NL1001205C2 - Ink tank cartridge for a recording apparatus of the ink jet type. - Google Patents

Ink tank cartridge for a recording apparatus of the ink jet type. Download PDF

Info

Publication number
NL1001205C2
NL1001205C2 NL1001205A NL1001205A NL1001205C2 NL 1001205 C2 NL1001205 C2 NL 1001205C2 NL 1001205 A NL1001205 A NL 1001205A NL 1001205 A NL1001205 A NL 1001205A NL 1001205 C2 NL1001205 C2 NL 1001205C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
ink
ink supply
chamber
tank cartridge
cartridge
Prior art date
Application number
NL1001205A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL1001205A1 (en
Inventor
Takao Kobayashi
Satoshi Shinada
Seiji Mochizuki
Yoshinori Miyazawa
Hisashi Koike
Yukiharu Suda
Original Assignee
Seiko Epson Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Priority to JP24851694 priority Critical
Priority to JP24851694 priority
Priority to JP11928995A priority patent/JP3513979B2/en
Priority to JP11928995 priority
Application filed by Seiko Epson Corp filed Critical Seiko Epson Corp
Publication of NL1001205A1 publication Critical patent/NL1001205A1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1001205C2 publication Critical patent/NL1001205C2/en
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=26457052&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NL1001205(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
  • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, e.g. INK-JET PRINTERS, THERMAL PRINTERS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
  • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
  • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
  • B41J2/01Ink jet
  • B41J2/17Ink jet characterised by ink handling
  • B41J2/175Ink supply systems ; Circuit parts therefor
  • B41J2/17503Ink cartridges
  • B41J2/17536Protection of cartridges or parts thereof, e.g. tape
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
  • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, e.g. INK-JET PRINTERS, THERMAL PRINTERS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
  • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
  • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
  • B41J2/01Ink jet
  • B41J2/17Ink jet characterised by ink handling
  • B41J2/175Ink supply systems ; Circuit parts therefor
  • B41J2/17503Ink cartridges
  • B41J2/17513Inner structure
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
  • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, e.g. INK-JET PRINTERS, THERMAL PRINTERS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
  • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
  • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
  • B41J2/01Ink jet
  • B41J2/17Ink jet characterised by ink handling
  • B41J2/175Ink supply systems ; Circuit parts therefor
  • B41J2/17503Ink cartridges
  • B41J2/1752Mounting within the printer
  • B41J2/17523Ink connection

Description

10.01205 10.01205

Titel: Inkttankpatroon voor een registratie-apparaat van het inktjet-type. Title: Ink tank cartridge for a recording apparatus of the ink jet type.

De uitvinding heeft betrekking op een inkttankpatroon voor een registratie-apparaat van het inktjet-type, omvattende: een behuizing met daarin gevormd ten minste een kamer; The present invention relates to an ink tank cartridge for a recording apparatus of the ink-jet type, comprising: a housing having formed therein at least one chamber; een inkttoevoerpoort die door een wand van de 5 behuizing reikt om inkt toe te voeren aan het registratie-apparaat, welke inkttoevoerpoort een eerste opening heeft die gericht is naar de kamer van de behuizing en een tweede opening die van de behuizing af gericht is. an ink supply port that extends through a wall of the fifth housing in order to supply ink to the recording apparatus, said ink supply port has a first opening which is directed towards the chamber of the housing and a second opening which is directed away from the housing.

Een dergelijke inkttankpatroon is bekend uit de 10 Europese octrooipublicatie EP-A-0.529.625. Such ink tank cartridge 10 is known from the European patent publication EP-A-0529625. Hierbij is sprake van een vloeistofreservoir dat gebruikt kan worden als inktreservoir met een aantal kamers, waarbij in één van de kamers een vloeistoftoevoerpoort is aangebracht om inkt toe te voeren naar een registratiekop of printerkop. Here there is a liquid reservoir that can be used as an ink reservoir having a plurality of chambers, wherein in one of the chambers a liquid supply port is disposed to supply ink to a recording head or print head.

15 Bij dergelijke inktvoorraadtanks zijn een continue toevoer van inkt naar de printerkop van belang en dienen nadelige effecten van temperatuur, atmosferische veranderingen of trillingen te worden voorkomen. 15, the case of such ink supply tanks are to be prevented from a continuous supply of ink to the printer head is important, and should adverse effects of temperature, atmospheric changes or vibration.

Er bestaat nu behoefte aan een inkttankpatroon voor 20 een registratie-apparaat van het inktjet-type die in staat is een stabiele en juiste hoeveelheid inkt uit een inkttank toe te voeren aan een schrijfkop en geen bezwarende invloeden van omgevingsveranderingen zoals temperatuur of atmosferische veranderingen ondervindt. There now exists a need for an ink tank cartridge 20 includes a recording apparatus of the ink jet type which is capable of a stable and appropriate quantity of ink to be supplied, an ink tank to a recording head and not having a consideration influences of environmental changes such as temperature or atmospheric changes.

25 De uitvinding voorziet nu in een dergelijke inrichting en de inkttankpatroon volgens de uitvinding wordt daartoe gekenmerkt, doordat de inkttoevoerpoort is voorzien van een elastisch vervormbaar trechtervormig orgaan voor het afsluitend opnemen van een daarmee corres-30 ponderend orgaan van het registratie-apparaat om inkt te laten stromen vanuit de inkttankpatroon naar het 1001205 2 registratie-apparaat, waarbij het smalle uiteinde van het trechtervormig orgaan van de inkttankpatroon af wijst. 25 The invention now is characterized for this purpose in a device of this kind and the ink tank cartridge according to the invention in that the ink supply port is provided with an elastically deformable funnel-shaped member for sealingly receiving a therewith corres-30 sponding body of the recording apparatus to ink to flowing from the ink tank cartridge to the recording apparatus 1001205 2, in which rejects the narrow end of the funnel-shaped member of the ink tank cartridge.

Op deze wijze is voorzien in een eenvoudige constructie, die in staat is een stabiele en juiste 5 hoeveelheid inkt uit een inkttank toe te voeren naar een registratiekop (schrijfkop) en relatief ongevoelig is voor de invloed van omgevingsveranderingen zoals temperatuur of atmosferische variaties. In this manner, there is provided a simple construction, which is capable of a stable and correct 5 amount of ink to be carried out to an ink tank to a recording head (write head), and is relatively insensitive to the influence of environmental changes such as temperature or atmospheric variations.

Voorts is op deze wijze voorzien in een patroon 10 voor een inktjetprinter dat gemonteerd kan worden onder gebruikmaking van een minimale kracht en met een grote tolerantie voor mis-uitlijning van de inkttoevoernaald, welke kan samenwerken met een schrijfkop voor het bereiken van een voldoend hermetische afdichting, terwijl een zo 15 klein mogelijke dode ruimte wordt geproduceerd. Furthermore, it is in this way provided a cartridge 10 for an ink jet printer which can be mounted by using a minimum force and with a large tolerance to mis-alignment of the ink supply needle, which can cooperate with a writing head for the achievement of a sufficiently hermetic seal , whereas an 15 is produced as small as possible dead space.

Opgemerkt wordt dat op zich uit het Japanse octrooischrift JP-63-118257 bekend is een trechtervormige beschermingskap bij een inktjet-registratieinrichting. It is noted that in itself from the Japanese patent JP-63-118257 is known, a funnel-shaped protective cap for an ink-jet recording apparatus. Het doel hiervan is echter volkomen verschillend van de functie 20 van het trechtervormig veerkrachtig onderdeel bij de onderhavige uitvinding. The purpose of this, however, is completely different from the function 20 of the funnel-shaped resilient member in the present invention.

De uitvinding zal nu aan de hand van de beschrij-ving en de tekeningen in het volgende nader worden toe-gelicht bij wijze van voorbeeld, waarbij: 25 fig. 1 een schematisch aanzicht is dat een inkttoevoersysteem toont van een registratie-apparaat van het inktjettype, waarbij een inkttankpatroon volgens de onderhavige uitvinding wordt toegepast; The invention will now by reference to the specification and the drawings will be to those versed in the following in more detail by way of example, in which:. 25 Figure 1 is a schematic view showing an ink supply system of a recording apparatus of the ink jet type , in which is employed an ink tank cartridge according to the present invention; fig. 2 een dwarsdoorsnede is van een meerkleuren-30 inktjetprinterpatroon die is geconstrueerd volgens een eerste uitvoeringsvorm van de uitvinding; Fig. 2 is a cross-sectional view of a multi-color ink jet printer cartridge 30 which is constructed according to a first embodiment of the invention; fig. 3 een dwarsdoorsnede is van de eerste uitvoeringsvorm, geroteerd over 90° ten opzichte van het aanzicht in fig. 2; FIG. 3 is a cross-sectional view of the first embodiment, rotated 90 ° with respect to the view in Fig. 2; 35 fig. 4 een perspectiefaanzicht is dat de inkttank patroon van de figuren 2 en 3 toont met verwijderd deksel; 35 Figure 4 is a perspective view showing the ink tank cartridge of Figures 2 and 3 with the cover removed.; 1 : Λ 1 r μ / ,· 3 fig. 5 een perspectiefaanzicht is dat een éénkleuren-inkttankpatroon toont die is geconstrueerd volgens een tweede uitvoeringsvorm van de uitvinding; 1: μ r 1 Λ /, 3 · Figure 5 is a perspective view showing a éénkleuren-ink tank cartridge constructed in accordance with a second embodiment of the invention; Fig. fig. 6(a) een bovenaanzicht is van het deksel van 5 fig. 2; Fig. 6 (a) is a top plan view of the lid 5 of Fig. 2; fig. 6(b) een bovenaanzicht is dat het deksel toont met een daaraan bevestigde afdichting; Fig. 6 (b) is a plan view which shows the lid with a seal attached thereto; fig. 7(a) een dwarsdoorsnede is die een pakking-orgaan toont met een daarin ingebrachte inkttoevoernaald; Fig. 7 (a) is a sectional view showing a packing member with an inserted ink supply needle; 10 fig- 7(b) een dwarsdoorsnede is van het pakking- orgaan voorafgaande aan het inbrengen; 10 fig- 7 (b) is a cross section of the gasket member prior to insertion; fig. 8 een grafiek is die de relaties toont van inktverbruik, drukniveau, en de resterende hoeveelheid inkt in een inktkamer; Fig. 8 is a graph showing the relations of ink consumption, pressure level, and the remaining amount of ink in an ink chamber; 15 fig. 9 een gedeeltelijke dwarsdoorsnede is van het inkttankpatroon, die de grens toont tussen de inkt- en schuimkamers volgens een derde uitvoeringsvorm van de uitvinding; . 15, Fig 9 is a partial cross-sectional view of the ink tank cartridge, which shows the boundary between the ink and foam chambers according to a third embodiment of the invention; fig. 10 een gedeeltelijke dwarsdoorsnede is van het 20 inkttankpatroon, die de grens toont tussen de inkt- en schuimkamers volgens een vierde uitvoeringsvorm van de uitvinding; FIG. 10 is a partial cross-sectional view of the ink tank cartridge 20, which shows the boundary between the ink and foam chambers according to a fourth embodiment of the invention; fig. 11 een gedeeltelijke dwarsdoorsnede is van de grens tussen de inkt- en schuimkamers van een inkttank-25 patroon die is geconstrueerd volgens een vijfde uitvoeringsvorm van de uitvinding; FIG. 11 is a partial cross-sectional view of the boundary between the ink and foam chambers of an ink-tank cartridge 25 which is constructed according to a fifth embodiment of the invention; fig. 12 een dwarsdoorsnede is volgens de lijn 33-33 in fig. 11; FIG. 12 is a cross-sectional view taken along the line 33-33 in FIG. 11; fig. 13 een gedeeltelijke dwarsdoorsnede is die de 30 grens toont tussen de inkt- en schuimkamers van een inkttankpatroon die is geconstrueerd volgens een zesde uitvoeringsvorm van de uitvinding; FIG. 13 is a partial cross-section showing the boundary 30 between the ink and foam chambers of an ink tank cartridge constructed in accordance with a sixth embodiment of the invention; fig. 14 een dwarsdoorsnede is volgens de lijn 35-35 in fig. 13; FIG. 14 is a cross-sectional view taken along the line 35-35 in FIG. 13; 35 fig· 15 een dwarsdoorsnede is die een inkttank- patroon toont die is geconstrueerd volgens een zevende uitvoeringsvorm van de uitvinding; Figure 35 · 15 is a sectional view showing a inkttank- cartridge that is constructed according to a seventh embodiment of the invention; 1001205 4 fig. 16 een dwarsdoorsnede is die een inkttank-patroon toont die is geconstrueerd volgens een achtste uitvoeringsvorm van de uitvinding; 1001205 4 Figure 16 is a sectional view showing an ink tank cartridge constructed in accordance with an eighth embodiment of the invention; FIG. fig. 17 een dwarsdoorsnede is die een inkttank-5 patroon toont voor een inktjetprinter, geconstrueerd volgens een negende uitvoeringsvorm van de uitvinding; FIG. 17 is a sectional view showing an ink tank cartridge 5 for an ink jet printer constructed in accordance with a ninth embodiment of the invention; en fig. 18 een dwarsdoorsnede is van de negende uitvoeringsvorm van de uitvinding, geroteerd over 90° ten opzichte van figuur 17. and FIG. 18 is a cross-sectional view of the ninth embodiment of the present invention, rotated through 90 ° with respect to Figure 17.

10 Een printerkop met een inkttankpatroon volgens de onderhavige uitvinding kan worden gebruikt in een vierkleuren-printerplotter of kleurenbeeldprinter en heeft vier-kleuren inktsystemen en inktjets die respectievelijk met vier inktkleuren corresponderen. A print head 10 may be used with an ink tank cartridge according to the present invention in a four-color-printerplotter or color image printer, and is a four-color ink systems, ink jets correspond respectively to four ink colors. De vierkleuren-15 printerplotter gebruikt zwarte, rode, groene en blauwe inkten, en beweegt de kop of een vel drukpapier of beide en werpt dan inkt uit zoals in een conventionele inktjet -printerkop, corresponderend met een gewenste van de kleuren, tegen het drukpapier bij een voorgeschreven 20 positie daarop om een inktpunt te vormen. The four-color 15 printerplotter used black, red, green and blue inks, and moves the head or a sheet of paper or two and then ejects ink as in a conventional inkjet -printerkop, corresponding to a desired one of the color against the printing paper at 20 a prescribed position thereon to form an ink dot. Gewenste tekens en figuren kunnen aldus worden geregistreerd door de bovenstaande cyclus te herhalen. Desired characters and figures can thus be recorded by repeating the above cycle. De onderhavige uitvinding is toepasbaar op inktjetprinters van alle soorten, met inbegrip van printerkoppen die warmte uit verwarmde 25 weerstanden of dergelijke, of de verplaatsing van piëzo-elektrische organen gebruiken of met transducenten om een inktdruppel uit een kamer te projecteren bij het aanbieden van een printsignaal. The present invention is applicable to use on ink jet printers of all types, including the printer heads that heat from heated 25, resistors or the like, or the displacement of piezo-electric bodies, or with transducers to project an ink droplet from a chamber in the provision of a print signal . De inktvoorraadtanks volgens de uitvinding kunnen inkt continu aan genoemde kamers 30 toevoeren door capillaire banen. The ink-storage tanks in accordance with the invention can continuously supplying ink to said chambers 30 by capillary webs.

In een kleurenbeeldprinter die gebruik maakt van inkt in vier kleuren, dat wil zeggen zwart, rood, groen en blauw, wordt een vel drukpapier door een printerkop afgetast in een richting loodrecht op de invoerrichting van 35 het drukpapier om een éénpuntslijn te vormen in één aftast-slag, en het drukpapier wordt verplaatst met lijnstapjes om beelden te registreren. In a color image printer which uses ink in four colors, i.e., black, red, green, and blue, a sheet of copying paper is scanned by a printer head in a direction perpendicular to the feed direction of 35 to the printing paper to form a éénpuntslijn in one scanning -slag, and the printing paper is moved past line to record images. In zeven-kleurenprinters worden 1001205 5 vier kleuren inkt gebruikt, dat wil zeggen zwart, geel, magenta en cyaan, en de kleuren rood, groen en blauw worden op een vel drukpapier gevormd door inkten van twee van de drie gewenste kleuren anders dan zwart over elkaar heen aan 5 te brengen, waardoor kleurenbeelden met zeven kleuren worden geregistreerd. In seven-color printers use 1001205 five four color inks, namely black, yellow, magenta and cyan, and red, green and blue on a sheet of printing paper formed by inks of two of the three required colors other than black on each other through applying 5, so that color images are recorded with seven colors.

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op de inkttanks, en een gedetailleerde beschrijving van de gehele .printerconstructie zal alleen bij wijze van een enkel 10 voorbeeld worden gegeven. The present invention relates to the ink tanks, and a detailed description of the entire .printerconstructie will only be given, by way of a single 10-sample.

Fig. Fig. 1 is een schematisch aanzicht dat een inkttoevoersysteem toont van een registratie-apparaat van het inktjet-type waarbij een inkttankpatroon volgens de onderhavige uitvinding wordt toegepast. 1 is a schematic view showing an ink supply system of a recording apparatus of the ink-jet type in which an ink tank cartridge is used in accordance with the present invention.

15 De printerkopeenheid 1 van een inktjet-type is verbonden met een inkttank 3 door een verbindingsorgaan 2. Inkt wordt uit de inkttank 3 naar de printerkopeenheid 1 gevoerd door een holle naald 2a en een inkttoevoerdoorlaat 2b van het verbindingsorgaan 2, zodat de printerkopeenheid 20 1 inktdruppels uitzendt in overeenstemming met print- signalen. 15, the printer unit 1 of an ink-jet type is connected to an ink tank 3 by a connecting member 2. Ink is supplied from the ink tank 3 to the printer unit 1 is passed through a hollow needle 2a, and an ink supply passage 2b of the connector 2, so that the printer head unit 20 1 emitting ink droplets in accordance with print signals.

Het in fig. 1 getoonde apparaat omvat ook een kaporgaan 4 dat is opgesteld bij een niet-afdrukgebied, welk kaporgaan komt te rusten tegen de mondstukplaat van de 25 printerkopeenheid 1 door een (niet weergegeven) aandrijfmechanisme om te voorkomen dat de mondstukopeningen uitdrogen. The in fig. 1 illustrated device also includes a cap member 4, which is disposed at a non-printing area, which cap member comes to rest against the nozzle plate of the 25, printer unit 1 by a (not shown) drive mechanism in order to prevent drying out of the nozzle openings. Het kaporgaan 4 is door een buis 8 verbonden met een zuigpomp 5 die wordt bediend door een besturings-inrichting 6 om inkt uit de printerkopeenheid 1 te zuigen 30 door het kaporgaan 4. Het in fig. 1 getoonde apparaat is ook voorzien van een uitstroomtank 7 die door een buis 9 is verbonden met een uitlaatpoort van de zuigpomp 5. The cap member 4 is connected by a pipe 8 connected to a suction pump 5 which is controlled by a control device 6 in order to suck ink from the printer head unit 1 30 through the cap member 4. The in fig. 1 illustrated device is also provided with an effluent tank 7 which through a pipe 9 is connected to an outlet port of the suction pump 5.

De schrijfkop kan van een willekeurige structuur zijn, zoals bijvoorbeeld beschreven in de Europese octrooi-35 publicaties EP-A-581.531, EP-A-609.863, en EP-A-584.823. The recording head may be of any structure such as described, for example in the European patent publications EP-A-35 581 531, EP-A-609 863, and EP-A-584823.

De inkttankpatroon is geconfigureerd om met weinig kracht gemonteerd te worden en daarbij een mis-uitlijning ) jji 'f- 'J o 6 / 7 % van een bepaalde mate op te nemen. The ink tank cartridge is configured to be mounted with very little force, and thereby a mis-alignment) jji 'f' J o 6/7% to take on a certain degree. Eerst wordt verwezen naar de fig. 2 en 3, welke een volgens een eerste uitvoeringsvorm van de uitvinding geconstrueerde inkttank-patroon tonen. Reference is first made to FIGS. 2 and 3, which is a display according to a first embodiment of the present invention constructed ink-tank cartridge. Een hoofdcontainer 501 is onderverdeeld in 5 drie compartimenten 504, 505 en 506 door scheidingen 502 en 503, zoals getoond in fig. 3. Elk van de drie compartimenten 504, 505 en 506 is door een centrale scheidingswand 510 onderverdeeld in schuimkamers 511, 511' of 511" met daarin opgenomen een poreus orgaan 520, 520' of 520", 10 en inktkamers 512, 512' of 512" die zijn ingericht om vloeibare inkt te bevatten. De (zie verder oorspr. tekst blz 8, ev). A main container 501 is divided into 5 three compartments 504, 505, and 506 by partitions 502 and 503, as shown in FIG. 3. Each of the three compartments 504, 505 and 506 is divided by a central partition wall 510 into foam chambers 511, 511 ' or 511 "having incorporated therein a porous member 520, 520 'or 520', 10, and ink chambers 512, 512 'or 512' which are adapted to contain the liquid ink. The (see further orig. text page 8, et seq).

1001205 8 schuimkamers 511, 511', 511" zijn gedimensioneerd om een respectief poreus orgaan 520, 520', 520" te ontvangen. 1001205 8 foam chambers 511, 511 ', 511' are dimensioned to receive a respective porous body 520, 520 ', 520 "to be received.

Het volume van elk van de poreuze organen 520, 520' en 520" is gekozen om groter te zijn dan de capaciteit van elk 5 van de respectieve schuimkamers 511, 511' of 511", teneinde gecomprimeerd te worden terwijl zij worden vastgehouden in de respectieve schuimkamer in een voorkeursuitvoeringsvorm. The volume of each of the porous members 520, 520 'and 520 "is chosen to be greater than the capacity of each of 5 of the respective foam chambers 511, 511' or 511 'so as to be compressed while they are being held in the respective foam chamber in a preferred embodiment. De verhouding van de capaciteiten van elke schuimkamer 511, 511' of 511" en elke inktkamer 512, 512' of 512" is gekozen 10 zodat elke schuimkamer 511, 511' of 511" gedimensioneerd is om 20 tot 30% meer inkt te bevatten dan de respectieve inktkamer 512, 512' of 512". The ratio of the capacities of each foam chamber 511, 511 'or 511 ", and each ink chamber 512, 512', or 512" has been selected 10 so that each foam chamber 511, 511 'or 511 "is dimensioned to contain 20 to 30% more ink than the respective ink chamber 512, 512 'or 512'.

Wanneer inkten van drie kleuren zijn opgenomen in een enkele patroon zoals in de figuren 2-4, kan het moeilijk 15 zijn om te zien of er verschillende hoeveelheden inkt in de kamers achterblijven, hetgeen veroorzaakt zou kunnen worden door ongebalanceerd verbruik van de verschillende kleuren inkt. When inks of three colors are included in a single cartridge as shown in Figures 2-4, it can be difficult 15 to see if there are different amounts of ink remaining in the chambers, which might be caused by unbalanced consumption of ink of the different colors . Wanneer de inkt van één kleur op is, en de gebruiker de patroon wenst weg te gooien, hoeft de gebruiker zich niet 20 onnodig zorgen te maken over het eventueel lekken van in de patroon achterblijvende inkt van de andere kleuren. When the ink of one color is on, and the user wants to throw away the cartridge, the user does not need to make unnecessary 20 to worry about the possible leakage of ink remaining in the cartridge of the other colors. Wanneer een patroon volgens de uitvinding wordt weggegooid, wordt het uitstromen van inkt uit de patroon voorkomen omdat inkt van elke kleur is geabsorbeerd door elk respectief poreus 25 orgaan, waardoor het milieu wordt beschermd tegen elke inktlekkage. When a pattern according to the invention is discarded, the outflow of ink from the cartridge is prevented because ink of each color is absorbed by each respective porous member 25, so that the environment is protected from any ink leakage.

In de hoofdcontainer 501 zijn binnen een respectieve schuimkamer 511, 511' en 511" niet weergegeven inkttoevoer-poorten 513, 513' en 513" gevormd, waarbij de kamer 511 als 30 voorbeeld kan worden genomen voor elke kamer 511, 511' en 511". Elke inkttoevoerpoort 513, 513' en 513" is ingericht om aan te grijpen op een respectieve inkttoevoernaald (niet weergegeven) van de schrijfkop, welke worden ingebracht bij het onderuiteinde van elk van de schuimkamers 511, 511' en 35 511". In the main container 501 is within a respective foam chamber 511, 511 'and 511 "are not shown ink supply ports 513, 513' and 513" is formed, in which the chamber 511 as a 30 sample can be taken for each chamber 511, 511 'and 511 " . each ink supply port 513, 513 'and 513 "is arranged to engage a respective ink supply needle (not shown) of the recording head, which are inserted at the bottom end of each of the foam chambers 511, 511' and 35 511 '.

Thans wordt verwezen naar de figuren 2 en 3. Het bovenuiteinde van de hoofdcontainer 501 is afgesloten door een deksel 516. Op het deksel 516 zijn twee inktvulpoorten ' ; Reference is now made to Figures 2 and 3. The upper end of the main container 501 is closed by a lid 516. The lid 516 are two inktvulpoorten '; f ' rr ï. f 'rr ï.

V< 1 k) 9 514 en 515 gevormd bij posities die corresponderen met de schuimkamer 511. Op vergelijkbare wijze, zoals getoond in figuur 6, omvat elk schuimkamer 511, 511' en 511" corresponderende inktvulpoorten 514 en 515, 514' en 515', en 5 514" en 515". Uitsteeksels 516a en 516b (figuur 2) zijn integraal gevormd met het binnenoppervlak van deksel 516, en zijn gepositioneerd in de schuimkamer 511 om respectievelijk de vulpoorten 515 en 514 te omgeven. Poreus orgaan 520 is door uitsteeksels 516a en 516b gecomprimeerd tegen de 10 bodemwand van schuimkamer 511 waarin inkttoevoerpoort 513 is gevormd. Op vergelijkbare wijze zijn uitsteeksels 516a' en 516b', en 516a" en 516b" gevormd in de binnenwand van het deksel 516, en zijn gepositioneerd in de schuimkamers 511' en 511" die de inkttoevoerpoorten 513' respectievelijk 513" 15 bevatten, zoals getoond in figuur 3. V <1 k) 9514 and 515 are formed at positions which correspond to the foaming chamber 511. In a similar manner, as shown in Figure 6, each foam chamber comprises 511, 511 'and 511' corresponding inktvulpoorten 514 and 515, 514 'and 515' , and 5514 "and 515". projections 516a and 516b (Figure 2) are formed integrally with the inner surface of lid 516, and are positioned in the foaming chamber 511, respectively, to surround the fill ports 515 and 514. a porous member 520 is spinous 516a and 516b is compressed against the 10 bottom wall of foam chamber 511 in which ink supply port 513 is formed. Similarly, projections 516a 'and 516b', and 516a "and 516b" is formed in the inner wall of the cover 516, and are positioned in the foam chambers 511 ', and 511 "which is the ink supply ports 513' respectively 513" contain 15, as shown in Figure 3.

Het uitsteeksel 516a tegenover inkttoevoerpoort 513 is gevormd met zijn onderpunt bij een positie lager dan de onderpunt van uitsteeksel 516b, waardoor het gedeelte van poreus orgaan 520 in de nabijheid van de inkttoevoerpoort 20 513 in de sterkste mate wordt gecomprimeerd. The protrusion 516a opposite ink supply port 513 is formed with its bottom point at a position lower than the lower tip of protrusion 516b, so that the portion of porous member 520 in the vicinity of the ink supply port 20513 is compressed in the highest degree.

Uitsteekgedeelten 522, 522' en 522" (die collectief worden aangeduid als "522"), die met het deksel 516 samenwerken om respectievelijk de poreuze organen 520, 520' en 520" te comprimeren, zijn gevormd op de bodem van elk van 25 de schuimkamers 511, 511' en 511". Bij het bovenuiteinde van respectieve uitsteekgedeelten 522 zijn verdiepte gedeelten 523, 523' en 523" gevormd (die collectief worden aangeduid als "523"), die ruimtes definiëren met een gefixeerd openinggebied. Protrusion Portions 522, 522 'and 522 "(which are collectively referred to as" 522 "), which co-operate with the lid 516 in order, respectively, to the porous members 520, 520' and 520" to be compressed, are formed on the bottom of each of 25 the foam chambers 511, 511 'and 511'. at the upper end of respective projection portions 522 have recessed portions 523, 523 'and 523 "is formed (which are referred to collectively as" 523 "), which define spaces with a fixed opening area. Doorgaande gaten 524, 524', 524" (die 30 collectief worden aangeduid als "524") zijn aangebracht binnen de respectieve uitsteekgedeelten 522. Eén uiteinde van elk doorgaand gat 524 is in fluïdumcommunicatie met de door de verdiepte gedeelten 523 gedefinieerde ruimtes, en het andere uiteinde met een respectieve pakking (die 35 collectief worden aangeduid als "530"), hetgeen hierna zal worden beschreven. Niet-weergegeven filters 525, 525' en 525" (die collectief worden aangeduid als "525") zijn 10 0 1 2 0a 10 respectievelijk bevestigd aan de bovenuiteinden van de verdiepte gedeelten 523. Through-holes 524, 524 ', 524 "(which are referred to 30, collectively, as" 524 ") are disposed within the respective protrusion portions 522. One end of each through-hole 524 is in fluid communication with the spaces defined by the recessed portions 523, and the other end with a respective seal (which are referred to 35 collectively as "530"), which will be described hereinafter. Non-shown filters 525, 525 'and 525' (which are referred to collectively as "525") are 10 0 1 2 0a 10 is attached to the upper ends of the recessed portions 523, respectively.

De pakkingorganen 530, waarvan alleen 530 is getoond, zijn opgesteld bij het onderuiteinde van respectievelijk de 5 inkttoevoerpoorten 513, 513' en 513", en zijn gemaakt van een veerkrachtig materiaal zoals rubber. De pakkingorganen 530 zijn gevormd als een trechter-vormige pakking die naar boven toe opent. De onderuiteinden van buisvormige gedeelten 531 zijn dikker dan de andere gedeelten. De 10 respectieve bovenranden 533 van tapse gedeelten 532 van respectieve pakkingorganen 530 zijn in aanraking met stapgedeelten 513a van respectieve inkttoevoerpoorten 513, 513' en 513". The gasket members 530, of which only 530 is shown, are arranged at the lower end of, respectively, the five ink supply ports 513, 513 'and 513', and are made of a resilient material such as rubber. The seal members 530 are formed as a funnel-shaped packing opens upward. the lower ends of the tubular portions 531 are thicker than the other portions. the 10 respective upper edges 533 of tapered portions 532 of respective gasket members 530 are in contact with step portions 513A of respective ink supply ports 513, 513 'and 513 ". Elk pakkingorgaan 530 is gevormd met uitsteeksels 535 die worden ontvangen door groefgedeelte 527 15 in de binnenwand van inkttoevoerpoort 513. De overgangen tussen buisvormige gedeelten 531 en tapse gedeeelten 532 zijn gevormd als dunne verbindingsgedeelten 534. Each gasket member 530 is formed with protrusions 535 which are received by the groove portion 527 in the inner wall 15 of ink supply port 513. The transitions between the tubular portions 531 and 532 are formed as tapered gedeeelten thin connection portions 534.

In dit ontwerp zijn de pakkingorganen 530 door buisvormige gedeelten 531 bevestigd aan respectieve 20 inkttoevoerpoorten 513. Voorts wordt een omhoog gerichte beweging van de bovenste omtreksranden 533 voorkomen door respectieve stapgedeelten 513a. In this design, the gasket members 530 through the tubular portions 531 connected to respective 20 ink supply ports 513. In addition, an upwardly directed movement of the upper peripheral edges 533 prevent by respective step portions 513A. Aldus worden de pakkingorganen adequaat bevestigd aan inkttoevoerpoorten 513, zelfs wanneer de respectieve inkttoevoernaald wordt ingebracht of 25 uitgetrokken. Thus, the gasket members appropriately attached to ink supply ports 513, even when the respective ink supply needle 25 is inserted or pulled out. Aangezien de tapse gedeelten 532 dienen om de hermetische afdichting tot stand te brengen tussen het pakkingorgaan van de respectieve inkttoevoerpoort 513 en de inkttoevoernaald door de respectieve dunne verbindingsgedeelten 534, kunnen de tapse gedeelten enigszins worden 30 bewogen zonder deformatie te veroorzaken. Since the tapered portions 532 serve to establish the hermetic seal between the gasket member of the respective ink supply port 513 and the ink supply needle through the respective thin connecting portions 534, the tapered portions may be slightly 30 is moved without causing deformation. Bijgevolg kan de luchtdichte afdichting tussen het respectieve pakkingorgaan en inkttoevoernaald worden gehandhaafd terwijl een relatieve mis-uitlijning tussen de respectieve inkttoevoernaald en inkttoevoerpoort wordt opgenomen. Accordingly, the air-tight seal can be between the respective gasket member, and ink feed needle to be maintained while a relative mis-alignment is incorporated between the respective ink supply needle and ink supply port.

35 In de centrale scheidingswand 510 zijn communicatie- gaten 519, 519' en 519" gevormd, die de schuimkamers 511, 511' en 511" scheiden van respectievelijk de inktkamers 512, 512' en 512". Er zijn sleuven 519a, 519a' en 519a" gevormd 1001205 11 die reiken tot een voorafbepaalde hoogte, om in communicatie te zijn met respectieve communicatiegaten 519, 519' en 519" voor gas-vloeistof uitwisseling. Tussen elk respectief paar van schuim- en inktkamers 511 en 512, 511' en 512', en 511" 5 en 512" zijn poreuze organen 520, 520' en 520" opgenomen in respectievelijk de schuimkamers 511, 511' en 511" op een dusdanige manier, dat elk poreus orgaan wordt vastgehouden tegen het respectieve communicatiegat 519, 519' en 519". 35 In the central partition wall 510 are communication holes 519, 519 'and 519 "is formed, which is the foam chambers 511, 511' and 511" to separate from, respectively, the ink chambers 512, 512 'and 512 ". There are slots 519a, 519a', and 519a "is formed 1001205 11 which extend to a predetermined height, in order to be in communication with respective communication holes 519, 519 'and 519" for gas-liquid exchange. Between each respective pair of foam and ink chambers 511 and 512, 511' and 512 ', and 511 "5 and 512" are porous members 520, 520' and 520 'included respectively in the foam chambers 511, 511' and 511 'in such a way that each porous member will be retained against the respective communicating hole 519, 519' and 519 ". Op een achterwand 50la van container 501 zijn ribben 518, 518' 10 en 518" gevormd binnen respectieve inktkamers 512, 512' en 512". On a rear wall 50LA of container 501 are ribs 518, 518 'and 10 518' formed within respective ink chambers 512, 512 'and 512 ". Tussen elk respectief kamerpaar 511, 512 is een individueel communicatiegat gevormd dat reikt langs slechts een gedeelte van de lengte van de daarbij gevormde scheiding 510 . Between each respective pair of chamber 511, 512 is an individual communication hole is formed which extends along only a portion of the length of the separator 510 formed thereby.

15 15

In een tweede uitvoeringsvorm van de uitvinding wordt een inktpatroon gebruikt voor een enkele kleur inkt. In a second embodiment of the invention, an ink cartridge is used for a single color of ink. Een patroon 5100 voor een enkele kleur, of zwarte, inkt kan kleiner worden gemaakt dan die voor meerdere kleuren inkt, 20 maar de inktkamer 5112 voor zwarte inkt zou een grotere capaciteit hebben dan elk van de corresponderende kamers voor een kleur inkt. A pattern 5100 for a single color or black ink can be made smaller than the ink for several colors, 20 but the ink chamber 5112 for black ink would have a greater capacity than any ink from the corresponding rooms for a color. Volgens de tweede uitvoeringsvorm van de uitvinding is een patroon voor zwarte inkt getoond in figuur 5, met een in een container 5100 gevormde 25 scheidingswand 5117 teneinde te reiken tussen een centrale scheidingswand 5110 die een schuimkamer 5111 scheidt van een inktkamer 5112, en een zijwand 5100a van de hoofdcontainer 5100, waardoor de inktkamer 5112 wordt onderverdeeld in twee cellen 5112a en 5112b. According to the second embodiment of the present invention is a cartridge for black ink are shown in Figure 5, with one in a container 5100 formed 25 partition wall 5117 so as to extend between a central partition wall 5110 that divides a foam chamber 5111 of the ink chamber 5112, and a side wall 5100A the main container 5100 so that the ink chamber 5112 is divided into two cells 5112a and 5112b. Deze structuur voorkomt dat de 30 container 5100 wordt gedeformeerd door een negatieve druk zoals geproduceerd tijdens het inktvulproces dat hierna zal worden beschreven, of door een externe druk tijdens gebruik, waardoor wordt voorkomen dat de inkt zal lekken. This structure prevents the container 30, 5100 is deformed by a negative pressure such as produced during the inktvulproces which will be described below, or by an external pressure during use, thereby preventing the ink will leak. De cellen 5112a en 5112b worden in fluidumcommunicatie gehouden met 35 schuimkamer 5111 via een communicatiegat 5119 in de centrale scheiding 5110, welke reikt langs slechts een gedeelte van de lengte van de scheiding 5110. Daarenboven kan een 1001205 12 10.01205 communicatiegat zijn gevormd in het onderste gedeelte van de scheidingswand 5117. The cells 5112a and 5112b are held in fluid communication with 35 foam chamber 5111 through a communication hole 5119 in the central partition 5110, which extends along only a portion of the length of the separation 5110. In addition, a 1,001,205 12 10.01205 communicating hole may be formed in the lower portion the 5117 partition.

Op het binnenvlak van de wand 5100a, dat gemakkelijk kan worden gezien wanneer de patroon op een wagen is gemonteerd, is 5 een aantal ribben 5118 gevormd, die verticaal reiken langs het binnenvlak 5100a. On the inner surface of the wall 5100A that can be easily seen when the cartridge on a carriage is mounted, is 5 is formed a plurality of ribs 5118 that extend vertically along the inner surface 5100A. Deze ribben maken het mogelijk dat inkt makkelijker langs wand 5100a omlaag stroomt, en de gebruiker kan gemakkelijk de resterende hoeveelheid inkt in de patroon •herkennen door het inktniveau te zien. These ribs make it possible for ink more easily flows downwardly along wall 5100A, and the user can easily recognize the amount of ink remaining in the cartridge • by seeing the ink level.

10 Thans wordt verwezen naar de figuren 6(a) en 6(b), die het deksel 516 weergeven dat is geconstrueerd in overeenstemming met de eerste uitvoeringsvorm van de uitvinding. 10 Reference is now made to Figures 6 (a) and 6 (b), which show the cover 516 which is constructed in accordance with the first embodiment of the invention. Inktvulgaten 514, 514' en 514" en 515, 515' en 515" zijn gevormd in de gebieden van het deksel 516 die 15 corresponderen met de plaatsing van poreuze organen 520, 520' en 520" in de container 501. Luchtcommunicatiepoorten 541, 541' en 514" zijn verbonden met inktvulgaten 514, 514' en 514" via respectievelijk groeven 540, 540' en 540". Ink fill holes 514, 514 'and 514 "and 515, 515' and 515 'are formed in the areas of the lid 516 which is 15 correspond to the placement of porous members 520, 520' and 520" in the container 501. Air communication ports 541, 541 'and 514' are connected to ink fill holes 514, 514 'and 514 "via grooves 540, 540' and 540", respectively.

Wanneer een afdichting 542 voor het bedekken van de 20 inktvulgaten 514, 514' en 514" en 515, 515' en 515" en beluchtingspoorten 541, 541' en 541" is bevestigd aan de bovenzijde van het deksel 516 (figuur 6(b)) nadat de inkt-schuimkamers 511, 511' en 511" zijn gevuld, vormen de groeven 540, 540' en 540" capillaire buizen met het zegel 542. Een 25 tongstuk 545 van de afdichting 542, dat van het deksel 516 uitsteekt, is gevormd met een nekgedeelte 542 dat in de afdichting 542 is opgesteld bij een middenpunt van de route van de beluchtingspoorten 541, 541' en 541". When a seal 542 so as to cover the 20 ink fill holes 514, 514 'and 514 "and 515, 515' and 515 'and vent ports 541, 541' and 541" is attached to the upper side of the cover 516 (Figure 6 (b) ) after the ink-foam chambers 511, 511 'and 511 "are filled, the form grooves 540, 540' and 540" capillary tubes with the seal 542. A 25 tongue piece 545 of the seal 542, which protrudes from the lid 516, is formed with a neck portion 542 which is disposed in the seal 542 at a middle point of the route of the vent ports 541, 541 'and 541 ". Wanneer het tongstuk 545 van het deksel 516 wordt losgetrokken, wordt het tongstuk 30 545 gemakkelijk gescheiden van de afdichting 542. Dit legt op zijn beurt de beluchtingspoorten 541 bloot, maar geen andere gedeelten van de onderzijde van de afdichting 542. When the tongue piece 545 of the lid 516 is pulled, the tongue piece 30 545 is easily separated from the seal 542. This puts, in turn, expose the vent ports 541, but no other portions of the underside of the seal 542.

In een voorkeursuitvoeringsvorm is de afdichting 542 voorzien van patronen zoals tekens en illustraties die 35 zijn afgedrukt op het hoofdgedeelte 544 daarvan, dat permanent de groeven 540, 540' en 540" afdicht. Patronen kleuren of ander drukwerk, verschillend van hetgeen is 100 120 5 13 afgedrukt op het hoofdgedeelte 544 van de afdichting 542, kunnen worden aangebracht op het tongstuk 545 dat is verbonden met het hoofdgedeelte 544 van de afdichting 542 via het nekgedeelte 543. In a preferred embodiment, the seal 542 provided with patterns such as characters and illustrations 35 are printed on the main portion 544 thereof, which is permanently, the grooves 540, 540 'and 540 "seals. Patterns of colors or other printed matter, different from what was 100 120 5 13 printed on the main portion 544 of the seal 542, may be applied to the tongue piece 545 which is connected to the main portion 544 of the seal 542 through the neck portion 543.

5 Bijvoorbeeld heeft in een verdere voorkeurs- uitvoeringsvorm het hoofdgedeelte 544 van de afdichting 542 een blauwe achtergrond, zwarte tekens en andere illustraties daarop gedrukt. 5 For example, in a further preferred embodiment, the head portion 544 of the seal 542 a blue background, black characters and illustrations printed thereon. De achtergrondkleur van het tongstuk 545 is in een kleur zoals geel of rood die contrasteert met de 10 achtergrondkleur van het hoofdgedeelte 544. Tekens en illustraties zijn op de achtergrond afgedrukt in kleuren die voornamelijk zwart of blauw zijn. The background color of the tongue piece 545 is in a color such as yellow or red that contrasts with the background color 10 of the main section 544. Characters and illustrations are printed in the background colors are mainly black or blue. Op deze manier zijn het hoofdgedeelte 544 en het tongstuk 545 van elkaar onderscheiden in kleur en patroon. In this way, the main body 544 and the tongue piece 545 of each distinct in color and pattern. Bijgevolg is het mogelijk om de aandacht 15 van de gebruiker te vestigen op de noodzaak van het verwijderen van het tongstuk 545. Consequently, it is possible to draw the attention of the user 15 on the necessity of removing the tongue piece 545.

Elk van de inkttoevoerpoorten 513, 513' en 513" is afgedicht door een film 546 (fig. 2), en inktvulnaalden zijn hermetisch ingebracht in respectievelijk de inktvulgaten 514, 20 514' en 514", en 515, 515' en 515". De eerste van de vulgaten 514, 514' en 514" is verbonden met evacueermiddelen, en de tweede van de vulgaten 515, 515' en 515" is gesloten. Each of the ink supply ports 513, 513 'and 513' is sealed by a film 546 (Fig. 2), and inktvulnaalden are hermetically inserted into, respectively, the fill holes 514, 20 514 'and 514 ", and 515, 515' and 515". the first one of the filling holes 514, 514 'and 514 "is connected with evacuating means, and the second one of the filling holes 515, 515' and 515" is closed.

De evacueermiddelen verlagen de druk in elk van de schuimkamers 511, 511' en 511" en in elk van de inktkamers 25 512, 512' en 512". The evacuating reduce the pressure in each of the foam chambers 511, 511 'and 511' and each of the ink chambers 25 512, 512 'and 512'. Wanneer de druk is verlaagd tot een vooraf bepaalde waarde, wordt de evacueerhandeling gestopt en wordt het eerste vulgat gesloten. When the pressure is reduced to a predetermined value, the evacuating Erhan division is stopped, and is closed, the first fill hole. Daarna wordt het tweede vulgat in fluïdumcommunicatie gebracht met een met inkt gevulde meetbuis. Thereafter, the second fill hole is placed in fluid communication with an ink-filled measuring tube. In de meetbuis aanwezige inkt wordt in de 30 geëvacueerde container getrokken en wordt geabsorbeerd door respectieve poreuze organen 520, 520' en 520" en vloeit daarna in de inktkamers 512, 512' en 512" via respectievelijk de communicatiegaten 519, 519' en 519". In the measuring tube contained ink is in the solid 30 evacuated container and is absorbed by respective porous members 520, 520 'and 520 ", and then flows into the ink chambers 512, 512' and 512 'respectively, via the communication holes 519, 519' and 519" .

Nadat de gespecificeerde hoeveelheid inkt in de juiste 35 inktkamer is gestroomd, wordt de afdichting 542 bevestigd aan het buitenoppervlak van het deksel 516, zodat de inktvulgaten 514, 514' en 514", en 515, 515' en 515", de groeven 540, 540' en 540" en de communicatiepoorten 541, 541' en 541" worden loc : 5 -14- afgedicht onder verminderde druk. After the specified amount of ink in the correct 35 ink chamber is flowed, the seal 542 is attached to the outer surface of the cover 516, so that the ink fill holes 514, 514 'and 514 ", and 515, 515' and 515 ', the grooves 540, 540 'and 540' and the communication ports 541, 541 'and 541' are loc: 5 -14- sealed under reduced pressure. De afdichting 542 handhaaft daarna de verminderde-druktoestanden van de schuimkamers 511, 511' en 511" en de inktkamers 512, 512' en 512". The seal 542 then maintains the reduced-pressure states of the foam chambers 511, 511 'and 511 "and the ink chambers 512, 512' and 512".

Voor gebruik van de patroon wordt het tongstuk 545 van 5 de afdichting 542 losgetrokken zodat het tongstuk 545 wordt gebroken bij het nekgedeelte 543 en van het hoofdgedeelte 544 wordt gescheiden. For use of the cartridge is the tongue piece 545 of the fifth seal 542 pulled loose so that the tongue piece 545 is broken will be separated at the neck portion 543 and of the main portion 544. Aldus worden de inktvulgaten 514, 514' en 514" in fluïdumcommunicatie gebracht met de beluchtingspoorten 541, 541' en 541" via de groeven 540, 540' 10 en 540".Ook worden de schuimkamers 511, 511' en 511" in fluïdumcommunicatie gebracht met de beluchtingspoorten 541, 541' en 541" en daardoor met omgevingslucht, via de groeven 540, 540' en 540". Thus, the ink fill holes 514, 514 'and 514 "placed in fluid communication with the vent ports 541, 541' and 541 'through the grooves 540, 540' 10 and 540" .Also, the foam chambers 511, 511 'and 511 "placed in fluid communication with the vent ports 541, 541 'and 541' and thus with ambient air, through the grooves 540, 540 'and 540 ". Aldus wordt de inktpatroon geventileerd terwijl wordt voorkomen dat de inkt verdampt. Thus, the ink cartridge is ventilated while preventing the ink to vaporize.

15 Thans wordt verwezen naar de figuren 7(a) en 7(b), waarin een inkttoevoerpoort 513 van de inktpatroon is gepositioneerd om uitgelijnd te zijn met een inkttoevoernaald 550 van de schrijfkop. 15 Reference is now made to Figures 7 (a) and 7 (b), wherein an ink supply port 513 of the ink cartridge is positioned to be aligned with an ink supply needle 550 of the recording head. Daarna wordt de inktpatroon bij het inbrengen van de inktpatroon geduwd naar de schrijfkop. After that, the ink cartridge upon insertion of the ink cartridge is pushed toward the recording head. Een 20 tapsgedeelte 551 van de inkttoevoernaald 550 passeert door een filmafdichting 546 en grijpt aan op het gat van pakking-orgaan 530, zoals getoond in fig. 7(a). A 20 tapered portion 551 of the ink supply needle 550 to pass through a sealing film 546, and is engaged with the hole of gasket member 530, as shown in Fig. 7 (a). Aangezien het pakkingorgaan 530 naar boven toe opent, laat het pakkingorgaan 530 toe dat de inkttoevoernaald 550 daar 25 doorheen passeert terwijl het pakkingorgaan 530 elastisch wordt gedeformeerd door het tapse gedeelte 551 van de inkttoevoernaald 550. Since the sealing member 530 opens to the top, let the gasket member 530 ensure that the ink supply needle 550 since 25 passes therethrough while the packing member 530 is elastically deformed by the tapered portion 551 of the ink supply needle 550.

Wanneer de patroon wordt gebruikt, passeert de inkttoevoernaald 550 door het pakkingorgaan 530. De veerkracht 30 van het verbindingsgedeelte 534 van het pakkingorgaan 530 stelt het tapse gedeelte 532 in staat om aan te grijpen op de inkttoevoernaald 550. Zelfs als de inkttoevoernaald 550 van de schrijfkop en het centrum van pakking 530 enigszins zijn mis-uitgelijnd, worden de inkttoevoerpoort 513 en de 35 inkttoevoernaald 550 hermetisch afgedicht. When the cartridge is used, the ink supply needle passes 550 through the gasket member 530. The spring force 30 of the connecting portion 534 of the gasket member 530 allows the tapered portion 532 in a position to engage the ink supply needle 550. Even when the ink supply needle 550 of the recording head and the center of gasket 530 are slightly mis-aligned, the ink supply port are 513 and 35, the ink supply needle 550 is sealed hermetically.

Om inkt te geleiden in de schrijfkop nadat de patroon is gemonteerd, of om de inktuitwerpprestatie te herstellen, wordt een negatieve druk aangelegd aan de schrijfkop en door 10 0 1205 15 de ïnkttoevoernaald 550 zodat inkt in de patroon stroomt door de inkttoevoernaald 550 en de schrijfkop in. In order to guide the ink in the recording head after the cartridge has been mounted, or to restore the inktuitwerpprestatie, a negative pressure is applied to the write head, and by 10 0. 1205 15, the ïnkttoevoernaald 550 so that ink in the cartridge flows through the ink supply needle 550 and the write head in. Wegens het drukverschil veroorzaakt deze hoge, aan de patroon aangelegde negatieve druk dat het tapse gedeelte 532 van het 5 pakkingorgaan 530, dat de patroon hermetisch afdicht en isoleert van de omgevingslucht, omhoog deformeert (figuur 7(a)) naar het inwendige van de inktpatroon. Because of the pressure difference caused by this high, on the pattern applied negative pressure to the tapered portion 532 of the fifth seal member 530, in that said cartridge hermetically seals and isolates of the ambient air, upwards to deform (Figure 7 (a)) to the interior of the ink cartridge . Aldus helpt het drukverschil bij het veroorzaken dat het tapse gedeelte 532 van het pakkingorgaan 530 veerkrachtig tegen de inkttoevoer-10 naald 550 wordt gedrukt, en helpt daardoor bij het hermetisch afdichten van de inktpatroon. Thus, the pressure differential assists in causing the tapered portion 532 of the gasket member 530 resiliently abuts against the ink supply needle 550 is pressed-10, and thereby assists in hermetically sealing the print cartridge.

Zelfs als de inkttoevoernaald 550 niet volledig door het pakkingorgaan 530 is gepositioneerd, maakt de veerkracht in het tapse gedeelte 532 van het pakkingorgaan 530 het 15 mogelijk dat het tapse gedeelte 532 in contact blijft met de inkttoevoernaald 550 zo lang als het tapse gedeelte 551 van de inkttoevoernaald 550 in contact blijft met het tapse gedeelte 532, zoals getoond in figuur 7(b). Even when the ink supply needle 550 is not completely through the gasket member 530 is positioned, the spring force is in the tapered portion 532 of the gasket member 530 to the 15 possible that the tapered portion 532 remains in contact with the ink supply needle 550 as long as the tapered portion 551 of the ink supply needle 550 remains in contact with the tapered portion 532, as shown in Figure 7 (b). Bijgevolg is het mogelijk om de luchtdichtheid van het pakkingorgaan 530 en 20 de inkttoevoernaald 550 te verzekeren, zelfs als de naald niet op juiste wijze is ingebracht. Consequently, it is possible to ensure the airtightness of the packing member 530, and 20, the ink supply needle 550, even if the needle has not been inserted correctly.

Aangezien de punt van de inkttoevoernaald 550 is afgedicht bij contact met het pakkingorgaan 530, kan de dode ruimte in de patroon zeer klein worden gemaakt, en wordt 25 voorkomen dat luchtbellen, die geproduceerd zouden kunnen worden door het zuigereffect bij inbrenging van de patroon op de schrijfkop, de patroon binnendringen. Since the tip of the ink supply needle 550 is sealed by contact with the packing member 530, the dead space in the cartridge can be made very small, and is 25 to prevent air bubbles, which could be produced by the piston effect upon insertion of the cartridge to the write, entering the pattern.

Wanneer een negatieve druk wordt aangelegd vanuit de mondstukopeningen van de schrijfkop, stroomt door het 30 poreuze orgaan 520 geabsorbeerde inkt de schrijfkop in via het doorgaande gat 524 en door de gaten 552 van de inkttoevoernaald 550. Wanneer een voorafbepaalde hoeveelheid inkt uit het poreuze orgaan 520 is verbruikt en het inktniveau in het poreuze orgaan 520 is verminderd, overwint 35 de druk van de inktkamer 512 de vasthoudkracht van het poreuze orgaan 520 in de nabijheid van het communicatiegat 519, zodat luchtbellen de inktkamer 512 binnentreden via het communicatiegat 519. Bijgevolg neemt de druk in een When a negative pressure is applied from the nozzle openings of the recording head, flows through the 30 porous member 520 of absorbed ink to the recording head via the through-hole 524 and through the holes 552 of the ink supply needle 550. When a predetermined amount of ink from the porous member 520 has been consumed and the ink level 520 is reduced in the porous member, overcomes 35, the pressure of the ink chamber 512, the retaining force of the porous member 520 in the vicinity of the communicating hole 519, so that air bubbles to the ink chamber 512 from entering through the communicating hole 519. As a result takes the pressure in a

1 0 i: · ? 1 0 i ·? 0 K 0 K

16 inktkamer 512 toe en daardoor stroomt inkt een schuimkamer 511 in. 16, the ink chamber 512 increases and therefore, ink flows in a foam chamber 511.

De de schuimkamer 511 instromende inkt wordt geabsorbeerd door poreus orgaan 520 en doet het inktniveau 5 in de schuimkamer 511 stijgen. The foam chamber 511 incoming ink is absorbed by porous member 520 and makes the ink level 5 rise in the foam chamber 511. Op het moment dat de inkthoudkracht van het poreus orgaan 520 in de nabijheid van het communicatiegat 519 in evenwicht is met de druk in de inktkamer 512, stopt de inktstroom vanuit inktkamer 512 naar schuimkamer 511. At the time when the ink retaining force of the porous member 520 in the vicinity of the communicating hole 519 is in equilibrium with the pressure in the ink chamber 512, the ink flow away from ink chamber 512 to the foaming chamber 511.

10 De grafiek van figuur 8 illustreert dit proces. 10, the graph of Figure 8 illustrates this process. In de figuur duidt de letter F het drukniveau aan in het poreus orgaan 520 van de schuimkamer 511, en de letter G duidt het inktniveau in de inktkamer 512 aan. In the figure, the letter F indicates the pressure level in the porous member 520 of the foam chamber 511, and the letter G indicate the level of ink in the ink chamber 512 to. Wanneer een vooraf-bepaalde inkthoeveelheid wl, die eerst in het poreus orgaan 15 520 aanwezig was, is verbruikt zodat het inktniveau in het poreus orgaan 520 is afgenomen tot een voorafbepaalde waarde waarbij de druk in de inktkamer 512 de inkthoudkracht van het poreus orgaan 520 in de nabijheid van het communicatiegat 519 overwint, stroomt inkt geleidelijk stapsgewijs 20 vanuit de inktkamer 512 naar de schuimkamer 511. Dit proces treedt op totdat het evenwicht tussen de druk van de inktkamer 512 en de inkthoudkracht van het poreus orgaan 520 in de nabijheid van het communicatiegat 519 is hersteld. When a predetermined quantity of ink wl, inserted first into the porous member 15520 was provided, has been consumed so that the level of ink in the porous member 520 is decreased to a predetermined value at which the pressure in the ink chamber 512, the ink retaining force of the porous member 520 in the vicinity of the communicating hole 519 overcomes, ink flows progressively in steps 20 from the ink chamber 512 into the foam chamber 511. This process occurs until the equilibrium between the pressure of the ink chamber 512 and the ink retaining force of the porous member 520 in the vicinity of the communicating hole 519 is restored. Als resultaat kan het inktniveau in het poreus orgaan 520 op een 25 in hoofdzaak constant niveau worden gehouden, hoewel het inktniveau in de inktkamer 512 geleidelijk daalt, zodat inkt aan de schrijfkop wordt toegevoerd door een constant drukverschil bij een constante snelheid. As a result, the level of ink in the porous member 520 on a 25 will be maintained in a substantially constant level, even though the level of ink in the ink chamber 512 gradually decreases, so that ink to the recording head is supplied through a constant pressure difference at a constant speed.

Nadat een voorafbepaalde inkthoeveelheid w2 is 30 verbruikt door de schrijfkop, zal geen inkt achterblijven in de inktkamer 512, maar de hoeveelheid in het poreus orgaan 520 aanwezige inkt zal zich op een niveau bevinden dat gelijk is aan het niveau toen inkt intermitterend werd toegevoerd aan de schuimkamer 511 vanuit de inktkamer 512. After a pre-determined ink quantity w2 is 30 consumed by the recording head, no ink will remain behind in the ink chamber 512, but the quantity in the porous member 520 ink present will be at a level that is equal to the level when ink is intermittently supplied to the foam chamber 511 from the ink chamber 512.

35 Daardoor kan het printen doorgaan onder gebruikmaking van de in het poreus orgaan 520 geabsorbeerde hoeveelheid inkt, hoewel geen verdere inkt beschikbaar is in de inktkamer 512 om de inkttoevoer naar het poreus orgaan 520 te herstellen. As a result, 35 can continue printing using the porous member 520 in the absorbed amount of the ink, although no further ink is available in the ink chamber 512 in order to restore the ink supply to the porous member 520.

* ^ ; * ^; 2 0 5 17 2 0 5 17

Nadat tijdens het printen een voorafbepaalde inkthoeveelheid w3 is verbruikt, zal de inktvoorraad in het poreus orgaan 520 uitgeput zijn, en de inktpatroon zal het printen niet langer ondersteunen. After it has been consumed to a predetermined amount of w3 of ink during printing, the ink supply will be in the porous member 520 have been exhausted, and the ink cartridge will not longer support the printing process.

5 Tijdens de gehele printoperatie, van wanneer al de in de inktkamer 512 aanwezige inkt geabsorbeerd is in het poreus orgaan 520 totdat de inkt op is, wordt aan de schrijfkop een constante hoeveelheid inkt toegevoerd. 5 during the entire printing operation, when all of the absorbed 512 is ink present in the ink chamber in the porous member 520 until the ink is used up, the recording head is supplied with a constant amount of ink. Het uitgeput raken van inkt uit de inktkamer 512 duidt de 10 naderende uitputting van inkt in de inkttankpatroon aan. Depletion of ink from the ink chamber 512 indicates the 10 impending exhaustion of ink in the ink tank cartridge.

Wanneer in dit stadium een nieuwe patroon wordt ingebracht, is het mogelijk om een constante toevoer van inkt naar de schrijfkop zonder onderbreking te verzekeren. When a new cartridge is inserted, at this stage, it is possible to assure the recording head without interruption, a constant supply of ink.

Zoals bovenstaand beschreven, moet de binnenruimte van 15 de inktpatroon van de uitvinding tijdens het printproces op een negatieve druk worden gehouden. As described above, the inner space of the ink cartridge 15 should be of the invention, during the printing process to be kept at a negative pressure. Naast het bereiken van de bovenbeschreven hermetische afdichting tussen de inkttoe-voerpoort en de inkttoevoernaald, moet de overdracht van inkt vanuit de inktkamer 512 naar de schuimkamer 511 op 20 juiste wijze worden uitgevoerd om een constante inktstroom naar de schrijfkop te verzekeren. In addition to the achievement of the above-described hermetic seal between the inkttoe-feed port and the ink supply needle, the transfer of ink from the ink chamber 512 to go to the foam chamber 511 are performed on 20 appropriately in order to ensure a constant flow of ink to the recording head. In het hiernavolgende zal de structuur voor het controleren van de inkttoevoer vanuit de inktkamer 512 naar de schuimkamer 511 worden beschreven. In the following, the structure for controlling the ink supply from the ink chamber 512 will be described into the foam chamber 511.

Thans wordt verwezen naar figuur 9, die de grens toont 25 tussen de schuimkamer 511 en de inktkamer 512 in een derde uitvoeringsvorm van de uitvinding. Reference is now made to Figure 9, which shows the boundary 25 between the foaming chamber 511 and the ink chamber 512 in a third embodiment of the invention. Gelijke verwijzings-cijfers zijn gebruikt om gelijke structuren aan te duiden, waarbij het primaire verschil tussen deze uitvoeringsvorm en de eerste uitvoeringsvorm een in gat 519 gevormd drempel-30 gedeelte is. Similar reference numerals have been used to indicate like structures, the primary difference between this embodiment and the first embodiment, a hole 519 is formed in 30-threshold portion.

In communicatiegat 519 is een drempelgedeelte 560 gevormd. In the communicating hole 519 is a threshold portion 560 is formed. Een gedeelte 563 van de basis van de inktkamer 512 is hoger dan die van de schuimkamer 511, waarbij het drempelgedeelte 560 het scheidingspunt is. A portion 563 of the base of the ink chamber 512 is higher than that of the foam chamber 511, wherein the threshold portion 560 is the separation point. In het onderste 35 gedeelte van het drempelgedeelte 560 is een groef 561 gevormd, die de schuim- en inktkamer verbindt. In the lower portion 35 of the barrier portion 560 is a groove 561 is formed, which connects the foam and the ink chamber.

Het poreuze orgaan 520 is in aanraking met het communicatiegat 519 en is ontvangen door het drempelgedeelte ί w . The porous member 520 is in contact with the communication hole 519, and is received by the threshold portion ί w. . . l G 5 18 560 zodat het gedeelte van het poreus orgaan 520 in de nabijheid van het communicatiegat 519 is ingedrukt, waardoor het benodigde drukverschil tussen de inktkamer 512 en de schuimkamer 511 via het communicatiegat 519 kan worden 5 bereikt. l G 5 18 560 so that the portion of the porous member 520 in the vicinity of the communicating hole 519 has been pressed, a result of which the necessary pressure difference between the ink chamber 512 and the foam chamber 511 can be reached 5 via the communicating hole 519. Wanneer het inktniveau van de inktkamer 512 is verminderd tot een laag niveau, maakt de groef 561 het mogelijk dat inkt uit de inktkamer 512 wordt verzameld en dan geabsorbeerd door het poreus orgaan 520 in de schuimkamer 511. Bijgevolg kan al de inkt in de inktkamer 10 512 worden toegevoerd naar de schrijfkop voor het printen zonder enige inkt te verspillen. When the level of ink in the ink chamber 512 is reduced to a low level, makes the groove 561 it is possible that ink from the ink chamber 512 is collected and then absorbed by the porous member 520 into foam chamber 511. It follows that all of the ink in the ink chamber 10 512 are fed to wasting the recording head for printing without any ink.

Thans wordt verwezen naar figuur 10, die een inktpatroon toont welke is vervaardigd volgens een vierde uitvoeringsvorm van de uitvinding. Reference is now made to Figure 10, which shows an ink cartridge which is manufactured according to a fourth embodiment of the invention. Weer zijn gelijke 15 verwijzingscijfers gebruikt om gelijke structuren aan te duiden, waarbij het primaire verschil tussen deze uitvoeringsvorm en de eerste uitvoeringsvorm de verschillende niveaus van de bodems van de respectieve kamers betreft. Weather used are equal to 15, reference numerals indicate like structures, the primary difference between this embodiment and the first embodiment relates to the different levels of the bottoms of the respective chambers.

20 Het bodemvlak 564 van de inktkamer 512 is hoger dan het bodemvlak 567 van de schuimkamer 511, waardoor een trapgedeelte 562 wordt gevormd. 20, the bottom surface 564 of the ink chamber 512 is higher than the bottom surface 567 of the foam chamber 511, so that a step portion 562 is formed. Het stapgedeelte 562 ontvangt het ondergedeelte van het poreus orgaan 520 zodat het gedeelte van het poreus orgaan 520 in de nabijheid van 25 het communicatiegat 519 is ingedrukt. The step portion 562 receives the lower portion of the porous member 520 so that the portion of the porous member 520 in the vicinity of 25, the communicating hole 519 has been pressed. Desgewenst kan een helling 563 zijn gevormd, die is gericht van de inktkamer 512 naar de schuimkamer 511, om behulpzaam te zijn bij het toevoeren van inkt. If desired, a ramp 563 may be formed, which is directed from the ink chamber 512 into the foam chamber 511, in order to assist in the feeding of ink. Aangezien de helling 563 het de inkt in de inktkamer 512 mogelijk maakt om gemakkelijker naar de 30 schuimkamer 511 te stromen, ongeacht de helling van de wagen, kan inkt uit de inktkamer 512 constant worden toegevoerd naar de schrijfkop. As the ramp 563 allows the ink in the ink chamber 512 to flow more easily into the foam chamber 30, 511, regardless of the inclination of the carriage, ink from the ink chamber 512 may be constantly supplied to the recording head.

Thans wordt verwezen naar de figuren 11 en 12, die een inktjetpatroon tonen dat is geconstrueerd volgens een vijfde 35 uitvoeringsvorm van de uitvinding. Reference is now made to Figures 11 and 12, which show an ink jet cartridge which is constructed according to a fifth embodiment 35 of the invention. Gelijke structuren zijn aangeduid door gelijke verwijzingscijfers, waarbij het primaire verschil tussen deze uitvoeringsvorm en de eerste uitvoeringsvorm de vorming van een doorgaand gat is. Similar structures have been denoted by the same reference numerals, in which the primary difference between this embodiment and the first embodiment is the formation of a through hole. Deze 1001205 19 uitvoeringsvorm is dezelfde als die welke is getoond in de figuren 4 en 5. This 1001205 19 embodiment is the same as that shown in Figures 4 and 5.

Een groef 519a (figuren 4 en 5) is gevormd in het oppervlak van centrale scheiding 510 die de schuimkamer 511 5 scheidt van de inktkamer 512. De groef 519a is gevormd in het oppervlak van de centrale scheiding 510 aan de zijde van de schuimkamer 511 en is in communicatie met het bovengedeelte van het communicatiegat 519 van de centrale scheiding 510 binnen de respectieve kamers 511, 512. A groove 519a (Figures 4 and 5) is formed in the surface of central separator 510 which separates the foam chamber 511 5 of the ink chamber 512. The groove 519a is formed in the surface of the central partition 510 on the side of the foam chamber 511, and is in communication with the upper portion of the communicating hole 519 of the central partition 510 within the respective chambers 511, 512.

10 Teneinde lucht te laten passeren van de inktkamer 512 naar de schuimkamer 511 en deze kamers in fluïdumcommunicatie met elkaar te houden, is in het onderuiteinde van de groef 519a een doorgaand gat 519b gevormd. 10 In order to permit passage of the ink chamber 512 into the foam chamber 511, and to keep these chambers in fluid communication with each other air, is in the lower end of the groove 519a is formed a through-hole 519b. Aldus wordt het bovengedeelte van het poreus orgaan 520, dat een relatief kleine 15 capillaire kracht uitoefent, in fluïdumcommunicatie gehouden met het communicatiegat 519 via de door dunne groef 519a gevormde ruimte. Thus, the upper portion of the porous member is 520, which exerts a relatively small capillary force 15, held in fluid communication with the communicating hole 519 through the space formed by thin groove 519a. Daarom kan inkt soepel worden vervangen door lucht zodat inkt in de inktkamer 512 constant de schuimkamer 511 instroomt, waardoor wordt voorkomen dat te 20 veel of niet genoeg inkt wordt toegevoerd. Therefore, ink can be smoothly replaced by the air so that ink in the ink chamber 512 continuously flows into the foam chamber 511, whereby it is prevented that too much or not enough ink 20 is applied.

Thans wordt verwezen naar de figuren 13 en 14, die een inktpatroon tonen dat is geconstrueerd volgens een zesde uitvoeringsvorm van de uitvinding. Reference is now made to Figures 13 and 14, which show an ink cartridge constructed according to a sixth embodiment of the invention. Gelijke verwijzings-cijfers zijn gebruikt om gelijke structuren aan te duiden, 25 waarbij het primaire verschil het gebruik is van een uitsteeksel in de schuimkamer 511. Similar reference numerals have been used to indicate like structures, 25, wherein the primary difference is the use of a projection in the foam chamber 511.

Zoals getoond in figuur 14, is op de bodem van de schuimkamer 511 een hoefijzer-vormig uitsteeksel 565 gevormd. As shown in Figure 14, is formed on the bottom of the foam chamber 511 a horseshoe-shaped projection 565. Het uitsteeksel 565 verzekert een ruimte in de 30 nabijheid van het communicatiegat 519 zodat inkt uit de inktkamer 512 gemakkelijk de schuimkamer 511 kan instromen. The projection 565 ensures a space 30 in the vicinity of the communicating hole 519 so that ink from the ink chamber 512 can easily flow into the foam chamber 511.

Zoals bovenbeschreven, zijn de schuimkamer 511 en de inktkamer 512 van elkaar gescheiden door de enkele centrale scheiding 510. In zevende of achtste uitvoeringsvormen van 35 een éénkleursinktpatroon, zoals respectievelijk getoond in de figuren 15 en 16, kan een inktkamer 571 zijn gevormd om twee of drie zijden van een schuimkamer 570 te omgeven, en een communicatiegat 573 kan gevormd zijn in ten minste één 1 0 M 2 0 5 20 van de wanden 572 die de schuirakamer 570 scheiden van de inktkamer 571. In de schuimkamer 570 is een uitlaatpoort 574 opgesteld. As described above, the foaming chamber 511 and the ink chamber 512 separated from each other by the single central partition 510. be In the seventh or eighth embodiments of 35, a éénkleursinktpatroon, as shown respectively in Figures 15 and 16, an ink chamber 571 may be formed to have two, or three sides to surround a foam chamber 570, and a communicating hole 573 may be formed in at least one 1 0 M 2 0 5 20 of the walls 572 which separate the schuirakamer 570 of the ink chamber 571. in the foam chamber 570 is arranged an outlet port 574 . Een inktpatroon van dit ontwerp kan een hoeveelheid inkt opslaan die relatief groot is in vergelijking met 5 het volume van de gehele inktpatroon. An ink cartridge of this design can save an amount of ink which is relatively large in comparison to 5, the volume of the entire ink cartridge. Verder kan de gebruiker, wegens de locatie van de kamers, gemakkelijk zien of wegens het opraken van de inkt vervanging van de inktpatroon nodig is. Further, the user can easily see because of the location of the rooms, or necessary for the out of ink replacement cartridge.

Thans wordt verwezen naar de figuren 17 en 18, waarin 10 een inktjetprinterpatroon wordt verschaft dat is geconstrueerd volgens een negende uitvoeringsvorm van de uitvinding. Reference is now made to Figures 17 and 18, 10 in which an ink jet printer cartridge is provided, which is constructed according to a ninth embodiment of the present invention. Deze uitvoeringsvorm is vergelijkbaar met de eerste uitvoeringsvorm, waarbij het primaire verschil het gebruik is van een elastische O-ring 5300 die in aanraking 15 wordt gehouden met het omtreksvlak van een inkttoevoernaald van de schrijfkop bij het inbrengen van de inkttoevoernaald in de inktvoorraadpatroon. This embodiment is similar to the first embodiment, in which the primary difference is the use of an elastic O-ring 5300 which is kept in contact 15 with the circumferential surface of an ink supply needle of the recording head during the insertion of the ink supply needle in the ink supply cartridge. Deze inktjetprinter resulteert echter in andere problemen die door de eerste uitvoeringsvorm zijn opgelost. These ink-jet printer, however, results in other problems which have been resolved by the first embodiment. Een grote wrijvingskracht kan 20 geproduceerd worden bij het monteren van de patroon op de wagen en het inbrengen van de inkttoevoernaald in de patroon. A large frictional force may be produced 20 when mounting the cartridge on the carriage, and the insertion of the ink supply needle in the cartridge. Dit resulteert in een extra belasting op de schrijfkop en de wagen. This results in an additional tax on the write head and the car. Verder wordt de O-ring 5300 bij zijn omtrek ondersteund door het lichaam 5302 van de patroon. Further, the O-ring 5300 at its circumference, is supported by the body 5302 of the cartridge. Als 25 er een misuitlijning is tussen de patroon en de inkttoevoernaald van de schrijfkop bij het inbrengen van de inkttoevoernaald in de inktvoorraadpatroon, is het erg moeilijk om de patroon te monteren. 25 If there is a misalignment between the cartridge and the ink supply needle of the recording head when inserting the ink supply needle in the ink cartridge, it is very difficult to fit the pattern. Verder, wanneer een driekleuren-inktpatroon, waarin tanks 5304, 5306 en 5308 30 voor de drie kleuren inkt geïntegreerd zijn tot één geheel zoals getoond in figuur 18, is het erg moeilijk om een dergelijke patroon te monteren op de schrijfkop als de patroon en een willekeurige van de inkttoevoernaalden verkeerd zijn uitgelijnd. Further, when a three-color ink cartridge, in which tanks 5304, 5306 and 5308 30 for the three colors of ink are integrated into one unit as shown in Figure 18, it is very difficult to mount such a cartridge to the recording head and the cartridge and a any of the ink supply needles are misaligned.

35 Aldus zal worden ingezien dat de bovenstaand uiteen gezette doelstellingen, waaronder die welke duidelijk werden uit de voorgaande beschrijving, efficiënt vervuld zijn en, aangezien bepaalde veranderingen kunnen worden aangebracht 10 i12 0 5 21 bij het uitvoeren van de bovenstaand uiteengezette constructie en methode zonder van de geest en omvang van de uitvinding af te wijken, is het de bedoeling dat alle materie die in de bovenstaande beschrijving is vervat en is getoond 5 in de begeleidende tekeningen, wordt geïnterpreteerd als illustratief en niet op een beperkende manier. 35 Thus, it will be appreciated that the above-outlined objectives, including those which were clearly from the foregoing description, efficiently filled and, since certain changes may be made 10 i12 0 5 21 when carrying out the above-outlined construction and method without departing from the spirit and scope of the invention to deviate, it is intended that all matter contained in the above description and is shown 5 in the accompanying drawings shall be interpreted as illustrative and not in a limiting sense.

1001205 1001205

Claims (7)

10.01205 22 NIEUWE CONCLUSIES 10.01205 22 NEW CONCLUSIONS
1. Inkttankpatroon voor een registratie-apparaat van het inktjet-type, omvattende: een behuizing met daarin gevormd ten minste een kamer; 1. An ink tank cartridge for a recording apparatus of the ink-jet type, comprising: a housing having formed therein at least one chamber; 5 een inkttoevoerpoort die door een wand van de behuizing reikt om inkt toe te voeren aan het registratie-apparaat, welke inkttoevoerpoort een eerste opening heeft die gericht is naar de kamer van de behuizing en een tweede opening die van de behuizing af gericht is, 10 met het kenmerk, dat de inkttoevoerpoort is voorzien van een elastisch vervormbaar trechtervormig orgaan voor het afsluitend opnemen van een daarmee corresponderend orgaan van het registratie-apparaat om inkt te laten stromen vanuit de inkttankpatroon naar het registratie-apparaat, waarbij het 15 smalle uiteinde van het trechtervormig orgaan van de inkttankpatroon af wijst. 5, an ink supply port that extends through a wall of the housing to supply ink to the recording apparatus, said ink supply port has a first opening which is directed towards the chamber of the housing and a second opening which is directed away from the casing, 10 characterized in that the ink supply port is provided with an elastically deformable funnel-shaped member for sealingly receiving a correspondingly body of the recording apparatus in order to let flow ink from the ink tank cartridge to the recording apparatus, in which the 15 small end of the funnel-shaped body of the ink tank cartridge rejects.
2. Inkttankpatroon volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het elastisch vervormbaar trechtervormig orgaan een pakkingorgaan is, dat is voorzien van een opening daar 20 doorheen met een breed uiteinde en een smal uiteinde en dat een inkttoevoernaald van het inktjetregistratie-apparaat kan opnemen en dat elastisch aanligt tegen een buitenomtrek van de inkttoevoernaald, waarbij het pakkingorgaan dient om te voorkomen dat de inkt door de inkttoevoerpoort stroomt anders 25 dan door de inkttoevoernaald, wanneer de naald in de inkttoevoerpoort is geplaatst, waarbij het smalle uiteinde van de opening van de kamer af wijst. 2. The ink tank cartridge as claimed in claim 1, characterized in that the elastically deformable funnel-shaped member is a gasket member, which is provided with an opening thereto 20 therethrough can receive with a broad end and a narrow end, and that an ink supply needle of the ink-jet recording device, and which elastically abuts against an outer circumference of the ink supply needle, which is the gasket member in order to prevent the ink through the ink supply port flows else 25, then through the ink supply needle, when the needle is inserted into the ink supply port, wherein the narrow end of the opening of the chamber rejects.
3. Inkttankpatroon volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de inkttankpatroon een afdichtorgaan omvat dat separaat 30 is van het pakkingorgaan en gepositioneerd is voor het afdichten van de inkttoevoerpoort voordat de inkttankpatroon gemonteerd wordt op de inkttoevoernaald, welk afdichtorgaan wordt doorboord door de inkttoevoernaald wanneer de inkttankpatroon wordt gemonteerd op de inkttoevoernaald. 3. Ink tank cartridge as claimed in claim 2, characterized in that the ink tank cartridge has a sealing member comprises a separate 30 is of the gasket member, and positioned for sealing the ink supply port before the ink tank cartridge is mounted on the ink supply needle, said sealing member is pierced by the ink supply needle when the ink tank cartridge is mounted on the ink supply needle. 1001205 23 l 23 1001205 l
4. Inkttankpatroon volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk, dat de inkttoevoerpoort een daar doorheen reikende passage omvat, die wordt bepaald door een binnenwand, waarbij het pakkingorgaan een steungedeelte omvat dat wordt gesteund 5 door de binnenwand van de inkttoevoerpoort en bij een dichtbij de kamer gelegen gedeelte daarvan is gekoppeld met het brede uiteinde van het pakkingorgaan. 4. An ink tank cartridge as claimed in claim 2 or 3, characterized in that the ink supply port comprising an therethrough extending passage, which is defined by an inner wall, wherein the packing member includes a support portion which is supported 5 by the inner wall of the ink supply port, and at a close the chamber portion thereof is coupled to the wide end of the gasket member.
5. Inkttankpatroon volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de passage door de inkttoevoerpoort een getrapt gedeelte 10 omvat tussen een gebied met kleinere dwarsdoorsnede dichter bij de kamer en een gebied met grotere dwarsdoorsnede dat tegen het getrapt gedeelte aanligt. 5. Ink tank cartridge as claimed in claim 4, characterized in that the passage through a stepped portion 10 includes the ink supply port between a region with a smaller cross-section nearer to the chamber and a region of larger cross-section which abuts against the stepped portion.
6. Inkttankpatroon volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat het gebied met grotere dwarsdoorsnede van de passage een 15 laterale groef omvat, waarbij het steungedeelte een uitsteeksel omvat voor ontvangst in de groef. 6. Ink tank cartridge as claimed in claim 5, characterized in that the region of larger cross-section of the passage comprises a lateral groove 15, wherein the support portion comprises a projection for reception in the groove.
7. Inkttankpatroon volgens één der conclusies 4-6, met het kenmerk, dat het steungedeelte in hoofdzaak buisvormig is. 7. Ink tank cartridge as claimed in any one of claims 4-6, characterized in that the support part is substantially tubular. 100t205 100t205
NL1001205A 1994-09-16 1995-09-15 Ink tank cartridge for a recording apparatus of the ink jet type. NL1001205C2 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP24851694 1994-09-16
JP24851694 1994-09-16
JP11928995A JP3513979B2 (en) 1994-09-16 1995-04-20 Ink cartridge for inkjet printer
JP11928995 1995-04-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1001205A1 NL1001205A1 (en) 1996-03-18
NL1001205C2 true NL1001205C2 (en) 1997-08-12

Family

ID=26457052

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1001207A NL1001207C2 (en) 1994-09-16 1995-09-15 Ink tank cartridge for a recording apparatus of the ink jet type.
NL1001206A NL1001206C2 (en) 1994-09-16 1995-09-15 Ink tank cartridge for a recording apparatus of the ink jet type.
NL1001205A NL1001205C2 (en) 1994-09-16 1995-09-15 Ink tank cartridge for a recording apparatus of the ink jet type.

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1001207A NL1001207C2 (en) 1994-09-16 1995-09-15 Ink tank cartridge for a recording apparatus of the ink jet type.
NL1001206A NL1001206C2 (en) 1994-09-16 1995-09-15 Ink tank cartridge for a recording apparatus of the ink jet type.

Country Status (16)

Country Link
JP (1) JP3513979B2 (en)
KR (1) KR100381991B1 (en)
CN (6) CN1163351C (en)
AR (1) AR055387A2 (en)
AU (3) AU691954B2 (en)
BR (3) BR9504687A (en)
CH (5) CH693265A5 (en)
DE (2) DE19534577C2 (en)
ES (3) ES2124148B1 (en)
FR (3) FR2727055B1 (en)
GB (3) GB2293140B (en)
HK (7) HK1008318A1 (en)
IT (3) IT1280466B1 (en)
NL (3) NL1001207C2 (en)
NZ (3) NZ280046A (en)
TW (2) TW361362U (en)

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0827836B1 (en) 1996-02-21 2005-05-04 Seiko Epson Corporation Ink cartridge
US5847735A (en) * 1996-04-26 1998-12-08 Pelikan Produktions Ag Ink cartridge for a printer
JPH10235890A (en) * 1996-06-25 1998-09-08 Seiko Epson Corp ink cartridge
TW344341U (en) * 1996-07-05 1998-11-01 Seiko Epson Corp Ink cartridge and loading mechanism for the ink cartridge
DE19733678B4 (en) * 1996-08-02 2005-08-04 Seiko Epson Corp. ink cartridge
GB2316037B (en) * 1996-08-02 2000-03-22 Seiko Epson Corp Ink cartridge and a printing device using the ink cartridge
JPH10138507A (en) * 1996-11-14 1998-05-26 Seiko Epson Corp Manufacture of ink cartridge for ink jet recording unit
KR100209516B1 (en) * 1997-02-05 1999-07-15 윤종용 Ink containing apparatus and method of ink jet print head
MX9801290A (en) 1997-02-19 1998-11-30 Canon Cabushiki Kaisha Ink container and ink jet recording apparatus.
JP3746870B2 (en) * 1997-03-07 2006-02-15 セイコーエプソン株式会社 Ink cartridge for ink jet recording apparatus
JPH10250104A (en) 1997-03-12 1998-09-22 Seiko Epson Corp Ink cartridge for ink-jet type recording apparatus, and its manufacture
NL1008040C2 (en) 1998-01-16 1999-07-19 Oce Tech Bv Ink supply container suitable for connection to an inkjet printhead and a system of such an ink supply container and an ink jet print head.
US6270207B1 (en) 1998-03-30 2001-08-07 Brother Kogyo Kabushiki Kaisha Ink cartridge and remaining ink volume detection method
JP3278410B2 (en) 1998-05-11 2002-04-30 キヤノン株式会社 Liquid container, the container manufacturing process, the container of the package, the container and the ink jet head cartridge integrating the recording head and a liquid discharge recording apparatus
CN1891474A (en) 1998-05-13 2007-01-10 精工爱普生株式会社 Ink cartridge for ink-jet printing apparatus
SG95595A1 (en) 1998-05-13 2003-04-23 Seiko Epson Corp Ink cartridge for ink-jet printing apparatus
DE69936947D1 (en) 1998-05-13 2007-10-04 Seiko Epson Corp Ink cartridge for inkjet recording device
EP1894730A1 (en) 1998-05-18 2008-03-05 Seiko Epson Corporation Ink cartridge for an ink-jet printing apparatus
JP3331976B2 (en) * 1998-07-30 2002-10-07 カシオ計算機株式会社 ink cartridge
DE19849567B4 (en) * 1998-10-27 2004-02-12 Tally Computerdrucker Gmbh Ink printer with an exchangeable cartridge for ink liquid
DE19854660B4 (en) * 1998-11-26 2005-11-24 3T Supplies Ag ink cartridge
EP1024009B1 (en) * 1999-01-30 2007-04-04 Dynamic Cassette International Limited A cartridge and the combination of a cartridge and a printer
DE19920922C1 (en) 1999-05-06 2000-12-07 Artech Gmbh Design & Prod Ink reservoir for ink jet printer has syphon ink outlet on underneath of ink chamber for providing uniform ink delivery
CN1173830C (en) 1999-10-12 2004-11-03 精工爱普生株式会社 Ink box for ink-jet printer
US6935730B2 (en) 2000-04-03 2005-08-30 Unicorn Image Products Co. Ltd. Of Zhuhai One-way valve, valve unit assembly, and ink cartridge using the same
US20030107626A1 (en) 2000-08-16 2003-06-12 Xiao Qingguo Ink cartridge having bellows valve, ink filling method and apparatus used thereof
DE10100171B4 (en) * 2001-01-04 2005-02-24 Artech Gmbh Design + Production In Plastic Pierceable closure element and ink container with pierceable closure element
DE10133465B4 (en) * 2001-07-10 2006-10-05 Pelikan Hardcopy Production Ag Ink cartridge with empty chamber
DE10346899B4 (en) * 2003-01-31 2006-04-27 Hewlett-Packard Development Co., L.P., Houston Inkjet cartridge with air management system
CN1217801C (en) * 2003-11-28 2005-09-07 珠海天威飞马打印耗材有限公司 Ink-jet printer cartridge
US7344233B2 (en) 2005-01-21 2008-03-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Replaceable ink supply with ink channels
US8025376B2 (en) 2005-09-29 2011-09-27 Brother Kogyo Kabushiki Kaisha Ink cartridges
JP4725306B2 (en) * 2005-11-28 2011-07-13 ブラザー工業株式会社 Ink cartridge
JP5090640B2 (en) * 2005-11-28 2012-12-05 ブラザー工業株式会社 Ink cartridge and ink reservoir
DE102006003055B4 (en) 2006-01-20 2008-02-07 Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg Ink tank
EP1886823B1 (en) 2006-08-11 2010-11-24 Seiko Epson Corporation Liquid injecting method and liquid container
PL2050570T3 (en) 2006-08-11 2012-05-31 Seiko Epson Corp Liquid filling method and liquid receiving container
JP4992338B2 (en) * 2006-08-11 2012-08-08 セイコーエプソン株式会社 Method for manufacturing liquid container
JP5126187B2 (en) * 2006-08-12 2013-01-23 セイコーエプソン株式会社 Liquid container
JP5125277B2 (en) * 2006-08-12 2013-01-23 セイコーエプソン株式会社 Liquid injection method and liquid container manufacturing method
US8066358B2 (en) * 2007-01-30 2011-11-29 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Over-molded fluid interconnect
US8066360B2 (en) * 2007-04-18 2011-11-29 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Fluid cartridge for a fluid supply system
CN102164749A (en) 2008-09-30 2011-08-24 株式会社爱发科 Discharge unit, and discharge apparatus
KR20110053385A (en) 2008-10-07 2011-05-20 울박, 인크 Discharging device
JP5104771B2 (en) 2009-01-29 2012-12-19 ブラザー工業株式会社 Ink jet head and printer equipped with the same
CN102341241A (en) * 2009-03-23 2012-02-01 株式会社御牧工程 Ink charging method
KR101442631B1 (en) * 2013-09-05 2014-09-22 김경규 An apparatus for providing continuously ink in a printer
US20180272722A1 (en) * 2015-04-21 2018-09-27 Bryan Murphy Ink Tanks
CN107891661A (en) * 2017-11-03 2018-04-10 安徽九天印务有限公司 A kind of colored plastic printing equipment and its application method
CN107856407B (en) * 2017-11-06 2019-05-14 新华生印刷(深圳)有限公司 A kind of retroussage machine intelligent ink cartridge storehouse

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2399957A1 (en) * 1977-08-08 1979-03-09 Silonics replaceable cartridge containing a liquid and printer fed by such a cartridge
US4183031A (en) * 1976-06-07 1980-01-08 Silonics, Inc. Ink supply system
JPS63118257A (en) * 1986-11-07 1988-05-23 Ricoh Co Ltd Ink jet recording apparatus
EP0529625A2 (en) * 1991-08-30 1993-03-03 Canon Kabushiki Kaisha Liquid container, recording head using same and recording apparatus using same
EP0553535A1 (en) * 1992-01-28 1993-08-04 Seiko Epson Corporation Ink tank cartridge and container therefor

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4074284A (en) * 1976-06-07 1978-02-14 Silonics, Inc. Ink supply system and print head
DE2812562C2 (en) * 1978-03-22 1983-09-08 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De
JPS58193158A (en) * 1982-05-06 1983-11-10 Sharp Corp Ink supplier
US4757331A (en) * 1985-03-19 1988-07-12 Canon Kabuskiki Kaisha Recorder having ink supply means for movable ink tank
CA2025561C (en) * 1989-09-18 1995-07-11 Seiichiro Karita Recording head with cover
DE69118489T2 (en) * 1990-11-30 1996-08-14 Canon Kk Ink container and recording head having such a container
JP3082963B2 (en) * 1991-07-15 2000-09-04 キヤノン株式会社 The ink container and the recording head provided with the atmosphere communicating portion
JP2960235B2 (en) * 1991-11-12 1999-10-06 キヤノン株式会社 The ink container, a recording head unit and a recording apparatus equipped with the using the same
CA2090959A1 (en) * 1992-03-06 1993-09-07 Fumiharu Nakamura Containers for containing expendables and packaging material for and method for collecting the same
US5509140A (en) * 1992-07-24 1996-04-16 Canon Kabushiki Kaisha Replaceable ink cartridge
US5619238A (en) * 1992-07-24 1997-04-08 Canon Kabushiki Kaisha Method of making replaceable ink cartridge
US5526030A (en) * 1992-10-05 1996-06-11 Hewlett-Packard Company Pressure control apparatus for an ink pen
DE69429024T2 (en) * 1993-05-13 2002-06-06 Canon Kk Ink tank, the printhead cartridge and ink jet printers
EP0872348B1 (en) * 1993-05-21 2002-04-17 Canon Kabushiki Kaisha Ink cartridge
JPH07137274A (en) * 1993-06-18 1995-05-30 Canon Inc Exchangeable type ink jet ink cartridge
PT805033E (en) * 1993-06-29 2002-10-31 Canon Kk Liquid storage container, inkjet cartridge having said liquid storage container and ink jet apparatus having said inkjet cartridge
JP3229444B2 (en) * 1993-07-06 2001-11-19 ブラザー工業株式会社 Ink supply device and wrapping the ink impregnated foam
JP3133906B2 (en) * 1993-08-19 2001-02-13 キヤノン株式会社 Ink tank cartridge
DE69430345D1 (en) * 1993-08-23 2002-05-16 Canon Kk Replaceable ink cartridge
JP3238805B2 (en) * 1993-09-30 2001-12-17 キヤノン株式会社 An ink tank, an ink jet cartridge and ink jet recording method

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4183031A (en) * 1976-06-07 1980-01-08 Silonics, Inc. Ink supply system
FR2399957A1 (en) * 1977-08-08 1979-03-09 Silonics replaceable cartridge containing a liquid and printer fed by such a cartridge
JPS63118257A (en) * 1986-11-07 1988-05-23 Ricoh Co Ltd Ink jet recording apparatus
EP0529625A2 (en) * 1991-08-30 1993-03-03 Canon Kabushiki Kaisha Liquid container, recording head using same and recording apparatus using same
EP0553535A1 (en) * 1992-01-28 1993-08-04 Seiko Epson Corporation Ink tank cartridge and container therefor

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 364 (M - 747)<3211> 29 September 1988 (1988-09-29) *

Also Published As

Publication number Publication date
IT1280465B1 (en) 1998-01-20
GB2293142B (en) 1998-07-29
CH691364A5 (en) 2001-07-13
IT1280466B1 (en) 1998-01-20
IT1280464B1 (en) 1998-01-20
NZ280045A (en) 1997-06-24
HK1008194A1 (en) 2001-05-04
AU689297B2 (en) 1998-03-26
NL1001206A1 (en) 1996-03-18
ITTO950732A1 (en) 1996-03-18
CN1473710A (en) 2004-02-11
NL1001205A1 (en) 1996-03-18
ITTO950734D0 (en) 1995-09-15
ES2123398A1 (en) 1999-01-01
ES2124148B1 (en) 1999-08-16
DE19534613A1 (en) 1996-03-28
JP3513979B2 (en) 2004-03-31
CN1163351C (en) 2004-08-25
GB9519071D0 (en) 1995-11-15
GB2293140A (en) 1996-03-20
CN1125175A (en) 1996-06-26
CN1286652C (en) 2006-11-29
GB9519062D0 (en) 1995-11-15
KR960010252A (en) 1996-04-20
FR2726503A1 (en) 1996-05-10
KR960010251A (en) 1996-04-20
NL1001207C2 (en) 1997-08-12
TW361362U (en) 1999-06-11
CN1550341A (en) 2004-12-01
ES2124147A1 (en) 1999-01-16
CH690847A5 (en) 2001-02-15
CN1125176A (en) 1996-06-26
FR2726504B1 (en) 1999-01-29
GB2293141B (en) 1998-05-06
BR9504688A (en) 1996-10-08
HK1008422A1 (en) 1999-05-07
GB2293142A (en) 1996-03-20
CN1273303C (en) 2006-09-06
HK1071723A1 (en) 2007-04-20
ITTO950733D0 (en) 1995-09-15
ES2124148A1 (en) 1999-01-16
ITTO950732D0 (en) 1995-09-15
NZ280046A (en) 1997-06-24
AU3171295A (en) 1996-03-28
AU691021B2 (en) 1998-05-07
AU3171395A (en) 1996-03-28
GB2293141A (en) 1996-03-20
NL1001207A1 (en) 1996-03-18
HK1016815A1 (en) 2000-07-21
AU691954B2 (en) 1998-05-28
JPH08132635A (en) 1996-05-28
CN1096953C (en) 2002-12-25
KR100381991B1 (en) 2003-07-12
ITTO950734A1 (en) 1996-03-18
CN1470384A (en) 2004-01-28
ITTO950733A1 (en) 1996-03-18
HK1008423A1 (en) 1999-05-07
GB2293140B (en) 1998-07-29
AU3171895A (en) 1996-03-28
DE19534577C2 (en) 1999-12-23
CH693265A5 (en) 2003-05-15
CH691365A5 (en) 2001-07-13
ES2123398B1 (en) 1999-09-16
FR2726503B1 (en) 1999-01-22
BR9504686A (en) 1996-10-08
HK1008318A1 (en) 2000-03-31
FR2727055A1 (en) 1996-05-24
HK1008195A1 (en) 2001-08-24
GB9519047D0 (en) 1995-11-15
KR960010253A (en) 1996-04-20
FR2727055B1 (en) 1998-02-27
NZ280044A (en) 1997-06-24
CN1090567C (en) 2002-09-11
NL1001206C2 (en) 1997-08-12
CN1329201C (en) 2007-08-01
FR2726504A1 (en) 1996-05-10
CH693264A5 (en) 2003-05-15
CN1133784A (en) 1996-10-23
AR055387A2 (en) 2007-08-22
TW319386U (en) 1997-11-01
ES2124147B1 (en) 1999-08-16
BR9504687A (en) 1996-10-08
DE19534577A1 (en) 1996-03-28
DE19534613C2 (en) 2000-05-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6454399B2 (en) Ink jet recording apparatus using recording unit with ink cartridge having ink inducing element
CN1127408C (en) Method and apparatus for securing an ink container
EP1232869B1 (en) Liquid container, liquid supply system and ink jet recording apparatus utilizing the same, and method of mounting liquid container on recording apparatus
DE69938202T2 (en) An ink supply system
JP3766135B2 (en) Inkjet printer / plotter
EP0863009B1 (en) Optical encoding of printhead service module
AU775864B2 (en) Ink container for reliable electrical and fluidic connections to a receiving station
EP0968090B1 (en) Ink container having electronic and mechanical features enabling plug compatibility between multiple supply sizes
US7011397B2 (en) Ink cartridge and method of regulating fluid flow
EP0863011B1 (en) Replaceable printhead servicing module with multiple functions (wipe/cap/spit/prime)
CN1088013C (en) Replaceable ink container for off-axis printing system
EP0322131B1 (en) Off board ink supply system and process for operating an ink jet printer
US4695824A (en) Ink storing apparatus with a first case having plural ink tanks and second case having one ink tank and a waste ink receptacle
US4511906A (en) Ink liquid reservoir in an ink jet system printer
EP1125747B1 (en) Ink cartridge and connection unit for an ink jet recording apparatus
US5867184A (en) Universal cap for different style inkjet printheads
US6302530B1 (en) Ink cartridge
JP3009764B2 (en) An ink jet recording apparatus
DE69820847T2 (en) Inexpensive, pressurizable ink tank
JP2962044B2 (en) An ink tank, an ink jet cartridge, and ink jet recording apparatus
US8240820B2 (en) Installing fluid container in fluid ejection device
US5138332A (en) Ink jet printing apparatus
US5425478A (en) Container having a leak-free closure, recording head and apparatus used therewith, and method of installation and removal
US7077514B2 (en) Liquid container, liquid using apparatus, printing apparatus, and ink jet cartridge
CA2441977C (en) Dual serial pressure regulator for ink-jet printing

Legal Events

Date Code Title Description
AD1A A request for search or an international type search has been filed
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20120401