NL1026293C2 - Bicycle lock permanently mounted on bicycle frame, has alarm connected to ring lock - Google Patents

Bicycle lock permanently mounted on bicycle frame, has alarm connected to ring lock Download PDF

Info

Publication number
NL1026293C2
NL1026293C2 NL1026293A NL1026293A NL1026293C2 NL 1026293 C2 NL1026293 C2 NL 1026293C2 NL 1026293 A NL1026293 A NL 1026293A NL 1026293 A NL1026293 A NL 1026293A NL 1026293 C2 NL1026293 C2 NL 1026293C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
lock
bicycle
alarm device
alarm
cable
Prior art date
Application number
NL1026293A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Erik Willem Van Der Ir Hout
Original Assignee
Konink Gazelle N V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Konink Gazelle N V filed Critical Konink Gazelle N V
Priority to NL1026293A priority Critical patent/NL1026293C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1026293C2 publication Critical patent/NL1026293C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
  • B62HCYCLE STANDS; SUPPORTS OR HOLDERS FOR PARKING OR STORING CYCLES; APPLIANCES PREVENTING OR INDICATING UNAUTHORIZED USE OR THEFT OF CYCLES; LOCKS INTEGRAL WITH CYCLES; DEVICES FOR LEARNING TO RIDE CYCLES
  • B62H5/00Appliances preventing or indicating unauthorised use or theft of cycles; Locks integral with cycles
  • B62H5/003Appliances preventing or indicating unauthorised use or theft of cycles; Locks integral with cycles using chains or cables
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
  • E05B45/00Alarm locks
  • E05B45/005Chain-locks, cable-locks or padlocks with alarms

Abstract

An alarm can be connected to the ring lock (1). The alarm is in the form of a cable system (2) with an alarm at one end of the cable (3) for connecting to the ring lock, the other end of cable being secured around an object such as a tree or lamppost. Alternatively the cable can be passed around an object with one end of the cable secured to the ring lock and the other end connected to an alarm which is secured to the bicycle frame. A ring lock is permanently mounted on the frame and can be closed in order to prevent rotation of the back wheel.

Description

' ί

Alarmslotinrichting voor een fiets i- : • » 1 1 ' De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een · ! , ; slotmrichtmg voor een fiets, voorzien van een permanent aan de fiets te bevestigen frameslot voor het blokkeren van de aandrijving, alsmede een extra beveiligingsvoorziening dat op 5 het ringslot aansluitbaar is voor het vastzetten van de fiets aan de vaste wereld.Alarm lock device for a bicycle The present invention relates to a ·! ,; lock mechanism for a bicycle, provided with a frame lock that can be permanently attached to the bicycle for blocking the drive, as well as an additional safety device that can be connected to the ring lock for securing the bicycle to the fixed world.

Dergelijke slotinrichtingen zijn uit de praktijk bekend. Veelal bestaat het frameslot uit een ringslot dat aan het frame is bevestigd en in de gesloten stand het achterwiel 10 van de fiets blokkeert. Aan dit ringslot kan een extra beveiligingsvoorziening, zoals een kabelsysteem, worden vastgemaakt teneinde niet alleen de aandrijving van de fiets te blokkeren doch ook de fiets aan de vaste wereld vast te zetten.Such lock devices are known from practice. The frame lock often consists of a ring lock which is attached to the frame and blocks the rear wheel 10 of the bicycle in the closed position. An additional security device, such as a cable system, can be attached to this ring lock in order not only to block the drive of the bicycle but also to secure the bicycle to the fixed world.

Alhoewel deze sloten van een steeds betere kwaliteit 15 zijn en derhalve moeilijker zijn open te maken of door te knippen, is de beveiliging nog voor verbetering vatbaar.Although these locks are of ever better quality and are therefore more difficult to open or cut, the security can still be improved.

De onderhavige uitvinding beoogt thans een slotin-richting van de in de aanhef genoemde soort te verschaffen, die een nog betere beveiliging biedt.The present invention has for its object to provide a lock device of the type mentioned in the preamble, which offers an even better protection.

20 Hiertoe wordt de slotinrichting volgens de uitvin ding daardoor gekenmerkt dat de extra beveiligingsvoorziening is voorzien van een alarminrichting.To this end, the lock device according to the invention is characterized in that the additional security device is provided with an alarm device.

Door de extra beveiligingsvoorziening te voorzien van een alarminrichting wordt de afschrikwekkende werking van de 25 slotinrichting aanzienlijk vergroot, omdat het eventueel doorknippen van de beveiligingsvoorziening aan de omgeving kenbaar wordt gemaakt en daardoor de diefstal gemakkelijker zal worden opgemerkt.By providing the additional security device with an alarm device, the deterrent effect of the lock device is considerably increased, because the possible cutting of the security device is made known to the environment and the theft will therefore be noticed more easily.

Bij voorkeur is de extra beveiligingsvoorziening uit-30 gevoerd als een kabelsysteem dat is voorzien van een elektriciteitsleiding die met de alarminrichting een stroomkring vormt die bij onderbreking de alarminrichting activeert. Deze uitvoering heeft het voordeel dat het ongewenst afgaan van de alarminrichting op basis van verkeerde signalen van bewegings- 1026293 2 sensoren of dergelijke wordt voorkomen. De alarminrichting volgens de uitvinding gaat alleen af indien de kabel geheel of gedeeltelijk is doorgeknipt.The additional protection device is preferably embodied as a cable system which is provided with an electrical line which, together with the alarm device, forms a circuit which activates the alarm device in the event of a break. This embodiment has the advantage that the undesired ringing of the alarm device on the basis of incorrect signals from motion sensors or the like is prevented. The alarm device according to the invention only rings if the cable has been cut completely or partially.

Bij voorkeur is de extra beveiligingsvoorziening 5 voorzien van een kop met grendelelement voor aansluiting op het frameslot, waarbij de alarminrichting in de kop is ondergebracht .The additional security feature 5 is preferably provided with a head with locking element for connection to the frame lock, the alarm device being accommodated in the head.

Deze uitvoering heeft het voordeel dat de extra beveiligingsvoorziening autonoom is en derhalve gebruik kan wor-10 den gemaakt van een standaard frameslot waaraan de extra beveiligingsvoorziening met behulp van het grendelelement kan worden aangesloten.This embodiment has the advantage that the additional security feature is autonomous and therefore use can be made of a standard frame lock to which the additional security feature can be connected using the locking element.

Het is daarbij gunstig indien de kop is voorzien van een batterijcompartiment met een afsluitbare opening, die zo-15 danig is geplaatst dat deze alleen toegankelijk is indien de extra beveiligingsvoorziening is losgekoppeld van het frameslot.It is thereby advantageous if the head is provided with a battery compartment with a lockable opening, which is positioned such that it is only accessible if the additional security device is disconnected from the frame lock.

Op deze wijze wordt voorkomen dat de alarminrichting i wordt gedeactiveerd door het uitnemen van de batterijen of an- l 20 dere voedingsbron. Bij voorkeur is daarbij de afsluitbare ope- j ning van het batterijcompartiment naast het grendelelement j aangebracht, waardoor een zeer goede beveiliging van het bat- | terijcompartiment wordt verschaft.In this way it is prevented that the alarm device is deactivated by taking out the batteries or other power source. The lockable opening of the battery compartment is preferably arranged next to the locking element j, whereby a very good protection of the battery is provided. compartment is provided.

Teneinde te voorkomen dat de alarminrichting onnodig 25 aanstaat en daardoor de batterij voortijdig leeg raakt is het gunstig wanneer de alarminrichting slechts activeerbaar is indien het op het frameslot is aangesloten. Het is in dit verband in ieder geval voordelig indien de alarminrichting is voorzien van een indicator voor de batterij spanning en/of voor de status j 30 van de alarminrichting. !In order to prevent the alarm device from being switched on unnecessarily and thereby the battery becoming drained prematurely, it is advantageous if the alarm device can only be activated if it is connected to the frame lock. In this context it is in any case advantageous if the alarm device is provided with an indicator for the battery voltage and / or for the status of the alarm device. !

Alhoewel het alarmsignaal bijvoorbeeld ook optisch zou kunnen zijn, zal in de meeste gevallen worden gekozen voor een akoestisch alarmsignaal. Hiertoe kan bijvoorbeeld de alarminrichting zijn voorzien van een luidspreker voor het op-35 wekken van een alarmsignaal gedurende een eventueel instelbare vaste tijdduur. Hiermee wordt voorkomen dat het alarmsignaal wordt gestopt door het weer sluiten van de stroomkring, bij- 1026293 ' 3 voorbeeld door het tegen elkaar houden van de doorgeknipte delen van het slot.Although the alarm signal could also be optical, for example, an acoustic alarm signal will be chosen in most cases. For this purpose, the alarm device can for instance be provided with a loudspeaker for generating an alarm signal for a possibly adjustable fixed duration. This prevents the alarm signal from being stopped by closing the circuit again, for example by holding the cut parts of the lock together.

Als alternatief op de hiervoor beschreven slotinrich-ting zou het in principe ook mogelijk zijn om het frame- of 5 ringslot te voorzien van de alarminrichting, waarop dan de extra beveiligingsvoorziening aansluitbaar is en als een stroomkring fungeert die bij onderbreking de alarminrichting activeert.As an alternative to the above-described lock device, it would in principle also be possible to provide the frame or ring lock with the alarm device, to which the additional protection device can then be connected and acts as a circuit that activates the alarm device in the event of an interruption.

De uitvinding zal hierna verder worden toegelicht aan 10 de hand van de tekeningen die uitvoeringsvoorbeelden van de slotinrichting volgens de uitvinding weergeven.The invention will be further explained below with reference to the drawings, which show exemplary embodiments of the lock device according to the invention.

Fig. 1 toont in perspectief een fiets die is uitgerust met een eerste uitvoeringsvoorbeeld van de slotinrichting volgens de uitvinding.FIG. 1 is a perspective view of a bicycle equipped with a first exemplary embodiment of the lock device according to the invention.

15 Fig. 2 toont op grotere schaal de slotinrichting vanFIG. 2 shows the locking device of

Fig. 1 afzonderlijk en in de gesloten stand.FIG. 1 separately and in the closed position.

Fig. 3 toont afzonderlijk het kabelsysteem van de slotinrichting van Fig. 2.FIG. 3 shows separately the cable system of the lock device of FIG. 2.

Fig. 4 is een perspectivisch aanzicht van een fiets 20 met een tweede uitvoeringsvoorbeeld van de slotinrichting volgens de uitvinding.FIG. 4 is a perspective view of a bicycle 20 with a second exemplary embodiment of the lock device according to the invention.

Fig. 1 toont een fiets F die is uitgevoerd met een conventioneel ringslot 1. Dit ringslot 1 is aan het frame van de fiets F bevestigd en blokkeert in zijn sluitstand het ach-25 terwiel van de fiets. Volgens de uitvinding is het mogelijk om te voorzien in een ander slot zoals een frameslot, bijvoorbeeld een slot dat de trapas blokkeert of op een andere wijze een onderdeel van de aandrijving van de fiets of andere bewegende delen, zoals het stuur, blokkeert.FIG. 1 shows a bicycle F which is equipped with a conventional ring lock 1. This ring lock 1 is attached to the frame of the bicycle F and locks the rear wheel of the bicycle in its closed position. According to the invention, it is possible to provide another lock, such as a frame lock, for example a lock that blocks the bottom bracket or otherwise blocks a part of the bicycle drive or other moving parts, such as the handlebar.

30 De slotinrichting volgens de uitvinding is voorts voorzien van een extra beveiligingsvoorziening die in dit geval bestaat uit een kabelsysteem 2. Dit kabelsysteem is uitgevoerd met een kabel 3, een kop 4 en een grendelelement 5. Met behulp van dit grendelelement 5 is het kabelsysteem 2 te ver-35 grendelen aan het ringslot 1, dat is uitgevoerd met een gren-delopening 6 waarin zich een slotmechaniek bevindt dat met 1026293 4 behulp van een sleutel 7 bedienbaar is en waarmee derhalve het kabelslot 2 weer van het ringslot 1 is te ontkoppelen.The lock device according to the invention is furthermore provided with an additional security provision which in this case consists of a cable system 2. This cable system is provided with a cable 3, a head 4 and a locking element 5. With the aid of this locking element 5 the cable system 2 is to be locked to the ring lock 1, which is provided with a lock opening 6 in which there is a lock mechanism which can be operated with the aid of a key 7 with 1026293 4 and with which therefore the cable lock 2 can be disconnected from the ring lock 1 again.

, Het kabelsysteem 2 is van het zogenaamde lassotype, 1 1 ; waarbij de kabel aan één uiteinde aan de kop 4 is bevestigd en i έ aan het andere uiteinde is voorzien van een lus 8 die zo groot is dat de kop 4 van het kabelsysteem 2 daardoorheen kan worden gestoken en op deze wijze een lassolus kan worden gevormd waarmee het kabelsysteem 2 om een onderdeel van de vaste wereld kan worden geslagen zonder dat de kabel 3 aan twee 10 uiteinden op de kop 4 moet zijn aangesloten.The cable system 2 is of the so-called welding type, 1 1; the cable being attached to the head 4 at one end and provided with a loop 8 at the other end so large that the head 4 of the cable system 2 can be inserted therethrough and a welding loop formed in this way with which the cable system 2 can be wrapped around a part of the fixed world without the cable 3 having to be connected to the head 4 at two ends.

De Fig. 2 en 3 tonen het ringslot 1 en het kabelsysteem 2 nogmaals. Zeer schematisch is weergegeven dat in de kop 4 van het kabelsysteem 2 een alarminrichting 9 is opgenomen. Deze alarminrichting 9 is voorzien van een elektronisch ge-15 deelte 10, een voedingsgedeelte met een batterijcompartiment 11 waarin een batterij 12 kan worden opgenomen, alsmede een stroomkring 13 in de kabel 3 van het kabelsysteem 2. Deze stroomkring 13 bestaat uit een draad die vanuit het elektronisch gedeelte 10 van de alarminrichting 9 door de kabel 3 en 20 weer terug verloopt. In de lasso-uitvoering van de kabel 3 zal een heen en terug gaand gedeelte van de draad van de stroomkring 13 door de kabel lopen, behalve in de lus 8 van de kabel 3. Het voordeel van deze uitvoering is dat de stroomkring 13 altijd gesloten is en niet een sluitgedeelte heeft dat een 25 bron van storingen zou kunnen veroorzaken.FIG. 2 and 3 show the ring lock 1 and the cable system 2 again. It is shown very diagrammatically that an alarm device 9 is included in the head 4 of the cable system 2. This alarm device 9 is provided with an electronic part 10, a power supply part with a battery compartment 11 in which a battery 12 can be received, and a circuit 13 in the cable 3 of the cable system 2. This circuit 13 consists of a wire which from the electronic part 10 of the alarm device 9 runs back through the cable 3 and 20. In the lasso embodiment of the cable 3, a reciprocating portion of the wire of the circuit 13 will pass through the cable, except in the loop 8 of the cable 3. The advantage of this embodiment is that the circuit 13 is always closed and does not have a closing portion that could cause a source of interference.

De alarminrichting 9 omvat tevens een luidspreker 14 die een akoestisch signaal afgeeft indien het alarm afgaat. In dit geval is de luidspreker 14 in de kop 4 van het kabelsysteem 2 ondergebracht. Het zou echter ook mogelijk zijn om deze 30 luidspreker op een andere, verborgen, plaats in bijvoorbeeld het frame van de fiets F onder te brengen, waarbij de luidspreker 14 dan draadloos vanuit de kop 4 van het kabelsysteem 2 wordt geactiveerd.The alarm device 9 also comprises a loudspeaker 14 which gives an acoustic signal when the alarm goes off. In this case the loudspeaker 14 is accommodated in the head 4 of the cable system 2. However, it would also be possible to place this loudspeaker in a different, hidden location in, for example, the frame of the bicycle F, whereby the loudspeaker 14 is then wirelessly activated from the head 4 of the cable system 2.

Het batterij compartiment 11 is afsluitbaar met behulp 35 van een klep 15 die in dit geval naast het grendelelement 5 aan het kopvlak van de kop 4 aangebracht. Door deze plaatsing is de klep van de batterij 15 in de aan het ringslot 1 ver- 1026293 ' 5 grendelde stand van het kabelsysteem 2 naar het ringslot 1 toegekeerd en niet toegankelijk, waardoor het voor een onbe-f ; voegde niet mogelijk is om bij de batterij 12 te komen om te ' ' ! proberen de alarminrichting te deactiveren door het verwijde- i , t 1 ,; 5 ren van de batterij. Uiteraard zou de klep 15 van het batterij compartiment 11 ook op andere wijze ontoegankelijk kunnen worden gemaakt in de vergrendelde stand van het kabelsysteem 2.The battery compartment 11 can be closed with the aid of a valve 15 which in this case is arranged next to the locking element 5 on the end face of the head 4. As a result of this placement, the battery flap 15 in the position of the cable system 2 locked to the ring lock 1 is turned towards the ring lock 1 and is not accessible, so that it is inaccessible. added is not possible to get to the battery 12 to ''! attempting to deactivate the alarm device by removing; 5 run of the battery. Of course, the valve 15 of the battery compartment 11 could also be made inaccessible in another way in the locked position of the cable system 2.

Het is gunstig indien bijvoorbeeld het grendelelement 10 5 is voorzien van een activeringselement, waardoor de alarmin richting 9 van het kabelsysteem 2 automatisch in werking wordt gesteld indien het grendelelement 5 in de grendelopening 6 in het ringslot Γ wordt gestoken. De gebruiker vergeet dan niet de alarminrichting aan te zetten en de alarminrichting wordt 15 ook niet per opgeluk aangezet. Uiteraard zou de schakelaar ook op een andere punt kunnen zitten of zou een handbediening mogelijk zijn.It is favorable if, for example, the locking element 10 is provided with an activation element, as a result of which the alarm device 9 of the cable system 2 is automatically activated if the locking element 5 is inserted into the locking aperture 6 in the ring lock.. The user then does not forget to switch on the alarm device and the alarm device is also not switched on per alarm. Of course, the switch could also be at a different point or manual operation would be possible.

De alarminrichting is zodanig ingericht, dat het alarm afgaat indien de stroomkring 13 wordt onderbroken. Dit 20 zal altijd gebeuren indien de kabel 3 bij een diefstalpoging wordt doorgeknipt, op welke plaats de kabel ook wordt vernield. Daarbij is de kans groot dat het alarm al afgaat voordat de kabel volledig is doorgeknipt, zodat de dief met het alarm aan zijn werkzaamheden zou moeten voortzetten. De af-25 schrikwekkende werking is dan natuurlijk groot.The alarm device is arranged such that the alarm is triggered if the circuit 13 is interrupted. This will always happen if the cable 3 is cut in the event of a theft attempt, wherever the cable is destroyed. In addition, there is a good chance that the alarm will go off before the cable is completely cut, so that the thief with the alarm should continue his work. The deterrent effect is then of course large.

Door middel van een LED of ander indicatieorgaan kan worden aangegeven dat het slot "op scherp" staat. Deze of ook een andere indicator kan de gebruiker tevens informeren over de status van de batterij spanning. De elektronica in het elek- 30 tronische gedeelte 10 van de alarminrichting 9 is zodanig in gericht dat het alarm blijft afgaan, ook nadat de stroomkring eventueel weer is hersteld, bijvoorbeeld door de doorgeknipte slotdelen tegen elkaar te houden.By means of an LED or other indicating device it can be indicated that the lock is "on". This or another indicator can also inform the user about the status of the battery voltage. The electronics in the electronic part 10 of the alarm device 9 are arranged in such a way that the alarm continues to sound even after the circuit has possibly been restored, for instance by holding the cut-off lock parts together.

Fig. 4 toont nog een uitvoeringsvariant van een in-35 richting volgens de uitvinding, waarbij de kop 4 van het kabelsysteem 2 direct aan het frame is bevestigd en in dit geval de lus 8 van de kabel 3 met de ring van het ringslot 1 wordt 1026293 6 verbonden voor het vormen van de lus die om een deel van de vaste wereld kan worden kan worden geslagen.FIG. 4 shows another embodiment of a device according to the invention, wherein the head 4 of the cable system 2 is directly attached to the frame and in this case the loop 8 of the cable 3 with the ring of the ring lock 1 becomes 1026293 6 connected to form the loop that can be wrapped around a part of the fixed world can be wrapped.

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de uitvinding een slotinrichting verschaft die een hoge beveiligingsgraad 5 kent en eenvoudig in de bediening en het gebruik is.It will be clear from the foregoing that the invention provides a lock device which has a high degree of protection and is easy to operate and use.

De uitvinding is niet beperkt tot de in de tekeningen weergegeven en in het voorgaande beschreven uitvoeringsvoor-beelden die op verschillende manieren binnen het kader van de conclusies kunnen worden gevarieerd. Zo zou het volgens de 10 uitvinding mogelijk zijn om een relatief dunne kabel te kiezen, die eventueel als oprolkabel kan zijn uitgevoerd.The invention is not limited to the exemplary embodiments represented in the drawings and described in the foregoing, which can be varied in various ways within the scope of the claims. According to the invention, it would thus be possible to choose a relatively thin cable, which may optionally be designed as a roll-up cable.

1026293 'i1026293 '

Claims (12)

1. Slotinrichting voor een fiets, voorzien van een permanent aan de fiets te bevestigen frameslot voor het blokkeren van de aandrijving, alsmede een extra beveiligingsvoor-ziening dat op het ringslot aansluitbaar is voor het 5 vastzetten van de fiets aan de vaste wereld, met het kenmerk, dat de extra beveiligingsvoorziening is voorzien van een alarminrichting.CLAIMS 1. Locking device for a bicycle, provided with a frame lock to be permanently attached to the bicycle for blocking the drive, as well as an additional safety device that can be connected to the ring lock for securing the bicycle to the fixed world, with the characterized in that the additional security device is provided with an alarm device. 2. Slotinrichting volgens conclusie 1, waarbij de extra beveiligingsvoorziening is uitgevoerd als een kabelsysteem 10 voorzien van een kabel met een onderdeel van de alarminrich-ting vormende stroomkring die bij onderbreking de alarminrich-ting activeert.2. Lock device as claimed in claim 1, wherein the additional security provision is designed as a cable system 10 provided with a cable with a circuit forming part of the alarm device which activates the alarm device in the event of an interruption. 3. Slotinrichting volgens conclusie 1 of 2, waarbij de extra beveiligingsvoorziening is voorzien van een kop met 15 grendelelement voor aansluiting op het frameslot, en waarbij de alarminrichting in de kop is ondergebracht.3. Lock device as claimed in claim 1 or 2, wherein the additional security provision is provided with a head with locking element for connection to the frame lock, and wherein the alarm device is accommodated in the head. 4. Slotinrichting volgens conclusie 3, waarbij de kop is voorzien van een batterijcompartiment met een afsluitbare opening, die zodanig is geplaatst dat deze alleen toegankelijk 20 is indien de extra beveiligingsvoorziening is losgekoppeld van het frameslot.4. Lock device as claimed in claim 3, wherein the head is provided with a battery compartment with a lockable opening, which is placed such that it is only accessible if the additional security provision is disconnected from the frame lock. 5. Slotinrichting volgens conclusie 4, waarbij de afsluitbare opening van het batterij compartiment naast het grendelelement is aangebracht5. Locking device as claimed in claim 4, wherein the lockable opening of the battery compartment is arranged next to the locking element 6. Slotinrichting volgens een der voorgaande conclu sies, waarbij de alarminrichting slechts activeerbaar is indien het op het frameslot is aangesloten.Lock device according to one of the preceding claims, wherein the alarm device can only be activated if it is connected to the frame lock. 7. Slotinrichting volgens conclusie 6, waarbij de alarminrichting is voorzien van een indicator voor de batte- 30 rij spanning en/of status van de alarminrichting.7. Locking device as claimed in claim 6, wherein the alarm device is provided with an indicator for the battery voltage and / or status of the alarm device. 8. Slotinrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de alarminrichting is voorzien van een luidspreker voor het opwekken van alarmsignaal gedurende een eventueel instelbare vaste tijdsduur. 10262938. Locking device as claimed in any of the foregoing claims, wherein the alarm device is provided with a loudspeaker for generating an alarm signal for a possibly adjustable fixed duration. 1026293 9. Beveiligingsvoorziening voor toepassing bij de slotinrichting volgens een der voorgaande conclusies, voorzien / van een kop met een grendelelement voor aansluiting op een 1 ‘ ; frameslot en met een alarminrichting, alsmede een kabel met sè een stroomkring van de alarminrichting.9. Security provision for use with the lock device according to any one of the preceding claims, provided with a head with a locking element for connection to a 1 "; frame lock and with an alarm device, as well as a cable with a current circuit of the alarm device. 10. Beveiligingsvoorziening volgens conclusie 10, waarbij de kabel als een lasso is gevormd die aan een uiteinde met de kop is verbonden en aan het andere uiteinde met een lus is uitgevoerd, waarbij de stroomkring door de lus verloopt.The security feature of claim 10, wherein the cable is formed as a lasso connected at one end to the head and formed at the other end with a loop, the circuit passing through the loop. 11. Slotinrichting voor een fiets, voorzien van een permanent aan de fiets te bevestigen ringslot voor het blokkeren van de aandrijving, alsmede een extra beveiligingsvoorziening die op het ringslot aansluitbaar is voor het vastzetten van de fiets aan de vaste wereld, met het kenmerk, 15 dat het ringslot is voorzien van een alarminrichting, waarop de extra beveiligingsvoorziening aansluitbaar is en dan als stroomkring fungeert die bij onderbreking de alarminrichting activeert.11. Locking device for a bicycle, provided with a ring lock permanently to be attached to the bicycle for blocking the drive, as well as an additional safety device which can be connected to the ring lock for securing the bicycle to the fixed world, characterized in that that the ring lock is provided with an alarm device, to which the additional safety device can be connected and then acts as a circuit which activates the alarm device in the event of an interruption. 12. Slotinrichting voor een fiets, voorzien van een 20 permanent aan de fiets te bevestigen ringslot voor het blokkeren van de aandrijving, alsmede een extra beveiligingsvoorziening die op het ringslot aansluitbaar is voor het vastzetten van de fiets aan de vaste wereld, met het kenmerk, dat de slotinrichting is voorzien van een alarminrichting, waarbij de 25 extra beveiligingsvoorziening ten behoeve van de alarminrichting is voorzien van een stroomkring die bij onderbreking de alarminrichting activeert. 1026293 112. Locking device for a bicycle, provided with a ring lock which can be permanently attached to the bicycle for blocking the drive, and an additional safety device which can be connected to the ring lock for securing the bicycle to the fixed world, characterized in that: that the lock device is provided with an alarm device, wherein the additional safety device for the alarm device is provided with a circuit which activates the alarm device in the event of an interruption. 1026293 1
NL1026293A 2004-05-28 2004-05-28 Bicycle lock permanently mounted on bicycle frame, has alarm connected to ring lock NL1026293C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1026293A NL1026293C2 (en) 2004-05-28 2004-05-28 Bicycle lock permanently mounted on bicycle frame, has alarm connected to ring lock

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1026293 2004-05-28
NL1026293A NL1026293C2 (en) 2004-05-28 2004-05-28 Bicycle lock permanently mounted on bicycle frame, has alarm connected to ring lock

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1026293C2 true NL1026293C2 (en) 2005-11-30

Family

ID=34974081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1026293A NL1026293C2 (en) 2004-05-28 2004-05-28 Bicycle lock permanently mounted on bicycle frame, has alarm connected to ring lock

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1026293C2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1034957C2 (en) * 2008-01-26 2009-07-30 Holland Produkt Design B V Alarm system for use on bicycle, has plug including two resistors, where microcontroller measures total resistance, which is equal to sum of resistors, by discharging capacitor through resistors
CN106476936A (en) * 2016-11-17 2017-03-08 广西大学 A kind of anti-theft lock for bicycle and bicycle
NL2022574B1 (en) * 2019-02-14 2020-08-27 Axa Stenman Nederland B V System and method for locking a vehicle

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3824540A (en) * 1972-07-27 1974-07-16 K Smith Bicycle lock and alarm apparatus
NL7908716A (en) * 1979-12-03 1981-07-01 Technovum Inc B V Theft prevention device esp. for cycles - contains siren which sounds if securing cable is severed, and is powered by rechargeable cells
US4525702A (en) * 1981-10-09 1985-06-25 Tadao Kitagawa Flexible tying member for theftproof device
FR2610277A1 (en) * 1987-01-30 1988-08-05 Agl Anti-theft device for a two-wheeled vehicle
DE3809464A1 (en) * 1988-03-21 1989-10-05 Stefan Staedel Two-wheeled vehicle having protection against theft
US5197310A (en) * 1988-08-18 1993-03-30 Basta Lasefabrik A/S Lock for locking a spoked wheel of a bicycle
US5270681A (en) * 1991-10-21 1993-12-14 Jack Lynn E Bicycle and bicycle elements theft alarm apparatus
US5836002A (en) * 1995-06-01 1998-11-10 Morstein; Jason Anti-theft device
DE10133080A1 (en) * 2001-07-11 2003-01-30 Metin Akkurt Device with a remote control switch for protecting bicycles from theft has a casing with a moving jamming device, a fixed link to parts of a bicycle and a control device set apart from this casing

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3824540A (en) * 1972-07-27 1974-07-16 K Smith Bicycle lock and alarm apparatus
NL7908716A (en) * 1979-12-03 1981-07-01 Technovum Inc B V Theft prevention device esp. for cycles - contains siren which sounds if securing cable is severed, and is powered by rechargeable cells
US4525702A (en) * 1981-10-09 1985-06-25 Tadao Kitagawa Flexible tying member for theftproof device
FR2610277A1 (en) * 1987-01-30 1988-08-05 Agl Anti-theft device for a two-wheeled vehicle
DE3809464A1 (en) * 1988-03-21 1989-10-05 Stefan Staedel Two-wheeled vehicle having protection against theft
US5197310A (en) * 1988-08-18 1993-03-30 Basta Lasefabrik A/S Lock for locking a spoked wheel of a bicycle
US5270681A (en) * 1991-10-21 1993-12-14 Jack Lynn E Bicycle and bicycle elements theft alarm apparatus
US5836002A (en) * 1995-06-01 1998-11-10 Morstein; Jason Anti-theft device
DE10133080A1 (en) * 2001-07-11 2003-01-30 Metin Akkurt Device with a remote control switch for protecting bicycles from theft has a casing with a moving jamming device, a fixed link to parts of a bicycle and a control device set apart from this casing

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1034957C2 (en) * 2008-01-26 2009-07-30 Holland Produkt Design B V Alarm system for use on bicycle, has plug including two resistors, where microcontroller measures total resistance, which is equal to sum of resistors, by discharging capacitor through resistors
CN106476936A (en) * 2016-11-17 2017-03-08 广西大学 A kind of anti-theft lock for bicycle and bicycle
CN106476936B (en) * 2016-11-17 2019-11-29 童俐俐 A kind of anti-theft lock for bicycle and bicycle
NL2022574B1 (en) * 2019-02-14 2020-08-27 Axa Stenman Nederland B V System and method for locking a vehicle

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5055823A (en) Portable anti-theft alarm and locking device for vehicles
US5258741A (en) Portable anti-theft alarm and locking device for vehicles
EP1955297B1 (en) Security device with perimeter alarm
EP0716007B1 (en) Antitheft device for a vehicle
US9448025B2 (en) Firearm trigger block and tamper notification system
GB2549833A (en) Anti-theft accessory for a bicycle
TWI766022B (en) Mobile alarm apparatus
NL1026293C2 (en) Bicycle lock permanently mounted on bicycle frame, has alarm connected to ring lock
US20110298601A1 (en) Bicycle alarm
US6100802A (en) Alarmed cable lock
CA2476358A1 (en) Vehicle protective cover including an alarm unit
KR20070108508A (en) Anti-theft box
US20220220773A1 (en) An Electric Lock
KR102351274B1 (en) Lock For Bicycle Having Alarming Function
JP3754389B2 (en) Anti-theft device
CN204750079U (en) Automobile -used anti -theft device
JP3111601U (en) Anti-theft tag
NL1018534C2 (en) Lock for e.g. chain, bracket or cable, forms closed circuit sensor device
GB2466352A (en) Keyhole reminder device
KR200350208Y1 (en) A helmet-locker of a motorcycle
KR200223047Y1 (en) Bag with a anti-theft apparatus
JP3003180U (en) Lock with anti-theft alarm device
FR3121775A1 (en) Safety device to protect an object
JP2000057446A (en) Burglar prevention device
KR20190010831A (en) Disconnection Alarm Bike Lock

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20101201