DK200500212U3 - Bicycle trailer for passenger transport - Google Patents

Bicycle trailer for passenger transport Download PDF

Info

Publication number
DK200500212U3
DK200500212U3 DK200500212U DKBA200500212U DK200500212U3 DK 200500212 U3 DK200500212 U3 DK 200500212U3 DK 200500212 U DK200500212 U DK 200500212U DK BA200500212 U DKBA200500212 U DK BA200500212U DK 200500212 U3 DK200500212 U3 DK 200500212U3
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
bicycle
trailer
bicycle trailer
bike
coupling
Prior art date
Application number
DK200500212U
Other languages
Danish (da)
Inventor
Jensen Bjarne
Original Assignee
Hean Cyklen Aps
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hean Cyklen Aps filed Critical Hean Cyklen Aps
Priority to DK200500212U priority Critical patent/DK200500212U3/en
Application granted granted Critical
Publication of DK200500212U3 publication Critical patent/DK200500212U3/en

Links

Description

DK 2005 00212 U3DK 2005 00212 U3

i DK 2005 00212 U3in DK 2005 00212 U3

Cykelanhænger til persontransportBicycle trailer for passenger transport

Denne frembringelse angår en cykelanhænger til persontransport. Cykelanhængeren er af den type, som er koblet til en trækkende cykel gennem et koblingsled. Cykelanhængeren er endvidere udstyret med eget pedaldrev, således at den person, der sidder på anhængeren, kan bidrage til cykelsættets fælles fremdrift.This provision relates to a bicycle trailer for passenger transport. The bicycle trailer is of the type that is coupled to a towing bicycle through a coupling link. The bike trailer is also equipped with its own pedal drive, so that the person sitting on the trailer can contribute to the bicycle set's common momentum.

Det er velkendt at koble en tohjulet anhænger til en cykel for transport af gods eller varer af forskellig art. Også til transport af mindre børn benyttes sådanne cykelanhængere, hvilke da er udstyret med et sæde og ofte også en skærmende overdækning. Koblingen mellem cyklen og anhængeren udgøres af et kugleled, således at den trækkende cykel bevarer en fri bevægelighed i sideretningen (sidehældning).It is well known to connect a two-wheeled trailer to a bicycle for the transport of goods or goods of various kinds. Also for the transport of smaller children such bicycle trailers are used, which are then equipped with a seat and often also a protective cover. The coupling between the bike and the trailer is a ball joint, so that the towing bike maintains free movement in the lateral direction (side tilt).

Der kendes også enkelthj ulede cykel anhængere, hvilke går under fællesbetegnelsen efterløbere. Efterløbere beregnet til persontransport er sædvanligvis udstyret med pedaler, således at den person, der sidder på efterløberen, kan bidrage til kørslen ved at træde i pedalerne. En enkelthjulet cykelanhænger er i modsætning til en tohjulet anhænger koblet til den trækkende cykel gennem et vridningsstift drejeled. Dette drejeled bevirker, at cykel og efterløber til stadighed indtager samme vinkel i forhold til lodret, dvs at de to dele i cykelsættet i realiteten er stift (vridningsstift) forbundet med hinanden. Arrangementet er påkrævet, eftersom den enkelthjulede cykelanhænger ikke i sig selv er sidestabil. Drejeleddet tillader derimod en drejning omkring en lodret akse mellem cykel og efterløber, således at cykelsættet opnår den fornødne manøvredygtighed i sving.Single-wheeled bicycle trailers are also known, which go under the common name of trailers. Pedestrians designed for passenger transport are usually equipped with pedals, so that the person sitting on the pedestal can contribute to the run by stepping on the pedals. Unlike a two-wheeled trailer, a single-wheel bicycle trailer is coupled to the towing bicycle through a pivot pin swivel. This rotary joint causes the bicycle and the runner to always take the same angle with respect to the vertical, that is, the two parts of the bicycle set are in fact rigid (torsion pin) connected to each other. The arrangement is required since the single-wheel bike trailer is not in itself stable. The pivot joint, on the other hand, allows rotation about a vertical axis between the bike and the runner, so that the bike set achieves the required maneuverability in turns.

Cykelanhængere af den enkelthjulede type udgør et prisbilligt alternativ til egentlige tandemcykler, og benyttes ofte i børnestørrelse, således at selv mindre børn, som endnu ikke har lært at cykle eller som ikke er "trafiksikre’’ kan komme med på cykeltur. I voksenstørrelse benyttes cykelefterløbere blandt andet til personer med handicap af den ene eller anden art, eksempelvis synshandicap eller bevægelseshandicap. Cyklingen foregår da med en "pilot-cyklist” på den trækkende cykel og den handicappede på anhængeren.Bicycle trailers of the single-wheeled type provide an inexpensive alternative to actual tandem bikes, and are often used in children size, so that even smaller children who have not yet learned to ride or who are not "road-safe" can join a bike ride. For example, for people with disabilities of one kind or another, such as visual impairment or mobility impairment, the cycling takes place with a "pilot cyclist" on the towing bicycle and the disabled person on the trailer.

Det forhold, at den enkelthjulede cykelanhænger er vridningsstift koblet til den trækkende cykel indebærer imidlertid, at den person, som sidder på anhængeren, nødvendigvis må være i stand til at holde balancen på normal måde. Hvis passageren (anhænger-cyklisten) ikke har balanceevne, vil han eller hun påvirke balancen på cykelsættet negativt og dermed gøre kørslen usikker, I værste fald kan en svigtende balanceevne bringe cykelsættet til væltning. Handicappede personer med nedsat eller manglende balanceevne er derfor afskåret fra at deltage i cyklingen som beskrevet.However, the fact that the single-wheel bicycle trailer is twisted pin coupled to the tow bike means that the person sitting on the trailer must necessarily be able to maintain balance in the normal way. If the passenger (trailer-cyclist) does not have balance ability, he or she will adversely affect the balance of the bicycle set and thus make driving unsafe. Disabled persons with reduced or imbalanced ability are therefore prevented from participating in cycling as described.

Med det formål, at afhjælpe denne ulempe foreslås det ifølge opfindelsen, at indrette cykelanhængeren med to hjul, som er placeret ved siden af hinanden i passende indbyrdes afstand, således at cykeianhængeren i sig selv er sidestabil (væltesikker). Anhængeren ifølge opfindelsen har endvidere pedaldrev, således at den person, der sidder på anhængeren, kan bidrage til cykelsættets fremdrift ved at træde i pedalerne.In order to alleviate this disadvantage, it is proposed according to the invention to arrange the bicycle trailer with two wheels which are located next to each other at a suitable distance from one another, so that the cycling trailer itself is laterally stable (overturned). The trailer according to the invention also has pedal drives, so that the person sitting on the trailer can contribute to the propulsion of the bicycle set by stepping on the pedals.

En cykelanhænger efter dette princip udmærker sig ved at kunne benyttes af personer med bevægelseshandicap af den art, som gør personerne ude af stand til at holde 2 DK 2005 00212 U3 balancen på normal måde på en cykel. Cykelanhængeren er i sig selv sidestabil, dvs sikret mod at vælte, og den trækkende cykel har takket være kugleledskoblingen fri bevægelighed i sideretningen. Den frie bevægelighed betyder, at cyklisten på den trækkende cykel i henseende til svingbevægelser og balance kan agere som vanligt på en cykel.A bicycle trailer according to this principle is distinguished by being able to be used by persons with disabilities of the kind that make the persons unable to keep their balance on a bicycle in the normal way. The bike trailer is in itself side-stable, ie secured against overturning, and the towing bike has free movement in the lateral direction thanks to the ball joint. The free movement means that the cyclist on the towing bike in terms of swing movements and balance can act as usual on a bicycle.

Cykelanhængeren er på i og for sig kendt måde konstrueret med et rørstel, som har en fremad rettet trækstang, der er ført op over baghjulet / bagagebæreren på den trækkende cykel. Trækstangen er afsluttet i en kugleleds-kobling, hvis ene part er påspændt saddelpinden på cyklen. Cykelanhængerens sæde er placeret i passende afstand foran hjulene, hvilke befinder sig bagerst på anhængeren. Cykelanhængeren er på sædvanlig måde udstyret med skærme over hjulene, kædeskærm, bagagebærer, lys og reflekser, etc, og kan som ekstraudstyr være forsynet med særlig rygstøtte og fikseringsbælte til brug for en bevægelseshandicappet bruger.The bicycle trailer is constructed in a manner known per se with a tubular frame which has a forward-facing drawbar which is raised above the rear wheel / luggage carrier on the towing bicycle. The drawbar is completed in a ball joint coupling, one of which is attached to the saddle pin on the bike. The seat of the bicycle trailer is located at a suitable distance in front of the wheels, which are at the rear of the trailer. The bicycle trailer is usually equipped with wheels above the wheels, chain guard, luggage carrier, lights and reflectors, etc., and can be equipped with optional backrest and fixing belt for use by a disabled user.

Frembringelsen og specielt fordelagtige udførelsesformer og detaljer ved denne forklares nærmere i enkeltheder i det følgende under henvisning til figurerne på tegningen.The invention and particularly advantageous embodiments and details thereof are explained in more detail below with reference to the figures in the drawing.

Fig. 1 viser en cykelanhænger af efterløbertypen i en foretrukken udførelsesform ifølge opfindelsen, set fra siden.FIG. 1 is a side view of a bicycle trailer of the preferred type according to the invention.

Fig. 2 samme set ovenfra,FIG. 2 the same from above,

Fig. 3 samme set bagfra,FIG. 3 the same from behind,

Fig. 4 efterløberens koblingsanordning vist særskilt i forstørret sidebillede, og Fig. 5 det tilhørende koblingsbeslag beregnet til montering på saddelpinden på trækcykeln, vist særskilt.FIG. 4 shows the coupling device of the runner shown separately in an enlarged side view, and FIG. 5 shows the associated coupling bracket intended for mounting on the saddle pin on the towing cycle, shown separately.

I den på tegningens fig. 1-3 viste udførelsesform består cykelanhængeren i det væsentlige af et stel 1, et højre hjul 2, et venstre hjul 3, et kædedrev 4 med pedaler 5, et sæde 6, et styr 7 og en bagagebærer 8. En stænkskærm beregnet for stænk fra baghjulet på trækcyklen er angivet med 9. Hjulskærme i øvrigt, kædeskærm og andet udstyr på cykelanhængeren såsom lys og reflekser, er ikke vist på tegningen.In the FIG. 1-3, the bicycle trailer consists essentially of a frame 1, a right wheel 2, a left wheel 3, a chain drive 4 with pedals 5, a seat 6, a handlebar 7 and a luggage carrier 8. A splash guard intended for splashing from the rear wheel of the tow bike is indicated by 9. Other wheel guards, chain guard and other equipment on the bike trailer such as lights and reflectors are not shown in the drawing.

Stellet 1 er et sædvanligt rørstel, som i cykelanhængerens fremadrettede ende danner en aflang, bueformet trækstang 10, der er afsluttet i en trækkobling 11. Trækstangen er formet og dimensioneret således, at den kan føres frit op over baghjulet / bagagebæreren på den trækkende cykel til et på cyklens saddelpind dér fastgjort koblingsbeslag 12, se fig. 5. Trækkoblingen 11 er en standard kugleledskobling, som giver den fornødne bevægelsesfrihed mellem anhængeren og trækcyklen.The frame 1 is a conventional pipe frame which forms at the forward end of the bicycle trailer an elongated, arc-shaped drawbar 10, which is terminated in a tow coupling 11. The towbar is shaped and dimensioned so that it can be freely raised over the rear wheel / luggage carrier of the tow bike. a coupling bracket 12 attached to the bicycle saddle pin, see fig. 5. The tow coupling 11 is a standard ball joint coupling which provides the required freedom of movement between the trailer and the towing cycle.

( den bagerste ende af cykelanhængeren danner rørstellet 1 en gaffelformet ramme 13, hvori den fælles aksel 14 for hjulene 2 og 3 er indsat. Akslen 14, som er rettet vinkelret på cykelanhængerens længderetning (kørselsretning), er lejret i to flangelejeenheder (kuglelejer) 15, der er monteret på rammens 13 to lodrette gaffelender 13a og 13b.(the rear end of the bicycle trailer 1, the tubular frame 1 forms a fork-shaped frame 13 into which the common shaft 14 for the wheels 2 and 3 is inserted. The shaft 14, which is perpendicular to the longitudinal direction (direction of travel of the bicycle trailer), is mounted in two flange bearing units (ball bearings) 15 mounted on the two vertical fork ends 13a and 13b of the frame 13.

Akslen 14 er forsynet med et lille kædehjul 16, der indgår i kædedrevet 4. Dvs at akslen 14 drives via kædetrækket 4 fra pedalerne 5.The shaft 14 is provided with a small sprocket 16 which is included in the chain drive 4. That is, the shaft 14 is driven via the chain drive 4 from the pedals 5.

DK 2005 00212 U3DK 2005 00212 U3

Det ene af hjulene 2, 3 er drejefast monteret på akslen 14, det andet hjul er forsynet med friløb. Det fast monterede hjul fungerer således som drivhjul, når den person, der sidder på anhængeren, træder i pedalerne.One of the wheels 2, 3 is pivotally mounted on the shaft 14, the other wheel is provided with free running. The fixed mount wheel thus acts as a drive wheel when the person sitting on the trailer pulls on the pedals.

Sadlen 6 er monteret på en højdeindstillelig saddelpind 17, og styret 7 er indstilleligt fastspændt på trækstangen 10 i passende afstand foran sædet. Bagagebæreren 8 og stænkskærmen 9 skal ikke forklares nærmere her, ligesom det er underforstået, at cykelanhængeren er udstyret med hjulskærme, kædeskærm, lys og reflekser efter sædvanlig standard. Trækkoblingen 11 er som nævnt en strandard-kugleledskobling bestående afen skålformet koblingsende 17 på cykelanhængeren, og et til denne koblingspart hørende koblingsbeslag 12 forsynet med trækkugle 18 og fjederaktiveret sikringspal 19, se fig. 4 og 5. Koblingsbeslaget 12 er beregnet til påspænding på trækcyklens saddelpind v hj af et ikke vist spændebeslag.The saddle 6 is mounted on a height-adjustable saddle pin 17 and the guide 7 is adjustably fastened to the drawbar 10 at a suitable distance in front of the seat. The luggage carrier 8 and the splash guard 9 need not be explained further here, as it is understood that the bike trailer is equipped with wheel guards, chain guard, lights and reflectors to the usual standard. The pull coupling 11 is, as mentioned, a stranded ball joint coupling consisting of a cup-shaped coupling end 17 on the bicycle trailer, and a coupling bracket 12 associated with this coupling part, provided with a pull ball 18 and spring-activated securing pawl 19, see fig. 4 and 5. The coupling bracket 12 is intended for clamping on the saddle pin of the towing cycle using a clamping bracket not shown.

Opfindelsen er ikke begrænset til den på tegningen viste og ovenfor beskrevne udførelsesform. Andre materialekombinationer, andre detailudformninger og andre konstruktive løsninger for cykelanhængerens enkelte bestanddele er tænkelige indenfor rammerne af denne opfindelse, ligesom anvendelsen af cykelanhængeren kan tænkes udvidet til andre områder end det anførte.The invention is not limited to the embodiment shown and described in the drawing. Other material combinations, other retail designs and other constructive solutions for the individual components of the bicycle trailer are conceivable within the scope of this invention, and the use of the bicycle trailer may be extended to areas other than those stated.

DK 2005 00212 U3 ΛDK 2005 00212 U3 Λ

BRUGSMODELKRAVUTILITY MODEL REQUIREMENTS

1. Cykelanhænger til persontransport, og nærmere bestemt af den art, som er koblet til en trækkende cykel gennem et koblingsled (11, 12), og er udstyret med pedaldrev (4, 5) for assistance til cykelsættets fælles fremdrift, kendetegnet ved, at cykelanhængeren er udstyret med to hjul (2, 3), som er placeret ved siden af hinanden i en indbyrdes afstand, der er tilstrækkelig til at give cykelanhængeren sidestabilitet, og at pedaltrækket (4, 5) er koblet til i det mindste det ene af disse hjul, 2. Cykelanhænger ifølge krav 1, kendetegnet ved, at koblingsleddet (11,12) er indrettet som et drejeled med fri drejelighed i tre akseretninger (vandret langsgående akse, vandret tværgående akse og lodret akse), således at koblingsleddet alene overfører kræfter på langs, dvs trækkende og trykkende kræfter, mellem cyklen og den tilkoblede cykelanhænger, 3. Cykelanhænger ifølge krav 1, kendetegnet ved, at koblingsleddet (11, 12) er et kugleled.Bicycle trailer for passenger transport and, more specifically, of the type coupled to a towing bicycle through a coupling link (11, 12) and equipped with pedal drives (4, 5) for assistance with the common propulsion of the bicycle set, characterized in that: the bicycle trailer is equipped with two wheels (2, 3) which are located next to each other at a distance sufficient to give the bicycle trailer side stability and that the pedal pull (4, 5) is coupled to at least one of the these wheels, 2. A bicycle trailer according to claim 1, characterized in that the coupling link (11, 12) is arranged as a freely rotating link in three axes (horizontal longitudinal axis, horizontal transverse axis and vertical axis), so that the coupling link alone exerts forces longitudinal, i.e. pulling and pushing forces, between the bicycle and the connected bicycle trailer, 3. A bicycle trailer according to claim 1, characterized in that the coupling link (11, 12) is a ball joint.

4. Cykelanhænger ifølge krav 1, kendetegnet ved, at pedalerne (5) har kædetræk (4) til det ene hjul (2. 3), og at det andet hjul er forsynet med friløb.Bicycle trailer according to claim 1, characterized in that the pedals (5) have chain pulls (4) for one wheel (2.3) and the other wheel is provided with a freewheel.

5. Cykelanhænger ifølge krav 1, kendetegnet ved, at være udrustet med et sæde (6) og et på stellet (1) fast monteret, dvs ikke drejebart, cykelstyr (7), som danner greb for hænderne.A bicycle trailer according to claim 1, characterized in that it is equipped with a seat (6) and a bicycle handle (7) fixedly fixed to the frame (1), which provides a grip for the hands.

6. Cykelanhænger ifølge krav 1, kendetegnet ved, at stellet (1) på i og for sig kendt måde er indrettet med en fremad i kørselsretningen rettet trækstang (10), der er ført op over baghjulet / bagagebæreren på den trækkende cykel til et på cyklen fastgjort koblingsbeslag (12), og at cykelanhængerens sæde (6) er placeret i passende afstand foran hjulene (2, 3).Bicycle trailer according to claim 1, characterized in that the frame (1) is arranged in a manner known per se in the direction of travel (10) directed over the rear wheel / luggage carrier of the towed bike to a the bicycle attaches clutch bracket (12) and the seat of the bicycle trailer (6) is located at a suitable distance in front of the wheels (2, 3).

7. Cykelanhænger ifølge krav 6, kendetegnet ved, at det nævnte koblingsbeslag (12), der udgør den ene part af en kugleledskobling (11, 12), er påspændt saddelpinden på trækcyklen.A bicycle trailer according to claim 6, characterized in that said coupling bracket (12), which forms one part of a ball joint coupling (11, 12), is secured to the saddle pin on the towing cycle.

8. Cykelanhænger ifølge krav 1, kendetegnet ved, at være udstyret med skærme over hjulene, kædeskærm, bagagebærer (8), lys og reflekser, etc, således at cykelanhængeren overholder færdselslovens bestemmelser vedrørende sikkerhedsudstyr.A bicycle trailer according to claim 1, characterized in that it is equipped with screens over the wheels, chain guard, luggage carrier (8), lights and reflectors, etc., so that the bicycle trailer complies with the provisions of the Road Safety Act.

9. Cykelanhænger ifølge krav 1, kendetegnet ved, at være udstyret med rygstøtte og fikseringsbælte til brug for en bevægelseshandicappet bruger.A bicycle trailer according to claim 1, characterized in that it is equipped with a backrest and fixing belt for use by a disabled person.

DK 2005 00212 U3DK 2005 00212 U3

DK 2005 00212 U3 rDK 2005 00212 U3 r

DK200500212U 2005-09-15 2005-09-15 Bicycle trailer for passenger transport DK200500212U3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200500212U DK200500212U3 (en) 2005-09-15 2005-09-15 Bicycle trailer for passenger transport

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200500212U DK200500212U3 (en) 2005-09-15 2005-09-15 Bicycle trailer for passenger transport

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DK200500212U3 true DK200500212U3 (en) 2005-10-14

Family

ID=35196639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK200500212U DK200500212U3 (en) 2005-09-15 2005-09-15 Bicycle trailer for passenger transport

Country Status (1)

Country Link
DK (1) DK200500212U3 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3890330B2 (en) Folding bike
US20100237582A1 (en) Folding recumbent vehicle
US4248448A (en) Bicycle enabling a substantially full length prone riding position
SK284821B6 (en) Universal folding bicycle
CA2603955A1 (en) Dual-posture electric assist bicycle
US8157279B2 (en) Trailing cycle
US20150035248A1 (en) Extendable bicycle
US6840527B1 (en) Tricycle with geared auxiliary steering mechanism
KR100920263B1 (en) Folding bicycle
US8672075B1 (en) Vehicle assembly
US6659488B1 (en) Tricycle
US10435102B2 (en) Recumbent bicycle with direct underseat steering
US3866945A (en) Recreational vehicle
US5342074A (en) Dual recumbent vehicle
US7938426B2 (en) Vehicle stabilization apparatus and vehicle formed therewith
DK200500212U3 (en) Bicycle trailer for passenger transport
US20070252356A1 (en) Combination bicycle and scooter
US20130334789A1 (en) Bicycle Having Hammock-Style Seat
RU2391244C1 (en) Bicycle
US5727801A (en) Tandem tricycle
KR20140124580A (en) Front wheel drive type recumbent bicycle
US20070085298A1 (en) Bicycle improved with two front wheels
US6527290B1 (en) Recumbent bicycle and apparatus for forming same
CA2233696C (en) Dual seat two wheel drive bicycle
WO2000068065A1 (en) Bicycle with passenger seat

Legal Events

Date Code Title Description
UBP Utility model lapsed