SE514717C2 - Swivel - Google Patents

Swivel

Info

Publication number
SE514717C2
SE514717C2 SE9704936A SE9704936A SE514717C2 SE 514717 C2 SE514717 C2 SE 514717C2 SE 9704936 A SE9704936 A SE 9704936A SE 9704936 A SE9704936 A SE 9704936A SE 514717 C2 SE514717 C2 SE 514717C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
wire
fitting
clamping
around
longitudinal
Prior art date
Application number
SE9704936A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9704936D0 (sv
SE9704936L (sv
Inventor
Bjoern Palmquist
Original Assignee
Bjoern Palmquist
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bjoern Palmquist filed Critical Bjoern Palmquist
Priority to SE9704936A priority Critical patent/SE514717C2/sv
Publication of SE9704936D0 publication Critical patent/SE9704936D0/sv
Publication of SE9704936L publication Critical patent/SE9704936L/sv
Publication of SE514717C2 publication Critical patent/SE514717C2/sv

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
  • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
  • B63B21/00Tying-up; Shifting, towing, or pushing equipment; Anchoring
  • B63B21/50Anchoring arrangements or methods for special vessels, e.g. for floating drilling platforms or dredgers
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
  • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
  • B63B21/00Tying-up; Shifting, towing, or pushing equipment; Anchoring
  • B63B21/20Adaptations of chains, ropes, hawsers, or the like, or of parts thereof
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T403/00Joints and connections
  • Y10T403/46Rod end to transverse side of member
  • Y10T403/4608Structure attached to rod end encompasses side
  • Y10T403/4614Yoke or ring
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T403/00Joints and connections
  • Y10T403/57Distinct end coupler
  • Y10T403/5761Interrupted periphery, e.g., split or segmental, etc.
  • Y10T403/5766Axially divided segments
  • Y10T403/5781Bolted
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T403/00Joints and connections
  • Y10T403/57Distinct end coupler
  • Y10T403/5761Interrupted periphery, e.g., split or segmental, etc.
  • Y10T403/5786Split
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T403/00Joints and connections
  • Y10T403/57Distinct end coupler
  • Y10T403/5793Distinct end coupler including member wedging or camming means

Description

LJ» (Jï 514 717 TEKNISKA PROBLEMET Ändamålet med föreliggande uppfinning är att åstadkomma ett bojfäste som löser ovannämnda problem och uppfyller samtliga ovan nämnda krav på ett enkelt och rationellt sätt. LJ » (Jï 514 717 TECHNICAL PROBLEM The object of the present invention is to provide a buoy attachment which loosens the above-mentioned problems and meets all the above-mentioned requirements for a simple and rational way.

BESKRIVNING AV FÖRELIGGANDE UPPFINNING Det har nu visat sig möjligt att kunna lösa dessa problem genom :oreliggande uppfinning som karaktäriseras av att den av de båda halvorna bildade wirekanalen är så dimensione- rad att den i monterat läge kring vajern uppvisar ett mellanrum som upptas av i nämnda mellanrum inlagt deformerbaxt metallinlägg, för låsning av klämbeslaget gentemot rotation kring vajem, att vajerstumpar är fastklämda mot vajern vid vardera änden av klämbeslaget. för låsning av detsamma gentemot glidning i längsled utefter vajem, och att klämbeslaget uppvisar en glidyta för en roterbart kring beslaget monterad schackel som bildar fäste för förgreningslinan.DESCRIPTION OF THE PRESENT INVENTION It has now been found possible to solve these problems by means of the present invention characterized in that the wire channel formed by the two halves is so dimensionally row that it in mounted position around the wire has a gap which is occupied by in said spaced in deformed back metal insert, for locking the clamping bracket against rotation around the wire, that wire stubs are clamped to the wire at each end of the clamp fitting. for locking the same against sliding longitudinally along the wire, and that the clamping fitting has a sliding surface for a shackle rotatably mounted around the fitting which forms a bracket for the branch line.

Ytterligare karaktäristika framgår av hithörande krav.Additional characteristics are stated in the relevant requirements.

De två stålhalvoma, som har in- och utlopp formade som trumpetmynningar är belagda med ett tunt skikt (cza Smm) av polyuretan. som vidare är format med ett unikt avtryck av stålwiren.The two steel halves, which have inlets and outlets shaped like trumpet mouths, are coated with a thin layer (cza Smm) of polyurethane. which is further shaped with a unique imprint of the steel wire.

De sammanlagda stålhalvomas (trumpetmynningarnas) krökningsradier skall aldrig vara mindre än 9 gånger linans diameter för att undvika utmattningsskador på linan.The radii of curvature of the total steel halves (trumpet orifices) shall never be less than 9 times the diameter of the line to avoid fatigue damage to the line.

Avtrycket av stålwiren, vilket företrädesvis är anordnat i centrum för varje stålhalva, är cza 500 mm långt för att tillåta enkel montering men samtidigt uppnå hög longitudinell kvarhållningskrafi. Om avtrycket skulle göras längre försvåras montering av klämman då linomas slaglängd diameter varierar något över längden. l-Iårdheten på det i stålhalvoma anordnade polyuretanskiktet måste ge tillräcklig flexibilitet, hög kvarhållningskraft samt medge enkel montering. En hårdhet motsvarande A-95 i standardbeteckning har visat sig lämplig. 514 717 3 För att absorbera rotationen av lina är ytterdelen med den inbyggda schackeln konstruerad med överrnâtt.The imprint of the steel wire, which is preferably arranged in the center of each steel half, is cza 500 mm long to allow easy mounting but at the same time achieve high longitudinal detention requirements fi. If the impression were to be made longer, mounting of the clamp would then be more difficult the stroke diameter of the linomas varies slightly over the length. The l-hardness of the polyurethane layer arranged in the steel halves must provide sufficient flexibility, high retention power and allow easy installation. A hardness equivalent A-95 in the standard designation has proved suitable. 514 717 3 To absorb the rotation of the rope, the outer part with the built-in shackle is designed with excess.

Eftersom flytelementets storlek varierar och stora dynamiska krafter kan uppstå i bojlinan; krävs en höghållfasthets-schackel anordnats. För en 76 mm ankarlina användes vanligen en shackel med beteckningen SWL 85 Tonnes, vilken är anpassad genom bearbetning och därvid nedgraderad till en SWL 50 Tonnes schackel. Med normal säkerhetsfaktor på 5 uppnås härvid en minsta brottstyrka om cza 200 Tonnes (200.000 kg).Since storlek the size of the surface element varies and large dynamic forces can occur in the buoy line; a high-strength shackle is required. For a 76 mm anchor line was commonly used a shackle with the designation SWL 85 Tonnes, which is adapted by machining and thereby downgraded to a SWL 50 Ton shackle. With normal safety factor of 5 a minimum breaking strength of approximately 200 Tonnes (200,000 kg) is achieved.

De två stålhalvorna är vidare konstruerade så att klämkraft alltid uppstår vid olika last i linan genom att de inte omsluter fullständigt hela linans periferi.The two steel halves are further designed so that clamping force always occurs at different loads in the line in that they do not completely enclose the entire periphery of the line.

BESKRIVNING AV RITNINGARNA Uppfmningen kommer nedan att beskrivas med hänvisning till uttöringsexempel som visas på de bifogade ritningama, på vilka Fig. 1 visar schematiskt uppfinningens användningsområde, Fig. 2 visar en sidovy av kopplingen enl. uppfinningen Fig. 3 är en sidovy i tvärsnitt som visar kopplingen enl. uppfinningen, och Fig. 4 är en sidovy av kopplingen enl. Fig. 2, och är en tvärsnittsbild av kopplingen enl. Fig. 2 vinkelrätt mot fórankringswiren.DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The invention will be described below with reference to the examples of desiccation shown on the accompanying drawings, on which Fig. 1 schematically shows the field of application of the invention, Fig. 2 shows a side view of the coupling according to the invention Fig. 3 is a side view in cross section showing the coupling according to the invention, and Fig. 4 is a side view of the coupling according to Fig. 2, and is a cross-sectional view of the coupling according to Fig. 2 perpendicular to the anchoring wire.

BESKRIVNING AV UTFÖRINGSEXEMPEL Den i Fig. 1 visade flytande borriggen 10 är förankrad vid havsbottnen 1 1 dels medelst kättingar 12, och dels medelst fórankringsvwirers 13. En markeringsboj 14 är förbunden med törankringswirem 13 via en fórgreningslina 15 på ungefär halva avståndet mellan riggen 10 och wirems fórankringspunkt 16. Förgreningslinan 15 är förbunden med wirern 13 via en svivelkoppling 17.DESCRIPTION OF EMBODIMENTS The floating drilling rig 10 shown in Fig. 1 is anchored to the seabed 1 1 partly by means chains 12, and partly by means of anchoring wires 13. A marking buoy 14 is connected with the door anchor wire 13 via a branch line 15 at about half the distance between the rig 10 and the anchorage point 16 of the wire. The branch line 15 is connected to the wire 13 via a swivel coupling 17.

F ig. 2 och 3 visar svivelkoppligen 17 mer detaljerat. Kopplingen 17 omfattar ett i wirems längsled delat, av två symmetriskt utformade halvor 18 bestående klämbeslag 19. Detta griper runt vajem 13 via en i vardera beslagshalvan anordnad wirekanalhalva 20 (se Fig. 4). Den av de båda halvoma bildade kanalen är så dimensionerad att de i monterat läge U\ 514 717 4 kring wirem uppvisar ett mellanrum som upptas av ett tunt skikt av polyuretan med en avgj utning av den aktuella wiren. Avgj utningen åstadkommes på sådant sätt att en längd av en wire med aktuell dimension införesnmellan stâlhalvorna och medelst distansorgan placeras centralt mellan dessa. Därefter ihälles polyuretan mellan wire och stålhalvor och får stelna. De båda beslagshalvoma 18 dras ihop medelst åtta skruvar 22, lämpligen med sådan kraft att kallsammanvällning uppstår mellan metallinlägget och wirerns omslutna ytor. Detta ger en tät förbindelse, som reducerar risken för korrosion och låser klämbeslaget 19 gentemot rotation kring vvirem.F ig. 2 and 3 show swivel couplers 17 in more detail. The coupling 17 comprises one in wirems longitudinal joint divided, consisting of two symmetrically designed halves 18 consisting of clamping fittings 19. This grips around wire 13 via a wire channel half 20 arranged in each fitting half (see Fig. 4). The channel formed by the two halves is dimensioned so that they are in the mounted position U \ 514 717 4 around the wire has a gap occupied by a thin layer of polyurethane with a decide on the current wire. The decision is made in such a way that a length of a wire of current dimension inserted between the steel halves and by means of spacers placed centrally between these. Then polyurethane is poured between wire and steel halves and may solidify. The two fitting halves 18 are tightened by means of eight screws 22, suitably with such force that cold overflow occurs between the metal insert and the wire enclosed surfaces. This provides a tight connection, which reduces the risk of corrosion and locks the clamping fitting 19 against rotation about the wire.

Ett midjepartí 23 på beslaget bildar en glidyta för en roterbart kring beslaget monterad schackel 24 som med sin schackelbult bildar fäste för fórgreningslinan 15. Schackeln 24 är monterad i en av två halvor medelst skruvar 25 sammansatt hållare 26, xilken dels fördelar den frän forgreningslinan 15 kommande dragbelastningen över en bredare glidyta på midjepartiet, och dels håller schackeln i huvudsak vinkelrätt i förhållande till vaierns längdriktning. Beslaget 19 övergår på båda sidor av midjepartiet 23 i diametralt bredare ändpartier 24.A waist portion 23 on the bracket forms a sliding surface for a rotatably mounted around the bracket shackle 24 which with its shackle bolt forms a bracket for the branch line 15. The shackle 24 is mounted in one of two halves by means of screws 25 composite holder 26, which is partly distributes the tensile load coming from the branch line 15 over a wider sliding surface on the waist portion, and on the one hand the shackle is substantially perpendicular to the wire longitudinal direction. The fitting 19 merges on both sides of the waist portion 23 into diametrically wider end portions 24.

Låsdon 27 i form av i längder av cirka en meter kapade wirerstumpar är fastklämda parallellt med wirems 13 längdriktning medelst U-formade bygelklämmor 28. Låsdonen är ämnade att låsa beslaget gentemot glidning i längsled utefter vvirem. Genom användning av wirerstumpar, som kan hämtas f rån begagnade förankringswirar, åstadkommes böjliga låsdon för klämbeslaget. Böjligheten underlättar hantering av förankringswirem, exempelvis när ett supplyfartyg skall lyfta vvirem för att flytta dess ankare.Locking devices 27 in the form of wire stumps cut into lengths of approximately one meter are clamped parallel to the longitudinal direction of the wire 13 by means of U-shaped stirrup clamps 28. The locking means are intended to lock the fitting against sliding longitudinally along the wire. Through use of wire stubs, which can be retrieved from used anchoring wires, provide flexible locking device for the clamping fitting. The flexibility facilitates handling of anchoring wires, for example, when a supply vessel is to lift vvirem to move its anchor.

Klämbeslagets 19 ändpartier 24 är vid vardera änden av beslaget försedda med en påsvetsad utåtriktad hylsa 29, vars flänsparti sträcker sig i wirems längdriktning och samverkar med wirerstumpamas ändar, så att kardeländarna upptas inuti hylsans ringformade utrymme.The end portions 24 of the clamping fitting 19 are provided with one at each end of the fitting welded outwardly directed sleeve 29, the flange portion of which extends in the longitudinal direction of the wire and cooperates with the ends of the wire stubs, so that the strands end are received inside the sleeve annular space.

Uppfinningen är ej begränsad till det ovan beskrivna utföringsexemplet, utan flera varianter är tänkbara inom ramen för efterföljande krav. Exempelvis kan andra låsdon än wirerstumpar användasThe invention is not limited to the embodiment described above, but is variants are conceivable within the framework of subsequent requirements. For example, other locking devices than wire stumps are used

Claims (5)

  10 15 20 25 esfttftt ma? PATENTKRAV10 15 20 25 esfttftt ma? PATENT REQUIREMENTS
 1. l. Svivelkoppling för anslutning av en förgreningslina (15) till en förankringsvwire (13) och omfattande ett i wirens längsled delat, av två halvor (18) bestående klämbeslag (19) som griper runt wiren via en i vardera beslagshalvan anordnad wirekanallialva (20) och vilket beslag (19) uppvisar en glidyta för en lqing beslaget (19) roterbar schackel (24), kännetecknad av, att den av de båda halvorna bildade wirekanalen (20) är så dimensionerad att den i beslagets monterade läge kring wiren (13) uppvisar ett mellanrum som upptas av i nämnda mellanrum inlagt defonnerbart inlägg (21), för låsning av klämbeslaget (19) gentemot rotation kring wiren.A swivel coupling for connecting a branch line (15) to an anchoring wire (13) and comprising a clamping fitting (19) divided in the longitudinal direction of the wire, which consists of two halves (18) which grip around the wire via a wire channel cable (20) arranged in each fitting half and which fitting (19) has a sliding surface for a rotatable shackle (24) of a sliding fitting (19), characterized in that the wire channel (20) formed by the two halves is dimensioned such that in the mounted position of the fitting around the wire (13) has a space occupied by a deflated insert (21) inserted in said space, for locking the clamping fitting (19) against rotation about the wire.
 2. 2. Svivelkoppling enligt krav l, kännetecknad av, att böj liga låsdon (27) är fastklämda mot wiren vid vardera änden av klämbeslaget, för låsning av detsamma gentemot glidning i längsled utefter wiren, och att klämbeslaget (19) uppvisar en glidyta för en roterbart kring beslaget monterad schackel (24) som bildar fäste för förgreningslinan (15).Swivel coupling according to claim 1, characterized in that flexible locking means (27) are clamped against the wire at each end of the clamping fitting, for locking the same against sliding longitudinally along the wire, and that the clamping fitting (19) has a sliding surface for a rotatable a shackle (24) mounted around the fitting which forms a bracket for the branch line (15).
 3. 3.Svivelkoppling enligt kravet l, kännetecknad av, att klämbeslagets (19) ändpartier är vid vardera änden av beslaget försedda med en påsvetsad utåtriktad hylsa (29), vars flänsparti sträcker sig i wirens längdriktning och samverkar med wiresturnparnas ändar, så att kardeländama upptas inuti hylsans ringformade utrymme.Swivel coupling according to claim 1, characterized in that the end portions of the clamping fitting (19) are provided at each end of the fitting with a welded outwardly directed sleeve (29), the end portion of which extends in the longitudinal direction of the wire and cooperates with the ends of the wire turn pairs. the annular space of the sleeve.
 4. 4. Svivelkoppling enligt kravet l, 2 eller 3, kännetecknad av, att låsdonen (27) utgörs av två eller flera wirestumpar, vilka sträcker sig parallellt med wirens (13) längdriktning och kläms fast mot denna medelst bygelklärrirnor (28).Swivel coupling according to Claim 1, 2 or 3, characterized in that the locking means (27) consist of two or two wire stubs, which extend parallel to the longitudinal direction of the wire (13) and are clamped against it by means of stirrup clamps (28).
 5. 5.Svivelkoppling enligt något av föregående krav, kännetecknad av, att inläggen (21) är formade av polyuretan, som genom gjutning erhållit ett avtryck av nämnda wire.Swivel coupling according to any one of the preceding claims, characterized in that the inserts (21) are formed of polyurethane, which by casting has obtained an impression of said wire.
SE9704936A 1997-12-30 1997-12-30 Swivel SE514717C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9704936A SE514717C2 (sv) 1997-12-30 1997-12-30 Swivel

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9704936A SE514717C2 (sv) 1997-12-30 1997-12-30 Swivel
EP98965945A EP1042163A1 (en) 1997-12-30 1998-12-30 Swivel connection
PCT/SE1998/002467 WO1999036309A1 (en) 1997-12-30 1998-12-30 Swivel connection
NO20003359A NO320449B1 (no) 1997-12-30 2000-06-27 Svivelkobling
US09/604,388 US6350077B1 (en) 1997-12-30 2000-06-27 Swivel connection

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9704936D0 SE9704936D0 (sv) 1997-12-30
SE9704936L SE9704936L (sv) 1999-07-01
SE514717C2 true SE514717C2 (sv) 2001-04-09

Family

ID=20409630

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9704936A SE514717C2 (sv) 1997-12-30 1997-12-30 Swivel

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6350077B1 (sv)
EP (1) EP1042163A1 (sv)
NO (1) NO320449B1 (sv)
SE (1) SE514717C2 (sv)
WO (1) WO1999036309A1 (sv)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014093975A1 (en) * 2012-12-14 2014-06-19 Pmi Industries, Inc. Suspension system especially for underwater cable
NO336983B1 (no) * 2014-02-14 2015-12-07 Sevan Marine Asa Fortøyningssystem
CH710269A2 (de) 2014-10-17 2016-04-29 Fatzer Ag Drahtseilfabrik Vorspannlitze, insbesondere für statische Verbauungen.
NL2015962B1 (en) * 2015-12-16 2017-06-30 Moorlink Solutions Ab Clamping joint for an anchoring wire.
NL2017660B1 (en) * 2016-10-21 2018-04-30 Moorlink Solutions Ab Clamping joint for an anchoring rope
WO2020153849A1 (en) * 2019-01-22 2020-07-30 Egersund Herøy As Apparatus and method for connecting a buoy to a mooring line

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3551960A (en) * 1968-05-16 1971-01-05 Fanner Mfg Co Dead ending device
FR2056097A5 (sv) * 1969-07-10 1971-05-14 Pirelli
US4128355A (en) * 1977-07-11 1978-12-05 Dura Corporation Flexible joint for suspension systems and the like
US4149336A (en) * 1977-11-18 1979-04-17 O. Mustad & Son A.S. Arrangement for detachable joint between a line and a snood
GB2096963B (en) * 1981-04-22 1984-09-05 Exxon Production Research Co Off-shore mooring system
US4509448A (en) * 1983-10-13 1985-04-09 Sonat Offshore Drilling Inc. Quick disconnect/connect mooring method and apparatus for a turret moored drillship
US5154652A (en) * 1990-08-01 1992-10-13 Ecklesdafer Eric J Drive shaft coupling
US6010273A (en) * 1997-12-30 2000-01-04 Pmi Industries, Inc. Suspension system for a seismic cable array

Also Published As

Publication number Publication date
US6350077B1 (en) 2002-02-26
SE9704936L (sv) 1999-07-01
NO320449B1 (no) 2005-12-05
WO1999036309A1 (en) 1999-07-22
NO20003359D0 (no) 2000-06-27
NO20003359L (no) 2000-06-27
SE9704936D0 (sv) 1997-12-30
EP1042163A1 (en) 2000-10-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100448556B1 (ko) 튜브등을클램핑하기위한클램프장치
CA2689782C (en) Pipe clamp
EP0962688B1 (en) Universal pipe connectors with a sealing element
EP1881254B1 (de) Transportrohr für Dickstoffe
US5035383A (en) Space saver service clamp
CA1177417A (en) Single and multiple section pipe repair or service clamps
US6715176B2 (en) Device and method for fixing together a construction element and structural cable
AU622497B2 (en) Cable anchorage
US5410979A (en) Small fixed teardrop fairings for vortex induced vibration suppression
EP2141398B1 (en) Pipeline supporting device
US5839702A (en) Flexible cable management system
US6367556B1 (en) Multiple configuration centralizer device and method for using same
US5722340A (en) Fairing for marine risers
EP2758617B1 (en) Pipe-to-pipe brace assembly
US6883280B2 (en) Integrated post-tension anchor
US4724639A (en) Prestressing anchor arrangement
EP1476636B1 (en) Arrangement in a gripper mechanism for a free pipe/rodlike end portion of a downhole tool
US4557007A (en) Anchor socket
US7234280B2 (en) Device for anchoring prestressing reinforcements
JP5567205B2 (ja) 封止機構
US6659135B2 (en) Tendon-receiving duct with longitudinal channels
US20110120052A1 (en) Rebar End Portion Retainer Apparatus
RU126749U1 (ru) Прижимное устройство крепления длинномерных изделий, преимущественно кабеля, и ключ для осуществления его работы
US5586801A (en) Stud mounted hoist ring
JP4257216B2 (ja) 腐食防止引張部材、特に傾斜ロープブリッジ用の傾斜ロープを建造物に固定する装置

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed