SE528145C2 - Motor vehicle - Google Patents

Motor vehicle

Info

Publication number
SE528145C2
SE528145C2 SE0500187A SE0500187A SE528145C2 SE 528145 C2 SE528145 C2 SE 528145C2 SE 0500187 A SE0500187 A SE 0500187A SE 0500187 A SE0500187 A SE 0500187A SE 528145 C2 SE528145 C2 SE 528145C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
fuel
water
fuel tank
line
separating filter
Prior art date
Application number
SE0500187A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE0500187L (en
Inventor
Kim Kylstroem
Peter Sperle
Vesa Hokkanen
Original Assignee
Scania Cv Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Scania Cv Ab filed Critical Scania Cv Ab
Priority to SE0500187A priority Critical patent/SE528145C2/en
Publication of SE0500187L publication Critical patent/SE0500187L/en
Publication of SE528145C2 publication Critical patent/SE528145C2/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
  • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
  • F02M37/00Apparatus or systems for feeding liquid fuel from storage containers to carburettors or fuel-injection apparatus; Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines
  • F02M37/0047Layout or arrangement of systems for feeding fuel
  • F02M37/0052Details on the fuel return circuit; Arrangement of pressure regulators
  • F02M37/221
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
  • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
  • F02M37/00Apparatus or systems for feeding liquid fuel from storage containers to carburettors or fuel-injection apparatus; Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines
  • F02M37/22Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines, e.g. arrangements in the feeding system
  • F02M37/24Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines, e.g. arrangements in the feeding system characterised by water separating means
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
  • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
  • F02M37/00Apparatus or systems for feeding liquid fuel from storage containers to carburettors or fuel-injection apparatus; Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines
  • F02M37/22Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines, e.g. arrangements in the feeding system
  • F02M37/24Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines, e.g. arrangements in the feeding system characterised by water separating means
  • F02M37/26Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines, e.g. arrangements in the feeding system characterised by water separating means with water detection means
  • F02M37/28Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines, e.g. arrangements in the feeding system characterised by water separating means with water detection means with means activated by the presence of water, e.g. alarms or means for automatic drainage
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
  • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
  • F02M37/00Apparatus or systems for feeding liquid fuel from storage containers to carburettors or fuel-injection apparatus; Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines
  • F02M37/22Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines, e.g. arrangements in the feeding system
  • F02M37/32Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines, e.g. arrangements in the feeding system characterised by filters or filter arrangements

Abstract

A motor vehicle (1) comprising an engine (2) and a fuel system (3) for supplying the engine (2) with fuel is described. The fuel system (3) comprises a fuel tank (4), a fuel line (6) arranged between the fuel tank (4) and a feed line (5) connected to the engine (2), and a water separating filter (9) arranged on the fuel line (6) to separate water fro the fuel, whereby the water separating filter (9) comprises a drain (10) for water. The drain (10) is connected to the fuel tank (4) by a drain line (11) in order to lead water from the drain (10) to the fuel tank (4).

Description

10 15 20 25 30 35 528 145 Sammanfattning av uppfinningen Ett ändamål med föreliggande uppfinning 'är att tillhandahålla ett motor- fordon med ett bränslesystem innefattande ett vattenavskilj ande filter, varvid avlägsnandet av vatten från det vattenavskiljande filtret görs på ett alternativt sätt jämfört med känd teknik. 10 15 20 25 30 35 528 145 Summary of the invention An object of the present invention is to provide a motor vehicles with a fuel system comprising a water separation filter, wherein the removal of water from the water separating filter is done on one alternatively compared to prior art.

Ett annat ändamål med föreliggande uppfinning är att tillhandahålla ett bränslesystem för ett motorfordon, vilket bränslesystem innefattar ett vattenavskiljande filter, varvid avlägsnandet av vatten från det vatten- avskiljande filtret görs på ett alternativt sätt jämfört med känd teknik. Another object of the present invention is to provide one fuel system for a motor vehicle, which fuel system comprises a water separating filter, the removal of water from the water the separating filter is made in an alternative way compared to prior art.

En grundtanke med föreliggande uppfinning är att föra tillbaka vatten som avskiljts från bränslet till bränsletanken. A basic idea of the present invention is to bring back water which separated from the fuel to the fuel tank.

Uppfinningen avser primärt ett díeseldrivet motorfordon, men uppfinningen är tillämpbar även på andra motorfordon.The invention primarily relates to a diesel-powered motor vehicle, but the invention is also applicable to other motor vehicles.

Enligt en första aspekt av föreliggande uppfinning tillhandahålles ett motorfordon innefattande en motor och ett bränslesystem för att förse motorn med bränsle, varvid bränslesystemet innefattar en bränsletank, en bränsleledning anordnad mellan bränsletanken och motorn, och ett vattenavskiljande filter anordnat på bränsleledningen för avskiljande av vatten från bränslet, varvid det vattenavskiljande filtret innefattar ett vattenavlopp. Motorfordonet kännetecknas av att vattenavloppet är kopplat till bränsletanken med en avloppsledning för att föra vatten från det vatten- avskiljande filtret till bränsletanken.According to a first aspect of the present invention, there is provided motor vehicle comprising an engine and a fuel system for supplying the engine with fuel, the fuel system comprising a fuel tank, a fuel line arranged between the fuel tank and the engine, and a water separating filter arranged on the fuel line for separating water from the fuel, the water separating filter comprising a water drain. The motor vehicle is characterized by the water drain being connected to the fuel tank with a drain line to carry water from the water separating the filter to the fuel tank.

Med ett motorfordon enligt uppfinningen tillhandahålls en okomplicerad lösning för att lagra vatten som avskiljts i det vattenavskiljande filtret. With a motor vehicle according to the invention, an uncomplicated one is provided solution for storing water separated in the water separating filter.

Vattnet lagras sålunda i bränsletanken, där det kan tappas av när alltför mycket vatten samlats i bränsletanken. Avtappningen sker lämpligen på en verkstad där en miljömässigt säker avtappning kan ske. The water is thus stored in the fuel tank, where it can be drained when too a lot of water has accumulated in the fuel tank. The bottling is conveniently done on one workshop where an environmentally safe bottling can take place.

Motorfordonet kan innefatta en avloppsbackventil som är anordnad på av- loppsledningen, för att förhindra flöde av bränsle från bränsletanken till det vattenavskilj ande filtret. Med en sådan avloppsbackventil blir det 10 15 20 25 30 35 528 145 möjligt att förhindra att bränsle förs åt fel håll genom avloppsledningen.The motor vehicle may comprise a drain check valve which is arranged on the the overhead line, to prevent the flow of fuel from the fuel tank to the water separating filter. With such a drain check valve, it will be 10 15 20 25 30 35 528 145 possible to prevent fuel from being conveyed in the wrong direction through the sewer line.

Avloppsbackventilen är då anordnad så att vatten endast kan föras från det vattenavskiljande filtret till bränsletanken och så att flöde av bränsle från bränsletanken till det vattenavskiljande filtret via avloppsledningen är för- hindrat.The drain check valve is then arranged so that water can only be led from it the water separating filter to the fuel tank and so that the flow of fuel from the fuel tank to the water separating filter via the drain line is hindered.

Motorfordonet kan vara anordnat så att flöde av vatten från det vatten- avskiljande filtret åstadkommes med hjälp av en tryckskillnad mellan bränsletanken och det vattenavskiljande filtret. En tryckskillnad kan åstadkommas med relativt enkla medel varför detta är en fördelaktig lös- ning pá problemet.The motor vehicle can be arranged so that flow of water from the water the separating filter is provided by means of a pressure difference between the fuel tank and the water separating filter. A pressure difference can can be achieved by relatively simple means, which is why this is an advantageous solution. on the problem.

Motorfordonet kan innefatta en matarpump anordnad på bränsleledningen mellan det vattenavskilj ande filtret och motorn för matning av bränsle från bränsletanken till motorn när matarpumpen drivs, och en första bränsle- backventil anordnad på bränsleledningen mellan det vattenavskiljande ñltret och bränsletanken, varvid bränsle tillåts flyta förbi matarpumpen i riktning från motorn mot bränsletanken när drivningen av matarpumpen upphör, så att ett undertryck, jämfört med trycket i bränsletanken, skapas i det vattenavskiljande filtret, när matarpumpen drivs och så att ett över- tryck, jämfört med trycket i bränsletanken, skapas i det vattenavskiljande filtret när drivningen av matarpumpen upphör. Med ett sådant motorfordon åstadkommes ett högre tryck í det vattenavskiljande filtret än i bränsle- tanken när matarpumpen stängs av så att vattnet kan tömmas från det vattenavskiljande filtret. Bränslesystemet är med fördel anordnat så att flödet av vatten fortsätter tills väsentligen allt vatten tömts ur det vatten- avskilj ande ñltret.The motor vehicle may comprise a feed pump arranged on the fuel line between the water separating filter and the engine for feeding fuel from the fuel tank to the engine when the feed pump is running, and a first fuel non-return valve arranged on the fuel line between the water separator the fuel and the fuel tank, allowing fuel to flow past the feed pump in direction from the engine to the fuel tank when operating the feed pump ceases, so that a negative pressure, compared to the pressure in the fuel tank, is created in the water separating filter, when the feed pump is operated and so that a pressure, compared to the pressure in the fuel tank, is created in the water separator the filter when the operation of the feed pump ceases. With such a motor vehicle a higher pressure is produced in the water separating filter than in the fuel the tank when the feed pump is switched off so that the water can be drained from it the water separating filter. The fuel system is advantageously arranged so that the flow of water continues until substantially all of the water has been drained from the separate the spirit.

Motorfordcnet kan innefatta en återledning mellan matningsledningen och bränsletanken, och en strypning anordnad på äterledningen för att åstad- komma ett högre tryck på matningsledningen än i bränsletanken när matar- pumpen drivs. Med en sådan âterledning upprätthålls enklare ett jämnt flöde av bränsle till matningsledningen. Strypningen medför att trycket kan bibehållas i matningsledningen. 10 15 20 25 30 35 i 528 145 Motorfordonet kan vidare innefatta en tryckregulator anordnad parallellt med matarpumpen. Med en tryckregulator upprätthålls på ett enklare sätt ett jämnt tryck i matningsledningen.The motor vehicle may include a return line between the supply line and the fuel tank, and a choke provided on the return line to provide a higher pressure on the supply line than in the fuel tank when the supply the pump is operated. With such a return, an even level is more easily maintained flow of fuel to the supply line. The throttling means that the pressure can maintained in the supply line. 10 15 20 25 30 35 and 528 145 The motor vehicle may further comprise a pressure regulator arranged in parallel with the feed pump. With a pressure regulator is maintained in a simpler way an even pressure in the supply line.

Motorfordonet kan även innefatta en högtryckspump anordnad mellan mat- ningsledningen och motorn. En sådan högtryckspump tillhandahåller bränsle under högt tryck till motorn. Beroende på motortypen kan matar- pumpen tillhandahålla bränsle under tillräckligt högt tryck direkt till motorn. I fallet att bränslet skall vara under mycket högt tryck är det emellertid nödvändigt att ha en separat högtryckspump. Exempel på sådana motorer där bränslet skall tillhandahållas till motorn under mycket högt tryck är så kallade ”common rail”-motorer där bränsle under högt tryck distribueras till varje cylinder med så kallade injektorer som är anordnade i varje cylinder.The motor vehicle may also comprise a high pressure pump arranged between line and the engine. Such a high pressure pump provides fuel under high pressure to the engine. Depending on the engine type, the feed the pump supply fuel under sufficiently high pressure directly to the engine. In the event that the fuel is to be under very high pressure, it is however, it is necessary to have a separate high pressure pump. Examples of such engines where the fuel is to be supplied to the engine at very high altitudes pressure are so-called "common rail" engines where fuel under high pressure distributed to each cylinder with so-called injectors arranged in each cylinder.

Motorfordonet kan innefatta en avloppspump anordnad på avloppsled- ningen mellan det vattenavskiljande filtret och bränsletanken. Detta är ett alternativt sätt att åstadkomma vattenförsel från det vattenavskilj ande filtret till bränsletanken, vilket sätt inte är beroende av om matarpumpen drivs eller ej.The motor vehicle may comprise a sewage pump arranged on the between the water separating filter and the fuel tank. This is a alternatively means of providing water supply from the water separator the filter to the fuel tank, which way does not depend on whether the feed pump operated or not.

Motorfordonet kan innefatta en vattennivåsensor för avkänning av vatten- nivån i bränsletanken. Pâ det här sättet undviks att för mycket vatten sam- las i bränsletanken, vilket skulle kunna leda till att motorn inte längre kan köras. Vattennivåsensorn är lämpligen kopplad till en varningsindikator som varnar föraren för att vattennívån i bränsletanken börjar bli hög. Var- ningsindikatorn kan exempelvis vara en varningslampa eller en summer.The motor vehicle may include a water level sensor for sensing water the level in the fuel tank. In this way, too much water is avoided. loaded into the fuel tank, which could lead to the engine no longer being able to run. The water level sensor is suitably connected to a warning indicator which warns the driver that the water level in the fuel tank is starting to get high. Where- The warning indicator can be, for example, a warning light or a buzzer.

Enligt en andra aspekt av föreliggande uppfinning tillhandahålles ett brän- slesystem för att förse motorn _i ett motorfordon med bränsle. Bränslesys- temet innefattar en bränsletank, en bränsleledning kopplad till bränsletan- ken och anordnad att kopplas till motorn, och ett vattenavskiljandc ñlter anordnat på bränsleledningen för avskiljande av vatten från bränslet, varvid det vattenavskiljande filtret innefattar ett vattenavlopp. Bränslesystemet kännetecknas av att vattenavloppet är kopplat till bränsletanken med en 10 15 20 25 30 35 528 145" avloppsledning för att föra vatten från det vattenavskiljande filtret till bränsletanken.According to a second aspect of the present invention there is provided a fuel grinding system for supplying the engine _in a motor vehicle with fuel. Fuel system the system comprises a fuel tank, a fuel line connected to the fuel tank and arranged to be connected to the engine, and a water separating filter arranged on the fuel line for separating water from the fuel, wherein the water separating filter comprises a water drain. The fuel system characterized in that the water drain is connected to the fuel tank by a 10 15 20 25 30 35 528 145 " drain line to carry water from the water separating filter to the fuel tank.

Ett bränslesystem enligt den här andra aspekten av föreliggande uppfinning tillhandahåller samma fördelar som beskrivits ovan i samband med motor- fordonet enligt den första aspekten av uppfinningen.A fuel system according to this second aspect of the present invention provides the same benefits as described above in connection with the vehicle according to the first aspect of the invention.

Särdragen enligt de beroende patentkraven som beskrivits ovan i samband med motorfordonet enligt den första aspekten av uppfinningen kan även kombineras med bränslesystemet enligt den andra aspekten av uppfin- ningen med samma fördelar som beskrivits där. Features according to the dependent claims described above in connection with the motor vehicle according to the first aspect of the invention can also combined with the fuel system according to the second aspect of the with the same benefits as described there.

I det följande kommer utföringsformer av uppfinningen att beskrivas med hänvisning till de vidhangande ritningarna. In the following, embodiments of the invention will be described with reference to the accompanying drawings.

Kort beskrivning av ritningarna Fig 1 visar schematiskt ett motorfordon enligt en utföringsform av före- liggande uppfinning. Brief description of the drawings Fig. 1 schematically shows a motor vehicle according to an embodiment of the present invention. the present invention.

Fig 2 är ett flödesschema över ett bränslesystem enligt en första utförings- form av föreliggande uppfinning. Fig. 2 is a flow chart of a fuel system according to a first embodiment; form of the present invention.

Fig 3 är ett flödesschema över ett bränslesystem enligt en andra utförings- form av föreliggande uppfinning. Fig. 3 is a flow chart of a fuel system according to a second embodiment. form of the present invention.

Beskrivning av utföringsformer av uppfinningen I den följande beskrivningen av utföringsforrner av uppfinningen kommer liknande delar i olika utföringsformer att betecknas med samma hänvis- ningsbeteckningar. ' Fig l visar schematiskt ett motorfordon I enligt en utföringsform av före- liggande uppfinning. Motorfordonet 1 innefattar en motor 2 och ett brän- slesystem 3 för att förse motorn 2 med bränsle. Bränslesystemet visas i större detalj i Fig 2. 10 15 20 25 30 35 Fig 2 är ett flödesschema över ett bränslesystem 3 enligt en första utför- ingsform av föreliggande uppfinning. Bränslesystemet 3 innefattar en bränsletank 4 en matningsledning 5 och en bränsleledning 6 som är anord- nad att leda bränsle mellan bränsletanken 4 och matningsledningen 5. Mat- ningsledningen 5 är kopplad till en högtryckspump 7 som är anordnad att förse motorn 2 med bränsle under högt tryck. Bränslet från högtrycks- pumpen fördelas sedan i motorn på känt sätt. Bränslesystemet 3 innefattar vidare en matarpump 8 som är anordnad på bränsleledningen 6 och som är anordnad att pumpa bränsle från bränsletanken 4 till matningsledningen 5.Description of embodiments of the invention In the following description of embodiments of the invention comes similar parts in different embodiments to be designated by the same reference designations. ' Fig. 1 schematically shows a motor vehicle I according to an embodiment of the present invention. the present invention. The motor vehicle 1 comprises an engine 2 and a combustion grinding system 3 to supply the engine 2 with fuel. The fuel system is shown in greater detail in Fig. 2. 10 15 20 25 30 35 Fig. 2 is a flow chart of a fuel system 3 according to a first embodiment embodiment of the present invention. The fuel system 3 comprises a fuel tank 4 a supply line 5 and a fuel line 6 which are arranged to supply fuel between the fuel tank 4 and the supply line 5. The supply The supply line 5 is connected to a high-pressure pump 7 which is arranged to supply the engine 2 with fuel under high pressure. The fuel from high pressure the pump is then distributed in the motor in a known manner. Fuel system 3 includes furthermore a feed pump 8 which is arranged on the fuel line 6 and which is arranged to pump fuel from the fuel tank 4 to the supply line 5.

Ett vattenavskiljande filter 9 är anordnat på bränsleledningen 6 uppströms matarpumpen 8 och är anordnat för avskiljande av vatten från bränsle som matas genom det vattenavskilj ande filtret 9. Det vattenavskiljande ñltret 9 kan vara av någon av de typer av vattenavskiljande ñlter som är kända sedan tidigare eller som kommer att finnas i framtiden. Eftersom funk- tionen och konstruktionen hos vattenavskiljande filter 9 är känd sedan tidigare kommer det inte att beskrivas i mera detalj här. Det vattenav- skiljande ñltret 9 innefattar ett vattenavlopp 10 till vilket en avloppsled- ning 11 är kopplad. En avloppsbackventil 12 är anordnad på avloppsled- ningen ll och tillåter flöde av vätska såsom vatten endast i riktning från det vattenavskiljande filtret 9. En återledning 13 är anordnad mellan mat- ningsledningen 5 och bränsletanken 4 och en strypning 14 är anordnad på återledningen 13. Strypningen 14 åstadkommer ett lägre tryck nedströms strypningen. Avloppsledningen ll är kopplad till återledningen 13 i en kopplingspunkt 15 nedströms strypningen 14 så att âterledningen 13 och avlopgpsledningen utgör en gemensam ledning mellan kopplingspunkten 15 och bränsletanken 4. En tryckregulator 16 är anordnad parallellt med matarpumpen 8 och är anordnad att reglera trycket i matningsledningen 5.A water separating filter 9 is arranged on the fuel line 6 upstream feed pump 8 and is arranged for separating water from fuel which fed through the water separating filter 9. The water separating filter 9 may be of any of the types of water separating ñlter known already in the past or that will exist in the future. Since functional The construction and construction of water separating filter 9 is known since previously it will not be described in more detail here. The water the separating filter 9 comprises a water drain 10 to which a drain pipe 11 is connected. A drain check valve 12 is arranged on the drain line. ll and allows flow of liquid such as water only in the direction of the water separating filter 9. A return line 13 is arranged between the feed the supply line 5 and the fuel tank 4 and a throttle 14 are arranged on the return line 13. The choke 14 creates a lower pressure downstream the choke. The drain line 11 is connected to the return line 13 in a connection point 15 downstream of the choke 14 so that the return line 13 and the drain line forms a common line between the connection point 15 and the fuel tank 4. A pressure regulator 16 is arranged in parallel with the feed pump 8 and is arranged to regulate the pressure in the supply line 5.

Bränslesystemet 3 innefattar vidare ett partikelfilter 17, som är anordnat på bränsleledningen mellan matarpumpen 8 och matningsledningen 5, anord- nat att filtrera bort partiklar från bränslet. En första backventil 18 är anord- nad på bränsleledningen 6 uppströms det vattenavskiljande filtret 9. I bränsletanken 4 finns det anordnat en vattennivåsensor 19 för att mäta vattennivån i bränsletanken 4. Vattennivåsensorn 19 är kopplad till en varningsindikator 20 som ger en indikation till en förare av motorfordonet om vattennivån är hög. Varningsindikatorn kan vara anordnad att avge en 10 15 20 25 30 35 ~ 528 145 ljud och/eller en ljudsignal och kan exempelvis utgöras av en summer och/eller en lampa. Bränslesystemet 3 kan även innefatta även en manuell handpump 21 och en andra backventil 22. Den manuella handpumpen 21 kan användas för att manuellt pumpa bränsle från bränsletanken 4.The fuel system 3 further comprises a particle filter 17, which is arranged on the fuel line between the feed pump 8 and the supply line 5, arranged filtering particles from the fuel. A first non-return valve 18 is provided on the fuel line 6 upstream of the water separating filter 9. I fuel tank 4, a water level sensor 19 is provided for measuring the water level in the fuel tank 4. The water level sensor 19 is connected to a warning indicator 20 which gives an indication to a driver of the motor vehicle if the water level is high. The warning indicator may be arranged to emit one 10 15 20 25 30 35 ~ 528 145 sound and / or an audio signal and may, for example, consist of a buzzer and / or a lamp. The fuel system 3 may also include a manual hand pump 21 and a second non-return valve 22. The manual hand pump 21 can be used to manually pump fuel from the fuel tank 4.

Funktionen hos bränslesystemet 3 i Fig 2 kommer nu att beskrivas. Under drift av motorn 2 pumpar matarpumpen 8 bränsle från bränsletanken 4 till matningsledningen 5. Trycket i det vattenavskiljande filtret 9 är då lägre än atmosfárstrycket, lägre än trycket i bränsletanken 4 och lägre än trycket i matningsledningen 5. Trycket i matningsledningen 5 bestäms av tryck- regulatorn 16 såsom nämnts ovan. Det trycksatta bränslet förs från matar- pumpen 8 till partikelfiltret 17 och vidare till matningsledningen 5 och högtryckspumpen 7 för att därifrån föras vidare ut i motorn 2. En del av det trycksatta bränslet förs genom återledningen 13 och strypningen 14 tillbaka till bränsletanken 4. Trycket i äterledningen 13 nedströms strypningen 14 är under drift större än eller lika med atmosfärstrycket. Vatten som finns ínlöst i bränslet sugs in i det vattenavskiljande filtret 9 där det avskiljs och samlas. Det vattenavskiljande filtret kan fungera enligt någon av de kända principerna för vattenavskiljande filter eller enligt någon princip som kommer att bli känd i framtiden.The operation of the fuel system 3 in Fig. 2 will now be described. During operation of the engine 2, the feed pump 8 pumps fuel from the fuel tank 4 to the supply line 5. The pressure in the water separating filter 9 is then lower than atmospheric pressure, lower than the pressure in the fuel tank 4 and lower than the pressure in supply line 5. The pressure in the supply line 5 is determined by the pressure regulator 16 as mentioned above. The pressurized fuel is fed from the feed the pump 8 to the particle filter 17 and further to the supply line 5 and the high-pressure pump 7 to be carried from there further out into the engine 2. Part of it the pressurized fuel is passed through the return line 13 and the throttle 14 back to the fuel tank 4. The pressure in the return line 13 downstream of the choke 14 during operation is greater than or equal to atmospheric pressure. Water available dissolved in the fuel is sucked into the water separating filter 9 where it is separated and samlas. The water separating filter can operate according to any of the known ones the principles of water separation filters or according to any principle that will be known in the future.

När matarpumpen 8 stängs, vilket sker när motorn 2 stängs av, kommer trycket i matningsledningen att utj ämnas via matarpumpen 8 så att trycket i det vattenavskiljande filtret 9 blir större än trycket i kopplingspunkten 15 och i bränsletanken 4. Avloppsbackventilen 12 kommer då att öppna och möjliggöra transport av vatten frän det vattenavskiljande filtret 9 genom avloppsbackventilen 12 till bränsletanken 4. Vatten kommer att fortsätta att transporteras genom avloppsledningen ll så länge det finns vatten kvar i det vattenavskiljande filtret, åtminstone om bränslenivån i bränsletanken 4 ligger under vattennivån och avloppsledningen mynnar ut under bränsle- ytan i bränsletanken 4.When the feed pump 8 is closed, which happens when the motor 2 is switched off, comes the pressure in the supply line to be equalized via the feed pump 8 so that the pressure in the water separating filter 9 becomes larger than the pressure at the connection point 15 and in the fuel tank 4. The drain check valve 12 will then open and enable the transport of water from the water separating filter 9 through drain check valve 12 to the fuel tank 4. Water will continue to transported through the sewer line ll as long as there is water left in the water separating filter, at least about the fuel level in the fuel tank 4 is below the water level and the drain line empties below the fuel the surface of the fuel tank 4.

Då matarpumpen 8 startas uppstår ett undertryck som är lägre än atmo- sfärstrycket i det vattenavskiljande filtret 9 så att avloppsbackventilen 12 stänger, vilket förhindrar att vatten i avloppsledningen 11 transporteras tillbaka till det vattenavskiljande filtret 9. 10 15 20 528 145 Efter en tids användning kommar vattennivân i bränsletanken 4 att bli så hög att matarpumpen riskerar att suga enbart vatten, vilket kommer att leda till driftstörningar hos motorn 2 eller till att motorn 2 stannar. Emellertid kommer vattennivåsensorn 19 att känna av en hög vattennivå i bränsle- tanken 4 och avge en indikation via varningsindikatorn 20 innan vatten- nivån i bränsletanken 4 har nått farligt hög nivå.When the feed pump 8 is started, a negative pressure arises which is lower than the spherical pressure in the water separating filter 9 so that the drain check valve 12 closes, which prevents water in the sewer line 11 from being transported back to the water separating filter 9. 10 15 20 528 145 After a period of use, the water level in the fuel tank 4 will be like this high that the feed pump risks sucking only water, which will lead to malfunctions of the engine 2 or to the engine 2 stopping. However the water level sensor 19 will sense a high water level in the fuel tank 4 and give an indication via the warning indicator 20 before the water the level in the fuel tank 4 has reached a dangerously high level.

Fig 3 är ett flödesschema över ett bränslesystem 3 enligt en andra utför- ingsform av föreliggande uppfinning. Endast skillnader mellan utföríngs- formen i Fig 2 och utföringsformen i Fig 3 kommer att beskrivas. Bränsle- systemet i Fig 3 saknar en manuell handpump. Partikelfiltret är dessutom integrerat med det vattenavskiljande filtret 9. I bränslesystemet i Fig 3 är en avloppspump 23 anordnad mellan det vattenavskíljande filtret 9 och bränsletanken 4. En avloppsvattengivare är anordnad i det vattenavskilj- ande filtret 9. Avloppspumpen 23 är anordnad att drivas då avloppsvatten- givaren indikerar en hög vattennivå i det vattenavskiljande filtret 9. Så- ledes kan vatten föras från det vattenavskiljande ñltret till bränsletanken 4 oberoende av om matarpumpen 8 är igång eller inte.Fig. 3 is a flow chart of a fuel system 3 according to a second embodiment embodiment of the present invention. Only differences between design the shape of Fig. 2 and the embodiment of Fig. 3 will be described. Fuel- the system in Fig. 3 lacks a manual hand pump. The particle filter is also integrated with the water separating filter 9. In the fuel system in Fig. 3 is a sewage pump 23 arranged between the water separating filter 9 and the fuel tank 4. A waste water sensor is arranged in the water separation filter 9. The sewage pump 23 is arranged to be operated when the waste water the sensor indicates a high water level in the water separating filter 9. Thus water can be conveyed from the water separating filter to the fuel tank 4 regardless of whether the feed pump 8 is running or not.

Uppfinningen är inte begränsad till de ovan beskrivna utföringsformerna som kan ändras på många sätt utan att frångà andan och omfattningen hos uppfinningen.The invention is not limited to the embodiments described above which can be changed in many ways without departing from the spirit and scope of the invention.

Claims (10)

10 15 20 25 30 35 528 145 PATENTKßAV10 15 20 25 30 35 528 145 PATENTKßAV
1. Motorfordon (1) innefattande en motor (2) och ett bränslesystem (3) för att förse motorn (2) med bränsle, varvid bränslcsystemet (3) innefattar en brânsletank (4), en bransleledning (6) anordnad mellan bränsletanken (4) och en matningsledning (5) kopplad till motorn (2). och ett vattenavskílj- ande filter (9) anordnat på bränsleledníngen (6) för avskiljande av vatten från bränslet, varvid det vattenavskiljande filtret (9) innefattar ett avlopp (10) för vatten, varvid avloppet (l 0) är kopplat till bränsletanken (4) med en avloppsledning (11) för att föra vatten från det vattenavskiljandc filtret (9) till bränsletanken (4), Qnnetgeknat av att bränslesystemet innefattar en matarpurnp (8) anordnad på bränsleledningen (6) mellan det Vattenav- skíljande filtret (9) och motorn (2) för matning av bränsle från bränsle- tanken (4) till motorn (2), och en första bränslcbackventíl (18) anordnad på brânsleledningen (6) mellan det vattcnavskiljande filtret (9) och bränsle- tanken (4), varvid bränsle tillåts flyta förbi matarpumpen (8) i riktning från motorn (2) mot bransletanken (4) när drivningen av matarpnmpen (8) upphör, så att vatten förs från det vattenavskiljande filtret (9) via avloppsledníngen (l 1) till bränsletanken (4).A motor vehicle (1) comprising an engine (2) and a fuel system (3) for supplying the engine (2) with fuel, the fuel system (3) comprising a fuel tank (4), a fuel line (6) arranged between the fuel tank (4 ) and a supply line (5) connected to the motor (2). and a water separating filter (9) arranged on the fuel line (6) for separating water from the fuel, the water separating filter (9) comprising a drain (10) for water, the drain (10) being connected to the fuel tank (4). ) with a drain line (11) for supplying water from the water separating filter (9) to the fuel tank (4), notwithstanding that the fuel system comprises a feed purge (8) arranged on the fuel line (6) between the water separating filter (9) and the engine (2) for supplying fuel from the fuel tank (4) to the engine (2), and a first fuel check valve (18) arranged on the fuel line (6) between the water separating filter (9) and the fuel tank (4), fuel is allowed to flow past the feed pump (8) in the direction from the engine (2) towards the fuel tank (4) when the operation of the feed pump (8) ceases, so that water is led from the water separating filter (9) via the drain line (11) to the fuel tank (4) ).
2. Motorfordon (1) enligt patentkrav l, varvid en avloppsbackventíl (12) är anordnad på avloppsledningen (l l), för att förhindra flöde av bränsle från brânsletanken (4) till det vattenavskíljande filtret (9).Motor vehicle (1) according to claim 1, wherein a drain check valve (12) is arranged on the drain line (11), to prevent the flow of fuel from the fuel tank (4) to the water-separating filter (9).
3. Motorfordon (1) enligt patentkrav 1. varvid motor-fordonet är anordnat så att flöde av vatten från det vattenavskíljandc filtret (9) åstadkommes med hjälp av en tryekskillnad mellan bränsletanken (4) och det vatten- avskíljande filtret (9).Motor vehicle (1) according to claim 1, wherein the motor vehicle is arranged so that flow of water from the water-separating filter (9) is effected by means of a pressure difference between the fuel tank (4) and the water-separating filter (9).
4. Motorfordon (I) enligt patentkrav 3. varvid bränslesystemet är anordnat så att ett undertryck, jämfört med trycket i bränsletanken (4), skapas i det vattenavskiljande filtret (9), när rnatarpumpen (8) drivs och så. att ett övertryck, jämfört med trycket i bränsletanken (4). skapas i det vatten- avskiljande filtret (9) när driv/ningen av matarpumpen ( 8) upphör. 10 15 20 25 30 35 528 145 I0Motor vehicle (I) according to claim 3, wherein the fuel system is arranged so that a negative pressure, compared to the pressure in the fuel tank (4), is created in the water-separating filter (9), when the fuel pump (8) is driven and so on. that an overpressure, compared to the pressure in the fuel tank (4). is created in the water separating filter (9) when the operation of the feed pump (8) ceases. 10 15 20 25 30 35 528 145 I0
5. Motorfordon (1) enligt patentkrav 4. vidare innefattande en åtcrledning (13) mellan matningsledningen (6) och hränsletanken (4). och en strypníng (14) anordnad på återledningen (13) för att åstadkomma ett högre tryck på matningsledningen (5) än i brânsletanken (4) när matarpurnpen (8) drivs-Motor vehicle (1) according to claim 4, further comprising a supply line (13) between the supply line (6) and the fuel tank (4). and a throttle (14) provided on the return line (13) to provide a higher pressure on the supply line (5) than in the fuel tank (4) when the supply port (8) is driven
6. Motorfordon (1) enligt patentkrav 4 eller 5. vidare innefattande en tryck- regulator (16) anordnad parallellt med matarpumpen (17). Motor vehicle (1) according to claim 4 or 5. further comprising a pressure regulator (16) arranged parallel to the feed pump (17).
7. Motorfordon (1) enligt något av föregående patentkrav. innefattande en högtryckspump (7) anordnad mellan matningsledningen (5) och motorn (2). Motor vehicle (1) according to one of the preceding claims. comprising a high-pressure pump (7) arranged between the supply line (5) and the motor (2).
8. Motorfordon (1) enligt något av föregående patentkrav. innefattande en avloppspump (23) anordnad på avloppsledningen (ll) mellan det Vattenav- skiljande filtret (9) och brânsletanken ( 4). Motor vehicle (1) according to one of the preceding claims. comprising a sewage pump (23) arranged on the sewage line (II) between the water separating filter (9) and the fuel tank (4).
9. Motorfordon (1) enligt något av föregående patentkrav. innefattande en vattennivâsensor (19) för avkänning av vattennivån í bränsletanken (4). Motor vehicle (1) according to one of the preceding claims. comprising a water level sensor (19) for sensing the water level in the fuel tank (4).
10. Bränslesystem (3) for att förse motorn (2) i ett motorfordon (1) med bränsle, varvid bränslesysternet (3) innefattar en bränsletank (4). en brän- sleledning (6) kopplad till brânsletanken (4) och anordnad att kopplas till motorn (2), och ett vattenavskiljande filter (9) anordnat på bränsleled- ningen (6) för avskiljande av vatten från bränslet. varvid det Vattenav- skiljande filtret (9) innefattar ett avlopp (10) för vatten som är kopplat till bransletanken (4) med en avloppsledning (1 1) for att föra vatten från det vattenavskiljande filtret (9) till brânsletanken (4), kännetecknar av att bränsle-systemet innefattar en matarpump (8) anordnad på brânsleledningen (6) mellan det vattenavskíljande filtret (9) och motorn (2) för matning av bränsle från brânsletanken (4) till motorn (2) när rnatarputnpen (8) drivs, och en första brânslebackventil (18) anordnad på bränsleledníngen (6) mellan det vattenavskiljande filtret (9) och hrânsletanken (4), varvid bränsle tillåts flyta förbi matarpumpen (8) i riktning från motorn (2) mot brânsletanken (4) när drivningen av matarpurnpen (8) upphör. så att vatten förs från det vattenavskíljande filtret ( 9) via avloppslcdningen (1 1) till brânsletanken (4).A fuel system (3) for supplying the engine (2) of a motor vehicle (1) with fuel, the fuel system (3) comprising a fuel tank (4). a fuel line (6) connected to the fuel tank (4) and arranged to be connected to the engine (2), and a water separating filter (9) arranged on the fuel line (6) for separating water from the fuel. wherein the water separating filter (9) comprises a drain (10) for water which is connected to the fuel tank (4) with a drain line (1 1) for supplying water from the water separating filter (9) to the fuel tank (4), characterized in that the fuel system comprises a feed pump (8) arranged on the fuel line (6) between the water-separating filter (9) and the engine (2) for supplying fuel from the fuel tank (4) to the engine (2) when the fuel pump (8) is operated, and a first fuel check valve (18) arranged on the fuel line (6) between the water separating filter (9) and the fuel tank (4), allowing fuel to flow past the feed pump (8) in the direction from the engine (2) towards the fuel tank (4) when driving the food purpen (8) ceases. so that water is conveyed from the water separating filter (9) via the drain (1 1) to the fuel tank (4).
SE0500187A 2005-01-25 2005-01-25 Motor vehicle SE528145C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0500187A SE528145C2 (en) 2005-01-25 2005-01-25 Motor vehicle

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0500187A SE528145C2 (en) 2005-01-25 2005-01-25 Motor vehicle
CN2006800030299A CN101107438B (en) 2005-01-25 2006-01-16 Motor vehicle
BRPI0606299-7A BRPI0606299B1 (en) 2005-01-25 2006-01-16 Engine vehicle and fuel system
EP06700429.1A EP1851425B1 (en) 2005-01-25 2006-01-16 Motor vehicle
RU2007132157/06A RU2388927C2 (en) 2005-01-25 2006-01-16 Transport vehicle
PCT/SE2006/000052 WO2006080875A1 (en) 2005-01-25 2006-01-16 Motor vehicle
JP2007552088A JP4397949B2 (en) 2005-01-25 2006-01-16 Car

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE0500187L SE0500187L (en) 2006-07-26
SE528145C2 true SE528145C2 (en) 2006-09-12

Family

ID=36740798

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0500187A SE528145C2 (en) 2005-01-25 2005-01-25 Motor vehicle

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP1851425B1 (en)
JP (1) JP4397949B2 (en)
CN (1) CN101107438B (en)
BR (1) BRPI0606299B1 (en)
RU (1) RU2388927C2 (en)
SE (1) SE528145C2 (en)
WO (1) WO2006080875A1 (en)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITMI20071123A1 (en) * 2007-06-01 2008-12-02 Bosch Gmbh Robert of the particulate filter regeneration method of an internal combustion engine and internal combustion engine adapted to implement this method
EP2078845A1 (en) * 2008-01-08 2009-07-15 Delphi Technologies, Inc. Preventing water ingress in an internal combustion engine
GB201004836D0 (en) * 2010-03-23 2010-05-05 Airbus Uk Ltd Coalescing filter
JP5779109B2 (en) * 2012-01-16 2015-09-16 日立建機株式会社 work machine
JP2013174236A (en) * 2012-01-24 2013-09-05 Kyosan Denki Co Ltd Moisture collecting device and fuel filter device with the same
DE102012012182A1 (en) * 2012-06-19 2013-12-19 Daimler Ag Filter for filtering liquid fuel of e.g. diesel engine for commercial motor vehicle, has duct element fluidically lockable from receiving space in flow direction of junction and sharable in inverted flow direction, by valve device
DE102014009708B4 (en) 2014-07-02 2016-06-16 Mann + Hummel Gmbh Fuel filter
DE102014013628A1 (en) * 2014-09-19 2016-03-24 Mann + Hummel Gmbh Water separator with water overflow protected by float valve
JP6746412B2 (en) * 2016-07-15 2020-08-26 株式会社ケーヒン Fuel supply device
WO2019094293A1 (en) * 2017-11-07 2019-05-16 Cummins Filtration Ip, Inc. Water drain mechanism for filter assemblies
DE102018208082A1 (en) * 2018-05-23 2019-11-28 Mahle International Gmbh Fuel filter for cleaning fuel for an internal combustion engine

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4814087A (en) * 1987-10-09 1989-03-21 Separation Dynamics, Inc. Fuel delivery system
DE3740804C1 (en) * 1987-12-02 1989-07-06 Bosch Gmbh Robert Fuel supply device for an internal combustion engine
US4860713A (en) * 1988-09-30 1989-08-29 Stanadyne Automotive Corp. Back-to-back fuel filter and water separator
US5355860A (en) 1992-07-09 1994-10-18 Ekstam Charles L Fuel delivery system for diesel engines
US5462658A (en) * 1994-01-14 1995-10-31 Thermo King Corporation Fuel filter system
ES2203209T3 (en) * 1998-11-06 2004-04-01 Stanadyne Corporation Fuel filtration system with water purge and water collector.
US6371087B1 (en) * 1999-10-29 2002-04-16 Keith A. Condran Fuel filter and water drain system
ITRE20020013A1 (en) * 2002-02-04 2003-08-04 Ufi Universal Filter Int Spa Device for purging the separation of water from a fuel filter
US7655140B2 (en) * 2004-10-26 2010-02-02 Cummins Filtration Ip Inc. Automatic water drain for suction fuel water separators

Also Published As

Publication number Publication date
EP1851425A1 (en) 2007-11-07
JP4397949B2 (en) 2010-01-13
JP2008528855A (en) 2008-07-31
SE0500187L (en) 2006-07-26
RU2388927C2 (en) 2010-05-10
EP1851425A4 (en) 2012-05-30
CN101107438B (en) 2010-09-01
WO2006080875A1 (en) 2006-08-03
RU2007132157A (en) 2009-03-10
CN101107438A (en) 2008-01-16
EP1851425B1 (en) 2016-04-27
BRPI0606299A2 (en) 2009-06-09
BRPI0606299B1 (en) 2019-05-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9670888B2 (en) Replaceable filter elements including plural filter media and related filtration systems, techniques and methods
US9964074B2 (en) Apparatus for furnishing water and method and apparatus for controlling an electric pump for furnishing water for injection into a combustion chamber of an engine
JP3188216B2 (en) Closed crankcase ventilation system
JP5798045B2 (en) cyclone separator
EP1784569B1 (en) Marine vapor separator with bypass line
US6371153B1 (en) Dual fuel delivery module system for multi-chambered or multiple automotive fuel tanks
US7765990B2 (en) Device for delivering fuel from a tank to an internal combustion engine
ES2378569T3 (en) Procedure and device for the separation and discharge of water contained in liquid fuels, in particular diesel water
US9347581B2 (en) Device, method and system for compressed air control and compressed air supply
DE60220078T2 (en) Fuel system combination valve for combustion engine and such fuel system
US9822738B2 (en) Ejector and arrangement for use in a motor vehicle having a turbocharger
JP5198578B2 (en) Fuel tank
US8801928B2 (en) Fuel supply device, particularly for an internal combustion engine
US4637351A (en) System for removal of water from diesel fuel systems
KR101169487B1 (en) Fuel supply device for a motor vehicle
EP3287631A1 (en) Furle filter
WO2013045167A3 (en) Hydraulic system with suction/return filter
DE102014222463A1 (en) Water injection device and method of operating such
US20070186877A1 (en) Fuel injection apparatus for an internal combustion engine
US20050121374A1 (en) Device for bleeding the separated water from a fuel filter
DE102008000193B4 (en) Fuel injection pump
WO2004088105A3 (en) Turbo system and method of installing
DE10361680B4 (en) Fuel pump device for a vehicle
DE10239429A1 (en) Fuel injection device for an internal combustion engine
US7234451B2 (en) Dual fuel pump configuration for saddle fuel tanks