NL9300671A - Method and device for the electronic capture of an event, for example, a traffic violation. - Google Patents

Method and device for the electronic capture of an event, for example, a traffic violation. Download PDF

Info

Publication number
NL9300671A
NL9300671A NL9300671A NL9300671A NL9300671A NL 9300671 A NL9300671 A NL 9300671A NL 9300671 A NL9300671 A NL 9300671A NL 9300671 A NL9300671 A NL 9300671A NL 9300671 A NL9300671 A NL 9300671A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
means
image
device
characterized
according
Prior art date
Application number
NL9300671A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Gatsometer Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gatsometer Bv filed Critical Gatsometer Bv
Priority to NL9300671A priority Critical patent/NL9300671A/en
Priority to NL9300671 priority
Publication of NL9300671A publication Critical patent/NL9300671A/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08GTRAFFIC CONTROL SYSTEMS
  • G08G1/00Traffic control systems for road vehicles
  • G08G1/01Detecting movement of traffic to be counted or controlled
  • G08G1/017Detecting movement of traffic to be counted or controlled identifying vehicles
  • G08G1/0175Detecting movement of traffic to be counted or controlled identifying vehicles by photographing vehicles, e.g. when violating traffic rules
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08GTRAFFIC CONTROL SYSTEMS
  • G08G1/00Traffic control systems for road vehicles
  • G08G1/01Detecting movement of traffic to be counted or controlled
  • G08G1/052Detecting movement of traffic to be counted or controlled with provision for determining speed or overspeed
  • G08G1/054Detecting movement of traffic to be counted or controlled with provision for determining speed or overspeed photographing overspeeding vehicles

Description

Werkwijze en inrichting voor het elektronisch vastleggen vaneen gebeurtenis, bijvoorbeeld een verkeersovertreding. Method and device for the electronic capture asunder event, for example, a traffic violation.

De uitvinding betreft een werkwijze voor hetvastleggen van een gebeurtenis, in het bijzonder eenverkeersovertreding, door het maken van ten minste éénbeeldopname van die gebeurtenis en het opslaan van deopname. The invention relates to a method for hetvastleggen of an event, in particular eenverkeersovertreding, by making at least éénbeeldopname of that event and storing the entry intothe.

Dergelijke werkwijzen worden in het algemeentoegepast voor het automatisch vaststellen vanverkeersovertredingen, zoals het rijden door rood licht ofhet overtreden van een maximum snelheid. Such methods are generally applied for automatically determining vanverkeersovertredingen, such as driving through a red light ofhet violating a maximum speed. Bij de bekendewerkwijzen wordt de overtreding vastgesteld, waarna eencamera, eventueel tezamen met een flitsinrichting wordtgeactiveerd, en de overtreder zo wordt gefotografeerd.Teneinde als geldig bewijsmateriaal te kunnen fungerentijdens de berechting van de overtreder, moet uit debeeldopnamen tenminste het kenteken van het overtredendvoertuig en het voertuigtype eenduidig zijn af te leiden,terwijl de opname verder een duidelijk beeld moet geven vande totale verkeerssituatie ten tijde van de waargenomenovertreding. In the known methods, the violation is detected, after which eencamera, optionally together with a flash device is activated and the offender the trial of the violator is so gefotografeerd.Teneinde be able to function during and valid evidence, must consist debeeldopnamen at least the registration number of the overtredendvoertuig and the vehicle type unambiguously be derived, whereas the recording needs to further provide a clear picture Vande overall traffic situation at the time of the observed offense. Bij de bekende werkwijzen werd hiertoe altijdgebruik gemaakt van een foto- of filmcamera, waarmee zeerscherpe opnamen gemaakt kunnen worden, waaruit de benodigdegegevens eenvoudig afgeleid kunnen worden. In the known methods for this purpose was always use is made of a photo or film camera with which very sharp images can be shot, from which the necessary data can be derived easily.

Een nadeel van de bekende werkwijzen is echter datmet een foto- of filmcamera slechts een relatief beperktaantal opnames gemaakt kan worden alvorens de film vol is envervangen dient te worden, terwijl bovendien dergelijkefotografische opnamen zich niet goed lenen voor automatischeverwerking, waardoor deze werkwijze arbeidsintensief enkostbaar is. A disadvantage of the known methods, however, is datmet a photo or film camera, only a relatively limited number of recordings can be made before the film is to be Enver catch full, while, moreover, such a photographic recordings do not lend themselves well to automatic processing, whereby this method is labor-intensive enkostbaar.

De uitvinding beoogt derhalve een werkwijze teverschaffen voor het vastleggen van een verkeersovertredingwaarbij deze nadelen zich niet voordoen. The invention therefore contemplates a method teverschaffen for recording a traffic offense wherein these drawbacks do not occur. Dit wordt volgensde uitvinding bereikt, doordat het maken van de beeldopname en de opslag daarvan elektronisch plaatsvinden. This is achieved volgensde invention in that the making of the image capture and electronically place the storage thereof. Doorelektronische opnamen te maken kan voor het opslaan van deopnamen gebruik gemaakt worden van de tegenwoordigbeschikbare massa-opslagmiddelen van elektromagnetische ofopto-elektronische aard, zoals een zogeheten harde schijf ofoptische schijf. By making electronic images can be used for the storage of the recorded pictures of the currently available mass storage means of electromagnetic ofopto-electronic nature, such as a so-called hard disk drive ofoptische. Hierdoor kan een aanzienlijk groter aantalovertredingen geregistreerd worden dan bij de bekendewerkwijzen, voordat vervanging van het opslagmediumnoodzakelijk is. This allows a considerably larger number of offenses are recorded than in the known methods before replacement of the storage medium is necessary. Ook kunnen de elektronisch vastgelegdeopnamen eenvoudig doorgegeven worden, bijvoorbeeld viatelefoonlijnen of door de ether, en lenen dergelijke opnamenzich zeer goed voor verdere geautomatiseerde, elektronischebewerking. Also, the electronically captured images can be easily transmitted, for example, viatelefoonlijnen or through the air, and such recordings lend itself very well to further automated electronic processing.

Bij voorkeur worden in hoofdzaak gelijktijdig tenminste twee beeldopnames met verschillende gezichtshoekgemaakt. Preferably, substantially simultaneously, at least two frame images with different angle of view made. Zo kunnen, ondanks het vaak relatief beperktoplossend vermogen van elektronische beeldopnamemiddelen,toch de voor een juridisch gebruik van de opnamesnoodzakelijke gegevens vastgelegd worden. Thus, despite the often relatively limited resolution electronic imaging means, yet be established for a legal use of the recordings necessary data. Daarbij kan éénbeeldopname gemaakt worden van de totale verkeerssituatie,terwijl een andere beeldopname het overtredend voertuig indetail kan tonen. In addition, of the total éénbeeldopname traffic situation can be made, while another image recording, the violating vehicle indetail can display.

De elektronische beeldgegevens van de tweebeeldopnamen worden bij voorkeur ingevoerd in één enkel,gemeenschappelijk gegevensbestand, welk gegevensbestandversleuteld en vervolgens opgeslagen wordt. The electronic image data of the two image recordings are preferably entered into a single, shared data file, which gegevensbestandversleuteld and then is saved. Op deze wijzekan juridisch met voldoende zekerheid vastgesteld worden dathet op één van de beeldopnamen in detail getoonde voertuiginderdaad de in een andere beeldopname in totaal getoondeverkeersovertreding begaan heeft. This wijzekan with sufficient legal certainty be established dathet on one of the video recordings shown in detail vehicle stuck the act committed in another image recording shown in total traffic offense.

Teneinde een eenvoudige verwerking en transmissievan de opnamen mogelijk te maken, worden bij voorkeur deelektronische beeldgegevens gedigitaliseerd en digitaalopgeslagen. In order transmissievan a simple processing and to allow for the recording, are preferably digitized part micrography symbolic image data, and stored digitally.

Een zeer grote zekerheid over het bij elkaarbehoren van de opnamen van de overtreding en de detailopnamevan het voertuig wordt verkregen, wanneer elke beeldopnamewordt opgebouwd uit een aantal evenwijdige beeldlijnen, en van elke beeldopname slechts een beperkt aantal, op afstandvan elkaar gelegen beeldlijnen in het gegevensbestand wordtopgenomen en opgeslagen, waarbij het totaal aantal in hetgegevensbestand opgenomen beeldlijnen overeenkomt met hetaantal beeldlijnen van één enkele beeldopname. A very high degree of certainty on the to each other belonging to the images of the offense and the detail picked up Evan the vehicle is obtained when each picture record is built up from a number of parallel picture lines and each picture record only a limited number, on afstandvan spaced image lines in the data file is recorded and stored, wherein the total number of picture lines included in hetgegevensbestand corresponding to hetaantal picture lines of a single image pickup. Zo worden alshet ware meerdere beelden in elkaar vervlochten, waardoorbewijsrechtelijk voldoende duidelijk is dat dezebeeldopnames op hetzelfde moment gemaakt zijn. Thus As dialog true multiple images intertwined, giving evidence law is sufficiently clear that the image recordings were made at the same time.

De uitvinding betreft tevens een inrichting voorhet vastleggen van een gebeurtenis, in het bijzonder eenverkeersovertreding, waarmee de hierboven beschrevenwerkwijze uitgevoerd kan worden. The invention also relates to a device voorhet capture of an event, in particular eenverkeersovertreding, with which the method can be carried out as described above. Een dergelijk inrichting isvolgens de uitvinding voorzien van middelen voor het langselektronische weg maken van een beeldopname, alsmedeelektronische opslagmiddelen. Such a device isvolgens make the invention provided with means for the electronic means of an image recording, as well as electronic storage means.

Bij voorkeur zijn de elektronischebeeldopnamemiddelen ingericht voor het in hoofdzaakgelijktijdig maken van ten minste twee opnamen metverschillende gezichtshoek. Preferably, the electronic image recording means are arranged for substantially concurrently making at least two images with varied angle of view. Hiertoe kunnen de elektronischebeeldopnamemiddelen ten minste twee afzonderlijke camera'somvatten, maar het is ook denkbaar dat debeeldopnamemiddelen één enkele camera met zeer snellezoomlens omvatten. For this purpose the electronic image recording means can comprise at least two separate camera'somvatten, but it is also conceivable that debeeldopnamemiddelen comprise a single camera with very fast zoom lens. De camera kan een videocamera zijn,bijvoorbeeld een zogeheten CCD-camera. The camera can be a video camera, for example, a so-called CCD camera.

De uitvinding wordt nu toegelicht aan de hand vaneen tweetal voorbeelden, waarbij verwezen wordt naar debijgevoegde tekening, waarin overeenkomstige onderdelenaangeduid zijn met overeenkomstige verwijzingscijfers, enwaarin; The invention is now elucidated on the basis asunder two embodiments, wherein reference is made to debijgevoegde drawing, in which corresponding parts are designated by corresponding reference numerals, enwaarin; fig. 1 een schematische weergave is van een eersteuitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding, fig. 2 een met fig. 1 overeenkomende weergave isvan een tweede uitvoeringsvorm van de inrichting volgens deuitvinding, en fig. 3 een bovenaanzicht is van een verkeerswegwaarlangs de tweede uitvoeringsvorm van de inrichtingvolgens de uitvinding opgesteld is. Fig. 1 is a schematic representation of a first embodiment of a device according to the invention, Fig. 2 a view like Fig. 1 representation corresponding isvan a second embodiment of the apparatus embodying the invention, and Fig. 3 is a top plan view of a highway along which the second embodiment, of the device according to the invention is arranged.

Een inrichting 1 voor het vastleggen van eengebeurtenis, in het bijzonder een verkeersovertreding, isvoorzien van elektronische beeldopnamemiddelen 2,3, en vanelektronische opslagmiddelen 4,5,7. A device 1 for recording eengebeurtenis, in particular a traffic offense, isvoorzien of electronic image recording means 2,3, and vanelektronische storage means 4,5,7. De opnamemiddelen 2,3kunnen gevormd worden door videocamera's, die elk voorzienzijn van een (niet getoonde) sluiter. The recording means 2,3kunnen be formed by video cameras, each of which is provided with a (not shown) shutter. De camera 2 voor hetdetailbeeld bestaat uit een camerahuis 14 en een daaropaangebrachte zoomlens 15. De camera's 2,3 worden gevoed dooreen voeding 18, en zijn elk voorzien van eenbesturingseenheid 13, waarmee verschillende parameters vande camera's ingesteld kunnen worden, zoals de scherpte enafstand, de sluitertijd, de iris (voor het optimaliseren vanlicht/scherptediepte), de versterkingsfactor van hetvideosignaal en de correctiefactor voor dag- ofnachtopnamen. The camera 2 for hetdetailbeeld consists of a camera housing 14 and applied thereto a zoom lens 15. The cameras 2,3 are fed interlacing power supply 18, and are each provided with eenbesturingseenheid 13, which can be set different parameters Vande cameras, such as the sharpness enafstand, the shutter speed, the iris (to optimize vanlicht / depth of field), the amplification factor of the video signal and the correction factor for day ofnachtopnamen. De besturingseenheden 13 zijn verbonden meteen belichtingsmeter 16. De besturingseenheden 13 zijnverder via een zog. The control units 13 are connected directly exposure meter 16. The control units 13 are furthermore coupled via a so-called. SCI-bus verbonden met een processorkaart12, van waaruit zij instructies ontvangen. SCI-bus connected to an processorkaart12, from which they receive instructions.

De camera's 2,3 zijn elk verbonden met eencentrale opnamebesturingsinrichting 10, diebesturingssignalen ontvangt van de processorkaart 12, waaroponder andere versleutelingsmiddelen aangebracht zijn. The cameras 2,3 are each connected to eencentrale recording control device 10, diebesturingssignalen receives from the processor board 12, on which, inter alia, encryption means are arranged. Ooklevert deze kaart 12 instructies aan deopnamebesturingsinrichting 10 voor het in eengemeenschappelijk gegevensbestand doen invoeren van debeeldgegevens uit de camera's 2,3. Ooklevert this card 12 instructions to deopnamebesturingsinrichting 10 for causing a Common database in inputting debeeldgegevens from the cameras 2,3. De centraleopnamebesturingsinrichting 10 is ook verbonden met eenflitsinstallatie 17. De centrale opnameregelinrichting 10 isverder via een uitgaande lijn 30 en een ingaande lijn 31verbonden met een de digitaliseringsmiddelen dragende kaart11, welke net als de de versleutelingsmiddelen dragendekaart 12 onderdeel vormt van een computer 21. The central recording control device 10 is also connected to eenflitsinstallatie 17. The central recording control device 10 isverder via an outgoing line 30, and an input line 31verbonden with the digitizing means carrying kaart11, which, just like the encryption means carrying card 12 forms part of a computer 21.

De inrichting kan op verschillende wijzen wordengeprogrammeerd. The device can be programmed in various ways. Zo kunnen bijvoorbeeld de opslagmiddelen eenharde schijf 7 omvatten, waarop een opstartprogrammaaanwezig is. For example, the storage means comprise eenharde disk 7 on which a boot program is present. Ook is een floppy disk drive 6 aanwezig, waarineen opstartschijf geplaatst kan worden. Also, a floppy disk drive 6 are present, which join boot disk can be placed. Verder is hetmogelijk het systeem op te starten via een modem 29, waarmee een zich op afstand van de inrichting 1 bevindende gebruikermet de inrichting kan communiceren. Further, it is hetmogelijk to boot the system via a modem 29 with which a gebruikermet located at a distance from the device 1 is able to communicate the device. De floppy disk drive 6,de harde schijf 7 en het modem 29 zijn met de inrichtingverbonden via een zog. The floppy disk drive 6, hard disk 7 and modem 29 are connected to the device via a so-called. multi-I/O-kaart 9, waarop een zog.IDE-bus en RS232-bus aangebracht zijn. Multi-I / O card 9 on which a zog.IDE-bus and RS232-bus are arranged. Tenslotte is hetnatuurlijk mogelijk een toetsenbord 19, eventueel met muis20 en monitor 24 aan te sluiten op de computer 21 van deinrichting 1, en deze zo door het invoeren van de geschiktecommando's op te starten. Finally, it is possible hetnatuurlijk a keyboard 19, optionally with muis20 and monitor 24 to be connected to the computer 21 of heaving the first direction, and such as by starting the introduction of the suitable commands.

Wanneer de inrichting 1 opgestart is wordenallereerst de camera's 2,3 goed ingesteld. When the device 1 is to be started up first of all the cameras 2,3 properly adjusted. Hiertoe kan onderinvloed van de besturingsinrichting 10 het beeld van één ofmeer van de camera's 2,3 direct geprojecteerd worden op hetbeeldscherm 24, zodat de instelling van de camera's 2,3rechtstreeks gecontroleerd kan worden. To this end can, under the influence of the control device 10 the image of one ofmeer of the cameras 2,3 can be projected directly onto hetbeeldscherm 24, so that the setting of the cameras 2,3rechtstreeks can be controlled. Ook is het mogelijkop het beeldscherm 24 een bewerkt beeld te projecteren, datuit de gedigitaliseerde gegevens gegenereerd wordt door eenDA-omzetter op de digitaliseerkaart 11, en via de lijn 31doorgegeven wordt aan de centrale opnamebesturingsinrichting10. Also, the mogelijkop is to project the display screen 24 a processed image, is generated datuit the digitized data by eenDA converter on the digitizing card 11, and via the line to the central 31doorgegeven is opnamebesturingsinrichting10.

Wanneer alle instellingen verricht zijn, kan hetsysteem verder zelfstandig functioneren. When all settings are done, system constantly to continue to operate independently. Het systeem wordtgeactiveerd door een schematisch met 22 aangeduideinrichting welke een verkeersovertreding waarneemt, zoalshet rijden door rood licht of het overtreden van demaximumsnelheid. The system is activated by a schematically indicated apparatus 22 which senses a traffic offense, zoalshet driving through a red light or the breaking of demaximumsnelheid. Deze inrichting 22 kan bijvoorbeeld bestaanuit een aantal lussen in het wegdek, of een radar-snelheidsmeter. This device 22 can, for example bestaanuit a plurality of loops in the road surface or a radar speedometer. Wanneer de inrichting 22 een signaal geeftdat een overtreding waargenomen wordt, wordt dit signaal viade kaart 12 doorgegeven naar de besturingsinrichting 10,welke de sluiters van de camera's 2,3 en eventueel deflitser 17 synchroon bedient. When the device 22 is a signal geeftdat an infraction is detected, this signal is viade card 12 passed to the controller 10, which operates the shutters of cameras 2,3 and optionally deflitser 17 synchronously. De beelden van de camera's 2,3worden toegevoerd aan de besturingsinrichting 10, vanwaaruit zij via de leiding 30 doorgeleid worden naar dedigitaliseerkaart 11, waarop zich een aantal AD-omzettersbevindt. The images of the cameras 2,3worden fed to the control device 10, from where they are passed via the line 30 to dedigitaliseerkaart 11, on which a number of AD-converter is located. De doorgifte van de beelden naar dedigitaliseerkaart 11 is onder besturing van de inrichting 10en de processorkaart 12 zo ingericht, dat een deel van de beeldlijnen, bijvoorbeeld de oneven beeldlijnen, van hetbeeld van de camera 2 samengevoegd worden met een deel vande beeldlijnen, bijvoorbeeld de even beeldlijnen, van deandere camera 3 en zo een digitaal composietbeeld gevormdwordt, waarin de beelden van beide camera's 2,3 elk voor dehelft opgenomen zijn. The transmission of the images to dedigitaliseerkaart 11 is under the control of the 10's device, the processor board 12 in such a way, that a part of the image lines, for example the odd picture lines, of The Viewing of the camera 2 are combined with part Vande image lines, for example the even- TVL, of the Other camera 3 and thus form a digital composite image in which the images from both cameras 2,3 each for dehelft included. Dit composietbeeld of samengesteldbeeldgegevensbestand wordt vervolgens onder besturing van deprocessorkaart 12 versleuteld en opgeslagen, bijvoorbeeld opeen verwijderbare harde schijf 4 of een tapedrive 5, die viaeen zog. This composite image or composite image data file is then encrypted and stored under the control of deprocessorkaart 12, for example, sequentially removable hard disk 4 or a tape drive 5, which viaeen wake. SCSI-kaart 8 met de computer 21 verbonden kan zijn.Voor versleuteling en opslag kan aan het gegevensbestand nogverdere informatie over het onderwerp van de opnames (een inovertreding zijnd voertuig 27) toegevoegd worden. SCSI card 8 with the computer 21 connected to zijn.Voor encryption and storage can be added to the database nogverdere information on the subject of the recordings (a vehicle being inovertreding 27). Dezeinformatie wordt geleverd door de de overtreding waarnemendeapparatuur 22, en kan bij weergave van het beeld op elkegewenste wijze daarin zichtbaar gemaakt worden. This information is supplied by the fouls acting equipment 22, and may, for display of the image in any desired manner visible to be made therein.

Het opgeslagen beeld kan ook zichtbaar gemaaktworden op bijvoorbeeld een via een video-(SVGA-)kaart 23 metde computer 21 verbonden monitor 28. Het opgeslagencomposietbeeld wordt daartoe weer uiteengenomen in een doorde camera 3 opgenomen totaalbeeld 25 en een door de camera 2opgenomen detailbeeld 26. Hoewel elk van deze beelden 25,26in een richting slechts de helft van het oorspronkelijkoplossend vermogen vertoont (doordat slechts de helft van debeeldlijnen is opgeslagen), is dit voor de beoogdetoepassing nog voldoende, en is het zelfs mogelijk uit dedetailopname 26 het kenteken van het in overtreding zijndevoertuig 27 (evt. elektronisch) af te lezen. The stored image can also be made visible to be, for example, via a video (SVGA) card 23 withthe computer 21 to monitor 28. The stored composite image is for that purpose again disassembled into a byThe camera 3 are overall view 25, and a by the camera 2opgenomen detail image 26. Although each of these images 25,26in has a direction, only half of the original resolution (that is stored only half debeeldlijnen), this is the intended use enough, and it is the license plate is even possible in the Details record 26 offending vehicle 27 (poss. e) to read. Op het digitalebeeld kunnen verschillende bewerkingen worden uitgevoerd.Wanneer een groot aantal beelden opgeslagen is, kan deverwijderbare harde schijf 4 verwijderd worden. In the digital image different operations can be uitgevoerd.Wanneer a large number of images has been stored, it can be removed the Delete hard disk 4. Ook is hetmogelijk de beeldgegevens op de harde schijf 4 of op detapestreamer 5 periodiek via het modem 29 over te zendennaar een centrale verwerkingseenheid. Also, it is hetmogelijk the image data on hard disk 4 or 5 on detapestreamer periodically via the modem 29 over to be transmitted to a central processing unit.

De versleuteling in de kaart 12 dient ervoor om tewaarborgen dat het elektronisch gegevensbestand dat alsbewijs voor een overtreding moet dienen niet gemanipuleerd kan worden. The encryption in the card 12 serves to tewaarborgen the electronic database which alsbewijs an offense to serve can not be manipulated. Als versleutelprotocol komt elk gangbaarprotocol in aanmerking. If versleutelprotocol is any common protocol into account.

Teneinde de hoeveelheid gegevens die opgeslagen eneventueel verzonden dienen te worden te beperken, kangebruik gemaakt worden van compressietechnieken, wanneer tenminste de wetgever in het land van gebruik een dergelijkemanipulatie van de opgeslagen gegevens toelaatbaar acht. In order to the amount of data stored eneventueel to be limiting, kang use to be made of compression techniques transmitted, when at least the legislator such a manipulation of the stored data is permissible in the country of use. Alscompressietechniek kunnen zog. Alscompressietechniek can wake. "lossless" technieken wordentoegepast, waarmee het geheugenbeslag met ongeveer vijftigprocent gereduceerd kan worden, of, indien door de wetgeveraanvaard, niet-lossless technieken, waarmee reducties tottien procent van de oorspronkelijke hoeveelheid gegevensmogelijk zijn. "Lossless" techniques are applied, with which the memory utilization by about fifty percent can be reduced, or, if accepted by the legislature, non-lossless techniques with which reductions tottien percent of the original amount of data are possible.

De in fig. 2 getoonde alternatieve uitvoeringsvormvan de inrichting volgens de uitvinding vertoont viercamera's, een vaste RGB-camera 3 en drie zwart/witzoomcamera's 2. De digitaliseerkaart 11 is een RGB-digitaliseerkaart, die evenals de in fig. 1 getoondezwart/wit digitaliseerkaart twee velden vertoont, voor resp.de even en de oneven beeldlijnen. The in fig. 2 shown alternative uitvoeringsvormvan the device according to the invention has four cameras, a fixed RGB camera 3 and three black and / witzoomcamera's 2. The digitizing card 11 is an RGB digitizing card which, like in fig. 1 shown black / white digitizing card two displays fields for resp.de even and odd lines. In deze uitvoeringsvormwordt de helft van de beeldlijnen (bijv. de evenbeeldlijnen) van de RGB-camera 3 "verweven" met de helft vande beeldlijnen (de oneven beeldlijnen) van elk van de driezwart/wit-camera's 2. De zwart/wit-camera's 2 zijn hiertoeaangesloten op resp. In this embodiment, half the lines (eg. The even lines) of the RGB camera 3 "intertwined" with half Vande lines (the odd lines) of each of the three black / white cameras 2. Black / white cameras 2 are hiertoeaangesloten on resp. de R-, G- of B-ingang van de RGB-digitaliseerkaart 11. Op deze wijze kunnen met relatiefweinig apparatuur drie zwart/wit-detailbeelden en een RGB-totaalbeeld betrouwbaar in digitale vorm opgeslagen worden.Ook is het mogelijk zo de beelden van enkelecameracombinaties als getoond in fig. 1 in een enkeledigitaliseerkaart te bewerken. the R, G or B input of the RGB digitizing card 11. In this manner can be stored, with relatively little equipment three black / white detail pictures and an RGB overall picture reliable in digital form worden.Ook, it is possible that the images of several camera combinations as shown in FIG. 1, to be processed in a enkeledigitaliseerkaart. Door toepassing van eennekele digitaliseerkaart zijn niet slechts deaanschaffingskosten van de inrichting 1 relatief laag, maaris ook het stroomgebruik gering, terwijl bovendien hetruimtebeslag in de computer 21 (het aantal benodigdeaansluitsleuven of slots) verminderd wordt. By the use of eennekele digitizing card are not only deaanschaffingskosten of the apparatus 1 relatively low, Maaris also the current consumption is low, while, moreover, hetruimtebeslag in the computer 21 (the number of required connection slots, or slots) is reduced.

Met een dergelijke inrichting kunnen bijv. drierijbanen 33,34,35 (fig. 3) van een weg 32 gecontroleerd kunnen worden. With such a device can e.g. three lanes 33,34,35 (fig. 3) can be controlled from a road 32. De zichtvelden van twee van de driezwart/wit-camera*s 2 zijn daarbij schematisch weergegevenmet 36, resp. The fields of view of two of the three black / white camera * s 2 are thereby schematic weergegevenmet 36, respectively. 37. Bij deze uitvoeringsvorm is natuurlijk welvan belang dat de drie zwart/wit-camera's 2 en de RGB-camera3 zorgvuldig gesynchroniseerd worden. 37. In this embodiment, of course welvan important that the three black / white cameras 2 and RGB camera3 be carefully synchronized.

Claims (15)

1. Werkwijze voor het vastleggen van eengebeurtenis, in het bijzonder een verkeersovertreding, doorhet maken van ten minste één beeldopname van die gebeurtenisen het opslaan van de opname, met het kenmerk/ dat het makenvan de beeldopname en de opslag daarvan elektronischplaatsvinden. 1. A method for capturing eengebeurtenis, in particular a traffic offense, doorhet making at least one picture record of those gebeurtenisen the storage of the recording, characterized in / that the makenvan the image recording and the storing thereof take place electronically.
2. Werkwijze volgens conclusie l, met het kenmerk,dat in hoofdzaak gelijktijdig ten minste twee beeldopnamesmet verschillende gezichtshoek gemaakt worden. 2. A method as claimed in claim l, characterized in that essentially simultaneously at least two image recording blemish different viewing angle are made.
3. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk,dat de elektronische beeldgegevens van de twee beeldopnameningevoerd worden in één enkel, gemeenschappelijkgegevensbestand, en dit gegevensbestand versleuteld envervolgens opgeslagen wordt. 3. A method according to claim 2, characterized in that the electronic image data of the two image recordings are encrypted introduced in a single, collective data file and this data file is stored according to Enver.
4. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk,dat de elektronische beeldgegevens gedigitaliseerd endigitaal opgeslagen worden. 4. A method according to claim 3, characterized in that the digitized electronic image data endigitaal be stored.
5. Werkwijze volgens conclusie 3 of 4, met hetkenmerk, dat elke beeldopname wordt opgebouwd uit een aantalevenwijdige beeldlijnen, en van elke beeldopname slechts eenbeperkt aantal op afstand van elkaar gelegen beeldlijnen inhet gegevensbestand wordt opgenomen en opgeslagen, waarbijhet totaal aantal in het gegevensbestand opgenomenbeeldlijnen overeenkomt met het aantal beeldlijnen van éénenkele beeldopname. 5. A method according to claim 3 or 4, hetkenmerk in that each picture record is built up from a aantalevenwijdige image lines, and from each image recording only eenbeperkt number is recorded and stored on spaced-apart image lines inthe database, waarbijhet total number of recorded image lines corresponding to the data file with the number of picture lines of éénenkele image recording.
6. Werkwijze volgens één der voorgaandeconclusies, met het kenmerk, dat in het gegevensbestand ookinformatie met betrekking tot het onderwerp van de opnamesopgenomen wordt. 6. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that is in the database ookinformatie with respect to the subject matter of the recordings recorded.
7. Inrichting (1) voor het vastleggen van een gebeurtenis, in het bijzonder een verkeersovertreding,voorzien van middelen (2,3) voor het langs elektronische wegmaken van een beeldopname, en van elektronischeopslagmiddelen (4,5,7). 7. A device (1) for recording an incident, in particular a traffic offense, provided with means (2,3) for electronically mercy killing of an image recording, and with electronic storage means (4,5,7).
8. Inrichting (1) volgens conclusie 7, met hetkenmerk, dat de elektronische beeldopnamemiddelen (2,3)ingericht zijn voor het in hoofdzaak gelijktijdig maken vanten minste twee opnamen met verschillende gezichtshoek. 8. A device (1) according to claim 7, hetkenmerk in that the electronic image recording means (2,3) are adapted for substantially simultaneously make vanten least two images with different angle of view.
9. Inrichting (1) volgens conclusie 8, gekenmerktdoor tussen de opnamemiddelen (2,3) en de opslagmiddelen(4,5,7) geschakelde, programmeerbare middelen (10) voor hetin een gemeenschappelijk gegevensbestand invoeren van uit deopnamemiddelen (2,3) afkomstige, met verschillende opnamenovereenkomende elektronische beeldgegevens, en middelen (12)voor het versleutelen van het gegevensbestand. 9. A device (1) according to claim 8, characterized by between the recording means (2,3) and the storage means (4,5,7) connected, programmable means (10) for inputting a common database of Hetin from deopnamemiddelen (2,3) -derived, with different recordings corresponding electronic image data, and means (12) for encrypting the data file.
10. Inrichting (1) volgens één der conclusies 7-9,met het kenmerk, dat de opslagmiddelen (4,5,7) tenminste ééndigitaal opslagmedium omvatten, en tussen de opnamemiddelen(2,3) en de opslagmiddelen (4,5,7) middelen (11) geschakeldzijn voor het digitaliseren van de elektronischebeeldgegevens. 10. A device (1) according to any one of claims 7-9, characterized in that the storage means (4,5,7) comprise at least ééndigitaal storage medium, and between the recording means (2,3) and said storage means (4,5, 7) means (11) are connected in series for digitizing the electronic image data.
11. Inrichting (1) volgens conclusie 9 of 10, methet kenmerk, dat de opnamemiddelen (2,3) ingericht zijn voorhet maken van uit een aantal evenwijdige beeldlijnenopgebouwde beeldopnamen, en de het gegevensbestand vormendemiddelen (10) zodanig geprogrammeerd zijn, dat zij van elkebeeldopname slechts een aantal onderling op afstand gelegenbeeldlijnen in het gegevensbestand invoeren, een en anderzodanig, dat het totaal aantal beeldlijnen in het bestandovereenkomt met het aantal beeldlijnen van een enkelebeeldopname. 11. A device (1) according to claim 9 or 10, Methet characterized in that the recording means (2,3) are arranged voorhet making of a plurality of parallel image line built-up image recordings, and the forming means of the data file (10) are programmed so that they are of each image recording only a plurality of spaced image lines mutually located to enter into the database, the arrangement being such that the total number of picture lines in the file corresponds with the number of picture lines of a single image pickup.
12. Inrichting (1) volgens één der conclusies 7- 11, gekenmerkt door met de het gegevensbestand vormendemiddelen (10) verbonden middelen (22) voor het genereren vanandere in het bestand in te voeren informatie met betrekkingtot het onderwerp (27) van de opnames. 12. A device (1) according to any one of claims 7 to 11, characterized by the data file with the forming means (10) connected to means (22) for generating vanandere in entering the file information with betrekkingtot the subject (27) of the shooting .
13. Inrichting (1) volgens één der conclusies 7- 12, met het kenmerk, dat de elektronischebeeldopnamemiddelen (2,3) ten minste één videocameraomvatten. 13. Device (1) according to any one of claims 7 to 12, characterized in that the electronic image recording means (2,3) comprise at least one video camera.
14. Inrichting (1) volgens conclusie 13, met hetkenmerk, dat de videocamera een zogeheten CCD-camera is. 14. A device (1) according to claim 13, hetkenmerk, that the video camera is a so-called CCD-camera.
15. Inrichting (1) volgens een der conclusies 10-14, met het kenmerk, dat de digitaliseringsmiddelen (11) eenzogeheten RGB-digitizer omvatten, en de elektronischebeeldopnamemiddelen (2,3) ten minste één RGB-camera (3) endrie zwart/wit-camera's (2) omvatten, waarbij de zwart/wit-camera's (2) elk zijn aangesloten op resp. 15. Device (1) according to any one of claims 10-14, characterized in that the digitizing means (11) comprise eenzogeheten RGB digitizer and the electronic image recording means (2,3) comprises at least one RGB camera (3) endrie black / and white cameras (2), wherein the black / white cameras (2) are each connected to resp. een R-, G- of B-ingang van de digitizer (11). a R, G or B input of the digitizer (11).
NL9300671A 1993-04-20 1993-04-20 Method and device for the electronic capture of an event, for example, a traffic violation. NL9300671A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9300671A NL9300671A (en) 1993-04-20 1993-04-20 Method and device for the electronic capture of an event, for example, a traffic violation.
NL9300671 1993-04-20

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9300671A NL9300671A (en) 1993-04-20 1993-04-20 Method and device for the electronic capture of an event, for example, a traffic violation.
EP94201086A EP0621572A1 (en) 1993-04-20 1994-04-20 Method and device for electronic recording of an incident, for instance a traffic offence

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9300671A true NL9300671A (en) 1994-11-16

Family

ID=19862305

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9300671A NL9300671A (en) 1993-04-20 1993-04-20 Method and device for the electronic capture of an event, for example, a traffic violation.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP0621572A1 (en)
NL (1) NL9300671A (en)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19508338A1 (en) * 1995-03-09 1996-09-12 Leica Sensortechnik Gmbh Method and apparatus for measuring, recording and reproducing measurement information of a measurement object
US6546119B2 (en) * 1998-02-24 2003-04-08 Redflex Traffic Systems Automated traffic violation monitoring and reporting system
FR2785432B1 (en) * 1998-10-30 2001-01-19 Citilog Method for analyzing the state of a track portion and its environment
EP1189442A3 (en) * 2000-09-13 2003-04-09 Dynamit Nobel GmbH Explosivstoff- und Systemtechnik Surveillance of an area by still image collating
BR0102542B1 (en) 2001-04-04 2009-01-13 method and system for capturing and storing a sequence of images associated with one or more traffic violations.
FR2835953B1 (en) * 2002-02-11 2006-08-18 Electronique Controle Mesure Method and device crossing proof red an intersection by shooting TIMED
JP3788400B2 (en) * 2002-07-19 2006-06-21 住友電気工業株式会社 Image processing apparatus, image processing method and a vehicle monitoring system
FR2847755B1 (en) * 2002-11-26 2005-04-22 Cynove Image Authentication Processes
US7986339B2 (en) 2003-06-12 2011-07-26 Redflex Traffic Systems Pty Ltd Automated traffic violation monitoring and reporting system with combined video and still-image data
FR2867594B1 (en) * 2003-12-10 2006-05-26 Sagem Method and system for identifying a vehicle on the go
BRPI0701733A2 (en) * 2007-03-30 2008-11-18 Persio Walter Bortolotto new system and method applied in monitoring and surveillance through images

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0356734A2 (en) * 1988-08-02 1990-03-07 Siemens Aktiengesellschaft Intruder detection device with television cameras
EP0396432A2 (en) * 1989-05-05 1990-11-07 Golden River Limited Monitoring apparatus
WO1991007850A1 (en) * 1989-11-09 1991-05-30 Zone Technology Pty Limited Digital video camera
EP0496607A1 (en) * 1991-01-24 1992-07-29 Northern Telecom Limited Surveillance system
WO1993021617A1 (en) * 1992-04-16 1993-10-28 Traffic Technology Limited Vehicle monitoring apparatus

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0356734A2 (en) * 1988-08-02 1990-03-07 Siemens Aktiengesellschaft Intruder detection device with television cameras
EP0396432A2 (en) * 1989-05-05 1990-11-07 Golden River Limited Monitoring apparatus
WO1991007850A1 (en) * 1989-11-09 1991-05-30 Zone Technology Pty Limited Digital video camera
EP0496607A1 (en) * 1991-01-24 1992-07-29 Northern Telecom Limited Surveillance system
WO1993021617A1 (en) * 1992-04-16 1993-10-28 Traffic Technology Limited Vehicle monitoring apparatus

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PONG-FUI CHANG ET AL.: "A REMOTE MULTI-CAMERA VISUAL SURVEILLANCE SYSTEM USING FRAME-SWITCHING TECHNOLOGY", 1988 INTERNATIONAL CARNAHAN CONFERENCE ON SECURITY TECHNOLOGY : CRIME COUNTERMEASURES ; OCTOBER 5-7, 1988, IEEE(US), pages 105 - 109 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP0621572A1 (en) 1994-10-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5467403A (en) Portable fingerprint scanning apparatus for identification verification
CA2089396C (en) Portraiture printer system
DE69838899T2 (en) Method and apparatus for visually identifying an area on a photograph or image in which digital data is stored
JP3863327B2 (en) Digital still cameras and operation control method thereof with composition advice function
US5899581A (en) Photographing-mode-dependent image data recording method in a digital camera using hiearchical storage to record still images at a different level than sequential images
JP4305079B2 (en) Image management device
US5706049A (en) Camera that records an active image area identifier with an image
US8687072B2 (en) System and method for creating composite images by utilizing an imaging device
US7466348B2 (en) Imaging apparatus and control method utilizing biometric information
US6481622B2 (en) Device for monitoring parked vehicles
US7262763B2 (en) Image display apparatus and image display method
DE69731316T2 (en) Image tagging and authentication in a camera
EP0616302A2 (en) Electronic traffic tariff reception system and vehicle identification apparatus
US6919823B1 (en) Image recording apparatus and method
JP3495826B2 (en) Filing system and reproducing apparatus
US5623581A (en) Direct view interactive photo kiosk and image forming process for same
EP1152592B1 (en) A method for printing and verifying authentication documents
US8284996B2 (en) Multiple object speed tracking system
KR100698483B1 (en) Image capture apparatus and control method therefor
JP2667581B2 (en) Image display game system and a game arcade management system
EP0178232B1 (en) Identity document protected against falsification and method for manufacturing the same
US20050280723A1 (en) Digital camera capable of embedding an electronic watermark into image data
US5682197A (en) Electronic panoramic camera for use with an external processor
US5563722A (en) Method and apparatus for assembling a photographic album
US5938717A (en) Speed detection and image capture system for moving vehicles

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed