SE465949B - CENTRAL UNIT FOR CENTRAL DUST CLEANER - Google Patents

CENTRAL UNIT FOR CENTRAL DUST CLEANER

Info

Publication number
SE465949B
SE465949B SE9003125A SE9003125A SE465949B SE 465949 B SE465949 B SE 465949B SE 9003125 A SE9003125 A SE 9003125A SE 9003125 A SE9003125 A SE 9003125A SE 465949 B SE465949 B SE 465949B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
unit
dust container
locking
central unit
central
Prior art date
Application number
SE9003125A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9003125D0 (sv
SE9003125L (sv
Inventor
P Nurmi
Original Assignee
Akp Tekno Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Akp Tekno Oy filed Critical Akp Tekno Oy
Priority to SE9003125A priority Critical patent/SE9003125L/sv
Publication of SE9003125D0 publication Critical patent/SE9003125D0/sv
Publication of SE9003125L publication Critical patent/SE9003125L/sv
Publication of SE465949B publication Critical patent/SE465949B/sv

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L5/00Structural features of suction cleaners
  • A47L5/12Structural features of suction cleaners with power-driven air-pumps or air-compressors, e.g. driven by motor vehicle engine vacuum
  • A47L5/22Structural features of suction cleaners with power-driven air-pumps or air-compressors, e.g. driven by motor vehicle engine vacuum with rotary fans
  • A47L5/38Built-in suction cleaner installations, i.e. with fixed tube system to which, at different stations, hoses can be connected
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L9/00Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
  • A47L9/10Filters; Dust separators; Dust removal; Automatic exchange of filters
  • A47L9/16Arrangement or disposition of cyclones or other devices with centrifugal action
  • A47L9/1608Cyclonic chamber constructions
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L9/00Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
  • A47L9/10Filters; Dust separators; Dust removal; Automatic exchange of filters
  • A47L9/16Arrangement or disposition of cyclones or other devices with centrifugal action
  • A47L9/1658Construction of outlets
  • A47L9/1666Construction of outlets with filtering means
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L9/00Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
  • A47L9/10Filters; Dust separators; Dust removal; Automatic exchange of filters
  • A47L9/16Arrangement or disposition of cyclones or other devices with centrifugal action
  • A47L9/1691Mounting or coupling means for cyclonic chamber or dust receptacles

Description

465 949 2 Ett ändamål med föreliggande uppfinning är att eliminera de nackdelar som har nämnts ovan. Ett särskilt ändamål med upp- finningen är att åstadkomma en centralenhet i en centraldamm- sugare, i vilken enhetens struktur lägger beslag på den minsta möjliga delen av enhetens höjd, vilket gör det möjligt att konstruera en liten och låg centralenhet. Det är ytterligare ett ändamål med uppfinningen att till trots för den låga, totala höjden hos apparaten, att använda en så hög cyklonkon som möjligt med vilken god funktion hos separeringskammaren och lång livslängd hos filtret är garanterad. Det är ytterligare ett ändamål med.uppfinningen att åstadkomma en centralenhet som är så enkel som möjlig att tillverka, med få komponenter och till låg kostnad, och för vilken nödvändigheten av underhåll och underhållspunkter är minimerad och vars användning är enkel och snabb. An object of the present invention is to eliminate the disadvantages mentioned above. A special object of the invention is to provide a central unit in a central vacuum cleaner, in which the structure of the unit occupies the smallest possible part of the height of the unit, which makes it possible to construct a small and low central unit. It is a further object of the invention that, in spite of the low overall height of the apparatus, to use as high a cyclone cone as possible with which good function of the separation chamber and long life of the filter are guaranteed. It is a further object of the invention to provide a central unit which is as simple as possible to manufacture, with few components and at low cost, and for which the necessity of maintenance and maintenance points is minimized and whose use is simple and fast.
Den centrala dammsugarens centralenhet enligt uppfinningen, innefattar en kropp, en vacoumenhet uppburen av denna kropp, en filterenhet, en dammbehállare, en separationskammare med en cyklonkon mellan filterenheten och dammbehållaren, en sugled- ning som förbinder sugrörssystemet med vaccumenheten och en utblåsningsenhet som förbinder vaccumenheten med utblåsnings- rörsystemet. Enligt den kännetecknande delen av uppfinningen utgör kroppen, sugröret, utblåsningsröret och den övre delen av cyklonkonen, ett sammanhängande, integrerat stycke innefattande en stödyta och fästanordningar för stödjande och fästande av den till en vägg för direktanslutning till sug- och utblås- ningsrörsystemen och detta integrerade stycke innefattar lås- anordningar för säkrande av dammbehållaren till denna.The central vacuum cleaner central unit according to the invention comprises a body, a vacuum unit supported by this body, a filter unit, a dust container, a separation chamber with a cyclone cone between the filter unit and the dust container, a suction line connecting the suction pipe system to the vacuum unit and a blow-out unit connecting the vacuum unit. the exhaust pipe system. According to the characterizing part of the invention, the body, the suction pipe, the exhaust pipe and the upper part of the cyclone cone form a continuous, integrated piece comprising a support surface and fastening devices for supporting and attaching it to a wall for direct connection to the suction and exhaust pipe systems and this integrated paragraph includes locking devices for securing the dust container thereto.
Det är en fördel om det integrerade stycket enligt föreliggande uppfinning, i sin helhet har framställts genom gjutning av ett lämpligt plastmaterial.It is an advantage if the integrated piece according to the present invention, in its entirety, has been produced by molding a suitable plastic material.
Eftersom det integrerade stycket innefattar en lämplig stödyta, eller ytor utgörande en stödyta, och lämpliga fastsättningsele- ment, kan det integrerade stycket uppbäras och fixeras på ett lämpligt, i och för sig känt, sätt, t.ex. på ett monterings- stycke för den centrala enheten på en vägg, vilket har bärande 465 94.9 3 delar och sugrörssystems- och utblàsningssystemsändar med tät- ningar och packningar. Åndarna av insugnings- och utblàsningsrören, som företrädesvis sticker ut något från kroppen, är anordnade huvudsakligen på samma höjd på kroppen, t.ex. så att skillnaden i höjd mellan ändarna är mindre än rörens diametrar. Filterenheten består företrädesvis av ett huvudsakligen fritt, upphängt koniskt filtertyg i vars spets är anordnat en vikt. Storleken hos denna vikt väljes sådan att den tvingar filtertyget in i dess lägre position då apparaten icke används, men icke förhindrar att filtertyget stiger upp i den övre positionen genom sugeffekten.Since the integrated piece comprises a suitable support surface, or surfaces constituting a support surface, and suitable fastening elements, the integrated piece can be supported and fixed in a suitable, per se known, manner, e.g. on a mounting piece for the central unit on a wall, which has load-bearing 465 94.9 3 parts and suction pipe and exhaust system ends with seals and gaskets. The spirits of the intake and exhaust pipes, which preferably protrude slightly from the body, are arranged substantially at the same height on the body, e.g. so that the difference in height between the ends is smaller than the diameters of the pipes. The filter unit preferably consists of a substantially free, suspended conical filter cloth in the tip of which a weight is arranged. The size of this weight is chosen so as to force the filter cloth into its lower position when the apparatus is not in use, but does not prevent the filter cloth from rising to the upper position by the suction effect.
Den övre delen av filtertyget utgöres, och begränsas företrä- desvis, av en styv, retikulär struktur, som är ringformig och anordnad ovanför filtertyget och uppvisande en tvärsektion som en uppåt, öppen parabol, varvid genom sugeffekten vikten på filtertyget stiger upp in i fördjupningen i centret på denna struktur och filtertyget kommer att sträckas över hela sin längd mot den ringformiga, paraboliska ytan. På detta sätt uppnås en för filtret separat sugposition, och en viloposition och rörelsen mellan dessa två positioner tjänar till att rena filtret, som har en remarkabelt låg design.The upper part of the filter cloth consists, and is preferably limited, of a rigid, reticular structure, which is annular and arranged above the filter cloth and having a cross section as an upward, open dish, whereby by the suction effect the weight of the filter cloth rises into the recess in the center of this structure and the filter cloth will extend its entire length towards the annular, parabolic surface. In this way a suction position separate from the filter is achieved, and a rest position and the movement between these two positions serve to clean the filter, which has a remarkably low design.
Filterenheten kan likaledes bestå av en lämplig kropp av skum- plast, av papper eller något annat ekvivalent, lämpligt material som i och för sig är förut känt. Likaledes kan filterenheten innefatta, beroende på enhetens design, olika skakorgan eller arrangemang med hjälp av vilka filtret kan renas före användning, under användning eller efter att det har använts.The filter unit may likewise consist of a suitable body of foam plastic, of paper or some other equivalent, suitable material which is known per se. Likewise, the filter unit may comprise, depending on the design of the unit, different shaking means or arrangements by means of which the filter can be cleaned before use, during use or after it has been used.
Den centrala enheten innefattar företrädesvis en kåpa som huvudsakligen täcker kroppen och hela det integrerade stycket.The central unit preferably comprises a cover which substantially covers the body and the whole integrated piece.
I denna kåpa är anordnat en stänkskyddad luftöppning genom vilken ventilationsluft för vaccumenheten kan tas in.In this cover a splash-protected air opening is arranged through which ventilation air for the vaccine unit can be taken in.
Det är fördelaktigt, vid den centrala enheten enligt uppfin- ningen, att dammbehållaren innefattar ett bärhandtag och en 465 949 4 lásanordning för säkring av dammbehàllaren till låsanordningar- na. Dessa innefattar då en hävarm och på den ena änden av häv- armen ett grepporgan för uppnående av lásande kontakt med läs- organet på kroppen och en långsträckt slits i bärhandtaget, längs vilket en tapp på dammbehållaren kan röras, varvid ytter- ändarna har olika avstånd från grepporganet.It is advantageous, at the central unit according to the invention, that the dust container comprises a carrying handle and a locking device for securing the dust container to the locking devices. These then comprise a lever and at one end of the lever an gripping means for achieving locking contact with the reading means on the body and an elongate slot in the carrying handle, along which a pin on the dust container can be moved, the outer ends having different distances from the gripping member.
Fördelen med den centrala enheten enligt uppfinningen, jämfört med teknikens ståndpunkt, är att kroppen består av en enda enkel och lätt framställbar del som är fri från tätningar eller packningar, och som:medgör att insugnings- och utblásningsrören kan anordnas huvudsakligen på samma höjd. I sin tur ger detta en mycket låg kropputformning som har till resultat att det blir möjligt att använda en cyklonkon i apparaten som har en relativt stor höjd och säkerställer god funktion. En annan fördel är en extremt enkel installation av den centrala enheten: den kan hängas direkt på sin väggställning utan någon separat röranslutning och anpassningsarbete eftersom de är en viktig och fixerad del av det integrerade stycket. En fördel är också det enkla handhavandet: att tömma dammbehållaren är ett enkelt arbete, även i trånga utrymmen.The advantage of the central unit according to the invention, compared with the state of the art, is that the body consists of a single simple and easily manufacturable part which is free from seals or gaskets, and which: allows the suction and exhaust pipes to be arranged substantially at the same height. In turn, this gives a very low body design which results in it being possible to use a cyclone cone in the apparatus which has a relatively large height and ensures good function. Another advantage is an extremely simple installation of the central unit: it can be hung directly on its wall stand without any separate pipe connection and adaptation work as they are an important and fixed part of the integrated piece. An advantage is also the simple handling: emptying the dust container is an easy task, even in tight spaces.
Uppfinningen kommer att beskrivas mera i detalj i det följande med hänvisning till bifogade ritningar, där: Fig. 1 visar framifrån en vy av en centralenhet enligt uppfinningen, Fig. 2 visar apparaten enligt Fig. 1 sedd bakifrån, Fig. 3 visar delvis i sektion en sprängvy av apparaten enligt Fig. 1, Fig. 4 visar ett integrerat stycke enligt uppfinningen sett framifrån, Fig. 5 visar det integrerade stycket enligt Fig. 4 sett bakifrån, 465 94.9 5 Fig. 6 visar det integrerade stycket enligt Fig. 4 sett underifrån, Fig. 7 visar schematiskt läsningen av dammbehâllaren till kroppen, Fig. 8 visar ett mellansteg i lásningsprocessen, Fig. 9 visar dammbehâllaren efter att den har tagits loss, och Fig. 10 visar en detalj av bärhandtaget.The invention will be described in more detail in the following with reference to the accompanying drawings, in which: Fig. 1 shows a front view of a central unit according to the invention, Fig. 2 shows the apparatus according to Fig. 1 seen from behind, Fig. 3 shows partly in section an exploded view of the apparatus according to Fig. 1, Fig. 4 shows an integrated piece according to the invention seen from the front, Fig. 5 shows the integrated piece according to Fig. 4 seen from behind, 465 94.9 Fig. 6 shows the integrated piece according to Fig. 4 seen from below, Fig. 7 schematically shows the reading of the dust container to the body, Fig. 8 shows an intermediate step in the loading process, Fig. 9 shows the dust container after it has been removed, and Fig. 10 shows a detail of the carrying handle.
Figurerna 1 och 2 visar en allmän vy framifrån och bakifrån av en centralenhet för en centraldammsugare enligt uppfinningen.Figures 1 and 2 show a general front and rear view of a central unit for a central vacuum cleaner according to the invention.
Den centrala enheten innefattar ett integrerat stycke 8 enligt uppfinningen som utgör kroppen 1 av apparaten, ett insugnings- rör 6, ett utblásningsrör 7 och en stödyta 9 med fâstorgan 10 med hjälp av vilka centralenheten kan hängas upp, t.ex. pà en lämplig vägg. På ovansidan, på sidorna och på framsidan omges det integrerade stycket av en löstagbar kàpa 17. Ett skyddande lock 20 har anordnats i en urtagning 19 på ovansidan för att täcka på ett stänksäkert sätt öppningen för kylluftintaget till motorn. Pá undersidan 21 av det integrerade stycket är via packningar 22 en dammbehàllare 4 ansluten. Detta är en cylind- risk behållare, innefattande en bygel 23 och lásorgan som har till uppgift att låsa dammbehâllaren vid det integrerade stycket.The central unit comprises an integrated piece 8 according to the invention which constitutes the body 1 of the apparatus, an intake pipe 6, an exhaust pipe 7 and a support surface 9 with fastening means 10 by means of which the central unit can be suspended, e.g. on a suitable wall. On the top, on the sides and on the front, the integrated piece is surrounded by a removable cover 17. A protective cover 20 has been arranged in a recess 19 on the top to cover in a splash-proof manner the opening for the cooling air intake to the engine. A dust container 4 is connected to the underside 21 of the integrated piece via gaskets 22. This is a cylindrical container, comprising a bracket 23 and locking means whose function is to lock the dust container at the integrated piece.
Figuren 3 visar närmare, och delvis i sektion, konstruktionen av den centrala enheten enligt Figurerna 1 och 2. Siffran 8 visar kroppen 1 hos apparaten och insugningsröret 6 och utblàs- ningsröret 7. Vid den lägre kanten av den lägre delen 12 pá det integrerade stycket är làsorganen 11 anordnade, t.ex. lämpliga skåror eller spár, i vilka dammbehâllaren 4 kan fixeras.Figure 3 shows in more detail, and partly in section, the construction of the central unit according to Figures 1 and 2. The figure 8 shows the body 1 of the apparatus and the intake pipe 6 and the exhaust pipe 7. At the lower edge of the lower part 12 of the integrated piece the locking means 11 are arranged, e.g. suitable grooves or grooves in which the dust container 4 can be fixed.
Vaccumenheten 2, dvs. motorn med fläkt, uppbäres också av det integrerade stycket. I dammbehâllaren 4 kan en cyklonkon 13 anordnas med rund form i tvärsektion och konisk och med den koniska spetsen nedåt, inom vilken ett säckliknande filtertyg 465 949 6 14 kan anordnas, uppburet av dess övre ram som uppbärs av en bärande ram 25. I den lägre delen av filtertyget finns en vikt 15, som drar säcken ner till dess lägre position dä apparaten stoppar, varvid filtertyget förlenas en rörelse som renar det.The vaccine unit 2, i.e. the motor with fan, is also supported by the integrated piece. In the dust container 4 a cyclone cone 13 can be arranged with a round shape in cross section and conical and with the conical tip downwards, within which a sack-like filter cloth 465 949 6 14 can be arranged, supported by its upper frame which is supported by a supporting frame 25. In the lower the part of the filter cloth has a weight 15, which pulls the bag down to its lower position when the apparatus stops, whereby the filter cloth is given a movement which cleanses it.
Den bärande ramen 25 består av tvâ ramar 26 och 27, den ena innanför den andra och förbundna med mellanribbor 28. På detta sätt bär ramen 26 cyklonkonen 13 pà filtret och ramen 27 bär filtertyget 14 och tätar med hjälp av packningen 29 filtertyget mot undersidan av det integrerade stycket. Pâ detta sätt kommer insugningsluften och dammet från den lägre delen 12 pà det integrerade stycket in i kammaren 5 som begränsas av cyklon- konen 13, passerar mellan mellanribborna 28 varefter insug- ningsluften.genomströmmar filtertyget 14 och föroreningarna som har fångats upp kommer att falla ner från separeringskammaren in i dammbehállaren 4 eller kvarblí på filtertyget.The supporting frame 25 consists of two frames 26 and 27, one inside the other and connected to intermediate ribs 28. In this way the frame 26 carries the cyclone cone 13 on the filter and the frame 27 carries the filter fabric 14 and seals by means of the gasket 29 the filter fabric against the underside of the integrated paragraph. In this way, the intake air and dust from the lower part 12 of the integrated piece enter the chamber 5 bounded by the cyclone 13, passes between the intermediate ribs 28 after which the intake air flows through the filter cloth 14 and the contaminants that have been trapped will fall down. from the separation chamber into the dust container 4 or remain on the filter cloth.
Apparaten innefattar vidare en nâtformig struktur 16 anordnad mellan det integrerade stycket 8 och filtertyget 14, vilken är ringformig och har en form som en uppàtvänd, öppen parabol så att filtertyget som har stigit upp under sugning till sin övre position pressar mot den nâtformiga strukturen medan vikten 15 vilar mot centret 30 på den nâtformiga strukturen i den högsta punkten på denna struktur.The apparatus further comprises a net-shaped structure 16 arranged between the integrated piece 8 and the filter cloth 14, which is annular and has the shape of an upturned, open dish so that the filter cloth which has risen during suction to its upper position presses against the net-shaped structure while the weight 15 rests against the center 30 of the net-shaped structure at the highest point of this structure.
Kâpan som täcker det integrerade stycket 8 pá ovansidan, vid sidorna och på framsidan, innefattar en fördjupning 19, i vilken ett skyddande lock 20 har anordnats över luftöppningen 18 och runt denna så att luftöppningen 18 skyddas mot vatten- stänk. Härigenom kan apparaten också användas i fuktiga omgiv- ningar.The cover covering the integrated piece 8 at the top, at the sides and at the front, comprises a recess 19, in which a protective cover 20 has been arranged over the air opening 18 and around it so that the air opening 18 is protected against water splashes. This means that the appliance can also be used in humid environments.
Det integrerade stycket 8 enligt föreliggande uppfinning beskrives nedan mera i detalj under hänvisning till Figurerna 4-8. Vid den utföringsform som här visas har det integrerade stycket 8 gjutits som en enkel, sammanhängande plastkropp, innefattande kroppen 1 hos apparaten, sugledningen 6, utbläs- ningsledningen 7, den bärande ytan 9, fästanordningarna 10, lásanordningarna 11, den övre delen 12 av separationskammaren 465 949 7 och utrymmen för anordnande av ledningarna 31, som behövs för kontroll av apparaten. På. bakre sidan av det integrerade stycket är sugledningen 6 lokaliserad lägre än utblàsningsled- ningen 7 med en distans ungefär lika med dess radie, varvid sugledningen 6 har anordnats så att den har en öppen ände i den lägre delen 12 av det integrerade stycket, vilken del utgör den övre delen av cyklonkonen, eller av separationskammaren.The integrated piece 8 according to the present invention is described below in more detail with reference to Figures 4-8. In the embodiment shown here, the integrated piece 8 has been molded as a simple, cohesive plastic body, comprising the body 1 of the apparatus, the suction line 6, the exhaust line 7, the bearing surface 9, the fastening devices 10, the locking devices 11, the upper part 12 of the separation chamber 465 949 7 and spaces for arranging the lines 31, which are needed for checking the apparatus. On. the rear side of the integrated piece, the suction line 6 is located lower than the exhaust line 7 with a distance approximately equal to its radius, the suction line 6 being arranged so as to have an open end in the lower part 12 of the integrated piece, which part constitutes the upper part of the cyclone cone, or of the separation chamber.
Utblásningsledningen 7 löper i detta fall högre upp i det integrerade stycket och mynnar ut i ett utblåsningsutrymme i vaccumenheten 2 som är lokaliserad ovanför plattan 32 pá under- sidan av det integrerade stycket, och som kommunicerar genom ett centralt hål 33 med separationskammaren genom filtertyget.The exhaust line 7 in this case runs higher up in the integrated piece and opens into a blow-out space in the vaccine unit 2 which is located above the plate 32 on the underside of the integrated piece, and which communicates through a central hole 33 with the separation chamber through the filter fabric.
Cirkulation av luftkylning för motorn 2 har âstadkommits genom att överdelen av motorn innefattar luftintagsöppningar 34 och runt dessa en packning 35, varvid kåpan 17 vilar mot det integrerade stycket 8, varvid packningen 35 utgör tätning till insidan av kåpan 17 och luften kan cirkulera genom luftintags- öppningarna 34 in i motorn och sedan till utrymmet mellan det integrerade stycket och kápan 17 och vidare ut utanför kápan 17.Circulation of air cooling for the engine 2 has been effected in that the upper part of the engine comprises air intake openings 34 and around them a gasket 35, the housing 17 resting against the integrated piece 8, the gasket 35 forming a seal to the inside of the housing 17 and the air can circulate through the air intake. the openings 34 into the motor and then to the space between the integrated piece and the housing 17 and further out outside the housing 17.
Figurerna 7-10 visar schematiskt arrangemanget genom vilket kroppen 1 och dammbehàllaren 4 kan låsas vid varandra, respektive tas isär, med hjälp av enkel rörelse av det bärande handtaget 23 så att packningen 22 kommer att pressas mellan kroppen och dammbehàllaren. vid detta utförande har tappar 38 anordnats nära den övre kanten av dammbehàllaren, och pà motsatta sidor av denna. Det bärande handtaget har svängbart monterats på dessa tappar. Denna infästning har gjorts- i làngsträckta slitsar vid båda ändarna av det bärande handtaget så att då tappen är i slitsen kan det bärande handtaget svängas och röras sidledes så att tapparna går från den ena änden till den andra i slitsen. Det bärande handtaget bär vid bàda ändarna nära det omrâde om vilket det svänger, en hävstàng 39 som sträcker sig bort från detta omrâde och är anordnat i vinkel mot den huvudsakliga riktningen av det bärande handtaget. Vid yttre änden av denna hävstàng har anordnats ett grepp 40, bestående av en tapp som sträcker sig från hävstàngen. Pá '4e5 949 8 kroppen 1 har en làsningsanordning 11 anordnats för denna tapp.Figures 7-10 schematically show the arrangement by which the body 1 and the dust container 4 can be locked to each other, respectively taken apart, by means of simple movement of the carrying handle 23 so that the gasket 22 will be pressed between the body and the dust container. in this embodiment, pins 38 are arranged near the upper edge of the dust container, and on opposite sides thereof. The carrying handle has been pivotally mounted on these pins. This attachment has been made in elongate slots at both ends of the support handle so that when the pin is in the slot, the support handle can be pivoted and moved laterally so that the pins go from one end to the other in the slot. The support handle carries at both ends near the area about which it pivots, a lever 39 which extends away from this area and is arranged at an angle to the main direction of the support handle. At the outer end of this lever a grip 40 has been provided, consisting of a pin extending from the lever. On the body 1 a locking device 11 has been arranged for this pin.
Denna anordning utgöres lämpligen av ett spår, i vilket tappen kan föras in i en nedåt, stängd position.This device suitably consists of a groove, in which the pin can be inserted into a downwardly, closed position.
Det är viktigt vid utföringsformen enligt ovan, såsom visas i Figuren 10, att avståndet a mellan änden 41 i slitsen, och greppelementet 40 är större än avståndet b från den andra änden 42 av den lángsträckta slitsen till samma greppelement. Det är fördelaktigt att avstånden är så valda att avståndet mellan slitsänden nära änden av det bärande handtaget är det större av dessa avstånd.It is important in the above embodiment, as shown in Figure 10, that the distance a between the end 41 of the slot, and the grip member 40, is greater than the distance b from the other end 42 of the elongate slot to the same grip member. It is advantageous that the distances are chosen so that the distance between the wear end near the end of the carrying handle is the greater of these distances.
Arrangemanget enligt Figurerna 7-10 används enligt följande. I Fig. 5 är kroppen och dammbehållaren i sammanlàst position. Om man vill ta loss dammbehållaren från kroppen dras det bärande handtaget framåt och uppåt så att den lángsträckta slitsen glider längs pivottappen in i den position som visas i Fig. 8.The arrangement according to Figures 7-10 is used as follows. In Fig. 5, the body and the dust container are in the locked position. If you want to remove the dust container from the body, pull the carrying handle forwards and upwards so that the elongated slot slides along the pivot pin into the position shown in Fig. 8.
Avståndet mellan pivottappen och greppanordningen ökar härvid och trycket, mellan kroppen och. dammbehållaren upphör. Det bärande handtaget pressas sedan nedåt, medan pivottappen kvarblir vid ena änden i. den lángsträckta slitsen, varvid greppanordningen inte längre har kontakt med det element som det samarbetar med och dammbehållaren är nu fri från kroppen.The distance between the pivot pin and the gripping device thereby increases and the pressure, between the body and. the dust container ceases. The carrying handle is then pressed downwards, while the pivot pin remains at one end in the elongate slot, the gripping device no longer having contact with the element with which it cooperates and the dust container is now free from the body.
Dammbehållaren kan därefter transporteras till önskad plats, genom att man här den i handtaget. Att låsa dammbehållaren till kroppen igen går till på motsvarande sätt genom att utföra ovan nämnda steg i motsatt ordning.The dust container can then be transported to the desired location by placing it in the handle. Locking the dust container to the body again is done in a corresponding manner by performing the above-mentioned steps in the reverse order.
I det föregående har uppfinningen beskrivits i detalj under hänvisning till några fördelaktiga utföringsformer. Olika utföringsformer'av uppfinningen och uppfinningsiden är emeller- tid möjliga inom patentkravens ram. rf:In the foregoing, the invention has been described in detail with reference to some advantageous embodiments. However, various embodiments of the invention and the inventive concept are possible within the scope of the claims. rf:

Claims (7)

465 949 PATENTKRAV465 949 PATENT CLAIMS
1. Centralenhet för en centraldammsugare innefattande - en kropp (1), - en vaccumenhet (2) uppburen på kroppen, - en filterenhet (3), - en dammbehàllare (4), - en separationskammare (5) med en cyklonkon (13) mellan filterenheten och dammbehállaren, - en sugledning (6), anslutande sugrörsystemet till vaccumenheten, och - en utblàsningsledning (7), anslutande vaccumenheten till ett system för utblàsningsrör, k ä n n e t e c k n a d av att kroppen (1), sugledningen (6), utblàsningsledningen (7) och den övre delen av cyklonkonen (13) utgör ett sammanhängande, integrerat stycke (8), försett med en stödjande yta (9) och fästorgan (10) för uppbärande av detta och för infâstning pà en vägg för direkt kontakt med sug- och utblàsningssystemen (2) och att det integrerade stycket innefattar làsorgan (11) för låsning av dammbehállaren (4) till detta.Central unit for a central vacuum cleaner comprising - a body (1), - a vaccine unit (2) supported on the body, - a filter unit (3), - a dust container (4), - a separation chamber (5) with a cyclone cone (13) between the filter unit and the dust container, - a suction line (6), connecting the suction pipe system to the vacuum unit, and - an exhaust line (7), connecting the vaccine unit to an exhaust pipe system, characterized by the body (1), the suction line (6), the exhaust line ( 7) and the upper part of the cyclone cone (13) forms a continuous, integral piece (8), provided with a supporting surface (9) and fastening means (10) for supporting it and for attachment to a wall for direct contact with the suction and the exhaust systems (2) and that the integrated piece comprises locking means (11) for locking the dust container (4) thereto.
2. Centralenhet enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att det integrerade stycket (8) består av en formgjuten plast- kropp.Central unit according to claim 1, characterized in that the integrated piece (8) consists of a molded plastic body.
3. Centralenhet enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att öppningsândarna för insugningsledningen (6) och utblàs- ningsledningen (7) är anordnade pà huvusakligen samma höjd.Central unit according to claim 1, characterized in that the opening ends of the intake line (6) and the exhaust line (7) are arranged at substantially the same height.
4. Centralenhet enligt något av kraven 1-3, k ä n n e - t e c k n a d av att filterenheten (3) består av ett koniskt filtertyg (14) med en vikt (15) anordnad i spetsen.Central unit according to one of Claims 1 to 3, characterized in that the filter unit (3) consists of a conical filter cloth (14) with a weight (15) arranged in the tip.
5. Centralenhet enligt krav 4, k ä n n e t e c k n a d av att ovanför filtertyget (14) är anordnat en ringformig, 465 949 10 nätformig struktur (16) med en form som en parabol, mot vilken filtertyget tvingas till anliggning på grund av sugeffekten.Central unit according to claim 4, characterized in that above the filter fabric (14) is arranged an annular, net-shaped structure (16) with a shape like a dish, against which the filter fabric is forced to abut due to the suction effect.
6. Centralenhet enligt något av kraven 1-5, k ä n n e - t e c k n a d av att en kåpa (17), täckande kroppen (1), innefattar en stänkskyddad luftöppning (18) för intag av ventilationsluft till vaccumenheten (2).Central unit according to one of Claims 1 to 5, characterized in that a cover (17), covering the body (1), comprises a splash-proof air opening (18) for the intake of ventilation air to the vaccine unit (2).
7. Centralenhet enligt något av kraven 1-6, k ä n n e - t e c k n a d. av att dammbehâllaren (4) innefattar ett bärande handtag (23) och låsanordningar (24) för låsning av dammbe- hàllaren till lásorgan (ll), varvid lásorganen innefattar en hävstáng (39) och vid ytteränden av hävstángen ett grepporgan (40) för àstadkommande av läsande kontakt med lásorganet (11) på kroppen (1) och en lángsträckt slits i det bärande handtaget längs vilket en tapp (38) på dammbehàllaren kan förflyttas och ändarna (4l,42), vilka har olika avstånd (a,b) från grepporga- net. h... -aCentral unit according to one of Claims 1 to 6, characterized in that the dust container (4) comprises a supporting handle (23) and locking devices (24) for locking the dust container to locking means (11), the locking means comprises a lever (39) and at the outer end of the lever a gripping means (40) for establishing reading contact with the locking means (11) on the body (1) and an elongate slot in the supporting handle along which a pin (38) of the dust container can be moved and the ends (41, 42), which have different distances (a, b) from the gripping member. h ... -a
SE9003125A 1990-10-01 1990-10-01 CENTRAL UNIT FOR CENTRAL DUST CLEANER SE9003125L (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9003125A SE9003125L (sv) 1990-10-01 1990-10-01 CENTRAL UNIT FOR CENTRAL DUST CLEANER

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9003125A SE9003125L (sv) 1990-10-01 1990-10-01 CENTRAL UNIT FOR CENTRAL DUST CLEANER
DE19904031123 DE4031123A1 (de) 1990-10-01 1990-10-02 Zentraleinheit fuer einen zentralen saugreiniger

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9003125D0 SE9003125D0 (sv) 1990-10-01
SE9003125L SE9003125L (sv) 1991-11-25
SE465949B true SE465949B (sv) 1991-11-25

Family

ID=20380513

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9003125A SE9003125L (sv) 1990-10-01 1990-10-01 CENTRAL UNIT FOR CENTRAL DUST CLEANER

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE4031123A1 (sv)
SE (1) SE9003125L (sv)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6398973B1 (en) 1997-11-04 2002-06-04 B.H.R. Group Limited Cyclone separator
WO2004019745A1 (en) * 2002-09-02 2004-03-11 Kp-Tekno Oy Central vacuum cleaner and its central unit

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100476423B1 (ko) * 2002-11-15 2005-03-17 엘지전자 주식회사 진공청소기용 집진유니트
DE20300991U1 (de) * 2003-01-23 2003-04-10 Zsa Vertriebs Gmbh Zentrale St Staubsauger
DE10321908A1 (de) * 2003-05-13 2004-12-09 Robert Schmitt Elektrisch betriebene Saugeinheit für einen Staubsauger
ITRA20070042A1 (it) * 2007-06-01 2008-12-02 Gen Aspirazione Di Bianchi Fa Centralina per impianti aspirapolvere centralizzati .
US20100199454A1 (en) * 2009-02-06 2010-08-12 Electrolux Home Care Products,Inc. Latch Assembly for a Vacuum System
KR101619842B1 (ko) * 2009-08-26 2016-05-13 삼성전자 주식회사 핸들 유닛을 구비한 진공청소기의 집진장치
US9078550B2 (en) 2011-11-11 2015-07-14 Electrolux Home Care Products, Inc. Latch assembly for a vacuum system
US9131816B2 (en) 2013-01-18 2015-09-15 Electrolux Home Care Products, Inc. Central vacuum cleaner apparatus

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6398973B1 (en) 1997-11-04 2002-06-04 B.H.R. Group Limited Cyclone separator
WO2004019745A1 (en) * 2002-09-02 2004-03-11 Kp-Tekno Oy Central vacuum cleaner and its central unit
CN1325008C (zh) * 2002-09-02 2007-07-11 Kp-泰克诺有限公司 中央真空吸尘器及其中央装置

Also Published As

Publication number Publication date
SE9003125L (sv) 1991-11-25
SE9003125D0 (sv) 1990-10-01
DE4031123A1 (de) 1992-04-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2017240612B2 (en) Cleaning apparatus
US8127398B2 (en) Convertible surface cleaning apparatus
US5779745A (en) Adaptor for a vacuum cleaner
US7287301B2 (en) Utility vacuum
US7131165B2 (en) Upright vacuum cleaner with cyclonic airflow
ES2255802B2 (es) Aparato de tipo ciclon de recogida de polvo para una aspiradora.
US8677558B2 (en) Cyclonic surface cleaning apparatus with a filtration chamber external to the cyclone
US4801376A (en) Cleaner for swimming pools and the like
CA2423400C (en) Bagless stick type vacuum cleaner
US6591446B2 (en) Upright vacuum cleaner with cyclonic air flow
US6463622B2 (en) Upright vacuum cleaner with cyclonic airflow
JP4156798B2 (ja) 電気掃除機
EP2061366B1 (en) A collecting chamber for a vacuum cleaner
ES2255819B1 (es) Dispositivo amovible de acoplamiento y desacoplamiento para un deposito de recogida de contaminantes de un cuerpo de tipo ciclon.
US6857164B2 (en) Upright vacuum cleaner with cyclonic air flow
AU2018100967A4 (en) Cleaning apparatus
US7329295B2 (en) Light weight bagless vacuum cleaner
KR100504896B1 (ko) 업라이트형 진공청소기
KR100445808B1 (ko) 진공청소기용 사이클론 집진장치
US6662403B2 (en) Cyclone dust collecting apparatus for a vacuum cleaner
US7632324B2 (en) Single stage cyclone vacuum cleaner
KR100445806B1 (ko) 진공청소기용 사이클론 집진장치
US8161597B2 (en) Shop vacuum cleaner with cyclonic separator
CA2350368C (en) Vacuum cleaner filter assembly
US6195835B1 (en) Vacuum cleaner having a cyclone dust collecting device

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed

Ref document number: 9003125-3

Effective date: 19930510

Format of ref document f/p: F