SE518602C2 - Lågspänt elektriskt ställverksskåp med minst en utdragbar låda samt förfarande för att identifiera en låda hos ett lågspänt ställverksskåp - Google Patents

Lågspänt elektriskt ställverksskåp med minst en utdragbar låda samt förfarande för att identifiera en låda hos ett lågspänt ställverksskåp

Info

Publication number
SE518602C2
SE518602C2 SE9903719A SE9903719A SE518602C2 SE 518602 C2 SE518602 C2 SE 518602C2 SE 9903719 A SE9903719 A SE 9903719A SE 9903719 A SE9903719 A SE 9903719A SE 518602 C2 SE518602 C2 SE 518602C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
cabinet
drawer
storage means
identification device
pull
Prior art date
Application number
SE9903719A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9903719D0 (sv
SE9903719L (sv
Inventor
Nils-Olof Eriksson
Stig Eriksson
Hans-Olov Evensson
Johan Aakerberg
Original Assignee
Abb Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Abb Ab filed Critical Abb Ab
Priority to SE9903719A priority Critical patent/SE518602C2/sv
Publication of SE9903719D0 publication Critical patent/SE9903719D0/sv
Publication of SE9903719L publication Critical patent/SE9903719L/sv
Publication of SE518602C2 publication Critical patent/SE518602C2/sv

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02B1/00Frameworks, boards, panels, desks, casings; Details of substations or switching arrangements
  • H02B1/26Casings; Parts thereof or accessories therefor
  • H02B1/30Cabinet-type casings; Parts thereof or accessories therefor
  • H02B1/32Mounting of devices therein
  • H02B1/34Racks
  • H02B1/36Racks with withdrawable units
  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
  • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
  • H05K7/14Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
  • H05K7/1401Mounting supporting structure in casing or on frame or rack comprising clamping or extracting means
  • H05K7/1411Mounting supporting structure in casing or on frame or rack comprising clamping or extracting means for securing or extracting box-type drawers

Description

25 30 35 518 602 monterad pà en utbytbar del och den andra väljaren monterad i en mottagande del. En väljare har ett ut~ skjutande element av ett visst tvärsnitt, som är vridbart till viss inriktning, sàsom klockan tre, sex, nio eller tolv. Den andra väljaren har en urtagning som passar till den utskjutande delen. Den är ocksà vridbar till samma inriktningar, sà att endast utbytbara delar med matchande inriktning av nyckel till urtagning kan fullt utbytas.
Denna anordning används för att skilja mellan utbyte av olika typer av enheter, t ex enheter som hanterar olika signaler sásom högspänning, làgspänning, som skulle orsaka skador i kretsar om de inkopplades felaktigt.
Brittiska patentet GB 2 277 621 beskriver en elektronisk kontrollapparat som innehàller urtagbara lädor. En apparatlàda har en fastsatt elektronisk enhet som kan lagra information beträffande en adress till en motor etc som styrs av kontrollapparaten som är anordnad i làdan.
Denna anordning möjliggör att en ny apparat i en utbytes- láda kan laddas med adressen till motorn etc som passar till den speciella làdan. Den beskriver emellertid inte en anordning för att bestämma om en utdragbar láda är riktigt placerad.
Det finns ett behov av ett skàp med en anordning eller ett förfarande för att bestämma att en utdragbar láda är äter- insatt i rätt läge i ett skàp.
REDOGÖRELSE FÖR UPPF INNINGEN Ett ändamàl med uppfinningen är att àstadkomma ett skàp som innefattar en anordning och ett förfarande för att identifiera en utdragbar kontrollapparatlàda. Ett annat ändamàl är att àstadkomma en anordning och ett förfarande för att förhindra start, stopp eller aktivering av nagon annan styrfunktion hos en felaktig utrustning, i händelse 10 15 20 25 30 35 518 602 av oriktig placering av en utbytbar kontrollapparatenhet.
Ett annat ändamål med uppfinningen är att åstadkomma en anordning och ett förfarande för att på ett unikt sätt identifiera en utdragbar kontrollapparatenhet inom en anläggning. Ett ytterligare ändamål med uppfinningen är att åstadkomma en utdragbar kontrollapparatenhet som kräver ett minimum av kunskap och övning för att använda.
Dessa och andra ändamål uppfylls enligt uppfinningen såsom den beskrivs i patentkrav l. Uppfinningen kan sammanfatt- ningsvis beskrivas som en identifieringsanordning och ett Identifie- ringsanordningen innefattar ett lagringsmedel i vilket förfarande för användning av nämnda anordning. platsen för en utdragbar motorstyrenhetslàda i ett skåp lagras i form av en kod. Den kodade platsen för varje utdragbar motorstyrenhetslàda i skåpet lagras under installationen i form av en signal i ett eller flera lagringsmedel. När en motorstyrenhetslàda sätts in i skåpet upphämtas en signal från lådan, signalen jämförs med en motsvarande signal från skåpet och lådan bestäms vara placerad i korrekt läge eller inte. En krets sluts beroende av jämförelsen av lägessignalen och ytterligare en signal kan alstras.
Den främsta fördelen med uppfinningen är att varje ut- bytbar kontrollapparatenhet, eller motorstyrenhetslàda, identifieras genom platsen eller med andra ord identi- fieras av det korrekta läget som lådan borde uppta. En låda insatt i fel läge identifieras såsom inte varande den korrekta lådan. Detta möjliggör ett antal tekniskt använd- bara åtgärder inklusive att en oriktig låda förhindras att anslutas till en kraftförsörjning för en sådan kontroll- apparat. En utbytbar kontrollapparatlåda ansluts typiskt till en huvudkraftförsörjning medan den befinner sig i skåpet. I den utbytbara apparatlådan tillförs vidare kraft till styrenheterna i apparatlådan genom en omkopplingsbar 10 15 20 25 30 35 518 602 hjälpkraftförsörjning. I en felaktigt àterinsatt làda förhindras hjälpkraftförsörjningen att anslutas eller kopplas pà. Ett försök att àterinsätta en felaktig enhet kan också signaleras till ett styrsystem och/eller loggas. Återinsättande av en enhet som är identifierad enligt föreliggande uppfinning i sitt respektive skàp kräver inte utbildad arbetskraft. Koden som representerar det korrekta läget kan dessutom vara en unik plats genom att representera en plats i ett specifikt skàp i en an- läggning. Felaktig placering av en làda detekteras ome- delbart vid skàpsnivàn därför att kraft inte kan àter- inkopplas till apparaten i den làdan. Villkoret för korrekt eller felaktigt àterinsättande kan ocksa antydas genom en för detta ändamàl anordnad signal- eller indika- torlampa. En ytterligare och ekonomisk fördel är att en làda lätt kan omkodas om det senare skulle krävas, vilket sàlunda underlättar utveckling eller utbyggnad av en kon- trollanläggning och skyddar den ursprungliga investeringen i distributionsutrustning. En ytterligare ekonomisk och teknisk fördel är att uppfinningen lätt och förhållandevis billigt kan utrustas med nya delar i efterhand för att passa befintliga utrustningar.
FIGURBESKRIVNING Föreliggande uppfinning skall närmare förklaras under hän- visning till bifogade ritningar.
Figur 1 visar schematiskt en yttre vy av framsidan av ett skàp enligt en utföringsform av uppfinningen.
Figur 2 visar en schematisk bild av ett första lagrings- medel anordnat i en làda i ett skap enligt en utförings- form av uppfinningen. 10 15 20 25 30 35 518 602 Figur 3 visar en schematisk bild av ett andra lagrings- medel anordnat i ett skàp enligt en utföringsform av upp- finningen.
Figur 4 visar ett schema för en krets innefattande det första och andra lagringsmedlet enligt en utföringsform av uppfinningen.
BESKRIVNING AV UTFÖRINGSEXEMPEL Figur l visar ett skàp med ett antal làdor insatta. Skàpet 1 visas med en första làda 2 utdragen fràn ett läge 5.
Làdan 2 är anordnad med ett första lagringsmedel 4. Skàpet l är anordnat med ett andra lagringsmedel 3 vid läget 5.
Läget 5 är en plats i skàpet 1 och det rätta läget för làdan 2.
Det första lagringsmedlet 4 och det andra lagringsmedlet 3 är vart och ett kodat med en siffra eller kod represente- rande en plats som, med hänvisning till exemplet med làda 2, representerar läget 5 i skápet 1.
När làdan 2 är införd i läget 5 i skåpet 1 detekterar en lämplig krets, kopplad till det första lagringsmedlet 4, den lagrade koden i det första lagringsmedlet 4 och den lagrade koden i det andra lagringsmedlet 3. De lagrade koderna som detekterats i 3, 4 jämförs sedan med använd- ning av en lämplig jämförelsekrets eller -anordning. Det finns ett antal lämpliga jämförelsekretsar eller -anord- ningar som är kända för fackmannen, och de beskrivs inte här. En jämförelsekrets visas i en krets innefattande den föredragna utföringsformen som beskrivs ytterligare nedan i samband med figur 4. I den föredragna utföringsformen av uppfinningen leder jämförelsen av de lagrade koderna till att en hjälpkraftkrets i den utdragbara làdan sluts vid överensstämmelse mellan de tvà lagrade koderna. Sàledes 10 15 20 25 30 35 518 602 leder en korrekt àterinsättning till att hjälpkraftkretsen slàs pà i den utdragbara làdan. Resultatet av oriktig àterinsättning av en làda blir att motorstyrningsapparaten i làdan inte ansluts till en hjälpkraftkrets, varför apparaten inte kan slàs pà av misstag.
Den föredragna utföringsformen av uppfinningen innefattar som lagringsmedel en konfigurerbar elektrisk brytare av en typ som är känd som DIP-brytare. Initialerna DIP stàr för fdual in-line package”. En DIP-brytare innefattar typiskt ett flertal miniatyrbrytare, var och en konfigurerbar genom att manuellt slàs till eller fràn ett till- eller fràn-läge. Det kan finnas fyra eller átta brytare eller nagot annat antal som ofta är en multipel av tva. Genom 2 till, 3 till, 4 fràn kopplas DIP-brytaren sà att den representerar en att välja ett mönster sàsom l fràn, etc. förutbestämd siffra eller kod som representerar en plats för en làda i ett skàp. Koden används för att representera den rätta platsen i ett skàp och kan dessutom representera en unik plats, vilket betyder det rätta läget i ett speciellt skàp i en anläggning.
Figur 2 visar det första lagringsmedlet 4 anordnat med en DIP-brytare 49. Figur 3 visar det andra lagringsmedlet 3 anordnat med en DIP-brytare 39 och en indikatorlampa 35.
I den föredragna utföringsformen är ett första lagrings- medel 4 innefattande DIP-brytaren 49 anordnat med ett första kontaktdon och monterat pà ena sidan av làdan 2.
Det andra lagringsmedlet 3 är anordnat med ett passande andra kontaktdon och monterat i skàpet vid den platsen, läge 5 i figur 1. Det andra kontaktdonet, som också är anordnat med en DIP-brytate 39, eller invid monteringsskenor (ej kan lämpligen fästas vid skàpramen (ej visad) visade) för làdan i skàpet. När làdan är införd i skàpet, vanligtvis genom att skjuta in làdan pà skenor av nàgon 10 15 20 25 30 35 518 602 typ, ansluts det första kontaktdonet på lådan elektriskt till det andra kontaktdonet som är monterat i skåpet. När det första kontaktdonet anligger mot det andra kontakt- donet upphämtas signaler genom en krets (ej visad) anslu- ten till det första och andra kontaktdonet som ingår i skåpet för detta ändamål.
Vid installationen av skåpet och utrustningen, eller under en därpå följande utveckling, ändringar etc i installa- tionen, sätts en kod som representerar en plats för lådan manuellt i en DIP-brytare hos ett första kontaktdon fast- satt vid lådan, och samma platskod sätts på liknande sätt manuellt i en andra DIP-brytare anordnad i ett andra kon- taktdon vid det rätta motsvarande läget i det ändamåls- enliga skåpet.
I en föredragen utföringsform innefattar kontaktdonet för det andra medlet 3, som är fastsatt vid skåpet vid läge 5, indikatorlampan 35. Indikatorlampan är placerad så att den är synlig från ena sidan av lådan. En lysdiod (LED) eller liknande kan användas som indikatorlampa. Indikatorlampan är företrädesvis ansluten till en krets hos hjälpkraft- kretsen så att den är upplyst när hjälpkraftkretsen hos lådan 2 är “på'. Hjälpkraftkretsen till lådan 2 är \på' endast när lådan 2 bedöms ha satts tillbaka i rätt skåp vid läge 5, enligt föreliggande uppfinning. Resultatet av ett felaktig återställande av en låda blir att motsvarande indikator såsom indikatorn 35 inte blir upplyst vid åter- insättande av en annan låda än lådan 2.
I figur 4 visas ett kretsschema. Kretsen inbegriper det första lagringsmedlet 3 och det andra lagringsmedlet 4 i form av DIP-brytare. En rektangel 3a ritad med streckade linjer betecknar den del av kretsen som är belägen med det första lagringsmedlet 3 monterat i skåpet. En lysdiod 35 anordnad ansluten till ena sidan av DIP- är, såsom visas, 10 15 20 25 30 35 518 602 8 brytaren 3. Pà motsvarande sätt visar den med streckande linjer ritade rektangeln 4a den del av kretsen som är anordnad i det utdragbara làdan i vilken det andra lag- ringsmedlet 4 är anordnat. En kraftförsörjning 7 anordnas att ladda kretsen. En optokopplare 8 och ett relä 7a an- ordnas. En krets hos hjälpkraftförsörjningen 6 anordnas och förses med en förreglingsbrytare 6a. En jämförelse- krets 3b, 4b eller utvärderingskrets är anordnad ansluten pà ena sidan till DIP-brytarna 1-12 och pá andra sidan till andra delar av kretsen genom anslutningar 13-18.
Jämförelsekretsen 3b, 4b används för att fastställa om de i lagringsmedlen 3, 4 lagrade koderna, i den föredragna utföringsformen som konfigurationen av DIP-brytarna 3, 4, stämmer överens. Vid överensstämmelse hos de i varje lag- ringsmedel 3, 4 lagrade koderna, närmare bestämt konfigu- rationen av brytarna 1-12 hos de tvà DIP-brytarna 3, 4 i figur 4, tillåts ström att flyta sà att lysdioden 35 lyses upp och optokopplaren 8 fàr relät 7a att sluta förreg- lingen 6a i intilliggande hjälpkraftkrets.
I en annan utföringsform av uppfinningen innefattar iden- tifieringsanordningen som lagringsmedel en elektronisk enhet anordnad med en kontaktbrytare och ett medel för dataminne. Anordningen kan alternativt vara en mekanisk eller elektronisk enhet som använder mekaniska, magnetiska eller optiska medel för att avläsa en visuell kod, magnetisk kod, eller ett läge hos en mekanisk indikator som representerar en kodad plats.
I en ytterligare utföringsform av uppfinningen används en konfigurerbar elektrisk brytare med en eller flera roter- bara väljare som första eller andra lagringsmedel för att registrera en kod. 10 15 20 25 30 518 602 I den föredragna användningen av uppfinningen sluter en jämförelse mellan tvà riktiga DIP-brytarkoder, som orsa- kats av àterinsättandet av en làda i ett skàp, en krets i hjälpkraftkretsen (en visad) hos denna làda, vilket möj- liggör att apparaten därefter kan styras. Dessutom upp- lyses en indikator 35 anordnad i skàpet intill làdan.
Alternativt genererar en jämförelse mellan tvà riktiga koder en signal som tillàter att hjälpkraftförsörjningen för den làdan i det aktuella skåpet slàs pà. Pà sà sätt fastställs att àterinsättandet av ládan är riktigt om hjälpkraften till làdan, efter àterinsättande i skàpet, kan kopplas pà. Vid felaktigt àterinsättande fastställs det att en làda har àterinsatts felaktigt i fel läge eftersom strömmen i skàpet till den aterinsatta làdan inte kan kopplas pà. Alternativt kan ett felaktig àterinsätt- ande fastställas genom att kontrollera om indikatorn 35 invid den àterinsatta làdan är upplyst eller inte.
I en ytterligare utföringsform av uppfinningen genererar en jämförelse av tvà riktiga DIP-brytarkoder en signal som ger information om àterinsättandet sàväl som en signal som tillàter att strömmen kopplas pà igen.
I en annan utföringsform av uppfinningen genererar en jäm- förelse av tvà felaktiga DIP-brytarkoder en signal som ger information om att àterinsättandet är felaktigt. Denna in- formation kan användas för att signalera med en indika- torlampa eller liknande pà làdan eller làdfrontplattan, eller pà skàppanelen eller pà någon annan plats i anlägg- ningen. I en vidareutveckling av uppfinningen kan denna information ocksà signaleras till ett kontrollsystem och visas och/eller loggas som en händelse.

Claims (12)

10 15 20 25 30 518 602 10 PATENTKRAV
1. l. Làgspänt elektriskt ställverksskàp (1) med minst en utdragbar làda (2) med en eller flera apparater för styr- ning av en elektrisk motor, kännetecknat av att skàpet (1) innefattar en identifieringsanordning med minst en siffra eller kod som representerar ett rätt läge hos den utdrag- bara làdan (2), innefattar en konfigurerbar brytare. och att nämnda identifieringsanordning
2. Skàp enligt patentkrav 1, kännetecknat av att identi- fieringsanordningen innefattar ett första lagringsmedel (4) fastsatt vid nämnda làda (2) och ett andra lagrings- medel (3) fastsatt vid nämnda skáp (1) i den làgspända elektriska ställverksanläggningen.
3. Skàp enligt patentkrav 2, kännetecknat av att den kon- figurerbara brytaren är mekanisk eller magnetisk eller optisk.
4. Skàp enligt patentkrav 3, kännetecknat av att den kon- .figurerbara brytaren är en DIP-brytare.
5. Skàp enligt patentkrav 3, kännetecknat av att nämnda anordning innefattar en elektronisk enhet med en kontakt- brytare och ett medel för dataminne.
6. Skàp enligt patentkrav 1, kännetecknat av att nämnda minst en siffra eller kod representerar en unik plats i ett skàp (1) i den làgspända elektriska ställverksanlägg- ningen.
7. Förfarande för att identifiera en làda (2) hos ett làg- spänt ställverksskàp (1), vilket skàp (1) utdragbar làda som har en eller flera apparater för styr- innefattar en ning av en elektrisk motor, och är anordnat med en 10 15 20 25 30 35 518 602 » Q o . .- 11 identifieringsanordning innefattande medel för lagring av en siffra eller kod som representerar ett rätt läge (5) för en láda i skàpet, kännetecknat av följande steg: - lagring av en siffra eller kod som representerar nämnda rätta läge (5) för lådan i ett första lagringsmedel (4) med användning av en konfigurerbar brytare, - lagring av siffran eller koden som representerar nämnda rätta läge (5) för làdan i ett andra lagringsmedel (3), - insättning av den utdragbara làdan (2) i nämnda rätta läge (5) i skàpet (1) hos làgspänningsställverket, - jämförelse av siffran eller koden från det första medlet (4) med siffran eller koden som lagras i det andra medlet (3).
8. Förfarande enligt patentkrav 7, kännetecknat av steget att sända en signal till ett styrsystem vid àtersättning av den utdragbara làdan (2) i skàpet (l).
9. Förfarande enligt patentkrav 7, kännetecknat, vid överensstämmelse av siffrorna eller koderna i det första medlet (4) - slutning av en krets hos en hjälpkraftkrets i làdan (2). och det andra medlet (3), av följande steg:
10. Förfarande enligt patentkrav 9, kännetecknat av det alternativa steget att generera en signal för att ansluta hjälpkraftförsörjningen.
11. ll. Förfarande enligt patentkrav 9, kännetecknat av steget att lysa upp en indikatorlampa (35).
12. Förfarande enligt patentkrav 9, kännetecknat av det ytterligare steget att sända en signal till ett styrsystem vid överensstämmelse av siffrorna eller koderna som lagras i det första och andra lagringsmedlet.
SE9903719A 1999-10-15 1999-10-15 Lågspänt elektriskt ställverksskåp med minst en utdragbar låda samt förfarande för att identifiera en låda hos ett lågspänt ställverksskåp SE518602C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9903719A SE518602C2 (sv) 1999-10-15 1999-10-15 Lågspänt elektriskt ställverksskåp med minst en utdragbar låda samt förfarande för att identifiera en låda hos ett lågspänt ställverksskåp

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9903719A SE518602C2 (sv) 1999-10-15 1999-10-15 Lågspänt elektriskt ställverksskåp med minst en utdragbar låda samt förfarande för att identifiera en låda hos ett lågspänt ställverksskåp

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9903719D0 SE9903719D0 (sv) 1999-10-15
SE9903719L SE9903719L (sv) 2001-04-16
SE518602C2 true SE518602C2 (sv) 2002-10-29

Family

ID=20417367

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9903719A SE518602C2 (sv) 1999-10-15 1999-10-15 Lågspänt elektriskt ställverksskåp med minst en utdragbar låda samt förfarande för att identifiera en låda hos ett lågspänt ställverksskåp

Country Status (1)

Country Link
SE (1) SE518602C2 (sv)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107482519A (zh) * 2017-08-11 2017-12-15 王洁琳 一种电动抽屉式电磁控制电力柜

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107482519A (zh) * 2017-08-11 2017-12-15 王洁琳 一种电动抽屉式电磁控制电力柜

Also Published As

Publication number Publication date
SE9903719D0 (sv) 1999-10-15
SE9903719L (sv) 2001-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4194181A (en) Hotel room status monitor and power control system
US7393248B2 (en) Modular power control system with multipin connectors and airflow conrol module
MY128412A (en) Monitoring electronic component holders
EP1069538A2 (en) Button panel system for a gaming device
US20060209475A1 (en) Power distribution panel with modular inserts
AU2003267066A1 (en) Arrangement for monitoring patch panels at distributor points in data networks
EP1070425A1 (en) Modular video signal matrix switcher with color-coded components
US20050183875A1 (en) Module mounting system
JPH04222404A (ja) 低電圧配電盤
US5818343A (en) Redundantly coded visual indication system
GB2183114A (en) Electronic board identification
US3407480A (en) Wiring and testing of controller harness
JPH11162570A (ja) コネクタの寿命警告表示方法とその装置
SE518602C2 (sv) Lågspänt elektriskt ställverksskåp med minst en utdragbar låda samt förfarande för att identifiera en låda hos ett lågspänt ställverksskåp
CN110390904A (zh) 电子设备以及led阵列的驱动装置和方法
JP2740324B2 (ja) 状態表示装置
US2375866A (en) Battery charging rack
EP1034590B1 (en) Modular protective relay with submodules
CN211265292U (zh) 一种配电控制设备用密封开关
EP2246954A1 (en) Intelligent electronic device with a detachable memory module for substation automation
US9287687B2 (en) Electrical low-voltage switchgear assembly
GB2235304A (en) Monitoring the consumption of electrical energy
US20020024504A1 (en) Keyboard control system containing manufacturer's identication code and multiple selection matrix
JP4437959B2 (ja) コンデンサ収容箱及びそれを電源装置に取り付ける方法、コンデンサの取り替え方法
JP2003062282A (ja) 遊技機

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed