FI98296C - Traction sheave elevator and the traction sheave elevator machinery space - Google Patents

Traction sheave elevator and the traction sheave elevator machinery space Download PDF

Info

Publication number
FI98296C
FI98296C FI946143A FI946143A FI98296C FI 98296 C FI98296 C FI 98296C FI 946143 A FI946143 A FI 946143A FI 946143 A FI946143 A FI 946143A FI 98296 C FI98296 C FI 98296C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
elevator
space
shaft
traction sheave
machine
Prior art date
Application number
FI946143A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI946143A (en
FI946143A0 (en
FI98296B (en
Inventor
Esko Aulanko
Harri Hakala
Jorma Mustalahti
Original Assignee
Kone Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Application filed by Kone Oy filed Critical Kone Oy
Priority to FI946143A priority Critical patent/FI98296C/en
Priority to FI946143 priority
Publication of FI946143A0 publication Critical patent/FI946143A0/en
Publication of FI946143A publication Critical patent/FI946143A/en
Publication of FI98296B publication Critical patent/FI98296B/en
Application granted granted Critical
Publication of FI98296C publication Critical patent/FI98296C/en
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=8542074&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FI98296(C) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
  • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
  • B66B11/00Main component parts of lifts in, or associated with, buildings or other structures
  • B66B11/04Driving gear ; Details thereof, e.g. seals
  • B66B11/08Driving gear ; Details thereof, e.g. seals with hoisting rope or cable operated by frictional engagement with a winding drum or sheave
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
  • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
  • B66B11/00Main component parts of lifts in, or associated with, buildings or other structures
  • B66B11/0035Arrangement of driving gear, e.g. location or support
  • B66B11/0045Arrangement of driving gear, e.g. location or support in the hoistway

Description

98296 98296

VETOPYÖRÄHISSI JA VETOPYÖRÄHISSIN KONEISTOTILA - DRIVSKIVEHISS OCH MASKINUTRYMME FOR DRIVSKIVEHISS Traction sheave elevator and the traction sheave of the elevator machine room - OCH DRIVSKIVEHISS MASKINUTRYMME FOR DRIVSKIVEHISS

5 Tämän keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdanto-osassa määritelty vetopyörähissi ja patenttivaatimuksen 7 johdanto-osassa määritelty vetopyörähissin koneistotila. 5 of this invention is one defined in the preamble of claim elevator and the traction sheave 7, the introductory part of claim defined traction sheave of the elevator machine space.

Eräs päämäärä hissien kehitystyössä on ollut rakennustilan 10 käytön tehokkuus ja taloudellisuus. One of the objectives in elevator development work has been an efficient and economic utilization of building space 10. Tehokkuutta ja taloudellisuutta tarkoittaen on hakijan aikaisemmissa suomalaisissa patenttihakemuksissa numerot 932975, 941719, 942062 esitetty hissiratkaisuja, joissa koneisto on sijoitettu kuilutilassa tai kuilun seinässä ilman kuilun ulkopuolista konehuonetta tai 15 vastaavaa. The effectiveness and economy, meaning the applicant's previous Finnish Patent Application No. 932 975, 941719, 942062 present elevator solutions in which the machinery is placed in the shaft space or in a shaft wall without an external machine room of the shaft 15 or the like. Toisinaan on kuitenkin tarpeen eristää koneiston sijoitustila turvallisuussyistä tai kuilussa vallitsevien olosuhteiden takia hissikuilusta. Sometimes it is necessary to isolate the machine space for safety reasons or due to the conditions prevailing in the shaft from the elevator shaft. Nostokoneistossa syntyvien ja vetopyörän köysikosketuksesta syntyvien äänien kantautumisen estäminen on tarpeen varsinkin nopeammissa hisseissä. prevent the propagation of the rope in the hoisting machine contact with the sounds generated in the drive wheel and carry-over is necessary, especially fast elevators. Edellä 20 mainituissa hakemuksissa esitetyt ratkaisut ovat hissi-konstruktion kannalta edullisia, mutta ne eivät sinällään aina ole täysin suojatut kuilussa mahdollisesti esiintyvää likaa tai pölyä vastaan. 20 The above-mentioned applications, solutions are preferred for the construction of the elevator, but they alone are not always fully protected against any dirt occurring in the shaft or dust. Myöskin muun kuilualueen ja koneiston sijoituspaikan välisen kulkuyhteyden estäminen on niissä esitetyssä 25 huomioitu vähäisesti. Also, the other area of ​​the gap and to prevent passage between the machine position is in the position shown in 25 little attention.

Vastauksena edellä kuvattuihin tarpeisiin ja tarkoituksessa saavuttaa samalla taloudellisesti ja tilankäytöllisesti edullinen, varmatoiminen hissi, jossa nostokorkeudesta riippumat-30 tomasti hissin edellyttämät tilantarpeet rakennuksessa rajoittuvat oleellisesti vain hissikorin ja vastapainon liikeradoillaan turvaetäisyyksineen tarvitsemiin ja nostoköysistön kulun järjestämisen edellyttämiin, esitetään keksintönä vetopyörähissi ja vetopyörähissin koneistotila. In response to the above needs and purposes to achieve both economy and space utilization inexpensive, reliable elevator in which the hoisting height of inde-30 diately space needs required for the elevator is substantially limited to the elevator car and the counterweight-stroke safety distances required by and for the hoisting ropes, are presented as an invention traction sheave elevator and the traction sheave of the elevator machine space. Keksinnön mukaiselle veto-35 pyörähissille on tunnusomaista se, mitä patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa on esitetty. according to the invention, tensile-35 pyörähissille is characterized by what is set forth in the characterizing part of claim 1. Keksinnön mukaiselle vetopyörähissin koneistotilalle on tunnusomaista se, mitä patenttivaatimuksen 7 tunnusmerkkiosassa on esitetty. according to the invention, the traction sheave of the elevator machinery condition is characterized by what is disclosed in the characterizing part of claim 7. Keksinnön muille 2 98296 sovellusmuodoille on tunnusomaista se, mitä muissa patenttivaatimuksissa on esitetty. 98296 to the other two embodiments of the invention are characterized by what is disclosed in the other claims.

Keksinnöllä voidaan saavuttaa erilaisia etuja mm. The invention can be achieved by a variety of benefits mm. seuraavasti: 5 -Kuilutilassa sijoitetut nostokoneisto ja nostokoneiston yhteydessä olevat laitteet ovat suojatut kuilutilassa mahdollisesti olevalta pölyltä ja lialta. The following are mounted on the shaft, the hoisting machine 5 and in connection with the hoisting machine equipment are optionally protected in the shaft space from the dust and dirt.

-Asiaton pääsy nostokoneistolle ja nostokoneiston yhteydessä oleville laitteille kuilun kautta on estetty. Illicit access to in connection with the hoisting machinery and hoisting machine equipment from the shaft is blocked. Samoin pääsy 10 koneistotilasta muuhun kuilutilaan voi olla estetty. Likewise, access to the machinery space to the 10 rest of the shaft can be prevented.

-Keksinnön mukaisessa vetopyörähississä saavutetaan selvää tilansäästöä rakennuksessa, koska kuilun ulkopuolista konehuonetta ei tarvita. -Keksinnön of the traction sheave elevator obvious space saving to be achieved in the building because a machine room outside the shaft is needed.

-Hissi on edullinen asentaa, koska hissin koneistotila varus-15 teineen voidaan pitkälti panna kokoon ja testata jo edeltä tehtaalla. The elevator is advantageous to install as the machine space equipped with p-15 can be largely assembled and tested beforehand in factory.

-Kuilutilasta erotettu koneistotila vaimentaa nostokoneistosta pois kantautuvia ääniä. separated from the shaft, the machine space dampens the sounds emanating from the hoisting off.

-Keksinnön soveltaminen käytäntöön ei edellytä suuria muutoksia 20 hissin suunnittelussa tai valmistuksessa. Practical application of the invention does not require major changes in the 20 lift the design or manufacture.

-Koneisto ja kojetaulu ovat helposti tavoitettavissa, joten huollon tai pelastuksen kannalta koneistoon käsiksi pääsy ei olennaisesti poikkea tavanomaisista hisseistä. Operator and the instrument panel are within easy reach, so that maintenance or salvation for the machinery access to the not essentially differ from conventional elevators.

25 Keksintöä selostetaan seuraavassa tarkemmin erään sovellutusesimerkin avulla viittaamalla oheisiin piirustuksiin, joissa kuvio 1 esittää kaaviomaisesti keksinnössä sovellettavaa koneistot!laa, 30 kuvio 2 esittää keksintöä soveltavan alakoneistohissin, kuvio 3 esittää erään keksintöä soveltavan alakoneis tohissin pääosien sijoittelun projisoituna hissikuilun poikkileikkaukseen ja kuvio 4 esittää erään keksintöä soveltavan yläkoneisto- 35 hissin. 25 The invention will be described in more detail in an embodiment with reference to the accompanying drawings, in which Figure 1 shows schematically the invention applied to mechanisms! Bo, 30 Figure 2 shows the invention applied alakoneistohissin, Figure 3 shows an invention applied alakoneis tohissin main parts of the placement projected onto the elevator shaft cross-section and Figure 4 shows an invention applied yläkoneisto- 35 of the elevator.

Keksintöä soveltavan vetopyörähissin kaappimainen koneistotila 9 on kaaviomaisesti esitetty kuviossa 1. Tässä kuvassa on li 98296 3 kyseessä alakoneistoisen vetopyörähissin koneistotilaan 9 sijoitettu nostoyksikkö, jossa nostoköysistö 3 lähtee nostokoneistoon 6 liittyvältä vetopyörältä 7 ylöspäin. a cabinet type machine space invention is applied traction sheave elevator 9 is schematically shown in Figure 1. This figure shows the case of 3 98296 li machine below the traction sheave of the elevator machine space 9 placed in the lifting unit, with hoisting ropes 3 going from the traction sheave hoisting 6 relate to 7 upwards. Yläkone-hississä nostoköysistö lähtisi vastaavasti alaspäin. Yläkone-elevator hoisting ropes would go downwards.

5 Nostokoneisto 6 on kiinnitetty koneistotilan runkoon 20, joka toimii samalla nostoyksikön runkona. 5 hoisting machinery 6 is fixed to the frame of the machinery space 20, which acts as the backbone of the lifting unit. Runkoon 20 on kiinnitetty myös kojetaulu 8, jossa on hissiohjauslaitteet ja nostokoneistoon 6 kuuluvan sähkömoottorin tehonsyötön ja ohjauksen edellyttämät laitteet. The frame 20 is also attached to the dashboard 8 with the elevator control equipment and the equipment necessary for the hoisting of the electric motor 6 of the power supply and control. Nostokoneisto 6 on kiekkomainen ja halkaisi-10 jaansa nähden vetopyörän akselin suunnassa litteähkö. The hoist mechanism 6 is disk-like and cut-manual the 10 relative to the traction sheave in the axial direction flattened. Kiekkomaisesta nostokoneistosta 6 ulkonee vetopyörä. Disc-hoisting machinery 6 comprised the drive wheel. Tällaisen hissikoneiston koneistotilan ei tarvitse olla suuri, jolloin se on helposti sijoitettavissa hissikuilun seinässä olevaan aukkoon tai seinässä olevaan kuilun puolella olevaan syvennykseen 15 tai hissikuilussa kuilun seinän ja hissikorin vaatiman tilan tai sen jatkeen väliin. Such a machinery space, the elevator machinery does not need to be large, so that it is easily placed in the elevator shaft or in the wall opening in the wall of the recess of the shaft 15 or in the elevator shaft space required between the shaft wall and the elevator car or an extension thereof. Koneistotila 9 voi olla ennalta koottu ja sisältää nostokoneiston ja/tai muita laitteita tehdasasen-nettuna. The machine space 9 may be pre-assembled and includes a lifting mechanism and / or other devices DEFAULT-nettuna. Koneistotila voidaan koota kuiluun myös paikan päällä. The machine space can be assembled into the abyss also on site. Kaappimaisen koneistotilan seinämästä ainakin osa on edullista 20 tehdä läpinäkyväksi, jolloin esimerkisi huollettaessa hissiä voidaan koneiston toimintaa tarkastella avaamatta koneistotilaan johtavaa ovea tai luukkua. Cabinet-like machine space is at least part of the wall 20 preferably made of transparent material, examples servicing the elevator machinery can view the operation of the machinery space without having to open the door or hatch leading.

Kuviossa 2 on esitetty kaaviomaisesti keksintöä soveltava 25 alakonehissi, jossa kaappimainen koneistotila 9 on sijoitettu hissikuilun alaosassa kuilun sivulle hissikorin 1 ja kuilun 17 seinän 15 välissä. Figure 2 shows schematically the invention applied to 25 elevator with machinery below in which the cabinet-like machine space 9 are placed at the bottom of the elevator shaft onto the shaft 15 between the elevator car 1 and the wall of the shaft 17. Koneistotilan 9 seinämät 14 ovat metallilevyä tai -verkkoa, kipsilevyä tai muuta soveliasta materiaalia. Machinery space 9, the walls 14 are metal sheet or net, gypsum board or other suitable material. Sopivasti seinämäkappaleista 14 muodostuu itsekantava runko. Suitably, the wall member 14 form a self-supporting body. 30 Eri suuntiin olevat seinämät voivat olla eri materiaalista tehdyt. 30 in different directions, the walls can be made of a different material. Esimerkiksi koneistotilan katto ja lattia voivat olla metallilevyä ja seinät verkkoa. For example, machinery space, the ceiling and the floor may be a metal plate and the walls of the web. Seinämissä on aukkoja köysistön 3, sähköliityntöjen yms. läpivientien järjestämiseksi. Wall Where there are gaps in the ropes 3, etc. For arranging the vias. Koneistotilaan on ovi tai luukku (ei esitetty kuvassa). The machine space is a door or hatch (not shown).

Kuvio 3 esittää alakonehissin pääosien sijoittelun projisoituna hissikuilun 17 poikkileikkaukseen. Figure 3 shows the main parts of the placement projected onto the elevator with machinery of the elevator shaft 17, the cross-section. Hissikori 1 on hissijohteissa 10 ja vastapaino 2 vastapainojohteissa 11. Hissikuilun 17 35 4 98296 seinän 15 vieressä on sijoitettuna nostokoneisto 6 ja kojetaulu 8 koneistotilaan 9. Vetopyörä 7 ulkonee nostokoneistosta 6. Ylös kuilussa sijoitetut taittopyörät 12 ohjaavat nostoköysis-tön kulkua. The elevator car 1 and the counterweight guide rails 10 of two counterweight 11 in the elevator shaft beside 17 35 4 98296 wall 15 is disposed on the hoisting machine 6 and the instrument panel 8 in the machinery space 9. The traction sheave 7 protrudes from the hoisting machinery placed in the shaft 6. The top sheaves 12 direct the flow of nostoköysis-environment. Yksi taittopyörä 12 ohjaa nostoköysistön vetopyö-5 rältä 7 taittopyörälle 13, jolla vastapaino 2 on ripustettu ja jolta edelleen nostoköysistö jatkuu kiinteään kuilun yläosassa olevaan kiinnityskohtaan. One diverting pulley 12 guides the hoisting ropes drive gear 5 off along the curve 7 to the diverting pulley 13 of the counterweight 2 is suspended and from which the hoisting ropes continue further fixed to the top of the shaft fits. Toinen taittopyörä 12 ohjaa nostoköysistön vetopyörältä 7 koriin 1 tukeutuville taittopyörille 4 ja 5, joilla hissikori 1 on ripustettu köysistöön ja joilta nos-10 toköysistö jatkuu kiinteään kuilun yläosassa olevaan kiinnityskohtaan. Another diverting pulley 12 guides the hoisting ropes from the traction sheave 7 that rely on car 1 to the diverting pulleys 4 and 5 to the elevator car 1 is suspended on hoisting ropes and from which the nos 10 continues roping fixed to the upper part of the shaft fits. Taittopyörillä ja vetopyörällä nostoköysien poikkileikkaus on merkitty kuvaan, mutta muuten köydet on jätetty merkitsemättä. Diverting pulleys and the traction sheave of the hoisting ropes cross-section in the figure, but otherwise the ropes are not shown. Hissikuilun 17 seinässä on kullakin pysähtymis-tasolla aukko 18 tasonovea varten. The wall of the elevator shaft 17 each have a stopping procedure-level opening 18 for the landing door. Vastaavasti hissikorissa on 15 oviaukko 19. Korinovellisissa hisseissä oviaukon 19 sulkee korinovi. Correspondingly, the elevator car 15 has a doorway 19 Korinovellisissa lifts the door 19 closes the car door.

Kuviossa 4 esitetään kaaviomaisesti keksintöä soveltava yläko-neistohissi. Figure 4 shows schematically the invention applied yläko, with machinery. Koneistotila 109 sijaitsee hissikuilun 117 ylä-20 osassa ulottuen osin kuilun seinän sisään aukkona 110. Hissikoneisto 106 on osin hissikuilun 117 seinässä 115 olevassa aukossa 110. Aukko avautuu kuiluun päin ja suljettu ovella 116 kuilun ulkopuolelta päin. The machine space 109 is located in the elevator shaft 117 of the upper portion 20 extending far in the shaft wall aperture 110. The elevator machinery 106 is far 115 in the wall of the elevator shaft 117 in the opening 110. The opening faces the gap and closed with a door 116 from the outside of the shaft. Nostokoneistosta 106 ulkonee kuiluun 117 vetopyörä 107, joka vaikuttaa nostoköysistöön 103 (esitetty 25 pistekatkoviivalla) . The hoisting machine 106 into the shaft 117 protrudes from the pulley 107, which drives the hoisting ropes 103 (represented by a dotted line 25). Nostoköysistöstä on tässä esitetty korin 101 taittopyörien 104,105 kautta alittava osuus ja vetopyörältä kohti vastapainoa lähtevä osuus. Hoisting ropes interest is presented in the elevator car 101 via diverting pulleys 104,105 and the portion below the traction sheave towards the counterweight. Koneistotila 109 on erotettu kuilusta 117 aukon 110 kuilun puolelta peittävällä seinämällä 114. Seinämässä on vetopyörää 107 varten aukko koneistotilasta 30 109 muuhun kuilutilaan. The machine space 109 is separated from the shaft hole 110 of the shaft 117 covering the side wall 114. The wall is a drive wheel 107 for opening the state machine 30 109 rest of the shaft. Koneistotilassa on sijoitettuna myös kojetaulu 108. Kojetaulu on edullisesti omassa kaapissaan tai muutoin erotettu muusta koneistotilasta. The machine space is placed in the instrument panel 108. The instrument panel is preferably in its own cabinet or otherwise separated from the rest of the machine space. Koneistossa syntyvien äänien vaimentamiseksi on edullista verhoilla koneistotila ääntä absorboivalla materiaalilla, esimerkiksi huopa- tms. 35 levyllä. generated by the machinery, it is preferred to suppress the sounds of the machine space with noise absorbing material, such as a felt or the like. 35 plate.

Alan ammattimiehelle on selvää, että keksinnön eri sovellutus-muodot eivät rajoitu ainoastaan edellä esitettyihin esimerkkei- li 5 98296 hin, vaan voivat vaihdella jäljempänä esitettävien patenttivaatimusten puitteissa. Those skilled in the art will appreciate that the different application forms of the invention are not limited to the examples shown in the above-yl 5 98296 hin, but may vary within the scope of the following claims. Esimerkiksi koneistotilan muusta kuiluti-lasta erottavassa seinämässä voi olla muitakin aukkoja kuin koneistotilaan pääsemisen tai hissisysteemin osien läpivientien 5 edellyttämät. For example, machinery space, the rest of the trunks in the child separating wall may be other than five openings necessary vias in the machinery space or entering the elevator system components. Ammattimiehelle on myös selvää, että puhtaassa kuilutilassa koneistotilalta on tarpeen edellyttää vain henkilöitä suojaava ja/tai koneistotilan ja muun kuilutilan välisen kulkuyhteyden estävä teho, jolloinka aitauksen kaltainen, katoton koneistotila voi olla riittävä halutun vaikutuksen 10 aikaansaamiseksi. The skilled person will also be understood that a clean elevator shaft the machine space need only protecting persons and / or prevent passage between the machine space and the rest of the shaft space, such as to remove any enclosure, roofless machine space 10 may be sufficient to achieve the desired effect. Ammattimiehelle on myös selvää, että kuilun seinän aukkoon liittyvä koneistotila voi olla niin alakone-kuin yläkonehissin yhteydessä samoin kuin kuilussa oleva kaap-pimainen koneistotila voi olla alakone- tai yläkonehissin yhteydessä. The skilled person will also be understood that the associated shaft wall opening in the machine space can be so alakone yläkonehissin-like connection as well as a loop-pimainen shaft the machine space can be alakone-, or yläkonehissin.

15 15

Ammattimehelle on myös selvää, että koneistotilan sisälle käsiksi pääsemisen tulee edullisesti olla mahdollista vastapainon tai hissikorin estämättä missään asemassaan radallansa. Ammattimehelle is also clear that the machine space accessed by entering should preferably be possible, notwithstanding the counterweight or elevator car in any position radallansa. Näin tapauksissa, joissa kuilutilan ja kuilun seinä-20 rakenteen yhdessä vaatiman rakennustilan sisälle sijoitetun koneistotilan ovi- tms. käynti- tai pääsyaukko ei ole kuilusta ulospäin erillisen kuilun seinässä olevan aukon kautta tai esimerkiksi ovipieleen järjestetyn luukun avulla, on edullista järjestää osien sijoittelulla, koneistotilan käynti- tai pääsy-25 aukon suuntauksella tai muutoin siten, että huoltohenkilöstön käsiksi pääsy koneistoon ja sen yhteydessä oleviin laitteisiin on aina mahdollista. Thus, in cases where placed together into the required construction space of the shaft space and shaft wall 20 structure of the machinery space, a door or the like. Wicket or the access opening is no gap outwardly from a separate shaft through the opening in the wall, or for example arranged in the door frames stop means, it is preferable to arrange the placement of the parts of the machinery space visit - or the access aperture 25 or otherwise orientation so that maintenance personnel access to the machinery and associated equipment can always possible.

30 30

Claims (10)

 1. 98296 98296
 2. 1. Vetopyörähissi, jossa on hissijohteissa (10) hissikori (1,101), vastapainojohteissa (11) vastapaino (2), nostoköysistö 5 (3,103), johon hissikori ja vastapaino ovat hissikuilussa (17.117) ripustetut, ja käyttökoneistoyksikkö (6,106), joka käyttää käyttökoneistoyksikköön (6,106) liitettyä, nos-toköysistöön (3,103) vaikuttavaa vetopyörää (7,107), tunnettu siitä, että käyttökoneistoyksikkö (6,106) on sijoitettu joko 10 hissikuilussa (17,117) tai hissikuilussa ja hissikuilun seinä-rakenteessa (15, 115) olevassa koneistotilassa (9,109), joka on olennaisen erotettu seinämällä (14,114) muusta kuilutilasta. 1. Traction sheave elevator having guide rails (10) of the elevator car (1,101), counterweight (11), a counterweight (2), hoisting ropes 5 (3,103) on which the elevator car and counterweight in the elevator shaft (17 117), suspended, and a drive machine unit (6,106), which is driven by a drive mechanism unit (6,106) connected to the nos roping (3,103) of the active traction sheave (7,107), characterized in that the drive machine unit (6,106) is positioned at either 10 in the elevator shaft (17,117) or in the elevator shaft and the elevator shaft wall structure (15, 115) in the machine space (9,109) , which is substantially separated with a wall (14,114) from the rest of the shaft space.
 3. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen vetopyörähissi tunnettu 15 siitä, että koneistotila (9,109) on kokonaan hissikuilussa (17.117) . 2. Traction sheave elevator according to claim 1, characterized 15 in that the machine space (9,109) is completely within the elevator shaft (17.117).
 4. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen vetopyörähissi tunnettu siitä, että koneistotila (9,109) on rajattu hissikuilussa 20 (17,117) hissikuilun seinään (15,115) . 3. Traction sheave elevator according to claim 1 or 2, characterized in that the machine space (9,109) is limited to 20 in the elevator shaft (17,117) of the elevator shaft wall (15,115).
 5. 4. Jonkin edelläolevan patenttivaatimuksen mukainen vetopyörähissi tunnettu siitä, että koneistotila (9,109) on hissikuilun (17.117) alaosassa. 4. Traction sheave elevator according to any one of the preceding claims, characterized in that the machine space (9,109) is at the bottom of the elevator shaft (17.117). 25 25
 6. 5. Jonkin patenttivaatimuksen 1 tai 2 tai 3 mukainen vetopyörähissi tunnettu siitä, että koneistotila (9,109) on hissikuilun (17, 117) yläosassa. 5. Traction sheave elevator according to any one of claims 1 or 2 or 3, characterized in that the machine space (9,109) in the elevator shaft (17, 117) at the top. 30 6 . June 30. Jonkin edelläolevan patenttivaatimuksen mukainen vetopyörä hissi tunnettu siitä, että koneistotila (9,109) on sijoitettu hissikorin (1,101) liikeradallaan tarvitseman tilan tai sen jatkeen ja hissikuilun seinän (15,115) välissä. Traction sheave elevator according to any one of the preceding claims, characterized in that the machine space (9,109) is placed in the elevator car (1,101) on its path between the space needed or its extension and the elevator shaft wall (15,115).
 7. 7. Vetopyörähissin koneistotila tunnettu siitä, että koneis totila (9,109) on sijoitettu joko hissikuilussa (17,117) tai hissikuilussa ja hissikuilun seinärakenteessa (15, 115), si jaitsee kokonaan hissikuilun kanssa samalla puolella hissikui- l: 98296 lun seinän (15,115) hissikuilusta ulospäin olevaa pintaa ja on olennaisen erotettu seinämällä (14,114) muusta kuilutilasta. 7. The traction sheave of the elevator machine space characterized in that the PCs farm in (9,109) is placed in the elevator shaft (17,117) or in the elevator shaft and the elevator shaft wall structure (15, 115) sits flush completely the elevator shaft on the same side in the elevator L 98296 lun wall (15,115) of the elevator shaft outwardly the surface and is substantially separated with a wall (14,114) from the rest of the shaft space.
 8. 8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen koneistotila tunnettu siitä, 5 että koneistotila (9,109) on kaappimainen rakenne. Machine space according to claim 7 of 8 characterized in 5 that the machine space (9,109) is a cabinet type structure.
 9. 9. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen koneistotila tunnettu siitä, että koneistotilassa (9,109) hissin kojetaulun (8,108) edellyttämä tila on erotettuna käyttökoneiston (6,106) vaati- 10 masta tilasta. 9. Machine space according to claim 7 or 8, characterized in that the machine space (9,109) of the elevator on the instrument panel (8,108) required space is separated from the drive machinery (6,106) 10 from the space.
 10. 10. Patenttivaatimuksen 7,8 tai 9 mukainen koneistotila tunnettu siitä, että koneistotila (9,109) on verhoiltu ääntä absorboivalla materiaalilla. 10. Machine space according to claim 7,8 or 9, characterized in that the machine space (9,109) is lined with noise absorbing material. 98296 98296
FI946143A 1994-12-28 1994-12-28 Traction sheave elevator and the traction sheave elevator machinery space FI98296C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI946143A FI98296C (en) 1994-12-28 1994-12-28 Traction sheave elevator and the traction sheave elevator machinery space
FI946143 1994-12-28

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI946143A FI98296C (en) 1994-12-28 1994-12-28 Traction sheave elevator and the traction sheave elevator machinery space
DE1995619364 DE69519364T3 (en) 1994-12-28 1995-12-21 Traction sheave elevator and engine room for a traction sheave elevator
DE1995120246 DE719724T1 (en) 1994-12-28 1995-12-21 Traction elevator and engine room for a traction elevator
EP19950120246 EP0719724B2 (en) 1994-12-28 1995-12-21 Traction sheave elevator and machine space for a traction sheave elevator
DE1995619364 DE69519364D1 (en) 1994-12-28 1995-12-21 Traction elevator and engine room for a traction elevator
CNB95120159XA CN1155501C (en) 1994-12-28 1995-12-26 Draught-wheel type elevator and the machine room thereof
JP7351133A JP2877745B2 (en) 1994-12-28 1995-12-27 Machinery space for a traction sheave elevator and the traction sheave elevator

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI946143A0 FI946143A0 (en) 1994-12-28
FI946143A FI946143A (en) 1996-06-29
FI98296B FI98296B (en) 1997-02-14
FI98296C true FI98296C (en) 1997-05-26

Family

ID=8542074

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI946143A FI98296C (en) 1994-12-28 1994-12-28 Traction sheave elevator and the traction sheave elevator machinery space

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0719724B2 (en)
JP (1) JP2877745B2 (en)
CN (1) CN1155501C (en)
DE (3) DE69519364D1 (en)
FI (1) FI98296C (en)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0847955A1 (en) * 1996-12-13 1998-06-17 Inventio Ag Lift equipment
DE29704886U1 (en) * 1997-03-20 1997-05-15 Boll Rainer elevator
DE19718626C1 (en) * 1997-05-02 1999-01-21 Thyssen Aufzuege Gmbh Rope-driven elevator
ES2272055T3 (en) * 1998-02-26 2007-04-16 Otis Elevator Company Elevator system that has the drive motor situated between the elevator hood and the side wall of the elevator box.
US6247557B1 (en) 1998-04-28 2001-06-19 Kabushiki Kaisha Toshiba Traction type elevator apparatus
CN1128754C (en) * 1998-07-16 2003-11-26 三菱电机株式会社 Elevator controller
US7874404B1 (en) 1998-09-29 2011-01-25 Otis Elevator Company Elevator system having drive motor located between elevator car and hoistway sidewall
US7299896B1 (en) 1998-09-29 2007-11-27 Otis Elevator Company Elevator system having drive motor located adjacent to hoistway door
JP3528668B2 (en) * 1999-03-24 2004-05-17 株式会社日立製作所 Elevator control device
US6095288A (en) * 1999-04-22 2000-08-01 Otis Elevator Company Pit-less elevator
JP2001039643A (en) * 1999-08-03 2001-02-13 Teijin Seiki Co Ltd Elevator
AT306455T (en) 1999-08-19 2005-10-15 Inventio Ag Elevator with a drive unit arranged in an elevator
EP1081086B1 (en) * 1999-08-19 2005-10-12 Inventio Ag Liftarrangement with a drive unit positioned in the liftshaft
ES2156833B1 (en) * 1999-10-15 2002-04-01 Autur S A Elevator improved.
EP1151955B1 (en) * 1999-12-06 2007-06-27 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Elevator device
AUPQ488799A0 (en) * 1999-12-24 2000-02-03 Liftronic Pty Ltd Pocket motor room for lift machinery
ITMI20012558A1 (en) 2001-12-04 2003-06-04 L A Consulting S A S Di Sara F Elevator cabin with guided in a hoistway, machine roomless
US7178636B2 (en) 2003-03-25 2007-02-20 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Elevator system
EP1547961B2 (en) * 2003-12-23 2010-12-01 ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH Drive unit for elevator
DE102005002607A1 (en) * 2005-01-20 2006-08-10 System Antriebstechnik Dresden Gmbh Elevator, with a cabin riding between guide rails, has the machine and emergency brake in a cube structure mounted at the top of the shaft with an angle carrier at the shaft wall and roof
CN100519389C (en) 2005-05-25 2009-07-29 上海三菱电梯有限公司 Control device of elevator
JP4770303B2 (en) * 2005-07-12 2011-09-14 三菱電機株式会社 Elevator equipment
KR101022798B1 (en) * 2010-07-01 2011-03-17 새한엘리베이터 주식회사 Elevator having a small size machine room structure

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1032496B (en) * 1954-01-18 1958-06-19 Joseph Tepper Maschinenfabrik Lift system for traction drive
US2835345A (en) * 1954-09-14 1958-05-20 Montgomery Elevator Elevator
JPS60106779A (en) * 1983-11-11 1985-06-12 Hitachi Ltd Lifting gear for elevator
FR2609974B1 (en) * 1987-01-27 1993-02-26
JPH0336184A (en) * 1989-06-30 1991-02-15 Toshiba Corp Home elevator
JPH0450297U (en) * 1990-09-03 1992-04-28
FI94123C (en) * 1993-06-28 1995-07-25 Kone Oy Pinion Elevator
FI93632C (en) * 1993-06-28 1995-05-10 Kone Oy Traction sheave elevator
JP3152034B2 (en) * 1993-10-28 2001-04-03 三菱電機株式会社 Traction sheave elevator equipment

Also Published As

Publication number Publication date
DE69519364D1 (en) 2000-12-14
JPH08231163A (en) 1996-09-10
DE69519364T2 (en) 2001-03-29
FI946143D0 (en)
CN1133261A (en) 1996-10-16
FI946143A0 (en) 1994-12-28
FI946143A (en) 1996-06-29
CN1155501C (en) 2004-06-30
EP0719724B1 (en) 2000-11-08
JP2877745B2 (en) 1999-03-31
DE719724T1 (en) 1998-04-30
EP0719724B2 (en) 2005-08-31
FI98296B (en) 1997-02-14
DE69519364T3 (en) 2006-05-11
EP0719724A1 (en) 1996-07-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2132822T5 (en) Traction pulley elevator.
US5490578A (en) Structure for attaching elevator machinery in a building
FI96198B (en) Pinion Elevator
CA2126122C (en) Traction sheave elevator with drive machine below
DE69927565T2 (en) Arrangement of the control system
US7267200B2 (en) Elevator with compact rope suspension
CN1244485C (en) Traction-wheel type elevator, elevator cage and its suspension method and the use of angle pulley
DE69936399T2 (en) Aufzugsgeraet
US5823298A (en) Traction sheave elevator
US5906251A (en) Traction sheave elevator
US7293631B2 (en) Machine room-less elevator
KR100326109B1 (en) Elevator having governor
JP3101176B2 (en) Equipment and machinery Release of the opening in the wall of the elevator shaft
CN1289379C (en) Elevator device
AU781697B2 (en) Cable elevator
CN1143043A (en) Attached lift
KR100330286B1 (en) Elevator system
CN1187254C (en) Elevator without machine room
CN1180970C (en) Inspection opening elevator
CN101486428B (en) Elevator system
HU223907B1 (en) Wire pulley lift
JP2000247560A (en) Elevator device
EP1972591B1 (en) Elevator apparatus
CN1205106C (en) Elevator system having no machine room
CA2310184A1 (en) Traction sheave elevator, hoisting unit and machine space

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Owner name: KONE OY

BB Publication of examined application
MA Patent expired