FI90221C - Bicycle - Google Patents

Bicycle Download PDF

Info

Publication number
FI90221C
FI90221C FI921711A FI921711A FI90221C FI 90221 C FI90221 C FI 90221C FI 921711 A FI921711 A FI 921711A FI 921711 A FI921711 A FI 921711A FI 90221 C FI90221 C FI 90221C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
segment
frame
front
rear
housing
Prior art date
Application number
FI921711A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI921711A0 (en
FI90221B (en
Inventor
Jorma Savolainen
Original Assignee
Jorma Savolainen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jorma Savolainen filed Critical Jorma Savolainen
Priority to FI921711A priority Critical patent/FI90221C/en
Priority to FI921711 priority
Publication of FI921711A0 publication Critical patent/FI921711A0/en
Application granted granted Critical
Publication of FI90221B publication Critical patent/FI90221B/en
Publication of FI90221C publication Critical patent/FI90221C/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62KCYCLES; CYCLE FRAMES; CYCLE STEERING DEVICES; RIDER-OPERATED TERMINAL CONTROLS SPECIALLY ADAPTED FOR CYCLES; CYCLE AXLE SUSPENSIONS; CYCLE SIDE-CARS, FORECARS, OR THE LIKE
    • B62K15/00Collapsible or foldable cycles
    • B62K15/006Collapsible or foldable cycles the frame being foldable

Description

90221 i POLKUPYORÅ 90221 i Bicycles

Keksinnon kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdanto-osassa mååritelty polkupyorå. mååritelty object of the invention is one in the preamble of claim bicycles.

5 Enneståån tunnetaan polkupyorå, jonka runko on muodostettu kahdesta osasta so. 5 Enneståån known bicycle, the frame is formed of two parts i. rungon etuosasta ja rungon takaosasta, jotka on liitetty toisiinsa nivelra-kenteella. the front frame and the rear portion of the housing, which are connected to each other nivelra-kenteella. Rungon etuosa ja takaosa on tålloin kåånnet-tåvisså nivelrakenteesta toistensa låheisyyteen sil-10 loin, kun polkupyorå halutaan saattaa kuljetusasentoon. The front frame and the rear section is tålloin kåånnet-tåvisså joint structure to each other låheisyyteen sil-10 created when the bicycle is to be brought into the transport position. Normaalissa ajoasennossa nivelrakenne on lukittu siten, ettå rungon etuosa ja takaosa muodostavat olennaisesti kiinteån normaalin polkupyorån rungon. In the normal driving position the joint structure is locked to the body and working front portion and a rear portion forming a substantially solid at ordinary bicycle frame. Nivelrakenteena on yleisesti kåytetty sarananiveltå, jolloin rungon 15 etuosa on kåånnettåvisså saranatapin ympåri rungon takaosan rinnalle. Nivelrakenteena generally kåytetty sarananiveltå, wherein the front end of the frame 15 is parallel to the pivot pin kåånnettåvisså ympåri body rear portion.

Epåkohtana tunnetussa polkupyoråsså on, ettå rasitukset kohdistuvat ajoasennossa suoraan sarana-akseliin, josta syystå saranarakenteen tåytyy olla 20 suhteellisen jåreå. Epåkohtana polkupyoråsså is known, and working stresses on the straight driving position of the hinge axis, which hinge syystå 20 tåytyy be relatively jåreå. Lisåksi epåkohtana on, ettå sa-rananivel on runkorakenteen ulkopuolella ja tåysin alttiina såån vaihteluille ja ulkopuolisille mekaani-sille rasituksille. Additionally the epåkohtana provided, and working sa rananivel is outside the frame structure and tåysin såån susceptible to variations and to outside-the mechanical stress.

Tunnetun polkupyorån epåkohtana on edelleen, ·: 25 ettå kuljetusasennossa rungon etuosa ja takaosa tåytyy lukita toisiinsa, jotta kuljetus peråsså vetåmållå olisi mahdollista. The most famous bicycle epåkohtana is still, · 25 and working in the transport position the frame front and rear tåytyy locked to one another, in order to transport peråsså vetåmållå would be possible. Ylipååtåån muunlainen kuljetus kuin esim. henkiloauton tavaratilassa tai julkisessa kulku-neuvossa ei tållaisella pyorållå suiu mukavasti eikå 30 vaivattomasti. Ylipååtåån other forms of transport as eg. Car's trunk or public access-counsel does not tållaisella pyorållå suiu comfortably eikå 30 effortlessly. Nivelrakenne on kompelo puhumattakaan siitå, ettå itse pyorån runkorakenteen muotoiluun ja painoon ei ole juuri kiinnitetty minkåånlaista huomiota : esim. kuljettamisen helpottamiseksi kåvellen vetåmållå. Rheumatoid structure is clumsy, not to mention be interline, and working self-frame structure design, and the weight of the bike is not just attached minkåånlaista attention. Kåvellen for example, in order to facilitate the transport of vetåmållå.

.-. .-. 35 Keksinnon tarkoituksena on poistaa edellå mainitut epåkohdat. 35 invention is to eliminate said edellå epåkohdat. Erityisesti keksinnon tarkoituksena on tuoda julki uudentyyppinen kaupunkipolkupyorå, joka .90221 2 soveltuu erityisesti lyhyiden matkojen ajamiseen ja joka on helposti saatettavissa ajoasennosta kulje-tusasentoon mahdollisimman pienikokoiseksi ja helposti siirrettavåksi paketiksi. In particular the invention is to disclose a new type of kaupunkipolkupyorå which .90221 2 is particularly suitable for driving short distances and is easily brought into the driving position, passing position upon as small as possible and portable package.

5 Keksinnon mukaiselle polkupyorålle on tun- nusomaista se, mita on esitetty patenttivaatimuksessa 1. 5 the bicycle according to the invention is characterized by what is presented in claim 1.

Keksinnon mukaiseen polkupyoraån kuuluu runko, joka on muodostettu kahdesta osasta, rungon etuosasta 10 ja rungon takaosasta, jotka on liitetty toisiinsa ni-velrakenteella siten, ettM rungon etuosa ja takaosa on kåånnettåvisså ajoasennosta toistensa låheisyyteen polkupyoran kuljetusasentoon, johon nivelrakenteeseen kuuluu vaipalla varustettu sylinterimainen pesa, joka 15 on jarjestetty rungon yhteyteen olennaisesti kohtisuo-raan rungon pituussuuntaa vastaan. According to the invention a bicycle includes a frame formed of two parts, the front of the chassis 10 and the rear frame parts, which are connected to one another ni structural link to ettM face the front and back of the kåånnettåvisså driving position to one another låheisyyteen the bicycle transport position in which the articulated structure includes a jacketed cylindrical housing which 15 is arranged on the frame substantially kohtisuo-directly against the longitudinal direction of the body. Keksinnon mukaisesti nivelrakenteeseen kuuluu ensimmåinen ja toinen segment-tiosa, joka ensimmainen segmentti on jarjestetty rungon etuosan yhteyteen ja toinen segmentti rungon takaosan 20 yhteyteen, jotka segmentit on jarjestetty sylinterimåi-seen pesaan tamån keskiakselin suunnasta katsottuna vastakkaisille puolille pesaå ja kååntyvåsti sylinteri-maisen pesan keskiakselin suhteen, jolloin segment-tiosien ensimmaiset sivupinnat on jarjestetty tukeutu-25 maan toisiinsa ajoasennossa edullisimmin keskiakselin ylapuolella ja vapautumaan toisistaan, kun rungon etuosa ja takaosa kaannetaån segmentteineen kuljetusasen-- toon. According to the invention hinge structure includes ensimmåinen and the second segment-tiosa, the first segment is arranged in connection with the front frame and the second segment of the rear frame member 20 in connection with which the segments are arranged sylinterimåi, the housing as seen badgers central axis direction on opposite sides of the pesaå and kååntyvåsti with respect to cylinder-like Pesa central axis wherein the first side surfaces of the segment-tiosien is arranged Relying on-running position 25 to each other preferably just above the central axis and to be released from each other when the front frame and the rear kaannetaån the segment of the transport position.

Vaipalla varustettu sylinterimåinen peså voi-30 daan jårjeståa rungon etuosan tai rungon takaosan yhteyteen yhdessa joko ensimmSisen segmentin tai toisen segmentin kanssa. sylinterimåinen jacketed housing 30 may be jårjeståa in connection with the front frame or rear frame member, together with the ensimmSisen either the segment or the second segment. Talloin sylinterimåinen pesa muodos-tuu sylinterimåisestå syvennyksestå, josta osan peittaa vastaavan runko-osan segmenttiosa, kun taas toisen 35 runko-osan segmenttiosa on sovitettavissa tåhån sylin-terimåiseen pesaan. In this case, sylinterimåinen nest formed TUU sylinterimåisestå syvennyksestå from which a segment of the body portion covered with the corresponding portion, while the second body portion 35 is a segment of the cylinder-fitted tåhån terimåiseen housing.

Polkupyoran eraassa sovellutuksessa sylinteri- 90221 3 måisen pesån vaippa on muodostettu osaksi erillistå runko-osaa, johon on yhdistetty satula. In one embodiment, a bicycle 90221 3 måisen cylindrical housing shell is formed into a separate frame part, which is connected to the saddle. Erillisen run-ko-osan avulla voidaan esim. satulan asemaa sååtåå rungon etu- ja takaosaan nåhden korkeudeltaan sopivak-5 si. A separate run-co-section can be used, for example. Sååtåå the position of the seat frame front and rear height nåhden sopivak 5-si. Lisåksi sylinterimåinen peså saadaan muodostettua erilliseksi tilaksi, jonka yhteyteen rungon etuosa ja takaosa voidaan segmenttiosistaan sovittaa. Additionally the sylinterimåinen housing to form a separate space, in connection with which the front frame and the rear segment member can be adjusted.

Polkupyorån erååsså sovellutuksessa ensimmåi-sen segmenttiosa on jårjestetty ulkonemaan rungon etu-10 osan yhteydestå ja toinen segmenttiosa on jårjestetty ulkonemaan rungon takaosan yhteydestå. Bicycles erååsså ensimmåi embodiment, the segment member is jårjestetty portion of the front frame 10 to protrude yhteydestå and the second segment is jårjestetty to protrude from the rear part of the yhteydestå. Tåmå rakenne on erityisen edullinen kåytettåesså erillistå runko-osaa, johon liittyvåån vaippaan sylinterimåinen peså on muodostettu. This implies a structure is particularly advantageous kåytettåesså separate frame parts, which liittyvåån diaper sylinterimåinen housing is formed. Nåin nivelrakenne saadaan toteutettua lujuus-15 teknisesti edullisella tavalla. Nåin joint structure can be realized strength of 15 technically advantageous manner.

Polkupyorån erååsså sovellutuksessa rungon etu- ja takaosan segmenttiosien yhteyteen kuuluu koro-keosat, jotka on sovitettu sylinterimåiseen pesaån. Erååsså embodiment of a bicycle frame in connection with the front and rear portions of the segment is corona-keosat adapted sylinterimåiseen pesaån. Korokeosien tehtåvånå on toimia keskittåvinå osina 20 siten, ettå sekå rungon etuosa ettå takaosa voidaan kååntåå luotettavasti ja turvallisesti yhteisen kåånto-akselin ympåri. Booster parts tehtåvånå is to be keskittåvinå parts 20 in such a way and working correctly with the back of the front frame and working kååntåå can be reliably and safely kåånto common axis ympåri.

Polkupyorån erååsså sovellutuksessa nivelra-kenteeseen kuuluu lukitusvålineet rungon etuosan ja 25 takaosan lukitsemiseksi toisiinsa ainakin polkupyorån I'·.. a joasennossa. Bicycles erååsså embodiment nivelra-lukitusvålineet body structure includes a front portion and a rear portion 25 for locking the bicycle to one another, at least I '· .. a joasennossa. Lukitusvålineitå kåytetåån edullisesti ____ myos rungon etu- ja takaosien lukitsemiseen toisiinsa kuljetusasennossa. Used when Lukitusvålineitå preferably ____ a of the frame front and rear parts to each other for locking in the transport position.

λ. λ. Polkupydrån erååsså sovellutuksessa lukitusvå- 30 lineet on jårjestetty kulkemaan rungon etuosan ja takaosan ensimmåisen ja vastaavasti toisen segmenttiosan kårkiosien kautta kulkevien aukkojen ja sylinterimåisen pesån keskiakselin kautta rungon etu ja takaosien ja segmenttiosien lukitsemiseksi toisiinsa. Polkupydrån erååsså embodiment lukitusvå- 30 is a means for jårjestetty the front frame to pass through, and passing through the rear ensimmåisen and the second segment of the kårkiosien sylinterimåisen openings and the housing center axis of the front frame and the rear locking portions and the segment members to each other.

35 Polkupydrån erååsså sovellutuksessa lukitusvå- lineisiin kuuluu akselitappi, joka on varustettu ensim-måisestå pååståån pååtylaipalla tai sen kaltaisella es- 90221 4 toelimellå ja toisesta paåstaan kååntovarrella, jossa on epåkeskoelin rungon etuosan ja takaosan puristami-seksi toisiaan ja vaippaa vasten lukitusasemassa. 35 Polkupydrån erååsså embodiment lukitusvå- means comprise a stub axle which is provided with Ensim-måisestå pååståån pååtylaipalla or the like to prevent 90221 4 toelimellå and second paåstaan ​​kååntovarrella with epåkeskoelin the front frame and pressing the sex back of the diaper to each other and against the locking position.

Polkupyorån erååsså sovellutuksessa sylinteri-5 måisen pesån vaippaan kuuluu rengasmaiset vastepinnat ja segmenttiosien ympårille kuuluu vastepintoihin sovitetut rungon etu- ja takaosan rengasmaiset kitka-pinnat. Bicycles erååsså embodiment, the cylinder-5 måisen housing the housing including a ring-shaped abutment surfaces and segments of ympårille is arranged in the frame abutment surfaces of the front and rear annular friction surfaces. Vastepintojen ja kitkapintojen tarkoituksena on tarjota mahdollisimman laajat kosketuspinnat osien 10 vålille, jotta ne pysyvåt halutussa asemassa toisiaan vasten. The response surfaces, and the friction surfaces are designed to provide as wide a contact surface 10 of the ballot parts in order to pysyvåt desired position against each other.

Polkupyorån erååsså sovellutuksessa vaipan rengasmaiset vastepinnat ja rungon etu- ja takaosan kitkapinnat ovat kartiomaisia pintoja. Bicycles erååsså embodiment, the housing annular bearing surfaces and the body front and rear part of the friction surfaces are conical surfaces. Nåmå pinnat ovat 15 erityisesti polkupyorån pystytasoon nåhden vastakkai-siin suuntiin kartiomaisia pintoja. Face surfaces 15, in particular a bicycle to the vertical-nåhden opposite directions by the conical surfaces. Nåin olien rungon etu- ja takaosan lukitsemiseksi toisiaan ja vaippaa vasten erityisesti ajoasennossa ei tarvita kovin suurta puristusvoimaa, jolloin lukituselimet voivat olla suh-20 teellisen kevytrakenteiset. Nåin ols body front and rear locking against each other and the housing, in particular the drive position does not require very high compressive strength, wherein the locking means may be a relation-20 relatively lightweight.

Polkupyorån erååsså sovellutuksessa vastepintojen ja kitkapintojen våliin on sovitettu kitkaren-kaat. Bicycles erååsså embodiment is adapted to kitkaren-rings abutting surfaces and the friction surfaces of the election. Kitkarenkaiden avulla voidaan helpottaa polkupyorån huoltoa ja saada aikaan suuri kitka toisiaan 25 vasten lepååvien pintojen vålille. The friction rings can be used to facilitate the maintenance of the bicycle and to provide a high friction between the surfaces 25 against the lepååvien the ballot. Kitkarenkaat voidaan valmistaa esim. sopivasta muovista, kuten elastomeeris-ta, jolloin kitkarengas saadaan toimimaan nivelraken-. The friction rings can be manufactured e.g. of a suitable plastic material, such as elastomer O-, wherein the friction ring function in nivelraken-. . . teessa lautasjousen tavoin. Fissures like a Belleville spring.

Keksinnon etuna on, ettå sen mukainen polku-30 pyorå on helppokåyttoinen; In the invention, the advantage and working according to the anti-wheel 30 is helppokåyttoinen; polkupyorå on helposti kåån-nettåvisså kuljetusasentoon ja vastaavasti uudelleen : ajoasentoon. The bicycle is easily kåån-nettåvisså transport position and accordingly again: the driving position. Polkupyorån saattaminen kuljetusasentoon tapahtuu nopeasti parilla kåden liikkeellå, jonka jål-keen polkupyoråå voi kantaa tai vetåå peråsså ohjaus-35 tangosta. Placing the bicycle to the transport position takes place quickly pair Kaaden with movements which JAAL-ing can be carried polkupyoråå or vetåå peråsså control rod 35. Kasattuna polkupyorå mahtuu myos henkiloauton tavaratilaan eikå vie paljon tilaa esim. varastoitaes-sa. Assembled bicycles to fit in the trunk for private passenger eikå take up much space, for example. Varastoitaes-sa.

90221 5 90221 5

Edelleen keksinnon etuna on, etta sen nivelra-kenne on yksinkertainen, luotettava ja helposti to-teutettavissa. A further advantage of the invention is that it nivelra-structure is simple, reliable and easy-to-through in a.

Keksinnon etuna on edelleen, etta nivelraken-5 teeseen liittyvåt osat on sulautettu polkupyoran rungon etu- ja takaosiin siten, ettei siihen kuulu mitåån ulkonevia ja helposti rikkoutuvia osia. Invention has the advantage that the associated nivelraken-5 INTO parts are embedded in the bicycle frame front and rear parts, so that the projecting part mitåån and easily breakable parts. Polkupyoran ajaminen, vetamålla kuljettaminen ja kunnossapito on helppoa. Bicycle riding, vetamålla transport and maintenance is easy.

10 Edelleen keksinnon etuna on, etta polkupyoran runko nivelineen voidaan valmistaa esim. komposiitti-muovista, jolloin rungosta saadaan kevyt ja keståva. 10 Further, the invention has the advantage that the bicycle frame pivots can be prepared e.g. composite plastic material, wherein the frame can be made lightweight and keståva. Muovien valmistustekniikka mahdollistaa myos kaikkien tarvittavien toimintoelimien tekemisen rungon osiin ja 15 sylinterimålsen pesån vaipan yhteyteen. Manufacturing of plastic parts allows any necessary function elements and the conclusion of the body 15 sylinterimålsen connection with the furnace shell. Nåin polkupyoran koko runkokonstruktion osien maaraa voidaan pienentåa. Nåin size of the bicycle frame construction of parts can be pienentåa.

Seuraavassa keksintoa ja siihen liittyviå muita etuja selostetaan yksityiskohtaisesti viittaamal-20 la oheiseen piirustukseen, jossa kuva 1 esittaa keksinnon mukaista pyoraa ajoasennossa sivulta katsottuna; In the following, the invention and the other no attendant advantages will be described in detail viittaamal 20-la to the accompanying drawing, in which Figure 1 shows a wheel according to the invention seen from the side in the driving position; kuva 2 esittaa kuvan 1 pyoraa kuljetusasennossa sivulta katsottuna; Figure 2 shows a side view of a wheel 1 in the transport position; 25 kuva 3 esittaa hajoituskuvantona eråsta keksinnon mu-kaisen polkupyoran nivelrakennetta; 25 Figure 3 shows an exploded view of a the invention there mu Kaisen a bicycle joint structure; kuva 4 esittaa myos hajoituskuvantona kuvan 3 nivelra-kenteen lukitusvålineitå; Figure 4 also shows the exploded three-nivelra structure lukitusvålineitå image; kuva 5 esittaa poikkileikkausta kuvan 3 nivelrakentees-30 ta; Figure 5 shows a cross-section of three-nivelrakentees 30 of the image; .. . ... kuva 6 esittaa kuvan 3 nivelrakenteen segmenttiosien asemaa ajoasennossa; Figure 6 illustrates the joint structure of figure 3 the position of the segment members in the driving position; ja kuva 7 esittaa vastaavasti segmenttiosien asemaa kuljetusasennossa . and Figure 7 shows the corresponding position of the segment parts in transport position.

35 Keksinnon mukainen polkupyora on esitetty kuvassa 1 ajoasennossa. A bicycle according to 35 the invention is shown in Figure 1 in the driving position. Polkupyoraån kuuluu runko 1, joka on muodostettu kahdesta osasta, rungon etuosasta 2 6 9 G 2 21 ja rungon takaosasta 3. Rungon etuosaan 2 on yhdistetty etupyora 4 ja rungon takaosaan 3 takapyorå 5. Polkupyorån liikuttamiseen tarvittavat laitteet, kuten polkimet 6, hammasrattaat 7, 8 sekå ketju 9 on sovitettu 5 normaalilla tavalla rungon takaosan 3 ja takapyorån 5 yhteyteen. A bicycle includes a frame 1 formed of two parts, the front of the chassis 2 6 9 G 2 21 and the rear of the chassis 3. The chassis front part 2 is connected to the front wheels 4 and the rear frame part 3, a rear wheel 5. The equipment required for moving the bicycle, such as the pedals 6, the cog wheels 7, 8 correctly with the chain 9 is arranged in the frame 5 in a normal manner the back part 3 and a rear wheel in connection 5. Ohjaustanko 10 on vuorostaan yhdistetty rungon etuosaan 2. Satula 11 on yhdistetty rungon etu-ja takaosaan nahden erilliseen runko-osaan 12, joka on myos yksi rungon 1 osa. The control rod 10 is in turn connected to the front of the body 2. The saddle 11 is connected to the front frame and the rear portion of the separate frame member 12, which is also one part of the body 1.

10 Rungon 1 etuosa 2 ja takaosa 3 on liitetty toisiinsa nivelrakenteella 13. Tåmån nivelrakenteen 13 ansiosta rungon 1 etuosa 2, takaosa 3 ja erillinen runko-osa 12 on kåånnettåvisså kuvan 2 osoittamaan polkupyorån kuljetusasentoon. 10 of the housing 1, the front part 2 and the rear portion 3 are connected together by hinge structure 13. The hinge structure 13 Tåmån thanks to the front frame 1 2, a back 3 and the separate frame member 12 is shown in Figure 2 demonstrate kåånnettåvisså the bicycle to the transport position. Tåsså asennossa rungon 15 etuosa 2 ja takaosa 3 ovat likipitåen samaan suuntaan osittain kuitenkin ristikkain siten, ettå polkupyoran etupyora 4 ja takapyora 5 ovat likipitåen rinnakkain. Tåsså position of the body 15 of the front end 2 and rear 3 are likipitåen in the same direction, however, partly cross-wise in such a way and working front bicycle wheel 4 and the rear wheel 5 are likipitåen parallel. Satula 11 on kåånnetty erillisen runko-osan 12 avulla ajoasennosta poikkeavaan asentoon kohti etu- ja taka-20 pyoråå 4, 5. Tålloin polkupyoråsså on ulkonevana osana ohjaustanko 10, josta kokoontaitettua polkupyoråå voi-daan vetåå peråsså esim. kåveltåesså. The saddle 11 is kåånnetty means of a separate body 12 from the driving position different from that position towards the front and the rear 20 pyoråå 4, 5 Tålloin polkupyoråsså is a projecting part of the control rod 10, of which the folded-polkupyoråå can be vetåå peråsså e.g. kåveltåesså. Vaihtoehtoisesti polkupyorå voidaan sijoittaa helposti esim. henkiloau-ton tavaratilaan. Alternatively, the bicycle can be easily positioned e.g. Bus accesso-ton cargo compartment.

25 Eråstå keksinnon mukaisen polkupyoran nivel- rakennetta 13 on havainnollistettu kuvan 3 hajoitusku-valla. a bicycle 25 according to the invention there Eråstå joint structure 13 is illustrated in a three-hajoitusku image. Nivelrakenteeseen 13 kuuluu vaipalla 14 varus-tettu sylinterimåinen peså 15, ensimmåinen segmenttiosa 16 ja toinen segmenttiosa 17. Sylinterimåisen pesån 15 30 vaippa 14 on tåsså tapauksessa muodostettu osaksi eril-listå runko-osaa 12, joka on yhdistetty satulaan 11, kuten kuvasta 1 kåy ilmi. Articulated structure 13 includes a jacket 14 equipped with p-been sylinterimåinen housing 15, ensimmåinen segment member 16 and the second segment 17 Sylinterimåisen housing 15 30 shell 14 is tåsså case formed into a different list on the frame part 12, which is connected to the saddle 11, as shown in Figure 1 Kaay out . Sylinterimåinen peså 15 on siis jårjestetty erillisen runko-osan 12 yhteyteen edullisimmin siten, ettå se ja erityisesti sen keskiak-35 seli AA on olennaisesti kohtisuoraan polkupyorån pi-tuusakselia eli rungon 1 pituussuuntaa vastaan. Sylinterimåinen housing 15 is thus jårjestetty a separate body portion 12 preferably such connection, and working it, in particular Mediaeval shaft AA-35 is substantially perpendicular to the bicycle longitudinal axis or length direction of the body 1 against. Pi-tuusakseli kulkee polkupyorån etupyorån 4 ja takapyorån qr, oo Ί 7 U <L i. i 7 5 napojen kautta silloin, kun pyoråt 4, 5 ovat saman-suuntaiset. Longitudinal axis passes through a front bicycle wheel and a rear wheel 4 qr, oo Ί U 7 <L i. I 7 via the terminals 5 when pyoråt 4, 5 are in the same-way. Sylinterimåinen peså 15 on lisaksi avoin molemmilta puoliltaan so. Sylinterimåinen housing 15 is transparent on both sides i. se on jårjestetty kulkemaan vaipan 14 låpi. It is jårjestetty pass shell 14 låpi.

5 Ensimmåinen segmenttiosa 16 on jårjestetty rungon etuosan 2 yhteyteen siten, ettå se ulkonee tåmån pinnasta. 5 Ensimmåinen segment member 16 has a front frame 2 jårjestetty connection to and working it protrudes from the surface of these demands. Vastaavasti toinen segmenttiosa 17 on jårjestetty rungon takaosan 3 yhteyteen siten, ettå myos se ulkonee rungon takaosasta. Similarly, the second segment 17 is jårjestetty the rear frame part 3 in such a way and working also the projecting part of the rear frame. Segmentit 16, 17 ulkonevat 10 lisåksi olennaisesti kohtisuorasti polkupyorån pi-tuusakselia ja samalla rungon 1 pituussuuntaa vastaan. Segments 16, 17, 10 Additionally the protruding substantially perpendicularly to a bicycle longitudinal axis while the longitudinal direction of the body 1 against.

Segmenttiosat 16, 17 on muodostettu ympyrån segmenttiå muistuttavista osista, joiden keskuskulma a, β on edullisesti 120° ja joiden ympyroiden kaarevat 15 osat muodostavat segmenttien ulkopinnat 16c, 17c ja såteen suuntaiset pinnat segmenttien sivupinnat 16a, 16b; The segment portions 16, 17 are formed by a circle segment to resemble parts with a central angle, β is preferably 120 °, and circular shapes having curved sections 15 form the outer surfaces of the segments 16c, 17c and såteen parallel surfaces of the segments of the side surfaces 16a, 16b; 17a, 17b. 17a, 17b.

Rungon etuosa 2 ja takaosa 3 on sovitettu seg-menttiosistaan 16, 17 sylinterimåiseen pesåån 15 siten, 20 ettå segmenttiosat 16, 17 sijaitsevat pesån 15 keskiak-selin AA suunnasta katsottuna vastakkaisilla puolilla sylinterimåistå pesåå 15. Tålldin segmenttiosien 16, 17 ulkopinnat 16c, 17c lepååvåt pesån 15 sisåpintaa 15a vasten ja kårkiosat ovat keskiakselilla AA. The front frame 2 and the rear portion 3 is adapted to SEG-element parts 16, 17 sylinterimåiseen pesåån 15, 20 and working the segment members 16, 17 are located in the housing 15 Mediaeval-member of AA as seen from opposite sides sylinterimåistå pesåå 15 Tålldin segment sections 16, 17 of the outer faces 16c, 17c lepååvåt the housing 15 sisåpintaa 15a and kårkiosat against the central axis AA. Rungon 25 etuosaa 2 ja takaosaa 3 voidaan segmenttiosineen 16, 17 tålloin kååntåå pesån 15 keskiakselin AA suhteen. 2 the front frame 25 and the rear portion 3 may be a segment of 16, 17 tålloin kååntåå relative to the housing 15 to the central axis AA.

Segmenttiosien 16, 17 yhteyteen kuuluu edullisesti korokeosat 18, 19. Nåmå korokeosat ovat poikki- leikkaukseltaan ympyrånmuotoisia ja niiden halkaisijat 30 vastaavat sylinterimåisen pesån 15 halkaisijaa. The segment members 16, 17 of the platform preferably includes portions 18, 19 face the raising parts are ympyrånmuotoisia cross section and have diameters corresponding to 30 sylinterimåisen housing 15 diameter. Kun segmenttiosat 16, 17 sovitetaan sylinterimåiseen pesåån 15, korokeosat 18, 19 keskittåvåt segmenttiosat 16, 17 oikeille kohdilleen pesåån 15 ja erityisesti sen kes- ' kiakselin AA suhteen. When the segment members 16, 17 arranged relative to sylinterimåiseen pesåån 15, the platform parts 18, 19 keskittåvåt segment portions 16, 17 into position on the right pesåån 15 and in particular its central 'axis thereof AA.

35 Nivelrakenteeseen 13 kuuluu lukitusvålineet rungon etu- ja takaosien 2, 3 ja niiden segmenttiosien 16, 17 lukitsemiseksi toisiinsa polkupyorån ajoasennos- 8 90 221 sa ja edullisesti myos kuljetusasennossa. 35 articulated structure 13 includes a lukitusvålineet body front and rear parts 2, 3 and their segment members 16, 17 for locking the bicycle to one another ajoasennos- August 90 SA 221 and preferably also in the transport position. Lukitusvåli-neet voivat sijaita varsinaisen nivelrakenteen 13 ulko-puolella rungon etu- ja takaosien 2, 3 vålillå. Lukitusvåli-up may be located in the actual joint structure 13, the outer side of the body front and rear parts 2, 3 of the electoral law. Niiden avulla puristetaan rungon etu- ja takaosat 2, 3 sekå 5 mahdollinen erillinen runko-osa 12 nivelrakenteen 13 kohdalta liikkumattomasti yhteen ajo- ja kuljetusasennossa. The frame is compressed by means of the front and rear parts 2, 3 5 correctly with the possible separate frame member 12 and split hinge structure 13 immovably together and driving the transport position. Kun polkupyoran asentoa muutetaan nivelrakenne 13 vapautetaan lukitusvalineiden puristuksesta. When the bike position is changed articulated structure of the locking means 13 is released from compression.

Lukitusvålineet 20 on jårjestetty edullisessa 10 sovellutuksessa kulkemaan ensimmåisen ja toisen seg-menttiosan 16, 17 karkiosien kautta kulkevien aukkojen 33, 34 ja sylinterimåisen pesån 15 keskiakselin AA Lukitusvålineet 20 is jårjestetty preferred embodiment, 10 to pass ensimmåisen and second SEG-element parts 16, 17 passing through the tip portion of the holes 33, 34 and sylinterimåisen housing 15 to the central axis AA

kautta. through. Lukitusvålineisiin 20 kuuluu, kuten kuvasta 4 voidaan nåhdå, akselitappi 21, joka on varustettu en-15 simmaisestå påastaån paatylaipalla 22 ja toisesta påas-taan kåantovarrella 23. Kååntovarsi 23 on kiinnitetty akselitappiin 21 tapilla 24. Kååntovarressa 23 on epå-keskoelin 25, kuten sopiva ulkonema, etåisyyden pååsså tapin 24 muodostamasta kaåntoakselista. Lukitusvålineisiin 20 includes, as four may be only nåhdå, the shaft pin 21, which is provided with I-15 simmaisestå the main container of the end flange 22 and the second påas-to kåantovarrella 23 Kååntovarsi 23 is fixed to the shaft pin 21 by a pin 24. Kååntovarressa 23 is EPAA-to premature member 25, such as a suitable a projection etåisyyden distance of the pin 24 formed kaåntoakselista. Akselitapin 21 20 ja paåtylaipan 22 asemaa toisiinsa nåhden keskiakselin AA suunnassa voidaan såataa niissa olevan kierrelii-toksen avulla. Clevis 21, 20 and 22 paåtylaipan nåhden position with that of the central axis AA såataa direction can be strolling in them by means of outputs.

Lukitusvålineet 20 toimivat seuraavasti. Lukitusvålineet 20 operate as follows. Kåan-tovarren 23 ollessa olennaisesti keskiakselin AA suun-25 nassa asennossa B kuvassa 5, nivelrakenteen 13 osat ovat toisiinsa nahden valjat ja nain liikuteltavissa; Kåan-tovarren 23 at a substantially central axis AA mouth-25 position, direction B in Figure 5, the hinge structure 13, the parts are loose in relation to one another and thus moved; runko-osien 2,3 ja 12 asemaa toisiinsa nahden voidaan muuttaa. the body parts 2,3, and 12 position in relation to each other can be changed. Polkupyora voidaan saattaa ajoasennosta kulje-tusasentoon tai takaisin. Bicycles can be transported from the driving position or position upon-back. Kun kååntovarsi 23 kåånnetåån 30 rungon suuntaan asentoon C kuvassa 5, epåkeskoelimellå 25 painetaan akselitapin 21 ja keskiakselin AA vieres-tå rungon takaosaa 3 ja edelleen vaippaa 14 rungon etuosaa 2 ja pååtylaippaa 22 kohti, jolloin nåmå osat 2, 3 ja 14 puristuvat (katkoviivat kuvassa 5) tiiviisti 35 toisiaan vasten lukitusasennossa. When kååntovarsi 23 kåånnetåån 30 frame in the direction of the position C in figure 5, epåkeskoelimellå 25 is pressed by the spindle 21 and the central axis AA adjacent the TAA rear of the body 3 and further to the diaper towards the front 14 of the body 2 and pååtylaippaa 22, wherein the face parts 2, 3 and 14 are compressed (dotted lines in Figure 5) 35 tightly against each other in the locking position. Kååntovarren 23 ja siihen liittyvån epåkeskoelimen 25 avulla saadaan nåin yksinkertaisesti ja tehokkaasti riittåvå puristusvoima 9 9 Π 2 21 aikaan. Kååntovarren 23 and 25 by means of the Related epåkeskoelimen nåin can be simply and effectively possesses sufficient compressive force September 9 February 21 Π time.

Rungon takaosan 3 yhteyteen on jårjestetty kaantovartta 23 vårten kolo 26, johon kååntovarsi 23 saadaan sovitettua rungon 1 muotoja noudattelevaan 5 asentoon silloin, kun rungon osien 2, 3, 12 yhteen lukitseminen on toteutettu. The rear frame part 3 is jårjestetty kaantovartta 23 closets recess 26 in which kååntovarsi 23 is fitted in the body 1 forms in line with the five position when the body components 2, 3, 12 are locking is carried out. Kaantovartta 23 voidaan kayttåå avatussa asennossa B (kuva 5) kasitukena polku-pyoråå siirrettaesså ja erityisesti nostettaessa. Kaantovartta kayttåå 23 can be opened in position B (Figure 5) Hand support anti-pyoråå siirrettaesså, and in particular increased.

Keksinnon erååsså edullisessa sovellutuksessa 10 sylinterimåisen pesan 15 vaippaan 14 kuuluu pesan ympå-rille sovitetut rengasmaiset vastepinnat 27, 28. Vas-taavasti segmenttiosien 16, 17 ymparille kuuluu vaste-pintoihin -7, 28 sovitetut rungon etu- ja takaosan rengasmaiset kitkapinnat 29, 30. On edullista, ettå 15 nåmå vastepinnat 27, 28 ja kitkapinnat 29, 30 ovat kartiomaisia pintoja, kuten kuvasta 5 kåy ilmi. In the invention, erååsså preferred embodiment 10 sylinterimåisen Pesa 15 of the diaper 14 is made up Pesa ympå-Rille annular stop surfaces 27, 28 correspondingly segment members 16, 17 around include the response surfaces -7, 28 arranged in the frame front, and the annular friction surfaces of the rear portion 29, 30. It is preferable, and working face 15 of the abutting surfaces 27, 28 and friction surfaces 29, 30 are conical surfaces as shown in Figure 5 Kaay. Nåmå pinnat ovat rungon etuosan 2 ja takaosan 3 puolella edullisesti vastakkaisiin suuntiin kartiomaisia pintoja, jolloin niiden lukitusvaikutus tehostuu. Face surfaces of the front frame 2 and 3, the rear portion is preferably in opposite directions conical surfaces, whereby the locking effect is enhanced.

20 Nivelrakenteen 13 on oltava lukittuna tåysin jåykkå, varsinkin polkupyorån ajoasennossa. 20 articulated structure 13 must be locked tåysin jåykkå, especially bicycle riding position. Tålloin nivelrakenteeseen 13 liittyvien osien tulee sopia sau-mattomasti yhteen hieman kuluneenakin. Tålloin joint structure 13 related parts must be agreed sau-lessly together a little bit when worn. Rungon osien 2, 3 kitkapintojen 29, 30 kartiomainen muoto, kuten mySs-25 kin vastepintojen 27, 28 vastaava muoto sallii osien ; 29, 30 conical shape of the body parts 2, 3 of the friction surfaces, such as Myss and 25 also stop surfaces 27, 28 of corresponding shape to allow the parts; lukitsemisen toisiaan vasten tiiviisti. locked against each other tightly. Nåin nivelra- kenteessa 13 saavutetaan suuri lepokitka. Nåin nivelra- kenteessa 13 is achieved by a large static friction. On lisåksi huomattava, ettå nåmå osat hankautuvat toisiaan vasten, jolloin kulumista ei voida eståå. Additionally the temperature is significant, and working face parts rub against each other, wherein the wear can not be eståå. Tålloin edellå mai-30 nittujen vastepintojen 27, 28 ja kitkapintojen 29, 30 våliin voidaan sovittaa edullisesti kitkarenkaat 31, 32. Nåmå kitkarenkaat 31, 32 voidaan aina tarpeen vaa-tiessa vaihtaa niiden kulumisen myota. Tålloin edellå mai 30 nittujen stop surfaces 27, 28 and friction surfaces 29, 30 can preferably be arranged in the election friction rings 31, 32 face the friction rings 31, 32 can be always necessary VAA-path change their wear. Ne voidaan val-mistaa muovista tai muusta sopivasta materiaalista. They may be Val-mistaa plastic or other suitable material. 35 Lisåksi ne toimivat pintojen vålillå edullisesti jousi-maisina voimansiirtoeliminå ja nåin vahvistavat nivelrakenteen jåykkyyttå. 35 Additionally the temperature of the work surfaces of the electoral law preferably a spring-sized for voimansiirtoeliminå nåin and strengthen the joint structure jåykkyyttå.

ίο 90221 ίο 90221

Keksinnon mukaisen polkupyorån nivelrakenteen 13 toimintaa voidaan havainnollistaa kuvien 6 ja 7 avulla. Bicycles of the invention, the operation of the joint structure 13 can be illustrated by means of the images 6 and 7. Oletetaan, ettå kaantovarsi 23 on auki-asennos-sa B kuvassa 5, jolloin lukitusvålineet 20 eivåt ole 5 lukitusasennossa ja nivelrakenne on våljå. Suppose, and working kaantovarsi 23 is open in the position SA-B in Figure 5, wherein the lukitusvålineet 20 eivåt not 5 in the locking position and the joint structure is våljå. Rungon etu-osa 2 ja takaosa 3, kuten myos ensimmåinen segmenttiosa 16 ja toinen segmenttiosa 17 sylinterimåisesså pesåsså 15 ovat talloin kaannettåvissa toistensa suhteen. The body front part 2 and front 3, as well as ensimmåinen segment member 16 and the second segment 17 sylinterimåisesså pesåsså 15 are then to be turned relative to each other. Rungon etuosa 2 ja takaosa 3 voidaan kååntåå ajoasentoon 10 kuvassa 1, jolloin segmenttiosien 16, 17 såteen suun- taiset sivupinnat 16a, 17a painuvat toisiaan vasten ja tukeutuvat nåin toisiinsa edullisesti keskiakselin AA ylåpuolella polkupyorån pituusakseliin ja rungon pi-tuussuuntaan nahden olennaisesti kohtisuorassa tasossa. The front frame 2 and the rear portion 3 may be kååntåå the drive position 10 in Figure 1, wherein the segment members 16, 17 såteen direction-specific side surfaces 16a, 17a are pressed against each other and are supported nåin each other, preferably the central axis AA ylåpuolella a bicycle longitudinal axis and a body through-longitudinal direction with respect to a substantially perpendicular plane. 15 Kun nyt lukitusvålineen 20 kaantovarsi 23 kåånnetåån asentoon C eli lukitusasemaan, epåkeskoeiin 25 puristaa akselitapin 21 vålityksellå pååtylaipan 22 avulla ren-gasmaiset vastepinnat 27, 28 kitkapintoja 29, 30 vasten tiukasti yhteen. Now lukitusvålineen 15 20 23 kaantovarsi kåånnetåån position C to a locking position, epåkeskoeiin 25 presses the spindle 21 by means of vålityksellå pååtylaipan 22 ren-gasmaiset stop surfaces 27, 28 against the friction surfaces 29, 30 tightly together. Nivelrakenne 13 on nåin jåykistetty 20 liikkumattomaksi kokonaisuudeksi. Rheumatoid Structure 13 is nåin jåykistetty 20 immobilized entity. On huomattava, ettå ajoasennossa painorasitukset kohdistuvat nimenomaan segmenttiosien 16, 17 såteen suuntaisiin sivupintoihin 16a, 17a ja niiden kautta runko-osiin 2, 3 (vrt. kuva 6). It should be noted, in the driving position and working stresses on the weight specifically the segment members 16, 17 såteen direction of the side surfaces 16a, 17a and through the frame parts 2, 3 (see. Fig. 6).

25 Lukitusvålineet 20 avataan silloin, kun halu- taan koota polkupyorå kuljetusasentoon kuvassa 2. Kåån-tovarsi 23 siirretåån asennosta C asentoon B kuvassa 5, : jonka jålkeen rungon etuosa 2 ja takaosa 3 voidaan kååntåå toistensa suhteen siten, kuten on esitetty 30 kuvassa 2. Myos erillinen runko-osa 12, johon satula 11 on kiinnitetty voidaan kååntåå haluttuun asentoon. 25 Lukitusvålineet 20 is opened when it is desired to assemble the bicycle to the transport position shown in Figure 2. Kåån-tovarsi 23 siirretåån position C to position B in Figure 5: Thereafter the front end of the body 2 and rear section 3 can be kååntåå respect to one another, as shown at 30 in Figure 2. Also, a separate frame part 12, which saddle 11 is attached to kååntåå desired position. Rungon etuosaa 2 ja takaosaa 3 voidaan kååntåå akselin AA suhteen tåsså tapauksessa 90 °, jolloin segmenttiosien 16, 17 toiset såteensuuntaiset sivupinnat 16b, 35 17b kohtaavat toisensa, kuten kuvassa 7 on esitetty. the front body 2 and the rear portion 3 may be kååntåå tåsså axis AA with respect to the case 90 in which the segment members 16, 17 såteensuuntaiset second side surfaces 16b, 17b, 35 face each other, as shown in Figure 7.

Tåmå asento vastaa kuvan 2 mukaista pyorån kulje-tusasentoa. This implies the position of the wheel corresponds to the image of the two-pass position, respectively. Jålleen lukituselimen 20 kååntovartta 23 11 pr r> r\ λ Here again, the locking member 20 kååntovartta November 23 pr r> r \ λ

buzz I I buzz

kååntåmallå asennosta B asentoon C voidaan rungon etu-ja takaosa 2, 3 lukita tahan asentoon siten, etteivat ne påase liikkumaan toistensa suhteen. kååntåmallå position B to position C to the front frame and the rear portion 2, 3 locked in this position so that they do not move relative to each other in the main weapon. Samalla lukitaan myos erillinen runko-osa 12 haluttuun kåånnettyyn kul-5 jetusasentoon. At the same time is also locked separate frame member 12 in a desired kåånnettyyn gold-5 jetusasentoon.

On huomattava, ettå erillista runko-osaa 12 voidaan liikuttaa suhteellisen vapaasti rungon etuosan 2 ja takaosan 3 vålissa polkupyoran asentoa muutettaes-sa. It should be noted, and working of the separate frame parts 12 can be moved relatively freely the front frame 2 and the rear part 3 of the election of the position of the bicycle muutettaes-SA. Erillisen runko-osan 12 liikerata keskiakselin AA 10 ympari on yli 200 °. Separate the body part 12 of the center track 10 around the axis AA of more than 200 °.

Keksintoå ei rajata pelkåståån edellå ei»itet-tyjå sovelluksia koskevaksi, vaan monet muunnokseo ovat mahdollisia pysyttaessa patenttivaatimusten maarittele-man keksinnollisen ajatuksen puitteissa. That invention is not limited to pelkåståån not edellå »itet-tyjå applications, but many muunnokseo are possible within the framework of the claims maarit tele-man of the inventive idea.

Claims (10)

90221 12 90221 12
1. Polkupyora, jonka runko (1) on muodostettu kahdesta osasta, rungon etuosasta (2) ja takaosasta 5 (3), jotka on liitetty toisiinsa nivelrakenteella (13) siten, etta rungon etuosa (2) ja takaosa (3) on kåan-nettavisså ajoasennosta toistensa låheisyyteen polku-pyoran kuljetusasentoon, johon nivelrakenteeseen (13) kuuluu vaipalla (14) varustettu sylinterimåinen peså 10 (15), joka on jarjestetty rungon (1) yhteyteen olennai- sesti kohtisuoraan rungon pituussuuntaa vastaan, tunnettu siitå, etta nivelrakenteeseen (13) kuuluu ensimmainen ja toinen segmenttiosa (16, 17), joka ensimmainen segmenttiosa (16) on jarjestetty run-15 gon etuosan (2) yhteyteen ja toinen segmenttiosa (17) rungon takaosan (3) yhteyteen, jotka segmenttiosat (16, 17. on jarjestetty sylinterimåiseen pesaan (15) tamån keskiakselin (AA) suunnasta katsottuna vastakkaisille puolille pesåa ja kaåntyvasti sylinterimaisen pesan 20 (15) keskiakselin (AA) suhteen, jolloin segmenttiosien (16, 17) ensimmaiset sivupinnat ( 1. Bicycles with a frame (1) is formed in two parts, the front of the chassis (2) and the rear portion 5 (3), which are connected together by articulated structure (13) such that the front frame (2) and a back (3) is kåan- nettavisså driving position to one another låheisyyteen anti-WHEEL transport position in which the articulated structure (13) includes a casing (14) provided with sylinterimåinen housing 10 (15), which is arranged in connection with the body (1) substantially perpendicular to the housing longitudinal direction, characterized by that the pivotal structure (13 ) comprises a first and a second segment (16, 17), which first segment (16) is arranged in connection with the run-15 gon front (2) and the second segment (17) of the rear frame section (3), which segment portions (16, 17 have sylinterimåiseen arranged to housing (15) viewed in the direction of the opposite sides of the badger central axis (AA) and pesåa kaåntyvasti 20 relative to the cylindrical casing (15) of the central axis (AA), wherein segment portions (16, 17) of the first side surfaces ( 16a, 17a) on jarjestetty tukeutumaan toisiinsa ajoasennossa edullisimmin pesan (15) keskiakselin (AA) ylapuolella, ja vapautu-maan toisistaan, kun rungon etuosa (2) ja takaosa (3) 25 kåånnetaån segmentteineen (16, 17) keskiakselin (AA) suhteen ajoasennosta kuljetusasentoon. 16a, 17a) is arranged to rest on one another in the driving position preferably the housing (15) to the central axis (AA) from above and released by the country from each other when the front frame (2) and a back (3) 25 kåånnetaån the segments (16, 17) relative to the central axis (AA) driving position to the transport position.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen polkupyora, tunnettu siitå, etta sylinterimaisen pesan (15) vaippa (14) on muodostettu osaksi erillistå runko-osaa 30 (12), johon on yhdistetty satula (11). 2. claimed in claim 1 as a bicycle, characterized by that the cylindrical casing (15) of the jacket (14) is formed into a separate frame parts 30 (12), which is connected to the saddle (11).
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen polkupyora, tunnettu siitå, etta ensimmainen segmenttiosa (16) on jarjestetty ulkonemaan rungon etuosan (2) yh-teydesta ja toinen segmenttiosa (17) on jarjestetty 35 ulkonemaan rungon takaosan (3) yhteydesta. 3. A bicycle according to claim 2, further characterized in that the first segment member (16) is arranged to protrude from the front frame (2) and the relationship of the second segment (17) is arranged in the frame 35 to protrude from the rear portion (3) for the connection.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen polkupyora, tunnettu siitå, etta segmenttiosien (16, 17) g η 9 2 Ί 13 yhteyteen kuuluu korokeosat (18, 19), jotka on sovitet-tu sylinterimaiseen pesaan (15). March 4 bicycle according to claim further characterized in that the segment parts (16, 17) g η Ί 9 2 13 included in connection with the raising parts (18, 19) being configured tu-cylindrical casing (15).
5. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3 tai 4 mukainen polkupyora, tunnettu siita, ettå nivelrakentee- 5 seen (13) kuuluu lukitusvalineet (20) rungon etu- ja takaosien (2, 3) ja niiden segmenttiosien (16, 17) lukltsemiseksi toisiinsa alnakin polkupyoran ajoasen-nossa. 5. claimed in claim 1, 2, 3 or 4 bicycles, characterized according to and working nivelrakentee- 5 device (13) includes locking means (20) of the front frame and the rear parts (2, 3) and their segment members (16, 17) lukltsemiseksi each other alnakin Bicycles ajoasen-position.
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen polkupyora, 10 tunnettu siita, etta lukitusvalineet (20) on jarjestetty kulkemaan ensimmaisen ja toisen segment-tiosan (16, 17) karkiosien kautta kulkevien aukkojen (33, 34) ja sylinterimaisen pesSn (15) keskiakselin (A- A) kautta rungon etu- ja takaosien (2, 3) ja segment-15 tiosien (16, 17) lukitsemiseksi toisiinsa. 6. The claim of bicycles to 5, 10 characterized in that the first and second segment-mold section (16, 17) passing through the tip portion of the openings (33, 34) and a cylindrical pesSn run (15) to the center axis of the locking means (20) is arranged to (A-A ) through the body front and rear portions (2, 3) and the segments 15 tiosien (16, 17) for locking to each other.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen polkupyora, tunnettu siita, etta lukitusvålineisiin (20) kuuluu akselitappi (21), joka on varustettu ensimmåi-sesta paastaan paatylaipalla (22) tai senkaltaisella 20 estoelimella ja toisesta paåstaån kååntovarrella (23), jossa on epakeskoelin (25) rungon etuosan (2) ja taka-osan (3) puristamiseksi toisiaan ja vaippaa (14) vasten lukitusasemassa. 7. claim 6 bicycles, characterized in, that lukitusvålineisiin (20) comprises a shaft pin (21) which is provided with ensimmåi-end been the end flange (22) or the like 20 stop member and the second main container kååntovarrella (23) having an eccentric (25) against the front frame (2) and rear section (3) for pressing each other and the housing (14) in the locking position.
8. Jonkin edeltavista patenttivaatimuksista 25 mukainen polkupyora, tunnettu siita, etta sylinterimaisen pesan (15) vaippaan (14) kuuluu rengasmaiset vastepinnat (27, 28) ja segmenttiosien (16, 17) ympa-rille kuuluu vastepintoihin sovitetut rungon etu- ja takaosan rengasmaiset kitkapinnat (29, 30). 8. any one of the preceding claims 25 a bicycle, characterized in that the cylindrical housing (15) of the housing (14) including annular bearing surfaces (27, 28) and segment members (16, 17) for environ-Rille is arranged in response to the surfaces of the frame front, and the annular back of the friction surfaces (29, 30).
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen polkupyora, tunnettu siita, etta vaipan rengasmaiset vastepinnat (27, 28) ja rungon etu- ja takaosan kitkapinnat (29, 30) ovat kartiomaisia pintoja. 9. claimed in claim 8 bicycles, characterized in that the plates annular stop surfaces (27, 28) and the body front and rear part of the friction surfaces (29, 30) are conical surfaces.
10. Patenttivaatimuksen 8 tai 9 mukainen pol-35 kupyora, tunnettu siita, etta vastepintojen (27, 28. ja kitkapintojen (29, 30) våliin on sovitettu kit-karenkaat (31, 32). 14 9 Γ! 221 10. claimed in claim 8 or 9, wherein the pol 35 of bicycles, characterized in that the stop surfaces (27, 28 and the friction surfaces (29, 30) is arranged in the election kit karenkee (31, 32). Γ September 14! 221
FI921711A 1992-04-15 1992-04-15 Bicycle FI90221C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI921711A FI90221C (en) 1992-04-15 1992-04-15 Bicycle
FI921711 1992-04-15

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI921711A FI90221C (en) 1992-04-15 1992-04-15 Bicycle
AU39544/93A AU3954493A (en) 1992-04-15 1993-04-15 Bicycle
PCT/FI1993/000160 WO1993021055A1 (en) 1992-04-15 1993-04-15 Bicycle

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI921711A0 FI921711A0 (en) 1992-04-15
FI90221B FI90221B (en) 1993-09-30
FI90221C true FI90221C (en) 1994-01-10

Family

ID=8535133

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI921711A FI90221C (en) 1992-04-15 1992-04-15 Bicycle

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU3954493A (en)
FI (1) FI90221C (en)
WO (1) WO1993021055A1 (en)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4423647A1 (en) * 1994-07-06 1996-01-11 Thomas Mueller bicycle
BR9710262A (en) 1996-07-09 2000-01-18 Friedrich Grimm Vehicle route two wheels on one line.
NL1006637C2 (en) * 1997-07-21 1999-01-25 Urban Solutions B V Folding bike.
AU1140199A (en) * 1998-11-13 2000-06-05 Paul Hsin-Chieh Fang Foldable bicycle
JP2001278160A (en) * 2000-04-03 2001-10-10 Sony Corp Bicycle and method of folding bicycle
DE10229698A1 (en) * 2002-07-02 2004-01-29 Martin Hoerdum Folding
US6942235B2 (en) * 2003-12-01 2005-09-13 Wen-Pin Chang Foldable bicycle
CN102725194B (en) * 2009-12-29 2015-07-15 株式会社万都 Folding type bicycle
KR101473185B1 (en) 2012-09-19 2014-12-16 주식회사 만도 Folding type bicycle
KR101473181B1 (en) * 2012-09-19 2014-12-16 주식회사 만도 Folding type bicycle
KR101473182B1 (en) * 2012-09-19 2014-12-16 주식회사 만도 Folding type bicycle
CN103895739B (en) * 2014-03-28 2016-08-17 路海燕 A kind of rumble seat
CN104843123B (en) * 2015-05-20 2018-07-06 肖龙 A kind of V-arrangement folding bicycle

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9017050D0 (en) * 1990-08-03 1990-09-19 Sinclair Res Ltd A collapsible bicycle

Also Published As

Publication number Publication date
FI921711A0 (en) 1992-04-15
WO1993021055A1 (en) 1993-10-28
AU3954493A (en) 1993-11-18
FI921711D0 (en)
FI90221B (en) 1993-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3420327A (en) Rigid drive axle for motor vehicles
US5213386A (en) Space frame construction
US3990717A (en) Collapsible vehicle
EP1879755B1 (en) Non-pneumatic tyre assembly
CN1079511C (en) Chain link of power transmission chair, and its mfg. method
CN100352682C (en) Axle locating rod
US5626355A (en) Telescoping-type front fork bicycle suspensions
CA1166167A (en) Engine support structure for motorcycles
TW343185B (en) Vehicle subframe assembly
US20020096015A1 (en) Bicycle crank axle bearing assembly
RU2218280C2 (en) Suspension for heavy dump trucks
CA1132163A (en) Axle suspension system
RU94046371A (en) Rolling bearing
JPH11201137A (en) Ball joint
EP1155950A3 (en) Three-wheeled vehicle with two front steering wheels
CA2004835A1 (en) Track suspension system
CA2134500A1 (en) Track Suspension System and Track Gauge Adjustment Assembly
US7407176B2 (en) Bicycle stem with interlocking joint in the handlebar clamp and associated methods
EP0854057A3 (en) Fabricated steer axle
EP1043212A3 (en) Steering knuckle and suspension module
EP0244806B1 (en) Suspension system
SE9503542D0 (en) Spindle
US5803558A (en) Track roller for crawler chain
CA2092669A1 (en) Side Bearing Arrangement for Multi-Unit Railroad Cars
KR970045872A (en) Joint assembly

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
MM Patent lapsed