FI93135B - Esivalmistettu ohutlevyrakenteinen parvekelaatta kaiteineen ja kiinnitysrakenteineen sekä profiili parvekelaatan valmistamiseksi - Google Patents

Esivalmistettu ohutlevyrakenteinen parvekelaatta kaiteineen ja kiinnitysrakenteineen sekä profiili parvekelaatan valmistamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI93135B
FI93135B FI924677A FI924677A FI93135B FI 93135 B FI93135 B FI 93135B FI 924677 A FI924677 A FI 924677A FI 924677 A FI924677 A FI 924677A FI 93135 B FI93135 B FI 93135B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
profile
plate
balcony
frame
profile frame
Prior art date
Application number
FI924677A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI93135C (fi
FI924677A (fi
FI924677A0 (fi
Inventor
Pauli Tapani Pesonen
Original Assignee
Lemminkaeinen Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lemminkaeinen Oy filed Critical Lemminkaeinen Oy
Priority to FI924677A priority Critical patent/FI93135C/fi
Priority to FI924677 priority
Publication of FI924677A0 publication Critical patent/FI924677A0/fi
Publication of FI924677A publication Critical patent/FI924677A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI93135B publication Critical patent/FI93135B/fi
Publication of FI93135C publication Critical patent/FI93135C/fi

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
  • E04B1/003Balconies; Decks

Description

5 93135
Esivalmistettu ohutlevyrakenteinen parvekelaatta kaiteineen ja kiinnitysrakenteineen sekä profiili parvekelaatan valmistamiseksi
Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen l alkuosassa määritelty esivalmistettu parvekelaatta sekä profiili sen valmistamiseksi .
10 Aikaisemmin tunnetaan ruotsalaisesta kuulutusjulkaisusta 460 545 esivalmistettu parveke, joka käsittää laattaelementin kaiteineen ja kiinnitysrakenteineen. Laattaelementti käsittää ympäröivän kehärakenteen, joka on hitsattu teräksisistä U-palkeista, sekä kehän poikki ja sen sivuihin kiinni -15 hitsatut tukielementit. Kehän kannattamaksi on sovitettu poimulevyinen pohjaelementti, jonka poimusuunta on talon seinään nähden poikkisuuntainen, ja tukien päälle on sovitettu puinen lattiaelementti. Kehään on asennettu kiinnikkeet parvekkeen kiinnityslaitteita sekä kaiderakennetta var-20 ten. Erikoista tälle parvekerakenteelle on se, että kehän etureuna on muodostettu vedenpoistoränniksi ja että pohja-elementti on sovitettu kallistumaan alaspäin etureunaa kohti, jolloin lattiaelementin läpi tunkeutuva vesi juoksee pohjaelementin poimuja pitkin vedenpoistoränniin.
25 Tämän tunnetun parvekkeen heikkoutena toimivuuden kannalta on veden esteetön pääsy parvekerakenteen sisään, rakenteen korroosiolle alttiit kohdat ja puutteellinen palosuojaus. Rakenteellisena heikkoutena on raskas kehärakenne tukiele-30 mentteineen ja sen työläs valmistaminen.
*· Tämän keksinnön tarkoituksena on saada aikaan helppovalmis-teinen, suhteellisen kevyt esivalmistettu parvekelaatta kaiteineen ja kiinnitysrakenteineen, jonka laatan sisään ei 35 pääse sadevettä aiheuttamaan odottamattomia ongelmia ja johon on helppo sovittaa määräysten mukainen palosuoja.
* 93135 2 Tämä on keksinnön mukaan ratkaistu antamalla tunnetulle par-vekelaatalle patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa määritellyt tunnusmerkit sekä sen valmistamiseksi tarkoitetulle profiilille patenttivaatimuksen 12 tunnusmerkkiosassa määri-5 tellyt tunnusmerkit.
Keksinnön mukaisessa parvekelaatassa metallikehä on muodostettu teräslevyä olevasta S-profiilista ja kantava laatta teräsohutlevyä olevasta poimulevystä, jonka poimusuunta on 10 talon seinän suuntainen ja jonka sivureunat tukeutuvat pro-fiilikehän keskilaippaan.
Profiilikehän S-muoto käsittää edullisesti kolme vaakasuuntaista laippaa ja kaksi pystysuuntaista uumaa. Toisen edul-15 lisen suoritusmuodon mukaan käsittää profiilikehän profiili kolmannen pystysuuntaisen osan, joka ulottuu alalaipasta alaspäin.
Profiilikehän neljä sivua on edullisesti kiinnitetty kehäksi 20 mekaanisesti kiinnitettyjen kulmakappaleiden avulla. Kantavana laattana toimivan poimulevyn poimukorkeus on edullisesti sama kuin profiilikehän yläuuman korkeus, johon uumaan poimulevy tukeutuu.
25 Profiilikehän ylälaipan ja poimulevyn yläpinnan päälle, näiden tukemaksi, on edullisesti sovitettu kansielementti, joka voi olla säänkestävää vaneria, tasomaista metallilevyä, profiloitua ohutlevyä tms.
30 Riippuen parvekelaatan käyttökohteesta varustetaan laatta palosuojalla tai jätetään suojaamatta. Kerrostaloissa tai : vastaavissa käyttökohteissa on parvekkeet viranomaisten mää räysten mukaan suojattava palolta. Tämä tapahtuu keksinnön mukaisesti siten, että profiilikehän alalaippaan kiinnite-35 tään palosuoja. Palosuoja käsittää ainakin laattaa ympäröivän reunuksen, joka on sovitettu profiilikehän alalaipan ja siitä alaspäin ulottuvan pystysuuntaisen osan rajoitta-·· maan tilaan. Edullisesti reunuksen alapintaan on kiinnitetty 3 93135 levy, jonka pinta-ala on ainakin yhtä suuri kuin parvekealan pinta-ala. Palosuojan alapuolelle on kiinnitetty suojalevy, joka edullisesti on poimulevyä.
5 Profiilikehän yläuuman ulkopintaan on edullisesti kiinnitet ty kiinnikkeitä vetotankojen alapäitä varten sekä kiinnikkeitä kaidetolppien kiinnittämistä varten parvekelaattaan.
Parvekelaatan molempiin seinänpuolisiin kulmiin, profiilike-10 hän yläuuman pystyosan ulkopintaan on edullisesti kiinnitetty kiinnityselin parvekelaatan kiinnittämistä varten talon kantavaan runkoon.
Erään edullisen suoritusmuodon mukaan on parvekelaatan ulko-15 puolelle, vastapäätä profiilikehää, sovitettu palosuoja, joka edullisesti on kiinnitetty kaidetolppiin.
Keksinnön mukaisella parvekelaatalla saavutetaan ennen kaikkea seuraavat edut: 20
Parvekelaatan kansielementti peittää laatan vesitiiviisti, joten rakenteen sisään ei pääse sadevettä ja veden mukanaan tuomia epäpuhtauksia.
25 Kantavan poimulevyn pinnalle tiivistyvä kondenssivesi poistuu luonnollisen tuuletuksen kautta. Poimulevyn aallonsuun-taan nähden poikittaisen keskiviivan kohdalle voidaan edullisesti tehdä reikiä siihen kerääntyneen veden juoksuttamiseksi pois. Parvekelaatan umpinaisen rakenteen ansiosta laa-30 tan sisään ei missään olosuhteissa pääse vettä.
Kantavan laatan, talon seinän suuntaisten poimujen ansiosta parvekekuormat siirtyvät poimulevyn välityksellä lyhyille sivupalkeille, joiden taipuma ja rasitus jäävät pieniksi.
35 Erityisesti etupalkin kuormitus ja taipuma jäävät tämän ratkaisun takia pieniksi. Poimutetun metalliohutlevyn suurta kantokapasiteettia voidaan täten hyödyntää ja parvekkeet « voidaan rakentaa suurikokoisiksi ilman lisätukisovituksia.
4 93135
Keksinnön mukainen parvekelaatta on koottu pelkästään mekaanisilla kiinnityselimillä eikä hitsisaumoja ole yhtään. Näin ollen korroosiolle alttiita liitoskohtia ei ole ja rakenteen elinikä on pitkä. Kehäprofiili, poimulevyinen laatta 5 ja alapuolinen suojalevy tehdään kaikki korroosionkestävästä pinnoitetusta teräksestä ja tarvittavat työstöt, kuten taivutus ja rei'itys, tehdään ennen mahdollista ylimääräistä pintakäsittelyä, jolloin rakenneosiin ei jää korroosionkes-to-ominaisuuksia heikentäviä leikkuupintoja.
10
Keksinnön mukaisessa parvekelaatassa viranomaisten määräysten edellyttämä palosuojaus on toteutettu taloudellisesti profiilikehän alalaippaan kiinnitetyn palosuojaelementin avulla. Profiilikehän S-muodon ansiosta palosuojan ja kanta-15 van poimulevyn väliin jää ilmarako, joka palotilanteessa vähentää lämmönsiirtymistä kantavaan poimulevyyn.
Profiilikehän alalaipan pystysuora jatke eli jäykiste suojaa palosuojarakenteet valuvalta vedeltä ja toimii alalaipan 20 jäykisteenä.
Keksinnön mukainen parveke on näin optimoitu materiaalien osalta käyttämällä lujia korroosionkestäviä materiaaleja, rakenteen osalta pienellä materiaalimenekillä ja pienellä 25 omapainolla sekä valmistuksen osalta käyttämällä levyvalmis-tajien vakiotuotteita sekä esivalmistettuja rakenneosia.
Seuraavassa selostetaan keksintöä tarkemmin edullisen suori-tusesimerkin muodossa oheisiin kuvioihin viittaamalla, jois-30 sa: kuvio 1 esittää keksinnön mukaisen parvekelaatan kaiteineen talon kantavaan runkoon kiinnitettynä, perspektii-vikuviona ja osittain leikattuna, kuvio 2 esittää poikkileikkauksen toisesta keksinnön mukai-35 sesta edullisesta suoritusmuodosta, kantavan laatan poimujen pituussuunnassa, • · · 5 93135 kuvio 3 esittää poikkileikkauksen kuvion 2 mukaisesta suoritusmuodosta, kantavan laatan poimujen poikittais-suunnassa, ja kuvio 4 esittää poikkileikkauskuvion kuvion 1 mukaisesta 5 parvekelaatasta kaiteineen, poikittain talon sei nään nähden.
Kuviot 1 ja 4 esittävät samaa suoritusmuotoa ja kuviot 2 ja 3 esittävät palosuojan suhteen poikkeavaa suoritusmuotoa.
10
Kuvio 1 esittää keksinnön mukaisen parvekelaatan 10 kaidera-kenteineen 11 talon kantavaan runkoon kiinnitettynä. Kan-sielementti 2 peittää kantavan laatan 1 ja tukeutuu ympäröivän profiilikehän 3 ylälaippaan S! ja kantavana laattana 15 toimivan poimulevyn 1 harjoihin pj. Profiilikehä 3 on muodostunut etuosasta 3a, kahdesta sivuosasta 3b ja 3c sekä seinä-osasta 3d. Palosuojalevy 18 näkyy profiilikehän alapuolella ja palosuojalevyn alapuolelle on kiinnitettynä suojalevy 4, joka edullisesti on poimulevyä. Palosuojalevyn 18 ja sen 20 alla olevan poimulevyn 4 ulkoreunojen osien suojana on näiden päälle sovitettu profiilireunus 19, joka päättyy tippa-reunaan. Ympäröivän profiilikehän 3 yläuuman ulkopinnalle on kiinnitetty kiinnike 5 vetotankoa 6 varten. Kahden vetotan-gon 6 avulla parveke on kiinnitetty rakennuksen kantavaan 25 runkoon seinässä olevan sopivan kiinnityselimen 7 avulla. Vetotangot samoin kuin kiinnikkeet 5 ja kiinnityselimet 7 ovat kuumasinkittyä terästä. Vetotangot ovat pituussäädettä-viä. Parvekelaatan seinänpuoleiset kulmat on kiinnitetty rakennuksen runkoon kulmahelan tyyppisillä teräskiinnitti-30 millä (ei esitetty). Kaidetolpat 8 on myös kiinnitetty par-vekelaattaan profiilikehän yläuuman ulkopintaan hattuprofii-leiliä 9. Kaidetolppiin on kiinnitetty kaideverhous 12. Kai-deverhouksen alapuolelle on kiinnitetty palosuojaverhous 13 vastapäätä profiilikehää ja välin päähän siitä.
35
Kuvioista 2 ja 3 ilmenee parvekelaatan rakenne yksityiskohtaisesti. Kuvioiden 2 ja 3 mukainen suoritusmuoto eroaa kuvion 1 mukaisesta suoritusmuodosta palosuojan suhteen. Par- 6 93135 vekelaattaa reunustaa profiilikehä 3, josta kuviossa 2 näkyy sivuosat 3b ja 3c.
Profiilikehä on pääasiallisesti S-muotoinen käsittäen laip-5 paosat slf s3 ja s5 ylhäältä alas katsottuna sekä pystyosat s2 ja s4. Tämän lisäksi käsittää profiili alapystyosan s6, joka alalaipasta ulkonee pystysuunnassa alaspäin. Tämä jäykistää profiilikehää ja muodostaa edullisen kiinnityskohdan palo-suojan reunukselle 14 ja suojaa tämän samalla valuvalta ve-10 deltä. Profiilikehän keskilaippa s3 toimii tuki- ja kiinni-tyspintana metalliohutlevystä valmistetulle kantavalle laatalle 1. Kantava laatta on kaupan saatavaa poikkileikkaukseltaan trapetsinmuotoista poimulevyä 1. Poimulevyn 1 toinen pituusreuna kiinnitetään profiilikehän etuosaan 3a ja vas-15 takkainen pituusreuna profiilikehän seinäosaan 3d. Parvekkeen syvyys mitoitetaan siten, että poimulevyn molemmilla pituusreunoilla poimun aallonpohjaosa p4 osuu profiilikehän keskilaipan s3 kohdalle. Kiinnitys profiilin laippaan tapahtuu mekaanisilla kiinnikkeillä. Poimulevyn poikkisuuntaisten 20 reunojen kiinnitys profiilikehään tapahtuu samalla tavalla aallonpohjaosien kohdista keskilaippaan s3. Poimulevyn korkeus on sama kuin yläuuman s2 korkeus. Täten profiilikehän ylälaippa s, ja poimulevyn aallonharjaosat p, ovat samassa tasossa ja muodostavat tasomaisen tukipinnan parvekelaatan 25 kansielementille 2. Koska poimujen pituussuunta on sama kuin parvekkeen leveyssuunta, joka on parvekkeen pitempi mitta, siirtyvät parvekekuormat parvekkeen lyhyille sivuille, joiden taipuma ja rasitus jäävät pieniksi. Näin voidaan hyödyntää poimulevyn suurta kantokapasiteettia. Parvekkeen lyhyil-30 tä sivuilta kuormat siirtyvät vetotankojen 6 ja kiinnitys-osien kautta talon kantavaan runkoon.
Kansielementin ja poimulevyn väliin, poimulevyn harjojen p3 kohdalle, sovitetaan sopivaa joustavaa ainetta olevia täy-35 teliuskoja 15. Täyteliuskat toimivat äänenvaimentimina kahden levyn välissä sekä mittatoleranssien tasoittajina. Kan-sielementti 2 ulottuu koko parvekelaatan yli ja kiinnitetään • » 7 93135 profiilikehän ylälaippaan. Täten kansielementti estää veden pääsyn rakenteen sisään.
Kuviossa 2 on esitetty vetotangon kiinnikkeen 5 kiinnitys 5 profiilikehän yläuumaan s2 ruuveilla. Kuvion 2 vastakkaisella puolella esitetään kulmahela 16, joka ruuveilla on kiinnitetty profiilikehän vierekkäisiin osiin yhdistämään nämä osat toisiinsa.
10 Kuviossa 3 on esitetty kaidetolppien kiinnitys profiilikehän yläuumaan s2 hattuprofiilin 17 avulla.
Kuvioissa 2 ja 3 esitetään parvekelaatan palosuojasovitus. Profiilikehän alalaipan s5 ja alimman uuman s6 muodostamaan 15 tilaan on kiinnitetty palosuojamateriaalia oleva reunus 14, joka kiertää koko laatan ympäri. Reunuksen alapuolelle on kiinnitetty poimulevyä oleva suojalevy 4. Profiilikehän S-muodon ansiosta palosuojalevyn ja kantavan poimulevyn väliin jää ilmarako, joka palotilanteessa vähentää lämmönsiirtymis-20 tä kantavaan laattaan.
Kuviossa 4 esitetyn keksinnön mukaisen toisen palosuojasovi-tuksen mukaan palosuojareunuksen 14 alapuolelle on kiinnitetty palosuojalevy 18 ja tämän alapuolelle suojalevy 4, 25 joka on poimulevyä. Palosuojalevy 18 peittää koko parveke-. . laatan kokoisen tilan ja ulkonee vielä sen ulkopuolelle.
Profiilireunus 19 peittää palosuojalevyn 18 ja poimulevyn 4 laatan ulkopuolelle ulkonevat osat. Reunuksen 19 alareunassa on tippareuna. Palosuojaverhous on kiinnitetty kaidetolppien 30 hattuprofiileihin 9 suojaamaan kehysprofiilia välimatkan päässä siitä.

Claims (13)

 1. 8 93135
 2. 1. Esivalmistettu ohutlevyrakenteinen parvekelaatta (10) kaiteineen ja kiinnitysrakenteineen, joka parvekelaatta käsittää ympäröivän metallikehän (3), metallikehän kannattaman 5 kantavan laatan (1) sekä kansielementin (2), tunnettu siitä, että metallikehä on teräslevyisestä S-profiilista valmistettu profiilikehä (3), jonka profiilin kolme laippaa ovat vaakasuuntaisia ja kaksi uumaa pystysuuntaisia, ja että kantava laatta on teräsohutlevyistä poimulevyä (1), jonka poimusuun-10 ta on talon seinän suuntainen ja jonka reunat tukeutuvat profiilikehän (3) keskilaippaan (s3) .
 3. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen parvekelaatta, tunnettu siitä, että profiilikehän (3) S-profiili käsittää kolmen 15 laipan (s,, s3, s5) ja kahden uuman (s2, s4) lisäksi kolmannen pystysuuntaisen osan (s6) , joka ulottuu alalaipasta (s5) alaspäin.
 4. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen parvekelaatta, 20 tunnettu siitä, että profiilikehän (3) neljä sivua on kulma-kappaleilla (16) mekaanisesti kiinnitetty toisiinsa.
 5. 4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen parvekelaatta, tunnettu siitä, että poimulevyn (1) poimukorkeus on sama 25 kuin profiilikehän (3) yläuuman (s2) korkeus.
 6. 5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen parveke-laatta, tunnettu siitä, että kansielementti (2) on sovitettu tukeutumaan profiilikehän (3) ylälaippaan (s,) ja poimulevyn 30 (1) yläpintaan (p,) . • 6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen parveke- laatta, tunnettu siitä, että profiilikehän (3) alalaippaan (s5) on kiinnitetty parvekelaatan palosuoja (14). 35
 7. 7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen parvekelaatta, tunnettu siitä, että palosuoja käsittää parvekelaattaa ympäröivän reunuksen (14), joka on sovitettu profiilikehän alalaipan 9 93135 (s5) ja siitä alaspäin ulottuvan pystysuuntaisen osan (s6) rajoittamaan tilaan, ja profiliikehän alalaippaan (Sj) kiinnitetyn levyn (18), joka edullisesti ulkonee parvekelaatan ulkoreunojen yli. 5
 8. 8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen parvekelaatta, tunnettu siitä, että palosuojalevyn (18) alapuolella on profiilikehän alalaippaan (s5) kiinnitetty suojalevy (4), joka edullisesti on poimulevyä.
 9. 9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen parveke-laatta, tunnettu siitä, että profiilikehän (3) yläuuman (s2) ulkopintaan on kiinnitetty kiinnikkeet (5) vetotankoja (6) varten sekä kiinnikkeitä (9) kaidetolppia (8) varten. 15
 10. 10. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen parveke-laatta, tunnettu siitä, että parvekelaatan molempiin seinän-puoleisiin kulmiin, profiilikehän (3) yläuuman ulkopintaan on kiinnitetty kiinnityselin (16) parvekelaatan kiinnittämi- 20 seksi talon kantavaan runkoon.
 11. 11. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen parveke-laatta, tunnettu siitä, että parvekelaatan ulkopuolelle, vastapäätä profiilikehää (3), on sovitettu palosuoja (13), 25 joka edullisesti on kiinnitetty kaidetolppiin (8).
 12. 12. Teräslevyinen profiili, joka on tarkoitettu jonkin patenttivaatimuksen 1-11 mukaisen parvekelaatan profiilikehän valmistamiseen, tunnettu siitä, että se on poikkileikkauk- 30 seitaan S-muotoinen, jossa S-muodon kolme laippaa ovat vaakasuuntaisia ja kaksi uumista pystysuuntaisia. • · •
 13. 13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen profiili, tunnettu siitä että se käsittää kolmen laipan (s,, s3, s5) ja kahden uuman 35 (s2, s4) lisäksi kolmannen pystysuuntaisen osan (s6) , joka ulottuu alalaipasta (s5) alaspäin. « · 10 93135
FI924677A 1992-10-15 1992-10-15 Esivalmistettu ohutlevyrakenteinen parvekelaatta kaiteineen ja kiinnitysrakenteineen sekä profiili parvekelaatan valmistamiseksi FI93135C (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI924677A FI93135C (fi) 1992-10-15 1992-10-15 Esivalmistettu ohutlevyrakenteinen parvekelaatta kaiteineen ja kiinnitysrakenteineen sekä profiili parvekelaatan valmistamiseksi
FI924677 1992-10-15

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI924677A FI93135C (fi) 1992-10-15 1992-10-15 Esivalmistettu ohutlevyrakenteinen parvekelaatta kaiteineen ja kiinnitysrakenteineen sekä profiili parvekelaatan valmistamiseksi
SE9303360A SE9303360L (sv) 1992-10-15 1993-10-13 Prefabricerad balkongplatta av tunnplåtskonstruktion med räcken och fästanordningar samt profil för framställning av balkongplatta

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI924677A0 FI924677A0 (fi) 1992-10-15
FI924677A FI924677A (fi) 1994-04-16
FI93135B true FI93135B (fi) 1994-11-15
FI93135C FI93135C (fi) 1995-02-27

Family

ID=8536054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI924677A FI93135C (fi) 1992-10-15 1992-10-15 Esivalmistettu ohutlevyrakenteinen parvekelaatta kaiteineen ja kiinnitysrakenteineen sekä profiili parvekelaatan valmistamiseksi

Country Status (2)

Country Link
FI (1) FI93135C (fi)
SE (1) SE9303360L (fi)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI124759B (fi) * 2005-07-13 2015-01-15 Insinööritoimisto Cm Rakentajat Oy Parvekerakenne ja menetelmä sen valmistamiseksi

Also Published As

Publication number Publication date
FI924677A (fi) 1994-04-16
SE9303360L (sv) 1994-04-16
FI924677A0 (fi) 1992-10-15
SE9303360D0 (sv) 1993-10-13
FI93135C (fi) 1995-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4173855A (en) Prefabricated building frame structure
US4285173A (en) Building deck structure
US20090193734A1 (en) Modular Panel Wall Assemblies
KR101974456B1 (ko) 조립식 다목적 정자 및 이의 시공 방법
HU212217B (en) Balkony-construction
US7905062B2 (en) Perfect perch roofing system
FI70968C (fi) Foertillverkad balkongplatta
US20040177576A1 (en) Basement wall construction
CZ2009545A3 (cs) Stavební modul pro demontovatelné prefabrikované stavby
FI93135B (fi) Esivalmistettu ohutlevyrakenteinen parvekelaatta kaiteineen ja kiinnitysrakenteineen sekä profiili parvekelaatan valmistamiseksi
WO2011077386A1 (en) Construction system and methods therefor
EP2263930B1 (en) Double deck bus with uncovered or able to be uncovered upper deck
JP3414711B2 (ja) 太陽電池パネル付バルコニー
CN215442346U (zh) 飘窗构件
JP6944253B2 (ja) 建物
SK109396A3 (en) House of modular construction
JPH0718825Y2 (ja) 立上げ壁
US4393632A (en) Building system
JPH0639809B2 (ja) 外壁パネルの壁下処理構造
JPH10331250A (ja) バルコニー・廊下の構造とそれに使用する床板
NL2012897A (nl) Modulair skeletbouwsysteem voor woningen.
FI93891B (fi) Liikennepysäkkejä ja sen tapaisia varten tarkoitettu katos sekä menetelmä tämän valmistamiseksi
EP1222341B1 (en) Device at a building made by sheet metal
JP3562845B2 (ja) ユニット式建物の排水構造
SK74598A3 (en) Concrete pre-fabricated supporting framework for a car park

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
MM Patent lapsed