NL1025410C1 - Apparatus and method for bending profiles. - Google Patents

Apparatus and method for bending profiles. Download PDF

Info

Publication number
NL1025410C1
NL1025410C1 NL1025410A NL1025410A NL1025410C1 NL 1025410 C1 NL1025410 C1 NL 1025410C1 NL 1025410 A NL1025410 A NL 1025410A NL 1025410 A NL1025410 A NL 1025410A NL 1025410 C1 NL1025410 C1 NL 1025410C1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
material
bending head
characterized
divisible
head
Prior art date
Application number
NL1025410A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Johannes Theodorus Scholten
Original Assignee
Bend Holding B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bend Holding B V filed Critical Bend Holding B V
Priority to NL1025410 priority Critical
Priority to NL1025410A priority patent/NL1025410C1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1025410C1 publication Critical patent/NL1025410C1/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21D7/00Bending rods, profiles, or tubes
  • B21D7/02Bending rods, profiles, or tubes over a stationary forming member; by use of a swinging forming member or abutment
  • B21D7/024Bending rods, profiles, or tubes over a stationary forming member; by use of a swinging forming member or abutment by a swinging forming member

Description

Inrichting en werkwijze voor het buigen van profielen Device and method for the bending of profiles

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het in een eerste gebruiksmode buigen van profielen, zoals 5 staafvormig of buisvormig materiaal, omvattende een op een frame gemonteerde deelbare centrale buigkop en een met de deelbare centrale buigkop verbonden deelbare kleminrichting voor het opnemen en tweezijdig omklemmen en vervolgens om de centrale buigkop voeren van het te buigen materiaal, 10 alsmede een op het frame gemonteerd transportorgaan voor het langs een hoofdas transporteren van het te bewerken materiaal naar de kop en een geleideorgaan voor het nabij de kop in een zijwaartse richting ondersteunen en geleiden van het te bewerken materiaal. The present invention relates to an apparatus for, in a first operational mode, bending of profiles, such as 5 bar-shaped or tubular material, comprising a mounted onto a frame divisible central bending head, and one to the divisible central bending head divisible clamping arrangement connected for receiving and two-sided clamping and then to carry out the central bending head of the bending of material, 10 as well as a conveying system mounted onto the frame for conveying along a main axis of the working material to support the head and a guiding body for near the head in a lateral direction and guiding the material being worked.

15 15

Inrichtingen van dit type zijn in het vakgebied bekend. Devices of this type are well known in the art. Het materiaal wordt daarbij rond de buigkop getrokken tot een vooraf bepaalde bocht is gerealiseerd, waarna de bewerking kan worden herhaald, eventueel na een translatie en na een 20 rotatie rond een hoofdas van het materiaal. The material is pulled round the bending head has been realized up to a predetermined curve, after which the operation may be repeated, possibly after a translation and, after a rotation around a main axis 20 of the material. Op deze wijze kunnen complexe produkten worden gerealiseerd zoals bijvoorbeeld een beugel voor een kinderwagen. In this way complex products may be realized, like for example a handle of a pram. Wel is het zo dat de bochten in het produkt allemaal dezelfde radius hebben, welke radius wordt bepaald door de radius van de 25 buigkop. However, it is the case that have the bends in the product, all of the same radius, which radius is determined by the radius of the bending head 25. Als een deel van het produkt met een andere radius moet worden gebogen, dan moet het produkt daarvoor een nabewerking ondergaan, waarbij bijvoorbeeld een buigkop met een andere radius wordt gebruikt. If part of the product must be bent with a different radius, the product must go through a final processing, in which for example a bending head with a different radius is used. Het is ook mogelijk om in een nabewerking een deel van het produkt, bijvoorbeeld de 30 zijkanten van de beugel, enigszins rond te walsen, waardoor dit deel een fraaie ronding met een grote kromtestraal verkrijgt. It is also possible to use a portion of the product, for example, the sides 30 of the bracket, slightly to be rolled around, so that they obtain a fine curve with a large radius of curvature in a finishing operation. Het nadeel is dat de verschillende opeenvolgende bewerkingen relatief veel tijd kosten en dat de toleranties van het eindprodukt kunnen verslechteren. The disadvantage is that the successive different process steps cost relatively much time, and that can degrade the tolerances of the final product.

35 1025410 35 1025410

2 I 2 I

De inrichting volgens de uitvinding komt aan dit bezwaar I The apparatus according to the invention obviates this drawback I

tegemoet en is in staat in één bewerking delen van het I and is able to meet in a single operation parts of the I

materiaal van bochten te voorzien als ook delen rond te I material to be provided with bends, as well as parts around to I

walsen met een vooraf bepaalde kromtestraal. rolling with a predetermined radius of curvature. Ze heeft I She I.

5 daartoe als kenmerk, dat aan de centrale buigkop een eerste I 5 to this end is characterized in that a first I to the central bending head

additionele rol is bevestigd, voor het in een tweede I additional roll is connected, to a second I

gebruiksmode met een vooraf bepaalde radius rond walsen van I use mode with a predetermined radius around rollers of I

het te bewerken materiaal. the material being worked. Daarbij wordt het te bewerken I In addition, it is to be processed I

materiaal langs de buigkop en de tweede additionele rol I material along the bending head, and the second additional roll I

10 gevoerd, terwijl de eerste additionele rol daarbij door het I 10 conducted, while the first additional roll thereby by the I

roteren van de buigkop zodanig wordt gestuurd dat de I rotating the bending head is controlled so that the I

gewenste kromtestraal wordt gerealiseerd. desired radius of curvature is realized. I I

Een gunstige uitvoeringsvorm van de inventieve inrichting I A favorable embodiment of the inventive apparatus I

15 heeft als kenmerk, dat de eerste additionele rol is I 15 is characterized in that the first additional roll is I

bevestigd aan de deelbare kleminrichting, waardoor de I connected to the divisible clamping arrangement, so that the I

inrichting in de eerste gebruiksmode geen hinder ondervindt I device in the first operational mode is not hampered I

van de eerste additionele rol. of the first additional roll. I I

20 In de eerste gebruiksmode zal de deelbare kleminrichting I 20 In the first operational mode, the divisible clamping arrangement I

met de daaraan bevestigde eerste additionele rol zich aan I with the first additional roll is to I

een eerste zijde van het te bewerken materiaal bevinden en I a first side of the material to be processed located, and I

in de tweede gebruiksmode aan een tweede, tegenoverliggende I in the second operational mode on a second, opposite I

zijde. side. Voor de kleminrichting geeft dit geen problemen, I For the clamping device this gives no problems, I

25 omdat deze deelbaar is uitgevoerd. 25, because it is made divisible. Een gunstige I A favorable I

uitvoeringsvorm waarbij ook de eerste additionele rol I embodiment in which also the first additional roll I

moeiteloos van de eerste zijde naar de tweede zijde en I effortlessly from the first side to the second side and I

omgekeerd kan worden verplaatst heeft volgens een verder I can be reversed, moved according to a further I

aspect van de uitvinding, als kenmerk, dat de eerste I aspect of the invention, is characterized in that the first I

30 additionele rol deelbaar is uitgevoerd. 30 additional roll is made divisible. I I

Een verdere gunstige uitvoeringsvorm van de inventieve I A further favorable embodiment of the inventive I

inrichting heeft als kenmerk, dat de buigkop, de I device is characterized in that the bending head, the I

kleminrichting en eerste additionele rol elk uit twee I clamping arrangement and first additional roll each consist of two I

35 helften bestaan, die althans in hoofdzaak symmetrisch ten I Halves 35 exist, which are at least substantially symmetrical with I

1025410 3 opzichte van het te bewerken materiaal uit elkaar kunnen bewegen, waarna de beide helften van de kleminrichting en van de eerste additionele rol moeiteloos het te bewerken materiaal kunnen passeren door de buigkop te roteren. 1025410 3 are able to move relative to the material to be worked from one another, after which the two halves of the clamping device and of the first additional roll may pass the material to be worked by rotating the bending head.

5 5

Een verdere gunstige uitvoeringsvorm heeft als kenmerk, dat de inrichting is voorzien in een tweede additionele rol, voor het in samenwerking met de eerste additionele rol walsen van het te bewerken materiaal. A further favorable embodiment is characterized in that the device is provided with a second additional roll, for, in cooperation with the first additional roll rolling the material to be processed.

10 10

Een verdere gunstige uitvoeringsvorm waarbij de tweede additionele rol de bewegingsvrijheid van de buigkop niet beperkt heeft als kenmerk, dat is voorzien in positioneer-middelen, voor het in de eerste gebruiksmode uit de 15 omgeving van de buigkop verwijderen van de tweede additionele rol en het in de tweede gebruiksmode nabij de buigkop positioneren van de tweede additionele rol. A further favorable embodiment, in which the second additional roll has not limited the freedom of movement of the bending head is characterized in that there is provided positioning means, for in the first user mode in the 15 area of ​​the bending head removal of the second additional roll, and in the second user mode close to the bending head positioning the second additional roll.

Een gunstige alternatieve uitvoeringsvorm heeft als 20 kenmerk, dat de tweede rol nabij het geleideorgaan aan het frame is bevestigd, voor het in samenwerking met het geleideorgaan en de eerste additionele rol walsen van het te bewerken materiaal. A favorable alternative embodiment has the 20 characterized in that the second roller near the guiding body is attached to the frame, for in cooperation with the guiding body and the first additional roll rolling the material to be processed. Bij voorkeur is daarbij het geleideorgaan uitgevoerd als een stelsel van twee naast 25 elkaar opgestelde geleidewielen. Preferably, thereby, the guide member is designed as a system of two adjacent guide wheels 25 each arranged. Een op deze wijze uitgevoerd geleideorgaan kan de krachten die ontstaan bij het buigen en walsen goed opnemen en kan met voordeel worden toegepast als het te bewerken materiaal een buis is die met behulp van een doorn inwehdig dient te worden 30 ondersteund. A guiding body constructed in this manner, the forces which develop during bending and rolling very well and may be used advantageously when the material being worked is a tube which must be supported inwehdig 30 with the aid of a mandrel.

Een verdere gunstige uitvoeringsvorm heeft als kenmerk dat de twee geleidewielen op een slede zijn bevestigd, zodat ze bij het buigen bijvoorbeeld op een gunstige plaats ten 35 opzichte van een doom kunnen worden gepositioneerd, 1025410 A further favorable embodiment is characterized in that the two guide wheels are mounted on a carriage, so that they can be positioned at the bend, for example, on a favorable position with respect to a mandrel 35, 1025410

I 4 I I 4 I

I terwijl ze bij het walsen op gunstige plaats ten opzichte I I while they during the rolling process in a favorable position with respect to I

I van de eerste additionele rol en de tweede additionele rol I I of the first additional roll and the second additional roll I

I kunnen worden gepositioneerd. I can be positioned. I I

I 5 De uitvinding heeft tevens betrekking op een werkwijze voor I I 5 The invention also relates to a method for I

I het in een eerste gebruiksmode buigen van staafvormig of I I bending in a first operational mode of rod-shaped or I

I buisvormig materiaal, waarbij het te bewerken materiaal met I I tubular material, in which the material to be processed with I

I behulp van een deelbare centrale buigkop en met een met de I I by means of a divisible central bending head, and with a with the I

I deelbare centrale buigkop verbonden deelbare kleminrichting I I divisible central bending head divisible clamping arrangement connected I

I 10 rond de centrale buigkop wordt gevoerd en waarbij I I 10 is passed round the central bending head, and wherein I

I gelijktijdig het te bewerken materiaal langs een hoofdas in I I simultaneously the material to be processed along a main axis in I

I de richting van de buigkop wordt getransporteerd. I is conveyed to the direction of the bending head. De I the I

I inventieve werkwijze heeft als kenmerk, dat de werkwijze I I inventive method is characterized in that the Process I

I voorziet in een tweede gebruiksmode, waarbij met een aan de I I provides for a second operational mode, in which a to the I

I 15 centrale buigkop bevestigde eerste additionele rol het te I I 15 central bending head first additional roll connected to the I

I bewerken materiaal van een kromming met een vooraf bepaalde I I to machine the material with a curvature having a predetermined I

I De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van I I The invention will be explained in more detail on the basis of I

I de volgende figuren, waarbij: I I the following figures, wherein: I

I 20 I I 20 I

I Fig. I Fig. 1 schematisch in bovenaanzicht een bekende I 1 shows diagrammatically in plan view a known I

I buiginrichting weergeeft; I bending arrangement; I I

I Fig. I Fig. 2A schematisch in vooraanzicht een mogelijke I 2A schematically shows, in front view a possible I

I uitvoeringsvorm van een bekende buigkop I I embodiment of the known bending head I

I 25 weergeeft; I 25 of the craft; I I

I Fig. I Fig. 2B schematisch in bovenaanzicht deze uitvoeringsvorm I 2B schematically shows, in top view this embodiment I

I weergeeft; I represents; I I

I Fig. I Fig. 3A schematisch in vooraanzicht een mogelijke I 3A schematically represents in front view a possible I

I uitvoeringsvorm van een buigkop volgens de I I embodiment of a bending head according to the I

I 30 uitvinding weergeeft; I 30 invention; I I

I Fig. I Fig. 3B schematisch in bovenaanzicht deze uitvoeringsvorm I 3B schematically shows, in top view this embodiment I

I weergeeft; I represents; I I

I Fig. I Fig. 4A schematisch in vooraanzicht een geopende buigkop I 4A schematically shows, in front view of an opened bending head I

I volgens de uitvinding weergeeft; I represents, according to the invention; I I

I 1025410 I I 1025410 I

5 5

Fig. Fig. 4B schematisch in bovenaanzicht deze buigkop weergeeft, gereed om te walsen; 4B schematically shows, in top plan view showing the bending head, ready for rolling;

Fig. Fig. 5A schematisch in vooraanzicht een buigkop weergeeft waarmee op een alternatieve wijze kan worden 5 gewalst; 5A schematically shows, in front view, a bending head which can be five-rolled in an alternative manner;

Fig. Fig. 5B schematisch in bovenaanzicht deze buigkop weergeeft, gereed om te walsen. 5B is a schematic top view represents this bending head, ready for rolling.

Fig. Fig. 1 geeft schematisch in bovenaanzicht een mogelijke 10 uitvoeringsvorm van een bekende buiginrichting weer, waarbij te bewerken materiaal 1 met behulp van een transportorgaan 2 naar een buigkop 3 wordt getransporteerd. 1 shows a schematic top view of a possible embodiment 10 of a known bending arrangement in which material to be worked 1 is conveyed with the aid of a conveying element 2 to a bending head 3. Transportorgaan 2 omvat doorgaans een eerste motor, waarmee het materiaal 1 naar buigkop 3 kan worden gevoerd en een 15 tweede motor waarmee het te bewerken materiaal rond zijn hoofdas kan worden geroteerd. Conveying system 2 usually comprises a first motor, with which material 1 can be moved towards bending head 3 and a second motor 15, by which the material being worked can be rotated round its main axis. Buigkop 3 kan door een motor worden geroteerd, waarbij het materiaal 1 dat is ingeklemd in een klem 4 die deel uitmaakt van buigkop 3 rond een buigblok 5 van buigkop 3 wordt gebogen. Bending head 3 can be rotated by a motor, in which the material 1 which is bent is clamped in a clamp 4 which forms part of bending head 3 round a bending block 5 of bending head 3. Op deze wijze kan 20 een willekeurig patroon van bochten in materiaal 1 worden gemaakt, in elke gewenste richting. In this manner, 20 a random pattern of bends may be made in material 1, in any desired direction. Wel is het zo dat elke bocht een radius heeft die overeenkomt met de radius van het buigblok 5 van buigkop 3. It is true that each bend has a radius corresponding with the radius of bending block 5 of bending head 3.

25 Fig. 25 Fig. 2A geeft schematisch in vooraanzicht een mogelijke uitvoeringsvorm van een bekende buigkop 3 weer, bestaande uit een vast opgestelde kophelft 3a en een naar boven beweegbare kophelft 3b. 2A schematically represents in front view a possible embodiment of the known bending head 3, consisting of a rigidly mounted head half 3a and a head half 3b upwardly movable. Tussen twee klemhelften 4a,4b kan een profiel 1 worden geklemd, bijvoorbeeld een buis, waarna 30 buigkop 3 over een vooraf bepaalde hoek wordt gedraaid, waarbij profiel 1 rond buigblok 5 van buigkop 3 wordt gebogen. Between two clamp halves 4a, 4b a profile 1 may be clamped, for example a pipe, after which bending head 3 is rotated 30 by a predetermined angle, during which profile 1 is bent round bending block 5 of bending head 3. Fig. Fig. 2B geeft schematisch in bovenaanzicht deze uitvoeringsvorm weer, met buigkop 3, klem 4, buigblok 5 en een steunlijst 6 die het materiaal 1 deels omvat en die er 1025410 ' 2B shows a schematic top view of this embodiment, with bending head 3, clamp 4, bending block 5 and a guiding body 6 which partly encloses material 1 and which is 1025410 "

6 I 6 I

voor zorgt dat het materiaal 1 tijdens het buigen tegen I ensures that the material 1 during bending by I

buigblok 5 blijft aanliggen. bending block 5 remains seated. I I

Fig. Fig. 3A geeft schematisch in vooraanzicht een mogelijke I 3A schematically represents in front view a possible I

5 uitvoeringsvorm van een buigkop 3 volgens de uitvinding I 5 embodiment of a bending head 3 according to the invention, I

weer, bestaande uit een naar beneden beweegbare kophelft 3a I , consisting of a downwardly movable head half 3a I

en een naar boven beweegbare kophelft 3b. and an upwardly movable head half 3b. Tussen twee I Between two I

klemhelften 4a,4b kan een profiel 1 worden geklemd, I clamp halves 4a, 4b a profile 1 may be clamped, I

bijvoorbeeld een buis, waarna buigkop 3 over een vooraf I for example a pipe, after which bending head 3 over a pre-I

10 bepaalde hoek wordt gedraaid, waarbij profiel 1 rond I 10 is rotated certain angle, during which profile 1 around I

buigblok 5 van buigkop 3 wordt gebogen. bending block 5 of bending head 3, is bent. Aan klem 4 is een I To clamp 4 is an I

walsrol 7 bevestigd, bestaande uit twee walshelften 7a,7b I rolling roll 7 attached, consisting of two roll halves 7a, 7b, I

die samen met kophelft 4a en kophelft 3b naar beneden I which, together with head halve downwards and head half 3b, 4a I

respectievelijk naar boven kunnen bewegen. , respectively, may move upwards. Verder is nog I Further, it is still I

15 voorzien in een hulprol 8, die desgewenst tegen het I 15 is provided in an auxiliary roll 8, which, if desired, against the I

materiaal 1 kan worden gedraaid. material 1 can be rotated. Voor het buigproces spelen I For the bending process I

walsrol 7 en hulprol 8 geen enkele rol. rolling roll 7 and auxiliary roll 8 play no role whatsoever. Fig. Fig. 3B geeft I 3B shows I

schematisch in bovenaanzicht deze uitvoeringsvorm weer, met I schematic top view of this embodiment, with I

buigkop 3, klem 4, buigblok 5 twee steunrollen 9a,9b die op I bending head 3, clamp 4, bending block 5, two guiding rolls 9a, 9b which on I

20 een slede 10 zijn gemonteerd en die het materiaal 1 deels I 20 is a carriage 10 to be mounted and which the material 1 in part I

omvatten en er voor zorgen dat het materiaal 1 tijdens het I include, and to make sure that the material 1 during the I

buigen niet zijdelings weg wordt gedrukt. Bending is not pressed away laterally. Verder zijn I Further, I

zichtbaar walsrol 7, hulprol 8 die op een arm 11 is I visible roller 7, auxiliary roller 8, which is on an arm 11 I

gemonteerd en met behulp van een arm 11 en een aandrijving I and mounted with the aid of an arm 11 and a drive I

25 12 tegen materiaal 1 geplaatst kan worden en een steunrol I 25, 12 may be placed against material 1 and a support roller I

9c die evenals walsrol 7 en hulprol 8 geen rol speelt bij I 9c and roller 7 and auxiliary roll 8 play no role in I

het buigen van materiaal 1. I the bending of material 1. I

Fig. Fig. 4A geeft schematisch in vooraanzicht een geopende I 4A shows a schematic front view of an opened I

30 buigkop volgens de uitvinding weer, waarbij kophelft 3a, I 30 bending head according to the invention, whereby head half 3a, I

klemhelft 4a en walshelft 7a naar beneden zijn verplaatst I clamp half 4a and rolling roll half 7a are moved downwards I

en kophelft 3b, klemhelft 4b en walshelft 7b naar boven I and head half 3b, clamp half 4b and rolling roll half 7b to the top I

zijn verplaatst. are moved. Het is nu mogelijk buigkop 3 te draaien, I It is possible now to rotate bending head 3, I

zodanig dat walsrol 7 aan de andere kant van materiaal 1 I so that rolling roll 7 on the other side of material 1 I

35 komt, waarmee het mogelijk wordt met de inrichting te I 35 is coming, whereby it becomes possible with the device to be I

1025410' 7 walsen. 1025410 "7 rolls. Fig. Fig. 4B geeft schematisch in bovenaanzicht deze buigkop weer, gereed om te walsen. 4B shows a schematic top view of the bending head, ready for rolling. Bij het walsen wordt walsrol 7 tegen materiaal 1 gedrukt door buigkop 3 te roteren. During rolling, rolling roll 7 is pressed against material 1 by rotating bending head 3. Daarbij zal het materiaal worden gewalst met een 5 relatief grote radius, die wordt bepaald door de positie van walsrol 7 ten opzichte van de steunrollen 9a en 9c. Thereby the material will be rolled with a relatively large radius of curvature 5, which is determined by the position of rolling roll 7 with respect to the support rollers 9a and 9c. Slede 10, die doorgaans zo is geplaatst dat steunrol 9a voor de hartlijn van buigkop 3 ligt, wordt tijdens het walsen bij voorkeur zodanig geplaatst dat steunrol 9 achter 10 de hartlijn van buigkop 3 komt te liggen. Carriage 10, which typically is positioned so that guiding roll 9a to the center line of bending head 3, is positioned in such a way during the rolling is preferably such that guiding roll 9 10 comes to lie behind the center line of bending head 3.

Fig. Fig. 5A geeft schematisch in vooraanzicht een gesloten buigkop volgens de uitvinding en een hulprol 8 weer, waarmee het materiaal 1 op een alternatieve wijze kan 15 worden gewalst. 5A schematically represents a closed bending head in front view, according to the invention and an auxiliary roll 8 again, with which the material 1 15 can be rolled in an alternative manner. Door buigkop 3 te roteren, wordt walsrol 7 tegen het materiaal 1 gedrukt. By rotating bending head 3, rolling roll 7 is pressed against the material 1. Daarbij zal het materiaal worden gewalst met een relatief grote radius, die wordt bepaald door de positie van walsrol 7 ten opzichte van de hulprol 8 en hulprol 9c. Thereby the material will be rolled with a relatively large radius, which is determined by the position of rolling roll 7 with respect to the auxiliary roll 8 and auxiliary roll 9c. Fig. Fig. 5B geeft schematisch in 20 bovenaanzicht deze buigkop weer, gereed om te walsen. 5B shows a schematic top view of the bending head 20 again, ready for rolling. Daartoe is met behulp van positioneermiddelen 12 arm 11 geroteerd, zodanig dat hij vrijwel loodrecht op het te walsen materiaal 1 staat. To this end, it is rotated with the aid of positioning means 12, arm 11, such that it is positioned substantially perpendicular to the material 1 to be rolled. Terwijl aandrijving 2 het materiaal aanvoert wordt het materiaal gewalst met een 25 relatief grote radius, die wordt bepaald door de positie van walsrol 7 ten opzichte van de hulprol 8 en hulprol 9c. While drive 2, the material feeds the material 25 is rolled with a relatively large radius, which is determined by the position of rolling roll 7 with respect to the auxiliary roll 8 and auxiliary roll 9c.

1025410 1025410

Claims (10)

1. Inrichting voor het in een eerste gebruiksmode buigen I van profielen, zoals staafvormig of buisvormig materiaal, 5 omvattende een op een frame gemonteerde deelbare centrale I buigkop en een met de deelbare centrale buigkop verbonden I deelbare kleminrichting voor het opnemen en tweezijdig I omklemmen en vervolgens om de centrale buigkop voeren van I het te buigen materiaal, alsmede een op het frame 10 gemonteerd transportorgaan voor het langs een hoofdas I transporteren van het te bewerken materiaal naar de kop en I een geleideorgaan voor het nabij de kop in een zijwaartse richting ondersteunen en geleiden van het te bewerken I materiaal, met het kenmerk, dat aan de centrale buigkop een I 15 eerste additionele rol is bevestigd en dat aan het frame een tweede additionele rol is bevestigd, voor het in een I tweede gebruiksmode met een vooraf bepaalde radius rond I walsen van het te bewerken materiaal. 1. A device for, in a first operational mode, bend I of profiles, like rod-shaped or tube-shaped material 5, comprising a mounted onto a frame divisible central I bending head, and one to the divisible central bending head connected I divisible clamping arrangement for recording and two-sided I clamping and then to bend enter the central bending head of I, the material, as well as on the frame 10 is mounted transport means for transporting along a main axis I of the working material to the head, and I, a guide member for supporting near the head in a lateral direction and guiding the I material to be machined, characterized in that a I 15 first additional roll is connected to the central bending head and that is attached to a second additional roll on the frame, for placing on an I second operational mode having a predetermined radius round I rolling the material to be processed.
2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat I de eerste additionele rol is bevestigd aan de deelbare I kleminrichting. 2. A device according to claim 1, characterized in that I the first additional roll is connected to the divisible clamping arrangement I.
3. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat I 25 de eerste additionele rol deelbaar is uitgevoerd. 3. A device according to claim 2, characterized in that I 25, the first additional roll is made divisible.
4. Inrichting volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de buigkop, de kleminrichting en eerste additionele rol elk I uit twee helften bestaan, die althans in hoofdzaak I 30 symmetrisch ten opzichte van het te bewerken materiaal uit I elkaar kunnen bewegen. 4. A device according to claim 3, characterized in that the bending head, the clamping arrangement and first additional roll each consist of two halves I, I 30 which is at least substantially symmetrical with respect to the material from I to be processed are able to move each other.
5. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met I het kenmerk, dat de inrichting is voorzien in een tweede I 1025410 additionele rol, voor het in samenwerking met de eerste additionele rol walsen van het te bewerken materiaal. 5. A device according to any one of the preceding claims, with I, characterized in that the apparatus is provided in a second I 1025410 additional roll, for, in cooperation with the first additional roll rolling the material to be processed.
6. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat 5 is voorzien in positioneermiddelen, voor het in de eerste gebruiksmode uit de omgeving van de buigkop verwijderen van de tweede additionele rol en het in de tweede gebruiksmode nabij de buigkop positioneren van de tweede additionele rol. 6. A device according to claim 5, characterized in that 5 is provided in the positioning means, in front of it in the first operational mode from the area of ​​the bending head removal of the second additional roll, and in the second usage mode close to the bending head positioning the second additional role. 10 10
7. Inrichting volgens een der conclusies 1 t/m 4 , met het kenmerk, dat de tweede additionele rol nabij het geleideorgaan aan het frame is bevestigd, voor het in samenwerking met het geleideorgaan en de eerste additionele 15 rol walsen van het te bewerken materiaal. 7. A device according to any one of claims 1 / m 4, characterized in that the second additional roll close to the guide member to the frame is attached, for in cooperation with the guiding body and the first additional 15 roller rolling the material to be processed .
8. Inrichting volgens conclusie , met het kenmerk, dat het geleideorgaan is uitgevoerd als een stelsel van twee naast elkaar opgestelde geleidewielen. 8. A device according to claim, characterized in that the guide member is constructed as a system of two guide wheels arranged side by side. 20 20
9. Inrichting volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de twee geleidewielen op een slede zijn gemonteerd. 9. A device according to claim 8, characterized in that the two guide wheels are mounted on a carriage.
10. Werkwijze voor het in een eerste gebruiksmode buigen 25 van staafvormig of buisvormig materiaal, waarbij het te bewerken materiaal met behulp van een deelbare centrale buigkop en met een met de deelbare centrale buigkop verbonden deelbare kleminrichting rond de centrale buigkop wordt gevoerd en waarbij gelijktijdig het te bewerken 30 materiaal langs een hoofdas in de richting van de buigkop wordt getransporteerd, met het kenmerk, dat de werkwijze voorziet in een tweede gebruiksmode, waarbij met een aan de centrale buigkop bevestigde eerste additionele rol het te bewerken materiaal van een kromming met een vooraf bepaalde 35 radius kan worden voorzien. 10. A method for bending in a first operational mode 25 of rod-shaped or tube-shaped material, whereby the material being machined is fed by means of a divisible central bending head, and with a divisible clamping arrangement connected round the central bending head with the divisible central bending head and whereby at the same time the to be processed 30, material is conveyed along a main axis in the direction of the bending head, characterized in that the method provides for a second operational mode, in which a to the central bending head first additional roll connected to the working material with a curvature with a pre- some can be provided with radius 35. 1025410 1025410
NL1025410A 2004-02-05 2004-02-05 Apparatus and method for bending profiles. NL1025410C1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1025410 2004-02-05
NL1025410A NL1025410C1 (en) 2004-02-05 2004-02-05 Apparatus and method for bending profiles.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1025410A NL1025410C1 (en) 2004-02-05 2004-02-05 Apparatus and method for bending profiles.
EP20050075199 EP1561522B1 (en) 2004-02-05 2005-01-26 Arrangement and method for bending profiles
DE200560003378 DE602005003378T2 (en) 2004-02-05 2005-01-26 Apparatus and method for bending profiles

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1025410C1 true NL1025410C1 (en) 2005-08-08

Family

ID=34676044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1025410A NL1025410C1 (en) 2004-02-05 2004-02-05 Apparatus and method for bending profiles.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP1561522B1 (en)
DE (1) DE602005003378T2 (en)
NL (1) NL1025410C1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2922127B1 (en) 2007-10-15 2010-03-05 Jaubjaub Consulting Machine has a profile bending and bending tool for such a machine
JP2012240106A (en) * 2011-05-23 2012-12-10 Furukawa Electric Co Ltd:The Bending machine and method of manufacturing elongated body molding product
EP3017891A4 (en) * 2013-12-04 2017-04-05 Denso Air Systems Corporation Processing unit and processing device
JP5894136B2 (en) * 2013-12-04 2016-03-23 株式会社デンソーエアシステムズ Machining units and machining device
JP5894137B2 (en) * 2013-12-04 2016-03-23 株式会社デンソーエアシステムズ Processing equipment
CN105583269A (en) * 2016-01-26 2016-05-18 浙江沪新不锈钢制造有限公司 Steel pipe bending machine

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1354820A (en) * 1962-10-19 1964-03-13 Automatic bending device and simplifying the bending of the metal tube
GB1463522A (en) * 1974-09-11 1977-02-02 Russel Bowen Systems Ltd Bending machines
NL1000150C1 (en) * 1995-04-13 1996-10-15 Busschers Metaalbedrijf Bv A device for bending pipes.
IT1318032B1 (en) * 2000-06-20 2003-07-21 Star Bend S R L A machine for bending tubes and the like, particularly mediantecalandratura.

Also Published As

Publication number Publication date
DE602005003378T2 (en) 2008-10-02
EP1561522B1 (en) 2007-11-21
DE602005003378D1 (en) 2008-01-03
EP1561522A1 (en) 2005-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1119469A (en) Apparatus and method for forming seamed tube
US5131901A (en) Scoring and perforating apparatus
KR100530180B1 (en) Conveying apparatus
US20080202188A1 (en) Folding system
FI72099C (en) Foerfarande and the arrangement of the PAO Foer avlaegsnande I upprullningskaerna upprullade planar Produkter, foeretraedesvis tryckprodukter.
NL8500269A (en) Wagon for, in particular sorting machine with independently controlled tilting plate.
JPH07172855A (en) Method for bending glass sheet and apparatus therefor
JP3249559B2 (en) METHOD bending machine and its bending
JPH072426A (en) Process and device for creasing folded edges of paper products
JP2004523367A (en) Method and apparatus for producing curved spring strip portion
US6142353A (en) Stapling arrangement for a gathering and stapling machine having a gathering chain
JPH11268820A (en) Device for sorting individual object
CA2002354C (en) Device for the positioning of glass sheets
US6536319B1 (en) Cutting machine for automatically trimming printed products such as brochures, magazines or books
NL9402036A (en) An apparatus and method for making a cut in, and in particular removing the spine from a medium.
US6332588B1 (en) Coiling machine for hot rolled stock such as strip or sheet
NL8603233A (en) Apparatus for processing filleted flat-fish.
NL9101694A (en) Apparatus for processing gizzards of poultry.
WO1998048957A1 (en) Method and modular-multistation device for folding profiles
JP2801332B2 (en) The method bending of the rear end portion of the bar and bending - forming machine
JPH0671098A (en) Apparatus for feeding flatwork article to laundry processing unit such as iron roller
JP2005319803A (en) Gathering binding machine for paper-bound book
US3748884A (en) Roll-forming machine
EP0622315B1 (en) Device for handling products
JPH09508852A (en) Spray coating device which is suitable for carrying out the coating method and the method

Legal Events

Date Code Title Description
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20080901