettransformator, waarbij de kathode ervan over de weerstand R2Q is verbonden met de basis van de NPN-transistor T2Q, waarvan de emitter is geaard, waarbij de collector over de weerstand R21 is verbonden met de voe- 8202433 * % -4- 22565/JF/mv a / dingsspanning +V^ en eveneens met een van de ingangen van de spanningsge-stuurde oscillator 21. De uitgang van de oscillator 21 is verbonden met de ingang van de binaire teller 22, waarvan de uitgangen I2Q, ^1^22 en 1^2 zijn verbonden met de stuuringangen van de analoge schakelaars 23, 24. Of this filter is 35, the anode of the diode D2Q connected to a separate winding of a mains transformer, with its cathode on the resistor R2Q is connected to the base of the NPN-transistor T2Q, the emitter of which is grounded, the collector of the resistor R21 is connected to the power -4- 8,202,433 *% 22565 / JF / jr a / supply voltage + V ^, and also to one of the inputs of the voltage-controlled oscillator 21. the output of the oscillator 21 is connected to the input of the binary counter 22, the outputs of which I2Q, ^ 1 ^ 1 ^ 2 and 22 are connected to the control inputs of the analog switches 23, 24.

5 De uitgangen van de schakelaars 23, 24 zijn verbonden met een pool van de condensatoren C^q- C^g, 17331,7311 de andere einden tezamen zijn verbonden en zijn gekoppeld met een einde van de variabele weerstand en de ingang van de scheidingstrap 25, waarvan de uitgang is verbonden met de ingang van het laag-doorlaatfilter 30, waarvan de uitgang is verbonden met 10 de ingang van het hoog-doorlaatfilter 31. De uitgang van dit filter is gekoppeld met de ingang van de opteller 40 over de variabele weerstand terwijl dezelfde ingang is verbonden met het andere einde van de variabele weerstand P2Q over de weerstand R^Q en met de verbindingsklem voor het signaal Vj^. 5, the outputs of the switches 23, 24 the other ends are connected to a pole of the capacitors C ^ Q-C ^ g, 17331.7311 are connected together and are coupled to one end of the variable resistor and the input of the separating step 25, the output of which is connected to the input of the low-pass filter 30, whose output is connected to 10 the input of the high-pass filter 31. the output of this filter is coupled to the input of the adder 40 of the variable resistance, while the same input of which is connected to the other end of the variable resistor P2Q across the resistor R ^ Q, and to the connection terminal for the signal Vj ^. De uitgang van de opteller 40 is verbonden met de ingang van 15 de A/D-omzetter 9. The output of the adder 40 is connected to the input 15 of the A / D-converter 9.

Zoals reeds opgemerkt vertegenwoordigt fig. 4 de pulsschakeling, die is bedoeld voor de verbinding van de functietoetsen op het toetsenbord met de processor en de randadapters. As mentioned previously, represents fig. 4, the pulse circuit, which is intended for the connection of the function keys on the keyboard with the processor and the peripheral adapters. Deze schakeling bestaat uit diodes D^q, D en D en weerstanden R^q, R^ en 8 ^2, waarbij de knooppun-20 ten van elke diode en weerstand, respectievelijk gemerkt met V^q, en V^2> leiden naar drie functietoetsen analyse, onderbreking, stop, die de ingangen aarden. This circuit is composed of diodes D ^ q, D, and D and resistors R ^ q, R ^ and 8 ^ 2, wherein the knooppun-20 relative to each diode and resistor, labeled, respectively, with V ^ q, and V ^ 2> lead to three function keys analysis, break, stop, which ground the inputs. De anodes van de diodes zijn tezamen verbonden en zijn over de weerstand R^3 verbonden met de basis van de PNP-transistor Τ^0» waarbij de condensator C^q is verbonden tussen de basis en de emitter van 25 de transistor T^q. The anodes of the diodes are connected together and across the resistor R ^ 3 is connected to the base of the PNP-transistor Τ ^ 0 »in which the capacitor C ^ q is connected between the base and the emitter of 25, the transistor T ^ q . De collector van de transistor is verbonden met de synchronisatie-ingang C1 van de bistabiele multivibrator van het D-type in de gelntegreerde schakeling IC^q. The collector of the transistor is connected to the synchronization input C1 of the bistable multivibrator of the D-type in the integrated circuit IC ^ q. Tussen de ingangen en is de weerstand R^^ verbonden, waarbij aanvullend de ingang-R^ is geaard over de condensator C^; Between the input and the resistor R connected ^^, wherein in addition to the input-R ^ is grounded through the capacitor C ^; op dezelfde wijze is tussen de ingangen R2 en Q2 de 30 weerstand R^g verbonden, waarmee de diode 143 parallel is verbonden, waarbij de ingang Rg daarna is geaard over de condensator C^. in the same way between the inputs 30, R2 and Q2, the resistor R ^ g connected, with which the diode 143 is connected in parallel, the input Rg is then grounded through the capacitor C ^. De uitgang 1^^ van de multivibrator IC^q is verbonden met de processor 12. The output of the multivibrator 1 ^^ ^ q IC is connected to the processor 12.

In de verdere tekst zal de werking van de raicroprocessor-analysa-tor van electrocardiogrammen worden beschreven. In the further text will be described the operation of the raicroprocessor-analysa-tor of electrocardiograms. De processor 12, bijvoorbeeld 35 van het NC6800-type, voert de in de geheugenmoduul 11, bijvoorbeeld van het TMM323-type geregistreerde programma-instrukties uit. The processor 12, for example, 35 of the type NC6800, performs the in the memory module 11, for example of the type TMM323-registered program-instructions out. Deze geheugenmoduul 11 bevat een programma waarmee de werking van het hele systeem wordt voorgeschreven, dat wil zeggen het besturingsgedeelte en de analytische 8202433 .. .,- -. The memory module 11 includes a program that allows the operation of the whole system is required, ie the control section and the analytical 8202433 ..,. - -. - — φ I Λ * -5- 22565/JF/rav algoritmes voor de definitie van cardiologiscte parameters, dat wil zeggen het analytische deel. - - φ Λ I * -5-22565 / JF / rav algorithms for the definition of cardiologiscte parameters, that is to say the analytical part.

Bij het starten van de werking van de inrichting wordt het verzoek voor het inschrijven van de gegevens en de tijd gegeven door middel van 5 een drukker 16. De bediener geeft het antwoord door middel van het alfa-numerieke toetsenbord 14. Het systeem ontvangt het antwoord door middel van de randadapter 13, bijvoorbeeld van het NC6821-type en start de geprograrameerde klok 17, bijvoorbeeld van het NC6840-type, waardoor de exacte tijd van de dag van werking wordt gegeven totdat het systeem wordt Ί0 afgeschakeld door het onderbreken van de lijn naar de microprocessor 12. At the start of the operation of the apparatus is given to the request for the writing of the data and the time by means of a fifth printer 16. The operator indicates the response by means of the alpha-numeric keyboard 14. The system also receives the response through the peripheral adapter 13, for example, the NC6821-type and start geprograrameerde clock 17, for example, the NC6840-type, which is given the exact time of day of operation until the system is Ί0 off by interrupting the line to the microprocessor 12.

Door een verbinding met de electrocardiograaf van een standaard-uitvoeringsvorm worden versterkte bio-electrische signalen daarvan ont-vangen, die de multiplexer schakeling binnentreden. Through a connection to the electrocardiograph of a standard embodiment are de-capture-reinforced bio-electrical signals thereof, which enter the multiplexer circuit. Door via het toetsenbord 14 het systeem te activeren volgens het programma door een oproep 15 naar de randadapter 13, kan er in het uitgangskoppelorgaan 7 een kanaalcode, die dient te worden geanalyseerd, worden geregistreerd. By using the keyboard 14, to activate the system according to the program by a call 15 to the peripheral adapter 13, there can be in the output coupling member 7 to a channel code, which is to be analyzed, to be recorded. Tegelijkertijd wordt deze code overgedragen naar de demultiplexer 8, waardoor de indicator LED-diode overeenkomend met het gekozen kanaal oplicht. At the same time this code is transmitted to the demultiplexer 8, which causes the indicator LED diode corresponding to the selected channel.

Voorafgaand aan de test zelf is het mogelijk alle gegevens met be-20 trekking tot de patient door middel van het toetsenbord 14 in te brengen. Prior to the test itself, it is possible with all of the data be-draw 20 to the patient, by means of bringing in the keyboard 14. Alle gegevens worden door middel van de drukker 16 afgedrukt, dat wil zeggen: - indicatie of het testen van de patiSnt wordt uitgevoerd met behulp van een ergometer of door middel van een tredmolen; All data are printed by means of the printer 16, that is to say: - indication whether the testing of the patient is performed with the aid of an ergometer or a treadmill, by means of; 25 - achternaam en naam van de patient; 25 - surname and name of the patient; - leeftijd, geslacht, gewicht en gegevens met betrekking tot de fysische activiteiten van de patiSnt; - age, sex, weight and data on the physical activity of the patient; - nummer van de patiSnt; - number of the patient; - naam van ae behandelende dokter; - name ae attending physician; 30 - overdracht diagnose. 30 - transfer diagnosis.

Voorafgaand aan de test of onmiddellijk daama kan een speciale functie worden geactiveerd door middel van het toetsenbord op verzoek, dat overeenkomstig het programma de gegevens gedrukt door het toetsenbord 14 overbrengt naar de drukker 16. Op deze wijze is het mogelijk het stand-35 aard protocol aan te vullen met individuele waamemingen en opmerkingen. Prior to the test or immediately thereafter a special function can be activated by means of the keyboard to request that printed information in accordance with the program through the keyboard 14 are transferred to the printer 16. In this way, it is possible to position-35 type protocol to fill individual waamemingen and comments.

Elke electrocardiograaf bevat een referentiebron met een spanning van 1mV gebruikt als kalibratie. Each electrocardiograph includes a reference source with a voltage of 1 mV used as calibration. Voorafgaand aan het begin van de test zelf dient dit signaal de analysaton te bereiken in de vorm van een trein 8202433 • » -6- 22565/JF/mv , '» van rechtkoekige pulsen. Prior to the start of the test itself this signal should reach analysaton in the form of a train 8202433 • »22565 -6 / JF / dot, '' of rechtkoekige pulses. Op speciaal verzoek door raiddel van het toetsen-bord 14 wordt een kalibratie algoritme gestart, dat een nuraeriek equivalent voor 1 mV vormt op basis van analoge ingangspulsen. On special request, a calibration algorithm is started by raiddel of the key-plate 14, which forms a nuraeriek equivalent to 1 mV on the basis of analog input pulses. Daarbij passeren de analoge signalen van de multiplexer 6 via een serie analoge aktieve 5 filters 1, 2, 3, 4 en 5, die later worden beschreven, naar de 10-bit A/D-omzetter 9. De laatstgenoemde bemonstert het ingangssignaal met een bepaalde frequentie, waarbij de omzetter wordt gestuurd door een programmaklok 17. In addition, pass through the analog signals from the multiplexer 6, analog-active 5 filters via a series of 1, 2, 3, 4 and 5, which will be described later, to the 10-bit A / D converter 9. The latter samples the input signal with a certain frequency, wherein the transducer is controlled by a program clock 17.

De afzonderlijke monsters worden in serie opgeslagen op een bepaalde loka-tie in het vrij toegankelijke geheugen 10, bijvoorbeeld vanhet TMM314-10 type. The individual samples are stored in series in a particular loka-tie in the random access memory 10, for example, ofthe TMM314-10 type. Door het programma worden de positieve en negatieve oversprongen van het ingangssignaal herkend, zodat elke keer elf monsters worden opgeslagen in het gebied tussen de ene en de volgende sprong. By the program, the positive and negative over jumps of the input signal are detected, so that each time eleven samples are stored in the area between the one and the next jump. Aan deze.monsters worden gelijk gepositioneerde monsters van de acht opvolgende kalibratiepulsen toegevoegd, waarbij het gemiddelde verschil tussen de niveaus, voorafgaand 15 aan respectievelijk de positieve en negatieve doorgang van het signaal en daarna is het numerieke equivalent van hetkalibratie signaal is, dat wil zeg-gen 1mV. At deze.monsters be positioned the same samples of the eight consecutive calibration pulses is added, wherein the average difference between the levels, 15 prior to, respectively, the positive and negative passage of the signal, and thereafter is the numerical equivalent of hetkalibratie signal is, that is to say gene 1mV. Het ontvangen getal wordt opgeslagen in het vrij toegankelijke geheugen 10. ' The received number is stored in the random access memory 10. '

Door de analysator volgens de uitvindrig uitgevoerde programmafs 20 voorzien twee startwerkwijzen.: volgens de ene wordt de tijdmeting, die de testduur , vertegenwoordigt nog niet ingeschakeld en volgens de andere wordt de tijdmeting ingeschakeld. Because of the analyzer according to the uitvindrig carried programmafs 20 is provided with two start .: methods in accordance with the one, the time measurement, which is the test duration, represents not yet been turned on, and the other according to the time measurement is switched on. Alle beginstappen zijn hetzelfde. All initial steps are the same. Het gekozen ECG-signaal dat wat zijn vorm betreft overeenkomt met de linker precardiale voorlopen getoond in fig. 2 dient de multiplexer 6 te passe-25 ren. The selected ECG signal which as regards its shape corresponds to the left-hand precardiale shown for running in FIG. 2, the multiplexer 6 to passe-25 acids. Bij een bewegingstest wordt een dergelijk signaal begeleid door verschillende soorten interferenties: - vanwege een slecht contact van electroden met het huidoppervlak en vanwege de spierpotentiaal treden er interferenties op, waarvan het fre- quentiespectrum voor het grootste gedeelte groter is dan de frequentiein-houd van het ECG-signaal; In a motion test is such a signal accompanied by various types of interferences: - due to a bad contact of electrodes with the skin surface and because of the muscle potential occur interferences, of which the frequency spectrum for the most part is greater than the frequentiein-and-hold of the ECG signal; - vanwege het ademhalen en beweging van de borstkas wordt een laag-frequentdrift van de iso-electrische lijn gesuperponeerd op basis-signaal; - due to the breathing and movement of the chest is a low-frequency drift of the isoelectric line is superimposed on the basic signal; - Een andere interferentiefaktor is de netfrequentie van 50Hz, 35 die ligt binnen het frequentie-spectrumbereik van het ECG-signaal. - Another interference factor is the mains frequency of 50 Hz, 35 which is within the frequency spectrum range of the ECG signal.

A1 deze interferenties dienen te worden geelimineerd, waarvoor de hierboven genoemde analoge aktieve filters 1-5 worden gebruikt. A1 these interferences have to be eliminated, to which the active analog filters 1-5 mentioned above can be used.

De werking van deze filters is als volgt: het laag-doorlaatfilter 1 elimi- 8202433 • i ♦ r -T- 22565/JF/mv \ neert de hoog-frequente, het hoog-doorlaatfilter 5 elimineert de laag- frequente artefacten. The operation of these filters is as follows: the low-pass filter 1 Elimi- 8,202,433 ♦ • i r -T- 22565 / JF / jr \ tion or break down high frequency, the high-pass filter 5 eliminates the low-frequency artifacts. De combinatie van de schakelingen 2, 3, 4 voorziet in de eliminatie van de netinterferenties. The combination of the circuits 2, 3, 4 provides for the elimination of the netinterferenties. Daarbij is het belangrijk dat de netfrequentie.-zo veel mogelijk wordt onderdrukt, waarbij de frequenties 5 in de buurt van de netfrequentie niet bovenmatig dienen te worden beinvloed. It is important that the netfrequentie.-is suppressed as much as possible, in which the frequencies 5 not to be affected excessively in the neighborhood of the mains frequency.

Aangezien de netfrequentie niet perfect constant is, kan het gewenste effect niet altijd worden bereikt met een onderdrukkingsfilter van hoge kwaliteit. Since the grid frequency is not perfectly constant, the desired effect can not always be achieved with a high-quality suppression filter. Een oplossing wordt geboden door een transversaalfilter dat een hoge kwaliteit garandeert en tegelijkertijd de middenfrequentie ervan 10 kan worden gevariSerd met behulp van een uitwendige pulsgenerator, zonder op enigerlei wijze de transmissiecurve ervan te veranderen. A solution is provided by a transversal filter which ensures a high quality and at the same time, the center frequency thereof 10 can be gevariSerd with the aid of an external pulse generator, without in any way changing its transmission curve.

De werking van het in fig. 3 getoonde filter, dat is bedoeld voor de ele- minatie van de netinterferenties is als volgt. The operation of the in Fig. 3 filter shown, which is intended for the ele- ination of the netinterferenties is as follows. Het stuursignaal, dat wordt opge- wekt door de afzonderlijke wikkeling op de nettransformator en een sinusoi- 15 dale vorm van de netfrequentie heeft, passeert over de ingang V2Q van de NPN-transistor Tdie daaruit een trein van rechthoekige pulsen vorat. The control signal, which is elicited by the individual winding of the mains transformer, and has a sinusoi- 15 dale shape of the supply frequency, passes across the input V2Q of the NPN transistor TDIe vorat therefrom a train of rectangular pulses.

Deze pulsen synchroniseren de spanningsgestuurde oscillator 21, waarvan de vrije frequentie wordt ingesteld op ongeveerN maal de waarde van de net- These pulses synchronize the voltage controlled oscillator 21, whose free frequency is set to ongeveerN times the value of the mains

N N

frequentie, waarbij 2 het aantal toestanden in de binaire teller 22 is. frequency, two the number of states in the binary counter 22.

20 Aangezien deze teller 22 als een frequentiedeler is verbonden in de terug-koppellus voor de spanningsgestuurde oscillator 21, oscilleert deze oscillator 21 exact N, maal sneller dan de netfrequentie. 20. Since this counter 22 as a frequency divider is connected in the feedback loop to the voltage-controlled oscillator 21, oscillates the oscillator 21 exactly N times faster than the system frequency. De uitgangen van de teller 22, namelijk I20, I21> I22 en I23 zijn verbonden met de stuuringangen van de analoge schakelaars 23, 24, die N condensatoren stuk voor stuk 25 afzonderlijk aarden in het ritme van de oscillator 21. Het over de ingang V21 naar de variabele weerstand P2Q passerende signaal treedt het hierbc-ven beschreven transversale filter binnen, die alleen de tempeerfrequentie doorlaat, dat wil zeggen de netfrequentie en de harmonische frequenties ervan. The outputs of the counter 22, namely, I20, I21> I22 and I23 are connected to the control inputs of the analog switches 23, 24, which N capacitors piece by piece 25 separately earths in the rhythm of the oscillator 21. The across the input V21 to the variable resistor P2Q passing signal enters the hierbc-ven-described transversal filter inside, which allows only the tempeerfrequentie, that is to say, the grid frequency and the harmonic frequencies thereof. De scheidingstrap 25 leidt de gescheiden signaalcomponenten over 30 een laag-doorlaatfilter 30, dat hogere harmonische frequenties elimineert en over een hoog-doorlaatfilter 31, dat de transmittantie van het transversale filter bij zeer lage frequenties compenseert. The separation stage 25 leads the separated components over signal 30 is a low-pass filter 30, which eliminates higher harmonic frequencies and a high-pass filter 31, in that the transmittance of the transversal filter compensates at very low frequencies. Alleen die interferenties van de netfrequentie bereiken de teller 40, welke over 180° in. Only those interference from the network frequency ranges, the counter 40, which is about 180 °. fase worden • 3 verschoven. phase are 3 • shifted. Door een variabele weerstand Ρ^2 is het mogelijk de signaal-35 amplitude te reguleren, zodat een complete compensatie voor interferenties, die tezamen met het nuttige signaal door de directe lijn over de weerstand worden toegevoerd, wordt bereikt. Due to a variable resistor Ρ ^ 2, it is possible to regulate the amplitude signal 35, so that a complete compensation for interferences, which, together with the useful signal are supplied from the direct line across the resistor, is reached. Op deze wijze worden in het uitgangssignaal de netfrequenties onderdrukt met ongeveer 40 dB. In this manner, the line frequencies are in the output signal is suppressed by approximately 40 dB. De kwaliteit van het 8202433 r -8- 22565/JF/mv onderdrukkingsfilter zoals beschreven is afhankelijk van de waarde van de variabele weerstand van de waarde van het aantal geschakelde conden-satoren C23o"^246 en van middenfrequentie uq, dat wil zeggen de oscil-latorfrequentie: Q 0 · « · P20 · C f 2 waarbij C de waarde van de geschakelde condensatoren in F is, N het 10 aantal ervan is en de waarde zoals ingesteld van de variabele weerstand in Ohm is. The quality of the 8202433 r -8- 22565 / JF / jr suppression filter as described is dependent on the value of the variable resistor of the value of the number of switched capacitor-catalysts C23o "^ 246 and of center frequency uq, that is to say, the oscillator -latorfrequentie: Q 0 · «P20 · f · C 2 where C is the value of the switched capacitors are in F, N is the number of 10, and it is the value as set by the variable resistance is in ohms.

Het gefilterde signaal bereiktde ingang van de A/D-omzetter 9, bijvoorbeeld van het AD574JK type, die dit omzet in een reeks digitale registraties. The filtered signal bereiktde input of the A / D converter 9, for example of the type AD574JK, which converts it into a series of digital records.

15 De bemonstering volgt met een frequentie, gedefinieerd door een programme, bijvoorbeeld 500 Hz, gedicteerd door de geprogrammeerde klok 17. 15, the sampling follows at a frequency defined by a program, for example, 500 Hz, dictated by the programmed clock 17.

De monsters worden overgebracht naar en worden geregistreerd in het vrij toegan-kelijke geheugen 10, tegelijkertijd worden door het programma afzonderlijke Q'RS-complexen (systoles in het ingangssignaal) gezocht. The samples are transferred to and registered in the freely accessible-conventional memory 10, at the same time by the program individual Q'RS complexes (systoles in the input signal) are searched. Zodra een QRS-com-20 plex is gevonden, wordt dit geevalueerd en geklassificeerd volgens mathematische werkwijzen als normale systoles of een extrasystole. As soon as a QRS-com-20 complex has been found, it is evaluated and classified according to mathematical procedures as normal systoles or an extrasystole. Extrasystoles worden verder verdeeld in supraventiculaire en venticulaire systoles, waarbij het aantal van beide soorten wordt geaccumuleerd op speciale posities in het vrij toegankelijke geheugen 10 gedurende de test. Extrasystoles are further divided into supraventricular and ventricular systoles, in which the number of both types is accumulated in special positions in the random access memory 10 during the test.

25 Een gemiddelde sytoles wordt fevormd uit normale systoles, die wordt; 25 An average sytoles is fevormd from normal systoles, that is; vertegen-woordigd met een sequentie van 256 monsters en wordt opgeslagen in het vrij toegankelijke geheugen 10. repre-sented with a sequence of 256 samples and is stored in the random access memory 10.

Elke detectie van het QRS-complex bekrachtigfi een programmatische omzetting van de hartpulsfrequentie. Any detection of the QRS-complex bekrachtigfi a programmatic conversion of the heart pulse frequency. De berekende waarde wordt over de 30 randadapter 13 overgedragen naar de 7-segments digitale lichtweergever 15. The calculated value is transferred through the peripheral adapter 30, 13 to the 7-segment digital light-transducer 15.

Op een ander digitale weergever wordt er gedurende de test de tijd weergege-ven die de duur van de belasting van de patient (in minuten en seconden) vertegenwoordigt. On another digital transducer, there is, during the test again gelled-ven the time that represents the duration of the load on the patient (in minutes and seconds). De tijdcondities worden gereguleerd door een geprogrammeerde klok 17, die de processor 12 aktiveert door het programma van de 35 geheugenmoduul 11 met behulp van de onderbrekingslijn. The time conditions are regulated by a programmed clock 17, the processor 12 activates the program of the 35 memory module 11 by means of the interrupt line. De weergevers 15 worden gestuurd door processor 12 over de randadapter 13. The displays 15 are controlled by processor 12 over the peripheral adapter 13.

Op hetmoment,waarop de belasting van de patient wordt gestart, is het noodzakelijk de toets "staftop het toetsenbord 14 in te drukken. On hetmoment, on which the load of the patient is started, it is necessary to press the "staftop pushing in the keyboard 14.

8202433 . 8202433. * -9- 22565/JF/mv Λ * -9 22565 / JF / dot Λ

Door' een bepaalde code start dit de klok 17, waarvan het gevolg is dat het proces van het hierboven beschreven bemonstering-, detectie-, middelings-en weergeefsysteem is· Naast de toets "start” en de alfanumerieke toetsen, die alle een overeenkomstig hexadecimale code opwekken, zijn eveneens niet 5 gecodeerde toetsen op het toetsenbord 15 gepositioneerd. Door middel van deze toetsen kan een verzoek voor een analyse Van de ingangsgegevens (analyse), voor een onderbreking van de belasting van de patient (onderbreking) en voor een volledige stop van de test (stop) worden gegeven. Door indrukking ervan wordt de ongemaskeerde onderbrekingslijn van de processor 12 geaktiveerd, 10 dat wil zeggen dat de werking van de processor 12 daardoor zal worden gestopt •,ongeacht de moraentele aktiviteit daarvan,eveneens bij routine-onder-breking daarvan. Om zeker te zijn dient een dergelijke absolute onderbreking niet gedurende lange tijd voort te duren aangezien in dat geval alle functies van het By "a certain code start the clock 17, the result is that the process of sampling described above, detection, averaging and display system · In addition to the" start "button and the alphanumeric keys, each of which a corresponding hexadecimal code generation, also be non-5-coded keys positioned on the keypad 15. by means of these keys a request for an analysis of the input data (analysis) may be, for an interruption of the load on the patient (interruption), and for a full-stop of are given the test (stop). by pressing it, the unmasked interrupt line from the processor 12 is activated, 10 that is to say that the operation of the processor 12 will thereby be stopped •, regardless of the mora tele activity thereof, also from routine under -breking thereof. to ensure such an absolute interruption should not continue for long as all functions in this case the systeem zouden ophouden. would stop system.

t5 De hierboven beschreven schakeling, getoond in fig. 4, voorziet daar- in, dat bij het indrukken van de hierboven genoemde drie toetsen een puls met een duur van slechts ongeveer 3 microseconden wordt gestartrof-schoon de toets voor een veel langere tijdsduur of meerdere keren opeenvolgend is ingedrukt. t5, the above-described circuit, shown in FIG. 4, provided thereto in which is Gestar struck-clean a pulse having a duration of only about 3 microseconds when pressing the three keys mentioned above, the key for a much longer period of time or more times pressed sequentially. In deze schakeling werkt er een PNP-transistor 20 bij het indrukken van een van de functietoetsen, die vanwege diodes D^Q, D.^ en Den de weerstanden R^ en R^ een OF-schakeling vertegenwoordigt, een positieve spanningssprong opwekt en werkt als een invertor. In this circuit works is a PNP-transistor 20 upon depression of one of the function keys, which, because of diodes D ^ Q, D ^ and The resistors R ^ and R ^ represents an OR circuit, generates a positive voltage jump and works as an inverter. De condensator C^0 filtert willekeurige interferenties en spannings-pieken, die zijn opgewekt vanwege contactdenderen bij het indrukken van de 25 toets. The capacitor C 0 ^ filters out any interferences and voltage peaks, which are generated due to contact bouncing upon depression of the button 25. Bij het overschakelen van de transitor wordt de spanningssprong overgedragen naar de condensatoringang C van de bistabiele multivibrator van het D-type, aanwezig in IC^Q, waarbij een hoogi spanningsniveau wordt opgewekt op de uitgang van de multivibrator IC^q, laagspanningsniveau wordt opgewekt op de uitgang . When switching of the transistor, the voltage step is transferred to the capacitor C input of the bistable multivibrator of the D-type, present in IC ^ Q, in which a hoogi voltage level is generated at the output of the multi-vibrator IC ^ q, low-voltage level is generated at the exit . Na een tijdsduur, gedefinieerd door de 30 componenten en wordt een terugstelpuls gestart op de multivi- bratoringang R^, waarop de uitgang Q1 verandert naar een laag.* spanningsniveau, de uitgang Q1 verandert naar een hoog spanningsniveau. After a period of time defined by the 30 components, and a reset pulse is started on the multivibrator bratoringang R ^, in which the output Q1 changes to a low. * Voltage level, the output Q1 changes to a high voltage level. Deze laatste verandering bekrachtigt exact het overschakelen van de tweede multivibrator van het D-type, eveneens aanwezig IC^q. This latter change confirms exactly to the switch-over from the second multi-vibrator of the D-type, is also present IC ^ q. Bijgevolg wordt een laag spannings-35 niveau tot stand gebracht op de uitgang C^, die over de ingang D^ het overschakelen van de toestand naar respectievelijk of Q^j" mogelijk maakt. Accordingly, a low-voltage level 35 established at the output C ^, which on the input D ^, the switch-over from the state to, respectively, or Q ^ j "makes it possible.

Deze blokkering duurt tot,na een tijdstip gedefinieerd door de componenten R./jr en C./n de tweede multivibrator wordt teruggesteld over de ingang R0. This blocking action lasts until, the second multivibrator is reset after a point in time defined by the R./jr and C./n components across the input R0.

|40 1£ 8202433 fr -10- 22565/JF/mv | 40 1 £ fr 8202433 -10- 22565 / JF / jr

De diode helpt bij een mogelijke prompte ontlading van de condensator-C^2> zodat de schakeling klaar is voor een nieuwe kringloop zoals in dit hoofdstuk beschreven. The diode helps with a possible prompt discharge of the capacitor-C ^ 2> so that the circuit is ready for a new cycle as described in this chapter.

De lijnen V^q, en V^2 worden eveneens naar de randadapter 13 5 geleid voor het doorlaten van informatie naar de processor 12 zoals naar de toets die de onderbreking heeft opgewekt. The lines V q ^, and V ^ 2 will also be conducted to the peripheral adapter 13 5 for the passage of information to the processor 12, such as to the key which has generated the interrupt. Zoals reeds beschreven wordt de onderbrekingspuls opgewekt op de uitgang van de multivibrator en hij wordt direct overgedragen naar de ongemaskeerde onderbreking op de processor 12 over de lijn verbonden met de uitgang 1^. As already described, the interrupt pulse is generated at the output of the multivibrator, and it is transmitted directly to the unmasked interruption to the processor 12 over the line connected to the output 1 ^.

10 Door een verzoek voor een analyse, gestart door de toets'analyse,” wordt er een speciaal indicatorbit gezet over het programma naar het vrij toegankelijke geheugen. 10 A request for analysis, initiated by the toets'analyse, "there is put a special indicator bit about the program to the RAM. Wanneer het volgende verzochte gemiddelde vanM hart-pulsen wordt gevormd, waarbij M groot genoeg dient te zijn, zodat een statistisch bevredigend gemiddelde kan worden verkregen, echter niet te 15 groot, zodat het gemiddelde niet wordt gevormd voor een buitensporig lange tijd, waarbij een goede keus en M = 2m bijvoorbeeld M = 16, start bij het bit dat is gezet met verzoek aan de analyse de programme's voor een ma-thematische definitie van karakteristieke parameters in de ingang van de ECG-signalen te ontwikkelen. When the next requested average of M heart-pulses is formed, where M should be large enough so that a statistically satisfactory average can be obtained, however, are not to 15 large, so that the average will not be formed for an excessive long time, with a good choice and M = 2m example, M = 16, starting at the bit to put the request to the analysis to develop the program for a ma-thematic definition of characteristic parameters in the entrance of the ECG signals. Daardoor worden niet de resterende 20 analysatorfuncties, die hierboven zijn beschreven, onderbroken, aangezien deze worden gereguleerd door de klok 17, die de werking van de processor 12 onderbreekt op regelmatige tijdintervallen en de processor instrueert de bemonstering, de invoer van het toetsenbord 14, de overdracht van gegevens naar de drukker 16 of de digitale weergevers etc. uit te voeren. As a result, will not be the remaining 20 analysatorfuncties, which have been described above, interrupted, since they are regulated by the clock 17, which interrupts the operation of the processor 12 at regular time intervals and the processor instructs the sampling, the input from the keyboard 14, the transfer data to the printer 16 or digital displayers etc. perform.

25 Het systeera werkt derhalve op het tijdscharingsprincipe waarin is voor- zien door een overeenkomstig operationeel deel van het programma, geregistreerd in de geheugenmoduul 11. The systeera 25 therefore acts on the time division principle in which the front is seen by a similar operational portion of the program recorded in the memory module 11.

Het gemiddelde van de systoles, behandeld door het analyseprogramma dient niet toegankelijk te zijn voor de introductie van nieuwe monsters, 30 terwijl de analyse wordt uitgevoerd. The average of the systoles, handled by the analysis program should not be accessible for the introduction of new samples, 30 while the analysis is being performed. Vanwege deze reden zijn twee gelijke gegevenskoppelorganen beschikbaar, die zijn gepositioneerd in het vrij toegankelijke geheugen 10 en waarop afwisselend het M-systole gemiddelde wordt ingevoerd. For this reason, are given the same two coupling members available, which are positioned in the random access memory 10, and which alternate between the M-average systole is entered. De resultaten van de analyse worden opgeslagen ir BCD-code als een vektor in het vrij toegankelijk geheugen 10. Het uitvoer-35 programma combineert dit met de begeleidende teksten, opgenomen in een geheugenmodule 11 en drukt deze volgens het protocol door middel van de druk- The results of the analysis are stored ir BCD-code as a vector in the random access memory 10. The executable-program 35 combines this with the accompanying text, included in a memory module 11, and prints it according to the protocol by means of the pressure

Wanneer de patient vermoeid wordt of wanneer een abnormale reactie 8202433 * r Λ s -11- 22565/JF/mv optreedt ( een te snelle pols of een te hoge bloeddruk), dient de belasting onmiddellijk te worden afgeschakeld. When the patient is fatigued, or when an abnormal reaction 8202433 * r Λ s -11- 22565 / JF / jr occurs (a too rapid pulse, or high blood pressure), the load should be disconnected immediately. De test wordt zo te zeggen onderbroken, waarbij deze informatie aan de analysator wordt gegeven door het door de bediener indrukken van de toets"onderbreking". The test is interrupted, so to speak, this information to the analyzer is given by pressing the "pause" button on the operator. Op dit tijdstip wordt de 5 indicatiewaarde die de testtijdsduur toont ingesteld op nul (tijdmeting na de test), wordt automatisch een verzoek voor analyse opgewekt, waarvan de resultaten worden uitgeschreven, waarna er via de drukker 16 de mededeiing met betrekking tot de minuut en seconde, waarop de test werd onderbroken wordt gegeven, terwijl het door middel van het toetsenbord 14 noodzakelijk is de reden 10 voor de onderbreking in te typen, hetgeen eveneens_wordt gedrukt door middel van de drukker 16. Terwijl de patient kalmeert, worden alle functies van de analysator beschikbaar, waardoor het bij gevolg op elk willekeurig tijdstip opnieuw mogelijk is het ingangs ECg-signaal te analyseren. At this time, the five indication value that the test time period shows is set to zero (time measurement after the test), the system automatically generates a request for analysis, the results of which are written, after which via the printer 16, the mededeiing with respect to the minute and second , on which the test was interrupted is given, while, by means of the keyboard 14 is necessary to cause 10 to type in the interruption, which eveneens_wordt pressed by means of the printer 16. while the patient calms down, all the functions of the analyzer; available, thereby to analyze the effect upon at any given point in time can be restored to the input ECG signal.

Door het indrukken van de toets"stop"houdt de inrichting op met het 15 volgen van het ingangssignaal, dat wil zeggen de geprogrammeerde klok 17 die de bemonsteringsinstruktie heeft gegeven, stopt. By pressing the button "stop" holding the device with the 15 follow the input signal, ie the programmed clock 17 that gave bemonsteringsinstruktie stops. Als een samen-vatting worden er door middel van de drukker 16 het totale aantal extrasystoles gedurende de gehele test gegeven, dat wil zeggen van de supraven-tdculaire en ventriculaire soort, waarbij de maximaal toelaatbare hartpuls-20 frequentie met betrekking tot de leeftijd en het geslacht van de patient en de maximale pols die in feite is bereikt gedurende de test. If a co-mount are given by means of the pusher 16, the total number of extrasystoles during the whole test, that is to say of the supraven-tdculaire and ventricular kind, wherein the maximum permissible heart pulse 20 frequency with respect to the age and sex of the patient, and the maximum pulse which in fact has been reached during the test. De mogelijkheid is gegeven dat door het toetsenbord 14 de maximale bloeddruk,bereikt gedurende de test,wordt ingevoerd; The possibility is given that the maximum blood pressure, achieved by the keyboard 14 during the test, is input; wanneer dit automatisch wordt uitgevoerd, wordt het product tussen deze druk en de maximale pols die is bereikt be-25 rekend, waarbij deze waarde gedeeld door 1000 eveneens tegelijkertijd wordt af gedrukt. when this is done automatically, the product between the pressure and the maximum pulse is reached which is 25 be-calculated, with this value divided by 1000 is also pushed down at the same time. Onder de uiteindelijk gedrukte uitgangen zijn er eveneens ge-gevens met betrekking tot de theoretische standaard voor het verbruik van zuurstof bij belasting met betrekking tot de leeftijd, het geslacht , het gewicht en de fysische aktiviteiten van de patient, waarbij het verbruik dat in 30 feite is bereikt opnieuw kan worden ingevoerd door middel van toetsenbord 14 of voor de analysator wordt gelaten voor het bepalen ervan uit de testtijdsduur. Among the final printed output, there are also ge-data with respect to the theoretical standard for the consumption of oxygen under load with respect to the age, sex, weight and physical activities of the patient, wherein the consumption in 30 basically has been achieved may be re-entered by means of keyboard 14, or in front of the analyzer is left for the determination of it from the test duration.

Tenslotte trekt de drukker 16 minuuthystogrammen voor het verloop van de hartfrequentie waarbij de verhouding tussen de oefeningsgolf R 35 tegen de vooroefeningsgolf P voor het onderdrukken van het J-punt, de helling van het segment ST en voor de integraal beneden het segment ST. Finally, the printer 16 minuuthystogrammen draws for the variation of the heart rate in which the ratio between the exercise wave R 35 against the pre-exercise wave P for suppressing the J-point, the slope of the segment ST and the integral below the ST segment. Daarna volgt de automatische initialisering van het systeem, zodat deze klaar is voor de verbinding aan een nieuwe patient. This is followed by the automatic initiation of the system, so that it is ready for the connection to a new patient.

8202433 8202433

Claims (3)

1. Microprocessor-analysator van electrocardiogrammen, waarmee een standaard registratie-inrichting is verbonden, met het kenmerk, dat de 5 registratie-inrichting is verbonden met de ingangen van de multiplexer-schakeling (6), met de ingang waarvan eveneens de uitgang van het koppelor-gaan (7) is verbonden, dat tegelijkertijd eveneens is verbonden met de ingang van de demultiplexer (8), terwijl de uitgang van de mutiplexer (6) is verbonden met de ingang van het laag-doorlaatfilter (1), waarbij de 10 uitgang van dit filter (1) is verbonden met de ingang van de schakelingen (2, A) voor de eliminatie van de netinterferenties, terwijl de uitgang van de schakeling (2) voor de eliminatie van de netinterferenties is verbonden met de ingang van de schakeling (3) voor de eliminatie van de netinterferenties, waarvan de uitgang is verbonden met de tweede ingang 15 van de schakeling (4) voor de eliminatie van de netinterferenties en de uitgang van de schakeling (4) is verbonden met de ingang van h 1. Microprocessor-analyzer of electro-cardiograms, which allows a standard detection device is connected, characterized in that the fifth recording device is connected to the inputs of the multiplexer circuit (6), to the input of which is also the output of the koppelor-go (7) is connected, which at the same time is also connected to the input of the demultiplexer (8), while the output of the mutiplexer (6) is connected to the input of the low-pass filter (1), wherein the 10 output of this filter (1) is connected to the input of the circuits (2, A) for the elimination of the netinterferenties, while the output of the circuit (2) for the elimination of the netinterferenties is connected to the input of the circuit (3) is connected to the input of h for the elimination of the netinterferenties, the output of which is connected to the second input 15 of the circuit (4) for the elimination of the netinterferenties and the output of the circuit (4) et hoog-door-laatfilter (5)> waarvan de uitgang is verbonden met de ingang van een 10-bit A/D-orazetter (9), waarbij de uitgang van deze omzetter (9) ener-zijds is verbonden met de ingang van het uitgangskoppelorgaan (7) en ander-20 zijds is verbonden met de randadapter (13), die gelijktijdig is verbonden met het vrij toegangkelijke geheugen (10), de geheugenmoduul (11), de 8-bit microprocessor (12) en de geprogrammeerde klok (17), waarbij ander-zijds de randadapter (13) is verbonden met het alfanumerieke toetsenbord (14), het weergeeforgaan (15) en de drukker (16). et high-pass filter (5)> the output of which is connected to the input of a 10-bit A / D-orazetter (9), wherein the output of said converter (9) on the one hand is connected to the input of the output coupling member (7) and on the other 20 hand, is connected to the peripheral adapter (13), which at the same time is connected to the free toegangkelijke memory (10), said memory module (11), the 8-bit microprocessor (12), and the programmed clock (17), on the other hand, the peripheral adapter (13) is connected to the alphanumeric keyboard (14), the display means (15) and the pusher (16).
2. Analysator volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de anode van de diode (D2q) νβΓ&οη<*βη met de wikkeling van de nettrans forma tor over de ingang (V2q), waarbij de kathode ervan over de weerstand (R2q) is verbonden met de basis van de NPN-transistor (D^q)> waarvan de emitter is geaard, terwijl de collecter over de weerstand(21)is verbonden met de 30 voedingsspanning (+VDD) en tegelijkertijd met een van de ingangen van de spanningsgestuurde oscillator (21), terwijl de uitgang van de oscillator (21) is verbonden met de ingang van de binaire teller (22), waarvan de uitgangen (I20, I21, I^2, I23) zijn verbonden met de stuuringangen van de analoge schakelaars (23, 24), waarbij de uitgangen van deze schakelaars (23, 24) 35 zijn verbonden met een einde van condensatoren (C23q- C^g), waarvan de andere einden tezamen zijn verbonden en gekoppeld met een einde van de varia·»*: bele weerstand (P,,^) en de van de scheidingstrap (25), waarvan de uitgang is verbonden met de ingang van 2. The analyzer as claimed in claim 1, characterized in that the anode of the diode (D2q) νβΓ & οη <* βη with the winding of the NetTrans forma tor on the input (V2q), with its cathode on the resistor (R2q) is connected to the base of the NPN-transistor (D ^ q)>, whose emitter is grounded, while the collecter across the resistor (21) is connected with the 30 power supply voltage (+ VDD) and at the same time with one of the inputs of the voltage-controlled oscillator (21), while the output of the oscillator (21) is connected to the input of the binary counter (22), of which the outputs (I20, I21, I ^ 2, I23) are connected to the control inputs of the analog switches (23, 24), wherein the outputs of these switches (23, 24) 35 are connected to one end of capacitors (C23q- C ^ g), of which the other ends are connected together and coupled to one end of the variances · » *: bele resistor (P ,, ^) and of the separation stage (25), the output of which is connected to the input of het laag-doorlaatfilter (30), de 8202433 -13- 22565/JF/mv 5. - r ι uitgang waarvan is verbonden met de ingang van het hoog-doorlaatfilter (31), waarbij de uitgang van dit filter is verbonden met de ingang van de op-teller (40) over de variabele weerstand (P^) > terwijl dezelfde ingang over de weerstand (R^q) is verbonden met het andere einde van de varia-5 bele weerstand (P^) en met de verbindingsklem voor het signaal ), waarbij de uitgang van de opteller (40) is verbonden met de ingang van de A/D omzetter (9). the low-pass filter (30), the 8202433 -13- 22565 / JF / jr 5. - r ι output of which is connected to the input of the high-pass filter (31), wherein the output of this filter is connected to the input of the up-counter (40) across the variable resistor (P ^)> while the same effect on the resistance (R ^ q) being connected to the other end of the variance-5 bele resistor (P ^), and with the connection terminal for the signal), in which the output of the adder (40) is connected to the input of the A / D converter (9).
3. Analysator volgens conclusie 1, waarbij het toetsenbord door de pulsschakeling is verbonden met de processor en de randadapter, met het 10 kenmerk, dat deze schakeling bestaat uit diodes (D^0, D^, D.^) en weer-standen (R^q, R^, R.^), terwijl de knooppunten van een afzonderlijke diode weerstand ingangen ^140' ^141* V142^ vormen> die zi0n verbonden met drie functietoetsen (analyse, onderbreking, stop) waarvan de andere verbindingen zijn geaard, waarbij de anodes van de diodes (DD^) 15 tezamen zijn verbonden en over de weerstand (R^^) zijn verbonden met de basis van de PNP-transistor (T^q), waarvan de emitter is verbonden met de voedingsklem (V^) en met een pool van de condensator (C^q) , waarvan de andere pool is verbonden met de basis ervan, waarbij de collector van de transistor (T*^) over de weerstand(R^^) is geaard en is verbonden met 20 de synchronisatie-ingang (C^) van de bistabiele multivibrator van het D-type in de gelntegreerde schakeling (IC^Q), waarbij een weerstand (R^g) i 3. Analyzer according to claim 1, wherein the keyboard by the pulse circuit is connected to the processor and the peripheral adapter, with the 10, characterized in that this circuit is composed of diodes (D ^ 0, D ^, D ^), and resistors ( R ^ q, R ^, R ^), while the nodes of an individual diode resistance inputs ^ 140 '^ 141 * V142 ^ forms> which zi0n connected to three function keys (analysis, break, stop) of which the other compounds are grounded , where the anodes of the diodes (DD ^) 15, taken together, are connected, and via the resistor (R ^^) are connected to the base of the PNP-transistor (T ^ q), the emitter of which is connected to the power supply terminal (V ^), and to a pole of the capacitor (C ^ q), of which the other pole is connected to the base thereof, the collector of the transistor (T * ^) over the resistor (R ^^) is grounded and is connected 20, the synchronization input (C ^) of the bistable multivibrator of the D-type in the integrated circuit (IC ^ Q), wherein a resistor (R ^ g) i s verbonden tussen de ingang (R^, ) en bovendien een pool van de condensator (C.^) is verbonden met de ingang (Rj)> waarvan de andere pool is geaard, waarbij de uitgang (Q^) is verbonden met de synchronisetie. s connected between the input (R ^,), and in addition, a pole of the capacitor (C ^) is connected to the input (R j)> of which the other pole is grounded, wherein the output (Q ^) is connected to the synchronisetie . 25 ingang (Cgjvan de tweede bistabiele multivivrator in dezelfde gelntegreerde schakeling (IC^), waarbij de uitgang (Q,,) van de tweede multivibrator is verbonden met de ingang (D^) van de eerste multivibrator, terwijl de uitgang (Qg) van de tweede multivibrator is verbonden met de ingang (R2) over de weerstand (R^g) waaraan,parallel een diode (D^^^ verbonden, 30 waarbij de ingang (Rg) tegelijkertijd is geaard over de condensator (C^^) > waarbij de uitgang (I^q) is verbonden met het knooppunt (Q^, C,,) dat in verbinding staat met de processor (12). Eindhoven, juni 1982. 8202433 25 input (Cgjvan the second bistable multivivrator in the same integrated circuit (IC ^), wherein the output (Q ,,) of the second multivibrator is connected to the input (D ^) of the first multivibrator, while the output (Qg) of the second multivibrator is connected to the input (R2) across the resistor (R ^ g), to which, connected in parallel to a diode (D ^^^, 30, wherein the input (R g) at the same time is grounded through the capacitor (C ^^)> wherein the output (I ^ q) is connected to the node (Q ^, C ,,) which is in communication with the processor (12). Eindhoven, June 1982. 8202433
NL8202433A 1981-06-18 1982-06-16 Microprocessor analyzer of electrocardiograms. NL8202433A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
YU153781 1981-06-18
YU153781A YU153781A (en) 1981-06-18 1981-06-18 Microprocessor apparatus for analyzing electrocardiograms

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8202433A true true NL8202433A (en) 1983-01-17

Family

ID=25554569

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8202433A NL8202433A (en) 1981-06-18 1982-06-16 Microprocessor analyzer of electrocardiograms.

Country Status (5)

Country Link
JP (1) JPS581435A (en)
DE (1) DE3222926A1 (en)
FR (1) FR2508202A1 (en)
GB (1) GB2101335B (en)
NL (1) NL8202433A (en)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0571249B2 (en) * 1984-08-27 1993-10-06 Omron Tateisi Electronics Co
ES2070056B1 (en) * 1992-12-21 1997-02-16 Fuentes Jose Manuel Moreno Portable equipment for obtaining and transmitting electrocardiograms conventional telephone.
JP3877761B2 (en) * 1994-01-26 2007-02-07 ケンブリッジ・ハート・インコーポレイテッドCambridge Heart, Inc. Measurement and evaluation of the electrical stability of the heart
DE19644836A1 (en) * 1996-10-29 1998-05-07 Dzjuba Konstantin Wladimirowit Medical diagnosis of patient cancer risk
US6002952A (en) 1997-04-14 1999-12-14 Masimo Corporation Signal processing apparatus and method

Also Published As

Publication number Publication date Type
JPS581435A (en) 1983-01-06 application
GB2101335A (en) 1983-01-12 application
DE3222926A1 (en) 1983-01-20 application
FR2508202A1 (en) 1982-12-24 application
GB2101335B (en) 1985-02-13 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pfurtscheller et al. 15 years of BCI research at Graz University of Technology: current projects
US6553251B1 (en) Method and arrangement for heartbeat detection
US4938228A (en) Wrist worn heart rate monitor
US4667682A (en) Cardiac ambulatory monitor
US20070038257A1 (en) Impedance measurement apparatus for assessment of biomedical electrode interface quality
US20090112110A1 (en) System for Cardiac Medical Condition Detection and Characterization
US20010025139A1 (en) Multivariate cardiac monitor
US6510339B2 (en) ECG auto-gain control
US4546776A (en) Portable EKG monitoring device for ST deviation
US6656116B2 (en) Apparatus and method for perceiving physical and emotional state
US20080228089A1 (en) Method and apparatus for cufflessly and non-invasively measuring wrist blood pressure in association with communication device
US5951484A (en) Method of noninvasively determining a patient&#39;s susceptibility to arrhythmia
US20090259137A1 (en) Determination of biosensor contact quality
US20060009701A1 (en) Method of monitoring human relaxation level, and user-operated heart rate monitor
US3828768A (en) Method and apparatus for detecting cardiac arrhythmias
US5792069A (en) Method and system for the extraction of cardiac artifacts from EEG signals
US6038469A (en) Myocardial ischemia and infarction analysis and monitoring method and apparatus
US20090171227A1 (en) Systems for safe and remote outpatient ecg monitoring
US6289243B1 (en) Automatic external cardioverter/defibrillator with tachyarrhythmia detector using a modulation (amplitude and frequency) domain function
EP1859833A2 (en) System and method of non-invasively determining a patient&#39;s susceptibility to arrhythmia
US4166454A (en) Cardiac monitor
US6519490B1 (en) Method of and apparatus for detecting arrhythmia and fibrillation
US5819741A (en) Cardiac monitoring system and method
US20060142663A1 (en) Electronic blood pressure monitor and blood pressure measuring system
US6424860B1 (en) Myocardial ischemia and infarction analysis and monitoring method and apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
A85 Still pending on 85-01-01
BV The patent application has lapsed