NL7908819A - RESCUE DEVICE FOR BOATS WITH AVERAGE. - Google Patents

RESCUE DEVICE FOR BOATS WITH AVERAGE. Download PDF

Info

Publication number
NL7908819A
NL7908819A NL7908819A NL7908819A NL7908819A NL 7908819 A NL7908819 A NL 7908819A NL 7908819 A NL7908819 A NL 7908819A NL 7908819 A NL7908819 A NL 7908819A NL 7908819 A NL7908819 A NL 7908819A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
boat
rescue device
belts
floating
driving
Prior art date
Application number
NL7908819A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Schmidt Emil
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Schmidt Emil filed Critical Schmidt Emil
Publication of NL7908819A publication Critical patent/NL7908819A/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
  • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
  • B63B43/00Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for
  • B63B43/02Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for reducing risk of capsizing or sinking
  • B63B43/10Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for reducing risk of capsizing or sinking by improving buoyancy
  • B63B43/14Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for reducing risk of capsizing or sinking by improving buoyancy using outboard floating members
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
  • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
  • B63B43/00Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for
  • B63B43/02Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for reducing risk of capsizing or sinking
  • B63B43/10Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for reducing risk of capsizing or sinking by improving buoyancy
  • B63B43/16Temporary equipment for stopping leaks, e.g. collision mats

Description

fe, ΊΓ,Ο. 28452 1 ffe, ΊΓ, Ο. 28452 1 f

Reddings apparaat voor boten met averij.Rescue device for boats with damage.

De uitvinding heeft betrekking op een reddingsapparaat voor boten met averij, lekgeslagen boten of iets dergelijks, bestaande uit een drijflichaam dat aan de boot kan worden bevestigd.The invention relates to a rescue boat for damaged boats, punctured boats or the like, consisting of a floating body which can be attached to the boat.

5 Bij zeegaande boten, in het bijzonder zeilboten, motor jachten en zeiljachten die door golven, in het water drijvende voorwerpen of door een botsing met een andere boot lekgeslagen kunnen worden of averij kunnen oplopen, doet zich het probleem voor de manoeuvreerbaarheid van de boot 10 instand te houden en het indringen van water in het inwendige van de boot zoveel mogelijk te verhinderen, omdat boten in deze'klasse slechts zelden afsluitbare schotten bezitten, bestaat' het gevaar dat de bootromp tenminste tot aan de hoogte van het lek volloopt met water, waardoor de diep-15 gang van de boot toeneemt en de manoeuvreerbaarheid afneemt, zodat door verder indringend water tenslotte de boot moet worden opgegeven en zinkt.5 For seagoing boats, especially sailing boats, motor yachts and sailing yachts that can be punctured or damaged by waves, objects floating in the water or by collision with another boat, the problem arises for the maneuverability of the boat 10 to maintain and prevent water from penetrating the interior of the boat as much as possible, since boats in this class rarely have lockable bulkheads, there is a risk that the boat hull will fill with water at least up to the level of the leak, increasing the boat's draft and decreasing the maneuverability, so that further penetrating water eventually gives up the boat and sinks.

Men heeft er daarom al aan gedacht om in het inwendige van de boot op verschillende plaatsen holle lichamen aan 20 te brengen die zonodig kunnen worden gevuld met gas of lucht, om op deze wijze in geval van beschadiging het drijf r vermogen van de boot te vergroten en ervoor te zorgen dat de boot zolang mogeligk voor zinken wordt behoed, "-et zal duidelijk zijn dat een groot aantal van dergelijke lichamen in 25 d*e boot aanwezig moet zijn om inderdaad een effectief drijf -vermogen voor de Doot op te leveren. Dat heeft echter tot gevolg dat deze lichamen veiligheidshalvè op ieder moment aan boord meegevoerd moeten worden en daardoor continu ruimte in beslag nemen, "at leidt echter tot problemen omdat 50 aan boord van zeilboten toch al voortdurend gebrek aan plaats is. Bovendien zorgen dergelijke lichamen op geen enkele wijze voor het afdichten van een in de romp van de boot geslagen lek, maar zijn alleen geschikt om het drijfvermogen van de boot te verbeteren.It has therefore already been envisaged to place hollow bodies in various places in the interior of the boat, which can be filled with gas or air if necessary, in order to increase the buoyancy of the boat in the event of damage in this way. and ensuring that the boat is protected from sinking for as long as possible, it will be apparent that a large number of such bodies must be present in the boat in order to indeed provide effective buoyancy for the Doot. As a result, however, these halves of safety have to be carried on board at all times and therefore take up space continuously. "However, this leads to problems because 50 on board sailing boats are already constantly lacking space. In addition, such bodies do not in any way seal a leak struck in the hull of the boat, but are only suitable for improving the buoyancy of the boat.

55 Het is verder op zichzelf bekend om de afdichting van een in de huid van een boot geslagen lek uit te voeren door middel van een zogenaamd lekzeil, waarbij het gaat om een van buitenaf aangebrachte mat of een stuk doek, bijvoorbeeld 7908819 f 2 zeildoek, waarbij men probeert om het lek van binhenaf door middel van afdichtmateriaal af te dichten. De praktijk heeft echter aangetoond dat daarmee in alle gevallen alleen een noodafdichting kan worden bereikt omdat het afdichten van-5 uit het inwendige van de boot moet plaats vinden hetgeen door de aanwezige opstanden en bekledingen natuurlijk wordt bemoeilijkt, in hét bijzonder wanneer het gaat om een groter lek. Daarbij komt nog dat bij het aanbrengen van het lekzeil moeilijkheden kunnen optreden omdat het lekzeil de neiging 10 heeft om over de buitenhuid van de romp van de boot te verschuiven en door het weefsel heen of tussen het lekzeil en de romp van de boot water door te laten, .bovendien kan het lekzeil, in het bijzonder in de nabijheid van de kiel maar zelden zo strak worden gespannen dat er een effectieve 15 afdichting ten opzichte van indringend water wordt bereikt.55 It is further known per se to perform the sealing of a leak struck in the skin of a boat by means of a so-called leakage tarp, which is an externally applied mat or a piece of cloth, for example 7908819 f 2 tarpaulin, attempting to seal the leak from binhenaf with sealing material. Practice has shown, however, that in all cases an emergency seal can only be achieved in this way, since sealing of the vessel 5 must take place from the interior of the boat, which of course is made more difficult by the present stands and coverings, in particular when it concerns a bigger leak. In addition, when installing the puncture sail, difficulties may arise because the puncture sail tends to slide over the outer skin of the hull of the boat and allow water to pass through the fabric or between the puncture sail and the hull of the boat. in addition, the drip tarp, in particular in the vicinity of the keel, can seldom be tensioned so tightly that an effective sealing against penetrating water is achieved.

De uitvinding heeft derhalve ten doel een rediings-apparaat voor boten met averij of lekgeslagen boten te verschaffen waarmee het op eenvoudige wijze moge lijk is om een in de romp van de boot geslagen lek op effectieve· wijze af 20 te dichten en de manoeuvreerbaarheid van de boot zoveel mogelijk in stand te houden.The object of the invention is therefore to provide a rescue device for boats with damaged or punctured boats with which it is possible in a simple manner to effectively seal a leak that has been struck in the hull of the boat and the maneuverability of the maintain the boat as much as possible.

ue oplossing volgens de uitvinding bestaat daarin een reddingsapparaat van dit type dusdanig uit te voeren dat het drijf lie haam V -vormig is uitgevoerd en bestaat uit een 25 aantal vast met elkaar verbonden opblaasbare drijfbanden die buiten boord aan de romp van de boot kunnen worden bevestigd en door middel van spanelementen nauw tegen de buitenhuid van de romp van de boot kunnen worden geplaatst, zodat de achterzijde ervan zorgt voor het afdichten van een 50 in de romp van de boot geslagen lek en de drijfbanden van het drijflichaam tevens het drijfvermogen van de boot vergroten.The solution according to the invention consists in designing a rescue device of this type such that the floating body is V-shaped and consists of a number of fixedly connected inflatable floating belts which can be attached to the hull of the boat off board. and can be placed tightly against the outer skin of the hull of the boat by means of tensioning elements, so that the rear thereof seals a leak struck in the hull of the boat and the floating belts of the floating body also the buoyancy of the boat enlarge.

Men het reddingsapparaat volgens de uitvinding staat dus een even effectief als gemakkelijk te hanteren inrich-55 ting ter beschikking die zonder meer aan boord meegevoerd kan worden zonder daarbij onnodig veel plaats in beslag te nemen die dringend voor andere doeleinden nodig. is.The rescue device according to the invention is therefore available with a device which is as effective as it is easy to handle and which can be carried on board without taking up unnecessary space which is urgently required for other purposes. is.

In een verdere uitvoeringsvorm van het·reddingsapparaat volgens de uitvinding bestaat de achterwand van het 4-0 drijflichaam uit een olie-, benzine- en zeewaterbestendig 7908819 . t 3 Γ van een rubberlaag voorzien kunsttezelweefsel dat aan de buitenzijde die met de romp Van de boot in aanraking komt voorzien is van een sobuifvaste, scheurvaste en krasvaste bekleding.In a further embodiment of the rescue device according to the invention, the rear wall of the 4-0 floating body consists of an oil, petrol and seawater resistant 7908819. t 3 Γ rubberized synthetic fiber fabric that on the outside that comes into contact with the hull of the boat is provided with a suff-resistant, tear-resistant and scratch-resistant coating.

5 Met een op zodanige wijze uitgevoerde achterwand wordt met voordeel enerzijds rekening gehouden met de in het water aanwezige verontreinigingen en met het agressieve zeewater zelf, terwijl er anderzijds voor gezorgd is dat de bij lekken veelal optredende scherpe kanten niet kunnen leiden tot 10 beschadiging van het rediingsapparaat waardoor de functie ervan zou worden beïnvloed.5 With a rear wall designed in this way, advantageously, on the one hand, the impurities present in the water and the aggressive seawater itself are taken into account, while on the other hand care is taken that the sharp edges that often occur during leaks cannot lead to damage to the rescue device that would affect its function.

Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding worden aan de onderzijden van het drijflichaam onder de onderste drijfband verzwaringen aangebracht. Dergelijke ver-15 zwaringen vergemakkelijken de montage van het reddingsappa-raat volgens de uitvinding bij een boot zonder het draagvermogen van het reddingsapparaat noemenswaardig te beïnvloeden.According to a preferred embodiment of the invention, weightings are provided on the undersides of the floating body under the lower floating belt. Such reinforcements facilitate the mounting of the rescue device according to the invention on a boat without appreciably affecting the carrying capacity of the rescue device.

hij voorkeur is de lengte van de drijfbanden bij het red-20 dingsapparaat volgens de uitvinding korter dan de omtrek van de bootromp, terwijl de spanelementen aan de hekzijde van de bootromp de betreffende uiteinden van de zwembanden in-. stelbaar met elkaar verbinden. -Daarmee wordt het voordeel bereikt dat de drijfbanden in principe alleen verlopen langs 25 de zijwanden en de boeg van de boot, zodat de hekzijde zelf in principe vrij blijft van de zwembanden en zodoende de scheepschroef en het roer vrij kunnen blijven bewegen.it is preferred that the length of the driving belts in the rescue device according to the invention is shorter than the circumference of the boat hull, while the tensioning elements on the stern side of the boat hull engage the respective ends of the swimming belts. adjustably connect to each other. This achieves the advantage that the driving belts in principle only run along the side walls and the bow of the boat, so that the stern side itself in principle remains free of the swimming tires and thus the ship's propeller and rudder can continue to move freely.

Eet verdient de voorkeur wanneer bij het reddingsappa-raat volgens de uitvinding de spanelementen uit gevoerd zijn 50 als elastische draden of als vast trekbare koorden. Op deze wijze kan het reddings apparaat volgens de uitvinding aan boten met verschillende afmetingen zonder meer worden aangepast terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het feit dat de hekzijde vrij moet blijven van de drijfbanden om de 55 manoeuvreerbaarheid van de boot niet te beïnvloeden.It is preferable if, in the rescue device according to the invention, the tensioning elements are designed as elastic threads or as pullable cords. In this way, the rescue device according to the invention can easily be adapted to boats of different sizes while at the same time taking into account that the stern side must remain free of the driving belts in order not to affect the maneuverability of the boat.

Volgens een verdere uitvoeringsvorm van het reddings-apparaat volgens de uitvinding moeten de drijfbanden voor het aanbrengen aan de bootromp voorzien zijn van een aan de boeg aangebracht hoekstuk en/of een aantal over de lengte 4Ό verdeelde houdriemen. Een dergelijke uitvoeringsvorm verge- 7908819 « " .4 . - f - — makke lijkt het plaatsen van het reddingsapparaat volgens de uitvinding en verhindert, in het bijzonder bij zeegang, het wegdrijven van het reddingsapparaat wanneer dit nog niet aan de romp van de boot is bevestigd.According to a further embodiment of the rescue device according to the invention, the driving belts for mounting on the boat hull must be provided with a corner piece arranged on the bow and / or a number of holding straps distributed along the length 4Ό. Such an embodiment compares the placement of the rescue device according to the invention and prevents the rescue device from floating away when it is not already on the hull of the boat, particularly at sea. confirmed.

5 Volgens een verder kenmerk van het reddingsapparaat volgens de uitvinding bezitten de spanelementen een voldoende lengte zodanig dat tenminste een drijfband van het drijf lie haam boven de waterlijn van de boot kan worden aangebracht waarbij tenminste de bovenste, boven deraterlijn lig-10 gende drijfband gescheiden Van de andere drijfbanden kan worden opgeblazen. Daarmee wordt bereikt dat enerzijds de gedeeltelijk of geheel opgebJazen bovenste zwemband het aanbrengen van het reddingsapparaat vergemakkelijkt terwijl er anderzijds voor gezorgd wordt dat deze ook gedeeltelijk boven 15 de waterlijn van de boot ligt. Bovendien hebben de gescheiden van elkaar opblaasbare zwembanden het voordeel dat bij beschadiging van een zwemband nog niet tegelijkertijd alle kamers hun vulgas verliezen en’het apparaat daarmee wat betreft zijn functie in belangrijke mate wordt gestaard.According to a further feature of the rescue device according to the invention, the tensioning elements have a sufficient length such that at least one buoyancy belt of the floating body can be arranged above the waterline of the boat, whereby at least the upper buoyancy belt lying above the waterline is separated. the other floats can be inflated. This achieves that, on the one hand, the partly or wholly inflated upper swimming band facilitates the fitting of the rescue device, while on the other hand it is ensured that it is also partly above the waterline of the boat. In addition, the separate inflatable swimming tubes have the advantage that, when a swimming tube is damaged, not all chambers lose their fill gas at the same time and the device is thus largely stared in terms of its function.

20 Henslotte kunnen op doelmatige wijze alle drijfbanden worden voorzien van terugslagventielen en veiligheids- uit-stroomventieien terwijl de zwembanden naar keuze door middel van persgasflessen, pompen of met de mond eventueel via een • slang kunnen worden opgeblazen een en ander afhankelijk van 25 de in de praktijk gestelde eisen.20 Finally, all driving belts can be efficiently provided with non-return valves and safety out-flow valves, while the swimming tubes can optionally be inflated by means of pressurized gas bottles, pumps or by mouth, if necessary, by means of a hose, depending on the 25 in the practical requirements.

De uitvinding wordt in het volgende aan de hand van de in de figuren weergegeven uitvoeringsvoorbeelden nader verklaard.The invention will be explained in more detail below with reference to the illustrative embodiments shown in the figures.

Figuur 1 toont een schematisch deelaanzicht van een 30 reddingsapparaat volgens de uitvinding.Figure 1 shows a schematic partial view of a rescue device according to the invention.

Figuur 2 toont een doorsnede door het reddingsapparaat volgens de uitvinding volgens de lijn II-II in figuur 1.Figure 2 shows a section through the rescue device according to the invention along the line II-II in Figure 1.

Figuur 3 toont schematisch een doorsnede ter verklaring van de plaatsing van het reddingsapparaat aan een boot. 35 Figuur 4 toont een schematisch bovenaanzicht van een boot voorzien van het reddingsapparaat.Figure 3 schematically shows a cross-section explaining the placement of the rescue device on a boat. Figure 4 shows a schematic top view of a boat equipped with the rescue device.

Zoals blijkt uit figuur 4 bestaat het reddingsapparaat in hoofdzaak uit een V-vormig uitgevoerd drijf lie haam' 10, opgebouwd uit een aantal opblaasbare drijfbanden 11, 12, 13 40 on 14, welke vast zijn verbonden met een elastische achter- 7908819 5 · * *- *r- wand 16 zodanig dat ze -in het totaal een uit een stuk bestaand drijf lie haam 10 vormen.. De wanden van het drijf lichaam 10 en in het bijzonder de achterwand 16, die moet zorgen voor de afdichting van een in de bootromp 34 geslagen lek, 5 bestaat op doelmatige wijze uit een olie-, benzine- en zee-waterbestendig van rubber voorzien kunststofvezelweefsel, waarbij de buitenzijde die met de boothuid in aanraking moet komen, bij voorkeur voorzien is van een glij- en scheurvaste laag 15a om te verhinderen dat enerzijds een verschuiving Λ0 van het drijf lie haam 10 langs een boot met averij plaats vindt en anderzijds een beschadiging .van de buitenzijde van h het drijf lichaam 10 door scherpe kanten of iets der gelijks wordt voorkomen, üat is belangrijk omdat aan de zijkanten van een lek dikwijls scherpe kanten optreden en de waterdruk 15 respectievelijk de zuiging in het gat in de bootswand ertoe leiden dat de achterwand tenminste gedeeltelijk in het lek wordt ingetrokken.As can be seen from Figure 4, the rescue device consists essentially of a V-shaped floating body '10, built up from a number of inflatable floating belts 11, 12, 13, 40 and 14, which are fixedly connected with an elastic back 7908819. * - * r- wall 16 such that in total they form a one-piece floating body 10. The walls of the floating body 10 and in particular the rear wall 16, which must ensure the sealing of a the boat hull 34 blown leak, 5 advantageously consists of an oil-, petrol- and sea-water-resistant rubberized synthetic fiber fabric, the outside which must come into contact with the boat skin, is preferably provided with a slip and tear-resistant layer 15a to prevent, on the one hand, a displacement of the floating body 10 from taking place with a damaged boat and, on the other hand, preventing damage to the outside of the floating body 10 by sharp edges or the like, This is important because sharp edges often appear on the sides of a leak and the water pressure or the suction in the hole in the boat wall lead to the rear wall being at least partially retracted into the leak.

Aan de naar de hekzijde gekeerde uiteinden zijn, zoals blijkt uit de figuren 1 en 4, aan bevestigingselementen 27, 20 28, 29 en 30 de spanelementen 20, 21, 22, 23 en 31 beves tigd in de vorm van riemen of koorden, waarbij het kan gaan om elastische koorden of rubber koorden maar ook om aantrek-bare riemen, koorden of touwen. Deze koorden of riemen kunnen bijvoorbeeld worden voorzien van openingen die kunnen 25 aangrijpen op een gesp aan het tegenover gelegen riemuit-einde, zodat de lengte van de, de zwembanden verbindende riemen instelbaar is. net is ook moge lijk om aan het tegenover liggende touw of koord 31 een oog 32 aan te brengen waardoor het uiteinde van het touw of koord 20 wordt ge-30 stoken waarna het touw wordt aangetrokken en meu behulp van een zeemansknoop wordt vastgezet.At the ends facing the fence side, as can be seen from Figures 1 and 4, the fastening elements 20, 21, 22, 23 and 31 are attached to fastening elements 27, 20, 28, 29 and 30 in the form of belts or cords, wherein these can be elastic cords or rubber cords, but also attractive belts, cords or ropes. These cords or belts can for instance be provided with openings which can engage on a buckle at the opposite belt end, so that the length of the belts connecting the swimming bands is adjustable. it is also possible to attach an eye 32 to the opposite rope or cord 31 through which the end of the rope or cord 20 is threaded, after which the rope is tightened and secured by means of a sailor's knot.

Ook' al is in figuur 4 deze laatstgenoemde mogelijkheid voor de bovenste drijf band 11 aangegeven, natuurlijk zijn voor de andere drijf banden 12, 13 en 14 soortgelijke spanelementen 55 ter verbinding van de uiteinden van de betreffende drijf-banden aanwezig, ^aarbij kan men bij een andere uitvoeringsvorm ook rubber elementen toepassen aan de uiteinden van de zwembanden 11, 12, 13 en 14 die met haken, bijvoorbeeld musketonhaken, zijn voorzien en kunnen inhaken in ogen aan 40 het andere uiteinde van de drijf band. natuurlijk kunnen voor 7908819 ¢- . 6 de verschillende bóven elkaar aangebrachte drijfbanden ook verschillende koorden, touwen, riemen en dergelijke als spanelementen worden gebruikt. In elk geval moet erop worden gelet dat de touwen of riemen een voldoende lengte en ste-5 vigheid bezitten zodat het drijflichaam 10 met zijn drijfban-den 11, 12, 13 en. 14 buitenboords aan de bootromp 34 kan worden bevestigd en met behulp van de spanelementen strak aanliggend tegen de buitenhuid van de bootromp kan worden getrokken.Although this last-mentioned option is indicated for the upper driving belt 11 in figure 4, of course, for the other driving belts 12, 13 and 14, similar tensioning elements 55 for connecting the ends of the respective driving belts are present, but one can also in another embodiment also use rubber elements at the ends of the swimming bands 11, 12, 13 and 14 which are provided with hooks, for instance snap hooks, and can hook into eyes at the other end of the floating belt. of course, for 7908819 ¢ -. 6 the different driving belts arranged above each other also different cords, ropes, belts and the like are used as tensioning elements. In any case, care must be taken to ensure that the ropes or belts have sufficient length and strength so that the floating body 10 with its floating belts 11, 12, 13 and. 14 can be attached outboard to the boat hull 34 and can be pulled tightly against the outer skin of the boat hull by means of the tensioning elements.

10 Om de montage van het drijflichaam 10 aan de bootromp 34 van een boot met averij te vergemakkelijken kan aan de achterwand 16 van het drijflichaam 10 tenminste een aan de boeg aangepast hoekstuk 33 worden aangebracht, dat kan aangrijpen op de boeg van de boot om het afglijden van het drijf-15 lichaam 10 langs de romp van de boot 34 te vermijden, bovendien kunnen doelmatig een aantal langs de lengte van het drijflichaam 10 verdeelde houdriemen 17, 18 en 19 worden aangebracht die met behulp van bevestigingselementen 24, 25 en 26 zijn bevestigd aan het drijflichaam 10, waarbij deze ge-20 oieden van het drijflichaam 10 op doelmatige wijze dienovereenkomstig zijn versterkt. Zodoende kan het opblaasbare drijflichaam 10 allereerst provisorisch aan de boot worden bevestigd om te vermijden dat het drijflichaam 10 afdrijft en de montage aan de bootromp wordt bemoeilijkt. · 25 De bevestiging van de houdriemen 17, 18 en 1'9 gebeurt op doelmatige wijze aan dek van de hoot, waarbij de voor-preekstoel en de achterpreekstoel en de railingsteunen en eventueel ander beslagwerk dienst kan doen als steunelement.In order to facilitate the mounting of the floating body 10 to the boat hull 34 of a boat with damage, at the rear wall 16 of the floating body 10 at least one corner piece 33 adapted to the bow can be fitted, which can engage on the bow of the boat in order to to prevent slipping of the floating body 10 along the hull of the boat 34, moreover, a number of holding straps 17, 18 and 19 distributed along the length of the floating body 10 can advantageously be provided, which are provided with the aid of fastening elements 24, 25 and 26 attached to the floating body 10, these areas of the floating body 10 are effectively reinforced accordingly. Thus, the inflatable float 10 may first be provisionally attached to the boat to prevent the float 10 from drifting and complicating mounting to the boat hull. The fastening of the retaining straps 17, 18 and 1'9 is done efficiently on the deck of the hoot, whereby the front pulpit and the rear pulpit and the railing supports and possibly other fittings can serve as support element.

Verder kunnen op doelmatige wijze aan de onderzijde van 30 het drijflichaam 10 onder de onderste drijfband 14 verzwaringen 15 worden aangebracht die in de figuur slechts schematisch zijn aangeduid. Deze verzwaringen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit stukken lood die op bepaalde afstanden aan de onderzijde van het drijflichaam 10 zijn bevestigd en bijvoor-35 beeld in het kunstvezelweefsel zijn ingenaaid of daaraan vastgelast zijn. Deze verzwaringen 15 dienen ervoor om het aanbrengen van het reddingsapparaat aan de boot te vergemakkelijken, zodat het onderste gedeelte van het reddings-apparaat afzinkt en onder de waterlijn 35 aan de romp van de 40 boot kan worden bevestigd. Natuurlijk kunnen in plaats van 7903819 7 * lood ook andere metalen of legeringen voor de verzwaringen 15 worden gebruikt. Ook wanneer in een bepaald geval doorlopende verzwaringen 15 in de vorm van stangen of staven doelmatig kunnen zijn dan verdient bet aanbeveling om in het 5 algemeen verzwaringen in de vorm van stukken te gebruiken omdaü dan het gehele reddingsapparaat opvouwbaar is en in een houder kan worden geplaatst.Furthermore, weightings 15 can advantageously be placed on the underside of the floating body 10 under the lower floating belt 14, which are only indicated schematically in the figure. These weightings can, for example, consist of pieces of lead which are fixed at certain distances on the underside of the floating body 10 and, for example, are sewn into or welded to the synthetic fiber fabric. These reinforcements 15 serve to facilitate the mounting of the rescue device to the boat, so that the lower part of the rescue device sinks and can be attached to the hull of the boat below the waterline 35. Of course, instead of 7903819 7 * lead, other metals or alloys can also be used for the weightings. Even if continuous reinforcements in the form of rods or rods can be effective in a particular case, it is recommended to generally use reinforcements in the form of pieces, because then the entire rescue device is foldable and can be placed in a holder. .

De configuratie van het totale reddingsapparaat wordt op doelmatige wijze zodanig gekozen dat de in de vorm van-' 10 touwen of riemen uitgevoerde spanelementen 20, 21, 22, 23 en 31 een voldoende lengte bezitten zodat tenminste de bovenste drijfband 11 van het drijflichaam 10 "boven de waterlijn 35 van de boot kan worden aangebracht, waarbij rekening moet worden gehouden met de gedeeltelijk sterk uitbollende 15 wigvorm van de ooot, die eruoe leidt dat de te omvatten buitenomvang van de bootromp boven de waterlijn aanzienlijk kan toenemen.The configuration of the overall rescue device is expediently selected so that the tensioning elements 20, 21, 22, 23 and 31 in the form of ropes or belts are of sufficient length so that at least the upper floating belt 11 of the floating body 10 " can be arranged above the waterline 35 of the boat, taking into account the partially strongly bulging wedge shape of the foot, which leads to the fact that the outer circumference of the boat hull to be included above the waterline can increase considerably.

Vanwege de veiligheid en de doelmatigheid bij de montage van het reddingsapparaat moet tenminste de bovenste, 20 ooven de waterlijn 35 liggende arijfband 11 'gescheiden van de . andere drijfbanden 12, 13 en 14 opblaasbaar zijn. Als namelijk bij het plaatsen van het reddingsapparaat allereerst alleen de bovenste drijfband 11 geheel of gedeeltelijk wordt opgeblazen dan leidt dit ertoe dat deze op het wateroppervlak 25 drijft en er automatisch voor zorgt dat het gehele drijf-lichaam 10 door de verzwaringen 15 zijn in hoofdzaak verti-kale stand inneemt, daarbij tenminste met de hoogte van de bovenste drijfband 11 boven de waterlijn 35 uitsteekt en daarmee gemakkelijk aan de bootromp 34 kqp worden bevestigd.For the sake of safety and efficiency in assembling the rescue device, at least the top arbor strap 11 'lying on the waterline 35' must be separated from the rescue device. other floats 12, 13 and 14 are inflatable. Namely, when the rescue device is first of all only partly or completely inflated, the upper buoyancy band 11 is inflated, this leads to it floating on the water surface 25 and automatically ensuring that the entire buoyancy body 10 is substantially vertical through the weightings. - takes up a bare position, at least with the height of the upper buoyancy belt 11 protruding above the waterline 35 and thus easily attached to the boat hull 34 kqp.

30 Daarmee wordt bereikt dat aan de bovenzijde van het red— dingsapparaat geen continue waterdruk heerst, hetgeen ertoe . leidt dat het indringen van water tussen de achterwand 16 en de bootromp- 34 op deze plaats wordu bemoeilijkt.This ensures that there is no continuous water pressure at the top of the rescuer, which is important. results in the penetration of water between the rear wall 16 and the boat hull 34 at this location being made more difficult.

Om dit indringen van water tussen de achterwand 16 en 35 de bootromp 34 te vermijden kunnen e^tra afdichtingsstroken aan de randen van de achterwand 16 aangeoracht worden die verlopen over de gehele omtrek.In order to avoid this penetration of water between the rear wall 16 and 35, the boat hull 34, additional sealing strips can be attached to the edges of the rear wall 16, which run over the entire circumference.

Wanneer de drijfbanden 11, 12, 13 en 14 afzonderlijk van elkaar kunnen worden opgeblazen, dan heeft dit het voordeel 40 dat bij beschadiging van een kamer niet alle drijfbanden 7908819 8 £ * tegelijkertijd hun vulgas verliezen waardoor het gewenste drijfvermogen. voor de gehavende boot wordt verminderd. Natuurlijk behoeven de drijfbanden 11, 12, 13 en 14 niet uit- gevoerd te zijn als doorlopende drijfbanden, maar ze kunnen 5 bijvoorbeeld telkens bestaan uit twee helften die verlopen langs oeide langs zijden van de oootromp 34. In de praktijk is het in de meeste gevallen voldoende wanneer de bovenste drijf band 11 respectievelijk zijn b'eide helften enerzijds en de drie andere drijfbanden 12, 13 en 14 respectievelijk de 10 helften daarvan anderzijds gescheiden van elkaar opgeblazen kunnen worden.If the driving belts 11, 12, 13 and 14 can be inflated separately from each other, this has the advantage 40 that when damaging a chamber, not all driving belts 7908819 8 £ * lose their fill gas at the same time, so that the desired buoyancy. for the battered boat is reduced. Of course, the driving belts 11, 12, 13 and 14 need not be designed as continuous driving belts, but they can for instance consist of two halves each extending along the sides of the foot shell 34. In practice, in most cases sufficient if the upper buoyancy belt 11, respectively, its two halves on the one hand and the three other buoyancy belts 12, 13 and 14, respectively, the halves thereof, on the other hand, can be inflated separately.

Vervaardigt men het drijflichaam 10 uit onafhankelijke drijfbanden respectievelijk drijfbandhelften, die gescheiden met vulgas kunnen worden opgeblazen, dan wordt daardoor 15 zonder twijfel de veiligheid van het totale reddingsapparaat vergroot, maar dit leidt ook tot het duurder worden van de gehele inrichting. Toch wordt aan deze oplossing met gescheiden kamers in de praktijk uit veiligheidsoverwegingen de voorkeur gegeven, temeer omdat men dan ook dienovereen- . ....... 20 komstig kleine gashouders voor. de betreffende drijfbanden kan toepassen. Als vulgas kan op doelmatige wijze kooldioxide worden gebruikt omdat dit gas bij de in aanmerking komende drukken zonder'meer in vloeibare'vorm kan worden georaeht * en in deze vloeioare vorm slechts éen gering volume inneemt.If the floating body 10 is manufactured from independent floating belts or floating belt halves, which can be inflated separately with filler gas, this undoubtedly increases the safety of the entire rescue device, but this also results in the whole device becoming more expensive. However, this solution with separate chambers is, in practice, preferred for safety reasons, all the more so because they are therefore similar. ....... 20 coming small gas holders for. can use the relevant driving belts. Carbon dioxide can advantageously be used as a filler gas, because this gas can be readily in liquid form at the appropriate pressures and only occupies a small volume in this liquid form.

25 Terwijl de afzonderlijke drijfbanden respectievelijk drijf- bandhelften op zichzelf moeten worden voorzien van terug-slagventieien, is een extra ventiel aangebracht aan de betreffende gasfles om het vulgas, eventueel via een redu-ceereenheid in de drijfband in te voeren.While the individual driving belts or driving belt halves are to be provided with recoil valves, per se, an additional valve is arranged on the relevant gas bottle in order to introduce the filling gas, optionally via a reduction unit, into the driving belt.

30 De gasfles die het vulgas bevat wordt, bij voorkeur zo danig aan het reddingsapparaat aangebracht dat de fles zich bij het op zijn plaats gebrachte drijflichaam 10 aan de achterzijde bevindt. Natuurlijk kan men in de lengterichting van het drijflichaam 10 gezien op die plaatsen de verzwaringen 35 15 weglaten waar de gasflessen met vulgas zich bevinden om dat deze op grond van hun eigen gewicht over een voldoende verzwaring zorgen.The gas bottle containing the filler gas is preferably mounted to the rescue device such that the bottle is located at the rear of the float 10 in place. Seen in the longitudinal direction of the floating body 10, it is possible to omit the reinforcements 35 at those places where the gas bottles with filler gas are located, because they provide sufficient weighting on the basis of their own weight.

By.een andere uitvoeringsvorm znjn vulslangen aangesloten op de instroomventielen en verbonden met aan boord, 40 bij voorkeur in de cockpit·, aanwezige gasflessen en/of pompen, 7908819 9 * ** om de betreffende drijfbanden op te olazen. De afzonderlijke vulslangen en drijfbanden kunnen bijvoor o eeld uit gevoerd zijn in verschillende kleur om de relaties Deter zichtoaar te maken.In another embodiment, filling hoses are connected to the inlet valves and connected to on board, 40 preferably in the cockpit, gas cylinders and / or pumps present, 7908819 9 * ** to inflate the relevant floating belts. The individual filling hoses and driving belts may, for example, be made in different colors to make the relationships Deter visible.

5 ue totale inrichting is daarbij zoaauig bemeten dat de afzonderlijke drijfbanden een hoogte bezitten van ongeveer 2u tot JO cm, zoaat de totale hoogte van het reddingsappa-raat ongeveer 1 meter Dedraagt. Gaat men er bijvooroeeud vanuit dat men voor een 8 meter—boot vier drijfbanden van 10 elk 12 meter lengte ter beschikking heeft en dat deze bij-voorDeeld elk een doorsnee oppervlak van 400 cm oezitten, dan bereikt men daarbij een opdrijvend volume van ongeveer 2000 liter, l'och kan een der gelijk reddings apparaat in de niet opgeblazen toestand zonder meer in een kunststofhouder 15 of draagtas worden verpakt 'en neemt daarmee aan Doord relatief weinig plaats op de boot in beslag.The overall device is dimensioned such that the individual buoyancy belts have a height of about 2 to JO cm, the total height of the rescue device being about 1 meter. If one assumes, for example, that for an 8-meter boat, four buoyancy belts of 10 each have a length of 12 meters and that they each have an average surface area of 400 cm, then a buoyant volume of approximately 2000 liters is achieved. Nor can such a rescue device in the non-inflated state be packaged in a plastic container or carrying bag without further ado and thus takes up relatively little space on the boat at Doord.

Ook al zijn in de figuren 3 en 4 de drijfbanden uitgevoerd met een half cirkelvormige doorsnede, het reddings-apparaat volgens de uitvinding is daartoe natuurlijk niet 20 Deperkt, en er kunnen ook andere doorsnee vormen worden toegepast, zoals Dij voorbeeld lens vormige doorsneden, rechthoekige doorsneden, trapeziumvormige doorsneden of elyptisch uitgevoérde doorsneden, waarbij de verschillende drijfDanden een verschillende doorsneevorm en/'of doorsnee-oppervlak 25' kunnen bezitten.Although in Figs. 3 and 4 the driving belts are designed with a semicircular cross-section, the rescue device according to the invention is of course not limited thereto, and other cross-sectional shapes can also be used, such as thigh, for example lens-shaped, rectangular cross-sections. cross-sections, trapezoidal cross-sections or cross-section sections, the different floating teeth having a different cross-sectional shape and / or cross-sectional area 25 '.

Voor het plaatsen van het arijflichaam 10 gaat men wanneer dit nodig is op doelmatige wijze dusdanig tewerm, dat men het readingsapparaat langs de railing aan dem uitlegt en het doo^kiddel van de houdriemen of houdkoorden 17, 18 30 en 19 aan de beslagelementen aan dek bevestigt. Vervolgens wordt het reddingsapparaat overboord geworpen en worden de beide achterste uiteinden van de oovenste drijfDand 11 via de spanelementen 20, 31 en 32 met elkaar verbonden. Men laat vervolgens het vulgas in de bovenste drijfband 11 instromen, 35 zodat deze op het wateroppervlak drijft terwijl het resterende gedeelte van het apparaat op grond van de verzwaringen 15 langzaam zinkt. Vervolgens wordt de bovenste drijfband vastgezogen aan de buitenhuid van de bootromp 34. De andere drijfbanden worden aansluitend rond de bootromp geplaatst en 40 met de spanelementen eveneens vast aangetrokken en met vulgas 7908819 » 4 10 ' gevuld. Daarbij wordt het drijfliohaam 10 bij voorkeur dusdanig geplaatst dat een in de bootromp geslagen lek goed wordt af gedicht, dat wil zeggen afhankelijk van de ligging van het lek boven of onder de waterlijn zal de bovenzijde 5 van het drijf lichaam 10 meer of minder ver uit het water uitsteken.When necessary, the body 10 is placed in such a manner that it is necessary to place the reading device along the railing on the dem and the means of the holding straps or holding cords 17, 18 and 19 on the fitting elements on deck. confirms. The rescue device is then thrown overboard and the two rear ends of the upper driving gear 11 are connected to each other via the tensioning elements 20, 31 and 32. The filler gas is then allowed to flow into the upper driving belt 11 so that it floats on the water surface while the remaining part of the device sinks slowly due to the weightings 15. The upper driving belt is then sucked onto the outer skin of the boat hull 34. The other driving belts are subsequently placed around the boat hull and 40 with the tensioning elements also tightened and filled with filler gas 7908819 »4 10 '. The floating body 10 is preferably placed in such a way that a leak struck in the boat hull is properly sealed, i.e. depending on the location of the leak above or below the waterline, the top side 5 of the floating body 10 will extend more or less far. stick out the water.

Omdat de spanelementen uitgevoerd zijn als elastische koorden of aantrekbare riemen, kan men daar zonder meer rekening mee houden en eventueel de riemen of koorden na-10 trekken om een goede aanligging van de achterwand 16 tegen de buitenhuid van de bootromp te waarborgen.Since the tensioning elements are designed as elastic cords or pull-on oars, this can be taken into account without further ado and possibly retighten the oars or ropes to ensure a good fit of the rear wall 16 against the outer skin of the boat hull.

Zoals reeds werd opgemerkt zijn voor het opolazen van de afzonderlijke drijf banden gasflessen aangebracht \ maar het verdient de voorkeur om daarnaast van terugslagventielen 15 voorziene aansluitslangen voor de betreffende drijfbanden ter beschikking te hebben om eventueel deze drijfbanden met behulp van een blaasbalg, een voetpomp of iets dergelijks te kunnen opblazen.As already noted, gas cylinders have been fitted for the purpose of inflating the individual floating belts, but it is preferable to additionally have connecting hoses provided with non-return valves for the relevant floating belts, in order to possibly have these floating belts with the aid of a bellows, a foot pump or something to blow it up like that.

Bij de montage van het drijf lie haam 10 moet er natuurlijk 20 zorgvuldig op worden gelet dat de riemen of touwen als spanelementen aan de hekzijde van de boot zodanig rond de romp van de boot worden geplaatst dat ze noch door de schroef kunnen worden aangegrepen, noch de beweeglijkheid van het roer beïnvloeden, zodat de manoeuvreerbaarheid van de boot 25 in volle omvang behouden blijft.When mounting the floating body 10, care must of course be taken to ensure that the straps or ropes are placed as tensioning elements on the stern side of the boat around the hull of the boat so that they cannot be engaged by the propeller, nor affect the agility of the rudder, so that the maneuverability of the boat 25 is fully preserved.

Met het reddingsapparaat volgens de uitvinding wordt dus op effectieve wijze een lek in de bootromp van buitenaf afgedicht en tegelijkertijd wordt het drijfvermogen van de boot vergroot, zodat het lek van binnenuit de boot kan worden ge-50 repareerd of de boot kan naar een volgende haven worden gevaren of gesleept om daar de reparatie uit te voeren. In elk geval is het met een dergelijk reddings apparaat mogelijk om een lekgeslagen boot of een boot met averij Doven water te houden'zonder dat er gevaar bestaat dat de boot verloren 55 gaat omdat de lenspompen over het algemeen niet voldoende zijn om het vollopen van de boot te verhinderen. Ook al zijn bij de in de figuren beschreven uitvoeringsvorm slechts vier drijfbanden aangegeven, het reddings apparaat volgens de uitvinding is niet tot dit aantal beperkt, maar men kan afhan-hO kelijk van de grootte van de boot ook meerdere boven elkaar a 7908819 11 · aangebrachbe drijf banden gebruiken waarvan de hoogte op dienovereenkomstige wijze kan worden gekozen rekening houdend met de individuele vereisten.Thus, with the rescue device according to the invention, a leak in the boat hull is effectively sealed from the outside and at the same time the buoyancy of the boat is increased, so that the leak can be repaired from the inside of the boat or the boat can be moved to the next port be sailed or towed to carry out repairs there. In any case, with such a rescue device it is possible to keep a leaked boat or a boat with water Deaf water without risk of the boat being lost 55 because the bilge pumps are generally not sufficient to fill the boat. Although only four buoyancy belts are indicated in the embodiment described in the figures, the rescue device according to the invention is not limited to this number, but depending on the size of the boat it is also possible to arrange several one above the other a 7908819 11 · use float tires the height of which can be selected accordingly taking into account individual requirements.

Het in het bovenstaande beschreven reddingsapparaav is 5 weliswaar in principe bestemd voor een boot met averij of iets dergelijks, maar kan ook met voordeel worden gebruikt in een groot aantal andere gevallen. Vormt men namelijk de afzonderlijke zwembanden of teijninste de bovenste zwemband met een. voldoende wanddikte en een voldoende stevigheid 10 dan kan men het in het bovenstaande beschreven apparaat bijvoorbeeld in de zomermaanden in havens waar slechts weinig ruimte per ligplaats beschikbaar is gebruiken in plaats van stootmatten om op deze wijze beschadigingen van de eigen boot en ook van de naastliggende boot oy sterke deining, 15 harde wind of onrustige zee te verhinderen.Although the rescue device described above is in principle intended for a boat with damage or the like, it can also be used advantageously in a large number of other cases. This is because one forms the individual swim bands or teijninste the top swim band with one. sufficient wall thickness and a sufficient strength 10 then the device described above can be used, for example in the summer months in ports where only little space per berth is available, instead of impact mats in order to damage the own boat and also the adjacent boat. oy to prevent strong swell, 15 strong wind or troubled sea.

Bovendien kan het in het bovenstaande beschreven red-dingsapparaat worden toegepast in die zeegeoieden, waar een groot aantal ondiepten, zandbanken of dergelijke aanwezig is waarvan de positie zich in de loop der tijd bijvoorbeeld door 20 stromingsomstandigheden kan veranderen. Brengt men uit het oogpunt der voorzichtigheid in dergelijke zeegebieden het bovenbeschreven reddingsapparaat aan, dan kan een gehele reeks van beschadigingen‘door zand of stenen worden vermeden wanneer de boot op een dergelijke zandbank loopt of 25 de boot bij afnemend tij (eb) omkiept en op zijn zij komt te liggen.In addition, the rescue device described above can be used in those sea areas, where a large number of shallows, sandbanks or the like are present, the position of which can change over time, for example due to current conditions. For the sake of caution, if the rescue device described above is applied in such sea areas, a whole range of damage from sand or stones can be avoided when the boat is run on such a sandbar or the boat overturns with decreasing tide (ebb). his she will lie down.

De montage van het in het bovenstaande beschreven red-dingsapparaat aan de hekzijde van de boot wordt vergemakkelijkt, doordat aan de-meeste boten een uitklapbaar zwemtrap-50 je aanwezig is, van waaruit het aantrekken van de spanelementen en daarmee het op zekere wijze bevestigen van het drijf lichaam tegen de bootromp kan plaats vinden. Deze montage van het reddings apparaat wordt natuurlijk vergemakkelijkt wanneer een groot aantal houdriemen of houdkoorden 35 aanwezig is waarmee het drijflichaam aan' de boot kan worden vastgemaakt, zodat het reddingsapparaat dus niet beperkt is tot een uitvoeringsvorm met drie houdkoorden of riemen 17» 18 en 19. Het zal verder duidelijk zijn dat bij een groter aantal van dergelijke houdriemen het drijflichaam -gemakkelijker • . 40 kan worden aangepast aan de vorm van de betreffende boot 7908819The mounting of the rescue device described above on the stern side of the boat is facilitated by the fact that on most boats there is a folding swim ladder-50, from which the tightening of the tensioning elements and thus the secure mounting of the floating body against the boat hull can take place. This mounting of the rescue device is, of course, facilitated when a large number of retaining straps or retaining cords 35 are provided with which the buoy can be attached to the boat, so that the rescue device is not limited to an embodiment with three retaining cords or straps 17, 18 and 19 It will further be appreciated that with a greater number of such retaining straps the float easier. 40 can be adapted to the shape of the respective boat 7908819

Jf ' ' -- 12 en waardoor ook het vastsnoeren van de spanelementen aan de hekzijde wordt vergemakkelijkt.Jf '' - 12 and which also makes it easier to tighten the tensioning elements on the fence side.

üamenvattend wordt erop.gewezen dat het in het bovenstaande beschreven reddingsapparaat een groot aantal toe-5 pa ssingsmo ge lijkheden kent en in noodgevallen niet alleen kan worden gebruikt voor het redden van een boot, maar het de bemanning ook mogelijk maakt om aan boord van de boot te blijven zonder dat een reddingseiland of een rubberboot behoeft te worden gebruikt, bovendien wordt in het geval 10 waarin de boot ondanks het reddingsapparaat in uitzonderingsgevallen niet meer te redden is de mogelijkheid geboden om de riemen of touwen van het reddingsapparaat van de boot los te kappen of los te maken, waarna men een e^itra drijvend reddingsapparaat ter. beschikking heeft.In summary, it should be noted that the rescue device described above has a wide range of equipment and can be used not only to rescue a boat in an emergency, but also to allow the crew to board the ship. to remain a boat without the use of a rescue island or a dinghy, in addition, in cases where the boat can no longer be rescued despite the rescue device, in exceptional cases it is possible to detach the oars or ropes of the rescue device from the boat cut or loosen, after which an e-itra floating rescue device is used. available.

9 79 0 8 8 1 9 99 79 0 8 8 1 9 9

Claims (7)

2. Reddingsapparaat volgens conclusie 1, m e t bet kenmerk, dat de achterwand (16) van bet zwemlichaam (10) bestaat uit een olie-, benzine- en zeewaterbestendig van rubber voorzien kunststof vezelweefsel, dat aan de bui- 20 tenzijde, die in aanraking komt met de bootromp (34) voorzien is van een glijvaste, sebeurvaste en krasvaste bekleding (16a).Rescue device according to claim 1, characterized in that the rear wall (16) of the swimming body (10) consists of an oil-, petrol- and seawater-resistant rubberized synthetic fiber fabric, which is in contact on the outside. the boat hull (34) is provided with a slip-resistant, drape-resistant and scratch-resistant cover (16a). 3. Reddingsapparaat volgens conclusie 1 of 2, m e t bet kenmerk, dat aan de onderzijde van bet drijf- 23 lichaam (10) onder de onderste drijf band (14) verzwaringen (15) zijn aangebracht.Rescue device according to claim 1 or 2, characterized in that weightings (15) are arranged on the underside of the floating body (10) under the lower floating belt (14). 4. Reddingsapparaat volgens een der voorgaande conclusies, met bet kenmerk, dat de lengte van de drijfbanden (11, 12, 13, 14) korter is dan de omtrek van de 30 bootromp (34) en dat de spanelementen (20, 21, 22, 23, 31, 32. aan de hekzijde van de bootromp (34) de betreffende uiteinden van de drijfbanden (11, 12, 13, 14) instelbaar met elkaar veroinden.Rescue device according to any one of the preceding claims, characterized in that the length of the driving belts (11, 12, 13, 14) is shorter than the circumference of the boat hull (34) and in that the tensioning elements (20, 21, 22 , 23, 31, 32. on the stern side of the boat hull (34) adjust the respective ends of the driving belts (11, 12, 13, 14) with each other in an adjustable manner. 5· Reddingsapparaat volgens een der voorgaande con-35 clusies, met bet kenmerk, dat de spanelementen (20, 21, 22, 23, 31» 32) als elastische koorden of als aan-trekbare riemen zijn uitgevoerd.Rescue device according to one of the preceding claims, characterized in that the tensioning elements (20, 21, 22, 23, 31 »32) are designed as elastic cords or as pull-on belts. 6. Reddingsapparaat volgens een der voorgaande conclusies, met bet kenmerk, dat bet drijfliebaam (10) 4-0 voor bevestiging vaan de bootromp (34) voorzien is van ten- · 7908819 Λ minste een aan de boeg aangebracht hoekstuk (33) en een of' meer over de lengte verdeelde houdriemen (17, 18, 19), die aan het dek kunnen worden bevestigd.Rescue device according to any one of the preceding claims, characterized in that the floating body (10) 4-0 for mounting the boat hull (34) is provided with at least one corner piece (33) mounted on the bow and a or more longitudinally spaced retaining straps (17, 18, 19) that can be attached to the deck. 7· Heddingsapparaat volgens een der voorgaande conclu-3 sies, met het kenmerk, dat de spanelementen (20, 21, 22, 23, 31» 32)' een voldoende lengte bezitten, zodat tenminste een drijfband (11) van het drajflichaam (10) boven de waterlijn (33) van de boot kan worden bevestigd en aat tenminste de bovenste, boven de waterlijn (35) liggende 10 driJjfband (11) afzonderlijk van de andere drijfbanden (12, 13, 14) kan worden opgeblazen,A lifter according to any one of the preceding claims, characterized in that the tensioning elements (20, 21, 22, 23, 31 »32) 'have a sufficient length so that at least one driving belt (11) of the driving body (10 ) can be attached above the waterline (33) of the boat and allow at least the top 10 three-tire (11) lying above the waterline (35) to be inflated separately from the other floating belts (12, 13, 14), 8. Keddingsapparaat volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat alle drijfbanden (11, 12, 13, 14) zijn voorzien van terugslagventielen en veilig-15 heids-uitblaasventielen en naar keuze met persgasflessen, pompen of met de mond eventueel via vulslangen kunnen worden opgeblazen. #* ************** * 1 7908815Kedding device according to any one of the preceding claims, characterized in that all driving belts (11, 12, 13, 14) are provided with non-return valves and safety blow-out valves and optionally with pressurized gas bottles, pumps or by mouth, optionally via filling hoses. can be inflated. # * ************** * 1 7908815
NL7908819A 1978-12-08 1979-12-06 RESCUE DEVICE FOR BOATS WITH AVERAGE. NL7908819A (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2853152 1978-12-08
DE2853152A DE2853152C2 (en) 1978-12-08 1978-12-08 Rescue device for wrecked or leaked boats

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL7908819A true NL7908819A (en) 1980-06-10

Family

ID=6056693

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL7908819A NL7908819A (en) 1978-12-08 1979-12-06 RESCUE DEVICE FOR BOATS WITH AVERAGE.

Country Status (6)

Country Link
DE (1) DE2853152C2 (en)
FR (1) FR2443379A1 (en)
GB (1) GB2037237A (en)
IT (1) IT1126497B (en)
NL (1) NL7908819A (en)
SE (1) SE7910109L (en)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2162131A (en) * 1984-07-04 1986-01-29 Lifeguard Equip Ltd Improvements in or relating to buoyancy tubes
DE8705145U1 (en) * 1987-04-07 1988-04-07 Balensiefen, Bodo Peter, 5330 Koenigswinter, De
FR2667567A1 (en) * 1990-10-04 1992-04-10 Nadalle Ronald Rescue and aid system for flotation and for running aground, using an inflatable element
GB2341821A (en) * 1998-09-21 2000-03-29 David Charles White Water craft with inflatable air bags mounted below the waterline
CN101367424B (en) * 2007-08-19 2012-09-05 张伟 Sink proof method for steamboat collision

Also Published As

Publication number Publication date
IT1126497B (en) 1986-05-21
FR2443379A1 (en) 1980-07-04
GB2037237A (en) 1980-07-09
SE7910109L (en) 1980-06-09
DE2853152C2 (en) 1981-01-08
IT7927905A0 (en) 1979-12-07
DE2853152B1 (en) 1980-04-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6623322B1 (en) Inflatable dinghy cover
US8702461B1 (en) Floatable workstation
US9278731B1 (en) Inflatable boat transom platform device
AU2002237853C1 (en) Rigid hull inflatable boat with foam insert
US3490085A (en) Inflatable boat
US4838196A (en) Kayak safety sponsons
US6343562B1 (en) Canoe and kayak mid-point sponsons safety
US20090260558A1 (en) Watercraft fender
US20140199901A1 (en) Inflatable floatable liferaft for marine rescue
US20230322342A1 (en) Inflatable Watercraft Barrier
US5009180A (en) Hull hole closure for an oil tanker
US6367404B1 (en) Folding rigid-inflatable boat
CN212447953U (en) Inflatable boat not easy to overturn
US6223677B1 (en) Rigid inflatable boat with adaptable hull
NL7908819A (en) RESCUE DEVICE FOR BOATS WITH AVERAGE.
US7305931B1 (en) Rigid chambered boat hull with inflatable perimeter
US4751889A (en) Collapsible canoe
US3605148A (en) Watercraft
US4075965A (en) System for rendering a moored hull self-bailing
US5660137A (en) Detachable protective dinghy cover
AU2005222514A1 (en) A protection apparatus
US20210291944A1 (en) A water vessel hull protector and method of construction
US5094181A (en) Emergency float system for water craft
CN207843260U (en) The anti-heavy overturn-preventing airbag apparatus of ships and light boats throwing type
US6668744B2 (en) Vessel floatation aid

Legal Events

Date Code Title Description
A1A A request for search or an international-type search has been filed
BV The patent application has lapsed