NL9401636A - Amusement device. - Google Patents

Amusement device.

Info

Publication number
NL9401636A
NL9401636A NL9401636A NL9401636A NL9401636A NL 9401636 A NL9401636 A NL 9401636A NL 9401636 A NL9401636 A NL 9401636A NL 9401636 A NL9401636 A NL 9401636A NL 9401636 A NL9401636 A NL 9401636A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
vehicle
guide structure
structure
position
amusement device
Prior art date
Application number
NL9401636A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Jacob Hubert Marie Houben
Original Assignee
Vekoma International B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
  • A63GMERRY-GO-ROUNDS; SWINGS; ROCKING-HORSES; CHUTES; SWITCHBACKS; SIMILAR DEVICES FOR PUBLIC AMUSEMENT
  • A63G21/00Chutes; Helter-skelters
  • A63G21/10Chutes; Helter-skelters with spiral tracks
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
  • A63GMERRY-GO-ROUNDS; SWINGS; ROCKING-HORSES; CHUTES; SWITCHBACKS; SIMILAR DEVICES FOR PUBLIC AMUSEMENT
  • A63G21/00Chutes; Helter-skelters
  • A63G21/08Chutes; Helter-skelters with additional rotation of cars
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
  • A63GMERRY-GO-ROUNDS; SWINGS; ROCKING-HORSES; CHUTES; SWITCHBACKS; SIMILAR DEVICES FOR PUBLIC AMUSEMENT
  • A63G7/00Up-and-down hill tracks; Switchbacks

Abstract

The invention relates to an amusement device provided with an elongate guide structure, which forms a closed, endless track along which a vehicle in which at least one person can travel can be displaced. There are means with which the vehicle, during its displacement along the endless track, can be moved between a first position, in which the vehicle is above the guide structure, and a second position, in which the vehicle is located next to or beneath the guide structure. The guide structure may be provided with a rail structure, and the vehicle may be coupled to a support frame which can be displaced along the rail structure.

Description

Korte aanduiding : Amusementsinrichting. SPECIFICATION amusement device.

De uitvinding heeft betrekking op een amusementsinrichting voorzien van een langgestrekte, een gesloten eindloze baan vormende geleidingsconstructie, waarlangs een voertuig, waarin ten minste een persoon kan plaatsnemen, verplaatsbaar is. The present invention relates to an amusement device comprising an elongated, a closed endless path guide construction forming, along which a vehicle, in which at least one person can be seated, is movable.

Amusementsinrichtingen van deze soort zijn reeds vele tientallen jaren bekend, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de Amerikaanse octrooien 867432 en 1740496. Entertainment Devices of this type have been known for many decades, as exemplified by US Patents 1,740,496 and 867 432.

Bij deze bekende inrichtingen rijdt gebruikelijk het voertuig bovenop de geleidingsconstructie of hangt het voertuig onderaan de rail-constructie. In these known devices, commonly driving the vehicle in addition to the guide construction depends on whether the vehicle is at the bottom of the rail construction.

Met de uitvinding wordt beoogd een amusementsinrichting van bovengenoemde soort te verkrijgen, dat zodanig is uitgevoerd, dat de aantrekkelijkheid voor het publiek voor een dergelijke amusementsinrichting aanzienlijk vergroot wordt. The invention has for its object to provide an amusement device of the above kind, which is designed in such a way, that the attractiveness to the public for such an amusement device is substantially increased.

Volgens de uitvinding kan dit worden bereikt doordat middelen zijn aangebracht met behulp waarvan het voertuig tijdens zijn verplaatsing langs de eindloze baan kan worden bewogen tussen een eerste stand, waarin het voertuig zich boven de geleidingsconstructie bevindt, en een tweede stand, waarin het voertuig zich naast of onder de geleidingsconstructie bevindt. According to the invention this can be achieved in that means are provided by means of which the vehicle can be moved during its movement along the endless path between a first position, in which the vehicle is located above the guide structure, and a second position, in which the vehicle is located next to or is below the guiding structure. Hierbij kan het voertuig bijvoorbeeld worden beowgen vanuit een stand boven de geleidingsconstructie naar een stand naast de geleidingsconstructie en/of naar een stand onder de geleidingsconstructie, eventueel onder het bewerkstelligen van een draaiing van het voertuig om de geleidingsconstructie over een hoek van 360° tijdens de verplaatsing van het voertuig langs de geleidingsconstructie. Thus the vehicle may for example, be beowgen from a position above the guide structure to a position adjacent to the guide structure and / or to a position beneath the guide structure, optionally with the effect of a rotation of the vehicle about the guide structure over an angle of 360 ° during the displacement of the vehicle along the guide structure.

Een doelmatige uitvoering wordt daarbij verkregen indien de geleidingsconstructie is voorzien van een rail constructie en het voertuig is voorzien van een steungestel, dat langs de railconstructie verplaatsbaar is , en gezien in de lengterichting van de rai1 constructie ten opzichte van de railconstructie onverdraaibaar is, waarbij de railconstructie op zich delen omvat, die, gezien in de lengterichting van de railconstructie, om de langsas van de railconstructie ten opzichte van elkaar verdraaid zijn, terwijl het voertuig met behulp van een op afstand van de railconstructie en in hoofdzaak evenwijdig aan de lengterichting van het steungestel verlopende scharnieras met het steungestel is gekoppeld. An effective embodiment is obtained when the guide structure is provided with a rail construction and the vehicle is provided with a support frame, which is movable along the rail construction, and as seen in the longitudinal direction of the rai1 structure relative to the rail structure is non-rotatably, in which the rail construction in itself comprises parts which, viewed in the longitudinal direction of the rail construction, about the longitudinal axis to be rotated out of the rail structure relative to each other, while the vehicle with the aid of a distance from the rail construction and substantially parallel to the longitudinal direction of the extending support frame pivot axis is coupled to the support frame.

Bij toepassing van de constructie volgens de uitvinding is het mogelijk, de railconstructie zodanig uit te voeren, dat delen van de rail constructie, gezien in de lengterichting van de railconstructie over ongeveer 180° ten opzichte van elkaar verdraaid zijn, zodat bij het bewegen van de steunconstructie langs de railconstructie ook de steunconstructie over ongeveer 180° zal worden verdraaid en het voertuig zal worden verplaatst vanuit een stand waar het voertuig boven de railconstructie beweegt naar een stand, waarin het voertuig onder de railconstructie hangt. When using the construction according to the invention it is possible, to the rail construction in such a manner, that parts of the rail construction, having regard are twisted in the longitudinal direction of the rail construction over about 180 ° relative to each other, so that during the movement of the support structure along the rail construction as well, the support structure will be rotated over approximately 180 °, and the vehicle will be displaced from a position where the vehicle moves over the rail assembly to a position, in which the vehicle is suspended under the rail construction.

Opgemerkt wordt, dat de term "voertuig" in deze aanvraag in de meest ruime zin moet worden opgenomen en iedere vorm van gondel, bak, kooi of dergelijke kan omvatten. It is noted that the term "vehicle" in this application should be included in the broadest sense, and any type of gondola, container, cage, or the like may include.

De uitvinding zal hieronder nader worden uiteengezet aan de hand van een schematisch in bijgaande figuren weergegeven uitvoeringsvoorbeeld van de constructie volgens de uitvinding. The invention will be described in greater detail below, put on the basis of a schematic exemplary embodiment shown in the accompanying figures of the construction according to the invention.

Figuur 1 toont een doorsnede over de inrichting volgens de uitvinding met het voertuig in een stand boven de railconstructie. Figure 1 shows a sectional view of the device according to the invention with the vehicle in a position over the rail construction.

Figuur 2 toont een zijaanzicht op figuur 1, waarbij slechts een klein gedeelte van de railconstructie schematisch is weergegeven. Figure 2 shows a side view of Figure 1, in which is schematically only a small part of the rail construction shown.

Figuur 3 toont een met figuur 1 overeenkomende doorsnede met het voertuig hangend onder de railconstructie. Figure 3 shows a cross-section similar to Figure 1 next to the vehicle suspended under the rail construction.

Figuur 4 toont een met figuur 2 overeenkomend zijaanzicht op figuur 3. Figure 4 shows a side view corresponding with figure 2 of Figure 3.

In figuur 1 is in doorsnede een geleidingsconstructie in de vorm van een railconstructie 1 weergegeven, die is voorzien van een zich in de lengterichting van de railconstructie uitstrekkende hoofdligger 2 (niet afgebeeld in figuren 2 en 4). Figure 1 shows in cross section a guide structure shown in the form of a rail construction 1, which is provided with an extending main beam 2 (not shown in Figures 2 and 4) in the longitudinal direction of the rail construction.

Aan de hoofdligger 2 is een steunconstructie 3 bevestigd, met behulp waarvan een tweetal zich in hoofdzaak evenwijdig aan de hoofdligger 2 uitstrekkende, door in doorsnede ronde buizen gevormde rails 4 en 5 aan de hoofdligger 2 zijn bevestigd. Attached to the main beam 2 is a supporting structure 3 attached, by means of which two extend substantially parallel to the main beam 2 extending, in cross-section by round tubes shaped rails 4 and 5 are secured to the main beam 2.

Door de railconstructie 1 wordt ten minste een langgestrekt steungestel 6 ondersteund, waarvan de langsas ten minste nagenoeg evenwijdig verloopt aan de langsas van de railconstructie 1 ter hoogte van de plaats waar het desbetreffende steungestel 6 door de rai1 constructie wordt ondersteund. Because of the rail construction 1 is at least supported an elongate support frame 6, of which the longitudinal axis at least substantially parallel to the longitudinal axis of the rail construction 1 at the level of the place where the respective support frame 6 is supported by the rai1 construction.

Nabij beide uiteinden van het steungestel wordt het steungestel 6 op de rails 4 en 5 ondersteund met behulp van wielen 7, die in de in figuren 1 en 2 weergegeven stand bovenop de desbetreffende rails 4 en 5 rusten. Near both ends of the support frame, the support frame 6 is on the rails 4 and 5 are supported by means of wheels 7 which rest in the figures 1 and 2 in the position shown on top of the corresponding rails 4 and 5. Verder wordt het steungestel 6 geleid door op het steungestel 6 aangebrachte wielen 8, die in de figuren 1 en 2 weergegeven stand langs de onderzijde van de rails 4 en 5 lopen. Further, the supporting frame 6 and guided by the support frame 6 mounted wheels 8, which extend in the figures 1 and 2 shown position along the underside of the rails 4 and 5. Daarnaast zijn nog nabij de uiteinden van het steungestel 6 geleidingswielen 9 aangebracht, die draaibaar zijn om draaiingsassen, die zich evenwijdig aan elkaar uitstrekkende draaiingsassen van de wielen 7 en 8 loodrecht kruizen. In addition, are provided near the ends of the support frame 6 of guide wheels 9 which are rotatable about axes of rotation extending parallel to each other extending axes of rotation of the wheels 7 and 8 perpendicularly crosses. De opstelling van de geleidingswielen 9 is daarbij zodanig, dat deze geleidingswielen langs de naar elkaar toegekeerde zijden van de rails 4 en 5 lopen. The arrangement of the guide wheels 9 is thereby such that said guide wheels run along the mutually facing sides of the rails 4 and 5.

Het zal duidelijk zijn, dat zo met behulp van de wielen 7-9 een effectieve geleiding van het steungestel 6 langs de rails 4 en 5 bewerkstelligd is, zodanig, dat dit steungestel niet ten opzichte van de rail-constructie 1 om zijn lengte-as kan verdraaien. It will be apparent that thus by means of the wheels 7-9 an effective guidance of the support frame 6 along the rails 4 and 5 is effected, in such a way that this supporting frame, not with respect to the rail-structure 1 about its longitudinal axis can rotate.

In nabij de door de wielen 7-9 gevormde wielophangingen gelegen punten van het steungestel 6 zijn zowel nabij de voorzijde van het steungestel als nabij de achterzijde van het steungestel de uiteinden bevestigd van gestelbalken 10, die zich vanaf hun bevestigingspunten aan het steungestel 6 in een van het steungestel 6 afgekeerde richting naar elkaar toe uitstrekken, zoals in het bijzonder blijkt uit figuur 3. Ter wille van de overzichtelijkheid is in figuur 1 slechts een van deze balken 10 weergegeven. In the vicinity of the both near the front side of the support frame as near the rear side the ends of the support frame supported by the wheels 7-9-shaped wheel carriers located points of the supporting framework 6 of frame beams 10, which extend from their points of attachment on the supporting frame 6 in a of the support frame 6 facing away direction extending toward each other, as is apparent in particular from Figure 3. for the sake of clarity, is shown in Figure 1 only one of these beams 10.

De nabij elkaar gelegen uiteinden van de balken 10 ondersteunen in eikaars verlengde gelegen en zich evenwijdig aan de lengterichting van het steungestel 6 uitstrekkende om hun hartlijnen draaibare assen 11 en 12. The mutually adjacent ends of the supporting bars 10 located in alignment with each other and extending parallel to the longitudinal direction of the supporting frame 6 extending to their center lines of rotary shafts 11 and 12.

De balken 10 vormen een draagconstructie, waarmede een voor het opnemen van personen 13 geschikt voertuig 14 in de vorm van een bak, gondel, kooi of dergelijke met het steungestel 6 is verbonden. The beams 10 form a support structure, with which a person 13 for receiving suitable vehicle 14 in the form of a tray, gondola, cage or the like to the support frame 6 is connected. Hiertoe zijn aan de assen 11 en 12 uiteinden van armen 15 resp. To this end, the shafts 11 and 12, ends of arms 15, respectively. 16 bevestigd. 16 is attached. Aan zijn andere uiteinde 17 is de arm 15 vast met het vooreinde van het voertuig 14 verbonden. At its other end 17, the arm 15 is fixedly connected to the front end of the vehicle 14. Het van de as 12 afgekeerde uiteinde 18 van de arm 16 is vast met het achtereinde van het voertuig verbonden. The shaft 12 of the remote end 18 of the arm 16 is fixedly connected to the rear end of the vehicle.

Zoals verder uit figuren 2 en 4 blijkt heeft de as 12 een achter de de as 12 ondersteunende balken 10 uitstekend gedeelte, dat nabij zijn van de balken 10 afgekeerde uiteinden wordt ondersteund door op soortgelijke wijze als de balken 10 opgestelde balken 19. As furthermore appears from Figures 2 and 4, the shaft 12 is a rear, the shaft 12 supporting the beams 10 protruding portion, which are adjacent to the ends remote beams 10 is supported by in a similar manner as the beams 10 arranged beams 19.

Met de vast met de balk 16 verbonden as 12 is een schematisch weergegeven slipkoppeling 12' verbonden, die de as 12 verbindt met een om de as aangebrachte bus waaraan tussen de balken 10 en 19 gelegen zich aan weerszijden van en loodrecht op de as 12 uitstrekkende armen 20 zijn bevestigd. The fixed to the beam 16 connected to shaft 12 is a schematically shown clutch 12 'is connected, which connects the shaft 12 with a to the shaft and sleeve to which between the beams 10 and 19 located on either side of and perpendicular to the axis 12, extending arms 20 are attached. Aan de vrije uiteinden van de armen 20 zijn de uiteinden van cylinderhuizen 21 van dempingscylinders 22 scharnierend gekoppeld met behulp van tappen 23, die zich evenwijdig aan de as 12 uitstrekken. At the free ends of the arms 20, the ends of the cylinder housings 21 of cushioning cylinders 22 pivotally coupled with the aid of trunnions 23, which extend parallel to the axis 12.

De vrije uiteinden van de zuigerstangen 24 van de dempingscylinders 22 zijn met behulp van zich evenwijdig aan de tappen 23 uitstrekkende assen 25 bevestigd aan oren 26, die aan de gestelbalken 10 en 19 zijn bevestigd. The free ends of the piston rods 24 of the damping cylinders 22 are by means of pins 23 extending parallel to the extending axles 25 fixed to ears 26 which are secured to the frame beams 10 and 19.

Het zal duidelijk zijn, dat indien de railconstructie 1, gezien in zijn lengterichting een getordeerd verloop heeft het steungestel 6 bij het volgen van een dergelijke een getordeerd verloop bezittende railconstructie 1 vanuit de in figuur 1 weergegeven stand met de railconstructie mee zal verdraaien om de lengterichting van de railconstructie. It will be appreciated that, if the rail construction 1, as seen in its longitudinal direction a torsioned course, the support frame 6 in the monitoring of such will rotate along a torsioned course, possessing rail construction 1 from the position illustrated in Figure 1 with the rail construction to the longitudinal direction the rail construction. Daarbij kan de railconstructie zodanig gevormd zijn, dat op elkaar volgende delen, gezien in de lengterichting van de railconstructie over een hoek van ten minste 180° ten opzichte van elkaar zijn gedraaid, zoals duidelijk zal zijn uit figuren 1 en 3 waarin de railconstructie in twee over 180° ten opzichte van elkaar verdraaide standen is weergegeven. In addition, the rail structure may be formed such that are twisted to each other following portions, as seen in the longitudinal direction of the rail structure through an angle of at least 180 ° relative to each other, as will be apparent from Figures 1 and 3, in which the rail assembly in two about 180 ° with respect to each other rotated positions is displayed. Zoals verder uit deze figuren 1 en 3 blijkt draait daarbij het steungestel 6 met de railconstructie mee, zodat ook het steungestel 6 in de in figuur 2 afgebeelde stand ten opzichte van de in figuur 1 weergegeven stand over 180° is verdraaid samen met de het voertuig 14 ondersteunende balken 10. De een draagconstructie voor het voertuig 14 vormende armen 15 en 16 zullen daarbij verdraaien om de in eikaars verlengde gelegen assen 11 en 12. Het voertuig 14 wordt zo vanuit de bovenop de railconstructie rijdende stand gebracht in een onder de railconstructie hangende stand. As furthermore appears from the Figures 1 and 3, rotates while the support frame 6 with the rail construction with it, so that the support frame 6 in the about 180 ° in Figure 2, position shown relative to the position shown in Figure 1, is rotated together with the vehicle, 14, supporting beams 10. the one bearing structure for the vehicle 14 forming arms 15 and 16 will thereby rotate about the axes located in line in 11 and 12. the vehicle 14 is thus moved from the driving position on top of the rail assembly in an under the rail construction pending position.

De slipkoppeling 12' zal een verdraaiing van de aan het voertuig 14 bevestigde as 12 toestaan, maar tevens bewerkstelligen, dat ongewenste slingerbewegingen van het voertuig met behulp van de dempingscylinders 22 worden voorkomen. The slip clutch 12 'will allow a rotation of the vehicle 14 to the fixed shaft 12, but also ensure that undesirable swinging movements of the vehicle can be prevented with the aid of the damping cylinders 22.

Indien gewenst kan op het steungestel een verstelbaar grendel-orgaan 27 zijn aangebracht, dat in de in figuur 1 weergegeven stand van het voertuig boven de railconstructie in ingrijping kan worden gebracht met een in het steungestel aangebrachte uitsparing 28 om het voertuig 14 tegen verdraaiing te blokkeren. If desired, an adjustable locking device 27 are mounted on the supporting frame, which can be brought into the position of the vehicle above the track structure shown in Figure 1 in engagement with a recess arranged in the support frame 28 to lock the vehicle 14 against rotation .

Claims (7)

 1. 1. Amusementsinrichting voorzien van een langgestrekte, een gesloten eindloze baan vormende geleidingsconstructie, waarlangs een voertuig, waarin ten minste een persoon kan plaatsnemen, verplaatsbaar is, met het kenmerk, dat middelen zijn aangebracht met behulp waarvan het voertuig tijdens zijn verplaatsing langs de eindloze baan kan worden bewogen tussen een eerste stand, waarin het voertuig zich boven de geleidingsconstructie bevindt, en een tweede stand, waarin het voertuig zich naast of onder de geleidingsconstructie bevindt. 1. Amusement device provided with an elongated, a closed endless path guide construction forming, along which a vehicle, in which at least one person can be seated, is movable, characterized in that means are provided by means of which the vehicle during its displacement along the endless path can be moved between a first position, in which the vehicle is located above the guide structure, and a second position, in which the vehicle is located next to or below the guide structure.
 2. 2. Amusementsinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de geleidingsconstructie is voorzien van een rail constructie en het voertuig is gekoppeld met een steungestel, dat langs de railconstructie verplaatsbaar is en het steungestel gezien in de lengterichting van de railconstructie ten opzichte van de railconstructie onverdraaibaar is, waarbij de railconstructie op zich delen omvat, die, gezien in de lengterichting van de railconstructie, om de langsas van de railconstructie ten opzichte van elkaar verdraaid zijn, terwijl het voertuig zwenkbaar is gekoppeld met een draagconstructie, die zwenkbaar is gekoppeld met het steungestel met behulp van een op afstand van de railconstructie en in hoofdzaak evenwijdig aan de lengterichting van het steungestel verlopende scharnieras. 2. An amusement device according to claim 1, characterized in that the guide structure is provided with a rail construction and the vehicle is coupled to a support frame, which is movable along the rail construction and in view of the supporting frame in the longitudinal direction of the rail structure relative to the rail construction non-rotatably, wherein the rail construction in itself comprises parts which, viewed in the longitudinal direction of the rail construction, in order to be rotated about the longitudinal axis of the rail structure relative to each other, while the vehicle is pivotally coupled to a support structure, which is coupled pivotably to the supporting frame by means of a at a distance from the rail construction and substantially parallel to the longitudinal direction of the support frame extending pivot axis.
 3. 3. Amusementsinrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het voertuig nabij zijn uiteinden vast is verbonden met een draagconstructie, die ten opzichte van het steungestel om de scharnieras verzwenkbaar is. 3. An amusement device according to claim 2, characterized in that the vehicle near its ends is fixedly connected to a support structure, which, relative to the supporting frame about the pivot pin is pivotable.
 4. 4. Amusementsinrichting volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk, dat middelen zijn aangebracht om verzwenken van het voertuig om de scharnieras te dempen. 4. An amusement device according to claim 2 or 3, characterized in that means are provided for pivoting of the vehicle in order to damp the pivotal axis.
 5. 5. Amusementsinrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat het voertuig via een slipkoppeling met ten minste een met het steungestel gekoppelde dempingscylinder is verbonden. 5. An amusement device according to claim 4, characterized in that the vehicle-coupled damping cylinder is connected via a slip clutch with at least one of the support frame.
 6. 6. Amusementsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat grendelmiddelen zijn aangebracht met behulp waarvan het voertuig ten minste in de boven de geleidingsconstructie gelegen stand tegen verzwenking kan worden vergrendeld. 6. An amusement device according to any one of the preceding claims, characterized in that locking means are provided by means of which the vehicle can be locked at least in the upper guide structure of the located position against pivoting.
 7. 7. Werkwijze voor het bedrijven van een amusementsinrichting voorzien van een 1anggestrekte en gesloten baan vormende geleidingsconstructie en van een langs deze geleidingsconstructie verplaatsbaar voertuig waarin ten minste een persoon kan plaatsnemen, met het kenmerk, dat men tijdens bedrijf het voertuig langs de geleidingsconstructie beweegt en tevens verplaatst vanuit een stand, waarin het voertuig bovenop de geleidingsconstructie beweegt, naar een stand, waarin het voertuig naast of onder de geleidingsconstructie hangend langs de geleidingsconstructie beweegt en vanuit deze naast of onder de geleidingsconstructie hangende stand men het voertuig weer terugbeweegt naar een stand, waarin het voertuig bovenop de geleidingsconstructie beweegt. 7. A method for operating an amusement device provided with a 1anggestrekte and closed path-forming guide assembly, and a vehicle displaceable along said guide structure in which at least one person can be seated, characterized in that moves along the guide structure of the vehicle during operation, and also moved from a position in which the vehicle moves on top of the guide structure, to a position, in which the vehicle moves next to or below the guide structure hanging along the guide structure, and from the next to or below the guide structure suspended position the vehicle, it moves back again to a position, in which the vehicle moves on top of the guide structure.
NL9401636A 1994-08-23 1994-10-05 Amusement device. NL9401636A (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9401360A NL9401360A (en) 1994-08-23 1994-08-23 Amusement device.
NL9401360 1994-08-23
NL9401636 1994-10-05
NL9401636A NL9401636A (en) 1994-08-23 1994-10-05 Amusement device.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9401636A NL9401636A (en) 1994-08-23 1994-10-05 Amusement device.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9401636A true true NL9401636A (en) 1996-04-01

Family

ID=26647247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9401636A NL9401636A (en) 1994-08-23 1994-10-05 Amusement device.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL9401636A (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1236489A1 (en) * 2000-11-14 2002-09-04 Vladimir Alexeevich Gnezdilov A big dipper
EP1332779A1 (en) * 2002-01-30 2003-08-06 KUKA Roboter GmbH Amusement ride car system, especially for fun-fairs, amusement parks or the like
NL1030415C2 (en) * 2005-11-14 2007-05-15 Vekoma Rides Eng Bv Vehicle for an amusement device.
EP1944069A1 (en) * 2007-01-12 2008-07-16 Franz Xaver Heinrich Ride, in particular rollercoaster
US8360893B2 (en) 2010-06-24 2013-01-29 Disney Enterprises, Inc. Roller coaster vehicle
US8636600B2 (en) 2010-06-24 2014-01-28 Disney Enterprises, Inc. Roller coaster vehicle

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1740496A (en) * 1929-12-24 Ahotsemeht railway
US2135230A (en) * 1938-11-01 Railway amusement apparatus
US3319581A (en) * 1964-11-25 1967-05-16 Fred L Churchman Monorail
DE2329423A1 (en) * 1973-02-09 1975-01-02 Paul Dipl Ing Morsbach Driving Business closed in itself rail system
DE8717429U1 (en) * 1987-10-23 1988-12-01 Mack-Even, Kurt, Dipl.-Kaufm., 7808 Waldkirch, De

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1740496A (en) * 1929-12-24 Ahotsemeht railway
US2135230A (en) * 1938-11-01 Railway amusement apparatus
US3319581A (en) * 1964-11-25 1967-05-16 Fred L Churchman Monorail
DE2329423A1 (en) * 1973-02-09 1975-01-02 Paul Dipl Ing Morsbach Driving Business closed in itself rail system
DE8717429U1 (en) * 1987-10-23 1988-12-01 Mack-Even, Kurt, Dipl.-Kaufm., 7808 Waldkirch, De

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1236489A1 (en) * 2000-11-14 2002-09-04 Vladimir Alexeevich Gnezdilov A big dipper
EP1236489A4 (en) * 2000-11-14 2003-05-07 Gnezdilov Vladimir A A big dipper
EP1332779A1 (en) * 2002-01-30 2003-08-06 KUKA Roboter GmbH Amusement ride car system, especially for fun-fairs, amusement parks or the like
US6871596B2 (en) 2002-01-30 2005-03-29 Kuka Roboter Gmbh Moving means, particularly for amusement parks, fairs and the like
NL1030415C2 (en) * 2005-11-14 2007-05-15 Vekoma Rides Eng Bv Vehicle for an amusement device.
WO2007055572A1 (en) * 2005-11-14 2007-05-18 Vekoma Rides Engineering B.V. Vehicule for an amusement device
EP1944069A1 (en) * 2007-01-12 2008-07-16 Franz Xaver Heinrich Ride, in particular rollercoaster
US8360893B2 (en) 2010-06-24 2013-01-29 Disney Enterprises, Inc. Roller coaster vehicle
US8636600B2 (en) 2010-06-24 2014-01-28 Disney Enterprises, Inc. Roller coaster vehicle

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5979333A (en) Amusement device and vehicle suitable for being used in such an amusement device
US6179701B1 (en) Overhead conveyor system for slaughtered chickens or other poultry
US4161322A (en) Vehicles having reduced tilting of the superstructure thereof relative to the wheel axle support therefor
US4926754A (en) Cable way for suspended vehicles
EP0140245A2 (en) Side door hinge mechanism in a motor vehicle
US4953472A (en) Rail vehicle, particularly monorail
CN1468769A (en) Radial truck device
DE19525429A1 (en) Vehicle with pivoting upper structure for funfair - has rotary movement which is damped using eddy current, viscous or friction damping
WO1999022829A1 (en) An amusement device
US2595992A (en) Amusement track apparatus
JP2001511092A (en) Guidance system along the at least one road rail for axle road vehicle
DE19935334A1 (en) Recumbent-type tricycle gas steering device of horizontal steering bar pivoted about two axis, and transmission elements for steering movement and rear wheel camber
US7685944B2 (en) Cable tow whip ride with inside curves
JPS6124606A (en) Equalizing device of three axle truck
FR2688465A1 (en) Stabilization device for vehicle.
US5188245A (en) Full height carrier for horizontal carousel
US4034855A (en) Suspended guide rollers
US4510871A (en) Railroad vehicle bogie
US3144836A (en) Monorail system
GB2041305A (en) Stabilizing equipment for a carriage of an aerial transport system
JPH09142344A (en) Rear suspension for snowmobile
RU2013213C1 (en) Vehicle with variable wheelspan
RU2203818C2 (en) Running part of rail vehicle bogie

Legal Events

Date Code Title Description
A1A A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed