BE861531A - Electrostatic recording head and method of manufacturing the same - Google Patents

Electrostatic recording head and method of manufacturing the same

Info

Publication number
BE861531A
BE861531A BE183188A BE183188A BE861531A BE 861531 A BE861531 A BE 861531A BE 183188 A BE183188 A BE 183188A BE 183188 A BE183188 A BE 183188A BE 861531 A BE861531 A BE 861531A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
lt
gt
emi id
plates
conductor tracks
Prior art date
Application number
BE183188A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Belge Lampes Mat Electr Mble
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Belge Lampes Mat Electr Mble filed Critical Belge Lampes Mat Electr Mble
Priority to BE183188A priority Critical patent/BE861531A/en
Priority to BE861531 priority
Publication of BE861531A publication Critical patent/BE861531A/en
Priority claimed from CA317,187A external-priority patent/CA1099327A/en
Priority claimed from US06/233,425 external-priority patent/US4372045A/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
  • H05K3/00Apparatus or processes for manufacturing printed circuits
  • H05K3/40Forming printed elements for providing electric connections to or between printed circuits
  • H05K3/403Edge contacts; Windows or holes in the substrate having plural connections on the walls thereof
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
  • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, e.g. INK-JET PRINTERS, THERMAL PRINTERS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
  • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
  • B41J2/385Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective supply of electric current or selective application of magnetism to a printing or impression-transfer material
  • B41J2/39Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective supply of electric current or selective application of magnetism to a printing or impression-transfer material using multi-stylus heads
  • B41J2/395Structure of multi-stylus heads
  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
  • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
  • H05K2201/03Conductive materials
  • H05K2201/0332Structure of the conductor
  • H05K2201/0364Conductor shape
  • H05K2201/0379Stacked conductors
  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
  • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
  • H05K2201/09Shape and layout
  • H05K2201/09145Edge details
  • H05K2201/0919Exposing inner circuit layers or metal planes at the side edge of the PCB or at the walls of large holes
  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
  • H05K3/00Apparatus or processes for manufacturing printed circuits
  • H05K3/0011Working of insulating substrates or insulating layers
  • H05K3/0044Mechanical working of the substrate, e.g. drilling or punching
  • H05K3/0052Depaneling, i.e. dividing a panel into circuit boards; Working of the edges of circuit boards
  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
  • H05K3/00Apparatus or processes for manufacturing printed circuits
  • H05K3/46Manufacturing multilayer circuits
  • H05K3/4611Manufacturing multilayer circuits by laminating two or more circuit boards
  • H05K3/4614Manufacturing multilayer circuits by laminating two or more circuit boards the electrical connections between the circuit boards being made during lamination

Description


  <EMI ID=1.1> <EMI ID = 1.1> 

 VOOR HET VERVAARDIGEN DAARVAN. FOR PRODUCING THE SAME.

 
 <EMI ID=2.1> <EMI ID = 2.1> 

 
 welke schrijfelektroden bestaan uit de aan een rand van recording electrodes which consist of the at one edge of

 
 de plaat eindigende, onderling evenwijdige eindgedeelten van the plate-ending, mutually parallel end portions of

 
 de geleidersporen, en op een schrijfkop die met deze werk- the conductor tracks, and to a write head which, with this work

 
 wijze, is vervaardigd.- manner, it is vervaardigd.-

 
 Een belangrijk probleem bij het vervaardigen van A major problem in the manufacture of

 
 elektrostatische schrijfkoppen is, dat enerzijds de afstand electrostatic write head is that, on the one hand, the distance

 
 tussen de elektroden zo klein mogelijk moet zijn teneinde between the electrodes should be as small as possible in order

 
 een duidelijk leesbaar schrift, respectievelijk een groot a clearly readable script, respectively, a large

 
 oplossend vermogen van het gedrukte beeld te verkrijgen, resolution of obtaining the printed image,

 
 terwijl anderzijds voor het aansluiten van elektroden aan . while on the other hand for the connection of electrodes.

 
 <EMI ID=3.1> <EMI ID=4.1> <EMI ID = 3.1> <EMI ID = 4.1> 

 
 met dicht bi j elkaar liggende geleidersporen die de with dense j bi-apart conductor tracks which the

 
 <EMI ID=5.1> <EMI ID = 5.1> 

 
 worden de smalle uiteinden naast elkaar geplaatst, zodat de elektroden op een lijn komen te liggen, terwijl de brede the narrow ends are placed next to each other, so that the electrodes come to lie on one line, while the wide

 
 <EMI ID=6.1> <EMI ID = 6.1> 

 
 het strookvormige gebied liggende delen van de geleiderspor en onderling evenwi jdig verlopen, dat het substr aat in:. the strip-shaped region lying parts of the geleiderspor and mutually evenwi jdig expired, that the substr ate in :.

 
 <EMI ID=7.1> <EMI ID = 7.1> 

 
 vormige gebied verlopende , loodrecht op de in dat gebied liggende delen van de geleidersporen staande scheidingsli jn, en dat de beide platen om de scheidingslijn gedraaid worden, zodat de van geleidersporen voorziene zijden naar elkaar toegekeerd worden, waarbij ter plaatse van de ver-bindingsgeleiders een isolerende laag tussen de platen shaped region extending perpendicular to the in that area exposed parts of the conductor tracks standing scheidingsli jn, and in that the two plates are rotated about the dividing line, so that the conductor tracks provided side to be facing each other, wherein at the location of the far-bonding conductors a insulating layer between the plates

 
 <EMI ID=8.1> <EMI ID = 8.1> 

 
 lijke afstanden van elkaar gelegen, aan een rand van de plaat eindigende, onderling evenwijdige geleiderstroken actual distances from each other, at one edge of the plate-ending, of mutually parallel conductor strips

 
 <EMI ID=9.1> <EMI ID = 9.1> 

 
 liggende geleiderstroken er een zich voortzet in een verbindingsgeleider, terwijl de andere een lengte heeft die slechts enkele malen zijn breedte bedraagt, welke platen side conductor strips there is a continues into a connecting conductor, while the other has a length which amounts to only a few times its width, which plates

 
 <EMI ID=10.1> <EMI ID = 10.1> 

 
 ligt met uitzondering van een der buitenste geleiderstroken van elke plaat, welke geleiderstroken een ri j onderling evenwijdige schri jfelektroden vormen, terwijl zich is situated with the exception of one of the outer conductor strips from each plate, said conductor strips forming a mutually parallel ri j typew jfelektroden, while there is

 
 <EMI ID=11.1> tussen de beide platen bevindt. <EMI ID = 11.1> between the two plates is located. 

 
 <EMI ID=12.1> voer ingsvoorbeeld van een schrijfkop volgens de uitvinding, <EMI ID=13.1> <EMI ID=14.1> <EMI ID = 12.1> type ingsvoorbeeld of a write head according to the invention, <EMI ID = 13.1> <EMI ID = 14.1> 

 
 met gedrukte bedrading. printed circuit board. Zij zijn in het in fig. 1 afgebeelde uitvoeringsvoorbeeld ter plaatse van het gebied 5, They are in the FIG. 1 embodiment shown at the location of the region 5,

 
 <EMI ID=15.1> <EMI ID = 15.1> 

 
 het gebied 5 liggende delen van de sporen 3 vormen verbindingsgeleiders. the region 5, portions of the tracks 3 forming connecting conductors. Zij verbinden de delen 9 met niet getekende aansluitingen, bijvoorbeeld soldeerplaatsen of gemetalliseerde gaten in het substraat 1 (niet getekend). They connect the parts 9 by not shown connections, for instance soldering joints or metallized holes in the substrate 1 (not shown).

 
 Fig. Fig. 1 toont duidelijk, dat de afstand tussen de sporen 3 buiten-het gebied 5 liet dubbele is van de afstand tussen 1 clearly shows that the distance between the tracks 3-outside the area 5 had twice the distance between

 
 <EMI ID=16.1> <EMI ID = 16.1> 

 
 <EMI ID=17.1> <EMI ID = 17.1> 

 
 <EMI ID=18.1> <EMI ID = 18.1> 

 
 <EMI ID=19.1> <EMI ID = 19.1> 

 
 <EMI ID=20.1> <EMI ID = 20.1> 

 
 tisch perfekt. aromatic perfect.

 
 Tussen de beide platen 15 en 17 wordt ter plaatse Between the two plates 15 and 17 is on the ground

 
 <EMI ID=21.1> <EMI ID = 21.1> 

 
 vormen, een isolerende laag 27 geplaatst, waarna het geheel bijvoorbeeld met een geschikte lijm met elkaar verbonden wordt. form, an insulating layer 27, after which the whole is connected to, for example, a suitable adhesive with each other. Fig. Fig. 2 toont de zo ontstane schrijfkop in dwarsdoorsnede. 2 shows the thus formed recording head in cross section. De verdikte geleiderstroken 21 en 23 vormen The thickened conductor strips 21 and 23 form

 
 <EMI ID=22.1> <EMI ID = 22.1> 

 
 op een registratiedrager 31 kan aanbrengen. can be applied to a record carrier 31.

 
 Het substraat 1 kan bijvoorbeeld bestaan uit met glasvezels versterkte epoxyhars, voorzien van koper- For example, the substrate 1 may consist of glass fiber-reinforced epoxy resin, provided with copper

 
 <EMI ID=23.1> <EMI ID = 23.1> 

 
 <EMI ID=24.1> <EMI ID=25.1> <EMI ID = 24.1> <EMI ID = 25.1> 

 
 <EMI ID=26.1> <EMI ID = 26.1> 

 
 Het is ook mogelijk, elektroden met een kleinere dwarsdoorsnede te malcen door de extra metaallaag 11 niet It is also possible, electrodes with a smaller cross-section to malcen by the additional metal layer 11 is not

 
 <EMI ID=27.1> <EMI ID = 27.1> 

 
 van de verbindingsgeleiders toch enige afstand tussen de of the connecting conductors still some distance between the

 
 <EMI ID=28.1> <EMI ID = 28.1> 

 
 capacitieve koppeling tussen nabi j elkaar gelegen verbindingsgeleiders van de twee platen te voorkomen. capacitive coupling between Nabi j to prevent by-side connecting conductors of the two plates. Hiertoe For this purpose,

 
 <EMI ID=29.1> <EMI ID = 29.1> 

 
 Een andere mogelijkheid is voor de platen 15 en 17 een flexibele kunststoffolie te kiezen, zoals in Fig. Another possibility is for the plates 15 and 17 is a flexible plastic film to choose, as shown in Fig. 4 is weergegeven. 4 is displayed. De platen liggen dan ter plaatse The plates are located than at the location

 
 <EMI ID=30.1> <EMI ID = 30.1> 

 
 verschillende richtingen gebogen en verder door een vlakke isolerende laag 27 van elkaar gescheiden. different directions, and further bent by a planar insulating layer 27, separated from each other.

 
 Het eindaanzicht van de uitvoeringsvormen volgens Fig. The end view of the embodiments according to Fig. 3 en 4 is hetzelfde. 3 and 4 is the same. Dit is weergegeven in Fig. This is shown in Fig. 5. 5.

 
 <EMI ID=31.1> <EMI ID = 31.1> 

 
 geleiderstroken 21, 23 is een lijmlaag 33 zichtbaar, die de beide platen met elkaar verbindt. conductor strips 21, 23 is an adhesive layer, 33, which connects the two plates with each other. Deze bestaat bijvoorbeeld uit een epoxylijm. This consists, for example an epoxy glue.

 
 Door het tegen elkaar plaatsen van de geleider-- By placing against each other of the geleider--

 
 <EMI ID=32.1> <EMI ID = 32.1> 

 
 baar zijn, of wanneer de elektroden zo smal zijn, dat hun breedte nagenoeg gelijk is aan de dikte van een geleider- <EMI ID=33.1> are seats, or when the electrodes are so narrow that their width is substantially equal to the thickness of a conductor <EMI ID = 33.1> 

 
 <EMI ID=34.1> <EMI ID = 34.1> 

 
 kop is in Fig. head is shown in Fig. 8 weergegeven. 8 is shown. 

Claims (1)

 1. CONCLUSIES <EMI ID=35.1> CONCLUSIONS <EMI ID = 35.1>
  twee onmiddellijk naast elkaar eindigende geleidersporen two immediately adjacent conductor tracks ending
  (3) vanuit tegenovergestelde richtingen het strookvormige gebied (5) binnenkomen en de in het strookvormige gebied (3) from opposite directions, the strip-shaped region (5) come in and in the strip-shaped region
  (5) liggende delen (9) van de geleidersporen (3) onderling (5) side parts (9) of the conductor tracks (3) are mutually
  <EMI ID=36.1> <EMI ID = 36.1>
  <EMI ID=37.1> <EMI ID = 37.1>
  bied liggende delen (9) van de geleidersporen (3) staande bid horizontal parts (9) of the conductor tracks (3) standing
  <EMI ID=38.1> <EMI ID = 38.1>
  om de scheidingslijn (13) gedraaid worden, zodat de van geleidersporen (3) voorziene zijden naar elkaar toegekeerd worden, waarbij ter plaatse van de verbindingsgeleiders een isolerende laag (27) tussen de platen (15, 17) wordt aangebracht en de platen (15, 17) met elkaar verbonden worden.. to the dividing line (13) are rotated, so that the conductor tracks (3), sides provided with facing to each other, wherein at the location of the connecting conductors, an insulating layer (27) between the plates (15, 17) is applied, and the plates (15 , 17) are connected to one another ..
  <EMI ID=39.1> <EMI ID = 39.1>
  dat de in het strookvormige gebied (5) gelegen delen (9) van de geleidersporen voor het scheiden van de beide in that the conductor tracks in the stripe-shaped region (5), members (9) for the separation of the two
  <EMI ID=40.1> <EMI ID = 40.1>
  laag (27) tussen de beide platen (15, 17) bevindt. layer (27) between the two plates (15, 17) is located.
  5. Elektrostatische schrijfkop, vervaardigd met de 5. Electrostatic recording head manufactured by the
  <EMI ID=41.1> <EMI ID = 41.1>
  <EMI ID=42.1> <EMI ID = 42.1>
  een aantal op gelijke afstanden van elkaar gelegen, aan een rand van.de plaat eindigende, onderling evenwijdige,. a plurality of equi-spaced, to an edge-ending van.de plate, parallel to one another ,.
  <EMI ID=43.1> aan elkaar bevestigd zijn, zodanig, dat élke geleiderstrook <EMI ID = 43.1> are attached to each other, such that each conductor strip
  (21) van de ene plaat (15) midden tussen twee geleiderstroken (21) van de andere plaat (17) ligt met uitzondering (21) of the one plate (15) in the middle between two conductor strips (21) of the other plate (17) is situated, with the exception
  <EMI ID=44.1> <EMI ID = 44.1>
  de verbindingsgeleiders een isolerende laag (27) tussen de beide platen (15, 17) bevindt. the connecting conductors, an insulating layer (27) between the two plates (15, 17) is located.
  <EMI ID=45.1> <EMI ID = 45.1>
  <EMI ID=46.1> <EMI ID = 46.1>
  met 8. 8.
BE183188A 1977-12-06 1977-12-06 Electrostatic recording head and method of manufacturing the same BE861531A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE183188A BE861531A (en) 1977-12-06 1977-12-06 Electrostatic recording head and method of manufacturing the same
BE861531 1977-12-06

Applications Claiming Priority (15)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE183188A BE861531A (en) 1977-12-06 1977-12-06 Electrostatic recording head and method of manufacturing the same
CA317,187A CA1099327A (en) 1977-12-06 1978-11-30 Electrostatic write head and method of manufacturing this head
IT3047778A IT1100448B (en) 1977-12-06 1978-12-01 electrostatic writing head and method of manufacturing such a head
GB7846849A GB2009049B (en) 1977-12-06 1978-12-01 Electrostatic write head and method of manufacturing this head
JP14958978A JPS5486331A (en) 1977-12-06 1978-12-02 Electrostatic writinggin head and its preparation
ES475678A ES475678A1 (en) 1977-12-06 1978-12-04 A method of manufacturing an electrostatic writing head
SE7812434A SE439454B (en) 1977-12-06 1978-12-04 Method for manufacturing an electrostatic print head and the electrostatic print head framstellt under the procedure
BR7807967A BR7807967A (en) 1977-12-06 1978-12-04 Process to manufacture a headstock electrostatic writing; headstock electrostatic writing; writing electrodes, and electrostatic recording device
DE19782852355 DE2852355C2 (en) 1977-12-06 1978-12-04
AU42183/78A AU525298B2 (en) 1977-12-06 1978-12-04 Electrostatic write head
NL7811813A NL7811813A (en) 1977-12-06 1978-12-04 enact electrostatic recording head and a method for the manufacture therein.
FR7834362A FR2411086B1 (en) 1977-12-06 1978-12-06 Method for manufacturing a registration head electrostatic and electrostatic head registration obtained in this manner
ES478354A ES478354A1 (en) 1977-12-06 1979-03-06 An electrostatic writing head.
US06/124,155 US4300146A (en) 1977-12-06 1980-02-25 Electrostatic write head
US06/233,425 US4372045A (en) 1977-12-06 1981-02-11 Method of manufacturing electrostatic write head

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE861531A true BE861531A (en) 1978-03-31

Family

ID=25650424

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE183188A BE861531A (en) 1977-12-06 1977-12-06 Electrostatic recording head and method of manufacturing the same

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE861531A (en)

Also Published As

Publication number Publication date
BE861531A2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3602870A (en) Connector apparatus for effecting electrical connections
US3529213A (en) Extendable package for electronic assemblies
KR860000188B1 (en) Process for manufacturing printed circuits
US4199209A (en) Electrical interconnecting device
US4636018A (en) Elastomeric electrical connector
US4552420A (en) Electrical connector using a flexible circuit having an impedance control arrangement thereon
DE60002971T2 (en) Electrical connector and its manufacturing process
US5550402A (en) Electronic module of extra-thin construction
JP4187278B2 (en) Non-contact IC card and manufacturing method thereof
US3221286A (en) Connector for printed circuit strip transmission line
KR960013298B1 (en) Constant impedance transition between transmission structures of different dimensions
KR920006329B1 (en) Card structure and ic card
AT398254B (en) Chip carrier and arrangement of such chip makers
EP0618762B1 (en) Circuit arrangement
JP3387621B2 (en) Electrical interconnection sustainable system
FI120997B (en) Flexible circuit board
US5170326A (en) Electronic module assembly
EP0534566B1 (en) Terminal structure of flexible printed circuit board
US5103375A (en) Electronic module assembly and method of manufacture
US4237546A (en) Multi-layered back plane for a computer system
US6021050A (en) Printed circuit boards with integrated passive components and method for making same
KR100920485B1 (en) Ic tag and manufacturing method
EP0543974B1 (en) A circuit board having shielded regions as well as a method of manufacturing such a board
US4831494A (en) Multilayer capacitor
EP0335548B1 (en) Impedance controlled connector interface

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Owner name: N.V. MANUFACTURE BELGE DE LAMPES ET DE MATERIEL EL

Effective date: 19881231