NL1006395C2 - Electric infusion preparation device. - Google Patents

Electric infusion preparation device. Download PDF

Info

Publication number
NL1006395C2
NL1006395C2 NL1006395A NL1006395A NL1006395C2 NL 1006395 C2 NL1006395 C2 NL 1006395C2 NL 1006395 A NL1006395 A NL 1006395A NL 1006395 A NL1006395 A NL 1006395A NL 1006395 C2 NL1006395 C2 NL 1006395C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
valve
water
preparation device
infusion preparation
water jug
Prior art date
Application number
NL1006395A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Lou Beeren
Original Assignee
Lou Beeren Ind Design
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lou Beeren Ind Design filed Critical Lou Beeren Ind Design
Priority to NL1006395A priority Critical patent/NL1006395C2/en
Priority to PCT/NL1998/000364 priority patent/WO1998058577A1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1006395C2 publication Critical patent/NL1006395C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
  • A47J31/00Apparatus for making beverages
  • A47J31/10Coffee-making apparatus, in which the brewing vessel, i.e. water heating container, is placed above or in the upper part of the beverage containers i.e. brewing vessel; Drip coffee-makers with the water heating container in a higher position than the brewing vessel
  • A47J31/106Coffee-making apparatus, in which the brewing vessel, i.e. water heating container, is placed above or in the upper part of the beverage containers i.e. brewing vessel; Drip coffee-makers with the water heating container in a higher position than the brewing vessel with a valve at the water heating container outlet
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
  • A47J27/00Cooking-vessels
  • A47J27/21Water-boiling vessels, e.g. kettles
  • A47J27/21008Water-boiling vessels, e.g. kettles electrically heated
  • A47J27/2105Water-boiling vessels, e.g. kettles electrically heated of the cordless type, i.e. whereby the water vessel can be plugged into an electrically-powered base element

Description

NL 43.274-PW/mvNL 43.274-PW / pl

Elektrisch infusiebereidingsapparaatElectric infusion preparation device

De uitvinding betreft een elektrisch infusiebereidingsapparaat volgens het inleidende gedeelte van conclusie 1.The invention relates to an electric infusion preparation device according to the introductory part of claim 1.

Elektrische infusieberijdingsapparaten, met name koffiezetapparaten, worden op grote schaal in huishoudens, kanto-5 ren, etcetera, toegepast in velerlei uitvoeringen en soorten. Elektrische koffiezetapparaten van de in de aanhef vermelde soort waarbij het waterreservoir is opgesteld boven het koffiefilter worden bijvoorbeeld onder het merk Philips™ op de markt gebracht met het typenummer HD 5560A en HD 5400. Het 10 voordeel van koffiezetapparaten van deze soort is onder andere dat het verwarmde water rechtstreeks onder invloed van de zwaartekracht uit het reservoir en in het koffiefilter kan stromen, zodat geen speciale voorzieningen nodig zijn voor transport van verwarmd water.Electric infusion driving devices, especially coffee makers, are widely used in households, offices, etc. in many designs and types. Electric coffee makers of the type mentioned in the preamble in which the water reservoir is arranged above the coffee filter are for instance marketed under the brand Philips ™ with the type numbers HD 5560A and HD 5400. The advantage of coffee makers of this type is, among other things, that it heated water can flow directly under the influence of gravity from the reservoir and into the coffee filter, so that no special provisions are required for the transport of heated water.

15 Een nadeel van infusiebereidingsapparaten van de in de aanhef vermelde soort en ook van de meeste andere bekende elektrische infusiebereidingsapparaten is dat voor het vullen van het waterreservoir ofwel het gehele apparaat onder een kraan moet worden gebracht om dan te worden gevuld door openen 20 van de kraan ofwel op afstand van de kraan moet worden gevuld door eerst een houder zoals bijvoorbeeld een waterketel met water te vullen bij de kraan en vervolgens het water uit de houder over te gieten in het reservoir van het elektrische infusiebereidingsapparaat. De eerste oplossing is ongewenst om-25 dat bij het vullen onder de kraan gemakkelijk water bij elektrische delen van het apparaat kan geraken hetgeen uit veiligheidsoverwegingen ongewenst is. De andere oplossing vergt extra tijd en moeite terwijl bovendien een geschikte houder voor het overbrengen van het water van de kraan naar het apparaat 30 beschikbaar moet zijn.A drawback of infusion preparation devices of the type mentioned in the preamble and also of most other known electric infusion preparation devices is that in order to fill the water reservoir, either the entire device must be placed under a tap and then filled by opening the tap. or be filled remotely from the tap by first filling a container such as, for example, a teakettle with water at the tap and then pouring the water from the container into the reservoir of the electric infusion preparation device. The first solution is undesirable because when filling under the tap water can easily reach electrical parts of the device, which is undesirable for safety reasons. The other solution requires additional time and effort, while in addition a suitable container for transferring the water from the tap to the device 30 must be available.

De uitvinding beoogt een elektrisch infusiebereidingsapparaat van de in de aanhef vermelde soort waarbij deze nadelen niet optreden en bezit de combinatie van kenmerken vermeld in conclusie 1.The invention contemplates an electric infusion preparation apparatus of the type mentioned in the preamble, in which these drawbacks do not occur and has the combination of features stated in claim 1.

35 Bij het infusiebereidingsapparaat volgens de uitvin ding kan het gehele waterreservoir van het apparaat worden af- 1006395 ' 2 genomen, worden gevuld onder de kraan en vervolgens weer op het infusiebereidingsapparaat worden teruggeplaatst. Het zal duidelijk dat door deze opbouw van het infusiebereidingsapparaat volgens de uitvinding de nadelen van de bekende apparaten 5 worden vermeden. Voor het makkelijk manipuleren van het waterreservoir bezit het infusiebereidingsapparaat volgens de uitvinding bovendien bij voorkeur het kenmerk van conclusie 2. Door de aanwezigheid van een handvat en een uitschenkdeel en door een geschikte vormgeving heeft op deze wijze het waterre-10 servoir van het infusiebereidingsapparaat volgens de uitvinding de vorm gekregen van een los van het infusiebereidingsapparaat bruikbare waterkan. Een bijkomend voordeel van de uitvinding is, dat de waterkan ook voor andere doeleinden is te gebruiken, zoals bij wijze van maatbeker of als karaf, etcete-15 ra.In the infusion preparation device according to the invention, the entire water reservoir can be taken from the device, filled under the tap and then put back on the infusion preparation device. It will be clear that by this construction of the infusion preparation device according to the invention the drawbacks of the known devices 5 are avoided. In addition, the infusion preparation device according to the invention preferably has the feature of claim 2 for easy manipulation of the water reservoir. Due to the presence of a handle and a pouring part and due to a suitable design, the water reservoir of the infusion preparation device has according to the invention has taken the form of a water jug usable separately from the infusion preparation device. An additional advantage of the invention is that the water jug can also be used for other purposes, such as by way of a measuring cup or as a carafe, etcetera.

Zeer belangrijk is een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding die de verdere kenmerken bezit vermeld in conclusie 3. Door deze uitvoering bezit de waterkan in hoofdzaak de eigenschappen die op zich bekend zijn van elektrische wa-20 terkokers van het soort dat van een plateau kan worden afgenomen met verbreking van een aantal elektrische contacten. Hierdoor bezit het infusiebereidingsapparaat volgens de uitvinding in hoofdzaak dezelfde functionaliteit als dergelijke bekende waterkokers naast de reeds aanwezige functionaliteit van een 25 elektrisch infusiebereidingsapparaat. Door deze uitvoeringsvorm van de uitvinding wordt aldus een geheel nieuw soort infusiebereidingsapparaat geschapen dat behalve als infusiebereidingsapparaat tevens dienst kan doen als elektrische waterkoker, waarbij de waterkan na het op temperatuur brengen van 30 de watervulling onafhankelijk van het infusiebereidingsapparaat kan worden gebruikt voor geheel andere doeleinden dan het bereiden van een infusie, bijvoorbeeld voor het maken van soep, bouillon, etcetera.Very important is a preferred embodiment of the invention which has the further features stated in claim 3. By this embodiment, the water jug substantially has the properties known per se of electric water boilers of the type which can be removed from a plateau with disconnection of a number of electrical contacts. As a result, the infusion preparation device according to the invention has substantially the same functionality as such known kettles in addition to the already present functionality of an electric infusion preparation device. This embodiment of the invention thus creates a completely new type of infusion preparation device which, in addition to being an infusion preparation device, can also serve as an electric kettle, wherein the water jug can be used independently of the infusion preparation device after the water filling has been brought to temperature. preparing an infusion, for example for making soup, stock, etcetera.

Een uitvoeringsvorm van de uitvinding kan worden ge-35 kenmerkt door het kenmerk van conclusie 4. Bij deze uitvoeringsvorm wordt het kleplichaam van de bij infusiebereidings-apparaten van de in de aanhef vermelde soort op zich aanwezige klep door een gebruiker naar believen geblokkeerd. In de geblokkeerde situatie wordt bij afnemen van de waterkan met ver- 1006395 l 3 warmd water vermeden dat warm water door de doorstroomopening in de klepzitting wegstroomt.An embodiment of the invention can be characterized by the feature of claim 4. In this embodiment, the valve body of the valve per se present in infusion preparation devices of the type mentioned in the preamble is freely selected by a user. In the blocked situation, when the water jug is removed with warm water 1006395 l 3, hot water is prevented from flowing out through the flow opening in the valve seat.

Een belangrijke volgende uitvoeringsvorm van de uitvinding wordt gekenmerkt door de kenmerken van conclusie 5.An important subsequent embodiment of the invention is characterized by the features of claim 5.

5 Bij deze uitvoeringsvorm is een automatische klep in de waterkan aanwezig waardoor bij het bereiken van een bepaalde temperatuur van het water, bijvoorbeeld 100°C, de klep in de bodem van de waterkan automatisch wordt geopend. Bij niet geblokkeerde klep bezit aldus in de situatie waarin de waterkan zich 10 op het infusiebereidingsapparaat bevindt, het infusiebereidingsapparaat dezelfde functionaliteit als de reeds uit de stand van de techniek bekende in de aanhef vermelde elektrische infusiebereidingsapparaten, waarbij eveneens bij het bereiken Van de kooktemperatuur van het water de klep automa-15 tisch wordt geopend zodat het infusiebereidingsapparaat automatisch aanvangt met het zetten van bijvoorbeeld koffie.In this embodiment, an automatic valve is present in the water jug, whereby the valve in the bottom of the water jug is automatically opened when a certain temperature of the water, for example 100 ° C, is reached. When the valve is not blocked, therefore, in the situation where the water jug is located on the infusion preparation device, the infusion preparation device has the same functionality as the electric infusion preparation devices already known from the prior art, also when the boiling temperature of the infusion preparation is reached. water the valve is opened automatically so that the infusion preparation device automatically starts brewing coffee, for example.

Bij voorkeur wordt een volgende uitvoeringsvorm van de uitvinding toegepast met de kenmerken van conclusie 6. Het voordeel van deze uitvoeringsvorm is dat de thermisch bestuur-20 de klep volledig ongemoeid kan worden gelaten en dus op normale wijze zijn functie kan vervullen terwijl daarnaast een verdere klep aanwezig is die uitsluitend dient om de waterkan, nadat de watervulling de kooktemperatuur heeft bereikt, van het infusiebereidingsapparaat te kunnen afnemen zonder dat 25 heet water uit de doorstroomopening aanwezig in de bodem wegstroomt. Bij voorkeur wordt een verdere uitvoeringsvorm hierbij toegepast met het kenmerk van conclusie 7. Bij deze uitvoeringsvorm is de blokkeerbare klep het makkelijkste bereikbaar waardoor vele mogelijkheden aanwezig zijn voor construc-30 tieve uitvoeringen van de blokkeermiddelen.Preferably, a further embodiment of the invention is used with the features of claim 6. The advantage of this embodiment is that the thermal control valve can be left completely undisturbed and thus perform its function in a normal manner, while in addition a further valve is present which serves only to be able to remove the water jug from the infusion preparation device after the water filling has reached the boiling temperature, without hot water flowing out of the flow opening present in the bottom. Preferably, a further embodiment is applied herewith, characterized in claim 7. In this embodiment, the blockable valve is most easily accessible, as a result of which there are many possibilities for constructive embodiments of the blocking means.

Bijvoorbeeld kan een uitvoeringsvorm worden toegepast volgens conclusie 8. Bij deze uitvoeringsvorm worden eenvoudige mechanische klepblokkeringsmiddelen toegepast die met de hand kunnen worden bediend. Uitvoeringen van dergelijke hand-35 bediende blokkeermiddelen worden omschreven in de conclusies 9 en 10.For example, an embodiment can be used according to claim 8. In this embodiment, simple mechanical valve blocking means are used which can be operated by hand. Embodiments of such hand-operated blocking means are defined in claims 9 and 10.

De uitvinding zal nu uitsluitend bij wijze van niet-limitatief voorbeeld worden toegelicht aan de hand van de tekening die enkele uitvoeringsvoorbeelden toont van een infu- *00639 5 4 siebereidingsapparaat volgens de uitvinding in de vorm van een koffietzetapparaat en waarin: figuur 1 een perspectivisch aanzicht is van een koffiezetapparaat volgens de uitvinding volgens een eerste uit-5 voeringsvorm, figuur 2 het perspectivische aanzicht van figuur 1 nogmaals toont nu evenwel met de elektrische waterkan afgenomen van de bovenkant van het koffiezetapparaat, figuur 3 een perspectivisch explosieaanzicht toont 10 van het bovenste deel van het koffiezetapparaat volgens de figuren 1 en 2, figuur 4 een dwarsdoorsnede is van het bovenste deel van het koffiezetapparaat getoond in figuur 1, figuur 5 een gedeelte weergeeft van figuur 4 op ver-15 grote schaal, figuur 6 een soortgelijk perspectivisch aanzicht is als in figuur 2 van een koffiezetapparaat volgens een andere uitvoeringsvorm van de uitvinding, figuur 7 een vergroot perspectivisch aanzicht toont 20 van de elektrische waterkan behorende tot het koffiezetapparaat van figuur 5 en figuur 8 een gedeeltelijk perspectivisch explosieaanzicht toont van de elektrische waterkan van figuur 6.The invention will now be explained, by way of non-limitative example only, with reference to the drawing, which shows some embodiments of an infusion preparation device according to the invention in the form of a coffee maker and in which: figure 1 shows a perspective view of a coffee maker according to the invention according to a first embodiment, figure 2 again shows the perspective view of figure 1 but now with the electric water jug removed from the top of the coffee maker, figure 3 shows a perspective exploded view of the upper part of the coffee maker according to figures 1 and 2, figure 4 is a cross-section of the upper part of the coffee maker shown in figure 1, figure 5 shows a part of figure 4 on an enlarged scale, figure 6 is a similar perspective view as in Figure 2 of a coffee maker according to another embodiment of the out Invention, Figure 7 shows an enlarged perspective view of the electric water jug belonging to the coffee maker of Figure 5 and Figure 8 shows a partial exploded perspective view of the electric water jug of Figure 6.

De figuren zijn op willekeurige en niet altijd gelij-25 ke schaal getekend. Gelijke verwijzingscijfers in de verschillende figuren hebben betrekking op gelijke onderdelen.The figures are drawn on an arbitrary and not always equal scale. Like reference numbers in the different figures refer to like parts.

Figuren 1-5 tonen een elektrisch koffiezetapparaat volgens een eerste uitvoeringsvorm, algemeen aangegeven met het verwijzingscijfer lj_ omvattende een waterreservoir 2 voor 30 het opnemen van een gewenste watervulling 64 en voorzien van een bodem 3, zie figuur 3. Zoals vooral in figuur 4 goed valt te zien omvat het waterreservoir 2 een algemeen cilindrische glazen wand 4, een aan de bovenzijde daarop geplaatste bovenrand 5 uit kunststof, een verzwenkbaar of afneembaar deksel 6 35 dat de bovenkant van het reservoir afdekt, een overgangsdeel 7 uit metaal, bijvoorbeeld gietaluminium tussen de glazen wand 4 en de bodem 3, alsmede uit siliconenrubber vervaardigde afdicht element en 8 en 9 respectievelijk tussen het overgangsdeel 7 en de glazen wand 4 en tussen het overgangsdeel 7 en de bo- 1006395 1 5 dem 3. Ook de bodem 3 bestaat uit een goed warmte geleidend metaal zoals bijvoorbeeld gietaluminium.Figures 1-5 show an electric coffee maker according to a first embodiment, generally indicated with the reference numeral 11, comprising a water reservoir 2 for receiving a desired water filling 64 and provided with a bottom 3, see figure 3. As is particularly good in figure 4 to be seen, the water reservoir 2 comprises a generally cylindrical glass wall 4, a top edge 5 of plastic placed on top, a pivotable or removable cover 6 35 covering the top of the reservoir, a transition part 7 of metal, for example cast aluminum between the glasses wall 4 and the bottom 3, as well as sealing element made of silicone rubber and 8 and 9 respectively between the transition part 7 and the glass wall 4 and between the transition part 7 and the bottom 10010095 1 5 dem 3. The bottom 3 also consists of a good heat-conducting metal such as cast aluminum, for example.

Een in hoofdzaak ringvormig elektrisch verwarmingselement 10 is op op zich bekende wijze in een in hoofdzaak 5 ringvormige groef 11, aanwezig aan de onderzijde van de bodem 3, geperst. De bodem, het in hoofdzaak ringvormige verwarmingselement en een aantal nog later te beschrijven overige delen van het waterreservoir zijn van een op zich bekende gebruikelijke uitvoering en zullen daarom kortheidshalve niet 10 uitvoerig worden beschreven. Zoals bekend uit de stand van de techniek dient het elektrische verwarmingselement 10 voor het elektrisch verwarmen van een in het waterreservoir aanwezige watervulling 64.A substantially annular electric heating element 10 is pressed in a manner known per se into a substantially annular groove 11 present on the underside of the bottom 3. The bottom, the substantially annular heating element and a number of other parts of the water reservoir to be described later are of a conventional embodiment known per se and will therefore not be described in detail for the sake of brevity. As known from the prior art, the electric heating element 10 serves for electrically heating a water filling 64 present in the water reservoir.

Het elektrisch verwarmingselement 10 is verbonden met 15 een elektrisch circuit voor het toevoeren van elektrische stroom. Dit elektrische circuit is van geheel conventionele aard. In de figuren 1 tot en met 3 zijn slechts enkele delen van het circuit te zien zoals een elektrische stroomdraad 12 die is aangesloten op het elektrische verwarmingselement 10, 20 een toevoerkabel 13 alsmede, zie de figuren 1 en 2, een tweetal bedieningsknoppen 14 en 15 en een indicatorlampje 16.The electric heating element 10 is connected to an electric circuit for supplying electric current. This electrical circuit is of a completely conventional nature. Figures 1 to 3 show only a few parts of the circuit, such as an electric power wire 12, which is connected to the electric heating element 10, 20, a supply cable 13, and, see Figures 1 and 2, two control buttons 14 and 15. and an indicator light 16.

Onder het waterreservoir 2 bevindt zich een koffie-filter-eenheid 17. Deze eenheid bestaat uit een uit kunststof vervaardigde mantel 18, een daarin uitneembaar geplaatste fil-25 terhouder 19 uit kunststof die dient voor het daarin aanbrengen van een papieren koffiefilter, alsmede een klep aan de onderzijde bestaande uit een kleplichaam 20, een doorstroomopening 21, een klepzitting 22 en een terugstelveer 23. De kof-fiefilter-eenheid is geheel van conventionele soort en zal 30 daarom niet verder in detail worden besproken.Under the water reservoir 2 there is a coffee filter unit 17. This unit consists of a jacket 18 made of plastic material, a filter holder 19 made of plastic which is removably placed therein and which serves to insert a paper coffee filter therein, as well as a valve at the bottom consisting of a valve body 20, a flow-through opening 21, a valve seat 22 and a return spring 23. The coffee filter unit is entirely of conventional type and will therefore not be discussed in further detail.

Onder de koffiefilter-eenheid 17 kan op bekende wijze een koffiekan 24 worden geplaatst. De koffiekan 24 omvat op bekende wijze een verzwenkbaar of wegneembaar deksel 25, een glazen wand 26 en een handvat 27. Het deksel 25 is bijvoor-35 beeld vervaardigd uit kunststof en voorzien van een één geheel daarmee vormende klepsteun 28 welke in de in de figuren 1 tot en met 3 getoonde situatie het kleplichaam 20 van de filter-eenheid naar boven duwt zodat de doorstroomopening 21 gefiltreerde koffie kan doorlaten naar de koffiekan. De koffieA coffee pot 24 can be placed under the coffee filter unit 17 in a known manner. The coffee pot 24 comprises, in a known manner, a pivotable or removable cover 25, a glass wall 26 and a handle 27. The cover 25 is, for instance, made of plastic and provided with a valve support 28 which forms an integral part thereof and which is shown in the figures shown in the figures. 1 to 3, the valve body 20 of the filter unit pushes upwards so that the through-flow opening 21 can pass filtered coffee to the coffee pot. The coffee

1006395 I1006395 I.

6 stroomt via openingen 29 aanwezig onder de klepduwer 28 in de koffiekan.6 flows through openings 29 present under the valve pusher 28 into the coffee pot.

De koffiekan 26 kan op gebruikelijke wijze geplaatst worden op een basis 30 van het koffiezetapparaat waarin zich 5 op gebruikelijke wijze een elektrische warmhoudplaat bevindt voor het warm houden van de vers gezette koffie.The coffee pot 26 can be placed in the usual manner on a base 30 of the coffee maker, in which there is conventionally an electric hot plate for keeping the freshly brewed coffee warm.

Voor het toevoeren van heet, in hoofdzaak kokend, water vanuit het waterreservoir 10 naar de bovenzijde van de koffiefilter-eenheid 17 is in de bodem 3 van het waterreser-10 voir 2 een tussen een gesloten stand en een geopende stand verplaatsbare klep aanwezig, algemeen aangegeven met het ver-wijzingscijfer 31 en met een schijfvormig kleplichaam 32 binnen een klephuis bestaande uit een onderste deel 33 en een daarin geperst bovenste deel 34. Het schijfvormige kleplichaam 15 32 bestaat uit bimetaal. Figuur 4 toont de klep 31 in de ge sloten stand. Het kleplichaam 32 heeft een gewelfde vorm en drukt veerkrachtig aan de bovenzijde tegen een centraal deel van de onderkant van het bovenste deel 34 van het klephuis.For supplying hot, substantially boiling, water from the water reservoir 10 to the top of the coffee filter unit 17, a valve movable between a closed position and an open position is present in the bottom 3 of the water reservoir 10 indicated by reference numeral 31 and with a disc-shaped valve body 32 within a valve housing consisting of a lower part 33 and an upper part 34 pressed therein. The disc-shaped valve body 32 consists of bimetal. Figure 4 shows the valve 31 in the closed position. The valve body 32 has a curved shape and resiliently presses against a central portion of the bottom of the upper portion 34 of the valve body at the top.

Aan de omtrek rust het kleplichaam veerkrachtig op een ring-20 vormige klepzitting 35 aanwezig in het onderste deel 33 van het klephuis. Verwarmd water kan bij geopende klep door een aantal bovenste doorstroomopeningen 36 aanwezig in het bovenste deel 34 van het klephuis stromen en vervolgens door een centrale zich vernauwende doorstroomopening 37 aanwezig in de 25 klepzitting 35 in het onderste deel 33 van het klephuis. De doorstroomopening 37 wordt door het kleplichaam 32 in de gesloten stand afgesloten en in de geopende stand vrijgegeven voor het doorlaten van water naar de koffiefilter-eenheid.At its periphery, the valve body rests resiliently on an annular 20 valve seat 35 contained in the lower portion 33 of the valve body. When the valve is open, heated water can flow through a number of upper flow openings 36 present in the upper part 34 of the valve housing and then through a central narrowing flow opening 37 present in the valve seat 35 in the lower part 33 of the valve housing. The flow-through opening 37 is closed by the valve body 32 in the closed position and released in the open position for passage of water to the coffee filter unit.

Aan de onderzijde rust het klephuisdeel 33 in een af-30 sluitdeel 38, bijvoorbeeld uit kunststof of metaal, dat aanwezig is ter afsluiting van de onderzijde van de delen behorende tot het waterreservoir 2. Centraal in het afsluitdeel bevindt zich een opvangkamer 39 voor het uit de doorstroomopening 37 stromende hete water. In de bodem van de opvangkamer is een 35 aantal uitstroomopeningen 40 aanwezig waarvan er in figuur 4 één is getoond voor het doorlaten en verdelen van het hete water naar de koffiefilter-eenheid 17.At the bottom, the valve housing part 33 rests in a closing part 38, for instance of plastic or metal, which is present to close off the bottom of the parts belonging to the water reservoir 2. Centrally in the closing part there is a collecting chamber 39 for the hot water flowing through the orifice opening 37. In the bottom of the collection chamber there are a number of outflow openings 40, one of which is shown in figure 4 for the passage and distribution of the hot water to the coffee filter unit 17.

Tot zover is het koffiezetapparaat in hoofdzaak geheel gelijk aan de tevoren reeds genoemde bekende koffiezetap-40 paraten. Voor verdere details omtrent bijvoorbeeld het elek- J 00 6395 7 trische circuit dat is aangesloten op het verwarmingselement 10 of omtrent de klep 31 wordt naar deze bekende apparaten en andere soortgelijke apparaten verwezen.Thus far, the coffee maker is substantially entirely identical to the aforementioned known coffee-making machines. For further details regarding, for example, the electrical circuit connected to the heating element 10 or the valve 31, reference is made to these known devices and other similar devices.

Volgens de uitvinding is het waterreservoir 2 als een 5 aparte eenheid vanaf de bovenzijde van het koffiezetapparaat 1 afneembaar en daarop weer opzetbaar. Zie figuur 2 waarin het waterreservoir 2 wordt getoond als van het koffiezetapparaat afgenomen aparte eenheid. Het koffiezetapparaat is hiertoe in de getekende uitvoeringsvorm voorzien van een in hoofdzaak ci-10 lindrische opzetring 41 waarin de onderkant van het waterreservoir 2 kan worden geplaatst. Het waterreservoir is hiertoe voorzien van een in hoofdzaak cilindrisch manteldeel 42 met een buitenste deel 42A en een langer binnenste deel 42B van kleinere diameter. Het deel 42A heeft in hoofdzaak dezelfde 15 diameter als de opzetring 41 en het binnenste manteldeel 42B bezit een kleinere diameter zodanig dat deze met enige speling past binnen de opzetring 41. Het manteldeel 42 werkt samen met de uit siliconenrubber vervaardigde afdichting 8, bezit ruwweg dezelfde diameter als en sluit direct aan op de glazen wand 4 20 van het waterreservoir en omhult het metalen overgangsdeel 7 en de bodem 3 van de waterkan met de zich daarin en daarop bevindende delen. Het afsluitdeel 38 sluit aan de onderzijde het binnenste manteldeel 42B af en vormt aldus vanaf de buitenzijde gezien de afsluiting aan de onderzijde van het afneembare 25 waterreservoir 2. Om het afnemen en opzetten van het waterreservoir te vergemakkelijken is dit voorzien van een handvat 43. Verder is een uitschenkdeel 44 aanwezig dat in de getekende uitvoeringsvorm bestaat uit een als schenkdeel gevormd gedeelte van de bovenrand 5 van het waterreservoir. Op deze wij-30 ze bezit het waterreservoir 2 de algemene vorm van een waterkan, zie hiervoor vooral figuur 2. De waterkan kan in zijn geheel met behulp van het handvat 43 van het koffiezetapparaat worden afgenomen om, na openzwenken of verwijderen van het deksel 6 onder een kraan te worden gevuld. Daarna wordt de wa-35 terkan weer op het koffiezetapparaat geplaatst. Na verwarming van het water in de waterkan 2 kan deze weer van het koffiezetapparaat worden afgenomen en kan het warme water voor willekeurige gewenste doeleinden worden aangewend. Het koffiezetapparaat volgens de uitvinding bezit aldus op uiterst voorde-40 lige wijze een dubbele functie namelijk in de eerste plaatsAccording to the invention, the water reservoir 2 can be removed as a separate unit from the top of the coffee maker 1 and can be mounted thereon again. See figure 2 in which the water reservoir 2 is shown as a separate unit removed from the coffee maker. For this purpose, the coffee maker is provided in the drawn embodiment with a substantially cylindrical mounting ring 41 in which the bottom of the water reservoir 2 can be placed. To this end, the water reservoir is provided with a substantially cylindrical jacket part 42 with an outer part 42A and a longer inner part 42B of smaller diameter. The part 42A has substantially the same diameter as the mounting ring 41 and the inner jacket part 42B has a smaller diameter such that it fits within the mounting ring 41 with some play. The jacket part 42 cooperates with the seal 8 made of silicone rubber, has roughly the same diameter as and connects directly to the glass wall 4 of the water reservoir and encloses the metal transition part 7 and the bottom 3 of the water jug with the parts therein and thereon. The closing part 38 closes off the inner casing part 42B at the bottom side, and thus forms the closure seen from the outside at the bottom side of the removable water reservoir 2. To facilitate the removal and setting up of the water reservoir, this is provided with a handle 43. Furthermore there is provided a pouring part 44, which in the drawn embodiment consists of a part of the top edge 5 of the water reservoir which is formed as a pouring part. In this way, the water reservoir 2 has the general shape of a water jug, see above especially figure 2. The water jug can be removed in its entirety by means of the handle 43 of the coffee maker, after pivoting or removing the lid 6 to be filled under a tap. The water can then be placed back on the coffee maker. After heating the water in the water jug 2, it can again be removed from the coffee maker and the hot water can be used for any desired purpose. The coffee maker according to the invention thus has a dual function in an extremely advantageous manner, namely in the first place

1006395 I1006395 I.

8 als koffiezetapparaat en in de tweede plaats als elektrische waterkoker. Anders dan de bekende koffiezetapparaten bezit het koffiezetapparaat volgens de uitvinding dus twee verwijderbare kannen, namelijk de koffiekan 26 aan de onderzijde van de kof-5 fiefiltereenheid 17 en de waterkoker 2 aan de bovenzijde van de koffiefiltereenheid 17. Van belang is hierbij dat de afmetingen van het koffiezetapparaat in zijn geheel niet groter behoeven te zijn dan van een tot nu toe gebruikelijk koffiezetapparaat, terwijl toch de voordelige dubbele functionali-10 teit aanwezig is.8 as a coffee maker and secondly as an electric kettle. Contrary to the known coffee makers, the coffee maker according to the invention therefore has two removable jugs, namely the coffee jug 26 at the bottom of the coffee filter unit 17 and the kettle 2 at the top of the coffee filter unit 17. It is important here that the dimensions of the coffee maker as a whole need not be larger than that of a hitherto conventional coffee maker, while the advantageous double functionality is nevertheless present.

Om volledig vrij te zijn bij het gebruik van de waterkan onafhankelijk van het overige deel van het koffiezetapparaat is de uitvoeringsvorm volgens de tekening van belang waarbij de waterkan 2 en het overige deel van het koffiezetap-15 paraat zijn voorzien van met elkaar samenwerkende elektrische contactdelen in het genoemde elektrische circuit 12-16 die bij het afnemen van de waterkan van elkaar worden gescheiden waardoor het elektrische circuit wordt onderbroken en bij het opzetten van de waterkan weer met elkaar in contact worden ge-20 bracht, waardoor het circuit weer wordt hersteld. Een en ander kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op een manier zoals deze in de stand van de techniek bekend is bij van een voetstuk verwijderbare elektrische waterkokers. Figuur 4 toont bijvoorbeeld dat de stroomdraad 12 die loopt 25 naar het verwarmingselement 10 kan zijn verbonden met een onder het handvat 43 naar buiten stekende pen 45 die contact maakt met een verende contactlip 46 die is verbonden met een van de aders 47 van de kabel 13. Ten behoeve van de stroomaan-sluiting van de waterkan kunnen een drietal van dergelijke 30 pennen 45 naast elkaar zijn aangebracht die samenwerken me evenzovele verende contactdelen 46. Bij het afnemen van de waterkan worden de contactdelen 45 gescheiden van de contactdelen 46 en bij het opzetten van de waterkan worden deze weer met elkaar in contact gebracht. Figuur 2 toont een veiliger 35 oplossing waarbij een drietal openingen 48 in de bovenzijde van de opzetring 41 aanwezig is waaronder zich verende contactdelen bevinden die bij het opzetten van de waterkan 2 kunnen samenwerken met (niet getoonde) aan de onderzijde van het handvat 43 aanwezige axiaal gerichte pennen die door de ope-40 ningen 48 worden gestoken.In order to be completely free when using the water jug independent of the other part of the coffee maker, the embodiment according to the drawing is important in which the water jug 2 and the remaining part of the coffee maker are provided with mutually co-operating electrical contact parts in said electrical circuit 12-16, which are separated from each other when the water jug is taken off, so that the electric circuit is interrupted and, when the water jug is set up, are brought back into contact with each other, whereby the circuit is restored again. All this can be carried out in various ways, for instance in a manner such as is known in the prior art with electric water boilers that can be removed from a pedestal. For example, Figure 4 shows that the lead wire 12 running 25 to the heating element 10 may be connected to a pin 45 protruding below the handle 43 which contacts a resilient contact lip 46 connected to one of the cores 47 of the cable 13 For the purpose of the power connection of the water jug, three such pins 45 can be arranged side by side which cooperate with as many resilient contact parts 46. When the water jug is removed, the contact parts 45 are separated from the contact parts 46 and when set up of the water jug, these are brought back into contact with each other. Figure 2 shows a safer solution in which three openings 48 are present in the top of the mounting ring 41, under which resilient contact parts are located which, when mounting the water jug 2, can cooperate with the axial (not shown) present at the bottom of the handle 43 pointed pins which are inserted through the openings 40.

1006395 I1006395 I.

99

Met betrekking tot de algemene opbouw van het koffiezetapparaat wordt nog vermeld dat het onderste gedeelte bestaat uit een basis 30 en een daarmede verbonden verticale console 49 waarin de bedieningsknoppen 14 en 15 en het indica-5 tielampje 16 zijn ondergebracht. In de console is een metalen pijp 50 bevestigd, zie figuur 4, die zich naar boven toe uitstrekt en waardoorheen de stroomkabel 13 en eventuele verdere elektrische leidingen worden geleid. De filterhouder 17 is met behulp van een huls 51 om de pijp 50 beperkt zwenkbaar om het 10 verwijderen van de filterhouder 19 en het zich daarin eventueel bevindende filter inclusief eventuele koffie te kunnen verwijderen en om de filterhouder of een filter en koffie aan te brengen. De opzetring 41 is voorzien van een huls 52 met aan de bovenzijde een uitstekend deel 53 voor het insteken van 15 stroompennen behorende tot de contactdelen van de elektrische waterkoker. De huls 52 is vast met de pijp 50 verbonden. Het apparaat is modulair opgebouwd. Dit maakt het mogelijk om apparaten van practisch dezelfde constructie desgewenst uit te voeren met een andere filterhouder, bijvoorbeeld voor een in 20 sommige landen meer gebruikelijk vlakfilter. Bij gebruik van het apparaat voor het zetten van thee kan de filterhouder 19 desgewenst worden vervangen door een meer eenvoudig trechtervormig onderdeel, waarbij in de kan 24, of desgewenst een vervangende theekan, een gebruikelijk filterzakje met thee worden 25 aangebracht. Desgewenst kan het apparaat geheel worden aangepast voor het gebruik als theezetter. De koffiefilter-eenheid 17 kan dan worden vervangen door een andere specifiek geschikte eenheid en de koffiekan door een speciale theekan.With regard to the general construction of the coffee maker, it is also mentioned that the lower part consists of a base 30 and a vertical console 49 connected thereto, in which the operating buttons 14 and 15 and the indicator lamp 16 are accommodated. A metal pipe 50 is mounted in the console, see figure 4, which extends upwards and through which the power cable 13 and any further electrical lines are passed. The filter holder 17 can be pivoted to a limited extent by means of a sleeve 51 around the pipe 50 in order to be able to remove the filter holder 19 and any filter therein, including any coffee, and to apply the filter holder or a filter and coffee. The mounting ring 41 is provided with a sleeve 52 with at the top a protruding part 53 for inserting power pins belonging to the contact parts of the electric kettle. The sleeve 52 is fixedly connected to the pipe 50. The device has a modular design. This makes it possible to design devices of practically the same construction, if desired, with a different filter holder, for instance for a flat filter which is more common in some countries. When using the tea brewing apparatus, the filter holder 19 can be replaced, if desired, by a more simple funnel-shaped part, wherein a conventional filter bag with tea is placed in the jug 24, or, if desired, a replacement tea pot. If desired, the device can be completely adapted for use as a tea maker. The coffee filter unit 17 can then be replaced by another specifically suitable unit and the coffee pot by a special tea pot.

Op zich zijn ook de bekende koffiezetapparaten ge-30 schikt voor het bereiden van andere infusies zoals thee. Het is evenwel belangrijk te begrijpen dat het apparaat volgens de uitvinding een verhoogde geschiktheid bezit. In veel gebieden wordt aan het drinkwater chloor toegevoegd in het belang van de steriliteit van het drinkwater. Voor het zetten van bij-35 voorbeeld thee is het van belang om het water gedurende enige minuten door te laten koken ter verwijdering van het chloor dat de smaak van de gezette thee ongunstig beïnvloedt. Bij het apparaat volgens de uitvinding kan voorkomen worden dat de klep 31 opent bij het bereiken van de kooktemperatuur van het 40 water of kan, zoals beschreven, een extra klep worden toege- 1006395 | 10 past om dit desgewenst te voorkomen. Nadat het water enige minuten heeft gekookt kan handmatig of automatisch de klep worden geopend en ook handmatig of automatisch het verwarmingselement 10 worden uitgeschakeld.The known coffee makers are also suitable per se for preparing other infusions such as tea. However, it is important to understand that the device according to the invention has an increased suitability. In many areas, chlorine is added to drinking water for the sake of sterility of drinking water. For example, for brewing tea, it is important to boil the water for a few minutes to remove the chlorine which adversely affects the taste of the brewed tea. In the apparatus according to the invention, the valve 31 can be prevented from opening when the boiling temperature of the water is reached or, as described, an additional valve can be added 1006395 | 10 to prevent this if desired. After the water has boiled for a few minutes, the valve can be opened manually or automatically and the heating element 10 can also be switched off manually or automatically.

5 Bij gebruik als koffiezetapparaat wordt de waterkan 2 van de bovenzijde van het koffiezetapparaat afgenomen en bijvoorbeeld onder de kraan met koud water gevuld. De klep 31 blijft door het bimetalen klepelement 32 gesloten zodat geen koud water uit de bodem van de waterkan stroomt. De waterkan 10 wordt daarna met de watervulling teruggezet op de bovenkant van het overige deel van de koffiezetter waarbij het elektrische circuit wordt gesloten. Het verwarmingselement 10 kan dus worden ingeschakeld. Na het bereiken van de vereiste temperatuur, bijvoorbeeld de kooktemperatuur van het water, opent de 15 klep 31 zich door omklappen van het bimetalen klepelement 32 zodat het water door de doorstroomopeningen 36 en 37 van de klep onder invloed van de zwaartekracht uit de waterkan naar de koffiefilter-eenheid 17 kan stromen. Additionele middelen voor het besturen van de thermisch bediende klep 31 en van het 20 verwarmingselement 10 zullen hier niet uitvoerig worden besproken aangezien deze geheel gelijk kunnen zijn aan die welke reeds bekend zijn van bekende op de markt verkrijgbare apparaten. Het zij hier voldoende om op te merken dat in het holle handvat 43 een temperatuursensor 54 aanwezig is welke bij aan-25 wezigheid van stoom boven de watervulling 12 een signaal genereert om te melden dat het water kookt waardoor het klepli-chaam 32 naar de geopende stand wordt geplaatst. Voorts zijn thermostaatmiddelen aanwezig voor het uitschakelen van de stroom naar het verwarmingselement 10.5 When used as a coffee maker, the water jug 2 is removed from the top of the coffee maker and filled, for example, with cold water under the tap. The valve 31 remains closed by the bimetal valve element 32 so that no cold water flows from the bottom of the water jug. The water jug 10 is then returned with the water filling to the top of the remaining part of the coffee maker, thereby closing the electrical circuit. The heating element 10 can thus be switched on. After reaching the required temperature, for example the boiling temperature of the water, the valve 31 opens by folding over the bimetal valve element 32 so that the water flows through the flow openings 36 and 37 of the valve under the influence of gravity from the water jug to the coffee filter unit 17 can flow. Additional means for controlling the thermally operated valve 31 and of the heating element 10 will not be discussed here in detail since they may be quite similar to those already known from known devices available on the market. Suffice it to note here that in the hollow handle 43 there is a temperature sensor 54 which, in the presence of steam above the water fill 12, generates a signal to report that the water is boiling causing the valve body 32 to open stand is placed. Furthermore, thermostat means are provided for switching off the power to the heating element 10.

30 Bij geopende klep stroomt het verhitte water slechts met een geringe volumetrische doorstroomsnelheid uit de onderkant van de waterkan. Bij gebruik van de waterkan als elektrische waterkoker zal het veelal gewenst zijn dat na het bereiken van de kooktemperatuur en zeker na het vervolgens afnemen 35 van de waterkoker van het overige deel van het koffiezetapparaat geen heet water uit de onderkant van de waterkan stroomt. Volgens een uitvoeringsvorm van de uitvinding, niet getoond in de tekening, kunnen klepblokkeringsmiddelen aanwezig zijn voor het in een gesloten stand blokkeren van het kleplichaam 32.With the valve open, the heated water only flows out of the bottom of the water jug with a low volumetric flow rate. When using the water jug as an electric kettle, it will often be desirable that no hot water flows out of the bottom of the water jug after the boiling temperature has been reached and certainly after the kettle has been taken off from the rest of the coffee maker. According to an embodiment of the invention, not shown in the drawing, valve blocking means may be provided for blocking the valve body 32 in a closed position.

40 Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door met behulp van uit- 1006395 1 11 wendige middelen zoals een schakelaar zodanig in te grijpen in het circuit van de sensor 54 dat het kleplichaam 32 ook wanneer het water kookt in zijn gesloten stand blijft. In dat geval wordt voorkomen dat heet water via de onderkant uit de wa-5 terkan kan stromen en kan de waterkoker zonder gevaar van via de onderkant daarvan uitstromend heet water van het koffiezetapparaat worden afgenomen. Ook andere in de tekening niet getoonde blokkeringsmiddelen zijn denkbaar mede afhankelijk van de uitvoering van de klep in de bodem van de waterkan. Zo kan 10 bijvoorbeeld ook met behulp van mechanische middelen de aanwezige klep in de gesloten stand worden geblokkeerd.This could be done, for example, by intervening in the circuit of the sensor 54 with the aid of external means such as a switch such that the valve body 32 remains in its closed position even when the water boils. In that case, hot water is prevented from flowing out of the water jug from the bottom and the kettle can be removed from the coffee maker without danger of hot water flowing out from the bottom thereof. Other blocking means not shown in the drawing are also conceivable, partly depending on the design of the valve in the bottom of the water jug. For example, the valve present can also be blocked in the closed position by mechanical means.

Een andere mogelijkheid is dat niet, zoals in figuren 4 en 5 is getekend, het kleplichaam bestaat uit een bimetalen schijf, die in zekere zin onder invloed van de temperatuur als 15 zelf-bekrachtigend en zelf-besturend kan worden beschouwd, maar dat een aparte klepactuator aanwezig is voor het tempera-tuur-afhankelijk verplaatsen van het kleplichaam van de klep tussen de geopende en de gesloten stand. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een magnetische klep die afhankelijk van een 20 temperatuursignaal wordt bekrachtigd voor het openen van de klep en in niet bekrachtigde situatie de klep onder veerdruk gesloten houdt. Bij een dergelijke uitvoeringsvorm kan het kleplichaam worden geblokkeerd in de gesloten stand door ervoor te zorgen dat bij gebruik van de waterkan als elektrische 25 waterkoker het elektrische circuit waarin de klepactuator is opgenomen zodanig is geschakeld dat de klepactuator niet wordt bekrachtigd en dus niet in staat is om de klep te openen.Another possibility is that, as shown in Figures 4 and 5, the valve body does not consist of a bimetal disc, which in a sense can be considered self-energizing and self-controlling under the influence of the temperature, but that a separate valve actuator is provided for temperature-dependent displacement of the valve body of the valve between the open and closed positions. Consider, for example, a magnetic valve which, depending on a temperature signal, is energized for opening the valve and which keeps the valve closed under spring pressure in the non-energized situation. In such an embodiment, the valve body can be blocked in the closed position by ensuring that, when the water jug is used as an electric kettle, the electrical circuit in which the valve actuator is incorporated is switched such that the valve actuator is not energized and thus cannot to open the lid.

De figuren 3, 4 en 5 tonen een andere mogelijkheid. Bij de daarin getoonde uitvoeringsvorm van de uitvinding zijn 30 twee in serie staande kleppen aanwezig en wel aan de onderzijde een onderklep en aan de bovenzijde een bovenklep. Een van deze beide kleppen bestaat uit de thermisch bestuurde bimetalen klep 31 maar kan in principe ook bestaan uit een ander soort thermisch bestuurde klep. De andere klep, in dit geval 35 dus de bovenklep, is blokkeerbaar. De blokkeermiddelen werken bij deze uitvoeringsvorm dus niet in op de thermisch bestuurde klep maar uitsluitend op de tweede speciaal daartoe aanwezige klep. In de getoonde uitvoeringsvorm van de figuren 3 en 4 bestaat het kleplichaam van de bovenste klep uit een ruwweg in 40 doorsnede hoedvormig kleplichaam 54 met een langs de omtrek 1006395 ! 12 aanwezig torusvormig uit siliconenrubber vervaardigd afdichte-lement 55. Dit afdichtelement rust in de gesloten stand van de klep, zie figuur 4, op de klepzitting 58 in de bodem 3 van de waterkan en sluit zodoende de watertoevoer naar de klep 31 af.Figures 3, 4 and 5 show another possibility. In the embodiment of the invention shown therein, two serially arranged flaps are present, viz. A bottom flap at the bottom and a top flap at the top. One of these two valves consists of the thermally controlled bimetal valve 31, but in principle can also consist of a different type of thermally controlled valve. The other flap, in this case the top flap in this case, is lockable. In this embodiment, the blocking means do not act on the thermally controlled valve, but only on the second specially provided valve. In the shown embodiment of Figures 3 and 4, the valve body of the top valve consists of a roughly 40-section hat-shaped valve body 54 with a circumference 1006395! 12 is provided torus-shaped sealing element 55 made of silicone rubber. This sealing element rests in the closed position of the valve, see figure 4, on the valve seat 58 in the bottom 3 of the water jug and thus shuts off the water supply to the valve 31.

5 In de in figuur 4 met stippellijnen getekende naar boven verplaatste stand van het kleplichaam 54 wordt de watertoevoer niet belemmerd. Voor het blokkeren van het kleplichaam 54 in zijn onderste stand zijn klepblokkeringsmiddelen aanwezig, met een uitwendig op de waterkan aanwezig en met de hand bedien-10 baar klepbedieningsorgaan 56 dat mechanisch samenwerkt met het kleplichaam 54 om dit mechanisch in de onderste stand te blokkeren. Hiertoe zijn blokkeermiddelen aanwezig in de vorm van een door het deksel 6 gaande roteerbare bedieningsstang 57, een klepbedieningsorgaan in de vorm van de genoemde bedie-15 ningsknop 56 aan de bovenzijde van de bedieningsstang, een bij de klepzitting 58 op de bodem 3 van de waterkan aanwezig cilindrisch opneemdeel 59 met een opening 60 voor het opnemen van het onderste uiteinde van de bedieningsstang 57 en met elkaar samenwerkende vergrendelmiddelen bij het onderste uitein-20 de van de bedieningsstang 57 en het opneemdeel 59. Met behulp van deze vergrendelmiddelen kan de bedieningsstang 57 ten opzichte van de waterkan worden vergrendeld in een vergrendel-stand na het insteken van het onderste uiteinde in de opening 60 van het opneemdeel 59 en het vervolgens roteren van het be-25 dieningsstang over een zekere hoek. Hiertoe is het kleplichaam 54 van de bovenste klep aangebracht op enige afstand van het onderste uiteinde van de bedieningsstang 57. De bedieningsstang is bij het onderste uiteinde voorzien van een in dwars-richting lopend uitsteeksel 61. De opening 60 is zodanig ge-30 vormd dat het uitsteeksel 61 in de opening kan binnentreden waarna door verdraaiing van de bedieningsknop 56 de bedieningsstang door middel van een bajonnetvergrendeling in het opneemdeel 59 wordt bevestigd waardoor de klep 54 in de geblokkeerde positie wordt geplaatst. In de geblokkeerde positie 35 rust de siliconenrubberen ring 55 onder enige druk op de klepzitting 58, zodat de klep gesloten is en geen water doorlaat. Op de bovenkant van het deksel 6 zijn een tweetal markeringen 62 en 63 aangebracht die aangeven, afhankelijk van de stand van de bedieningsknop 56, of de waterkan 2 wordt gebruikt voor J 00 6395 i 13 koffiezetten of voor het koken van water voor andere doeleinden.In the upwardly displaced position of the valve body 54 shown in dotted lines in Figure 4, the water supply is not obstructed. For blocking valve body 54 in its bottom position, valve blocking means are provided, with an externally mounted water jug and manually actuated valve actuator 56 that interacts mechanically with valve body 54 to mechanically block it in the bottom position. For this purpose locking means are present in the form of a rotatable operating rod 57 passing through the lid 6, a valve operating member in the form of the said operating button 56 on the top of the operating rod, one at the valve seat 58 on the bottom 3 of the water jug present cylindrical receiving part 59 with an opening 60 for receiving the lower end of the operating rod 57 and co-operating locking means at the lower end of the operating rod 57 and the receiving part 59. By means of these locking means the operating rod 57 can with respect to the water can be locked in a locking position after inserting the lower end into the opening 60 of the receiving part 59 and then rotating the operating rod by a certain angle. For this purpose, the valve body 54 of the top valve is arranged at some distance from the lower end of the operating rod 57. The operating rod is provided at the lower end with a transverse projection 61. The opening 60 is formed such that the projection 61 can enter into the opening, after which the operating rod is fixed in the receiving part 59 by means of a bayonet lock by turning the operating knob 56, whereby the valve 54 is placed in the blocked position. In the blocked position 35, the silicone rubber ring 55 rests under some pressure on the valve seat 58 so that the valve is closed and does not allow water to pass through. On the top of the lid 6, two markings 62 and 63 are provided, which indicate, depending on the position of the control knob 56, whether the water jug 2 is used for brewing coffee or for boiling water for other purposes.

De figuren 6 en 7 tonen een koffiezetapparaat van andere vormgeving dat evenwel in zijn functionlaiteit praktisch 5 geheel overeenkomt met het koffiezetapparaat volgens de figuren 1 tot en met 5. Het koffiezetapparaat van de figuren 6 en 7 zal daarom minder in detail worden beschreven. Het apparaat, algemeen aangegeven met het verwijzingscijfer 80, omvat een waterkan 81 met een deksel 82, een handvat 83 en een mantel-10 deel 84, een koffiekan 85 met een deksel 86 en een handvat 87, een koffiefilter-eenheid 88 en een opzetring 89 waarop het manteldeel 84 van de waterkan 81 kan worden geplaatst. Bij deze uitvoering is de basis 90 van het koffiezetapparaat via twee zuilen 91 en 92 verbonden met de zich meer daarboven be-15 vindende delen van het koffiezetapparaat.Figures 6 and 7 show a coffee machine of a different design which, however, in its functionality practically corresponds entirely to the coffee machine according to Figures 1 to 5. The coffee machine of Figures 6 and 7 will therefore be described in less detail. The apparatus, generally indicated by the reference numeral 80, comprises a water jug 81 with a lid 82, a handle 83 and a jacket-part 84, a coffee jug 85 with a lid 86 and a handle 87, a coffee filter unit 88 and a top ring 89 on which the casing part 84 of the water jug 81 can be placed. In this embodiment, the base 90 of the coffee maker is connected via two columns 91 and 92 to the parts of the coffee maker located above it.

Van interesse is bij deze uitvoeringsvorm in het kader van de uitvinding de uitvoering van de bovenklep en de blokkering daarvan. De bovenklep bestaat uit een over een zekere hoek roteerbare klep met een kleplichaam 93 dat roteer-20 baar is bevestigd op de klepzitting 94. Zowel het kleplichaam 93 als de klepzitting 94 zijn voorzien van doorgaande openin-gen respectievelijk 95 en 96 die bij geopende klep in eikaars verlengde liggen en bij gesloten klep ten opzichte van elkaar verschoven zijn. De blokkeermiddelen voor het blokkeren van de 25 klep in de gesloten stand omvatten een althans bij benadering Z-vormig bedieningsdeel aangegeven met het algemene verwijzingscijfer 97. Het bedieningsdeel omvat een met de roterende klep 93 bij een uiteinde verbonden tot aan de wand 98 van de waterkan lopend onderste deel 97A, een daarop aansluitend lang 30 de wand van de waterkan lopend tussendeel 97B alsmede een op het tussendeel aansluitend en bij de bovenkant van de waterkan tot buiten de waterkan stekend bovenste deel 97C. Met het bovenste deel 97C is een langs de buitenkant van de waterkan 81 verplaatsbaar bedieningselement 99 aanwezig. In de getekende 35 uitvoeringsvorm bestaat dit bedieningselement uit een uit kunststof vervaardigde knop die op het bovenste deel 97C van het bedieningsdeel 97 is bevestigd.In the context of the invention, the embodiment of the top cover and the blocking thereof are of interest in this embodiment. The top valve consists of a valve rotatable at a certain angle with a valve body 93 rotatably mounted on the valve seat 94. Both the valve body 93 and the valve seat 94 are provided with through openings 95 and 96, respectively, which when the valve is open are in line with each other and are displaced relative to each other when the flap is closed. The blocking means for blocking the valve in the closed position comprise an at least approximately Z-shaped operating part indicated by the general reference numeral 97. The operating part comprises an end connected to the wall 98 of the water jug with the rotating valve 93 at one end. running lower part 97A, a connecting part 97B running long along the wall of the water jug, as well as an upper part 97C connecting to the intermediate part and projecting at the top of the water jug beyond the water jug. With the upper part 97C, an operating element 99 displaceable along the outside of the water jug 81 is provided. In the drawn embodiment this operating element consists of a knob made of plastic which is mounted on the upper part 97C of the operating part 97.

Het kleplichaam 93 is in het midden met behulp van een bevestigingselement 100, zoals een schroef of een klinkna-40 gel of een ingelijmde pen of iets dergelijks roteerbaar en zoThe valve body 93 is rotatable in the center with the aid of a mounting element 100, such as a screw or a rivet-40 gel or a glued-in pin or the like and so

1006395 I1006395 I.

14 nodig enigszins klemmend op de klepzitting 94 aangebracht. Een en ander is zodanig uitgevoerd dat, wanneer de openingen 95 in het kleplichaam geheel verschoven zijn ten opzichte van de openingen 96 in de klepzitting, geen water via de bodem van de 5 waterkan kan wegstromen.14, if necessary, is mounted somewhat clampingly on the valve seat 94. All this is designed such that when the openings 95 in the valve body are completely displaced with respect to the openings 96 in the valve seat, no water can flow out through the bottom of the water jug.

Bij de bovenrand van de wand 98 van de waterkan is een uitsparing 101 aanwezig van zodanige lengte dat met behulp van de bedieningsknop 99 het bedieningsdeel 97 tussen de uiteinden van de uitsparing 101 kan worden geroteerd tussen een 10 in figuur 6 meest rechtse stand waarin de klep is geblokkeerd en dus geen water uit de waterkan bij de onderkant kan stromen, alsmede een linker stand tegen het andere uiteinde van de uitsparing 101 waarin water onbelemmerd door de openingen 95 en 96 van het kleplichaam respectievelijk de klepzitting kan 15 stromen en dus de waterkan geschikt is om te worden gebruikt bij het koffiezetten, na plaatsing op het overige deel van het koffiezetapparaat 80. Nabij de beide uiteinden van de uitsparing 101 zijn markeringen 102 en 103 aangebracht om visueel aan te geven in welke stand de bedieningsknop 99 moet worden 20 geplaatst voor gebruik van de waterkan in overeenstemming met de twee mogelijke functies, namelijk als waterkoker of als deel van het koffiezetapparaat 80.At the top edge of the wall 98 of the water jug there is a recess 101 of such a length that with the aid of the operating button 99 the operating part 97 can be rotated between the ends of the recess 101 between a right-most position in figure 6 in which the valve is blocked and thus no water can flow out of the water jug at the bottom, as well as a left position against the other end of the recess 101 in which water can flow unobstructed through the openings 95 and 96 of the valve body or the valve seat and thus the water jug is suitable is to be used in the brewing process, after being placed on the rest of the coffee maker 80. Markings 102 and 103 are provided near both ends of the recess 101 to visually indicate in which position the control knob 99 is to be placed for use the water jug in accordance with the two possible functions, namely as a kettle or as part of the coffee maker ready 80.

In het voorgaande is het elektrische infusieberei-dingsapparaat volgens de uitvinding toegelicht aan de hand van 25 een tweetal uitvoeringsvoorbeelden van koffiezetapparaten. De uitvinding is tot deze uitvoeringsvoorbeelden evenwel geenszins beperkt maar omvat iedere willekeurige uitvoeringsvorm die valt binnen het kader van de bijgevoegde conclusie 1. De waterkan kan een geheel andere vorm bezitten dan in de teke-30 ningen is getoond. Technische details met betrekking tot het blokkeren van een van de aanwezige kleppen in de waterkan alsmede tot het verbinden van de waterkan met het overige deel van het koffiezetapparaat kunnen op geheel verschillend wijze worden uitgevoerd. Na lezing van de onderhavige beschrijving 35 en beschouwing van de bijgevoegde tekeningen zal de vakman op het betreffende gebied in staat zijn andere technische oplossingen te gebruiken.In the foregoing, the electric infusion preparation device according to the invention has been elucidated on the basis of two exemplary embodiments of coffee makers. However, the invention is by no means limited to these exemplary embodiments, but comprises any arbitrary embodiment which falls within the scope of the appended claim 1. The water jug can have a completely different shape than is shown in the drawings. Technical details with regard to blocking one of the valves present in the water jug as well as connecting the water jug with the rest of the coffee maker can be carried out in completely different ways. After reading the present description and consideration of the attached drawings, those skilled in the art will be able to use other technical solutions.

J006395 !J006395!

Claims (10)

1. Elektrisch infusiebereidingsapparaat (1), omvattende : een waterreservoir (2) voor het opnemen van een gewenste watervulling (64) en voorzien van een bodem (3), 5 een elektrisch verwarmingselement (10) bij de genoem de bodem (3) voor het elektrisch verwarmen van een watervulling (64), een elektrisch circuit (12-16, 45-47) voor het toevoeren van elektrische stroom naar het verwarmingselement 10 (10), een beneden het waterreservoir plaatsbare infusiekan (24), een tussen een gesloten stand en een geopende stand verplaatsbare klep (31) in de genoemde bodem (3) met een klep-15 zitting (35) voorzien van een doorstroomopening (37) en met een kleplichaam (32) voor het in de gesloten stand afsluiten en in de geopende stand vrijgeven van de doorstroomopening (37) voor het doorlaten van warm water, met het kenmerk, dat het waterreservoir (2) als een 20 aparte eenheid van de bovenzijde van het infusiebereidingsapparaat afneembaar en daarop weer opzetbaar is.An electric infusion preparation device (1), comprising: a water reservoir (2) for receiving a desired water filling (64) and provided with a bottom (3), an electric heating element (10) at the so-called bottom (3) for electrically heating a water filling (64), an electric circuit (12-16, 45-47) for supplying electric current to the heating element 10 (10), an infusion can be placed below the water reservoir (24), one between a closed position and an open position movable valve (31) in said bottom (3) with a valve seat (35) provided with a flow opening (37) and with a valve body (32) for closing in the closed position and in the open position to release the flow opening (37) for the passage of hot water, characterized in that the water reservoir (2) is removable as a separate unit from the top of the infusion preparation device and can be mounted thereon again. 2. Elektrisch infusiebereidingsapparaat volgens conclusie l, met het kenmerk, dat de waterkan (2) is voorzien van een eigen handvat (43) en van een uitschenkdeel (44) en de al- 25 gemene vorm bezit van een waterkan.Electric infusion preparation device according to claim 1, characterized in that the water jug (2) is provided with its own handle (43) and with a pouring part (44) and has the general form of a water jug. 3. Elektrisch infusiebereidingsapparaat volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de waterkan (2) en het overige deel van het infusiebereidingsapparaat zijn voorzien van met elkaar samenwerkende elektrische contactdelen (45, 46) 30 in het genoemde elektrische circuit (12-16, 45-47), welke contactdelen bij het afnemen van de waterkan van het overige deel van het infusiebereidingsapparaat van elkaar worden gescheiden waardoor het elektrische circuit wordt onderbroken en bij het opzetten van de waterkan op het overige deel van het infusie-35 bereidingsapparaat met elkaar in contact worden gebracht waardoor het circuit wordt hersteld.Electric infusion preparation device according to claim 1 or 2, characterized in that the water jug (2) and the remaining part of the infusion preparation device are provided with co-operating electrical contact parts (45, 46) in said electrical circuit (12-16 , 45-47), which contact parts are separated from each other when the water jug is removed from the other part of the infusion preparation device, so that the electrical circuit is interrupted and when the water jug is set up on the other part of the infusion preparation device with each other. contacted to restore the circuit. 4. Elektrisch infusiebereidingsapparaat volgens conclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, dat klepblokkeringsingsmid- 100 6395 I delen aanwezig zijn voor het naar in de gesloten stand blokkeren van het genoemde kleplichaam (32).Electric infusion preparation device according to claim 1, 2 or 3, characterized in that valve blocking means are provided for blocking said valve body (32) into the closed position. 5. Elektrisch infusiebereidingsapparaat volgens conclusie 4, met het kenmerk, 5 dat de genoemde klep (31) bestaat uit een thermisch bestuurde klep, dat temperatuurvoelermiddelen aanwezig zijn voor het voelen van de temperatuur van de genoemde watervulling, alsmede een daarmede verbonden thermisch bestuurde klepactuator 10 voor het temperatuursafhankelijk verplaatsen van het kleplichaam van de klep tussen de geopende en de gesloten stand en dat verplaatsing door de thermisch bestuurde actuator van het kleplichaam vanuit de gesloten stand naar de geopende stand blokkeerbaar is door de genoemde klepblokkeringsmidde-15 len.Electric infusion preparation device according to claim 4, characterized in that said valve (31) consists of a thermally controlled valve, that temperature sensor means are provided for sensing the temperature of said water filling, and a thermally controlled valve actuator connected thereto. for temperature-dependent displacement of the valve body of the valve between the open and closed position and displacement by the thermally controlled actuator of the valve body from the closed position to the open position can be blocked by said valve blocking means. 6. Elektrisch infusiebereidingsapparaat volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat twee in serie staande kleppen (31; 54) aanwezig zijn en wel een onderklep (31) aan de naar koffiefilter-20 eenheid (17) toegekeerde zijde van de waterkan en een bovenklep (54) aan de naar de bovenzijde van de waterkan gekeerde zijde, dat een van de kleppen bestaat uit een thermisch bestuurde klep (31) en 25 dat de andere klep bestaat uit een door de genoemde blokkeermiddelen in de gesloten stand blokkeerbare klep (54).Electric infusion preparation device according to claim 4, characterized in that two series valves (31; 54) are present, namely a bottom valve (31) on the side of the water jug facing the coffee filter unit (17) and a top valve (54) on the side facing the top of the water jug, that one of the valves consists of a thermally controlled valve (31) and that the other valve consists of a valve (54) which can be blocked by said blocking means in the closed position . 7. Elektrisch infusiebereidingsapparaat volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de onderklep wordt gevormd door de thermisch bestuurde klep (31) en de bovenklep door de blok- 30 keerbare klep (54).Electric infusion preparation device according to claim 6, characterized in that the bottom valve is formed by the thermally controlled valve (31) and the top valve by the lockable valve (54). 8. Elektrisch infusiebereidingsapparaat volgens een der conclusies 4 tot 7, met het kenmerk, dat de klepblokkeringsmiddelen een uitwendig op de waterkan (2) aanwezig, met de hand bedienbaar klepbedienings-35 orgaan (56) omvatten, dat een met het kleplichaam (54) samenwerkend verplaatsbaar blokkeerdeel (57) aanwezig is voor het mechanisch in de gesloten stand blokkeren van het kleplichaam en dat het genoemde klepbedieningsorgaan (56) mechanisch 40 is gekoppeld met het genoemde blokkeerdeel. 1 °0 639 5 <'Electric infusion preparation device according to any one of claims 4 to 7, characterized in that the valve blocking means comprise a manually actuated valve actuator (56) provided externally on the water jug (2), which valve is connected to the valve body (54). co-operating movable blocking member (57) is provided for mechanically locking the valve body in the closed position and said valve actuator (56) is mechanically coupled to said blocking member. 1 ° 0 639 5 <' 9. Elektrisch infusiebereidingsapparaat volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de waterkan aan de bovenkant is voorzien van een deksel (6), 5 dat de genoemde blokkeermiddelen omvatten: een door het deksel gaande roteerbare bedie-ningsstang (57), een bedieningsknop (56) aan de bovenzijde van de bedieningsstang, 10 een zich bij de betreffende klepzitting (58) op de bodem (3) van de waterkan bevindend opneemdeel (59) met een opening (60) voor het opnemen van het onderste uiteinde van de bedieningsstang, met elkaar samenwerkende vergrendelmiddelen 15 bij het onderste uiteinde van de bedieningsstang (57) en bij het genoemde opneemdeel (59) met behulp waarvan de bedieningsstang ten opzichte van de waterkan vergrendelbaar is in een vergrendelstand na insteken van het onderste uiteinde van de bedieningsstang in 20 de genoemde opening (60) van het opneemdeel (59) en het vervolgens roteren van de bedieningsstang over een zekere hoek, dat het kleplichaam (54) van de bovenste klep is aangebracht rondom de bedieningsstang (57) op enige afstand van 25 het onderste uiteinde en dat bij in de vergrendelstand geplaatste bedieningsstang (57) het kleplichaam (54) van de bovenste klep zich bevindt in de geblokkeerde stand op de klepzitting (58).Electric infusion preparation device according to claim 8, characterized in that the water jug is provided at the top with a lid (6), said blocking means comprising: a rotatable operating rod (57) passing through the lid, an operating knob ( 56) at the top of the operating rod, a receiving part (59) located at the respective valve seat (58) on the bottom (3) of the water jug with an opening (60) for receiving the lower end of the operating rod, co-operating locking means 15 at the lower end of the operating rod (57) and at said receiving part (59) by means of which the operating rod can be locked with respect to the water jug in a locking position after insertion of the lower end of the operating rod in the said opening (60) of the receiving member (59) and then rotating the actuating rod through a certain angle, that the valve body (54) is of the top valve arranged around the actuating rod (57) at some distance from the lower end and that with actuating rod (57) placed in the locking position, the valve body (54) of the upper valve is in the locked position on the valve seat (58). 10. Elektrisch infusiebereidingsapparaat volgens con-30 clusie 8, met het kenmerk, dat de bovenklep bestaat uit een over een zekere hoek roteerbare klep met een kleplichaam (93) dat roteerbaar is bevestigd op de bijbehorende klepzitting (94) en dat de genoemde blokkeermiddelen omvatten: 35 een althans bij benadering Z-vormig bedie- ningsdeel (97), omvattende een met de roterende klep (93) bij een uiteinde verbonden en tot aan de wand (98) van de waterkan (81) lopend onderste deel(97A), een op het onderste deel aansluitend langs de wand 40 van de waterkan lopend tussendeel (97B), alsmede een J006395 i op het tussendeel aansluitend bij de bovenkant van de waterkan tot buiten de waterkan stekend bovenste deel (97C) en een met het genoemde bovenste deel (97C) 5 verbonden en langs de buitenkant van de waterkan (81) verplaatsbaar bedieningselement voor het roteren van de klep tussen de gesloten en de geopende stand (figuren 5-7). 1006395 !10. An electric infusion preparation device according to claim 8, characterized in that the top valve consists of a valve rotatable at a certain angle with a valve body (93) rotatably mounted on the associated valve seat (94) and comprising said blocking means 35 an at least approximately Z-shaped operating part (97), comprising a lower part (97A) connected to the rotary valve (93) at one end and extending to the wall (98) of the water jug (81), an intermediate part (97B) running along the bottom part along the wall 40 of the water jug, as well as a J006395 i on the intermediate part connecting at the top of the water jug, protruding beyond the water jug and one with said upper part (97C) 5 connected and movable control element for rotating the valve between the closed and the open position (Figures 5-7) along the outside of the water jug (81). 1006395!
NL1006395A 1997-06-25 1997-06-25 Electric infusion preparation device. NL1006395C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1006395A NL1006395C2 (en) 1997-06-25 1997-06-25 Electric infusion preparation device.
PCT/NL1998/000364 WO1998058577A1 (en) 1997-06-25 1998-06-24 Electrical device for the preparation of infusions

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1006395A NL1006395C2 (en) 1997-06-25 1997-06-25 Electric infusion preparation device.
NL1006395 1997-06-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1006395C2 true NL1006395C2 (en) 1998-12-29

Family

ID=19765222

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1006395A NL1006395C2 (en) 1997-06-25 1997-06-25 Electric infusion preparation device.

Country Status (2)

Country Link
NL (1) NL1006395C2 (en)
WO (1) WO1998058577A1 (en)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9910186D0 (en) * 1999-05-04 1999-06-30 Davies Stephen J D Liquid heating units
US6172340B1 (en) * 1999-05-24 2001-01-09 Kwei-Tang Chang Structure of a hot water bottle
CN2507366Y (en) * 2001-10-15 2002-08-28 公主环球有限公司 Coffee boiling device
US6715406B2 (en) * 2002-05-02 2004-04-06 Kwei Tang Chang Coffee maker
DE10242634B3 (en) * 2002-09-13 2004-04-15 Efbe Elektrogeräte GmbH Device for preparing hot beverages
DE102005006348A1 (en) * 2005-02-11 2006-08-24 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Household appliance and pedestal of a household appliance
JP2007054610A (en) * 2005-07-25 2007-03-08 Izumi Products Co Beverage maker
DE102005036817A1 (en) * 2005-08-04 2007-04-12 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Hot beverage preparation device according to the top-down principle
DE102006006806A1 (en) * 2006-02-14 2007-08-16 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Valve actuator
EP2938232B1 (en) * 2012-12-27 2016-12-07 Arçelik Anonim Sirketi Fully automated tea preperation apparatus with advanced control
CN103948315B (en) * 2014-05-20 2016-08-31 沁园集团股份有限公司 Tea-drinking machine
CN205649378U (en) * 2016-04-11 2016-10-19 深圳市欧新力奇商贸有限公司 Brewing device of coffee maker
JP6593723B1 (en) * 2018-07-18 2019-10-23 清助 竹下 Electric coffee maker
GB201818785D0 (en) * 2018-11-19 2019-01-02 Collinson Marc Gibson A liquif hrsting device for induction hobs

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE15940C (en) * A. RUNGE, Regierungs-Baumeister in Berlin W., Maafsenstr., Ecke der Schwerinstr Coffee maker
US2829583A (en) * 1953-04-14 1958-04-08 Reginald W Okie Coffee maker
DE1166949B (en) * 1963-03-25 1964-04-02 Hellmut Bedall Electric small coffee or tea machine
DE1404779A1 (en) * 1961-08-16 1969-03-13 Okie Reginald William Coffee machine
US4165681A (en) * 1977-05-16 1979-08-28 Kidde Consumer Durables, Corp. Electrical water heater and dispenser
GB2253990A (en) * 1991-03-27 1992-09-30 Ian Higgins Kettle
DE29704023U1 (en) * 1996-03-05 1997-05-28 Princess Household Appliances Coffee maker

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE15940C (en) * A. RUNGE, Regierungs-Baumeister in Berlin W., Maafsenstr., Ecke der Schwerinstr Coffee maker
US2829583A (en) * 1953-04-14 1958-04-08 Reginald W Okie Coffee maker
DE1404779A1 (en) * 1961-08-16 1969-03-13 Okie Reginald William Coffee machine
DE1166949B (en) * 1963-03-25 1964-04-02 Hellmut Bedall Electric small coffee or tea machine
US4165681A (en) * 1977-05-16 1979-08-28 Kidde Consumer Durables, Corp. Electrical water heater and dispenser
GB2253990A (en) * 1991-03-27 1992-09-30 Ian Higgins Kettle
DE29704023U1 (en) * 1996-03-05 1997-05-28 Princess Household Appliances Coffee maker

Also Published As

Publication number Publication date
WO1998058577A1 (en) 1998-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL1006395C2 (en) Electric infusion preparation device.
CA1251329A (en) Machine for preparing hot beverages with a metered withdrawl of liquid
RU2613773C2 (en) User interface for a beverage preparing device
US7131369B2 (en) Drawer and latching mechanism for positioning and securing a pod below the brew head of a beverage brewer
US7217908B2 (en) Microwavable beverage maker
GB2467985A (en) A liquid heater comprising reservoir, heating chamber, dispenser, and three state valve
US4922809A (en) Machine for brewing hot beverages
US9101242B2 (en) Set of articles which are suitable to be used in a process of making a beverage
US8910564B2 (en) Electrical appliance for preparing, storing and dispensing hot beverages
US5231918A (en) Appliance for brewing coffee or tea
WO2006127108A2 (en) Single serve beverage maker with coordinated heating and pumping periods
WO2006127114A2 (en) Single serve beverage maker with adjustable brew head
WO1991011085A1 (en) Single service microwave coffee maker
WO2015102734A1 (en) Combined multiple beverage brewing apparatus and brewing basket for use in same
US4805523A (en) Combination electric coffee maker and water heater
US4683812A (en) Tea brewer and dispenser combination
US4448113A (en) Coffee refreshener
EP1232709B1 (en) Electric beverage maker
US20060086256A1 (en) Device for preparing hot beverages
US5687637A (en) Automatic tea brewing device
US20030198465A1 (en) Device and method for making hot water or the like
NL1026319C1 (en) Multifunctional coffee maker.
CA2219222A1 (en) Automatic tea brewing device and tea pot receptacle
GB2102280A (en) Drip coffee maker
NL2000736C2 (en) Coffee e.g. espresso, preparing apparatus, has water preparation device for preparing hot water, and coffee-making device preparing coffee by closed container for ground coffee extraction through use of hot water

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20020101