NL7903090A - Rainfall Chair. - Google Patents

Rainfall Chair. Download PDF

Info

Publication number
NL7903090A
NL7903090A NL7903090A NL7903090A NL7903090A NL 7903090 A NL7903090 A NL 7903090A NL 7903090 A NL7903090 A NL 7903090A NL 7903090 A NL7903090 A NL 7903090A NL 7903090 A NL7903090 A NL 7903090A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
lifting
frame
connected
forming belt
bricks
Prior art date
Application number
NL7903090A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Steenfabrieken V H Terwindt &
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Steenfabrieken V H Terwindt & filed Critical Steenfabrieken V H Terwindt &
Priority to NL7903090A priority Critical patent/NL7903090A/en
Priority to NL7903090 priority
Publication of NL7903090A publication Critical patent/NL7903090A/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
  • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS, SLAG, OR MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
  • B28B13/00Feeding the unshaped material to moulds or apparatus for producing shaped articles; Discharging shaped articles from such moulds or apparatus
  • B28B13/04Discharging the shaped articles
  • B28B13/06Removing the shaped articles from moulds
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
  • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS, SLAG, OR MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
  • B28B5/00Producing shaped articles from the material in moulds or on moulding surfaces, carried or formed by, in, or on conveyors irrespective of the manner of shaping
  • B28B5/02Producing shaped articles from the material in moulds or on moulding surfaces, carried or formed by, in, or on conveyors irrespective of the manner of shaping on conveyors of the endless-belt or chain type
  • B28B5/021Producing shaped articles from the material in moulds or on moulding surfaces, carried or formed by, in, or on conveyors irrespective of the manner of shaping on conveyors of the endless-belt or chain type the shaped articles being of definite length
  • B28B5/022Producing shaped articles from the material in moulds or on moulding surfaces, carried or formed by, in, or on conveyors irrespective of the manner of shaping on conveyors of the endless-belt or chain type the shaped articles being of definite length the moulds or the moulding surfaces being individual independant units and being discontinuously fed

Abstract

The unloading frame is for use with a moulding conveyor in the mechanised production of bricks, comprising two units mounted on opposite sides of the conveyor belt. Each unit consists of a frame on which a support moves up and down, the top part of it hinging at right angles to the belt travel direction on the bottom one. The support consists of a ram (23), its top part (15, 16) hinging on the portion of the piston rod (18) outside the ram cylinder.

Description

• s VOB 7^56 1S.V. • s VOB 7 ^ 56 1S.V. Steenfabrieken v/h Terwindt & Arntz .Uhbergen_______________ ffeerslagstoel. Brickworks v / h Terwindt & Arntz .Uhbergen _______________ ffeerslagstoel.

De uitvinding heeft betrekking op een neerslagstoel voor toepassing in een een vorstand bevattende'inrichting voor de gemechaniseerde vervaardiging van stenen, in het bijzonder bakstenen, omvattende tvee overeenkomstige ter weerszijden van de vormband op 5 te richten organen, elk omvattende een freem en een met het freem verbonden op-en-neer beweegbaar ondersteuningselement dat samengesteld is uit een drager en een daarmede verbonden, van geleidevie-len voorzien, een hef stang omvattend hef orgaan dat scharnierbaar is in een richting haaks op de vormband. The present invention relates to a precipitation chair for use in a a Vorstand bevattende'inrichting for the mechanized manufacture of bricks, in particular bricks, comprising TVee corresponding to either side of the forming belt at 5 to target organs, each comprising a frame and one with the frame joined up-and-down movable supporting element which is composed of a carrier and one connected therewith, provided with geleidevie-len, a lifting rod comprising lifting member which is pivotable in a direction perpendicular to the forming band.

10 Bij de gemechaniseerde vervaardiging van bakstenen wordt een installatie toegepast, die een vormband omvat, die kan worden omschreven als een uit met de langskanten evenwijdig aan elkaar geplaatste langwerpige platen samengesteld eindloze transportband. 10 In the mechanized manufacture of bricks is used an installation which comprises a molding band, which can be described as one with the longitudinal edges parallel-arranged elongated plates composed of endless conveyor belt.

Op de langwerpige platen zijn aan de buitenzijde platte vormbskken 15 aangebracht waarvan de binnenruimte door schotten verdeeld is in gelijke vornholten met afmetingen, overeenkomend met die van de uiteindelijk te fabriceren stenen. On the elongated plates are at the outside flat vormbskken 15 is provided whose inner space is divided by partitions into equal vornholten with dimensions corresponding to the stones of the finally to be manufactured. Gezien in de transportrichting van de vormband bevindt zich een vulzone, bij het passeren waarvan het in hoofdzaak klei bevattende grondstoffenmengsel, waaruit de 20 ' stenen worden vervaardigd, achtereenvolgens aan de vormbakken wordt toegevoerd en waarmede de vormholten worden gevuld. Seen in the transport direction of the forming belt there is a loading zone, while passing in which it is substantially clay-containing raw materials mixture, from which the 20 'stones are produced, successively is supplied to the mold trays and by which the mold cavities are filled. Bij verder transport van de vormband tijdens de stenenfabricage worden aan de bovenzijde op de vormbakken langs mechanische weg achtereenvolgens losse langwerpige platen, de zogenaamde droogplaten, gelegd. Upon further conveyance of the forming belt during the manufacturing stones will be on the top side of the mold containers by mechanical means successively loose elongated plates, the so-called drying plates, laid. Ter 25 plaatse van en rond het keereinde van de vormband op bepaalde afstand vim elk van vormbandkanten bevinden zich twee onderling evenwijdige opgestelde rondgevoerde eindloze spankettingen. At 25, the location of and around the end time of the forming belt at a certain distance from each vim form strip edges there are disposed two mutually parallel recirculating endless tensioning chains. De afstand tussen de spankettingen en de vormband is zodanig dat de droogplaten in het gebied tussen de spankettingen en de vormband onder in-30 vloed van de spankettingen op de bovenrand van de vormbakken worden 7 3 010 9 0 2 ί* geklemd. The distance between the tensioning chains and the forming belt is such that the drying plates in the region between the tensioning chains and the forming belt at the bottom of-30 influence of the tensioning chains on the upper edge of the molding trays to be 7 3010 9 0 2 ί * clamped. ïïa het passeren van de keerrol aan het einde van de vorm-band worden de vormbakken automatisch onderste boven gekeerd en vormen de droogplaten dan in feite de -losneembare- bodem van de vorm. IIa passing the deflecting roller at the end of the band-shape, the mold containers are turned upside down, and automatically form the dry plates than in -losneembare- fact, the bottom of the mold. In een vlak evenwijdig aan en onder de spankettingen zijn 5 eveneens twee op afstand van elkaar evenwijdig opgesteld en samenwerkende eindloze rondgevoerde transportbanden aangebracht, welk transportbandenpaar dient om, na de scheiding van de droogplaten van de vormbakken, deze droogplaten, waarop zich de uit de vormhol·?· ten van de vormbakken onder invloed van de zwaartekracht geloste 10 vormlingen uit klei bevinden, aan de einddelen daarvan te ondersteunen en apart van de vormband te transporteren naar verdere tot de steenfabricage behorende beverkingsstations. In a plane parallel to and below the lashing chains are 5, also two at a distance from one another are arranged parallel and co-acting endless recirculating conveyor belts arranged, said pair of conveyor belts is used, after the separation of the drying plates of the mold containers, this drying plates, on which the out of vormhol ·? · relative of the mold containers are under the influence of the force of gravity 10 discharged green bricks from clay, to support the end portions thereof and separated to be conveyed further to the forming belt to the stone manufacturing beaver associated king stations.

Het scheiden van de droogplaten van de vormbakken en het, ter ondersteuning en verder transporteren daarvan, tezamen met de ge-15 loste vormlingen overbrengen naar de beide onderling evenwijdige transportbanden geschiedt door middel van een zogenaamde neerslag-stoel. The separation of the drying plates of the mold containers and, in order to support and further convey it, together with the GE-15 dissolved blanks to transfer to the two mutually parallel conveyor belts is effected by means of a so-called precipitation-chair.

De neerslagstoel, toegepast in de bekende installatie bij de gemechaniseerde baksteenfabricage betreft een inrichting samenge-20 steld uit twee in hoofdzaak gelijke organen, elk voorzien van onderling synchroon op-en-neer beweegbare ondersteuningselementen, die de droogplaten nabij de korte zijden daarvan kunnen dragen. The precipitate seat, used in the known installation in the mechanized brick manufacture relates to a device assembled-20 adjusted from two substantially identical members, each provided with mutually synchronous up-and-down movable supporting elements, which can carry the drying plates near the short sides thereof.

ELk van de de neerslagstoel samenstellende organen is op zijn beurt samengesteld uit een freem en het op-en-neer beweeg-25 bare ondersteuningselement. Each of the precipitation, the seat constituent members in turn, is composed of a frame and the up-and-down-moving movable supporting element 25.

Daarbij omvat het freem twee op afstand van elkaar aangebrachte en via verbindingsorganen star met elkaar verbonden balken als staanders. In addition, the frame comprises two spaced-apart, and by way of connection means rigidly connected to each other beams as uprights. Het vlak door de staanders van beide freems is daarbij in hoofdzaak evenwijdig aan de vormbandkanten. The plane through the uprights of the two frames is then substantially parallel to the forming belt sides.

30 Aan de van de vormband afgekeerde buitenzijde bevatten de staanders een geleidingsorgaan bij voorbeeld in de vorm van een hoekprofiel dat met de binnenhoek naar de staander gekeerd daartegen bevestigd is, waarlangs een tot het ondersteuningselement behorende drager, op vier punten ondersteund op wielen, over een 35 vaste afstand op-en-neer kan worden bewogen. 30 to the forming belt outer side facing away contain the uprights a guide member, for example, in the form of an angle profile which with the inner corner facing the upright against it is attached, along which a to the support element associated carrier, at four points supported on wheels, on an 35 fixed distance on-and-down can be moved.

7903090 ♦ 3 7903090 ♦ 3

Met de drager is, scharnierend in een richting loodrecht op het vlak van de staanders van het freem, het tot het onderst eu-nings element behorende hef or gaan verbonden in de vorm van een hef-stang, waarvan het ene einde scharnierend met de drager is verbon- · 5 den en waarvan het andere einde een de droogplaten over een breder oppervlak dragend orgaan, bij voorbeeld een haaks op de hefstang bevestigde steunplaat bevat. With the bearer, hinged in a direction perpendicular to the plane of the uprights of the frame, it to the provider support eu Nings element belonging lift up or go connected in the form of a lever rod, one end of which hinged to the carrier den · 5 is joined and of which the other end of one of the dry plates over a wider surface carrying member, includes, for example, a lift rod attached at right angles to the supporting plate.

De ondersteuningselementen van de neerslagstoel kunnen op elke geschikte wijze synchroon op-en-neer worden bewogen, waarbij 10 zij in'de hoogste stand in aanslag zijn met de einddelen van de achtereenvolgens voorbij het keereinde van de vormband onder tegen de ondersteboven gekeerde vormbakken aanliggende droogplaten ten tijd dat deze het gebied tussen de spankettingen en de vormband verlaten. The supporting elements of the deposition chair may in any suitable manner synchronously be moved up-and-down, in which 10 they In'De highest position in abutment with the end portions of the successively past the turning end of the forming belt from below against the upside-down turned mold containers adjacent drying plates at the time that they leave the area between the tensioning chains and the forming belt. Tijdens de neergaande beweging van het ondersteunings-15 element worden de de vormlingen dragende droogplaten met de einddelen daarvan overgebracht op het transportbandenpaar. During the downward movement of the supporting-element 15, the bearing of the green bricks with drying plates, the end portions thereof, transferred to the conveyor belt pair.

De buitenwaarts scharnierende beweging van de hefstand tijdens de neergaande beweging daarvan is noodzakelijk om daarbij een niet door de einddelen van de voorbij getransporteerde droogplaten • 20 gestoorde baan te bewerkstelligen. The outwardly pivotal movement of the lift position during the downward movement thereof is required, to thereby one not by the end portions of which is transported through the drying plates 20 • impaired to achieve orbit. Daartoe bevindt zich bij de bekende neerslagstoel een met het boveneinde van de hefstang verbonden en boven het vlak van de steunplaat reikend, op afstand van elkaar aangebrachte wielenpaar en het freem ter plaatse van de hoogste stand van het ondersteuningselement een evenwijdig aan en 25 met de staanders verbonden geleidestrokenpaar, waarbij het benedendeel van deze geleidestroken onder een hoek schuin buiten- en benedenwaarts reiken. To this end, is located in the known precipitation seat a with the lifting rod upper end connected to and above the plane of the support plate extending, parallel to spaced-apart pair of wheels and the frame at the location of the highest position of the support element and 25 to the uprights associated guide rail pair, wherein the lower part of this guide strips extend obliquely outside and downwardly at an angle. Door de hefstang aan het boveneinde-daarvan te voorzien van een buitenwaarts in een richting haaks op het vlak van de freemstaanders reikend gewicht, zal bij de neergaande bewe-30 ging onder invloed van het gewicht het wielenpaar langs het geleidestrokenpaar afrollen en de hefstang buitenwaarts scharnieren. By the lifting rod at the upper end thereof provided with an outwardly in a direction at right angles to the plane of the freemstaanders extending weight, it will during the downward movement-30 was going under the influence of the weight to the pair of wheels along the guide rail pair unrolling and the lifting rod outwardly hinges .

Bij de opgaande beweging van het ondersteuningselement vinden deze bewegingen in omgekeerde volgorde plaats. When the upward movement of the support member like this moves in the reverse order.

Het nadeel van de bij de gemechaniseerde vervaardiging van 35 bakstenen toegepaste inrichting is, dat de met grote stootbelas- 7903090 i. The disadvantage of the is connected to the mechanized manufacture of bricks 35 used device is that the large stootbelas- 7903090 i. _ fk tingen en -impulsen gepaard gaande op-en-neer gaande beweging ran de neerslagstoel tot grote geluidsoverlast in de werkhal aanleiding geeft en bovendien tot sterke slijtage van de verschillende geleidingselementen, zoals de geleidestroken en -wielen, waardoor 5 deze veelvuldig moeten worden vervangen. _ Fk devices and -impulsen associated up-and-down movement ran indicates the precipitation seat to large noise pollution in the work hall rise and, in addition to strong wear of the different guide elements, such as the guide strips and wheels, so that 5 they must be replaced frequently . Daarbij doet zich een ander nadeel gevoelen, namelijk de mede door de omvang en gecompliceerdheid van de neerslagstoelconstructie slechte toegankelijkheid tot de te vervangen onderdelen. It makes itself felt another drawback, namely partly by the size and complexity of the precipitation chair construction poor access to replacement parts.

Doel van de uitvinding is derhalve een neerslagstoel voor 10 toepassing bij de bij de gemechaniseerde vervaardiging van stenen toegepaste inrichting van de in het bovenstaande beschreven soort, waarbij de neerslagstoel de genoemde nadelen niet, althans in sterk verminderde mate bezit. The object of the invention is, therefore, a precipitate chair 10 for use in the in the mechanized manufacture of bricks applied device of the type described in the above, wherein the seat does not precipitate the said disadvantages, or at least to a greatly reduced extent.

Volgens de uitvinding is de neerslagstoel voor toepassing in 15 · een een vormband omvattende inrichting van de in de aanhef vermel de soort daardoor gekenmerkt, dat de drager een cilinder-zuiger-combinatie is en het heforgaan met het buiten de cilinder gelegen deel van de op-en-neer beweegbare zuigerstang verbonden is. According to the invention, the precipitation chair for use in 15 · a a forming belt containing apparatus of the type is characterized in the opening paragraph descri in that the carrier is a cylinder-piston combination and the lifting member to the outside of the cylinder portion of the at -en-down movable piston rod is connected.

De uitvinding wordt aan de hand van de tekening nader toege-20 licht. The invention will be with reference to the drawings, described in more detail-20 light. In de tekening toont fig. 1 in perspectief een deel van een inrichting voor de gemechaniseerde vervaardiging van bakstenen nabij het keereinde van de vormband daarvan en voorzien van de verbeterde neerslagstoel volgens de uitvinding, en 25 fig. 2 schematisch in vooraanzicht de beide onderling samen werkende ondersteuningselementen van de neerslagstoel. In the drawings Fig. 1 shows a perspective view of a portion of an apparatus for the mechanized manufacture of bricks near the time the end of the forming belt thereof, and provided with the improved precipitation seat according to the invention, and 25, Fig. 2 schematically shows, in front view, the two mutually co-operating supporting elements of the precipitation chair.

Door 1 wordt van de inrichting voor de gemechaniseerde vervaardiging van bakstenen de vormband aangegeven, die een eindloze, in de richting van de pijl B rond de keerrol 7 geleide band is, 30 samengesteld uit naast elkaar liggende planken, waarvan er éên' door 2 is aangegeven, en waarop vormbakken, zoals vormbak 3, aangebracht zijn. By 1, of the device for the mechanized manufacture of bricks of the forming belt indicated, which is an endless, in the direction of the arrow B around the return pulley 7 belt guided, 30 is composed of adjacent shelves, of which there are a 'by 2 indicated, and on which mold containers, such as mold container 3, are arranged. 'De vormbakken zijn door schotten verdeeld in holten, zoals holte ^, waarvan het formaat overeenkomt met dat van de te vervaardigen bakstenen. "The mold containers are divided by partitions into cavities, such as cavity ^, the format of which corresponds to that of the brick to be manufactured.

35 Aan de bovenzijde worden de vormbakken achtereenvolgens tij- 7903090 5 dens transport van de vormband in de richting van pijl A met mechanisch aangevoerde droogplaten, zoals droogplaat 5, afgedekt. 35 At the top the mold containers are successively tij- 7903090 5 dens transport from the forming belt in the direction of arrow A with mechanical relied on drying plates, such as dry-plate 5, covered. De vormhakken met de zich daarop bevindende droogplaten worden nabij het keereinde van de vormband in het gebied tussen spanketting 6, 5 die via keerrollen 8 en 11 respectievelijk geleidingsrollen 9 en 10 wordt rondgevoerd, en de vormband geleid, waarbij de droogplaten de droogplaten op de vormhakken worden geklemd. The shape heels with the located thereon dry plates are near the time the end of the forming band in the region between the tensioning chain 6, 5, which is circulated over the return rollers 8 and 11, guide rollers 9 and 10, respectively, and guide the forming band, wherein the drying plates, the drying plates to the mold heels be clamped.

Aan de onderzijde van de vormband ter plaatse van de keerrol 11 van de spanketting worden de droogplaten zoals de de geloste 10 vormlingen 13 dragende droogplaat 12, ondersteund via steunplaat 17, gedragen door het zich in de hoogste stand bevindende onderst euningselement 15 met hefstang 16, die via scharnier 18 schar-nierbaar is in de door pijl D aangegeven richting en die vast verbonden is met de op-en-neer beweegbare zuigerstang 23. Bij het in 15 de richting van pijl E naar beneden bewegen van het ondersteuningselement 15 wordt de de vormlingen dragende plaat 12 overgebracht op en ondersteund door een transportbandenpaar, waarvan de transportband 1U is weergegeven, en in de richting van pijl C weggevoerd. On the underside of the forming belt at the position of the guide pulley 11 of the tensioning chain, the drying plates are such as the released 10 bricks 13 bearing dry plate 12, supported by supporting plate 17, supported by it is in the highest position standing provider support euningselement 15 with lifting rod 16, which via hinge 18 hinge is operable in the by arrow D direction shown, and which is fixedly connected to the up-and-down movable piston rod 23. the release 15 to move the direction of arrow E to bottom of the support member 15, the, the green bricks supporting plate 12 is transferred to and supported by a pair of conveyor belts, of which the conveyor belt 1U is shown, and carried away in the direction of arrow C.

20 tijdens het verder in de richting van pijl E naar beneden verplaatsen van het ondersteuningselement wordt dit in de richting van pijl D buitenwaarts gescharnierd op een wijze zoals in fig. 2 nader is aangegeven. 20 during the further in the direction of arrow E downward displacement of the support element, this is in the direction of arrow D outwardly pivoted in a manner as shown in Fig. 2 is shown in more detail.

In fig. 2 is naast het eerste ondersteuningselement 15 ook 25 het tweede tot de neerslagstoel behorende ondersteuningselement 15' weergegeven. In FIG. 2, in addition to the first support member 15 is also 25, the second to the rainfall corresponding seat support member 15 'is shown.

Vanaf de hoogste stand van de ondersteuningselementen 15, 15', waarbij de steunplaten 17, 17' in aanslag zijn met de einddelen van droogplaten 12 en waarbij de geleiderollen 2k, 2k1 onder 30 invloed van de trekspanning van een veer, zoals veer 26, tegen ge-leidestroken, zoals geleidestrook 25, worden gedrukt, zullen de hefstangen 16, 16' bij verdere daling van de ondersteuningselementen door de veerwerking buitenwaarts scharnieren rond de scharnieren 18, 18' zodra de geleiderollen 2k, 2k' voorbij de knik in de 35 geleiderollen, zoals knik 27, zijn gekomen. Starting at the highest position of the support elements 15, 15 ', wherein the supporting plates 17, 17' are in abutment with the end portions of drying plates 12, and wherein the guide rollers 2k, 2K1 below 30 the influence of the tensile stress of a spring, such as spring 26, against ge-guiding strips, such as guide strip 25, are pressed, the lifting rods will be 16, 16 'for further reduction of the supporting members by the spring action outwardly pivots about the hinges 18, 18' as soon as the guide rollers 2k, 2k 'beyond the bend in the 35 guide rollers like kink 27 came. De hefstangen 16, 1ó1 7903080 6 en de daarop "bevestigde stennplaten 17, 17' zijn in het kader van de ondersteuningselementen zodanig gedimensioneerd, dat de "bij het buitenwaarts scharnieren te bereiken grootste afstand tussen de naar elkaar gekeerde zijden van de steunplaten 17, 17' voldoende 5 groter is dan de droogplaatlengte. The lifting rods 16, 1O1 7903080 6 and the subsequent "confirmed ones plates 17, 17 'are within the framework of the support members dimensioned such that the" in the outwardly pivoting greatest distance to be achieved between the sides facing each other of the supporting plates 17, 17 'pass 5 is greater than the dry plate length.

In de tekening zijn de tot de onderst eunings element en 15,15' behorende dragers aangegeven door 21 en 21', elk omvattende een cilinder 22 respectievelijk 22' en een daarin op-en-neer beweegbare zuiger in de vorm van in de cilinders telescoperende staven 23 respectievelijk 23'. In the drawing, the element and to the provider support eunings 15,15 'carriers belonging indicated by 21 and 21', each comprising a cylinder 22, respectively 22 'and a therein up-and-down movable piston in the form of cylinders in the telescopic rods 23, 23 ', respectively. De cilinders staan in het deel boven de uiteinden van de staven in open verbinding met de atmosfeer en de vereiste smering tijdens de op-en-neer gaande beweging van de staven 23, 23' in de cilinders wordt bereikt en in de stand gehouden door een op de uiteinden van de staven 23, 23' aangebrachte laag 15 smeerolie. The cylinders are in the upper part of the ends of the bars in open communication with the atmosphere, and the required lubrication during the open-and-down movement of the rods 23, 23 'is achieved in the cylinders, and held in the position by a at the ends of the rods 23, 23 'applied layer 15 of lubricating oil.

De hefstangen 16 en 16' zijn via losneembare verbindingsstukken 28 respectievelijk 28' met de staven 23 en 23' vast verbonden en maken daardoor de op-en-neer gaande beweging van de staven 23, 23' mee. The lifting rods 16 and 16 'are detachable via connectors 28 and 28' to the bars 23 and 23 'are firmly connected, and thereby make the rods 23, 23 up-and-down motion "with it.

20 De op-en-neer gaande beweging van de staven 23, 23' kan op elke geschikte wijze worden gerealiseerd waarbij er om voor de hand liggende redenen op moet worden toegezien, dat de bewegingen onderling en ten aanzien van het voortbewegingsritme van de vorm-vand synchroon verlopen. 20, the up-and-down movement of the rods 23, 23 'can be realized in any suitable manner where there should be ensured reasons obvious, that the movements to each other and with respect to the forward movement rhythm of the form vand synchronized.

25 Vanzelfsprekend kunnen aan de in het bovenstaande beschreven en in de tekening getoonde inrichting wijzigingen worden aangebracht zonder dat men daarbij het kader van de uitvinding verlaat. 25 can of course be made to the apparatus shown in the modifications described above and in the drawings without thereby leaving the scope of the invention.

7903090 7903090

Claims (3)

1. Neerslagstoel voor toepassing in een een vormband bevattende inrichting voor de gemechaniseerde vervaardiging van stenen, in het bijzonder bakstenen, omvattende tvee overeenkomstige ter -weerszijden van de vormband op te richten organen, elk omvattende een 5 freem en een met het freem verbonden op-en-neer beweegbare onder-stenningselement dat samengesteld is uit een drager en een daarmede verbonden van geleidewielen voorzien, een hefstang omvattend heforgaan dat scharnierbaar is in een richting haaks op de vormband, met het kenmer k/dat de drager een cilinder-10 zuigercombinatie is en het heforgaan met het buiten de cilinder gelegen deel van de op-en-neer beweegbare zuigerstang verbonden is. 1. Precipitation seat for use in a forming belt containing device for the mechanized manufacture of bricks, in particular bricks, comprising TVee corresponding to -weerszijden from the forming belt to be set up means, each comprising a 5 frame and a surface connected with the frame and-down movable composed sub-Stenning element is composed of a carrier and a thereto connected with guiding wheels, a lifting rod comprising lifting member which is pivotable in a direction perpendicular to the forming band, with the characterizing k / in that the support is a cylinder 10 piston assembly and the lifting device situated to the outside of the cylinder portion of the up-and-down movable piston rod is connected.
2. ffeerslagstoel volgens conclusie 1, waarbij het freem tvee door verbindingselementen star met elkaar verbonden verticaal op 15 te stellen staanders omvat, met elk van de staanders evenwijdig daaraan in het gebied van de hoogste stand van de op-en-neer gaande beweging van het ondersteuningselement een geleidestrook verbonden is, waarvan het benedendeel onder een stompe hoek schuin in een van de vormband af te keren richting reikt, over welke ge-20 leidestroken geleidewielen van het heforgaan kunnen worden afgerold, met het kenmerk, dat het heforgaan aan het benedendeel daarvan voorzien is van een in de hoogste stand van het heforgaan onder trekspanning te spannen veer. 2. ffeerslagstoel according to claim 1, wherein the frame TVee by connecting elements rigidly connected to each other vertically at 15 to sets of uprights, with each of the uprights parallel thereto in the region of the highest position of the up-and-down movement of the support element is connected to a guide strip, of which the lower portion at an obtuse angle extends obliquely into one of the forming belt to reverse the direction of off, on occassion-20 guide strips guide wheels of the lifting member can be unwound, characterized in that the lifting member at the lower portion thereof is provided with one in the highest position of the lifting element under tension to tension spring.
3. Neerslagstoel volgens conclusie 1, met het ken-25 merk, dat de cilinder-zuigercombinatie uitgevoerd is als in een wijde buis onder afdichting telescoperende en zelfsmerende staaf, waarvan de buis in open verbinding staat met de atmosfeer. 3. Precipitation chair according to claim 1, Ken-25 in that the cylinder-piston combination is constructed as a wide tube under sealing self-lubricating and telescoping rod, of which the tube is in open communication with the atmosphere. 7903090 7903090
NL7903090A 1979-04-19 1979-04-19 Rainfall Chair. NL7903090A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL7903090A NL7903090A (en) 1979-04-19 1979-04-19 Rainfall Chair.
NL7903090 1979-04-19

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL7903090A NL7903090A (en) 1979-04-19 1979-04-19 Rainfall Chair.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL7903090A true NL7903090A (en) 1980-10-21

Family

ID=19833012

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL7903090A NL7903090A (en) 1979-04-19 1979-04-19 Rainfall Chair.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL7903090A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0192861A1 (en) * 1984-12-14 1986-09-03 Hendrikus Johannus Wielens Method and apparatus for manufacturing brick strips, the manufactured brick strip, and a mesh form layer of material provided with such brick strip

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0192861A1 (en) * 1984-12-14 1986-09-03 Hendrikus Johannus Wielens Method and apparatus for manufacturing brick strips, the manufactured brick strip, and a mesh form layer of material provided with such brick strip

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4056919A (en) Diaper packer
AU2002358813B2 (en) Machine for packing bottles in cardboard boxes
US3777877A (en) Conveyor assembly
FI57163B (en) Foerfarande Foer anbringande and the arrangement of a Straeng laengs the edges of the plastic material of the transparent eller translucent glass ed nice
US4865515A (en) Apparatus for unstacking and stacking containers
US3594977A (en) Packing machine
US3643939A (en) Method and apparatus for transporting stacked flat articles sequentially to a receiver
KR100995483B1 (en) Application of loading ledges
US6564751B2 (en) Turkey loader
US4602472A (en) Method and apparaus for packaging fibrous material
ES2108344T3 (en) conveyor chain.
US4465177A (en) Elevator for a conveying system
US3961714A (en) Installation for loading a road vehicle with loading units
WO2006012149A3 (en) Continuous forming apparatus for three-dimensional foamed products
US4189270A (en) Sheet transfer and stacking apparatus
KR890003503B1 (en) Processes of press-dies
US4197789A (en) Tray in tray container forming
SE8504005D0 (en) Kontinuierlich arbeitende presse jump vorpressen von spanplattenbahnen, faserplatten u DGL pressgutbahnen
US4366663A (en) Packaging device
NL9000104A (en) Reciprocating conveyor having a detachable power drive.
NL8204648A (en) A device for placing in a box of cones.
CA1310340C (en) Distribution-transferring device for conveying articles
DE102004008781B4 (en) Device for separating steam-hardened building material blocks
NL8700453A (en) Deck of a cargo vehicle.
US7166021B2 (en) Method and apparatus for loading and/or unloading a storage unit

Legal Events

Date Code Title Description
BV The patent application has lapsed