NL1002532C1 - Coffee maker. - Google Patents

Coffee maker. Download PDF

Info

Publication number
NL1002532C1
NL1002532C1 NL1002532A NL1002532A NL1002532C1 NL 1002532 C1 NL1002532 C1 NL 1002532C1 NL 1002532 A NL1002532 A NL 1002532A NL 1002532 A NL1002532 A NL 1002532A NL 1002532 C1 NL1002532 C1 NL 1002532C1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
kettle
base plate
coffee
coffee maker
water
Prior art date
Application number
NL1002532A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Adriaan Cornelis Ouborg
Original Assignee
Princess Household Appliances
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Princess Household Appliances filed Critical Princess Household Appliances
Priority to NL1002532A priority Critical patent/NL1002532C1/en
Priority to GB9616974A priority patent/GB2310794B/en
Priority to DE29704023U priority patent/DE29704023U1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1002532C1 publication Critical patent/NL1002532C1/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
  • A47J31/00Apparatus for making beverages
  • A47J31/04Coffee-making apparatus with rising pipes
  • A47J31/057Coffee-making apparatus with rising pipes with water container separated from beverage container, the hot water passing the filter only once i.e. classical type of drip coffee makers
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
  • A47J19/00Household machines for straining foodstuffs; Household implements for mashing or straining foodstuffs
  • A47J19/02Citrus fruit squeezers; Other fruit juice extracting devices
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
  • A47J27/00Cooking-vessels
  • A47J27/21Water-boiling vessels, e.g. kettles
  • A47J27/21008Water-boiling vessels, e.g. kettles electrically heated

Description

Kof f iezetinrichtingCoffee maker

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op conclusie 1. Een 5 dergelijke inrichting is in de stand der techniek algemeen bekend. Daarbij wordt op het verwarmingselement een koffiekan geplaatst. Op de koffiekan is vervolgens een filterhouder geplaatst waarin het verwarmde water afkomstig uit het reservoir gebracht wordt. Van dergelijke koffiezetinrichtingen bestaan vele varianten aangepast 10 aan de verschillende behoeften van de gebruikers.The present invention relates to claim 1. Such a device is generally known in the prior art. A coffee pot is placed on the heating element. A filter holder is then placed on the coffee pot in which the heated water from the reservoir is brought. Many variants of such coffee makers exist adapted to the different needs of the users.

Het is steeds meer gebruikelijk dat in een gezelschap één of meer personen boven koffie de voorkeur geeft aan thee of ander met verwarmd water bereid produkt .It is more and more common for one or more persons to prefer tea or other product prepared with heated water over coffee.

In een dergelijk geval wordt gelijktijdig met het koffie zetten 15 water verwarmd. Dit verwarmen van water kan plaatsvinden met een gascomfort of dergelijke, maar in toenemende mate wordt daartoe een aparte elektrische waterkoker gebruikt. Een dergelijke waterkoker werkt snel en behoeft niet gereinigd te worden omdat deze uitsluitend voor het koken van water bedoeld is.In such a case, water is heated simultaneously with the brewing. This heating of water can take place with a gas comfort or the like, but increasingly a separate electric kettle is used for this. Such a kettle works quickly and does not need to be cleaned because it is only intended for boiling water.

20 Een dergelijke waterkoker heeft echter als nadeel, dat deze veel ruimte inneemt en moeilijk netjes op te bergen is. Dit probleem wordt vergroot doordat veel waterkokers tegenwoordig voorzien zijn van een basisplaat waarop de elektrische aansluitingen aangebracht zijn die gescheiden is van de eigenlijke houder met 25 verwarmingselement. Via een koppelsysteem koppelt de waterkoker met de basisplaat.However, such a kettle has the drawback that it takes up a lot of space and is difficult to store neatly. This problem is exacerbated by the fact that many electric kettles are now provided with a base plate on which the electrical connections are arranged, which are separated from the actual holder with heating element. The kettle connects to the base plate via a coupling system.

Het doel van de onderhavige uitvinding is in een meer praktische constructie te voorzien waarmee het bovendien mogelijk is is met minder delen een beter opgeruimd geheel te verkrijgen.The object of the present invention is to provide a more practical construction with which it is moreover possible to obtain a more tidy whole with fewer parts.

30 Dit doel wordt bij een hierboven beschreven koffiezetinrichting verwezenlijkt doordat de basisplaat is voorzien van een als plateau uitgevoerde verlenging, voorzien van koppelmiddelen voor het elektrisch en mechanisch verbinden met een waterkoker.This object is achieved in a coffee maker described above in that the base plate is provided with an extension designed as a plateau, provided with coupling means for electrically and mechanically connecting to an electric kettle.

Aan de uitvinding ligt het inzicht ten grondslag dat water 35 koken en koffie zetten gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. Het is immers bij vele koffiezetinrichtingen mogelijk door het niet aanbrengen van koffie warm water te bereiden, maar dit bereiden van warm water is niet gelijktijdig met het bereiden van koffie 1002532 2 mogelijk. Met de inrichting volgens de uitvinding is dit wel gelijktijdig mogelijk, zodat tegelijk met het koffie zetten warm water bereid kan worden voor bijvoorbeeld thee of soep. De basisplaat resp. het plateau volgens de uitvinding neemt de functie 5 over van de basisplaat bij gebruikelijke gedeelde waterverwarmingstoestellen.The invention is based on the insight that boiling water and making coffee must be carried out simultaneously. After all, it is possible in many coffee-making establishments to prepare hot water by not making coffee, but this preparation of hot water is not possible simultaneously with the preparation of coffee 1002532 2. With the device according to the invention this is possible at the same time, so that hot water can be prepared simultaneously with the coffee for, for instance, tea or soup. The base plate resp. the plateau according to the invention takes over the function of the base plate in conventional shared water heaters.

Bij voorkeur wordt de koffiezetinrichting zodanig uitgevoerd dat het waterreservoir resp. de middelen voor het verwarmen en opvoeren van het water in het waterreservoir, een vorm hebben die 10 overeenkomt met de vorm van de waterkoker. Zo kan een geïntegreerde constructie verkregen worden.The coffee-making device is preferably designed in such a way that the water reservoir resp. the means for heating and supplying the water in the water reservoir have a shape corresponding to the shape of the kettle. An integrated construction can thus be obtained.

De koppelmiddelen tussen waterkoker en basisplaat resp. plateau kunnen alle in de stand der techniek bekende koppelmiddelen omvatten, zoals een koppelblok uit elektrisch isolerend materiaal 15 voorzien van een opening waarin elektrische contacten zijn aangebracht.The coupling means between kettle and base plate resp. platform can comprise all coupling means known in the prior art, such as a coupling block of electrically insulating material 15 provided with an opening in which electrical contacts are arranged.

Volgens een verdere van voordeel zijnde uitvoering is de plaatsing van de verschillende delen en in het bijzonder de koppelmiddelen op het plateau zodanig, dat de handgreep van de 20 waterkoker zich weg van de koffiezetinrichting uitstrekt, d.w.z. dat de waterkoker door de gebruiker bijzonder eenvoudig aan te grijpen is .According to a further advantageous embodiment, the placement of the different parts, and in particular the coupling means on the plateau, is such that the handle of the kettle extends away from the coffee-making device, ie that the kettle is particularly easy to install by the user. to grab.

Volgens een van voordeel zijnde uitvoering van de uitvinding is het waterreservoir in het midden van de basisplaat aangebracht en 25 zijn uitspringend links en rechts resp. de opname voor de koffiekan en opname voor de waterkoker aangebracht.According to an advantageous embodiment of the invention, the water reservoir is arranged in the middle of the base plate and are protruding left and right, respectively. the holder for the coffee pot and holder for the kettle.

De uitvinding zal hieronder aan de hand van een in de tekening afgebeeld uitvoeringsvoorbeeld verduidelijkt worden. Daarbij tonen:The invention will be explained below with reference to an illustrative embodiment shown in the drawing. Show:

Fig. 1 in perspectivisch aanzicht de koffiezetinrichting 30 volgens de uitvinding waarbij de waterkoker daarop aangebracht is;Fig. 1 is a perspective view of the coffee-making device 30 according to the invention, the kettle being mounted thereon;

Fig. 2 een inrichting volgens fig. 1 met daarvan verwijderde waterkoker.Fig. 2 shows a device according to FIG. 1 with a kettle removed from it.

De koffiezetinrichting volgens de uitvinding is in zijn geheel in fig. 1 en 2 met 1 aangegeven. Deze bestaat uit een basisplaat 2. 35 Op deze basisplaat zijn aangebracht een verwarmingselement 3, een waterreservoir 4 en een plateau 6. Op het verwarmingselement 3 kan een koffiekan 13 met daarop geplaatst een filterhouder 14 aangebracht worden. In/onder het waterreservoir 4 bevinden zich niet 100?532 3 nader afgebeelde middelen voor het opvoeren van het water uit het waterreservoir in de filterhouder 14. Dit kunnen alle in de stand der techniek bekende constructies zijn, zijnde een inrichting voor het apart opvoeren en apart verwarmen resp. koken van het water, of 5 een inrichting waarin een en ander gecombineerd wordt.The coffee-making device according to the invention is indicated in its entirety by 1 in Figures 1 and 2. This consists of a base plate 2. A heating element 3, a water reservoir 4 and a plateau 6 are arranged on this base plate. A coffee pot 13 with a filter holder 14 placed thereon can be placed on the heating element 3. In / below the water reservoir 4 there are not 100? 532 3 means (shown in more detail) for supplying the water from the water reservoir into the filter holder 14. These can be all constructions known in the art, being a device for separately feeding and heat separately or boiling the water, or a device in which all this is combined.

Het plateau 6 is voorzien van een connector 7. Aan de achterzijde van plateau 2 is een aansluiting 5 aangebracht voor de verbinding met het elektriciteitsnet. Met 15 is de aan- en uitschakelaar van de koffiezetinrichting aangegeven.The platform 6 is provided with a connector 7. A connection 5 is provided at the rear of platform 2 for the connection to the electricity network. 15 indicates the on and off switch of the coffee maker.

10 Uit de figuren blijkt dat een afzonderlijke waterkoker 10 op plateau 6 geplaatst kan worden. Waterkoker 10 is voorzien van een opname 9 voor connector 7. Bovendien is deze voorzien van een handgreep 8 die, zoals uit fig. 1 blijkt, weg van het basisplateau gericht aangebracht is. Aan de onderzijde van de handgreep 8 is een 15 aan- en uitschakelaar 11 en een lampje 12 aangebracht, dat de bedrijfstoestand van de schakelaar resp. de waterkoker 10 aangeeft. Op niet nader afgebeelde wijze is de waterkoker 10 voorzien van een verwarmingselement.The figures show that a separate kettle 10 can be placed on platform 6. Kettle 10 is provided with a receptacle 9 for connector 7. Moreover, it is provided with a handle 8 which, as appears from fig. 1, is directed away from the base plate. On the underside of the handle 8, an on and off switch 11 and a lamp 12 are provided, which indicate the operating state of the switch or switch. the kettle indicates 10. In a manner not shown in more detail, the kettle 10 is provided with a heating element.

Zoals in het bijzonder uit fig. 1 blijkt, vormt de 20 koffiezetinrichting volgens de uitvinding een bijzonder compacte constructie welke eenvoudig op een tafel, aanrecht of dergelijke te plaatsen is. Niet langer is het nodig dat twee afzonderlijke toestellen gescheiden van elkaar geplaatst worden met twee afzonderlijke aansluitingen op het net. Met de constructie volgens 25 de uitvinding wordt een bijzonder opgeruimd geheel verkregen en naar wens kan een van de inrichtingen bediend worden.As appears in particular from Fig. 1, the coffee-making device according to the invention forms a particularly compact construction which is easy to place on a table, counter or the like. It is no longer necessary for two separate devices to be placed separately from each other with two separate connections to the mains. With the construction according to the invention a particularly tidy whole is obtained and, if desired, one of the devices can be operated.

Hoewel de inrichting hierboven aan de hand van een voorkeursuitvoering beschreven is, moet begrepen worden dat talrijke varianten mogelijk zijn. Zo is het mogelijk de waterkoker op een 30 andere positie ten opzichte van het waterreservoir reep. de koffiekan aan te brengen. Deze en verdere varianten zijn voor de vakman voor de handliggend en liggen binnen het bereik van de bijgevoegde conclusies na het lezen van het voorafgaande.Although the device has been described above with reference to a preferred embodiment, it is to be understood that numerous variants are possible. For example, it is possible to place the kettle in a different position relative to the water reservoir bar. insert the coffee pot. These and further variants are obvious to those skilled in the art and are within the scope of the appended claims upon reading the foregoing.

35 100153235 1001532

Claims (5)

1. Koffiezetinrichting (1) omvattende een basisplaat (2) voorzien van een verwarmingselement (3), een waterreservoir (4), 5 middelen voor het verwarmen en opvoeren van uit het waterreservoir afkomstig water, alsmede een aansluiting (5) voor verbinding met het elektriciteitsnet, met het kenmerk, dat de basisplaat is voorzien van een als plateau 6) uitgevoerde verlenging, voorzien van koppelmiddelen (7) voor het elektrisch en mechanisch verbinden met 10 een waterkoker (10).Coffee maker (1) comprising a base plate (2) provided with a heating element (3), a water reservoir (4), 5 means for heating and raising water coming from the water reservoir, and a connection (5) for connection to the mains, characterized in that the base plate is provided with an extension designed as a plateau 6), provided with coupling means (7) for electrically and mechanically connecting to a kettle (10). 2. Koffiezetinrichting volgens conclusie 1, waarbij het waterreservoir, resp. de middelen voor het verwarmen en opvoeren van uit het waterreservoir afkomstig water uitgevoerd zijn met een vorm, die met de vorm van de waterkoker overeenkomt.Coffee maker according to claim 1, wherein the water reservoir, resp. the means for heating and raising water from the water reservoir are formed in a shape corresponding to the shape of the kettle. 3. Koffiezetinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de koppelmiddelen omvatten een koppelblok (7) uit elektrisch isolerend materiaal voorzien van openingen waarin elektrische contacten zijn aangebracht.Coffee maker according to one of the preceding claims, wherein the coupling means comprise a coupling block (7) of electrically insulating material provided with openings in which electric contacts are arranged. 4. Koffiezetinrichting volgens een van de voorgaande 20 conclusies, waarbij de waterkoker een handgreep (9) omvat, en de koppelmiddelen en de overeenkomstige delen van de waterkoker zodanig aangebracht zijn, dat in aangebrachte toestand van de waterkoker op het plateau, deze zich naar het vrije uiteinde van de basisplaat toe uitstrekt.Coffee-making device according to one of the preceding claims, in which the kettle comprises a handle (9), and the coupling means and the corresponding parts of the kettle are arranged such that when the kettle is mounted on the plateau, it extends towards the free end of the base plate. 5. Koffiezetinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de basisplaat omvat twee uitstekende einddelen verbonden door een meer naar binnen liggend middendeel, waarbij een van die einddelen dat plateau omvat. 3q ***** 1002532Coffee maker according to any of the preceding claims, wherein the base plate comprises two protruding end parts connected by a more inward center part, one of said end parts comprising said plateau. 3q ***** 1002532
NL1002532A 1996-03-05 1996-03-05 Coffee maker. NL1002532C1 (en)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1002532A NL1002532C1 (en) 1996-03-05 1996-03-05 Coffee maker.
GB9616974A GB2310794B (en) 1996-03-05 1996-08-13 Coffee-brewing machine
DE29704023U DE29704023U1 (en) 1996-03-05 1997-03-05 Coffee maker

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1002532A NL1002532C1 (en) 1996-03-05 1996-03-05 Coffee maker.
NL1002532 1996-03-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1002532C1 true NL1002532C1 (en) 1997-09-08

Family

ID=19762444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1002532A NL1002532C1 (en) 1996-03-05 1996-03-05 Coffee maker.

Country Status (3)

Country Link
DE (1) DE29704023U1 (en)
GB (1) GB2310794B (en)
NL (1) NL1002532C1 (en)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9610814D0 (en) * 1996-05-23 1996-07-31 D H Haden Plc Apparatus for making beverages
NL1006395C2 (en) * 1997-06-25 1998-12-29 Lou Beeren Ind Design Electric infusion preparation device.
DE19857165C2 (en) * 1998-12-11 2000-11-30 Braun Gmbh Device for optional coffee, tea, hot water or brewing water preparation
ES2167235B2 (en) * 2000-05-02 2006-04-16 Bsh Comercial Ufesa S.A. COOKING UTENSIL.
GB2362564A (en) * 2000-05-26 2001-11-28 Fusion Fsm Ltd Beverage making apparatus and disposable filter therefore.
DE10242634B3 (en) * 2002-09-13 2004-04-15 Efbe Elektrogeräte GmbH Device for preparing hot beverages
EP1609399A1 (en) * 2004-06-24 2005-12-28 Chen Qihui Apparatus for preparation of hot drinks
CN104080377B (en) * 2011-12-26 2017-03-08 阿塞里克股份有限公司 Hot drink draft machine
ES2555288T3 (en) * 2011-12-26 2015-12-30 Arçelik Anonim Sirketi Hot beverage preparation machine

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4128050A (en) * 1976-02-27 1978-12-05 Cory Food Services, Inc. Beverage brewer structure
DE8002412U1 (en) * 1980-01-31 1980-06-19 Jede-Automater Magnusson Ab, Mariestad (Schweden) EXTENSION DEVICE
US5404794A (en) * 1993-04-22 1995-04-11 Cafe 98 Industries Ltd. Coffee-making machine

Also Published As

Publication number Publication date
GB2310794B (en) 1999-09-22
GB9616974D0 (en) 1996-09-25
GB2310794A (en) 1997-09-10
DE29704023U1 (en) 1997-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6429409B1 (en) Table top cooking appliance
US6170389B1 (en) Convertible household electric cooking appliance
NL1002532C1 (en) Coffee maker.
CA2210583C (en) Cooking grill
US6192790B1 (en) Electric appliance for grilling or heating a flat slice of food
EP1648275B1 (en) Reversible cooking appliance
US3632982A (en) Combination electric griddle and cooktop
US3965808A (en) Internal bun toaster
US3963898A (en) Electric cooking appliance
US5895595A (en) Apparatus for making beverages
WO2011029146A1 (en) Sandwich press and grill apparatus
US6252204B1 (en) Safety device for electric cooking apparatus
EP0210106B1 (en) Cooking apparatus for edible products to be consumed with bread
US5415572A (en) Adaptor for electric cooking apparatus
US11559168B2 (en) Bread toaster accessory for melting cold solid spreads
KR200250028Y1 (en) A pot for cooking a noodle
FR2533299A1 (en) PORTABLE ELECTRIC OVEN STOVE FOR FRYING, BROILING AND HEATING FOOD
US20010025843A1 (en) Cooking appliances
FI56484C (en) GRILL
FR2740539A3 (en) RACLETTE OVEN
CN219680396U (en) Multifunctional boiling and roasting pot
NL1022362C2 (en) Combination of electrical appliances and trailing electric socket, e.g. for kitchen appliances, has socket and appliances connected in series
HUT73278A (en) Built in apparatus
JP2000210202A (en) Electric heating cooker
KR200240865Y1 (en) roaster

Legal Events

Date Code Title Description
VD2 Lapsed due to expiration of the term of protection

Effective date: 20020305